КСБ ОП-Смолян съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД организира обучение по Закона
за безопасните условия на труд (ЗБУТ) на 28.02.2020 г./петък/ в залата на РИОСВ – гр. Смолян.

Първи модул – с начален час 9.00ч.:
– „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа”;
– „Координатор по безопасност и здраве в строителството”.

Втори модул – с начален час 13.00ч.:
– „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на
влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”.

Финансирането на обучението ще бъде съгласно утвърдената от Управителния съвет на КСБ
процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани семинари за
повишаване на знанията за управление на строителния процес.

Право на безплатно участие имат строителните фирми, вписани в ЦПРС, които могат да
включат в обучението по едно лице за първи модул и едно лице за втори модул, без да
заплащат такса.

В случай, че фирмите желаят да обучат допълнително други свои служители,
преференциалната цена за това е 36 лв. с ДДС за всеки модул за 1 лице, преведени по по
банкова сметка на „Строителна квалификация“ ЕАД:

IBAN:BG39STSA 93000022792351 BIC: STSABGSF Банка ДСК

Участниците ще получат удостоверение за завършено обучение.

За участие на Ваши служители в обучението, следва да заявите желанието си с изпращане на
заявка в срок до 24.02.2020 г. на e-mail: [email protected]