Глава първа

Общи положения

Чл. 1. (1) Този Правилник урежда условията и реда за провеждане на годишната класация на Камарата на строителите в България (КСБ) за строители, вписани в Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък „Регистъра”.

(2) В класацията участват български юридически и физически лица, както и клонове на чуждестранни юридически лица, регистрирани на територията на Р България, имащи приключени най-малко две финансови години и декларирани в Регистъра.

Глава втора

Раздели и групи в класацията 

Чл. 2. (1) Класирането се извършва по групи и раздели.

(2) Групи, в които се извършва класацията съгласно структурата на Регистъра:

 1. първа група – строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
 2. втора група – строежи от транспортната инфраструктура;
 3. трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
 4. четвърта група – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда.

(3) Разпределението на строителите за класиране в отделните групи става съгласно посочената от тях приоритетна група строежи при вписването им в Регистъра.

(4) Във всяка група строежи се обособяват по три раздела строители на база средносписъчен персонал за последната финансова година:

 1. големи  – над 50 човека;
 2. средни – от 31 до 50 човека;
 3. малки – до 30 човека.

 (5) Всеки строител участва и може да бъде класиран само в една група и един раздел.

Глава трета

Показатели за класиране

Чл. 3. (1) Класирането в се извършва на база съдържащата се информация в базата на Регистъра за последните две финансови години.

(2) Показатели и тежестта им в класирането на участниците:

 1. НПП за последната финансова година – 15 т.
 2. ДМА за последната финансова година – 5 т.
 3. Средносписъчен персонал за последната финансова година – 10 т.

 (3) Класираните фирми се оповестяват след съгласуване от Областния съвет на съответното Областно представителство. Протоколът от решенията се представя на Комисията.

(4) Максималният брой точки за всички показатели е 30.

Глава четвърта

Награди и сертификати

Чл. 4. (1) Класираните строители се удостояват с награди и сертификати.

(2) Наградата е статуетка, изобразяваща в умален вид колоната на хан Омуртаг.

(3) Сертификатът е с формат А4 и съдържа пълното наименование на строителя; седалището; раздела и групата, в които е класиран; вида на сертификата; пореден номер; дата на издаване и валидност.

Чл. 5. (1) Общият брой на наградите е 12, а на сертификатите – 36.

(2) Разпределение на наградите и сертификатите съобразно извършеното класиране по обявените показатели и получения брой точки:

 1. „златна” статуетка и „златен” сертификат по 12 броя;
 2. „сребърен” сертификат – 12 броя;
 3. „бронзов” сертификат” – 12 броя.

(3) Разпределение на наградите и сертификатите по групи и раздели в класацията:

 1.  първа група:

1.1. раздел големи: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат;

1.2. раздел средни: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат;

1.3. раздел малки: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат.

 1. втора група:

2.1. раздел големи: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат;

2.2. раздел средни: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат;

2.3. раздел малки: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат.

 1. трета група:

3.1. раздел големи: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат;

3.2. раздел средни: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат;

3.3. раздел малки:. 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат.

 1. четвърта група:

4.1. раздел големи: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат;

4.2. раздел средни: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат;

4.3. раздел малки: 1 златна статуетка, по един златен, сребърен и бронзов сертификат.

Чл. 6. (1) Връчването на наградите и сертификатите се извършва на професионалния празник на строителя – Димитровден.

Глава пета

Техническа комисия за класиране на строителите

Чл. 7. (1) Класацията се организира и провежда от 3-членна техническа комисия.

(2) Състав на комисията по ал. 1:

 1. председател – зам.-председател на КСБ;
 2. зам.-председател – изпълнителен директор на КСБ;
 3. член – ръководител звено регистър на КСБ.

(3) Технически секретар на комисията е експерт от централно звено регистър.

(4) Поименният състав на комисията се определя ежегодно до 5 октомври със заповед на председателя на КСБ.

(5) Председателят на комисията ръководи цялостната й работа.

(6) Заседанието на комисията е редовно, ако на него присъстват 2/3 от членовете на комисията.

(7) Решенията се вземат с явно гласуване и с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членове на комисията.

Чл. 8 (1) Заседанието за оценка и класиране на строителите се провежда след представена справка от базата на Регистъра със стойностите на показателите по чл. 3, ал. 2.

(2) Комисията, на основание предоставената информация, прави констатации и класира, при условията на чл. 5, ал. 3, строителите с най-високи резултати.

(3) Строител, на когото са присъдени последователно 2 златни награди, не участва в разпределението на наградите и сертификатите през следващите две години.

(4) На този строител еднократно се присъжда специалната награда на КСБ за цялостен принос към сектор „строителство”.

(5) Констатациите на комисията и взетите от нея решения се протоколират и се представят на Председателя на КСБ в срок до 15 октомври на съответната година.

(6) Въз основа на протокола с решенията на комисията Председателят на КСБ издава сертификат по образец (Приложение 1 към настоящия Правилник).

Чл. 9. (1) Комисията изготвя общо класиране по НПП за съответната година на 50-те най-големи строители, вписани в Регистъра.

(2) В класирането се публикуват резултатите за последните две финансови години на: НПП, ДМА и персонал.

Глава шеста

Преходни и заключителни разпоредби

 • 1. Всички класирани строители и класирането по чл. 9 се публикуват на интернет страницата на КСБ, във в. „Строител” и други медии.
 • 2. Настоящият правилник е приет на заседание на УС на КСБ, състояло се на 26 юни 2008 г. в гр. София. Изменен на 26 септември 2008 г.; Изменен и допълнен на :
 • 14 октомври 2011 г.;
 • 28 юни 2012 г.;
 • 12 юни 2013 г. Ст. Загора.