В понеделник, на 5 октомври 2020г.  се състоя дистанционно обучение на тема „Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП), организирано от „Строителна квалификация“ ЕАД. Събитието се проведе като полудневно и постави акцент изцяло върху информацията за фирмите-изпълнители в строителния процес. Актуалността на темата привлече интереса от страна на 18 фирми-членовете на КСБ ОП-Смолян. Сред участниците бяха както управители, така и представители на офертен отдел и администратори с различни функции в оферирането.

Обучението бе проведено изцяло онлайн, в лесна за приложение интернет платформа, като участниците получиха предварителни инструкции за регистрация и участие. Форматът на това обучение позволи визуализация на самата презентация,  демонстрация на работа директно в системата за електронни обществени поръчки, както и писмено представяне на въпроси в края на всяка от двете сесии. Право на безплатно участие имаше по един служител на трудово правоотношение с фирма, вписана в ЦПРС. След обучението участниците получиха сертификати.

Основните теми на обучението обхващаха различни аспекти от работата със систумата ЦАИС ЕОП, нейните функционалности и модули, подготовката на документи и подаването на оферти. Бяха изяснени техническите изисквания – КЕП, регистрация на потребителите, криптографски ключове, процедури за изпълнителите при кандидатстване и подаване на оферти за обществени поръчки. Програмата включваше информация за създаване на роли и добавяне на колеги, подаване на искане за разяснение от възложител към изпълнител и обратно, график на поръчката, системни етапи и дати, редактиране на вече подадена оферта, комуникация на възложителя с участниците за предоставяне на допълнителна информация, отваряне и оценка на подадените оферти, комуникация с оценителната комисия, избор и обявяване на подизпълнители. Бяха разгледани допълнителните функционалности на платформата, подаването на електронна жалба, доклади и отчети, електронно фактуриране и др. Обучението завърши с теми като допълнителните функционалности на платформата, подаването на електронна жалба, доклади и отчети, електронно фактуриране и др.

Успоредно с организацията на дистанционното обучение на тема  „Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП) премина и набирането на документи от желаещите да участват в дистанционното обучение по професията „Строителен техник“. В съответствие с изискванията на „Строителна квалификация“ ЕАД в него се включиха безплатно фирми, които все още не са представяли свои служители или работници за обучение по тази специалност през настоящата календарна година.

Радващо бе, че в основната си част групата включва млади хора, които намират смисъл и перспектива в практикуването на тази безспорно важна професия. Друга бе мотивацията на по-опитните работници, които притежават практически умения, но не познават нормативната база и документооборота на строителния обект.

Материалът обхваща всеки аспект от професията, като фирмите поемат ангажимента да го допълнят с практическо обучение на самия обект. Дистанционното обучение се оказва изключително полезна и гъвкава форма за активно работещи, както и за семейните фирми с перспектива за разширение и развитие на дейността. В него за пръв път се включиха строителни фирми, чиято дейност се развива извън пределите на региона.