ДО СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ,
ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

         

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като продължение на активните усилия за непрекъснато обогатяване на набора от обучителни услуги, адаптирани към актуалните потребности на работодателите в областта на професионалната квалификация и в синхрон с динамичната среда на функциониране на строителния сектор,“Строителна квалификация“ЕАД се обръща отново към Вас с

 

ПОКАНА

за участие в дистанционни обучителни семинари по следните теми:

 

I. „СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ“

Семинарът ще се проведе на 12 и 29 октомври 2021 г. в онлайн среда посредством платформата Microsoft Teams, с лектор: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител на катедра „Технология и механизация на строителството“, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Програмата на семинара е съобразена с актуалните изисквания, заложени в новата НАРЕДБА № РД-02-20-3 за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета, обнародвана на 11.12.2020 г., и включва следните основни теми:

 • Видове строителни скелета;
 • Основни елементи и компоненти на строителните скелета;
 • Съдържание и ред за работа с проектната документация, наръчника за продукта и съответните инструкции;
 • Опасности и рискове при работа със скелета;
 • Отговорности и задължения на участниците в процеса;
 • Приемане, проверка и инспектиране на строителните скелета;
 • Обсъждане на добри практики и др.

Проверката на получените знания и умения ще бъде осъществена чрез решаване на тест.

 

II. “УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“

Семинарът ще се проведе на 22 и 28 октомври 2021 г. в онлайн среда посредством платформата Microsoft Teams, с лектор: доц. д-р инж. Венцеслав Ал. Стоянов, катедра „Технология и мениджмънт на строителството“ на Строителен факултет, ВСУ „Любен Каравелов“.

Тематичният план на семинара включва следното съдържание:

 • Понятия при управлението на СО: дейности по третиране на СО, разрешителни и регистрационни документи;
 • Особености на СО – класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за третиране на СО, включително на строителната площадка;
 • Изисквания на националната нормативна уредба, свързана с управлението на СО, основни положения на НУСОВРМ – цели, обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
 • Указания за прилагане на Наредбата: блок-схеми на материалните потоци при управление на СО, практически указания и примери и др.

Проверката на получените знания и умения ще бъде осъществена чрез решаване на тест.

 

III. „ДОСИЕ НА СТРОЕЖА“

Семинарът ще се проведе на 15 октомври 2021 г. и 2 ноември 2021 г. в онлайн среда посредством платформата Microsoft Teams, с лектор доц. Венцислав Стоянов, ВСУ “Л.Каравелов“.
Програмата на семинара е съобразена с новостите в нормативната база и технологиите, и включва:

 • Основни нормативни документи.
 • Необходима подготовка за откриване на строителната площадка.
 • Поддържане на досието на строежа съгласно изискванията.Други документи включени в досието на строежа.
 • Съставяне на анализ на единична цена.Количествена и количествено стойностна сметка.
 • Оперативно планиране на ресурсите и организиране на дейностите на строителната площадка.

За едно лице от фирма вписана в ЦПРС, участието във всеки от тематичните семинари е безплатно.

Преференциалната цена за участие на допълнително обучаемо лице е в размер на 80 лв. с ДДС, преведени по банкова сметка на ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД:

IBAN:BG39STSA 93000022792351    

BIC: STSABGSF          

Банка ДСК

Вашите заявки следва да включват избраната тема/теми за участие в обучителните семинари,  трите имена на обучаемите лица, както и наименование, адрес, МОЛ и ЕИК на фирмата, изпратени в срок до три дни от провеждането, на следния електронен адрес: [email protected]

Всички семинари са с начален час 09:00 ч. на съответната дата.

В случай, че желаещите учасници надхвърлят техническите възможности на платформата,  участието им ще бъде осъществено на следващата посочена дата.

 

С УВАЖЕНИЕ И ПОЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕШНА РАБОТА И ЗДРАВ ПРАЗНИК НА СТРОИТЕЛЯ!

 „СТРОИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“ ЕАД