ДО СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ,
ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

         

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Като продължение на активните усилия за непрекъснато обогатяване на набора от обучителни услуги, адаптирани към актуалните потребности на работодателите в областта на професионалната квалификация и в синхрон с динамичната среда на функциониране на строителния сектор,“Строителна квалификация“ЕАД се обръща отново към Вас с

 

ПОКАНА

за участие в дистанционни обучителни семинари по следните теми:

 

I. „СТРОИТЕЛНИ СКЕЛЕТА. БЕЗОПАСНОСТ ПРИ МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДЕМОНТАЖ“ в съответствие с чл. 215н., ал.1 на  НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Семинарът ще се проведе на 12 и 29 октомври 2021 г. в онлайн среда посредством платформата Microsoft Teams, с лектор: доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев, ръководител на катедра „Технология и механизация на строителството“, Университет по архитектура, строителство и геодезия.

Тематичният план на семинара включва следното съдържание:

 1. Действаща нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строителните скелета. Общи изисквания.
 2. Специфични изисквания на действащите БДС – БДС EN 12810, БДС EN 12811, БДС EN 12812 и др.
 3. Планове за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле. Разчитане на плановете и работа с проектната и техническата документация.
 4.  Безопасност по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на скелетата.
 5. Мерки за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети.
 6. Мерки за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окажат неблагоприятно въздействие върху сигурността на скелето.
 7. Допустими натоварвания.
 8. Рискове, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелетата.
 9. Обсъждане на добри практики и др.

Проверката на получените знания и умения ще бъде осъществена чрез решаване на тест.

 

II. “УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ“

Семинарът ще се проведе на 22 и 28 октомври 2021 г. в онлайн среда посредством платформата Microsoft Teams, с лектор: доц. д-р инж. Венцеслав Ал. Стоянов, катедра „Технология и мениджмънт на строителството“ на Строителен факултет, ВСУ „Любен Каравелов“.

Тематичният план на семинара включва следното съдържание:

 • Понятия при управлението на СО: дейности по третиране на СО, разрешителни и регистрационни документи;
 • Особености на СО – класификация, опасни и нежелани компоненти, методи за третиране на СО, включително на строителната площадка;
 • Изисквания на националната нормативна уредба, свързана с управлението на СО, основни положения на НУСОВРМ – цели, обхват, процедури, задължения и отговорности на участниците в строително-инвестиционния процес.
 • Указания за прилагане на Наредбата: блок-схеми на материалните потоци при управление на СО, практически указания и примери и др.

Проверката на получените знания и умения ще бъде осъществена чрез решаване на тест.

 

III. „ДОСИЕ НА СТРОЕЖА“

Семинарът ще се проведе на 15 октомври 2021 г. и 2 ноември 2021 г. в онлайн среда посредством платформата Microsoft Teams, с лектор доц. Венцислав Стоянов, ВСУ “Л.Каравелов“.
Програмата на семинара е съобразена с новостите в нормативната база и технологиите, и включва:

 • Основни нормативни документи.
 • Необходима подготовка за откриване на строителната площадка.
 • Поддържане на досието на строежа съгласно изискванията.Други документи включени в досието на строежа.
 • Съставяне на анализ на единична цена.Количествена и количествено стойностна сметка.
 • Оперативно планиране на ресурсите и организиране на дейностите на строителната площадка.

За едно лице от фирма вписана в ЦПРС, участието във всеки от тематичните семинари е безплатно.

Преференциалната цена за участие на допълнително обучаемо лице е в размер на 80 лв. с ДДС, преведени по банкова сметка на ЦПО „Строителна квалификация“ ЕАД:

IBAN:BG39STSA 93000022792351    

BIC: STSABGSF          

Банка ДСК

Вашите заявки следва да включват избраната тема/теми за участие в обучителните семинари,  трите имена на обучаемите лица, както и наименование, адрес, МОЛ и ЕИК на фирмата, изпратени в срок до три дни от провеждането, на следния електронен адрес: [email protected]

Всички семинари са с начален час 09:00 ч. на съответната дата.

В случай, че желаещите учасници надхвърлят техническите възможности на платформата,  участието им ще бъде осъществено на следващата посочена дата.

 

С УВАЖЕНИЕ И ПОЖЕЛАНИЕ ЗА УСПЕШНА РАБОТА И ЗДРАВ ПРАЗНИК НА СТРОИТЕЛЯ!

 „СТРОИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“ ЕАД