ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КСБ-ОП-ВРАЦА

Уважаеми дами и господа,

КСБ-ОП-Враца, на основание чл.36, ал.2 от Устава на КСБ, насрочва редовно отчетно-изборно общо събрание на 07.10.2022 г. от 15:00 ч. в офиса на ОП-Враца, гр. Враца, ул. Бързия №1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Приемане на Отчет за дейността на Председателя на ОП-то от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на ОблС на ОП-то от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 3. Приемане на Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП-то от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 4. Приемане на Доклад на КС на ОП-то за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 5. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП-то за периода от 01.01.2021 г. до 31.08.2022 г.
 6. Избор на делегати в Общото събрание на КСБ.
 7. Обсъждане и предлагане на кандидатури за Председател на Управителния съвет на КСБ.
 8. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Управителния съвет на КСБ /съгласно чл. 19, ал. 6 от Устава на КСБ/.
 9. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Контролния съвет на КСБ /съгласно чл. 28, ал. 3 от Устава на КСБ/.
 10. Обсъждане и предлагане на кандидатури за членове на Комисията за воденето, поддържането и ползването (КВПП) на Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) на КСБ.
 11. Избор на Председател на ОП Враца.
 12. Избор на членове на Областен съвет на ОП Враца.
 13. Избор на членове на Контролен съвет на ОП Враца.
 14. Приемане на план за дейността на ОП-то през 2023 г.
 15. Приемане на план-сметка на ОП-то за 2023 г.
 16. Предложения и препоръки във връзка с дейността и политиките на КСБ.
 17. Разни.

Регистрацията започва от 14:00 часа на 07.10.2022 г. Членовете-юридически лица се представляват от законните си представители. Пълномощниците на членовете се легитимират с писмено пълномощно, издадено за това събрание подпечатано с печата на фирмата. При липса на кворум и на основание на чл.39 от Устава на КСБ събранието ще се проведе от 16:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Най-учтиво Ви каним да присъствате на събранието!