УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Строителна квалификация“ ЕАД съвместно с ОП – Пазарджик ще проведе обучения по Закона за безопасните условия на труд (ЗБУТ) на 04.02.2020г./вторник/ в конферентната зала на Професионалната гимназия по строителство и архитектура (ПГСА) – Пазарджик, гр. Пазарджик:

Първи модул:

– „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“ от 9:00 часа;

„Координатор по безопасност и здраве в строителството“ по правилата за осигуряване на ЗБУТ съгласно Наредба № РД-07-2/ 16.12.2009 г. на МТСП – с начален час

10:30;

Втори модул:

– „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“ –        с начален час 13:30.

Финансирането на обученията ще става съгласно утвърдената от Управителния съвет на КСБ процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ и специализирани семинари за повишаване на знанията за управление на строителния процес. Съгласно същата, право на безплатно участие имат по 2 служители на трудово правоотношение от строително предприятие, вписано в ЦПРС, до изчерпване на лимита от средства, отпуснати от КСБ за ЗБУТ. КСБ ще предостави финансови средства за 2 обучаеми лица за участие в обучение по ЗБУТ, организирано от „Строителна квалификация“ ЕАД, общо за три теми: „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа“; „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“. В случай, че фирми желаят да обучат допълнително други свои служители, преференциалната цена за това е 36 лв. с ДДС за всеки модул, преведени по по банкова сметка на „Строителна квалификация“ ЕАД.

IBAN:BG39STSA 93000022792351 BIC: STSABGSF Банка ДСК

Участниците ще получат удостоверение за завършено обучение.

За участие на Ваши служители в семинара, следва да заявите желанието си с изпращане на заявка в срок до 31.01.2020 г. на e-mail: pazardgik_office@ksb.bg

Очакваме Ви !

Приложение: Заявка-изтегли