КСБ – ОП Ловеч и  “Строителна квалификация” ЕАД ще проведат безплатни обучения по Закона за безопасните условия на труд на 29.01.2020 г. в залата на  Хотел Президиум, град Ловеч:

Първи модул:
–         „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа” – с начален час 09:30;
–         „Координатор по безопасност и здраве в строителството” по правилата за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)  по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП  с начален час 09:30;

Втори модул:
–         „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност” – с начален час 13:30.

Финансирането на обученията ще става съгласно утвърдената от УС на КСБ процедура за организиране и провеждане на обучения по ЗБУТ  и специализирани семинари за повишаване на знанията за управление на строителния процес. Съгласно същата, право на безплатно участие имат по 2 служители на трудово правоотношение от строително предприятие, вписано в ЦПРС, до изчерпване на лимита от средства, отпуснати от КСБ за ЗБУТ.
В случай, че фирми желаят да обучат допълнително други свои служители,  преференциалната цена е 36 лв. с ДДС за всеки модул, преведени по банков път на “Строителна квалификация” ЕАД.

Удостоверения ще получат само присъстващите на обучението лица !

Моля, заявете участието си  до 20.01.2020 г. на следните телефони:

0878971159, 0878401507 и 068/601039.