УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
на основание чл.16, ал.13, т.1 и чл.20, ал.1, т.1
от Устава на КСБ свиква
ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ
на 31.05.2022 г. от 9:00 ч. в конферентна зала „Европа“ на НОВОТЕЛ СОФИЯ,
бул. „Цариградско шосе“ 115, ет.1

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Каним Ви да вземете участие в Извънредно Общо събрание на КСБ, което ще се проведе на 31.05.2022 г. от 9.00 часа в конферентна зала „Европа“ – Новотел София при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на членове на Контролен съвет.
2. Актуализация на бюджета на КСБ за 2022 г.
3. Приемане на предложения за промени в Устава на КСБ, Кодекса за професионална етика на строителя и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
4. Разни.

  • Поканени за участие са:
    делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както и членовете на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав като представители на редовни членове на КСБ;
    делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 2019 г. редовни членове на КСБ;
    представители на асоциираните членове на КСБ /само с право на съвещателен глас/.

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.