ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087919

30.04.2019 г. 

Национален парк музей – Шипка-Бузлуджа, Казанлък

Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободатана връх Шипка.

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087917

30.04.2019 г. 

Община Ботевград

„Основен ремонт на електро, ВиК и ОВ инсталации и вътрешни помещения в ДГ „Здравец“, с. Трудовец“

03.05.2019 г.  17:30 ч.

9087915

30.04.2019 г. 

Община Бяла Слатина

„Вътрешно преустройство на Трети етаж от МБАЛ – Бяла Слатина”

03.05.2019 г.  17:30 ч.

9087914

30.04.2019 г. 

Прокуратура на Република България /ПРБ/ – Главен прокурор

Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) на кухненски блок в УЦ „Трендафила“ – п.п. „Витоша

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087913

30.04.2019 г. 

Община Полски Тръмбеш

„Изграждане на парк със спортен сектор и детски площадки в с. Петко Каравелово”- етап I- Спортния сектор с два от основните алейни подхода към него, както и прилежащите около него настилки”

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087912

30.04.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен

Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии” в десет обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – ЛОТ 1 – Община Шумен Обособена позиция № 2 – ЛОТ 2 – Община Велики Преслав Обособена позиция № 3 – ЛОТ 3 – Община Смядово Обособена позиция № 4 – ЛОТ 4 – Община Върбица Обособена позиция № 5 – ЛОТ 5 – Община Нови пазар Обособена позиция № 6 – ЛОТ 6 – Община Каспичан Обособена позиция № 7 – ЛОТ 7 – Община Никола Козлево Обособена позиция № 8 – ЛОТ 8 – Община Хитрино Обособена позиция № 9 – ЛОТ 9 – Община Венец Обособена позиция № 10 – ЛОТ 10 – Община Каолиново

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087911

30.04.2019 г. 

Община Поморие

„Проектиране и изграждане на скейт парк в гр. Поморие”

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087907

30.04.2019 г. 

Топлофикация – Сливен ЕАД

Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация.

09.05.2019 г.  16:30 ч.

9087905

30.04.2019 г. 

Община Свиленград

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрива на сградата и подмяна на 4 /четири/броя прозорци/вкл.обръщане/ на Кметство с. Левка, общ. Свиленград, като строителните дейности и количества са посочени в КСС (Образец №8.1).

13.05.2019 г.  17:30 ч.

9087898

30.04.2019 г. 

Община Пазарджик

„Строителни дейности с цел – възстановяване и ремонт на обекти и терени, съоръжения към тях и прилежащи площи, на територията на Община Пазарджик”

10.05.2019 г.  17:30 ч.

9087893

30.04.2019 г. 

Столична община – Район „Връбница“

Текуща поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на територията на СО район Връбница

03.05.2019 г.  17:00 ч.

9087890

30.04.2019 г. 

Община Несебър

СМР по изграждане на фитнес на открито в ПИ 51500.501.4 по КК на гр.Несебър, Община Несебър

10.05.2019 г.  17:00 ч.

9087886

30.04.2019 г. 

Община Гоце Делчев

„Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ по следните две обособени позиции: Обособена позиция (ОП) №1 с предмет „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Буково“. Прогнозна стойност 175 041 лева без ДДС. ОП №2 с предмет „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Брезница“. Прогнозна стойност 94 861 лева без ДДС. Обектите са четвърта категория строеж, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „а“ от Закона за устройство на територията и чл. 8, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

13.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087882

25.04.2019 г. 

Община Дупница

„Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Метоха” и ул.”Генерал Георги Тодоров”

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087881

25.04.2019 г. 

Община Ботевград

„Изграждане и ремонт на между блоково пространство в западната част на гр. Ботевград в две обособени позиции“ Обособена позиция №1: „Благоустрояване с Детска площадка на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.390 по кадастрална карта /КК/ и кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на част от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.305.86 по кадастрални регистри /КР/ на гр. Ботевград“

08.05.2019 г.  17:30 ч.

9087880

25.04.2019 г. 

Община Каварна

„Текущ ремонт на улици и общинска пътна мрежа на територията на Община Каварна”

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087879

25.04.2019 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва ремонт на сградата на НЧ „Н. Вапцаров – 1929“, находяща с в УПИ II-309, кв.45 по ПУП на с. Каравелово, Община „Тунджа“

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087871

25.04.2019 г. 

Община Брусарци

„Ремонт на улици на територията на община Брусарци“

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087870

25.04.2019 г. 

Община Неделино

„Облагородяване на дворно пространство в двора на туристически информационен център – гр. Неделино“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087869

25.04.2019 г. 

Столична община – Район „Нови Искър“

„Конструктивно укрепване и ремонтно възстановителни работи на сградите на ДГ №132 „Светлина“ в с. Чепинци, СО район „Нови Искър“

10.05.2019 г.  17:00 ч.

9087867

25.04.2019 г. 

Столична община – Район „Красна поляна“

„Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в детски заведения на територията на район „Красна поляна” – Столична община”, по три обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 – „Направа на топлинно изолиране на външни стени и подмяна на осветителни тела“ на сградата на 169 ДГ „Коледарче“; 2.Обособена позиция № 2 – „Ремонт на главно стълбище и метална рампа, ревизия и възстановяване на дворна канализационна мрежа, възстановяване на настилки на 135 ОУ „Ян Амос Комески“; 3. Обособена позиция № 3 – „Цялостен ремонт на покрив –ниско тяло на Детска градина №126 „Тинтява”.

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087862

25.04.2019 г. 

Община Свиленград

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрива на сградата на Кметство с.Райкова могила, общ. Свиленград, като строителните дейностите и количества са посочени в КСС (Образец №8.1).

09.05.2019 г.  17:30 ч.

9087860

25.04.2019 г. 

Община Гоце Делчев

Наименование на обществената поръчка: „Проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №6 „СЛЪНЦЕ“ в град Гоце Делчев“ – I етап. Обектът на поръчка е изпълнение на проектиране и строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. Обектът е четвърта категория строеж, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от Закона за устройство на територията и чл.8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087859

25.04.2019 г. 

Община Болярово, област Ямбол

„Избор на изпълнител за Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа, преасфалтиране на улици в селата и очакъляване на пътни участъци до разкопките в с.Воден на община Болярово”

08.05.2019 г.  16:30 ч.

9087858

25.04.2019 г. 

Община Антон

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, С. АНТОН, ОБЛАСТ СОФИЙСКА

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087854

25.04.2019 г. 

Община Любимец

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: Аварийно-възстановителни работи по мост на р. Селска, с. Вълче поле“

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087851

25.04.2019 г. 

Община Ценово

„Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект – улица „Димчо Дебелянов“ с. Ценово и подобект – улица “Хан Аспарух“ с. Белцов, община Ценово, област Русе“

16.05.2019 г.  17:00 ч.

9087849

25.04.2019 г. 

Община Свиленград

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрива на общинска сграда (КНСБ) в град Свиленград, като строителните дейностите и количества са посочени в КСС (Образец №8.1).

09.05.2019 г.  17:30 ч.

9087844

25.04.2019 г. 

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Кирково към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян

„Извършване на основен ремонт на административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП ДГС „Кирково”

08.05.2019 г.  17:00 ч.

9087839

25.04.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО

Реконструкция на системи за дистанционно отчитане на електрическата енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване Обособена позиция № 1 „Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическата енергия в тягова п/ст „Яворовец“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическата енергия в тягова п/ст „Твърдица“

09.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087837

24.04.2019 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площадно пространство между осови точки 87, 89, 90а, 90 и 91 по ПУП на с. Калчево, Община „Тунджа“.

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087836

24.04.2019 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площад, находящ се в УПИ X, кв.32 по ПУП на с. Кабиле, Община „Тунджа“.

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087831

24.04.2019 г. 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ /ДА „ДР и ВВЗ“/

„Ремонт на водна кула и покриви на сгради, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

08.05.2019 г.  17:30 ч.

9087830

24.04.2019 г. 

Община Любимец

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията на подпорна стена на път в с. Вълче поле, общ. Любимец“

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087829

24.04.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО

Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110 кV „Лонгоза“

14.05.2019 г.  16:30 ч.

9087823

24.04.2019 г. 

„Софийска вода“ АД

Извършване на рехабилитация на кантон „Бели Искър“, разположен на територията на община Самоков.

10.05.2019 г.  16:30 ч.

9087808

24.04.2019 г. 

Община Дупница

Изпълнение на инженеринг за основен ремонт на ул.”Бабуна Планина” в участъка от ул.“Драгой Болярин“ до ул.”Баба Тонка”, град Дупница.

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087807

24.04.2019 г. 

Община Дупница

Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул.”Васил Левски”, участък от пресичането с ул.”Опълченска” до ул.”Отец Паисий”

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087799

24.04.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО

Подмяна МЗВ на ВЛ 220 kV „Коларов“

10.05.2019 г.  16:30 ч.

9087797

24.04.2019 г. 

Община Свиленград

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на сграда (Читалище) в с. Левка, общ. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец №8.1).

07.05.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087720

22.04.2019 г. 

Община Черноочене

Предмет на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи за „Канализация с. Каблешково, общ. Черноочене“

25.04.2019 г.  17:00 ч.

9087714

22.04.2019 г. 

Община Руен

„Извършване на основен ремонт на сгради, собственост на Община Руен по две обособени позиции: обособена позиция 1: Основен ремонт на навес в с. Снягово и обособена позиция 2: Основен ремонт на склад към навес в с. Снягово”

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087712

22.04.2019 г. 

Община Своге

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Проектиране и изграждане пешеходна пасарелка на дере „Неврелов дол“ в УПИ – „За озеленяване“, кв.Дренов, гр.Своге

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087711

22.04.2019 г. 

Основно училище – Марин Дринов, гр. Панагюрище

Авариен ремонт на физкултурен салон и коридори на ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище

03.05.2019 г.  17:00 ч.

9087709

22.04.2019 г. 

Община Несебър

СМР по изграждане на парково пространство в ПИ 51500.501.4 по КК на гр.Несебър, Община Несебър

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087708

22.04.2019 г. 

Община Несебър

СМР по изграждане на кафе, павилиони, обществена тоалетна в ПИ 51500.501.4 по КК на гр. Несебър

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087707

22.04.2019 г. 

Община Несебър

СМР по изграждане на фитнес на открито в ПИ 51500.501.4 по КК на гр.Несебър, Община Несебър

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087701

22.04.2019 г. 

Средно училище /СУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Брегово -/Старо наименование – Средно общообразователно училище /СОУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Брегово/

Предметът на настоящата обществената поръчка е „Ремонт на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово“,обхващащ: покривни работи (претърсване на покрив, подмяна участъци от покривна конструкция – подмяна компрометирани елементи и изгнили греди, покриване с керемиди) фасадни работи (саниране – топлоизолационни работи и полагане на EPS 10 см.), полагане фасадна минерална мазилка).

25.04.2019 г.  16:00 ч.

9087700

22.04.2019 г. 

Община Сърница

„Основен ремонт, реконструкция и пристрояване на културен дом гр. Сърница”.

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087699

22.04.2019 г. 

Община Кнежа

Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Детска ясла №1, находяща се на ул.“Стефан Цанов“ №40, в п.и. с идентификатор 37376.1002.1959.1 по КК на гр. Кнежа, община Кнежа”

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087698

22.04.2019 г. 

Столична община – Район „Изгрев“

ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА): І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б – Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082 ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”

25.04.2019 г.  17:00 ч.

9087696

22.04.2019 г. 

Община Айтос

„Осъществяване на ремонт на сгради общинска собственост на територията на Община Айтос през 2019 год.” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на сгради на общинската администрация.”; Обособена позиция № 2: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „ОЦСЗУ” при Община Айтос”;Обособена позиция № 3: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос”.

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087694

22.04.2019 г. 

Община Лесичово

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на обект: „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез подобряване на енергийната ефективност на сграда на кухненски блок към ДВФУ „Света Петка““– I етап – Лявата зона на съществуващата сграда до ос 9, съгласно чертеж „Монтажен план дървена конструкция + разрези „А-А“, „В-В“ и „С-С“ към част Конструкции.

08.05.2019 г.  17:00 ч.

9087692

22.04.2019 г. 

Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието

Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите София-град, Софийска област, Перник, Благоевград и Кюстендил“; Обособена позиция 2: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали“; Обособена позиция 3: „Текущи и аварийни СМР за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказания, разположение в областите Варна, Силистра, Добрич, Велико Търново, Разград, Габрово, Русе, Ловеч, Търговище, Плевен, Враца, Видин и Монтана“.

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087687

22.04.2019 г. 

Община Братя Даскалови

Изпълнение на СМР за ремонт на сгради на територията на община Братя Даскалови както следва: – Навес за тъжни ритуали в с. Православ; – Навес на спирка с. Опълченец; – Клуб на пенсионера в с. Медово; – ЦСРИ в с. Оризово; – Читалище в с. Оризово; – Ограда ОУ „Хр. Ботев“ с. Оризово; – Помещение в кметство в с. Найденово.

25.04.2019 г.  16:45 ч.

9087682

22.04.2019 г. 

Община Марица, област Пловдив

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж: „ Промяна на функцията на част от първия етаж на търговска сграда в здравна служба и пенсионерски клуб“ в УПИ-I-501.1212 културен дом ,търговия и зеленина кв. 28 по ЗРП на с. Бенковски, община Марица.

24.04.2019 г.  16:30 ч.

9087678

22.04.2019 г. 

Столична община – Район „Оборище“

„Ремонт на покрив и ВиК инсталация на сградата на ДГ № 191 „Приказка без край“ – гр. София, ул. „Васил Друмев“ №34″.

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087676

22.04.2019 г. 

Начално училище – Васил Петлешков, гр. Брацигово

Авариен ремонт на покрив и класни стаи на НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово

02.05.2019 г.  17:00 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087674

19.04.2019 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площадно пространство между осови точки 87, 89, 90а, 90 и 91 по ПУП на с. Калчево, Община „Тунджа“.

03.05.2019 г.  17:00 ч.

9087673

19.04.2019 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва извършване на реконструкция на площад, находящ се в УПИ X, кв.32 по ПУП на с. Кабиле, Община „Тунджа“

03.05.2019 г.  17:00 ч.

9087668

19.04.2019 г. 

Основно училище /ОУ/ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Смилян

„РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

24.04.2019 г.  17:00 ч.

9087666

19.04.2019 г. 

Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Факултет по дентална медицина, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, с цел създаване на симулационен център, състоящ се от две зали, в които ще бъде разположена фантомна система, включваща 48 броя дентални симулатора за студенти, 3 броя компютърни системи за виртуално обучение на студенти от денталните специалности.

22.04.2019 г.  17:00 ч.

9087660

19.04.2019 г. 

Община Златоград

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „България“ бл. 128, гр. Златоград”

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087657

19.04.2019 г. 

Община Монтана

„Подход към парк Огоста от бул. „Христо Ботев“

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087653

19.04.2019 г. 

Община Златоград

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. “Стефан Стамболов” № 13, бл. 178, гр. Златоград”

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087651

19.04.2019 г. 

Община Златоград

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. “Беловидово” № 33, бл. 195A, гр. Златоград”

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087647

19.04.2019 г. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД

Наименованието на поръчката e „Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на изходящ шлейф на КС „Странджа“ в землището на с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол”.

10.05.2019 г.  17:00 ч.

9087646

19.04.2019 г. 

Община Златоград

“Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда – бл.189 в гр. Златоград”

07.05.2019 г.  17:30 ч.

9087639

19.04.2019 г. 

Община Поморие

„Проектиране и изграждане на скейт парк в гр. Поморие”

30.04.2019 г.  17:00 ч.

9087635

19.04.2019 г. 

Община Перник

Дейности по премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник

22.04.2019 г.  17:00 ч.

9087630

19.04.2019 г. 

Община Борован

Ремонт и рехабилитация на ул. „Гео Милев” (5 850 м2) село Борован, Община Борован

22.04.2019 г.  17:00 ч.

9087629

19.04.2019 г. 

Община Троян

„Детска площадка в Детска градина „Синчец“

24.04.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087622

18.04.2019 г. 

Община Брезник

„Подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на Община Брезник през 2019 г.“

23.04.2019 г.  17:00 ч.

9087620

18.04.2019 г. 

Община Перник

„АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по три обособени позиции ОП № 1 Асфалтиране на ул. Майска роза–кв.Калкас гр.Перник от ОТ60 – ОТ939 ОП № 2 Асфалтиране на ул.Чучулига– с.Богданов дол от ОТ 51 – ОТ 18 ОП № 3 Асфалтиране на ул.Трети март–с.Дивотино от ОТ21 – ОТ 23”

30.04.2019 г.  17:00 ч.

9087619

18.04.2019 г. 

Столична община – Район „Изгрев“

„Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2019 г.“

30.04.2019 г.  17:00 ч.

9087615

18.04.2019 г. 

Община Казанлък

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ Детска градина №17 „Славейче“, находяща се в УПИ VII, кв.44 по плана на гр. Казанлък /ПИ с идентификатор 35167.502.4989 по КККР на гр. Казанлък/“.

03.05.2019 г.  17:30 ч.

9087614

18.04.2019 г. 

Областна администрация/ОА/ – област Перник

„Подмяна на втората асансьорна уредба във вход „Б“ на Административна сграда на Областна администрация гр. Перник“

20.05.2019 г.  16:30 ч.

9087613

18.04.2019 г. 

Община Мирково

Изпълнение на СМР на сгради, намиращи се на територията на община Мирково по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт кметство Буново, oбщина Мирково; Обособена позиция № 2: Навес на сградата на кметство с.Смолско; Обособена позиция № 3: Навес над стълбището- читалище с.Смолско; Обособена позиция № 4: Довършителни СМР на ІI – ри етаж и таван на Лисевата къща, с. Мирково – бивша сграда на кметство с. Мирково – УПИ XIV – 697, кв.63, с.Мирково.

30.04.2019 г.  17:00 ч.

9087611

18.04.2019 г. 

Национален парк музей – Шипка-Бузлуджа, Казанлък

Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободатана връх Шипка.

30.04.2019 г.  17:00 ч.

9087608

18.04.2019 г. 

Община Ветрино

Изграждане на лятна сцена в УПИ І, кв.25, с.Ветрино, област Варна Обекта се състои от две съблекални, монолитна стоманобетонова едноетажна сцена с трибуни за около 100 човека. Архитектурния образ на обекта ще бъде с видима декорация от щампован бетон. Трибуните ще се изпълняват от шлайфан бетон, а пейките ще бъдат изпълнени от желязна основа и дървени седалки. Предвидено е изграждането на сцената да се изпълни по монолитен начин със стоманобетон скелет, състоящ се от арки, греди и колони. Зидовете ще се изградят с тухли. Покривната конструкция е дървена.

02.05.2019 г.  17:00 ч.

9087607

18.04.2019 г. 

Община Челопеч

Текущ ремонт и рехабилитация на участък от общинска / етвъртокласна пътна мрежа и улична мрежа на територията на община Челопеч.

02.05.2019 г.  16:30 ч.

9087602

18.04.2019 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Христо Ботев“ АД – Враца

“РЕМОНТ НА АГО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ“ ХР. БОТЕВ“ ГР. ВРАЦА“

02.05.2019 г.  16:00 ч.

9087600

18.04.2019 г. 

Община Полски Тръмбеш

„Ремонт на Народно читалище „Пробуда-Каранци 1897” с. Каранци , община Полски Тръмбеш, по проект „Красива България”

02.05.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087596

17.04.2019 г. 

Община Благоевград

„Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби и други елементи, като предпазни парапети и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване, свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Благоевград“.

22.04.2019 г.  17:30 ч.

9087594

17.04.2019 г. 

Община Свищов

Извършване на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“

22.04.2019 г.  17:00 ч.

9087590

17.04.2019 г. 

Столична община – Район „Искър“

„Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

30.04.2019 г.  17:00 ч.

9087587

17.04.2019 г. 

Столична община – Район „Връбница“

РЕМОНТ НА ТРОТОАР И ПОДХОДИ ПРЕД ЗДРАВНА СЛУЖБА В С. МРАМОР, РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ – СТОЛИЧНА ОБЩИНА

30.04.2019 г.  17:00 ч.

9087585

17.04.2019 г. 

Общинско предприятие „Организация и контрол на транспорта“ /ОП „ОКТ“/ – Пловдив

„Полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Пловдив и поставяне на нова и ремонт на съществуващата вертикална пътна сигнализация по уличната мрежа на територията на община Пловдив” по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Пловдив”; Обособена позиция №2: „Поставяне на нова и ремонт на съществуващата вертикална пътна сигнализация по уличната мрежа на територията на община Пловдив”.

07.05.2019 г.  17:15 ч.

9087582

17.04.2019 г. 

Община Ценово

„Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект – улица „Димчо Дебелянов“ с. Ценово и подобект – улица “Хан Аспарух“ с. Белцов, община Ценово, област Русе“

09.05.2019 г.  17:00 ч.

9087577

17.04.2019 г. 

Столична община – Район „Панчарево“

Конструктивно укрепване на сградата на 71 СУ „Пейо Яворов“- блок В и блок Д, с. Казичене, район Панчарево-СО.

03.05.2019 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087568

16.04.2019 г. 

Община Твърдица

„Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087567

16.04.2019 г. 

Община Братя Даскалови

При изпълнение на поръчката ще се ремонтират следните улици на територията на Община Братя Даскалови: 1. Улици в с. Горно ново село; 2. Улица в с. Малък дол; 3. Улици в с. Голям дол; 4. Улици в с. Малко Дряново ; 5. Улици в с. Гранит; 6. Улици в с. Сърневец ; 7. Улици и водосток в с. Мирово ; 8. Улици в с. Верен; 9. Улица в с. Православ; 10. Улици в с. Марково ; 11. Улица в с. Братя Даскалови; 12. Улици в с. Медово; 13. Улици в с. Оризово; 14. Улици в с. Плодовитово; 15. Улици в с. Черна гора; 16. Улици в с. Опълченец; 17. Улица в с. Партизанин.

30.04.2019 г.  16:45 ч.

9087566

16.04.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен

Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии” в десет обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 – ЛОТ 1 – Община Шумен Обособена позиция № 2 – ЛОТ 2 – Община Велики Преслав Обособена позиция № 3 – ЛОТ 3 – Община Смядово Обособена позиция № 4 – ЛОТ 4 – Община Върбица Обособена позиция № 5 – ЛОТ 5 – Община Нови пазар Обособена позиция № 6 – ЛОТ 6 – Община Каспичан Обособена позиция № 7 – ЛОТ 7 – Община Никола Козлево Обособена позиция № 8 – ЛОТ 8 – Община Хитрино Обособена позиция № 9 – ЛОТ 9 – Община Венец Обособена позиция № 10 – ЛОТ 10 – Община Каолиново

30.04.2019 г.  17:00 ч.

9087565

16.04.2019 г. 

Община Ботевград

„Основен ремонт на електро, ВиК и ОВ инсталации и вътрешни помещения в ДГ „Здравец“, с. Трудовец“

30.04.2019 г.  17:30 ч.

9087564

16.04.2019 г. 

Столична община – Район „Овча купел“

Усилване на междуетажните, стоманобетонни плочи над басейна, физкултурния салон и музикалния салон в блок А на ДГ № 39 „Пролет“ на територията на СО – район „Овча купел“ по одобрен работен проект и Разрешение за строеж № 05 от 20.01.2017 г., издадено от Гл. архитект на СО – район „Овча купел“.

07.05.2019 г.  17:00 ч.

9087562

16.04.2019 г. 

„Столичен електротранспорт“ ЕАД – София

“Изработване, доставка и монтаж на дограма”

30.04.2019 г.  16:00 ч.

9087561

16.04.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО

Изграждане на търговско мерене в обекти на МЕР Пловдив: Обособена позиция № 1 „Изграждане на търговско мерене в п/ст Сопот“ и Обособена позиция № 2 „Изграждане на търговско мерене в п/ст Кърнаре“.

08.05.2019 г.  16:30 ч.

9087557

16.04.2019 г. 

Община Бяла Слатина

„Вътрешно преустройство на Трети етаж от МБАЛ – Бяла Слатина”

30.04.2019 г.  17:30 ч.

9087551

16.04.2019 г. 

Община Монтана

„Реконструкция на сграда в спортен комплекс „Огоста“

30.04.2019 г.  17:30 ч.

9087549

16.04.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО

Изграждане на централизирано непрекъсваемо захранване 15кVА в сградата на МЕР Варна

08.05.2019 г.  16:30 ч.

9087547

16.04.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО

Изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ЗРУ 20 кV в п/ст Тримонциум.

19.04.2019 г.  16:30 ч.

9087544

16.04.2019 г. 

Община Перник

Изграждане на външна водопроводна връзка за водоснабдяване на м.Яшарска, гр.Батановци

19.04.2019 г.  17:00 ч.

9087543

16.04.2019 г. 

Община Перник

Инженеринг за изграждане на магерница в гробищен парк, с.Студена, община Перник

19.04.2019 г.  17:00 ч.

9087541

16.04.2019 г. 

Община Тервел

Обновяване на клубна зала към читалище „Димитър Дончев-Доктора 1893“ и фонтан в прилежащото пространство в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Тервел, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

03.05.2019 г.  17:00 ч.

9087528

16.04.2019 г. 

Община Ардино

„Изграждане на подпорни стени, тротоар и плочест водосток на ул. Тютюнева, гр Ардино“

22.04.2019 г.  17:00 ч.

9087521

16.04.2019 г. 

Топлофикация – Русе ЕАД

Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД

22.04.2019 г.  16:00 ч.

9087515

16.04.2019 г. 

Община Братя Даскалови

При изпълнение на поръчката ще се извърши асфалтиране на следните обекти в Община Братя Даскалови: Улица в с. Найденово; Улица в с. Кольо Мариново; Улици в с. Православ; Улици в с. Горно Белево; Улица в с. Оризово ; Улица в с. Гранит; Улица в с. Черна гора; Улици в с. Братя Даскалови; Канавка по улица от ОТ 5 до ОТ 18 с.Долно ново село.

19.04.2019 г.  16:45 ч.

 

ID

Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9087462 12.04.2019 г.  Столична община – Район „Искър“ „Извършване на строително –монтажни работи (СМР) по обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1: „Саниране фасадите на четири броя корпуси на ДГ № 108 „Детско царство“ – филиал, гр.София, жк. „Дружба“ – 1 до бл.42; 2. Обособена позиция №2: Доставка и монтаж на абонатна станция – 1 брой с топлоносител гореща вода в 96 ДГ „Росна китка“, София, жк. Дружба 1 и Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, София, жк. Дружба 2.“ 22.04.2019 г.  17:00 ч.
9087458 12.04.2019 г.  Кметство с. Николово, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“ 15.04.2019 г.  17:00 ч.
9087457 12.04.2019 г.  Кметство с. Николово, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“ 15.04.2019 г.  17:00 ч.
9087452 12.04.2019 г.  Прокуратура на Република България /ПРБ/ – Главен прокурор Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) на кухненски блок в УЦ „Трендафила“ – п.п. „Витоша 30.04.2019 г.  17:00 ч.
9087448 12.04.2019 г.  Община Руен „Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: Подобект 1: Текущ ремонт улици по населени места чрез изкърпване на дупките (кърпежи); Подобект 2: Текущ ремонт общинска пътна мрежа (IV класна) чрез изкърпване на дупките (кърпежи)” 22.04.2019 г.  17:00 ч.
9087443 12.04.2019 г.  Община Габрово Проектът цели да възстанови оптималната среда на използване на обекта и да го адаптира за съвременните нужди на детска градина. Детските площадки на ЦДГ „Явор“ се привеждат в съответствие с Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра. Първи етап обхваща пространството между двете сгради. Общо за обекта се предвиждат 5 площадки за игра: три площадки за подвижни игри и две за тихи игри. 07.05.2019 г.  17:00 ч.
9087439 12.04.2019 г.  Община Монтана „Реконструкция на сградата на 4-то ОУ „Иван Вазов“ 22.04.2019 г.  17:00 ч.
9087435 12.04.2019 г.  Община Асеновград „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В СЕЛАТА ЗЛАТОВРЪХ, КОНУШ, ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО, ИЗБЕГЛИИ, НОВИ ИЗВОР И ОРЕШЕЦ“ 23.04.2019 г.  17:00 ч.
9087431 12.04.2019 г.  Община Пордим Основен ремонт на дългострайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2019 година – текущ ремонт и преасфалтиране по уличната мрежа, тротоарни площи и общинска пътна мрежа, собственост на Община Пордим: 1.1. Ремонт на асфалтови настилки по улиците на град Пордим, с.Вълчитрън, с.Каменец, с.Борислав и с.Катерица; 1.2. Реконструкция тротоарни пространства в с.Одърне; 1.3. Ремонт ІV-ти клас общински път – с.Вълчитрън – с.Пелишат 23.04.2019 г.  17:00 ч.
9087430 12.04.2019 г.  Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – /старо наименование – Институт по металознание „Акад. А. Балевски“ към Българска академия на науките /БАН// Изграждане на противопожарна инсталация на територията на ИМСТЦХА БАН-ЦПР-сграда 29, гр. София 23.04.2019 г.  17:00 ч.
9087422 12.04.2019 г.  Община Ветово Реконструкция на улична мрежа на територията на община Ветово 22.04.2019 г.  17:00 ч.
9087417 12.04.2019 г.  Възпитателно училище – интернат -Ангел Узунув, гр. Ракитово Подмяна на дограма на учебния корпус на Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“, гр. Ракитово 22.04.2019 г.  15:30 ч.
9087416 12.04.2019 г.  Кметство с.Мартен, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство гр. Мартен, община Русе“ 15.04.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9087411 11.04.2019 г.  Министерство на образованието и науката /МОН/ „Извършване на ремонтни дейности в сгради, управлявани от Министерството на образованието и науката (МОН) в гр. София и помещения, предоставени за ползване на административните звена на МОН” 23.04.2019 г.  17:30 ч.
9087407 11.04.2019 г.  Столична община – Район „Триадица“ Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица – СО“ 2019г. 22.04.2019 г.  17:00 ч.
9087403 11.04.2019 г.  Община Искър „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) на обект: „Благоустрояване на гробищен парк, гр. Искър – прозирна ограда“ 23.04.2019 г.  17:00 ч.
9087400 11.04.2019 г.  Средно училище /СУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Брегово -/Старо наименование – Средно общообразователно училище /СОУ/ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Брегово/ Предметът на настоящата обществената поръчка е „Ремонт на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – гр. Брегово“,обхващащ: покривни работи (претърсване на покрив, подмяна участъци от покривна конструкция – подмяна компрометирани елементи и изгнили греди, покриване с керемиди) фасадни работи (саниране – топлоизолационни работи и полагане на EPS 10 см.), полагане фасадна минерална мазилка). 22.04.2019 г.  16:00 ч.
9087395 11.04.2019 г.  Община Мизия „Ремонт на улици от капиталовата програма на Община Мизия за 2019 г. по 4 (четири) обособени позиции” 22.04.2019 г.  17:00 ч.
9087392 11.04.2019 г.  Община Казанлък Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ Детска градина №17 „Славейче“, находяща се в УПИ VII, кв.44 по плана на гр. Казанлък /ПИ с идентификатор 35167.502.4989 по КККР на гр. Казанлък 23.04.2019 г.  17:30 ч.
9087389 11.04.2019 г.  Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО Реконструкция на системи за дистанционно отчитане на електрическата енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване Обособена позиция № 1 „Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическата енергия в тягова п/ст „Яворовец“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическата енергия в тягова п/ст „Твърдица“ 24.04.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087365

10.04.2019 г. 

Община Неделино

„ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В ДВОРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО“ .

24.04.2019 г.  17:00 ч.

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9087350 09.04.2019 г.  Община Гоце Делчев „Изпълнение инженеринг – проектиране и строеж на обект: Подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. „Туфча“ и улица между о.т. 192-212 в кв. 53 с. Брезница“, община Гоце Делчев“. 12.04.2019 г.  17:00 ч.
9087342 09.04.2019 г.  ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД Полагане на армировка в район кръстовище срещу РСПБЗН ТЕЦ 2 24.04.2019 г.  16:00 ч.
9087335 09.04.2019 г.  Столична община – Район „Надежда“ „Демонтаж, доставка и монтаж на съоръжения и паркова мебел в Детска градина № 6 «Вълшебен свят», с адрес: гр. София, ж.к. «Лев Толстой», ул. «Генелал Жостов» № 1 и Детска градина № 38 „Дора Габе“, адрес: гр. София, ул. „Свети Никола Нови” № 12а. 19.04.2019 г.  17:00 ч.
9087332 09.04.2019 г.  Община Братя Даскалови Изпълнение на СМР за ремонт на сгради на територията на община Братя Даскалови както следва: – Навес за тъжни ритуали в с. Православ; – Навес на спирка с. Опълченец; – Клуб на пенсионера в с. Медово; – ЦСРИ в с. Оризово; – Читалище в с. Оризово; – Ограда ОУ „Хр. Ботев“ с. Оризово; – Помещение в кметство в с. Найденово. 19.04.2019 г.  16:45 ч.
9087331 09.04.2019 г.  Община Черноочене Предмет на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи за „Канализация с. Каблешково, общ. Черноочене“ 22.04.2019 г.  17:00 ч.
9087330 09.04.2019 г.  Община Перник „Ремонт на покрив на НЧ „Съзнание 1922“, кв. Мошино“. 12.04.2019 г.  17:00 ч.
9087328 09.04.2019 г.  Община Перник Процедура по ЗОП за избор на изпълнител в 4 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Изграждане на спортна площадка на ул. Протожерица, гр. Перник Обособена позиция № 2: Изграждане на спортна площадка в гр.Батановци, община Перник Обособена позиция № 3: Изграждане на спортна площадка в с. Големо Бучино, община Перник Обособена позиция № 4: Изграждане на тревен стадион в с.Дивотино, община Перник 12.04.2019 г.  17:00 ч.
9087321 09.04.2019 г.  Община Марица, област Пловдив „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж: „ Промяна на функцията на част от първия етаж на търговска сграда в здравна служба и пенсионерски клуб“ в УПИ-I-501.1212 културен дом ,търговия и зеленина кв. 28 по ЗРП на с. Бенковски, община Марица. 19.04.2019 г.  16:30 ч.
9087317 09.04.2019 г.  Столична община Предмет на поръчката: „Изграждане на Ул. „Рачо Петко – Казанджията“ от ОТ330, през ОТ309, ОТ310, ОТ310d, ОТ312а до ОТ312, район Витоша“ 12.04.2019 г.  17:30 ч.
9087312 09.04.2019 г.  Община Никопол ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА „ДОМ НА ОФИЦЕРА“ ЗА „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС“ – НИКOПОЛ“, В КВ.39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР.НИКОПОЛ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №51, ЕТАП 1“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 12.04.2019 г.  16:00 ч.
9087306 09.04.2019 г.  Община Твърдица „Текущ ремонт на отоплителната инсталация в Читалище „Кирил и Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това строителство ремонтни работи” 16.04.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9087300 08.04.2019 г.  Община Несебър СМР по изграждане на стълба в ПИ 51500.501.4 по КК на гр.Несебър, Общ.Несебър 11.04.2019 г.  17:00 ч.
9087299 08.04.2019 г.  Община Перущица „Основен ремонт на общински път PDV 1323 – /III-866/“ и текущ ремонт на вътрешноградска улична мрежа в гр. Перущица, общ. Перущица“, разделена на две обособени позиции. 23.04.2019 г.  17:00 ч.
9087296 08.04.2019 г.  Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на помещения в сградата на Факултет по дентална медицина, находяща се в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №84, с цел създаване на симулационен център, състоящ се от две зали, в които ще бъде разположена фантомна система, включваща 48 броя дентални симулатора за студенти, 3 броя компютърни системи за виртуално обучение на студенти от денталните специалности. 19.04.2019 г.  17:00 ч.
9087290 08.04.2019 г.  Основно училище /ОУ/ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Смилян „РЕМОНТ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В ДВОРА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“. 19.04.2019 г.  17:00 ч.
9087285 08.04.2019 г.  Община Дупница Предметът на настоящата обществена поръчка е Благоустрояване на площад с.Джерман, община Дупница в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХVIІ – За площад, кв.11, по регулационния план на с.Джерман. 22.04.2019 г.  17:30 ч.
9087279 08.04.2019 г.  Община Белово ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на Площад пред кметство Мененкьово, община Белово (за широко обществено ползване, предназначен за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение) в УПИ XXV-308 от кв. 29 по плана на с. Мененкьовo, общ. Белово, обл. Пазарджик 15.04.2019 г.  17:00 ч.
9087278 08.04.2019 г.  Община Перник Дейности по премахване на опасни сгради и обекти общинска и частна собственост, премахване на незаконни постройки или части от тях на територията на Община Перник 18.04.2019 г.  17:00 ч.
9087270 08.04.2019 г.  Община Борован Ремонт и рехабилитация на ул. „Гео Милев” (5 850 м2) село Борован, Община Борован 18.04.2019 г.  17:00 ч.
9087266 08.04.2019 г.  Община Пордим Основен ремонт на Дълготрайни материални активи – обекти, включени в разпределението на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2019 г., както следва: 1.1. „Реконструкция паркова зона – с. Тотлебен“; 1.2. „Реконструкция спортна площадка – с. Згалево“ – II –ри етап; 1.3. „Реконструкция ограда общински имот – гр. Пордим“; 1.4. „Реконструкция общински сгради – с. Одърне“; 1.5. „Реконструкция огради общински терени – с. Одърне “; 1.6. „Реконструкция общинска сграда за Клуб на пенсионера – с.Борислав“; 1.7. „Ремонт мост в с. Одърне“ 23.04.2019 г.  17:00 ч.
9087263 08.04.2019 г.  Община Брезник „Подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на Община Брезник през 2019 г.“ 18.04.2019 г.  17:00 ч.
9087260 08.04.2019 г.  Община Мъглиж Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от о.т.13 до о.т. 84 в гр.Мъглиж”. 11.04.2019 г.  17:00 ч.
9087259 08.04.2019 г.  Община Симеоновград Текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград 18.04.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087247

05.04.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен

Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – ЛОТ 1 – Район А – „Шумен”, Обособена позиция № 2 – ЛОТ 2 – Район Б – „Н.Пазар”, Обособена позиция № 3 – ЛОТ 3 – Район В – „В.Преслав”

08.04.2019 г.  17:00 ч.

9087245

05.04.2019 г. 

Община Братя Даскалови

При изпълнение на поръчката ще се асфалтиране на следните обекти в Община Братя Даскалови: Улица в с. Найденово; Улица в с. Кольо Мариново; Улици в с. Православ; Улици в с. Горно Белево; Улица в с. Оризово ; Улица в с. Гранит; Улица в с. Черна гора; Улици в с. Братя Даскалови; Канавка по улица от ОТ 5 до ОТ 18 с.Долно ново село. Подробна информация за видове СМР се съдържа в техническата спецификация, техническата документация и количествено-стойностната сметка, които са публикувани в профила на купувача.

15.04.2019 г.  16:45 ч.

9087241

05.04.2019 г. 

Община Малко Търново

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: Ремонт и рехабилитация на спортно игрище при СУ Васил Левски в гр. Малко Търново, Община Малко Търново

15.04.2019 г.  17:00 ч.

9087231

05.04.2019 г. 

Община Благоевград

„Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби и други елементи, като предпазни парапети и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване, свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Благоевград“.

17.04.2019 г.  17:30 ч.

9087229

05.04.2019 г. 

Община Свиленград

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрива на сградата на Кметство с. Младиново, общ. Свиленград, като строителните дейностите и количества са посочени в КСС (Образец №8.1).

16.04.2019 г.  17:30 ч.

9087225

05.04.2019 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Ремонт на фасади на хотел „ФРЕГАТА“ – к.к. Св.Св. Константин и Елена“

15.04.2019 г.  17:30 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087212

04.04.2019 г. 

Столична община – Район „Изгрев“

ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА): І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б – Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082 ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”

19.04.2019 г.  17:00 ч.

9087211

04.04.2019 г. 

Община Панагюрище

„Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община Панагюрище по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“ – II-ри участък, с.Елшица“; Обособена позиция №2: „Подмяна на водопровод по улици „Петко Чолаков“ от о.т. 149 до о.т.153; „Васил Маринов“ от о.т. 141 до о.т. 149; „Христоско Чолаков“ от о.т. 56 до о.т. 57., с.Левски“

15.04.2019 г.  17:30 ч.

9087209

04.04.2019 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Велико Търново

Извършване на ремотни работи по боядисване на работни помещения и коридори в сградата на РЗОК – Велико Търново

18.04.2019 г.  17:30 ч.

9087198

04.04.2019 г. 

Община Свищов

Извършване на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“

17.04.2019 г.  17:00 ч.

9087197

04.04.2019 г. 

Община Гоце Делчев

„Изпълнение строеж – Благоустрояване на парк в с. Мосомище, община Гоце Делчев“. Инвестиционният проекти включва ремонт и обновяване на настилките, подмяна на парковото обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели, изграждане на нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура и др.

15.04.2019 г.  17:00 ч.

9087192

04.04.2019 г. 

Община Вълчедръм

”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, , с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана