ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087212

04.04.2019 г. 

Столична община – Район „Изгрев“

ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА): І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б – Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082 ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”

19.04.2019 г.  17:00 ч.

9087211

04.04.2019 г. 

Община Панагюрище

„Подмяна на водопроводи и възстановителни работи в с.Елшица, с.Левски, община Панагюрище по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“ – II-ри участък, с.Елшица“; Обособена позиция №2: „Подмяна на водопровод по улици „Петко Чолаков“ от о.т. 149 до о.т.153; „Васил Маринов“ от о.т. 141 до о.т. 149; „Христоско Чолаков“ от о.т. 56 до о.т. 57., с.Левски“

15.04.2019 г.  17:30 ч.

9087209

04.04.2019 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Велико Търново

Извършване на ремотни работи по боядисване на работни помещения и коридори в сградата на РЗОК – Велико Търново

18.04.2019 г.  17:30 ч.

9087198

04.04.2019 г. 

Община Свищов

Извършване на СМР/СРР на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов по Проект „Красива България“

17.04.2019 г.  17:00 ч.

9087197

04.04.2019 г. 

Община Гоце Делчев

„Изпълнение строеж – Благоустрояване на парк в с. Мосомище, община Гоце Делчев“. Инвестиционният проекти включва ремонт и обновяване на настилките, подмяна на парковото обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, електрически стълбове, информационни табели, изграждане на нови детски площадки, ремонт и подмяна на техническата инфраструктура и др.

15.04.2019 г.  17:00 ч.

9087192

04.04.2019 г. 

Община Вълчедръм

”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, , с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана

11.04.2019 г.  18:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087190

03.04.2019 г. 

Община Перник

Изграждане на външна водопроводна връзка за водоснабдяване на м.Яшарска, гр.Батановци

15.04.2019 г.  17:00 ч.

9087189

03.04.2019 г. 

Община Перник

Инженеринг за изграждане на магерница в гробищен парк, с.Студена, община Перник

15.04.2019 г.  17:00 ч.

9087184

03.04.2019 г. 

Спортно училище /СУ/ гр. Велико Търново

Извършване на ремонтни дейности в Спортно училище – град Велико Търново

15.04.2019 г.  16:30 ч.

9087179

03.04.2019 г. 

Община Троян

„Детска площадка в Детска градина „Синчец“

18.04.2019 г.  17:30 ч.

9087167

03.04.2019 г. 

Министерство на младежта и спорта – /Старо наименование – Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

„Ремонт на обект „Спортна зала „Стоян Николов““, гр. Етрополе.

15.04.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087158

02.04.2019 г. 

Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“

Вътрешен ремонт и подмяна на дограма в учебен корпус на Духовно училище (ДУ) Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“, гр.София.

12.04.2019 г.  17:00 ч.

9087154

02.04.2019 г. 

Община Ардино

„Изграждане на подпорни стени, тротоар и плочест водосток на ул. Тютюнева, гр Ардино“

15.04.2019 г.  17:00 ч.

9087151

02.04.2019 г. 

Община Попово

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: “Основен ремонт на тротоарни настилки по площад „3-ти Март” – изток от ул. „Димитър Благоев“ до ул. „България“” Обособена позиция № 2: “Основен ремонт на тротоарни настилки на северен тротоар на ул. „Ген. Баранов” в участъка от бул. „Михаил Маджаров“ до 100м в източна посока““

12.04.2019 г.  17:00 ч.

9087147

02.04.2019 г. 

Национална агенция за приходите /НАП/

„Обновяване на помещения, в административна сграда на ЦУ на НАП гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52”

22.04.2019 г.  17:30 ч.

9087138

02.04.2019 г. 

Топлофикация – Русе ЕАД

Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД

15.04.2019 г.  16:00 ч.

9087132

02.04.2019 г. 

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/

„Направа на асфалтови кърпежи в двора на затвора гр. Варна“

05.04.2019 г.  17:00 ч.

9087131

02.04.2019 г. 

Средно общообразователно училище „Йордан Йовков“ с. Рибново

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка ремонт на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – филиал село Осиково”

05.04.2019 г.  16:00 ч.

9087128

02.04.2019 г. 

Община Пордим

Основен ремонт на дългострайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2019 година – текущ ремонт и преасфалтиране по уличната мрежа, тротоарни площи и общинска пътна мрежа, собственост на Община Пордим: 1.1. Ремонт на асфалтови настилки по улиците на град Пордим, с.Вълчитрън, с.Каменец, с.Борислав и с.Катерица; 1.2. Реконструкция тротоарни пространства в с.Одърне; 1.3. Ремонт ІV-ти клас общински път – с.Вълчитрън – с.Пелишат

16.04.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087117

01.04.2019 г. 

Кметство с. Николово, община Русе

„Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“

11.04.2019 г.  17:00 ч.

9087105

01.04.2019 г. 

Община Брезник

„Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник“

12.04.2019 г.  17:00 ч.

9087104

01.04.2019 г. 

Кметство с.Мартен, община Русе

„Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство гр. Мартен, община Русе“

11.04.2019 г.  17:00 ч.

9087101

01.04.2019 г. 

Община Ценово

В предмета на настоящата поръчка се включват отделни видове строително-мoнтажни работи, които са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

22.04.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087091

29.03.2019 г. 

Община Петрич

Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) на обекти в Община Петрич по две обсобени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг на обект „Благоустрояване ул. „Беласица“, гр. Петрич“; Обособена позиция № 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на пътна връзка – вход към с. Марикостиново“

02.04.2019 г.  17:00 ч.

9087073

29.03.2019 г. 

Община Гоце Делчев

„Изпълнение инженеринг – проектиране и строеж на обект: Подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. „Туфча“ и улица между о.т. 192-212 в кв. 53 с. Брезница“, община Гоце Делчев“.

09.04.2019 г.  17:00 ч.

9087068

29.03.2019 г. 

Народно читалище – Ламби Кандев 1893, гр. Искър

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“, съгласно Договор 15/07/2/0/00482 от 07.03.2018г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно Читалище „Ламби Кандев – 1893“ и Анекс № I от 25.02.2019 г. 

04.04.2019 г.  14:00 ч.

9087064

29.03.2019 г. 

Върховен административен съд /ВАС/

“Подобряване на експлоатационната годност на УБ „Лозенец“на ВАС в с. Лозенец, община Царево“. Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ в УБ“Лозенец“ на ВАС ,с Лозенец,община Царево. Видовете и количеството СМР/СРР са подробно описани в Техническата спецификация.

04.04.2019 г.  10:00 ч.

9087054

29.03.2019 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

Ремонт на Топъл канал 2 за техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй” през 2019г.

08.04.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087051

28.03.2019 г. 

Професионална гимназия по облекло и дизайн – Евридика

[Укрепване и ремонт на физкултурен салон и терен около сградата на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

12.04.2019 г.  17:00 ч.

9087047

28.03.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО

Изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ЗРУ 20 kV в п/ст Тримонциум

15.04.2019 г.  16:30 ч.

9087043

28.03.2019 г. 

Община Симитли

„Изграждане и благоустрояване на територии за спорт, игри и отдих на територията на община Симитли“

02.04.2019 г.  11:00 ч.

9087041

28.03.2019 г. 

Община Несебър

СМР по изграждане на стълба в ПИ 51500.501.4 по КК на гр.Несебър, Общ.Несебър

08.04.2019 г.  17:00 ч.

9087040

28.03.2019 г. 

Община Стражица

„Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради на територията на община Стражица по обособени позиции”

08.04.2019 г.  17:00 ч.

9087038

28.03.2019 г. 

Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево

Укрепване на битова сграда и назначение на звено СЦБ към участък „Ж.п. транспорт“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново

22.04.2019 г.  16:00 ч.

9087035

28.03.2019 г. 

Община Ново село

СТРОИТЕЛСТВО обект №1 Подмяна на дограма и боядисване на фасади на сградата на кметство Винарово обект №2 Ремонтни работи на лятно кино „Земеделец”в с.Ново село обект№3 Ремонт на фоайе в кметство Неговановци обект№4 Боядисване на пенсионерски клуб „Флоренция” в с. Флорентин обект№5 Ремонт и циклене на паркет на кино-салон на НЧ„Светлина-1928”– с. Неговановци обект№6 Ремонт на покривна конструкция на спортен комплекс Ново село

08.04.2019 г.  17:00 ч.

9087023

28.03.2019 г. 

Столична община – Район „Надежда“

„Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Надежда“

08.04.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9087021

27.03.2019 г. 

Община Перник

„Ремонт на покрив на НЧ „Съзнание 1922“, кв. Мошино“.

08.04.2019 г.  17:00 ч.

9087017

27.03.2019 г. 

Община Перник

Процедура по ЗОП за избор на изпълнител в 4 обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Изграждане на спортна площадка на ул. Протожерица, гр. Перник Обособена позиция № 2: Изграждане на спортна площадка в гр.Батановци, община Перник Обособена позиция № 3: Изграждане на спортна площадка в с. Големо Бучино, община Перник Обособена позиция № 4: Изграждане на тревен стадион в с.Дивотино, община Перник

08.04.2019 г.  17:00 ч.

9087016

27.03.2019 г. 

Столична община

Предмет на поръчката: „Изграждане на Ул. „Рачо Петко – Казанджията“ от ОТ330, през ОТ309, ОТ310, ОТ310d, ОТ312а до ОТ312, район Витоша“

08.04.2019 г.  17:30 ч.

9087013

27.03.2019 г. 

Столична община – Район „Възраждане“

“Реконструкция на настилки, зелени площи и парково обзавеждане в кв.280а“

08.04.2019 г.  17:00 ч.

9087011

27.03.2019 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 5 блок

09.04.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086989

26.03.2019 г. 

Община Никопол

„ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА „ДОМ НА ОФИЦЕРА“ ЗА „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС“ – НИКOПОЛ“, В КВ.39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР.НИКОПОЛ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №51, ЕТАП 1“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

08.04.2019 г.  16:00 ч.

9086987

26.03.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов” о.т. 86,92,110,108,102,105,116 гр.Мъглиж”.

05.04.2019 г.  17:00 ч.

9086986

26.03.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов” о.т. 86,92,110,108,102,105,116 гр.Мъглиж”.

05.04.2019 г.  17:00 ч.

9086982

26.03.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от о.т.13 до о.т. 84 в гр.Мъглиж”.

05.04.2019 г.  17:00 ч.

9086979

26.03.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен

Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии” в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – ЛОТ 1 – Район А – „Шумен”, Обособена позиция № 2 – ЛОТ 2 – Район Б – „Н.Пазар”, Обособена позиция № 3 – ЛОТ 3 – Район В – „В.Преслав”

05.04.2019 г.  17:00 ч.

9086976

26.03.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев Попов” о.т. 475 и 479 гр.Мъглиж”.

05.04.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086949

25.03.2019 г. 

Община Шумен

„Изграждане на санитарен възел и медицински кабинет към Обединено училище „Хр. Ботев” с. Ивански“ в изпълнение на проект: „Взаимодействие с общността – фактор за по добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“

28.03.2019 г.  17:30 ч.

9086944

25.03.2019 г. 

Община Велики Преслав

„Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи – текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики Преслав“

28.03.2019 г.  17:00 ч.

9086937

25.03.2019 г. 

Столична община – Район „Надежда“

„Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Надежда“

04.04.2019 г.  17:00 ч.

9086929

25.03.2019 г. 

Столична община – Район „Овча купел“

„Ремонт и поддържане на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на СО-район „Овча купел“.

28.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086910

22.03.2019 г. 

Община Дупница

„Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Дупница“, осъществяван по OПРР 2014-2020”

26.03.2019 г.  17:30 ч.

9086908

22.03.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Ямбол

Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086906

22.03.2019 г. 

Община Твърдица

„Текущ ремонт на отоплителната инсталация в Читалище „Кирил и Методий, гр. Твърдица и извършване на съпътстващите това строителство ремонтни работи”

08.04.2019 г.  17:00 ч.

9086905

22.03.2019 г. 

Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево

„Ремонт на сграда и преустройство на битови помещения в участък „Ел.ремонт“ на промплощадката в село Ковачево“ – реф.05/2019г. – ОПнс.

09.04.2019 г.  16:00 ч.

9086904

22.03.2019 г. 

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост /ПГТОЛП/, гр.Добрич

Предметът на настоящата обществената поръчка е вътрешен ремонт на Учебни корпуси 1 и 2 и направа на козирка на на Професионалната гимназия по транспорт обслужване и лека промишленост – гр. Добрич.

02.04.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086895

21.03.2019 г. 

Община Симитли

„Благоустрояване на улици и пътища на територията на община Симитли“

25.03.2019 г.  13:00 ч.

9086892

21.03.2019 г. 

Община Вълчедръм

”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, , с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана

03.04.2019 г.  18:00 ч.

9086880

21.03.2019 г. 

Община Кресна

„Реконструкция на част от улична мрежа на гр.Кресна” Подобект:”Улица Люти връх” от о.т.79 до о.т.83 Подобект: „Улица Даме Груев” от о.т.84 до о.т.83 Подобект: „Улица Огражден” от о.т.82 до о.т.86 Подобект: „Улица Отец Паисий” от о.т.140 до о.т.145 Подобект: „Улица Пирински бор” от о.т.147 до о.т.192 Подобект: „Улица Малешевска” Подобект: „Улица Моравска”

08.04.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086871

20.03.2019 г. 

Община Павликени

„Реконструкция на улица „Цанко Церковски“ от ОК 318 до ОК 137 по ПУП на гр. Павликени“

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086868

20.03.2019 г. 

Община Стралджа

„ОСНОВЕН РЕМОНТ ПЪТ САРАНСКО-ТАМАРИНО ОТ км.0+000 ДО км.1+800 В ОБЩ.СТРАЛДЖА“

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086867

20.03.2019 г. 

Община Стралджа

ТЕКУЩ РЕМОНТ ОБЩИНСКА УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА с подобекти: 1. Текущ ремонт на улица „Д.Благоев” в регулацията на гр.Стралджа; 2. Текущ ремонт на улица „Ст.Караджа” в регулацията на гр.Стралджа.

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086866

20.03.2019 г. 

Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Видин – /Правоприемник на Областна дирекция – Полиция – Видин/

Проектиране, авторски надзор и изграждане на котелна инсталация в РУ и ОД МВР Видин

25.03.2019 г.  17:30 ч.

9086865

20.03.2019 г. 

Община Варна

“Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2563.330, с адрес м. „Св. Никола” № 117, район Приморски, гр. Варна“

25.03.2019 г.  17:30 ч.

9086863

20.03.2019 г. 

Община Варна

“Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и спортна на открито в ПИ 10135.1026.289, с адрес ул. „Пенчо Славейков“ №7 /ул. „Васил Априлов“, район Одесос, гр. Варна“.

25.03.2019 г.  17:30 ч.

9086862

20.03.2019 г. 

Средно общообразователно училище „Йордан Йовков“ с. Рибново

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка ремонт на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – филиал село Осиково” .

01.04.2019 г.  16:00 ч.

9086861

20.03.2019 г. 

Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево

„Разрушаване на „Дом на културата“, „Здравен пункт и гараж“, „Фурна и баня“ в рудник „Трояново – север“, село Ковачево“

08.04.2019 г.  16:00 ч.

9086860

20.03.2019 г. 

Община Варна

“Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Крайезерен парк „Казашко“ в УПИ II – „Парк“ / ПИ 35211.501.196/, кв. 17 по плана на с. Казашко, с адрес ул. „Рибарска”, с. Казашко, община Варна “

25.03.2019 г.  17:30 ч.

9086858

20.03.2019 г. 

Община Варна

“Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2560.390, с адрес ул. „Иван Богоров“ №26 /ул. „Тодор Икономов“, район Приморски, гр. Варна “

25.03.2019 г.  17:30 ч.

9086857

20.03.2019 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Инженеринг за основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр. Русе.

28.03.2019 г.  17:30 ч.

9086855

20.03.2019 г. 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост /ПГТЛП/ гр. Попово

Предметът на настоящата обществената поръчка е изпълнение на фасадна топлоизолация на сграда на учебния корпус на Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово в т.ч.: I. Монтажни работи топлоизолация.           II. Събиране и транспортиране на строителни отпадъци.

03.04.2019 г.  16:00 ч.

9086854

20.03.2019 г. 

Община Варна

“Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на детска площадка за игра на открито и фитнес на открито в ПИ 10135.1030.96, с адрес бул. „Сливница“ /ул. „Отец Паисий“, район Одесос, гр. Варна“

25.03.2019 г.  17:30 ч.

9086848

20.03.2019 г. 

Община Девин

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на Обект:„Рехабилитация и реконструкция на улица „Планинско цвете”

25.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086843

19.03.2019 г. 

Община Своге

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Промяна предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге“

25.03.2019 г.  17:30 ч.

9086841

19.03.2019 г. 

Община Варна

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЕТСКА ЯСЛА № 9 „Детелина”, УПИ II за „детски дом и ясли“ (ид. 10135.5502.158 по КК), кв. 18 по плана на 27 м.р. на гр. Варна, ул. „Средец“ № 12, кв. „Аспарухово“, гр. Варна“

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086840

19.03.2019 г. 

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/

„Направа на асфалтови кърпежи в двора на затвора гр. Варна“

01.04.2019 г.  17:00 ч.

9086837

19.03.2019 г. 

Община Монтана

Текущ ремонт улици, гр. Монтана – 2019 г.

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086836

19.03.2019 г. 

Община Варна

Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЕТСКА ЯСЛА № 1 „Щастливо детство”, УПИ V-21 “за детски ясли“ ( ид. 10135.1508.216 по КК), кв. 722 по плана на 3 м.р. на гр. Варна, ул. „Славянска“ № 21, гр. Варна

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086835

19.03.2019 г. 

Община Варна

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЕТСКА ЯСЛА № 14 „Звънче”, УПИ III за „детски дом и ясли“ (ид. 10135.1505.19 по КК), кв. 463 по плана на I м.р. на гр. Варна, ул. „Рила“ № 2, гр. Варна“

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086834

19.03.2019 г. 

Община Варна

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЕТСКА ЯСЛА № 5 „Чуден свят”, УПИ V “за детскo заведение“ ( ид. 10135.3515.771 по КК), кв. 1200 по плана на 16 м.р. на гр. Варна, ул. „Димитър Полянов“ № 5, гр. Варна“

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086833

19.03.2019 г. 

Община Варна

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЕТСКА ЯСЛА № 7 „Роза”, УПИ “за детска ясла“ ( ид. 10135.2553.81 по КК), по плана на 25 м.р. на гр. Варна, ул. „Роза“ № 34, гр. Варна“

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086832

19.03.2019 г. 

Община Петрич

Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) на обекти в Община Петрич по две обсобени позиции: Обособена позиция № 1: Инженеринг на обект „Благоустрояване ул. „Беласица“, гр. Петрич“; Обособена позиция № 2: Инженеринг на обект „Реконструкция на пътна връзка – вход към с. Марикостиново“

29.03.2019 г.  17:00 ч.

9086831

19.03.2019 г. 

Община Варна

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЕТСКА ЯСЛА № 13 „Русалка”, част от УПИ “за детски комплекс“ ( ид. 10135.3512.167 по КК), по плана на II м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна, ул. „Любчо Патронов“ № 1, гр. Варна“

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086830

19.03.2019 г. 

Община Варна

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДЯ № 8 „Щурче”, УПИ “детска ясла“ ( ид. 10135.2554.103 по КК), кв. 17 по плана на 24 м.р. на гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“ № 28, гр. Варна“

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086828

19.03.2019 г. 

Столична община – Район „Връбница“

„Почистване коритото на река Селска в участъка от бул. „Ломско шосе“ до язовир Мрамор“

29.03.2019 г.  17:00 ч.

9086819

19.03.2019 г. 

Община Ямбол

Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по пет обособени позиции.

22.03.2019 г.  17:00 ч.

9086815

19.03.2019 г. 

Община Ябланица

Предмет на обществената поръчка е: Изпълнение на СМР на обект: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА гр. ЯБЛАНИЦА – улица: „М. Петков” от ОТ 259 до ОТ 165 II ЕТАП – ВИСОКА ЗОНА от ОТ 259 до ОТ 246

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086811

19.03.2019 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – София област към ЕСО

Възстановяване заземления на СРС на ВЛ в МЕР София област

27.03.2019 г.  16:30 ч.

9086806

19.03.2019 г. 

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Кирково към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян

„Извършване на основен ремонт на административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП ДГС „Кирково”

26.03.2019 г.  17:00 ч.

9086805

19.03.2019 г. 

Община Дряново

“Изграждане на две спортни площадки в град Дряново”

22.03.2019 г.  17:00 ч.

9086804

19.03.2019 г. 

Община Дряново

“Ремонт на участъци от улична мрежа в населени места на община Дряново”

22.03.2019 г.  17:00 ч.

9086800

19.03.2019 г. 

Обединено училище – Христо Ботев, с. с. Дъбница, община Гърмен -/ Основно училище – Христо Ботев, с. с. Дъбница/

С настоящата поръчка се възлага изграждането на пристройка към съществуващата сграда на ОУ „Хр. Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен – продължение на съществуващата сграда на 3 нива – 2 надземни етажа и полувкопан сутерен – съгласно одобрен проект и влязло в сила разрешение за строеж №101/2018 г. на главния архитект на общ. Гърмен.

22.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086798

18.03.2019 г. 

Община Монтана

Текущ ремонт улици, гр. Монтана – 2019 г.

18.03.2019 г.  17:30 ч.

9086796

18.03.2019 г. 

Община Мадан

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА В С. ЛОВЦИ, ЗАСЯГАЩА КВ.119, КВ.121 И КВ.123“.

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086795

18.03.2019 г. 

Община Мадан

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Буково и с. Равнища в община Мадан“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Буково – ул. Родопи от о.т.217 до о.т.249 с дължина 481 м и ул. Спартак от о.т. 63 до о.т. 143 с дължина 76 м, с обща площ – 1940 м2“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Равнища – улица № 1 с дължина 484 м, улица № 2 с дължина 100 м и улица № 3 с дължина 110 м, с обща площ – 2327 м2“.

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086794

18.03.2019 г. 

Община Мадан

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Букова поляна и с. Мъглища в община Мадан“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Букова поляна -улица 1, участък от о.т. 27 (SML 2133 /III -867) до гробищен парк с дължина 464 м, участък към улица 1 от о.т. 14 до о.т. 3 с дължина 65 м и участък към улица 1 от о.т. 95 до о.т. 101 с дължина 120 м, улица 2 от о.т. 27 (SML 2133 /III -867) с дължина 70 м /обща площ – 2376 м2/“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Мъглища – улица № 3 „Исеновска“ с дължина 464 м. и отклонение към улица 3 с дължина 20 м, улица № 4 „Имамска“ – към гробищен парк с дължина 521 м и улица № 5 „Бекташовска“ с дължина 419 м, обща площ – 4544 м2“.

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086793

18.03.2019 г. 

Община Черноочене

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа, хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“

21.03.2019 г.  17:00 ч.

9086792

18.03.2019 г. 

Община Мадан

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа в гр. Мадан, ул. Аврамовска (дължина 800 м, обща площ – 2150 м2)“.

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086791

18.03.2019 г. 

Кметство Китен

Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици на територията на гр. Китен, Община Приморско, в съответствие с Техническата спецификация и Количествената сметка на Възложителя.

21.03.2019 г.  17:00 ч.

9086784

18.03.2019 г. 

Община Божурище

„Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Божурище“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Текущ ремонт на улици чрез полагане на асфалтови кръпки и чрез цялостно преасфалтиране на участъци от тях“ Обособена позиция №2 – „Текущ ремонт на пътища чрез полагане на асфалтови кръпки “

21.03.2019 г.  17:30 ч.

9086778

18.03.2019 г. 

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ – София-град

„Обновяване на работни помещения, разположени на трети етаж в сградата на ТД на НАП София с адрес: гр. София, ул.„Аксаков“ № 31”

01.04.2019 г.  17:30 ч.

9086773

18.03.2019 г. 

Община Кирково

„Избор на изпълнители за строително-ремонтни работи в сгради, собственост на община Кирково“.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Основен ремонт на общински сгради за обществено обслужване. 2. Изработка и монтаж на дограма в общински сгради за обществено обслужване.

21.03.2019 г.  17:00 ч.

9086767

18.03.2019 г. 

Столична община – Район „Средец“

„Реконструкция и благоустрояване на градината при площад „ПОРТУГАЛИЯ“, ПИ с идентификатор 68134.107.58, УПИ I- за озеленяване, кв.8, м. „Трета извънградска част“, на територията на Столична община-район “Средец““.

21.03.2019 г.  17:30 ч.

9086766

18.03.2019 г. 

Столична община – Район „Нови Искър“

„Ремонтни работи и текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“.

21.03.2019 г.  17:00 ч.

9086761

18.03.2019 г. 

Столична община – Район „Сердика“

Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа на територията на СО-район „Сердика“ през 2019г. по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ремонтни дейности по поддръжка на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа в кв.“Бенковски“ и ІІ-ра обособена позиция: Поддръжка и ремонтни дейности на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа в кв.“Банишора“, кв.“Орландовци“, кв.“Фондови жилища“ и кв.”Малашевци”.

21.03.2019 г.  17:00 ч.

9086759

18.03.2019 г. 

Община Минерални бани

„Ремонт и възстановяване на водостоци на територията на община Минерални бани”

21.03.2019 г.  17:00 ч.

9086758

18.03.2019 г. 

Община Борово

„Основен ремонт на общински улици на територията на община Борово”, Проектиране, изпълнение на строителството и авторски надзор по време на строителството на общински обекти: обект №1. Основен ремонт на улици в гр.Борово, обект №2. Основен ремонт на улици в с. Брестовица; обект №3. Основен ремонт на улици в с. Горно Абланово; обект №4. Основен ремонт на улици в с. Екзарх Йосиф, обект №5. Основен ремонт на улици в с. Батин.

21.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086756

15.03.2019 г. 

Община Монтана

Основен ремонт улици гр. Монтана (ул. „Неофит Рилски“, ул. „Стоян Марков“, ул. „Извора“)

18.03.2019 г.  17:30 ч.

9086753

15.03.2019 г. 

Община Аксаково

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Любен Каравелово, община Аксаково“

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086752

15.03.2019 г. 

Община Аксаково

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на читалище в с. Водица, община Аксаково“

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086746

15.03.2019 г. 

Основно училище /ОУ/ „Васил Априлов“ – гр. Варна

„Частичен основен ремонт – подмяна на гредоред на етаж 1, кота ± 0,000, със стоманобетонна плоча, в съществуващата сграда на Основно училище „Васил Априлов“ – Варна“, с ИД 10135.1502.168.1, находяща се в ПИ с ИД 10135.1502.1502.168 на ул. „Братя Миладинови“ № 130, кв. 477, по Плана на 13 М.Р. на гр. Варна“

29.03.2019 г.  16:30 ч.

9086744

15.03.2019 г. 

Народно читалище – Ламби Кандев 1893, гр. Искър

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Ламби Кандев – 1893““, съгласно Договор 15/07/2/0/00482 от 07.03.2018г. между Държавен фонд „Земеделие“ и Народно Читалище „Ламби Кандев – 1893“ и анекс № 1 от 25.02.2019 г. 

28.03.2019 г.  14:00 ч.

9086740

15.03.2019 г. 

Върховен административен съд /ВАС/

“Подобряване на експлоатационната годност на УБ „Лозенец“на ВАС в с. Лозенец, община Царево“. Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ в УБ“Лозенец“ на ВАС ,с Лозенец,община Царево. Видовете и количеството СМР/СРР са подробно описани в Техническата спецификация.

28.03.2019 г.  12:00 ч.

9086738

15.03.2019 г. 

Столична община – Район „Панчарево“

«Строително-ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на банкети, тротоари и други пътни настилки и съоръжения разположени на територията на район Панчарево-СО»

20.03.2019 г.  16:30 ч.

9086736

15.03.2019 г. 

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници /ЦЛ СЕНЕИ/ към Българска академия на науките /БАН/

Изграждане на демонстрационен павилион по проект 680441 — InDeWaG Строително-монтажни работи за изграждане на демонстрационен павилион по проект InDeWaG – временно съоръжение, с носеща сглобяема стоманена конструкция и елементни монтажни фасади. Павилионът ще служи основно за измервания и демонстрации.

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086735

15.03.2019 г. 

Община Брацигово

Основен ремонт на местен път PAZ 3036 /III-377/ с.Равногор – лет. „Васил Петлешков“.

19.03.2019 г.  17:00 ч.

9086727

15.03.2019 г. 

Столична община – Район „Банкя“

„Ремонт и поддържане на уличната мрежа – поддръжка на подлези, линейни отводнители и шахти на територията на Столична община – район „Банкя“.

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086726

15.03.2019 г. 

Община Каспичан

“Ремонт на общински сгради в град Каспичан, община Каспичан„, по: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Общинска сграда на ул.“Мадарски конник“ № 40 гр. Каспичан“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Сграда на Общинска администрация – гр. Каспичан“. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „Сграда на ул. „Димитър Благоев“ № 40 (Клуб на пенсионера) – гр. Каспичан“ ОБОСОБЕНА ПОЦИЗИЯ № 4: „Изграждане на комуникационна мрежа в сградата на Общинска администрация гр.Каспичан“.

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086724

15.03.2019 г. 

Община Златоград

«БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД И ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В С. ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД»

18.03.2019 г.  17:30 ч.

9086723

15.03.2019 г. 

Технически университет /ТУ/ – София

„Реновиране на част от дворното пространство на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец“. Предметът на поръчката включва дейностите по изпълнение на строително-монтажни и строително-ремонтни дейности, необходими за реновиране на дворното пространство около сградата на Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец (НПГ по КТС – гр. Правец), ул. Перуша №4.

20.03.2019 г.  17:00 ч.

9086722

15.03.2019 г. 

Община Созопол

Текущ ремонт и поддръжка на тротоари, бордюри и други пешеходни участъци, също и паважни настилки на територията на гр.Созопол, старинна и нова част на града, участъци по възлагане от Възложителя, както и на кметствата без самостоятелен бюджет на територията на съставните на Община Созопол, населените места:с.Равадиново, с.Атия, с.Росен,с.Зидарово, с.Присад, участъци по възлагане от Възложителя, в рамките на стойността на договора

19.03.2019 г.  17:00 ч.

9086721

15.03.2019 г. 

Столична община – Район „Красна поляна“

Избор на изпълнител, който да осъществява дейности по текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община район „Красна поляна”, в т.ч., банкети, тротоари и асфалтови настилки по уличната мрежа.

19.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086719

14.03.2019 г. 

Община Шумен

„Изграждане на санитарен възел и медицински кабинет към Обединено училище „Хр. Ботев” с. Ивански“ в изпълнение на проект: „Взаимодействие с общността – фактор за по добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“

25.03.2019 г.  17:30 ч.

9086718

14.03.2019 г. 

Община Брезово

„Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2019 година”

18.03.2019 г.  16:00 ч.

9086716

14.03.2019 г. 

Община Свищов

„Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов и енергийна ефективност – улично LED осветление“.

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086710

14.03.2019 г. 

Община Божурище

„Инженеринг, включващ изготвяне на технически проект за благоустройство на УПИ І-общ. за обществено обслужване, кв.22 по ЗРП на гр.Божурище, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор”

18.03.2019 г.  17:30 ч.

9086707

14.03.2019 г. 

Община Банско

Ремонт на общински сгради на територията на Община Банско с две обособени позиции: Обособена позиция 1:“Преустройство и реконструкция на физкултурен салон в ОУ „Св.Климент Охридски“, ул. „Иван Галчев“ № 21, гр.Добринище, общ. Банско“ и Обособена позиция 2: „Подобряване на енергийната ефективност на „Сграда за битови услуги – Минерална баня“, ул. „Г.Темелков“ № 4, гр.Добринище, общ. Банско“

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086700

14.03.2019 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

Реконструкция на Контролно-пропускателен пункт „Обзорно място“

02.04.2019 г.  16:00 ч.

9086699

14.03.2019 г. 

Община Димово

«Основен ремонт на канализация за повърхностни води в Община Димово» по две обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 «Основен ремонт канализация за повърхностни води на канализационен клон 22 и клон 24» Обособена позиция № 2 «Ремонт на канализация за повърхностни води на ул. «9-ти Септември» гр. Димово;

19.03.2019 г.  17:00 ч.

9086697

14.03.2019 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в гр. Варна, по обособени позиции

29.03.2019 г.  18:00 ч.

9086695

14.03.2019 г. 

Община Велики Преслав

„Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи – текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики Преслав“

25.03.2019 г.  17:00 ч.

9086690

14.03.2019 г. 

Община Нови пазар

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на ОБЕКТ – РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ – ОК 344, ОК 346, ОК 258, ОК 262, ОК 226, ОК 225, ОК 451, ОК 452, ОК 264, ОК 347, ОК 349 И ОБЕКТ – РЕМОНТ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – ОК 225, ОК 224, ОК 268, ОК 269,ОК 270 ГРАД НОВИ ПАЗАР, в това число: ДЕЙНОСТ I. РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ; ДЕЙНОСТ ІІ. СМР; ДИЙНОСТ ІІІ. УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.

05.04.2019 г.  17:00 ч.

9086686

14.03.2019 г. 

Община Омуртаг

Предмет на обществената поръчка: „Рехабилитация на път TGV 2063/TGV 1058 Веренци-Веселец/- Висок от км 0+020 до км 0+719, Община Омуртаг и Рехабилитации на част от ул. „Камчия”, с.Голямо Църквище (от кръстовище с ул. „Кирил и Методий” до край на регулацията)” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Рехабилитация на път TGV 2063/TGV 1058 Веренци-Веселец/- Висок от км 0+020 до км 0+719, Община Омуртаг„ и Обособена позиция №2 „Рехабилитации на част от ул. „Камчия”, с.Голямо Църквище (от кръстовище с ул. „Кирил и Методий” до край на регулацията)”.

18.03.2019 г.  17:00 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086682

13.03.2019 г. 

„Софийска вода“ АД

„Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на миксери за биобасейни в СПСОВ Кубратово“

18.03.2019 г.  16:30 ч.

9086681

13.03.2019 г. 

Община Болярово, област Ямбол

„Частична подмяна на водопровод Ст. Караджово и Частична канализация Болярово”

18.03.2019 г.  16:30 ч.

9086680

13.03.2019 г. 

Община Етрополе

„Изкърпване на пътища и улици на територията на Община Етрополе” 1. Изкърпване на бул.“Партизански“, гр. Етрополе. 2. Изкърпване на улици в гр. Етрополе. 3. Изкърпване на общински пътища и улици в селата на територията на общината.

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086678

13.03.2019 г. 

Основно училище „Христо Ботев“ , с.Глогово, община Тетевен

„Текущ ремонт на физкултурен салон към ОУ„ Христо Ботев” с. Глогово”.

25.03.2019 г.  16:30 ч.

9086674

13.03.2019 г. 

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД

Частично възстановяване на Реактор утаител-2 в цех ХВО и Режими

18.03.2019 г.  16:00 ч.

9086664

13.03.2019 г. 

Община Ракитово

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване ул.“Цар Самуил“ между кв.41 и кв.42 с.Дорково, община Ракитово“.

19.03.2019 г.  17:00 ч.

9086663

13.03.2019 г. 

Община Ракитово

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване ул.“Висла“ между о.т.63, 84 и 64,83 с.Дорково, община Ракитово“.

19.03.2019 г.  17:00 ч.

9086657

13.03.2019 г. 

Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица

Ремонт на СУ „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица . Ремонтните дейности са съгласно приложена Техническа спецификация и Количествена сметка, които са неразделна част от настоящата информация и Обява №АД02-465/25.02.2019г.

15.03.2019 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086650

12.03.2019 г. 

Община Аврен, област Варна

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ на обект: „Основен ремонт на покрив на ОУ „Д-р Петър Берон” с. Приселци, община Аврен“

15.03.2019 г.  16:30 ч.

9086640

12.03.2019 г. 

Община Дупница

Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Неофит Рилски“ гр. Дупница във връзка с изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура в град Дупница“, осъществяван по OПРР 2014-2020

22.03.2019 г.  17:30 ч.

9086626

12.03.2019 г. 

Община Девин

„Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР/на обект: Ремонт и рехабилитация на улици в с. Грохотно, община Девин”

15.03.2019 г.  17:00 ч.

9086623

12.03.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Ямбол

Хоризонтално сондиране и изтегляне на тръби на територията на област Ямбол

22.03.2019 г.  17:00 ч.

9086615

12.03.2019 г. 

Община Бяла, област Варна

„Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“ Предвижда се изпълнение на СМР на обект „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“, включващ дейности както следва: 1.

15.03.2019 г.  17:00 ч.

9086614

12.03.2019 г. 

Община Искър

„Ремонт на „Здравна служба” – с. Староселци, община Искър”.

18.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086610

11.03.2019 г. 

Община Шумен

„Услуги по даване под наем на строителна, транспортна механизация и оборудване с оператор за обекти, общинска собственост на територията на Община Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Услуги по даване под наем на строителна, снегопочистваща механизация и оборудване с оператор“ Обособена позиция № 2 – „Услуги по даване под наем на специализирана механизация и оборудване с оператор за събиране и извозване на битови отпадъци, механизирано метене и миене на улици“

14.03.2019 г.  17:30 ч.

9086605

11.03.2019 г. 

Община Гоце Делчев

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка за Физкултурен салон към съществуващото СОУ със застроена площ-418,50 м2.

14.03.2019 г.  17:00 ч.

9086602

11.03.2019 г. 

Община Горна Оряховица

Предметът на обществената поръчка е да се извърши ремонт на пътя между населени места село Паисий и село Стрелец в Община Горна Оряховица. Това е е участък от общински път VTR 1292 /ІІІ-514, Камен – п.к.Сушица/- Граница общ. /Стражица -Г.Оряховица/ – Паисий – Стрелец – Граница общ. /Г.Оряховица – Полски Тръмбеш/ – Петко Каравелово /І-5/ с обща дължина 4,500 км.

14.03.2019 г.  17:00 ч.

9086596

11.03.2019 г. 

Община Тополовград

„Ремонт на единични дупки чрез студено битумно изкърпване на уличната мрежа на територията на Община Тополовград“

14.03.2019 г.  16:00 ч.

9086595

11.03.2019 г. 

Община Божурище

„Основен ремонт на сградата на Кметство с.Хераково, община Божурище – ІІ етап“

14.03.2019 г.  17:30 ч.

9086587

11.03.2019 г. 

Община Пловдив – Район Западен

Изграждане по одобрени схеми на места за домуване на леки автомобили на територията на Район „Западен” – Община Пловдив

13.03.2019 г.  17:00 ч.

9086581

11.03.2019 г. 

Община Симитли

„Изграждане и благоустрояване на територии за спорт, игри и отдих на територията на община Симитли“

28.03.2019 г.  16:00 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086576

08.03.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Търговище

„Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, Търговище, съобразно нуждите на дружеството“

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086571

08.03.2019 г. 

Столична община – Район „Триадица“

„Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица – СО“

19.03.2019 г.  17:00 ч.

9086567

08.03.2019 г. 

Столична община – Район „Витоша“

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са насочени конкретно към подобряване качеството на части от уличната настилка и прилежащата й инфраструктура в кварталните пространства на територията на Район Витоша – СО, която е в лошо техническо състояние – характеризира се с напуквания и недобре ремонтирани кръпки, а на места са оформени дупки.

12.03.2019 г.  17:00 ч.

9086555

08.03.2019 г. 

Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/

„Ремонт на ВиК инсталации, бани и тоалетни на Вила 1 в обект „Шабла““.

11.03.2019 г.  17:30 ч.

9086550

08.03.2019 г. 

Община Севлиево

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД СЕВЛИЕВО”

11.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086538

07.03.2019 г. 

Община Своге

Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Реконструкция спортна и детска площадка, ул.Петър Берон, кв.Дренов, гр.Своге Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка, кв.Старо село, гр.Своге Обособена позиция 3: Изграждане на спортна площадка център, с.Свидня Обособена позиция 4: Основен ремонт детска площадка в Детска градина, с.Гара Лакатник

12.03.2019 г.  17:30 ч.

9086527

07.03.2019 г. 

Община Своге

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Промяна предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге“

19.03.2019 г.  17:30 ч.

9086524

07.03.2019 г. 

Общинско предприятие – Спортни имоти, гр. Бургас -/Старо наименование – Спортни имоти, паркинги и гаражи, гр. Бургас/

Извършване на строително-ремонтни дейности на спортни обекти на територията на Община Бургас

22.03.2019 г.  17:00 ч.

9086507

07.03.2019 г. 

Община Златоград

„МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” и включва следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” Обособена позиция №2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

11.03.2019 г.  17:30 ч.

9086503

07.03.2019 г. 

Община Кирково

„Избор на изпълнители за изграждане на канализации в община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Изграждане и ОР на тръбни улични канализации за отвеждане на битови отпадни води до септични ями. 2.Изграждане и ОР на тръбни канализации за отвеждане на дъждовни води предизвикващи разрушения на улиците.

11.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086497

06.03.2019 г. 

Обединено училище – Христо Ботев, с. с. Дъбница, община Гърмен -/ Основно училище – Христо Ботев, с. с. Дъбница/

С настоящата поръчка се възлага изграждането на пристройка към съществуващата сграда на ОУ „Хр. Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен – продължение на съществуващата сграда на 3 нива – 2 надземни етажа и полувкопан сутерен – съгласно одобрен проект и влязло в сила разрешение за строеж №101/2018 г. на главния архитект на общ. Гърмен.

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086496

06.03.2019 г. 

Община Несебър

„СМР по изграждане на Улици в ж.к.“Черно море“ о.т.128-129-130 и о.т.131-129, гр.Несебър

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086491

06.03.2019 г. 

Община Гурково

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: Обособена позиция № 1: „Изграждане на два броя детски площадки в с. Паничерево, общ. Гурково”; Обособена позиция № 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково, общ. Гурково”; Обособена позиция № 3: „Изграждане на Младежки клуб в кв. „Лозенец- юг” в гр. Гурково, общ. Гурково”; Обособена позиция № 5: „Основен ремонт на покрив и помещения в сградата на кметство Димовци, общ. Гурково”

13.03.2019 г.  17:00 ч.

9086490

06.03.2019 г. 

Община Венец

„Доставка и полагане на акрилна настилка на открити спортни площадки в с. Венец и с. Ясенково”

11.03.2019 г.  16:30 ч.

9086483

06.03.2019 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Инженеринг за основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр. Русе

19.03.2019 г.  17:30 ч.

9086478

06.03.2019 г. 

Община Пазарджик

„Пристройка за котелно и вътрешна отоплителна инсталация за Корпус 1 и Корпус 2 за обект „Реновация, основен ремонт и пристройка за котелно и санитарни възли на основно училище „Христо Ботев”, в УПИ І – Училище, кв.33, с.Юнаците, общ. Пазарджик”

11.03.2019 г.  17:30 ч.

9086477

06.03.2019 г. 

Столична община – Район „Овча купел“

“Цялостно асфалтиране на ул. „Професор Никола Милев“ в участъка от ул. „Дон” до ул. „Димитър Шишманов”, на територията на кв. Горна баня, СО – район „Овча купел“.

08.03.2019 г.  17:00 ч.

9086473

06.03.2019 г. 

Община Симитли

„Благоустрояване на улици и пътища на територията на община Симитли“

21.03.2019 г.  16:00 ч.

9086470

06.03.2019 г. 

Пазари запад ЕАД гр. София

Изграждане на преместваеми обекти – павилиони за търговия и услуги, намиращи се на пазар „Щросмайер“, ул. Йосиф Щросмайер, гр. София.

08.03.2019 г.  16:00 ч.

9086465

06.03.2019 г. 

Община Велинград

Избор на изпълнител за изпълнение на строителството на обект: „Ремонт и реконструкция на фонтан и сцена в ЦГЧ”.

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086464

06.03.2019 г. 

Община Велинград

„Изработка, доставка и монтаж на павилиони в централна градска част, гр. Велинград”.

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086458

06.03.2019 г. 

Столична община – Район „Възраждане“

„Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086456

06.03.2019 г. 

Община Дряново

“Изграждане на две спортни площадки в град Дряново”

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086455

06.03.2019 г. 

Община Дряново

“Ремонт на участъци от улична мрежа в населени места на община Дряново”

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086450

06.03.2019 г. 

Столична община – Район „Слатина“

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Слатина“

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086447

06.03.2019 г. 

Община Златоград

«ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА УЛ. „ВИКТОР ЮГО“, ГР. ЗЛАТОГРАД»

08.03.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086432

05.03.2019 г. 

Община Несебър

„СМР по изграждане на Улица „Родопи“ (ПИ 73571.501.30) с.Тънково, Община Несебър“

08.03.2019 г.  17:00 ч.

9086430

05.03.2019 г. 

Община Несебър

„СМР по изграждане на Улица „Михаил Дойчев“ (част от ПИ 73571.501.315 между ПИ 73571.501.315 и ул.“Хр.Ботев“ (ПИ 73571.501.270)) с.Тънково, Община Несебър“

08.03.2019 г.  17:00 ч.

9086429

05.03.2019 г. 

Община Приморско

Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици на територията на град Приморско, в съответствие с Техническата спецификация и Количествено-стойностна сметка на Възложителя.

08.03.2019 г.  17:00 ч.

9086427

05.03.2019 г. 

Община Правец

Предмет на настоящата поръчка е благоустрояване на дворното пространство на ОУ „Васил Левски” и ГПЧЕ „Алеко Константинов”, гр. Правец. В момента мястото е покрито със стари плочки, които са в много лошо състояние. Благоустрояването включва демонтаж на старите плочи и бордюри, и подмяната им с нови такива.Обема на работа е определен в Техническата спецификация , и приложеното КС.

05.03.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086384

01.03.2019 г. 

Община Несебър

Реконструкция на съществуващ открит обект за културни дейности – летен амфитеатър, находящ се в УПИ VI – 266, 473 – за градски парк (ПИ 53045.502.266), кв. 37 по плана на гр. Обзор, Община Несебър

05.03.2019 г.  17:00 ч.

9086382

01.03.2019 г. 

Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Ивайловград – /Старо наименование – Средно общообразователно училище /СОУ/ „Христо Ботев“ – гр. Ивайловград/

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ИВАЙЛОВГРАД”

13.03.2019 г.  17:00 ч.

9086365

01.03.2019 г. 

Община Правец

Предмет на настоящата поръчка е благоустрояване на площадното пространство пред културния дом в с. Осиковица, общ. Правец. В момента мястото е покрито със стари плочки, които са в много лошо състояние. Благоустрояването включва демонтаж на старите плочи, бордюри и облицовка на съществуващия фонтан. Предвижда се да се подменят старите бордюри с нови такива, като се запазва местоположението им. Премахва се зелената площ, намираща се в непосредствена близост до фасадата на сградата. Цялото площадно пространство ще бъдат положени нови бетонни павета. Подменя се облицовката по бордовете на фонтана.Обема на работа е определен в Техническата спецификация , и приложеното КС.

11.03.2019 г.  17:30 ч.

9086364

01.03.2019 г. 

Община Куклен

„Основен ремонт и рехабилитация на улица „Демокрация“, етап I от ул. „Еделвайс” до ул. „Хр. Г. Данов”, гр. Куклен, община Куклен с дължина 460м”

05.03.2019 г.  17:00 ч.

9086360

01.03.2019 г. 

Община Драгоман

„Основен ремонт на улици в община Драгоман: • Град Драгоман – ул. „Васил Левски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Христо Смирненски, ул. „Витоша“, ул. „Граничар“, ул. „Люляк“, ул. „Петър Берон“, ул. „Спортист“, ул. „Странджа“, ул. „Акация“, ул. „Нишава“, ул. „Велчова завера“, ул. „Отец Паисий“ • с. Габер – ул. „Васил Левски“

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086576

08.03.2019 г. 

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Търговище

„Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ООД, Търговище, съобразно нуждите на дружеството“

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086571

08.03.2019 г. 

Столична община – Район „Триадица“

„Поддръжка на уличната мрежа и съоръженията на територията на Район Триадица – СО“

19.03.2019 г.  17:00 ч.

9086567

08.03.2019 г. 

Столична община – Район „Витоша“

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са насочени конкретно към подобряване качеството на части от уличната настилка и прилежащата й инфраструктура в кварталните пространства на територията на Район Витоша – СО, която е в лошо техническо състояние – характеризира се с напуквания и недобре ремонтирани кръпки, а на места са оформени дупки.

12.03.2019 г.  17:00 ч.

9086555

08.03.2019 г. 

Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/

„Ремонт на ВиК инсталации, бани и тоалетни на Вила 1 в обект „Шабла““.

11.03.2019 г.  17:30 ч.

9086550

08.03.2019 г. 

Община Севлиево

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД СЕВЛИЕВО”

11.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086538

07.03.2019 г. 

Община Своге

Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Реконструкция спортна и детска площадка, ул.Петър Берон, кв.Дренов, гр.Своге Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка, кв.Старо село, гр.Своге Обособена позиция 3: Изграждане на спортна площадка център, с.Свидня Обособена позиция 4: Основен ремонт детска площадка в Детска градина, с.Гара Лакатник

12.03.2019 г.  17:30 ч.

9086527

07.03.2019 г. 

Община Своге

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Промяна предназаначението на обществена сграда –киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с.Томпсън, община Своге“

19.03.2019 г.  17:30 ч.

9086524

07.03.2019 г. 

Общинско предприятие – Спортни имоти, гр. Бургас -/Старо наименование – Спортни имоти, паркинги и гаражи, гр. Бургас/

Извършване на строително-ремонтни дейности на спортни обекти на територията на Община Бургас

22.03.2019 г.  17:00 ч.

9086507

07.03.2019 г. 

Община Златоград

„МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА И СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” и включва следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” Обособена позиция №2 „МОДЕРНИЗАЦИЯ (РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ) НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА СЕЛО ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

11.03.2019 г.  17:30 ч.

9086503

07.03.2019 г. 

Община Кирково

„Избор на изпълнители за изграждане на канализации в община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Изграждане и ОР на тръбни улични канализации за отвеждане на битови отпадни води до септични ями. 2.Изграждане и ОР на тръбни канализации за отвеждане на дъждовни води предизвикващи разрушения на улиците.

11.03.2019 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086497

06.03.2019 г. 

Обединено училище – Христо Ботев, с. с. Дъбница, община Гърмен -/ Основно училище – Христо Ботев, с. с. Дъбница/

С настоящата поръчка се възлага изграждането на пристройка към съществуващата сграда на ОУ „Хр. Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен – продължение на съществуващата сграда на 3 нива – 2 надземни етажа и полувкопан сутерен – съгласно одобрен проект и влязло в сила разрешение за строеж №101/2018 г. на главния архитект на общ. Гърмен.

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086496

06.03.2019 г. 

Община Несебър

„СМР по изграждане на Улици в ж.к.“Черно море“ о.т.128-129-130 и о.т.131-129, гр.Несебър

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086491

06.03.2019 г. 

Община Гурково

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”: Обособена позиция № 1: „Изграждане на два броя детски площадки в с. Паничерево, общ. Гурково”; Обособена позиция № 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково, общ. Гурково”; Обособена позиция № 3: „Изграждане на Младежки клуб в кв. „Лозенец- юг” в гр. Гурково, общ. Гурково”; Обособена позиция № 5: „Основен ремонт на покрив и помещения в сградата на кметство Димовци, общ. Гурково”

13.03.2019 г.  17:00 ч.

9086490

06.03.2019 г. 

Община Венец

„Доставка и полагане на акрилна настилка на открити спортни площадки в с. Венец и с. Ясенково”

11.03.2019 г.  16:30 ч.

9086483

06.03.2019 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Инженеринг за основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр. Русе

19.03.2019 г.  17:30 ч.

9086478

06.03.2019 г. 

Община Пазарджик

„Пристройка за котелно и вътрешна отоплителна инсталация за Корпус 1 и Корпус 2 за обект „Реновация, основен ремонт и пристройка за котелно и санитарни възли на основно училище „Христо Ботев”, в УПИ І – Училище, кв.33, с.Юнаците, общ. Пазарджик”

11.03.2019 г.  17:30 ч.

9086477

06.03.2019 г. 

Столична община – Район „Овча купел“

“Цялостно асфалтиране на ул. „Професор Никола Милев“ в участъка от ул. „Дон” до ул. „Димитър Шишманов”, на територията на кв. Горна баня, СО – район „Овча купел“.

08.03.2019 г.  17:00 ч.

9086473

06.03.2019 г. 

Община Симитли

„Благоустрояване на улици и пътища на територията на община Симитли“

21.03.2019 г.  16:00 ч.

9086470

06.03.2019 г. 

Пазари запад ЕАД гр. София

Изграждане на преместваеми обекти – павилиони за търговия и услуги, намиращи се на пазар „Щросмайер“, ул. Йосиф Щросмайер, гр. София.

08.03.2019 г.  16:00 ч.

9086465

06.03.2019 г. 

Община Велинград

Избор на изпълнител за изпълнение на строителството на обект: „Ремонт и реконструкция на фонтан и сцена в ЦГЧ”.

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086464

06.03.2019 г. 

Община Велинград

„Изработка, доставка и монтаж на павилиони в централна градска част, гр. Велинград”.

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086458

06.03.2019 г. 

Столична община – Район „Възраждане“

„Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086456

06.03.2019 г. 

Община Дряново

“Изграждане на две спортни площадки в град Дряново”

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086455

06.03.2019 г. 

Община Дряново

“Ремонт на участъци от улична мрежа в населени места на община Дряново”

18.03.2019 г.  17:00 ч.

9086450

06.03.2019 г. 

Столична община – Район „Слатина“

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Слатина“

11.03.2019 г.  17:00 ч.

9086447

06.03.2019 г. 

Община Златоград

«ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА УЛ. „ВИКТОР ЮГО“, ГР. ЗЛАТОГРАД»

08.03.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086432

05.03.2019 г. 

Община Несебър

„СМР по изграждане на Улица „Родопи“ (ПИ 73571.501.30) с.Тънково, Община Несебър“

08.03.2019 г.  17:00 ч.

9086430

05.03.2019 г. 

Община Несебър

„СМР по изграждане на Улица „Михаил Дойчев“ (част от ПИ 73571.501.315 между ПИ 73571.501.315 и ул.“Хр.Ботев“ (ПИ 73571.501.270)) с.Тънково, Община Несебър“

08.03.2019 г.  17:00 ч.

9086429

05.03.2019 г. 

Община Приморско

Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици на територията на град Приморско, в съответствие с Техническата спецификация и Количествено-стойностна сметка на Възложителя.

08.03.2019 г.  17:00 ч.

9086427

05.03.2019 г. 

Община Правец

Предмет на настоящата поръчка е благоустрояване на дворното пространство на ОУ „Васил Левски” и ГПЧЕ „Алеко Константинов”, гр. Правец. В момента мястото е покрито със стари плочки, които са в много лошо състояние. Благоустрояването включва демонтаж на старите плочи и бордюри, и подмяната им с нови такива.Обема на работа е определен в Техническата спецификация , и приложеното КС.

05.03.2019 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9086384

01.03.2019 г. 

Община Несебър

Реконструкция на съществуващ открит обект за културни дейности – летен амфитеатър, находящ се в УПИ VI – 266, 473 – за градски парк (ПИ 53045.502.266), кв. 37 по плана на гр. Обзор, Община Несебър

05.03.2019 г.  17:00 ч.

9086382

01.03.2019 г. 

Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Ивайловград – /Старо наименование – Средно общообразователно училище /СОУ/ „Христо Ботев“ – гр. Ивайловград/

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. ИВАЙЛОВГРАД”

13.03.2019 г.  17:00 ч.

9086365

01.03.2019 г. 

Община Правец

Предмет на настоящата поръчка е благоустрояване на площадното пространство пред културния дом в с. Осиковица, общ. Правец. В момента мястото е покрито със стари плочки, които са в много лошо състояние. Благоустрояването включва демонтаж на старите плочи, бордюри и облицовка на съществуващия фонтан. Предвижда се да се подменят старите бордюри с нови такива, като се запазва местоположението им. Премахва се зелената площ, намираща се в непосредствена близост до фасадата на сградата. Цялото площадно пространство ще бъдат положени нови бетонни павета. Подменя се облицовката по бордовете на фонтана.Обема на работа е определен в Техническата спецификация , и приложеното КС.

11.03.2019 г.  17:30 ч.

9086364

01.03.2019 г. 

Община Куклен

„Основен ремонт и рехабилитация на улица „Демокрация“, етап I от ул. „Еделвайс” до ул. „Хр. Г. Данов”, гр. Куклен, община Куклен с дължина 460м”

05.03.2019 г.  17:00 ч.

9086360

01.03.2019 г. 

Община Драгоман

„Основен ремонт на улици в община Драгоман: • Град Драгоман – ул. „Васил Левски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Христо Смирненски, ул. „Витоша“, ул. „Граничар“, ул. „Люляк“, ул. „Петър Берон“, ул. „Спортист“, ул. „Странджа“, ул. „Акация“, ул. „Нишава“, ул. „Велчова завера“, ул. „Отец Паисий“ • с. Габер – ул. „Васил Левски“

05.03.2019 г.  17:00 ч.