ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9085331

01.02.2019 г. 

Община Шумен

„Изграждане на санитарен възел и медицински кабинет към Обединено училище „Хр. Ботев” с. Ивански“ в изпълнение на проект: „Взаимодействие с общността – фактор за по добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“

05.02.2019 г.  17:30 ч.

9085328

01.02.2019 г. 

Община Доспат

В предмета на обществената поръчка са включени дейности за изпълнение на строително монтажни работи за изграждане на подпорна стена .Участъкът, предвиден за изграждане на подпорна стена, е обозначен в изготвените и одобрени инвестиционни проекти като дължината на подпорната стена е 6 м. Видовете СМР и количествата са съгласно техническите инвестиционни проекти и количествена сметка / ценово предложение.

20.02.2019 г.  17:00 ч.

9085324

01.02.2019 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Обновяване и облагородяване на зелени площи между ул.”Роза”, ул.”Никола Вапцаров” и ул.”Родопи”-гр.Велинград”.

18.02.2019 г.  17:00 ч.

9085323

01.02.2019 г. 

Община Петрич

„Ремонт покрив на сграда с идент. номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв. 53, гр. Петрич – част от бивше болнично заведение с променено предназначение за ЦНСТ”

18.02.2019 г.  17:00 ч.

9085317

01.02.2019 г. 

Община Созопол

Довеждащ път до Пилотен център за събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци – Созопол по проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци“ по Българо – швейцарската програма за сътрудничество“

18.02.2019 г.  17:00 ч.

9085306

01.02.2019 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

Отстраняване на констатирани дефекти по мостовите конструкции на мост-преградни съоръжения по А=922.00 и Б=700.00, мост за преминаване на кабелни канали по Б=1183.00 на АЕЦ „Козлодуй“, с цел повишаване на инженерната им сигурност

18.02.2019 г.  16:00 ч.

9085300

01.02.2019 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Мъглиж: SZR 3085 – ІV с.Ветрен – с.Сливито и SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце.

18.02.2019 г.  17:00 ч.

9085298

01.02.2019 г. 

„Пазари Възраждане“ ЕАД

Текущ ремонт на обект „Амфитеатър с полифункционална сцена“, находящ се в северозападната част на УПИ I, кв. 369, м. „Центъра, Южен парк I-ва част – НДК“ по застроителния план на гр. София

06.02.2019 г.  17:00 ч.

9085292

01.02.2019 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Довеждащ път в ПИ с идентификатор 63427.85.39 от км. 0+000 до 0+090.00, местност „Слатина“ по кадастрална карта на гр. Русе”

05.02.2019 г.  17:30 ч.Публични покани м. 02.2019 г.