Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905942)

Възложител:

Община Златоград

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00183-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ПОДМЯНА ДОГРАМА И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДА МБАЛ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ» В ГР. ЗЛАТОГРАД” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905926)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00417-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отп. води, кв.Прогрес, гр.Джебел и к-ция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче –Фотиново

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905922)

Възложител:

Община Руен

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00274-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905885)

Възложител:

Община Велики Преслав

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00303-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав – по три обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905873)

Възложител:

Община Камено, област Бургас

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

01008-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Осъществяване на строително-монтажни работи по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905781)

Възложител:

Община Земен

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

01157-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на пътна мрежа и настилки на територията на община Земен по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905778)

Възложител:

Столична община – Район „Студентски“

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

01249-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Частично обновяване, реконструкция на фасадата на ДГ № 78 „Детски свят“ и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905771)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

00532-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общинска сграда ОДЗ „Слънце“, гр. Ардино, общ. Ардино“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (905768)

Възложител:

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

00537-2019-0010

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78 остров Персин“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905656)

Възложител:

Община Шабла

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

00997-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905562)

Възложител:

Община Карнобат

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00190-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в Млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж в УПИ ХІV – 1459, кв. 92 по плана на гр. Карнобат“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905538)

Възложител:

Пловдивски университет /ПУ/ „Паисий Хилендарски“

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00858-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг за ремонт и преустройство на сградата на Химически факултет, Пловдивски университет

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905514)

Възложител:

Община Средец

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00053-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (905504)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0020

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на покрива на Етнографски музей – гр. Силистра

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (905500)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0051

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 220 kV „Светлина“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905498)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за достъпна среда за площад „България“, пешеходна улица „Македония“, ул.“Воден“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905472)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект „Спортно-рекреационен център“ гр. Сандански, УПИ V, кв. 170 по плана на гр. Сандански, община Сандански

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (905429)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация EООД – Плевен

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00004-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905361)

Възложител:

Община Плевен

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00226-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на сгради общинска собственост”, разделена на осем обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905159)

Възложител:

Община Сливо поле, област Русе

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

00701-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на текущи ремонти на пътна и улична мрежа на територията на община Сливо поле по два подобекта“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905143)

Възложител:

Община Етрополе

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

00099-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, гр. Етрополе“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (905132)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

00353-2019-0033

Процедура:

Публично състезание

Име:

Структурно окабеляване на помещения и офиси в сграда Районна служба пожарна безопасност и защита на населението и Районно управление полиция (РСПБЗН и РУП) АЕЦ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905100)

Възложител:

Община Борован

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

00690-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА КМЕТСТВО И КУЛТУРНО – ПРОСВЕТЕН ДОМ СЕЛО НИВЯНИН”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905042)

Възложител:

Община Чупрене – област Видин

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

01564-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904969)

Възложител:

Столична община – Район „Подуяне“

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

01270-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на покриви на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904917)

Възложител:

Община Велико Търново

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00073-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904798)

Възложител:

Община Върбица

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00965-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Благоустройство на централен площад и парк в село Нова Бяла река, УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38, О.Т. 43 и О.Т. 41 , кв.16, по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904507)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0021

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонт на санитарен възел и хранилище на художествена галерия

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904479)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0031

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Д-р Едгар Бороу“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904105)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904933)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на обекти общинска собственост по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904897)

Възложител:

Община Тетевен

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00037-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“- Етап 1“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904824)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00212-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Благоустрояване на обекти публична общинска собственост в Община Петрич по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904738)

Възложител:

Министерство на външните работи /МВнР/

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00105-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг(проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект:„Ремонт, подмяна на повредени участъци, цялостно почистване и импрегниране на каменната фасада на сградата на МВнР–Центр.управл.“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904550)

Възложител:

Община Кубрат

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00803-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг за рехабилитация на зелени площи, вертикална планировка и изграждане на алея по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903977)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903754)

Възложител:

Община Тополовград

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

00721-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Благоустрояване на улици и подобряване на градската среда на територията на Община Тополовград през 2019г. “

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904456)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00138-2019-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (904375)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0018

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Неотложен ремонт на „Клуб на инвалида и пенсионера“ в сградата на кметство в с. Българка

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904367)

Възложител:

Община Ново село

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

01246-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на улици в населени места на територията на община Ново село“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904304)

Възложител:

Община Ново село

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

01246-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи за ремонт на общински сгради на територията на община Ново село по обособени позиции.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (904262)

Възложител:

Община Девня

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00510-2019-0005

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Допълнителни строително-монтажни работи в сградата на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Девня

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904235)

Възложител:

Община Ново село

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

01246-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Основен ремонт и възстановяване на общинска сграда Блок №1 „Изток“ с промяна на предназначението за ЦНСТД-1, Преходно жилище и Център за обществена подкрепа, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904092)

Възложител:

Община Годеч

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00275-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I – ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (903556)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0045

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904043)

Възложител:

Община Добричка

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

00159-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (903828)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0047

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация на КЛ 110 kV „Аязмо“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903818)

Възложител:

Община Неделино

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

01019-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция и модернизация на улици на територията на община Неделино по осем обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903684)

Възложител:

Община Маджарово

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

00548-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903215)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Aсфалтиране на двора на дневен център за деца с увреждания ул. „Скаптопара“ № 26“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903612)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт настилка на първи корт в спортен комплекс гр. Раднево“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (903528)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Горна Оряховица към ЕСО

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0046

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ретрофит на 1 бр. КРУ за Трафо I в п/с „Русаля“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903489)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

00211-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2019 година“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903320)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

00693-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

РЕМОНТ НА ОБЕКТ: КЛИНИКА ПО ЛЧХ към УМБАЛСМ ПИРОГОВ ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903316)

Възложител:

Община Стамболово

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

00782-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” – сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (903245)

Възложител:

Топлофикация – Русе ЕАД

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00678-2019-0007

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Реконструкция на котел №5-Обособена позиция -–Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (903207)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0016

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Ремонт хидроизолацията на покрив на два обекта”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903173)

Възложител:

Община Никопол

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00402-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Аварийно възстановяване на мост на ул. „Александър Стамболийски“ над р. Съзлийка, находящ се в централната градска част на град Никопол”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903110)

Възложител:

„Свободна зона – Русе“ ЕАД

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

01104-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на текущи ремонти и поддръжка на обекти на територията на „Свободна зона – Русе”ЕАД по две обособени позиции”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (903060)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0017

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции: Обособена позиция № 2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра” Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (902911)

Възложител:

Топлофикация ЕАД – Бургас

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00937-2019-0003

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Монтаж на предварително изолирани тръби и елементи по изграждане на нови топлопреносни мрежи за „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902836)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

00580-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на обекти в гр. Самоков, община Самоков.”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (902743)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0044

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Сторгозия“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902529)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонт на зала към ФТА „Пиринче“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902496)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00774-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Строително – монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора»

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (902310)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0042

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Плевен 2“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902250)

Възложител:

Столична община – Район „Подуяне“

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

01270-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР, конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 2 обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (902231)

Възложител:

ТЕЦ „Варна“ ЕАД – с. Езерово

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

00123-2019-0011

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

„Поддръжка и аварийни ремонти по топлинни изолации и пещостроителни работи”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902163)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Благоустрояване на ул. „Коста Босилков“ – инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902772)

Възложител:

Община Долна Митрополия

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

00601-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовните води“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902606)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

00151-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2019 г.” по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902600)

Възложител:

Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

00909-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително – монтажни работи на обект сграда №14 – битов корпус във войскови район №1315 – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. №889/14.03.2019г.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901966)

Възложител:

Столична община

Получен на:

19.03.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0027

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902464)

Възложител:

Община Исперих

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00864-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР с предмет: Ремонт на улици в гр. Исперих и населените места на община Исперих по обособени позиции”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902353)

Възложител:

Медицински център І – Първомай ЕООД

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

05754-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902345)

Възложител:

Община Батак

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00707-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Укрепване на коритото на река Стара река, чрез изграждане на подпорни стени в град Батак“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902308)

Възложител:

Община Алфатар

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00290-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по улична мрежа в с. Бистра, с. Чуковец и с. Кутловица, община Алфатар ”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901942)

Възложител:

Столична община

Получен на:

19.03.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0026

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане на четири парцела от разширение на Централен гробищен парк, УПИ VI-528, кв.1, м.Централни гробища – Столична община, р-н Сердика, Подобект: Площадкова инженерна инфраструктура по обособени позиции

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (902179)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0016

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на стъпалата в края на централната алея на „Дунавски парк“ – гр. Силистра

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902137)

Възложител:

Столична община – Район „Люлин“

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

01263-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на ДГ № 31, находяща се в гр. София, район „Люлин“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (901770)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас

Получен на:

19.03.2019 г. 

Преписка:

00571-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир” гр. Бургас.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901238)

Възложител:

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00859-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в УАСГ“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901222)

Възложител:

Община Добричка

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00159-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901193)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00748-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901109)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00693-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В СГРАДАТА НА В СГРАДИТЕ НА „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД в гр„София

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (901066)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0036

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900923)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

14.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител за извършване на ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900644)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

14.03.2019 г. 

Преписка:

00017-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900558)

Възложител:

Община Средец

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00053-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (900276)

Възложител:

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00926-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1 и Изграждане на инсталация ВРУ – Етап 3

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900255)

Възложител:

Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

12.03.2019 г. 

Преписка:

00752-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изготвяне на инвестиционни проекти,упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи (инженеринг) за изграждане на площадки за разполагане на контейнери” по 3 обособени позиции.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900525)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00774-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Ремонт лекарски кабинет в с. Сладък кладенец, ремонт на Пенсионерски клуб в с. Бъдеще, ремонт на пенсионерски клуб в с. Ловец

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900516)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00151-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на Строително ремонтни работи на обекти: „Ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2019 г. по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (900360)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00571-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на подводен оглед и ремонтни работи на съоръжения на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900057)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

12.03.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0028

Процедура:

Открита процедура

Име:

„СМР на обект „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900180)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

12.03.2019 г. 

Преписка:

00151-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт тротоари и вертикална планировка в гр. Троян през 2019 г.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (900067)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област

Получен на:

12.03.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0010

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900007)

Възложител:

Върховен касационен съд /ВКС/

Получен на:

11.03.2019 г. 

Преписка:

01029-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително ремонтни дейности (текущ ремонт) за нуждите на Върховния касационен съд по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899682)

Възложител:

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

00585-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения – Русе за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899729)

Възложител:

Министерство на външните работи /МВнР/

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

00105-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) – Възстановяване на част от площадки, тераси, хидроизолация и отводняване на част от лоджии и тераси в сградата на МВнР – ЦУ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899690)

Възложител:

Община Трявна

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

01042-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2019 г. по 7 обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899609)

Възложител:

Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ – БАН – /Старо наименование – Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

01517-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект – Център за компетентност ПЕРИМЕД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899600)

Възложител:

Община Добричка

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

00159-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (899448)

Възложител:

Топлофикация – Русе ЕАД

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00678-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899428)

Възложител:

Община Етрополе

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00099-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899361)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00580-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков” по шест обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899352)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00841-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899324)

Възложител:

Община Никопол

Получен на:

06.03.2019 г. 

Преписка:

00402-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 НА ОБЩИНА НИКОПОЛ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899290)

Възложител:

Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Получен на:

06.03.2019 г. 

Преписка:

00909-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително – монтажни работи на обект сграда №11 – „учебно-спортен комплекс“ във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГР. ВАРНА.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899051)

Възложител:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Получен на:

05.03.2019 г. 

Преписка:

00258-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на ремонтно-строителни дейности в административни сгради, стопанисвани и управлявани от Министерство на околната среда и водите“, с включени две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898931)

Възложител:

Столична община – Район „Подуяне“

Получен на:

01.03.2019 г. 

Преписка:

01270-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Подуяне“, във връзка с „Националната програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898904)

Възложител:

Община Камено, област Бургас

Получен на:

01.03.2019 г. 

Преписка:

01008-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул.”Освобождение”, ул. „Георги Кондолов” и ул.”Неделчо Камбов, в гр. Камено“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898890)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

01.03.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0035

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Раковски от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898877)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

01.03.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0034

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Елхово от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898875)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

01.03.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0033

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Ямбол от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898797)

Възложител:

Община Минерални бани

Получен на:

01.03.2019 г. 

Преписка:

00514-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване на улици в с. Колец, Община Минерални бани, Област Хасково“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898735)

Възложител:

Пловдивски университет /ПУ/ „Паисий Хилендарски“

Получен на:

01.03.2019 г. 

Преписка:

00858-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИНЖЕНЕРИНГ (ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СТРОЕЖ: „СГРАДА НА ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ”, ГРАД ПЛОВДИВ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898709)

Възложител:

Община Смолян

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00092-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строителни и ремонтни работи на общински сгради на територията на град Смолян“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898703)

Възложител:

Община Смолян

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00092-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА НА СТАРИЯ ЦЕНТЪР В ГРАД СМОЛЯН“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898699)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0019

Процедура:

Открита процедура

Име:

ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕДСЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898678)

Възложител:

Община Сапарева баня

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00761-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ И РЕМОНТ НА КРЪСТОВИЩЕ С ЦЕЛ ПРОМЯНА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО“ в обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898661)

Възложител:

Община Ямбол

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00339-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по единадесет обособени позиции”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898655)

Възложител:

Висш съдебен съвет /ВСС/

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00833-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. Крали Марко № 2 за нуждите на Административен съд–Благоевград и Районна прокуратура – Благоевград

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898613)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00116-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898601)

Възложител:

Община Каварна

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00060-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898589)

Възложител:

Община Варна

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00081-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност „Свети Никола”, гр.Варна – I-ви етап“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898565)

Възложител:

Община Търговище

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00299-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на АН за обекти по ОПРР 2014-2020”, процедура „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца” по 3 обособени позиции”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898521)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за изграждане на шумозащитна ограда в ляво на път І-9 „Варна-Бургас“ по посока на растящия километраж в участъка от км 225+633 до км 227+625“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898514)

Възложител:

Министерство на здравеопазването /МЗ/

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00080-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг(проектиране, строителство и авторски надзор)-2″ по проект BG16RFOP001-5.001-0054 „Изграждане на инфраструктура за предоставяне на специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания-2“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898502)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0032

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Загоре от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898473)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0031

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Бургас от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898448)

Възложител:

Община Върбица

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00965-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII – училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898412)

Възложител:

Община Върбица

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00965-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Благоустройство на централен парк в с.Станянци и прилежащите площадни пространства в УПИ I, кв.1 п плана на селото“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898404)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Приморско от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898397)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0029

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни дейности на територията на КЕЦ Стамболийски от лицензионната територия на ЕР Юг ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898377)

Възложител:

Община Търговище

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00299-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект по ОП „Региони в растеж 2014-2020”, процедура „Подкрепа за деинституц. на соц. услуги за възрастни и хора с увреждания.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898362)

Възложител:

Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ КОЛОВОЗИ И ПРЕЛЕЗИ МЕЖДИНЕН ПОРТАЛ И ТИЛА НА 11 И 12 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК, 17-2 КЕЙОВО МЯСТО, ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЗАПАД“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898343)

Възложител:

Община Стамболово

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00782-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на строителство по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата с. Стамболово, с. Гледка, с. Голям извор, с. Долно Ботево, с. Зимовина, с. Царева поляна, Община Стамболово, Област Хасково“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ по 6 (шест) обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898339)

Възложител:

Община Поморие

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00712-2019-0021

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00855 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898331)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор), по проект „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898316)

Възложител:

Община Сунгурларе

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00047-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на територията на община Сунгурларе“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898271)

Възложител:

Община Павликени

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00039-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР на обект „Допълнително водоснабдяване на с. Върбовка“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898268)

Възложител:

Община Тетевен

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00037-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на основен и текущ ремонт общински пътища и улици, тротоари и паважни настилки на територията на община Тетевен, със следните обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898245)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00017-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на пътища и улици в община Берковица през 2019г. по четири обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898185)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00138-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

„СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ШУМЕН“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898137)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (898095)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0034

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране, доставка, монтаж и пускане в действие на система за видеонаблюдение, пожароизвестителна система и охранителна система в п/ст „Железник“ и п/ст „Зора““

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898086)

Възложител:

Община Варна

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00081-2019-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

“Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“, район Приморски, район Одесос, район Младост, гр. Варна, Подобект: от км. 2+924 до км. 3+000“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898081)

Възложител:

Община Варна

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00081-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на СМР на обект:„Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни-северозапад и тоалетни на стадион „Спартак“, находящ се в УПИ III „За стадион със спортно възстановителен център и хотел“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898074)

Възложител:

Община Баните, област Смолян

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00603-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на Сондаж № 3ХГ – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на село Баните, община Баните, област Смолян“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898054)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0039

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане укрепителни съоръжения на левия откос на железния път,в отсечката от км.5+650до км.6+140 с дължина490м. на междугарието Захарна фабрика–Горна баня по5-та жп линия,по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898048)

Възложител:

Община Ружинци

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00272-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (898039)

Възложител:

Община Брезник

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00561-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Брезник, община Брезник, област Перник“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897955)

Възложител:

Община Дряново

Получен на:

28.02.2019 г. 

Преписка:

00840-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи за цялостен ремонт на ул. „Шипка“, гр. Дряново“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897887)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00983-2019-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Преустройство в хотел-ресторант на почивна станция на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, находяща се в с. Зорница, община Чепеларе, област Смолян“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897882)

Възложител:

Община Тунджа, област Ямбол

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00689-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Подобряване водоснабдителната инфраструктура в селата Ботево, Роза и Безмер, Община „Тунджа“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897878)

Възложител:

Община Златица

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00842-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, строително – монтажни работи, включително обща инфраструктура, доставка и монтаж на необходимото технологично оборудване и авторски надзор на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Златица“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897855)

Възложител:

Община Ямбол

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00339-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897796)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00116-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР за отводняване и укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897653)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР по изграждане и рехабилитация на улици в гр.Перник по обособени позиции /ОП/

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897589)

Възложител:

Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

03788-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897587)

Възложител:

Община Търговище

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00299-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт и поддръжка на общинската пътна и улична мрежа в община Търговище”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897568)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Монтана към ЕСО

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0029

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст Враца 1

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897538)

Възложител:

Институт по роботика при БАН, /Старо име – Институт по системно инжинерство и роботика /ИСИР/ – БАН/

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

02314-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897536)

Възложител:

Община Баните, област Смолян

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

00603-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897528)

Възложител:

Институт по роботика при БАН, /Старо име – Институт по системно инжинерство и роботика /ИСИР/ – БАН/

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

02314-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897483)

Възложител:

Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София

Получен на:

27.02.2019 г. 

Преписка:

01954-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на ЛПСОВ за Икономическа зона „Божурище“, в квартал 13A, област София, община Божурище, с. Гурмазово

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897378)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897375)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обосбени позиции на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897372)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по обособени позиции на територията на ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от АПИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897370)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897363)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН,СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897352)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0009

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897330)

Възложител:

Община Поморие

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00712-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие“ – II етап: „Западен предпазен мол от профил 1 до профил 5“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897324)

Възложител:

Община Поморие

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00712-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие“ – II етап: „МЕТАЛНО ХАЛЕ/РАБОТИЛНИЦА ЗА РИБАРСКИ СЪДОВЕ-етап втори

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897293)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт и обновяване на класни стаи за обучение на първокласници в общинските училища на Бургас“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897139)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0016

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция „Бояна“ 110/20/10,5 kV

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897134)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110Kv „Дондуков” от линеен ножов разединител 110kV на ПС „Г.Димитров” до елегазов КРУ модул 110kV в ПС „София-Център“ и частична реконструкция на двете подстанции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897131)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушна електропроводна линия средно напрежение (СрН) 20 kV „Орцево“, находяща се на територията на област Благоевград, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България”АД”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (897125)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР за основен ремонт и реконструкция на сгради, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (897094)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

26.02.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0022

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2,3 и бул. „Дунав“ – „Брезовско шосе“ по обособени позиции“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899729)

Възложител:

Министерство на външните работи /МВнР/

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

00105-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) – Възстановяване на част от площадки, тераси, хидроизолация и отводняване на част от лоджии и тераси в сградата на МВнР – ЦУ“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899690)

Възложител:

Община Трявна

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

01042-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2019 г. по 7 обособени позиции“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899609)

Възложител:

Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ – БАН – /Старо наименование – Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

01517-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект – Център за компетентност ПЕРИМЕД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899600)

Възложител:

Община Добричка

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

00159-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (899448)

Възложител:

Топлофикация – Русе ЕАД

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00678-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899428)

Възложител:

Община Етрополе

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00099-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899361)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00580-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков” по шест обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899352)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00841-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899324)

Възложител:

Община Никопол

Получен на:

06.03.2019 г. 

Преписка:

00402-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 НА ОБЩИНА НИКОПОЛ“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899290)

Възложител:

Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Получен на:

06.03.2019 г. 

Преписка:

00909-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително – монтажни работи на обект сграда №11 – „учебно-спортен комплекс“ във войскови район №1315 – ВВМУ “Н.Й.ВАПЦАРОВ” – ГР. ВАРНА.