ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100303 15.07.2020 г. Дирекция „Международни проекти“ /ДМП/ , към Министерство на вътрешните работи /МВР/ „Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП“ 14.08.2020 г.

17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100301 14.07.2020 г. Кметство с. Петърч, община Костинброд Строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена при ОТ 80 – ОТ 85, квартал 34 в село Петърч, общ. Костинброд, обл. Софийска“ 20.07.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100242 01.07.2020 г. Столична община – Район „Средец“ Предмет на поръчката: “Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община- район „Средец“ 07.07.2020 г.

17:30 ч.

9100241 01.07.2020 г. Столична община – Район „Средец“ “Строително ремонтни работи за подобряване на състоянието на сградите и дворовете на детските градини, находящи се на територията на СО район „Средец“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ№ 77 „Магнолия“ 07.07.2020 г.

17:30 ч.

9100238 01.07.2020 г. Община Разград „ИНЖЕНЕРИНГ-Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ,,Шестте Ястребинчета“ с подмяна на инсталации‘‘ 06.07.2020 г.

17:30 ч.