ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100229 30.06.2020 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив” 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100226 30.06.2020 г. Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София „Текущи ремонти в сградите на “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД“ 03.07.2020 г.  16:00 ч.
9100225 30.06.2020 г. Община Симитли Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг, по ул. Васил Левски в гр. Симитли, община Симитли 02.07.2020 г.  17:00 ч.
9100223 30.06.2020 г. Община Садово БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО 06.07.2020 г.  17:00 ч.
9100222 30.06.2020 г. Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ – Силистра „Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати в сградата на РЗОК – Силистра“ 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9100219 30.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. „Виктор Юго“ от о.т. 61 до о.т. 62 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100218 30.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Плиска от о.т. 98 до о.т. 104 в гр.Златоград, община Златоград , област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.
9100217 30.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Клокотница от о.т. 81 до о.т. 114 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 02.07.2020 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100211 29.06.2020 г. Институт по полимери към Българска академия на науките /БАН/ „Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012 – Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Института по полимери – БАН” 02.07.2020 г.

17:30 ч.

9100210 29.06.2020 г. Окръжна прокуратура, гр.Благоевград Извършване на строително монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на Съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. Предвижда се извършване на строително монтажни работи, които включват: 1 Доставка, монтаж и последващ демонтаж на фасадно скеле. С цел полагането на хидроизолация и топлоизолация на фасада „Север“ и фасада „Изток“ на Съдебна палата гр.Благоевград е необходимо заскеляването им. 2. Демонтаж на компроментирана циментова замазка и каменна облицовка. 4-ти етаж на фасада „Север“ и фасада „Изток“ на Съдебна палата гр.Благоевград са еркерно изнесени. 3. Доставка и полагане на топлоизолация, хидроизолация, циментова замазка и каменна облицовка от варовикови плочи. 4. Изкърпване на гипсова шпакловка и боядисване. 03.07.2020 г.

17:00 ч.

9100203 29.06.2020 г. Столична община – Район „Банкя“ „Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на „Препоръчани енергоспестяващи мерки и ремонт на помещения и санитарни възли в административната сградата на СО район „Банкя“, ул. „Цар Симеон“ № 1″. 02.07.2020 г.

17:00 ч.

9100198 29.06.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица „Основен ремонт на спортни площадки ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица“ 02.07.2020 г.

16:30 ч.

9100197 29.06.2020 г. Община Шабла Предмет на настоящата поръчка е Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на за обект: „Основен ремонт на покрив на кметство с.Езерец, община Шабла“. Настоящата обществена поръчка се провежда на основание чл. 187, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 и на разпоредбите на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки. 06.07.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100188 26.06.2020 г. Районен съд – Ардино Извършване на строително – монтажни /ремонтни/ работи (СМР/СРР) на обект: Районен съд – Ардино (административна сграда), находящ се в гр. Ардино, п.к. 6750, ул. „Републиканска“ № 6. 01.07.2020 г.

17:00 ч.

9100177 26.06.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Ремонт преходи от безбаластов железен път към баластов пред двата портала на тунел № 9 в междугарието Стряма – Клисура“ 02.07.2020 г.

17:15 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100161 25.06.2020 г. Община Кнежа „Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100159 25.06.2020 г. Община Добричка Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и Закона за защита при бедствия 06.07.2020 г.

17:00 ч.

9100155 25.06.2020 г. Община Тетевен „Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ – Подобект Глогово, участък 2. 01.07.2020 г.

17:00 ч.

9100153 25.06.2020 г. Община Роман “РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“ 06.07.2020 г.

17:00 ч.

9100149 25.06.2020 г. Община Сунгурларе „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОДОБЕКТИ“ 30.06.2020 г.

17:00 ч.

9100146 25.06.2020 г. Основно училище – Васил Левски, гр. Бургас „Определяне на изпълнител за СМР на обект „Довършителните работи във физкултурения салон на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас имот с КИ 07079.829.22 – УПИ V, кв. 8 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. 29.06.2020 г.

16:00 ч.

9100144 25.06.2020 г. Община Асеновград „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 30.06.2020 г.

17:00 ч.

9100141 25.06.2020 г. Община Кнежа „Основен ремонт на спортните игрища в ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий“, гр. Кнежа“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100140 25.06.2020 г. Столична община – Район „Подуяне“ Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“. 03.07.2020 г.

17:00 ч.

9100138 25.06.2020 г. Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Перник „Основен ремонт – прилагане на мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма и съпътстващи строително – ремонтни дейности в сгради на ОДМВР – Перник“, находящи се в гр. Перник, ул. ”Самоков ” № 1. 30.06.2020 г.

17:30 ч.

9100136 25.06.2020 г. Община Плевен „Конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на ХГ „Илия Бешков” – гр. Плевен” 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100133 25.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Източен“ «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен» 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100132 25.06.2020 г. Община Плевен „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на отоплителна инсталация и абонатна станция в Общински нежилищен имот /Сграда „ДКЦ по дентална медицина”/ в гр.Плевен, бул.”Русе” №1” 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100130 25.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Сокол“. 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100129 25.06.2020 г. Община Нова Загора „Текущ ремонт на Детска градина с. Кортен“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100128 25.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Караново“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100120 24.06.2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на административната сграда на Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136. 29.06.2020 г.

17:30 ч.

9100119 24.06.2020 г. Община Видин „Строителни и монтажни работи на общински сгради, по обособени позиции“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100117 24.06.2020 г. Община Божурище „Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на масивна едноетажна сграда ТПП 8-ми март гр.Божурище и изпълнение на предвидените в проекта СМР и упражняване на авторски надзор“ 06.07.2020 г.

17:30 ч.

9100116 24.06.2020 г. Община Божурище „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище- II етап (участък км 1+800.22 – км 2+209.91) 29.06.2020 г.

17:30 ч.

9100115 24.06.2020 г. Община Георги Дамяново „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“ 29.06.2020 г.

16:30 ч.

9100106 24.06.2020 г. Кметство с. Николово, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“ 30.06.2020 г.

17:00 ч.

9100105 24.06.2020 г. Община Кърджали „Изместване на кабелна съобщителна мрежа на БТК АД, находяща се в ПИ с идентификатор 40909.118.93, гр.Кърджали“ 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100096 24.06.2020 г. Община Павликени „Основен ремонт на сгради-общинска собственост” по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1 „Ремонт в кметство в с. Горна Липница, общ. Павликени”; „Ремонт в кметство в с. Димча, общ. Павликени”; „Ремонт на покрив и козирка в кметство в с. Мусина, общ. Павликени“; „Ремонт подмяна на улуци и капаци на покрив читалище в с. Росица, общ. Павликени“ и „Ремонт настилка около чешма в с. Росица, общ. Павликени“. 2.Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на работилница в БКД в гр. Павликени“ 30.06.2020 г.

17:00 ч.

9100091 24.06.2020 г. Община Тутракан „Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост” 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100088 24.06.2020 г. Община Минерални бани Поръчката включва дейности по строително–разрушителни работи за обекти сграда в УПИ VIII, кв. 14а, с. Минерални бани и Едноетажна сграда в УПИ II, кв. 14, с. Минерални бани. Към датата на обявяване на поръчката няма осигурено финансиране. И за двете сгради следва да се изпълни следното: Изготвяне на документация, включваща следните части: – План за строително–разрушителни работи;- План за безопасност и здраве;- План за управление на отпадъците; Разрушаване; Разчистване и извозване на строителните отпадъци от разрушената сграда; Разкриване на основите на сградата и разрушаването им; Разчистване и извозване на строителните материали и отпадъци след разрушаване на основите; Изравняване на терена със земната повърхност около него. 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100087 24.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект 09.07.2020 г.

16:30 ч.

9100079 24.06.2020 г. Община Сливница „Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв.24, гр. Сливница – Втори етап“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9100073 23.06.2020 г. Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол. 26.06.2020 г.

17:30 ч.

9100070 23.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 29.06.2020 г.

17:30 ч.

9100064 23.06.2020 г. Община Белене Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. 29.06.2020 г.

17:00 ч.

9100063 23.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция на водопроводи 80 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм – етернит с ПЕВП 200/10 и ПЕВП 110/10, по ул. „Гагарин“, гр. Две могили; Обособена позиция № 2 – Реконструкция на водопроводи 80 мм – етернит с ПЕВП 90/10, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла, гара Бяла“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100061 23.06.2020 г. Община Велики Преслав Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. „Лозарска“ от ОК 59 до ОК 59А (част пътна) 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100059 23.06.2020 г. Община Видин Ремонтно – възстановителни работи на улици и междублокови пространства на територията на община Видин за 2020 г., по обособени позиции“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100048 23.06.2020 г. Община Разград „Подмяна на дограма в сгради общинска собственост на община Разград, по обособени позиции“ 26.06.2020 г.

17:30 ч.

9100041 23.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Тракия“ Изграждането на алеите и напоителната система се извършва съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от обявата, по посочените видове работи. 26.06.2020 г.

17:15 ч.

9100034 23.06.2020 г. 133-то средно училище – А.С. Пушкин, гр. София – /Преди – 133-то средно общообразователно училище – А.С. Пушкин, гр. София/ “Строително ремонтни работи на фасадата и вътрешни помещения на сградата на 133 СУ “А. С. Пушкин“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100016 23.06.2020 г. Община Гърмен „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново“. 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100010 23.06.2020 г. Община Велико Търново „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9100008 23.06.2020 г. Община Гърмен ”Изграждане на гаражи в УПИ Х-83, кв.12 по плана на село Рибново, община Гърмен” 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9099996 23.06.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на стреха на покрив на Общинска библиотека в гр. Свиленград. 26.06.2020 г.

17:30 ч.

9099995 23.06.2020 г. Община Севлиево „Инженеринг: проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево”. 26.06.2020 г.

17:00 ч.

9099990 23.06.2020 г. Община Драгоман „Реконструкция и модернизация на пазар в ЦГЧ гр. Драгоман“ 26.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099984 22.06.2020 г. Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол”. Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на вентилация на кухня за ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, гр. Ямбол”. 25.06.2020 г.

17:30 ч.

9099983 22.06.2020 г. Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол, както следва: 1.1. Ул. „Васил Карагьозов“ от о.т. 369 до о.т. 374; 1.2. ул. „Солун“ от о.т. 374 до о.т. 373; 1.3. ул. „Софлу“ в участъка от ул. „Търговска“ до ул. „Грабово“; 1.4. ул. „Добруджа“ от о.т. 384 до о.т. 341; 1.5. ул. „Съединение“ от о.т. 374 до о.т. 375; 1.6. ул. „Гаврил Кръстевич“ от о.т. 35 до о.т. 37; 1.7. ул. „Тракия“ от о.т. 37 до о.т. 6; 1.8. ул. „Преображенско Въстание“ от о.т. 9 до о.т. 13; 1.9. ул. „Мидия“ от о.т. 4 до о.т. 9; 1.10. ул. „Изгрев“ в участъка до бл.4; 1.11. ул. „Д-р Петър Бръников“ от о.т. 44 до о.т. 40; 1.12. ул. „Ахелой“ от о.т. 19 до о.т. 21; 1.13. ул. „Варна“ от о.т. 56 до о.т. 57; 1.14. ул. „Ком“ от о.т. 143 до о.т. 159 25.06.2020 г.

17:30 ч.

9099980 22.06.2020 г. Община Ботевград „Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък от ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“ 25.06.2020 г.

17:30 ч.

9099977 22.06.2020 г. Община Ветово Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции 25.06.2020 г.

16:55 ч.

9099974 22.06.2020 г. Община Ветово Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе 25.06.2020 г.

16:55 ч.

9099964 22.06.2020 г. Дунав мост Видин – Калафат АД, Видин „Запълване на пукнатини с широчина над 0,2 мм по конструктивните елементи на Дунав мост Видин – Калафат, както и третиране на бетонни повърхности с водоотблъскващ инпрегнант” 25.06.2020 г.

17:00 ч.

9099962 22.06.2020 г. Община Перущица Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по обособени позиции Обособена позиция №1 – „Ремонт на фасада и покрив на сградата на общинската администрация в УПИ XI – БНБ, ДСК, ДЗИ, кв.68 по плана на град Перущица“ Обособена позиция №2 – „Ремонт на покрива на спортна зала в УПИ III, кв.20 по плана на гр.Перущица“ 25.06.2020 г.

17:00 ч.

9099958 22.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Строително – монтажните работи са за обект „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив и за кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута”. 25.06.2020 г.

16:30 ч.

9099955 22.06.2020 г. Община Челопеч Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект и ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В, както и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч 25.06.2020 г.

16:30 ч.

9099949 22.06.2020 г. Община Белослав Избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № 453/02.07.2019 г. на кмета на община Белослав за премахване на незаконен строеж: „Пристрояване на тераса към съществуващо жилище, представляващо СОС с идентификатор 03719.502.3284.1.36“, представляващ удължаване на тераса към хола на апартамент № 6, находящ се от южната страна на бл. 20, вх.В, в кв. „Младост”, гр.Белослав 24.06.2020 г.

17:00 ч.

9099918 22.06.2020 г. Община Червен бряг Текущ ремонт на общински пътища и изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на общински пътища; Обособена позиция №2: Изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на гр. Червен бряг. 25.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099906 19.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма Обособена позиция № 2: Направа на подова мозайка 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099905 19.06.2020 г. Община Сунгурларе „СМР по реализиране на проект “ Обновяване на Лесопарк“Ичмята“, гр.Сунгурларе, община Сунгурларе“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099903 19.06.2020 г. Община Лесичово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099892 18.06.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-3 “Реконструкция на топлопровод от камера №К73-10-2 до АС на блок 519 и блок 522 в ж.к. „Връбница-1“, р-н Връбница“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099891 18.06.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-6 Реконструкция на топлопровод от камера № К86 до бл. 30, от камера № К87-4 до бл. 31 и отклоненията за бл.5 – жк. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099887 18.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжениe за редуциране на налягането на довеждащ водопровод DN 1700ст. 22.06.2020 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099884 17.06.2020 г. Община Сунгурларе „Ремонтни работи на сгради, собственост на община Сунгурларе през 2020г. по подобекти” 22.06.2020 г.

17:00 ч.

9099883 17.06.2020 г. Община Сунгурларе „Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“. 22.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099875 16.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР на обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от РШ същ. Военен блок до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи““. 22.06.2020 г.

17:30 ч.

9099874 16.06.2020 г. Община Долни Чифлик „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ 19.06.2020 г.

17:00 ч.

9099868 16.06.2020 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в основен ремонт на канализиция в село Шопци, включващо изпълнението на локална септична яма. 19.06.2020 г.

17:00 ч.

9099862 16.06.2020 г. Община Долни Дъбник „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа с.Крушовица; Текущ ремонт на улична мрежа с.Петърница; Текущ ремонт на улична мрежа с.Садовец” 19.06.2020 г.

17:00 ч.

9099858 16.06.2020 г. Община Несебър „Реконструкция на улична мрежа: ул. Ахелой – о.т. 93 – о.т. 279 и частично о.т.93 – о.т. 94, ул. Тервел – о.т. 60 – о.т. 62, ул. Хемус – о.т. 60 – о.т. 44, ул. Месамбрия – частично о.т. 90 – о.т. 93 и о.т. 98 – о.т. 96 по Регулационния план на гр. Несебър, Стар град“ 19.06.2020 г.

17:00 ч.

9099854 16.06.2020 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Широка лъка към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „“Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 г. на територията на ТП ДГС „Широка лъка““ като включва общи строително – ремонтни работи необходими за поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, описани по вид и технически характеристики в Техническата спецификация – Приложение №10 от документацията за участие. 22.06.2020 г.

16:00 ч.

9099849 16.06.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Изграждане на База за дейност „ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ гр. Любимец” 19.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099827 15.06.2020 г. Топлофикация – Сливен ЕАД Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация. 17.06.2020 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099821 12.06.2020 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна „Ремонт на административна сграда във в.ф. 44320-Сенокос“. 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9099817 12.06.2020 г. Българска академия на науките /БАН/ „Подмяна на ел. кабелите, захранващи бл.1, бл.2 и бл.3 в Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти км в гр. София, от подстанция „Александър Наумов“ с нов ел. кабел САХЕкТ 10кV 1х185мм2“. 14.07.2020 г.  17:30 ч.
9099816 12.06.2020 г. Столична община – Район „Средец“ “Строително ремонтни работи за подобряване на състоянието на сградите и дворовете на детските градини, находящи се на територията на СО район „Средец“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Ремонт и реконструкция на сградата и дворното пространство на ДГ№ 77 „Магнолия“ Обособена позиция № 2-„Реконструкция на опасна оградна стена на ДГ №113 „Преспа“ 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9099813 12.06.2020 г. Дирекция „Международни проекти“ /ДМП/ , към Министерство на вътрешните работи /МВР/ „Изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО, ремонт на работни помещения на ЗВО и ЗМП“ с две обособени позиции: -Обособена позиция 1: “Проектиране и изграждане на допълнително кабелно трасе за нуждите на ЗВО- МВР”. -Обособена позиция 2: „Ремонт на работни помещения, проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация за нуждите на ЗВО и ЗМП“. 14.07.2020 г.  17:30 ч.
9099811 12.06.2020 г. Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство. Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на територията на Община Ямбол. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099810 12.06.2020 г. Община Ямбол Обект на настоящата обществена поръчка е строителство – изпълнение на строеж. Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на текущ ремонт на плувен басейн, представляващ подземен и първи етаж от сграда с идентификатор 87374.560.52.1 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, със ЗП 1000 кв.м., ведно с обслужващите го помещения и технически съоръжения. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099809 12.06.2020 г. Община Божурище „Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на масивна едноетажна сграда ТПП 8-ми март гр.Божурище и изпълнение на предвидените в проекта СМР и упражняване на авторски надзор“ 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099807 12.06.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД Възстановяване на опори на въздушни преходи по Преносен газопровод- DN700. 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9099806 12.06.2020 г. Столична община – Район „Средец“ „Текуща поддръжка и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на Столична община- район „Средец““ 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9099790 12.06.2020 г. Кметство с. Николово, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099789 12.06.2020 г. Община Ветово „Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за социални сгради /пенсионерски клубове/ на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за строителство за социална сграда /пенсионерски клуб/ в УПИ III-259, кв. 18 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово“; Обособена позиция № 2: „ Инженеринг – изготвяне на технически проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за социална сграда /пенсионерски клуб/ в УПИ II, кв. 44 по плана на гр. Сеново, общ. Ветово“; 22.06.2020 г.  16:55 ч.
9099787 12.06.2020 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Проектиране и изграждане на IP телефония на Предприятие ВЕЦ 03.07.2020 г.  17:30 ч.
9099785 12.06.2020 г. Община Видин „Строителни и монтажни работи на общински сгради, по обособени позиции“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099784 12.06.2020 г. Община Видин Ремонтно – възстановителни работи на улици и междублокови пространства на територията на община Видин за 2020 г., по обособени позиции“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099783 12.06.2020 г. Община Кнежа „Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2020 г.“ 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099779 12.06.2020 г. Община Кнежа „Основен ремонт на спортните игрища в ОУ „Васил Левски“, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий“, гр. Кнежа“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099777 12.06.2020 г. Община Асеновград „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:„ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛИЦА „КЛОКОТНИЦА“ В УЧАСТЪКА МЕЖДУ УЛ. „БОРИСЛАВ“ И УЛ. „ИЛИНДЕН“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099772 12.06.2020 г. Районен съд /РС/ – Варна „Изграждане на разширение на пожароизвестителна адресируема инсталация в сградите, ползвани от Районен съд – Варна“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099771 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Римски мост“ с о.т. 3, 21 до о.т. 22, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099760 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Източна“ – юг, с. Цалапица, с приблизителна дължина 400 м. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099759 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон – 2-ри етап“ с о.т. 112, 108, 107 до о.т. 56, с. Брестник, с приблизителна дължина 400 м. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099755 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Антим I“ с о.т. 157, 181, 180, 179 до о.т. 204, с. Брестник, с приблизителна дължина 300 м. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099754 12.06.2020 г. Столична община – Район „Банкя“ „Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство/ремонт) на „Препоръчани енергоспестяващи мерки и ремонт на помещения и санитарни възли в административната сградата на СО район „Банкя“, ул. „Цар Симеон” № 1“ 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099751 12.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099749 12.06.2020 г. Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София „Текущи ремонти в сградите на “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” ЕАД“ 29.06.2020 г.  16:00 ч.
9099743 12.06.2020 г. Община Златарица „Текущ ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Златарица“. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099740 12.06.2020 г. Община Сопот ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ: ПАРК КВ. САРАЯ, ГР. СОПОТ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099739 12.06.2020 г. Държавен фонд „Земеделие“ /ДФЗ/ Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи съгласно одобрен инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на административната сграда на Централно управление на ДФ „Земеделие“, гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136. 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099728 12.06.2020 г. Столична община – Район „Оборище“ “Ремонт на отоплителна инсталация в стара сграда на ДГ № 191 „Приказка без край“, ул. „Мадарски конник“ № 7, район „Оборище“, гр. София“ 01.07.2020 г.  17:00 ч.
9099727 12.06.2020 г. Община Тутракан „Текущи ремонти на сгради и съоръжения общинска собственост” 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099724 12.06.2020 г. Община Ветово „Избор на изпълнител за строителство на открити комбинирани спортни площадки на територията на община Ветово, област Русе, по две обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Строителство на открита комбинирана спортна площадка (44,40 м. х 22,40 м.) с покритие „изкуствена трева“ в ОУ „П. Р. Славейков“ с. Смирненски“; Обособена позиция № 2: „Строителство на открита комбинирана спортна площадка (44,40 м. х 22,40 м.) с покритие „изкуствена трева“ в СУ „Христо Ботев“ гр. Глоджево“. 22.06.2020 г.  16:55 ч.
9099719 12.06.2020 г. Диагностично-консултативен център II /ДКЦ II/ – Бургас ЕООД „Изграждане на подпорни стени, отводняване и вертикална планировка на Диагностично консултативен център (ДКЦ) II ЕООД, гр. Бургас“. 22.06.2020 г.  16:00 ч.
9099715 12.06.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица „Основен ремонт на спортни площадки ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица“ 26.06.2020 г.  16:30 ч.
9099713 12.06.2020 г. Столична община – Район „Оборище“ Обновяване и основен ремонт на електрическа и ОВК инсталации на основна сграда и филиал на ЦДГ № 100, „АКАД. П. Н. РАЙКОВ“, намираща се в гр. София, ул. „Велико Търново“ №2, №4 08.07.2020 г.  17:00 ч.
9099706 12.06.2020 г. Община Плевен „Конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на ХГ „Илия Бешков” – гр. Плевен” 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099705 12.06.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт на покрив на 159 ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене, СО-район „Кремиковци“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099702 12.06.2020 г. Община Разград „Инженеринг – Проектиране и извършване на вътрешен ремонт в ДГ „Шестте Ястребинчета с подмяна на инсталации“. 30.06.2020 г.  17:30 ч.
9099699 12.06.2020 г. Община Разград „Подмяна на дограма в сгради общинска собственост на община Разград, по обособени позиции“ 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099695 12.06.2020 г. Община Кърджали „Изместване на кабелна съобщителна мрежа на БТК АД, находяща се в ПИ с идентификатор 40909.118.93, гр.Кърджали“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099685 12.06.2020 г. Община Долни Чифлик “Изпълнение на инженеринг на обект: „Рехабилитация на улица „Иглика”, с. Гроздьово““ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099676 12.06.2020 г. 133-то средно училище – А.С. Пушкин, гр. София – /Преди – 133-то средно общообразователно училище – А.С. Пушкин, гр. София/ “Строително ремонтни работи на фасадата и вътрешни помещения на сградата на 133СУ“ А. С. Пушкин“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099675 12.06.2020 г. Община Шабла Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на за обект: „Основен ремонт на покрив на кметство с.Езерец, община Шабла“. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099670 12.06.2020 г. Столична община – Район „Банкя“ „Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на разширение на филиал към ДГ № 25 „Изворче“ – преустройство и промяна предназначението на част от корпус „В“ на 78СУ и изграждане на две детски площадки, в УПИ I-ЕПУ, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099656 12.06.2020 г. Община Ветово „Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе“. 22.06.2020 г.  16:55 ч.
9099651 12.06.2020 г. Община Севлиево „Инженеринг: проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево”. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099650 12.06.2020 г. Община Гърмен ”Изграждане на гаражи в УПИ Х-83, кв.12 по плана на село Рибново, община Гърмен” 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099646 12.06.2020 г. Община Белене „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099635 12.06.2020 г. Община Георги Дамяново „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ с.Меляне етапно – I етап“ 24.06.2020 г.  16:30 ч.
9099633 12.06.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Ремонт покрив приемно здание жп гара Пазарджик 25.06.2020 г.  17:15 ч.
9099626 12.06.2020 г. Столична община – Район „Люлин“ „Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Люлин“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099625 12.06.2020 г. Община Симитли Аварийно-възстановителни работи по почистване на централно градско дере и реконструкция на левия му бряг, по ул. Васил Левски в гр. Симитли, община Симитли 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099623 12.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Реконструкция на водопроводи 80 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм – етернит с ПЕВП 200/10 и ПЕВП 110/10, по ул. „Гагарин“, гр. Две могили; Обособена позиция № 2 – Реконструкция на водопроводи 80 мм – етернит с ПЕВП 90/10, по ул. „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла, гара Бяла“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099620 12.06.2020 г. Основно училище – Васил Левски, гр. Бургас „Определяне на изпълнител за СМР на обект „Довършителните работи във физкултурения салон на ОУ „Васил Левски“, кв. Горно Езерово, гр. Бургас имот с КИ 07079.829.22 – УПИ V, кв. 8 по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. 24.06.2020 г.  16:00 ч.
9099619 12.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Строително – монтажните работи са за обект „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив и за кабелен колектор на територията на п/ст. 110/20 kV „Лаута”. 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099615 12.06.2020 г. Община Ботевград „Ремонт на тротоар по ул. „Зелинград“ в участък от ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“, гр. Ботевград“ 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099613 12.06.2020 г. Община Карнобат Извършване на строителни и монтажни работи по благоустрояване на УПИ XV и УПИ I – кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099605 12.06.2020 г. Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Перник „Основен ремонт – прилагане на мерки за енергийна ефективност – подмяна на дограма и съпътстващи строително – ремонтни дейности в сгради на ОДМВР – Перник“, находящи се в гр. Перник, ул. ”Самоков ” № 1. 24.06.2020 г.  17:30 ч.
9099601 12.06.2020 г. Община Сливница „Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв.24, гр. Сливница – Втори етап“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099600 12.06.2020 г. Община Роман “РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“ 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099595 12.06.2020 г. Дунав мост Видин – Калафат АД, Видин „Запълване на пукнатини с широчина над 0,2 мм по конструктивните елементи на Дунав мост Видин – Калафат, както и третиране на бетонни повърхности с водоотблъскващ инпрегнант” 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099594 12.06.2020 г. Община Садово БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО 29.06.2020 г.  15:00 ч.
9099591 12.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Тракия“ Изграждането на алеите и напоителната система се извършва съгласно изискванията, посочени в техническата спецификация, която е неразделна част от обявата, по посочените видове работи. 22.06.2020 г.  17:15 ч.
9099590 12.06.2020 г. Община Плевен „Ремонт на сгради общинска собственост”, разделена на четири обособени позиции: Позиция № 1 – Ремонт покриви на сгради стопанисвани от ОП „Жилфонд” – гр. Плевен, Позиция № 2 – Ремонт покрив на ДЯ „Латинка” – гр. Плевен, Позиция № 3 – Подмяна на дограма в сгради стопанисвани от ОП „Жилфонд” – гр. Плевен, Позиция № 4 – Ремонт покрив на кметство с. Радишево 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099589 12.06.2020 г. Община Средец Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички/хандбал и ограда в гр.Средец, община Средец 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099586 12.06.2020 г. Община Плевен „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция на отоплителна инсталация и абонатна станция в Общински нежилищен имот /Сграда „ДКЦ по дентална медицина”/ в гр.Плевен, бул.”Русе” №1” 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099582 12.06.2020 г. Районен съд – Ардино Извършване на строително – монтажни /ремонтни/ работи (СМР/СРР) на обект: Районен съд – Ардино (административна сграда), находящ се в гр. Ардино, п.к. 6750, ул. „Републиканска“ № 6. 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099580 12.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Източен“ «Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане, основно обновяване или разширение на 4 броя детски площадки за игра на открито на територията на Община Пловдив, Район «Източен» 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099578 12.06.2020 г. Община Велики Преслав Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект ОР ул. „Лозарска“ от ОК 59 до ОК 59А (част пътна) 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099577 12.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Сокол“. 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099575 12.06.2020 г. Община Роман “РЕМОНТ НА ВЪЖЕН МОСТ НАД Р. МАЛЪК ИСКЪР, С. СРЕДНИ РЪТ, ОБЩИНА РОМАН“ 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099571 12.06.2020 г. Водоснабдяване и канализационни услуги, гр. Пазарджик Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово 30.06.2020 г.  17:00 ч.
9099566 12.06.2020 г. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Едуард Сеген, гр. София “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УКРЕПВАНЕ НА АВАРИРАЛА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ЕДУАРД СЕГЕН“ ГР.СОФИЯ, ВКЛ. И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕСМ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА“. 16.06.2020 г.  17:00 ч.
9099563 12.06.2020 г. Основно училище „20-ти април“, гр. Панагюрище Авариен ремонт на покрив и класни стаи на ОУ „Двайсти април“, гр. Панагюрище 22.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9099562 11.06.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улици в село Вълкосел, община Сатовча“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099561 11.06.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улици в село Годешево, община Сатовча“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099559 11.06.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улицa в село Плетена, община Сатовча“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099558 11.06.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улици в село Сатовча, община Сатовча“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099550 11.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Клокотница от о.т. 81 до о.т. 114 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099545 11.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Караново“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099542 11.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. Плиска от о.т. 98 до о.т. 104 в гр.Златоград, община Златоград , област Смолян“ 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099541 11.06.2020 г. Община Сунгурларе „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ПО ПОДОБЕКТИ“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099540 11.06.2020 г. Община Нова Загора „Текущ ремонт на Детска градина с. Кортен“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099537 11.06.2020 г. Община Божурище „Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Европа“, гр. Божурище- II етап (участък км 1+800,22 – км 2+209,91) 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099536 11.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на Детска градина с. Стоил войвода“ 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099532 11.06.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на Детска градина с. Млекарево“. 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099525 11.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099524 11.06.2020 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. „Виктор Юго“ от о.т. 61 до о.т. 62 в гр.Златоград, община Златоград, област Смолян“ 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099522 11.06.2020 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив” 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099520 11.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София „Извършване на основен ремонт на покриви на бл. 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В от студентските общежития на Технически университет – София” 26.06.2020 г.  17:00 ч.
9099515 11.06.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД Наименованието на поръчката e КС „Вълчи дол“ – ремонт на фундаментите по обвръзката на ГКА 4М25 и площадката на прахоуловителите и колони на междуцехови комуникации (МЦК). 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099513 11.06.2020 г. Столична община – Район „Подуяне“ Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв.29, м. „Х.Димитър“. 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099511 11.06.2020 г. Община Доспат ”Извършване на Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект: „ Изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки, регулирани места за пикник, паркинг край яз. Доспат“ 03.07.2020 г.  17:00 ч.
9099509 11.06.2020 г. Община Главиница „Предмет на поръчката е „Извършване на текущи ремонти на Общински сгради на територията на община Главиница” 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099508 11.06.2020 г. Кметство с. Петърч, община Костинброд Строителство на обект: „Изграждане на подпорна стена при ОТ 80 – ОТ 85, квартал 34 в село Петърч, общ. Костинброд, обл. Софийска“ 14.07.2020 г.  17:00 ч.
9099497 11.06.2020 г. Община Перущица Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по обособени позиции”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Ремонт на фасада и покрив на сградата на общинската администрация в УПИ ХІ-БНБ, ДСК, ДЗИ, кв.68 по плана на град Перущица”. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – „Ремонт на покрива на спортна зала в УПИ III, кв.20 по плана на град Перущица”. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099496 11.06.2020 г. Институт по полимери към Българска академия на науките /БАН/ „Извършване на СМР по проект BG05M2OP001-1.002-0012 – Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ за нуждите на Института по полимери – БАН” 29.06.2020 г.  17:30 ч.
9099492 11.06.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за жилищна сграда в УПИ III – 65, кв. 116, м. „Лозенец – III-та част“, СО р-н „Лозенец“ ул. Зелено дърво“ № 5, гр. София“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099486 11.06.2020 г. Община Болярово, област Ямбол „Ремонт, преустройство и реконструкция на общински сгради в Община Болярово” 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099484 11.06.2020 г. Районен съд гр. Свиленград „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Изграждане на паркинг за автомобили в УПИ ХХ, кв.46 по ПР гр.Свиленград“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099480 11.06.2020 г. Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително – монтажни работи по вентилация на кухня в общински обекти, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изпълнение на реконструкция на вентилация в „Детска кухня”, ул. „Димитър Благоев” № 17, вх. А, ет. 0, гр. Ямбол”. Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на вентилация на кухня за ДГ „Пролет”, ул. „Чая” № 2, гр. Ямбол” . 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099479 11.06.2020 г. Община Ямбол Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране и изграждане на отводняване на дъждовни води чрез изграждане на дъждоприемни шахти, възстановяване, профилиране и частичен ремонт на неравности на паважна настилка на улици в гр. Ямбол, както следва: 1.1. Ул. „Васил Карагьозов“ от о.т. 369 до о.т. 374; 1.2. ул. „Солун“ от о.т. 374 до о.т. 373; 1.3. ул. „Софлу“ в участъка от ул. „Търговска“ до ул. „Грабово“; 1.4. ул. „Добруджа“ от о.т. 384 до о.т. 341; 1.5. ул. „Съединение“ от о.т. 374 до о.т. 375; 1.6. ул. „Гаврил Кръстевич“ от о.т. 35 до о.т. 37; 1.7. ул. „Тракия“ от о.т. 37 до о.т. 6; 1.8. ул. „Преображенско Въстание“ от о.т. 9 до о.т. 13; 1.9. ул. „Мидия“ от о.т. 4 до о.т. 9; 1.10. ул. „Изгрев“ в участъка до бл.4; 1.11. ул. „Д-р Петър Бръников“ от о.т. 44 до о.т. 40; 1.12. ул. „Ахелой“ от о.т. 19 до о.т. 21; 1.13. ул. „Варна“ от о.т. 56 до о.т. 57; 1.14. ул. „Ком“ от о.т. 143 до о.т. 159 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099478 11.06.2020 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на фотоволтаични системи за нуждите на Община Мъглиж по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Хибридна фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на сградата към спортния комплекс на гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 3: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на детска градина „Камбанка” в гр. Мъглиж”; Обособена позиция № 4 Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Доставка и монтаж на Фотоволтаична 30 KW система на покрива на Народно читалище „Просвета – 1929” в с.Юлиево”. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099477 11.06.2020 г. Община Несебър „Подмяна на водогреен котел в СУ „Любен Каравелов“ гр.Несебър, общ.Несебър“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099465 11.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Южен“ Изграждане на комбинирана детска площадка на територията на Район „Южен“ в УПИ I – комплексно, обществено застрояване и училище, кв. 2 – нов по плана на кв. „Въстанически“- север, гр. Пловдив, разположена между: ул. „3-ти март“ и Магазин „Молдавия“ 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099461 11.06.2020 г. Община Симитли Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; ОТ. 60; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099459 11.06.2020 г. Община Тетевен „Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ – Подобект Глогово, участък 2. 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099454 11.06.2020 г. Община Каолиново Предмет на настоящата обществената поръчка е ремонтни дейности на улична и пътна мрежа в община Каолиново, в т.ч.: Общински пътища: Път № SHU1064 /1-7, Дулово – Пристое / Браничево – Граница общ. (Каолиново – Дулово) – Прохлада – Секулово – Скала; Улици в населените места на общината: ул. Свобода, с. Браничево; ул. „Демокрация“, с. Браничево; ул. „Гроздан Узунов“ с. Лятно; Паркинг на Младежки дом с. Браничево и други участъци, посочени в Техническото задание – Приложение № 1. 24.06.2020 г.  16:30 ч.
9099452 11.06.2020 г. Община Кула „ Основен ремонт на покрив СУ „Васил Левски“ в гр.Кула“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099447 11.06.2020 г. Община Драгоман „Реконструкция и модернизация на пазар в ЦГЧ гр. Драгоман“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099439 10.06.2020 г. Община Септември „Строително – монтажни работи по изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура в община Септември“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099438 10.06.2020 г. Община Свиленград „Ремонт на стреха на покрив на Общинска библиотека в гр. Свиленград“ 22.06.2020 г.  17:30 ч.
9099437 10.06.2020 г. Община Добричка Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир „Плачидол 2“, oбщина Добричка, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и Закона за защита при бедствия 25.06.2020 г.  17:00 ч.
9099431 10.06.2020 г. Община Якимово Поръчката е с предмет СТРОИТЕЛСТВО по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП. В рамките на поръчката е предвидено да се извърши „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ЯКИМОВО – УПИ I, КВ.36, СЕЛО ЯКИМОВО”. 22.06.2020 г.  16:00 ч.
9099430 10.06.2020 г. Община Гърмен „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099426 10.06.2020 г. Община Перник „Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099421 10.06.2020 г. Община Мъглиж „Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от „габиони” и ажурна част до 160 см по южната кадастрална граница на гр. Мъглиж“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099420 10.06.2020 г. Община Мъглиж „Изграждане на предпазна ограда с плътна част 60 см. от „габиони” и ажурна част до 160 см от изток и запад на ул.”Гео Милев” по посока на гр. Мъглиж“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099419 10.06.2020 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител за реализиране на обект: „Доставка и монтаж на климатична инсталация на сградата на общинска администрация гр. Мъглиж“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099416 10.06.2020 г. Община Чипровци „Извършване на Строително-монтажни работи на територията на Община Чипровци по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на многофункционална спортна площадка в с. Железна, общ. Чипровци“ Обособена позиция № 2: „Реконструкция на част от улица „Деяна Войвода“ в гр. Чипровци. Обособена позиция № 3: Изграждане и поставяне на „Зарядна станция за електрически велосипеди“ гр. Чипровци. 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099414 10.06.2020 г. Община град Добрич „Ремонт и реконструкция на съществуващи спиркови навеси и изграждане на нови в изпълнение на проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099408 10.06.2020 г. Столична община – Район „Изгрев“ „Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на централна сграда на ДГ № 29 „Слънце““ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099407 10.06.2020 г. Община Златарица „Избор на изпълнител на СМР на обект „Укрепване на активирано свлачище № VTR 14.35273.01 на ул. Трета и ул. Четвърта, с. Калайджии, общ. Златарица“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099403 10.06.2020 г. Столична община – Район „Нови Искър“ „Топлоизолиране на фасадите на основна сграда и на сграда с физкултурен салон на 171 ОУ „Стоил Попов“, кв.Кумарица, гр.Нови Искър, район „Нови Искър“ – Столична община“. 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099402 10.06.2020 г. Висше училище по телекомуникации и пощи -София – /Старо наименование – Колеж по телекомуникации и пощи/ Ремонтни работи за обекти на Висше училище по телекомуникации и пощи София 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099400 10.06.2020 г. Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД// Рехабилитация на подстанция Горна Оряховица – Запад 110/10kV собственост на Електроразпределение Север АД. 29.06.2020 г.  18:00 ч.
9099397 10.06.2020 г. Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ – Силистра „Извършване на строително – монтажни работи по подмяна на 3 броя алуминиеви врати в сградата на РЗОК – Силистра“ 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099386 10.06.2020 г. Община Пловдив – Район „Южен“ Предметът на обществената поръчка е: „Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ VI- жилищно строителство, кв.103 по плана на кв. „Христо Ботев“- юг, гр. Пловдив. /ПИ с идентификатор 56784.531.101 по КК и КР на гр. Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. „Ал. Стамболийски“ № 36-52“. 24.06.2020 г.  17:00 ч.
9099385 10.06.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали „Реконструкция на вътрешна хоризонтална канализация в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали“. 25.06.2020 г.  16:30 ч.
9099378 10.06.2020 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна „Ремонт по части „Архитектурно Строителни (АС), Вода и Канал (ВиК) и електрически (ЕЛ) на Центъра за подготовка на специалисти по Комуникационни и информационни системи (ЦПС по КИС) към в.ф. 32890 – Бургас. 24.06.2020 г.  17:00 ч.

 

 

ID

Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099374 09.06.2020 г. Община Челопеч Инженеринг – проучване, проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект и ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В, както и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч “ 19.06.2020 г.  16:30 ч.
9099372 09.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД 12.06.2020 г.  16:30 ч.
9099369 09.06.2020 г. Община Твърдица „Извършване на ремонтни дейности в сграда № 3 на ДГ „Щастливо детство”, находяща се в гр. Твърдица, ул. „Нов живот“ № 13“ 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099366 09.06.2020 г. Община Велико Търново „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“ 22.06.2020 г.  17:00 ч.
9099362 09.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект 23.06.2020 г.  16:30 ч.
9099361 09.06.2020 г. Средно училище „Христо Ботев“ гр. Долни Дъбник „Текущ ремонт на учебни помещения в сградата на Средно училище „Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник“ 23.06.2020 г.  16:30 ч.
9099354 09.06.2020 г. Община Своге Строително-монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт покрив на кметство с.Луково Обособена позиция 2: Основен ремонт покрив на НЧ „Светлина-1896“ в УПИ I – „Читалище“, кв.34, с.Гара Бов Обособена позиция 3: Основен ремонт покрив на читалище в УПИ VIII – „Читалище“, кв.27, с.Церово Обособена позиция 4: Основен ремонт покрив на Читалище „Искърски пролом“ в УПИ IX – „Читалище“, кв.36, с.Гара Лакатник Обособена позиция 5: Основен ремонт тоалетни в НЧ „Градище 1907“, гр.Своге Обособена позиция 6: Основен ремонт санитарни възли втори етаж ОУ „Христо Ботев“, с. Гара Лакатник Обособена позиция 7: Основен ремонт ДГ с.Владо Тричков 23.06.2020 г.  17:30 ч.
9099331 09.06.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Иван Вазов“ гр. Горна Оряховица „Основен ремонт на покрив ОУ „Иван Вазов“ I етап” 22.06.2020 г.  16:30 ч.
9099316 09.06.2020 г. Община Шумен „Реконструкция на кръстовището между бул. „Симеон Велики“ и ул. „Генерал Столетов. Поддържане на светофарните уредби на територията на град Шумен“ 12.06.2020 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099311 08.06.2020 г. Община Козлодуй „Ремонт покрива на ДГ „1-ви юни” с. Бутан” 11.06.2020 г.  17:00 ч.
9099309 08.06.2020 г. Община Полски Тръмбеш “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2020 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш, по обособени позиции, както следва Обособена позиция 1: Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Полски Тръмбеш, в т.ч.: 1.Текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш; 2.Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Полски Тръмбеш. Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш 11.06.2020 г.  17:00 ч.
9099306 08.06.2020 г. Община Перущица Текущ ремонт на градски парк в УПИ I – зеленина, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099301 08.06.2020 г. Община Минерални бани Поръчката включва дейности по строително–разрушителни работи за обекти сграда в УПИ VIII, кв. 14а, с. Минерални бани и Едноетажна сграда в УПИ II, кв. 14, с. Минерални бани. Към датата на обявяване на поръчката няма осигурено финансиране. 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099298 08.06.2020 г. Община Панагюрище „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ В С.ЛЕВСКИ И С.ЕЛШИЦА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Подмяна на водопровод по улици „Атанас Попов“ от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул.“3дравец“ от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с.Левски; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“ – Ш-ти участък, с.Елшица; 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099295 08.06.2020 г. Община Свиленград „Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград“ Участъкът от републикански пътища в гр. Свиленград, на които ще се извършва ремонт е улица „Асен Златаров”, кв. „Капитан Петко войвода” , ул. „Сан Стефано” с обща дължина 5.405 км. Участъкът от републикански пътища в града, на които ще се извършва ремонт е улица „Асен Златаров”, кв. „Капитан Петко войвода” , ул. „Сан Стефано” с обща дължина 5.405 км. 18.06.2020 г.  17:30 ч.
9099289 08.06.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Ремонт преходи от безбаластов железен път към баластов пред двата портала на тунел № 9 в междугарието Стряма – Клисура“ 25.06.2020 г.  17:15 ч.
9099284 08.06.2020 г. Окръжна прокуратура, гр.Благоевград Извършване на строително монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на Съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. 29.06.2020 г.  17:00 ч.
9099278 08.06.2020 г. Община Сунгурларе „СМР по реализиране на проект „Обновяване на Лесопарк „Ичмата“, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“ 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099277 08.06.2020 г. Община Септември „Частично преустройство на съществуваща административна сграда, с цел осигуряване на достъпна архитектурна среда, находяща се в УПИ III за административни нужди, кв. 91 по плана на гр. Септември, община Септември“. 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099276 08.06.2020 г. Първо средно училище – Св. седмочисленици, гр. Търговище – /Старо наименование – I-во средно общообразователно училище /СОУ/- Св. седмочисленици, гр. Търговище/ Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща строително-ремонтни дейности на покрива и сградата на физкултурен салон и стая към него, находящи се на първи етаж в сграда, кабинет № 406 находящ се на четвъртия етаж и частични ремонти по фасадата в сградата на Първо СУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище. 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099274 08.06.2020 г. Община Павликени „Основен ремонт на сгради-общинска собственост” по обособени позиции, както следва: 1.Обособена позиция № 1 „Ремонт в кметство в с. Горна Липница, общ. Павликени”; „Ремонт в кметство в с. Димча, общ. Павликени”; „Ремонт на покрив и козирка в кметство в с. Мусина, общ. Павликени“; „Ремонт подмяна на улуци и капаци на покрив читалище в с. Росица, общ. Павликени“ и „Ремонт настилка около чешма в с. Росица, общ. Павликени“. 2.Обособена позиция №2 „Ремонт на покрив на работилница в БКД в гр. Павликени“ 23.06.2020 г.  17:00 ч.
9099272 08.06.2020 г. Община Лесичово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи на левия бряг на дига и подпорна стена на р.Тополница в с.Калугерово, общ.Лесичово“. 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099265 08.06.2020 г. Община Червен бряг Текущ ремонт на общински пътища и изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на община Червен бряг по обособени позиции: Обособена позиция №1: Текущ ремонт на общински пътища; Обособена позиция №2: Изкърпване на дупки и деформации по улични платна на територията на гр. Червен бряг. 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099258 08.06.2020 г. Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Строителство, доставка и монтаж на тръбопроводи, фитинги, топлоизолации и прилежащи елементи за подвързване на абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив 18.06.2020 г.  16:00 ч.
9099257 08.06.2020 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 11.06.2020 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099255 05.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на мултифункционална спортна площадка с размери 18/36 м. в с.Брестник, община “Родопи”-обл. Пловдив. 17.06.2020 г.  17:30 ч.
9099254 05.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на мултифункционална спортна площадка с размери 18/36 м. в с. Първенец, община “Родопи”, обл. Пловдив. 17.06.2020 г.  17:30 ч.
9099252 05.06.2020 г. Община град Добрич „СМР на огради на обекти, общинска собственост по обособени позиции“ включва две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Ремонт на ограда в имот с административен адрес: гр.Добрич, ЖК „Дружба 3″ №57“ включва подмяна на съществуващи метални декоративни пана с нови метални оградни пана с височина 2 м и 3 броя нови портални врати с височина 2 м и ширина 3,80м;4,90м и 1,20 м.Предвижда се и направа на бетонов подход за автомобили на северния портал около 15 кв.м. За обособена позиция 2 – „Изграждане на ограда в гробищен парк Добрич“ включва изграждане на ограда в гробищен парк, находящ се в гр.Добрич, ПИ с идентификатор 72624.436.444. 17.06.2020 г.  17:00 ч.
9099249 05.06.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Изграждане на База за дейност „ЧИСТОТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ гр. Любимец” 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099245 05.06.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе ЕАД, по техническо задание 18.06.2020 г.  16:00 ч.
9099244 05.06.2020 г. Община Несебър „Реконструкция на улична мрежа: ул. Ахелой – о.т. 93 – о.т. 279 и частично о.т.93 – о.т. 94, ул. Тервел – о.т. 60 – о.т. 62, ул. Хемус – о.т. 60 – о.т. 44, ул. Месамбрия – частично о.т. 90 – о.т. 93 и о.т. 98 – о.т. 96 по Регулационния план на гр. Несебър, Стар град“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099243 05.06.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Извършване на строително – монтажни работи по две отделни обособени позиции. Предмет на обектите по обособена позиция А е изграждане на нови водопроводи. Предмет на обекта по обособена позиция Б е ремонт на участък от съществуващ водопровод. 15.06.2020 г.  16:30 ч.
9099235 05.06.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт на покрив на 159 ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене, СО-район „Кремиковци“ 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099234 05.06.2020 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в основен ремонт на канализиция в село Шопци, включващо изпълнението на локална септична яма. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099231 05.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма Обособена позиция № 2: Направа на подова мозайка 18.06.2020 г.  17:00 ч.
9099230 05.06.2020 г. Община Долна Митрополия Предмет на настоящата поръчка е бетониране на улична мрежа на територията на с.Ореховица и с. Славовица, община Долна Митрополия. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099225 05.06.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ „Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка. 09.06.2020 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099217 04.06.2020 г. Община Долни Чифлик „Възстановяване на пътни настилки в община Долни чифлик“ 16.06.2020 г.  17:00 ч.
9099215 04.06.2020 г. Община Садово БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО 10.06.2020 г.  15:00 ч.
9099214 04.06.2020 г. ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/ Рехабилитация на камери по топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД, гр. Пловдив 17.06.2020 г.  16:00 ч.
9099198 04.06.2020 г. Община Белослав Избор на изпълнител за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № 453/02.07.2019 г. на кмета на община Белослав за премахване на незаконен строеж: „Пристрояване на тераса към съществуващо жилище, представляващо СОС с идентификатор 03719.502.3284.1.36“, представляващ удължаване на тераса към хола на апартамент № 6, находящ се от южната страна на бл. 20, вх.В, в кв. „Младост”, гр.Белослав 19.06.2020 г.  17:00 ч.
9099195 04.06.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград Извършване на строително-монтажни работи по облицоване фасадата на сградата на РЗОК- Разград 16.06.2020 г.  17:00 ч.
9099191 04.06.2020 г. Български институт по метрология /БИМ/ „Текущ ремонт на офисни помещения, находящи се на 2-ри етаж в сградата на Български институт по метрология в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б“ 19.06.2020 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099187 03.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР на обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от РШ същ. Военен блок до новоизградена РШ3 при от.122 на с.Белащица, Община „Родопи““. 15.06.2020 г.  17:30 ч.
9099179 03.06.2020 г. Община Долни Дъбник „Текущ ремонт на улична мрежа в община Долни Дъбник през 2020 г.: Текущ ремонт на улична мрежа с.Бъркач ; Текущ ремонт на улична мрежа с.Градина; Текущ ремонт на улична мрежа с.Горни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа гр.Долни Дъбник; Текущ ремонт на улична мрежа с.Крушовица; Текущ ремонт на улична мрежа с.Петърница; Текущ ремонт на улична мрежа с.Садовец” 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099177 03.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на част от сградите на стар учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099175 03.06.2020 г. Технически университет /ТУ/ – София „Извършване на основен ремонт на сградата УСОБ – Семково към ТУ-София”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Демонтаж, доставка и монтаж на PVC дограма Обособена позиция № 2: Направа на подова мозайка 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099164 03.06.2020 г. Народно читалище „Кирил Петров – 1922“ с. Сталийска махала „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НЧ „КИРИЛ ПЕТРОВ – 1922“, СЕЛО СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ“ 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099162 03.06.2020 г. Народно читалище „Кирил Петров – 1922“ с. Сталийска махала „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НЧ „КИРИЛ ПЕТРОВ – 1922“, СЕЛО СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ“ 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099159 03.06.2020 г. „Софийска вода“ АД Инженеринг с предмет: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръжениe за редуциране на налягането на довеждащ водопровод DN 1700ст. 17.06.2020 г.  16:30 ч.
9099158 03.06.2020 г. Община Чупрене – област Видин „Текущ ремонт тротоари в населените места на общината с.Горни Лом ул. „Първа” от ОТ 59 до ОТ 62, с-Търговище – ул. „Първа” от ОТ 71 до ОТ 75, с.Протопопинци ул. „Първа от ОТ 13 до ОТ 30, с.Долни Лом – ул. „Първа” от ОТ 80 до ОТ 81”. 15.06.2020 г.  17:00 ч.
9099157 03.06.2020 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Широка лъка към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „“Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020 -2021 г. на територията на ТП ДГС „Широка лъка““ като включва общи строително – ремонтни работи необходими за поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища. 15.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099153 02.06.2020 г. Община Сунгурларе „Ремонтни работи на сгради, собственост на община Сунгурларе през 2020г. по подобекти” 17.06.2020 г.  10:00 ч.
9099147 02.06.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Пазарджик „Извършване на строително – монтажни работи по изграждане на съоръжение за достъп за хора с увреждания в сградата на РЗОК – Пазарджик“ 05.06.2020 г.  17:30 ч.
9099137 02.06.2020 г. Община Сунгурларе „Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099133 02.06.2020 г. Община Велинград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за „Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици на територията на град Велинград“. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099132 02.06.2020 г. Основно общообразователно училище „Пейо Кр. Яворов“ с. Гьоврен  „Основен ремонт на покривното пространство на част от административната сграда на ОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“, с. Гьоврен, община Девин“. 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099127 02.06.2020 г. Община Драгоман „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“ 05.06.2020 г.  17:00 ч.
9099124 02.06.2020 г. Община Кула „ Основен ремонт на улична мрежа в Община Кула” 05.06.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099120 01.06.2020 г. Община Търговище „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на дворно пространство на Дневен център за деца с увреждания за включване на услуги за ЦСРИ“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020”, процедура „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца””. 08.06.2020 г.  17:00 ч.
9099119 01.06.2020 г. Община Антон „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „МИР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“, ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН 04.06.2020 г.  17:00 ч.
9099112 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон – 2-ри етап“ с о.т. 112, 108, 107 до о.т. 56, с. Брестник, с приблизителна дължина 400 м. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099111 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Източна“ – юг, с. Цалапица, с приблизителна дължина 400 м. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099110 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099109 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Антим I“ с о.т. 157, 181, 180, 179 до о.т. 204, с. Брестник, с приблизителна дължина 300 м. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099108 01.06.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Римски мост“ с о.т. 3, 21 до о.т. 22, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м. 11.06.2020 г.  17:30 ч.
9099105 01.06.2020 г. Община Гърмен ”Изграждане на физкултурен салон на училище в УПИ 3, кв.14 по плана на село Дебрен, община Гърмен” 12.06.2020 г.  17:00 ч.
9099104 01.06.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на опорна конструкция за димоход по техническо задание, работни чертежи и КС в Топлофикация Русе 15.06.2020 г.  16:00 ч.
9099098 01.06.2020 г. Топлофикация – Сливен ЕАД Предмета на поръчката е възстановяване на пътни настилки, нарушени вследствие отстраняване на аварии от „Топлофикация – Сливен“ ЕАД по топлопреносната мрежа на територията на град Сливен. Строително монтажните работи включват: възстановяване на пътни настилки за леко, средно и тежко натоварване, съгласно техническата спецификация. 12.06.2020 г.  16:30 ч.
9099091 01.06.2020 г. Столична община – Район „Люлин“ „Благоустрояване и комплексно поддържане на междублокови пространства на територията на Столична община – район „Люлин“ 11.06.2020 г.  17:00 ч.
9099089 01.06.2020 г. Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД// Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанция “Нона“. Обособена позиция № 2: Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанция “Дълга лъка“, подстанция „Горна Оряховица – Запад“ и подстанция „Велико Търново“. 12.06.2020 г.  18:00 ч.
9099084 01.06.2020 г. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Едуард Сеген, гр. София “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА УКРЕПВАНЕ НА АВАРИРАЛА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ЕДУАРД СЕГЕН“ ГР.СОФИЯ, ВКЛ. И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕСМ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА“ – в изпълнение на възлаганата обява е предвидено да се осигури изпълнението на конкретните видове СМР с оглед осигуряване на ремонтни работи по сградата на Възложителя. Предвидено е изпълнението и на мерки на енергийна ефективност, за осигуряване на безопасна среда и оптимални условия на труд. 11.06.2020 г.  17:00 ч.