ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099076 29.05.2020 г. Община Шумен „Услуги по даване под наем на строителна, транспортна механизация и оборудване с оператор за обекти, общинска собственост на територията на Община Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Услуги по даване под наем на строителна, снегопочистваща механизация и оборудване с оператор“ Обособена позиция № 2 – „Услуги по даване под наем на специализирана механизация и оборудване с оператор за събиране и извозване на битови отпадъци, механизирано метене и миене на улици“ 04.06.2020 г.

17:30 ч.

9099074 29.05.2020 г. Община Карнобат Извършване на строителни и монтажни работи по благоустрояване на УПИ XV и УПИ I – кв. 11 по ПУП-ПРЗ на гр. Карнобат. Предметът на обществената поръчка включва и гаранционно поддържане на обекта, в съответствие с предложения от избрания изпълнител План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект, в рамките на предложените от него гаранционни срокове. 11.06.2020 г.

17:30 ч.

9099070 29.05.2020 г. Община Плевен „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Възстановителни, отводнителни дейности и реконструкция на подпорна стена на ул. „Княз Борис I” № 30-32“ 04.06.2020 г.

17:00 ч.

9099069 29.05.2020 г. Община Сливо поле, област Русе „Рехабилитация на съществуващата улична мрежа в населените места на община Сливо поле, подновяване на хоризонтална маркировка по общинска пътна и улична мрежа и постоянна организация и безопасност на движението-център с. Ряхово“ 29.05.2020 г.

16:30 ч.

9099066 29.05.2020 г. Кметство с.Мартен, община Русе „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство гр. Мартен, община Русе“ 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9099063 29.05.2020 г. Община Сливница „Изработване на работен проект и извършване на строително-ремонтни работи по аварийно почистване на речното корито на река Сливнишка и изграждане на земни диги 800 м.“. 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9099062 29.05.2020 г. Община Шумен „Реконструкция на кръстовището между бул. „Симеон Велики“ и ул. „Генерал Столетов. Поддържане на светофарните уредби на територията на град Шумен“ 08.06.2020 г.

17:30 ч.

9099059 29.05.2020 г. Община Етрополе „Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе: ул. „Софроний“ (в участъка от бул. „Партизански“ до ул. „Здравец“), ул. „Марийка Гаврилова“ (в участъка от ул. „Китката“ до ул. „Прогон“-долно ниво)“ и ул. „Христо Ботев“ (в участъка от бул. Руски“ до ул. „Георги Антонов“ – доставка и полагане на тротоарни плочки) 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9099048 29.05.2020 г. Община Карнобат Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи на спортна зала „Атанас Комшев“, гр. Карнобат. Място на извършване: УПИ – І – 72,73,74, кв. 20 по плана на гр. Карнобат. 04.06.2020 г.

17:30 ч.

9099045 29.05.2020 г. Община Симитли Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; ОТ. 60; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли 10.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9099042 28.05.2020 г. Община Перник „Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник“ 09.06.2020 г.

17:00 ч.

9099040 28.05.2020 г. Община Сопот РЕМОНТ НА СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА СОПОТ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА НЕЙНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 12.06.2020 г.

17:00 ч.

9099039 28.05.2020 г. Община Перущица Текущ ремонт на градски парк в УПИ I – зеленина, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г. 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9099038 28.05.2020 г. Община Долни Чифлик Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация и ремонт на уличната и тротоарната настилка и ремонт на уличните съоръжения, с което ще се преустанови процеса на разрушаването им и ще се гарантира носимоспособността, равността и отводняването им от повърхностните води. Обектът предмет на СМР- ул. „Братя Шкорпил“ (ПИ с идент. 83404.501.412 ) се явява главна улица V клас от уличната мрежа на с. Шкорпиловци и има събирателна функция. 11.06.2020 г.

17:00 ч.

9099022 28.05.2020 г. Спортист-скала ЕООД Ремонт баня, тоалетна, съблекалня за гости и фасада вход за гости на Стадион гр. Своге. 10.06.2020 г.

16:30 ч.

9099017 28.05.2020 г. Община Козлодуй „Ремонт покрива на ДГ „1-ви юни” с. Бутан” 08.06.2020 г.

17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9099011 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон“ с о.т. 29, 210, 133, 134, 244 до о.т.208, с. Първенец, с приблизителна дължина 290 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099010 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Христо Смирненски с о.т.53, 54, 55 до о.т.56, с. Първенец, с приблизителна дължина 260 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099009 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Пролет“ с о.т. 29, 138, 137, 136 до о.т. 207, с. Първенец, с приблизителна дължина 160 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099008 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Победа“ с о.т. 114, 113 до о.т. 112, с. Първенец, с приблизителна дължина 180 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099007 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Пловдивска“ с о.т. 373, 394, 396 до о.т. 397, с. Цалапица, с приблизителна дължина 350 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099006 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Кубрат“ с о.т.115, 116, 243, 117 до о.т.145, с. Първенец, с приблизителна дължина 220 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9099005 27.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“ с о.т.52, 53, 72, 137, 75 до о.т.95, с. Брани поле, с приблизителна дължина 580 м. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9098996 27.05.2020 г. Община Полски Тръмбеш “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2020 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш, по обособени позиции, както следва Обособена позиция 1: Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Полски Тръмбеш, в т.ч.: 1.Текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш; 2.Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Полски Тръмбеш. Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9098987 27.05.2020 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 05.06.2020 г.

16:00 ч.

9098986 27.05.2020 г. Сухопътни войски – Военно формирование 22450 Ремонт на покрив 09.06.2020 г.

17:30 ч.

9098985 27.05.2020 г. Община Грамада предмет на поръчката е ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ГР.ГРАМАДА, С.ВОДНА, С.БРАНКОВЦИ И С.ТОШЕВЦИ ПО4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.ПЕТА В С. ВОДНА ОТ О.Т.31 ПРЕЗ О.Т 32,33 ДО О.Т. 47; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.ЧЕТВЪРТА В С.БРАНКОВЦИ УЧАСТЪК ОТ О.Т. 12 ПРЕЗ О.Т. 11,10,3,2 ДО О.Т. 1; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.ВТОРА В С. ТОШЕВЦИ УЧАСТЪК ОТ О.Т. 120М., ШИРИНА 6,00М. ОТ О.Т. 140 ДО О.Т. 141; ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. Н.Й.ВАПЦАРОВ В ГР.ГРАМАДА УЧАСТЪК ОТ О.Т. 456 ПРЕЗ О.Т 457 ДО О.Т. 458. 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9098982 27.05.2020 г. „Софийска вода“ АД Извършване на инжекционни мероприятия за отстраняване на течове на обекти на „Софийска вода“ АД 09.06.2020 г.

16:30 ч.

9098972 27.05.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на Детска градина №5 „Бодра смяна“ гр. Нова Загора“. 01.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098967 26.05.2020 г. Община Дупница Разширение на „Гробищен парк – ПИ с идентификатор 68789.27.546 – гр. Дупница“, Община Дупница 29.05.2020 г.

17:30 ч.

9098966 26.05.2020 г. Община Павликени „Изграждане на спортна площадка и паркинг в УПИ III – “за спортна площадка“ и IV- „за паркинг“ в кв. 143 по ПУП на гр. Павликени“ 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098965 26.05.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-3 “Реконструкция на топлопровод от камера №К73-10-2 до АС на блок 519 и блок 522 в ж.к. „Връбница-1“, р-н Връбница“ 17.06.2020 г.

17:00 ч.

9098964 26.05.2020 г. Топлофикация – София АД „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-6 Реконструкция на топлопровод от камера № К86 до бл. 30, от камера № К87-4 до бл. 31 и отклоненията за бл.5 – жк. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““ 17.06.2020 г.

17:00 ч.

9098962 26.05.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ „Инженеринг – проектиране, благоустрояване, изграждане на осветление, видеонаблюдение, детска площадка и фитнес в парк Ружа.“ 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098957 26.05.2020 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“. 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098950 26.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито /7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация/“ в УПИ №III – за спорт и отдих, кв.32, по плана на село Ягодово; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР по проект: Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на община „Родопи“, обект: „Фитнес на открито – 7 броя фитнес съоръжения съгласно одобрена ситуация в УПИ №II – парк, кв.4, по плана на село Крумово“. 05.06.2020 г.

17:00 ч.

9098941 26.05.2020 г. Община Лесичово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез подобряване на енергийната ефективност на сграда на кухненския блок към ДВФУ „Света Петка““ – І етап – Лявата зона на съществуващата сграда до ос 8, съгласно изготвен проект. 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098940 26.05.2020 г. Професионална техническа гимназия, гр. Варна Подмяна на дограма и основен ремонт на санитарните възли в общежитие с идентификатор 10135.3513.1933.40 на Професионална техническа гимназия, гр.Варна 08.06.2020 г.

17:00 ч.

9098937 26.05.2020 г. Община Доспат Предметът на процедурата включва реконструиране и рехабилитация на две общински улици: Обособена позиция № 1: град Доспат улица „Бор“ и тротоари към улица „Бор” , с дължина 120 м., площ 543 кв. м.. Тротоари към ул. Бор- 52 кв.м. . Обособена позиция № 2: Площад пред Кметство в село Барутин (ул. от ОТ 132-133-138 до ОТ 142) . с дължина 80 м, площ 750 кв. м. съгласно техническите проекти и КС . 29.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098933 22.05.2020 г. Община Петрич Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр.Петрич“ – етап 2 дворно пространство 28.05.2020 г.

17:00 ч.

9098929 22.05.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Пазарджик „Извършване на строително – монтажни работи по изграждане на съоръжение за достъп за хора с увреждания в сградата на РЗОК – Пазарджик“ 02.06.2020 г.

17:30 ч.

9098920 22.05.2020 г. Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/ „Ремонт на покрив в ГД „Охрана“ – ЦУ“ 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098911 22.05.2020 г. Община Мизия “Изграждане на площадка, доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес в паркова зона, гр. Мизия” 26.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9098908 21.05.2020 г. Община Бобов дол „Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на улици в населените места на територията на община Бобов дол за 2020 г.“ 01.06.2020 г.

17:15 ч.

9098894 21.05.2020 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 01.06.2020 г.

16:00 ч.

9098893 21.05.2020 г. Община Ценово Основен ремонт на Етнографска музейна сбирка в с. Новград, община Ценово, област Русе Задача която си поставяме е да се извършат ремонтни и адаптационни работи без да се засяга конструкцията на сградата. Обектът ще се захрани с питейна вода от селищния водопровод, ще се оформят санитарни възли за мъже, жени и хора в неравностойно положение, като се спазят изискванията на Наредба № 6 от ЗУТ. Предвидена е стая за административни нужди и евентуално място за консерваторска дейност. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация и техническия проект, неразделна част от обявата. 08.06.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098889 20.05.2020 г. Народно читалище „Кирил Петров – 1922“ с. Сталийска махала „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА НЧ „КИРИЛ ПЕТРОВ – 1922“, СЕЛО СТАЛИЙСКА МАХАЛА, ОБЩИНА ЛОМ“ 02.06.2020 г.

17:00 ч.

9098877 20.05.2020 г. Община Кула „ Основен ремонт на улична мрежа в Община Кула” 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098874 20.05.2020 г. Община Антон „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „МИР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“, ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098873 20.05.2020 г. Общинско предприятие – Спортни имоти, гр. Бургас -/Старо наименование – Спортни имоти, паркинги и гаражи, гр. Бургас/ „Извършване на строително-ремонтни работи на спортни обекти на територията на Община Бургас“ 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098871 20.05.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Васил Левски“ гр. Кърджали Смяна на дограма на прозорци и външна мазилка на сградата на основно училище „Васил Левски“ гр.Кърджали 05.06.2020 г.

16:00 ч.

9098865 20.05.2020 г. Община Драгоман „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“ 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098864 20.05.2020 г. Община Чупрене – област Видин Основен ремонт покрив сграда ЦНСТ с.Долни Лом 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098863 20.05.2020 г. Община Нова Загора „Извършване на СМР по проект „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова Загора“ 22.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098859 19.05.2020 г. Община Сандански „Текущ ремонт на улични водопроводи в с. Спатово, с. Хотово и с. Лозеница, община Сандански” 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098856 19.05.2020 г. Община Търговище „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на дворно пространство на Дневен център за деца с увреждания за включване на услуги за ЦСРИ“ по ОП „Региони в растеж 2014-2020”, процедура „Подкрепа за деинституционализацията на грижите за деца””. 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098851 19.05.2020 г. ТЕЦЕКО ЕООД Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект “Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142 в гр. Свищов“ 26.05.2020 г.

14:00 ч.

9098847 19.05.2020 г. Община Шумен „Услуги по даване под наем на строителна, транспортна механизация и оборудване с оператор за обекти, общинска собственост на територията на Община Шумен” в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Услуги по даване под наем на строителна, снегопочистваща механизация и оборудване с оператор“ Обособена позиция № 2 – „Услуги по даване под наем на специализирана механизация и оборудване с оператор за събиране и извозване на битови отпадъци, механизирано метене и миене на улици“ 29.05.2020 г.

17:30 ч.

9098826 19.05.2020 г. Община Тервел “АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ “ Главен колектор II от РШ 41 до Дъждопреливна шахта- 2 към ПСОВ гр. ТЕРВЕЛ“ 22.05.2020 г.

17:00 ч.

9098824 19.05.2020 г. Община Сливо поле, област Русе „Рехабилитация на съществуващата улична мрежа в населените места на община Сливо поле, подновяване на хоризонтална маркировка по общинска пътна и улична мрежа и постоянна организация и безопасност на движението-център с. Ряхово“ 29.05.2020 г.

16:30 ч.

9098823 19.05.2020 г. Община Драгоман „Реконструкция на пътен водосток с. Начево – разделна улица между кв.11 и кв.19, община Драгоман“ 22.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098819 18.05.2020 г. Община Павликени Изпълнение на строително ремонтни работи по сгради общинска собственост в населени места на община Павликени, както следва: Ремонт в помещение „Клуб на инвалида“ в гр. Павликени; Ремонт в пенсионерски клуб в с. Недан; Ремонт в НЧ „Съединение – Михалци 1870“ в с. Михалци . 21.05.2020 г.

17:00 ч.

9098818 18.05.2020 г. Община Габрово „Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“ по проект „Красива България” 21.05.2020 г.

17:00 ч.

9098813 18.05.2020 г. БДЖ – Пътнически превози ЕООД „Ремонт на стрелка № 364/354 СКД, R 190, английска, парче железен път след нея с L= 30,70 м и стрелка № 370 СО тип 49, R-190, 1:9 с ЕЕРП, дясна, във Вагонно депо „Надежда”, гр.София, ул.”Стефансон” № 5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” 21.05.2020 г.

16:45 ч.

9098811 18.05.2020 г. Община Сливо поле, област Русе „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1173 /III-2102, БОРИСОВО – ЧЕРЕШОВО/ – ГОЛЯМО ВРАНОВО – БАБОВО – РЯХОВО /RSE 1171/ В УЧАСТЪК ГОЛЯМО ВРАНОВО – МАЛКО ВРАНОВО 18.05.2020 г.

16:30 ч.

9098808 18.05.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД „Проектиране и изграждане на строеж: „Възстановяване на земното покритие на Транзитен газопровод за Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на с. Венковец, общ. Ихтиман” 04.06.2020 г.

17:00 ч.

9098804 18.05.2020 г. Община Плевен „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Възстановителни, отводнителни дейности и реконструкция на подпорна стена на ул. „Княз Борис I” № 30-32“ 28.05.2020 г.

17:00 ч.

9098803 18.05.2020 г. Община Калояново Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново 21.05.2020 г.

17:30 ч.

9098802 18.05.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на перално помещение в ДГ „Детелина” в гр. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КС (Приложение № 10.1). При боядисването цветовете ще бъдат уточнявани на място от Директора на учебното заведение. 01.06.2020 г.

17:30 ч.

9098800 18.05.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ „Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка. 04.06.2020 г.

16:30 ч.

9098799 18.05.2020 г. Община Садово БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩ ТЕРЕН КЪМ БЛОК „А” – СГРАДА НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГРАД САДОВО 04.06.2020 г.

15:00 ч.

9098793 18.05.2020 г. Община Перник Изграждане на подпорни стени на ул.“Луганск №70 и №72, кв.Изток, гр.Перник 29.05.2020 г.

17:00 ч.

9098788 18.05.2020 г. Община Сливница „Изработване на работен проект и извършване на строително-ремонтни работи по аварийно почистване на речното корито на река Сливнишка и изграждане на земни диги 800 м.“. 28.05.2020 г.

17:00 ч.

9098783 18.05.2020 г. Община Ивайловград КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: V – ТА КАТЕГОРИЯ; СИТУИРАНЕ: Многофункционалната спортна площадка е разположена в южния край на двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино, община Ивайловград. Сградата на самото училище е позиционирана в северния край на имота. Достъпът до нея се осъществява от юг, през двора на училището. Многофункционалната спортна площадка е разположена в двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ върху съществуващо асфалтово покритие. Предварително се изравнява асфалтовото покритие, след което се полага армирана бетонова настилка, върху която се залепва изкуствена трева, подходяща за различни видове спорт на открито. Към площадката са предвидени зони с пейки за играчите и за публика. Около площадката е изградена мрежа с височина 4м. Вход/изходът към площадката се осъществява през двукрила врата ( 2х90см/220см), едното от крилата е фиксиращо и ще се отваря само при нужда. В четирите края на площадката са положени 6м стълбове, върху които е закрепено осветлението за спортната площадка. Застроена площ на площадката – 532,79 кв.м.. 21.05.2020 г.

17:30 ч.

9098782 18.05.2020 г. Община Белослав Инженеринг на обект „Изграждане на Централна закрита автобусна спирка“, гр. Белослав, общ. Белослав. 20.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098768 15.05.2020 г. Община Приморско Проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на нов правоъгълен водосток река „Дяволска” в село Ясна поляна, община Приморско. Предметът на настоящата обществена поръчка включва: 1. Проектиране – изготвяне на технически проект за изграждане на пътен водосток на р. Дяволска в регулацията на с. Ясна поляна. 2. Строителство – СМР за изграждане на пътен водосток на р. Дяволска в регулацията на с. Ясна поляна. 3. Упражняване на авторски надзор Изпълнението е съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098766 15.05.2020 г. Община Перущица Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици и други пътни съоръжения, разположени на територията на община Перущица. 18.05.2020 г.

17:00 ч.

9098760 15.05.2020 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098756 15.05.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Силистра АД „Строително-ремонтни дейности съгласно КС”. 26.05.2020 г.

16:30 ч.

9098754 15.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Христо Смирненски с о.т.53, 54, 55 до о.т.56, с. Първенец, с приблизителна дължина 260 м. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098753 15.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Пролет“ с о.т. 29, 138, 137, 136 до о.т. 207, с. Първенец, с приблизителна дължина 160 м. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098752 15.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Победа“ с о.т. 114, 113 до о.т. 112, с. Първенец, с приблизителна дължина 180 м. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098751 15.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Кубрат“ с о.т.115, 116, 243, 117 до о.т.145, с. Първенец, с приблизителна дължина 220 м. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098750 15.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Петър Берон“ с о.т. 29, 210, 133, 134, 244 до о.т.208, с. Първенец, с приблизителна дължина 290 м. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098742 15.05.2020 г. Община Долна Митрополия ,,Ремонт на улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на основна настилка ” с подобекти: 1. Подобект № 1 Ремонт на ул. „Витоша“ от ОТ 199 до ОТ 171, гр. Тръстеник; 2. Подобект № 2 Ремонт на улица „Възраждане“ от ОТ 184 до ОТ 185 в с. Гостиля; Ремонт улица „Рила“ от ОТ 175 до ОТ 177, с. Гостиля; 3. Подобект № 3 Ремонт на улица „Васил Петлешков“ от ОТ 220 до ОТ 221 в с. Ставерци‘ 19.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098728 14.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от РШ същ. Военен блок до РШ същ. с.Брани поле, Община Родопи“. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098727 14.05.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт на покрив на 159 ОУ „Васил Левски“, кв. Челопечене, СО-район „Кремиковци“ 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098726 14.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Пловдивска“ с о.т. 373, 394, 396 до о.т. 397, с. Цалапица, с приблизителна дължина 350 м. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098725 14.05.2020 г. Община Родопи, област Пловдив Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улица „Хан Аспарух“ с о.т.52, 53, 72, 137, 75 до о.т.95, с. Брани поле, с приблизителна дължина 580 м. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098724 14.05.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Основен ремонт на сграда за яслени групи на ДГ №89 „Шарена дъга“, кв. Враждебна, СО-район „Кремиковци“ 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098719 14.05.2020 г. Община Карнобат Предмет на поръчката е извършване на строителни и монтажни работи на спортна зала „Атанас Комшев“, гр. Карнобат. 28.05.2020 г.

17:30 ч.

9098717 14.05.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на Детска градина №5 „Бодра смяна“ гр. Нова Загора“. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9098704 13.05.2020 г. Централен артилерийски технически изпитателен полигон ВФ 26940 – Стара Загора /ЦАТИП/ Реконструкция на покрив на Парк за техника – (обект АТП-3)“ ЦАТИП в.ф. 26940 – Стара Загора Кратко описание: Изграждане на нов четирискатен покрив на дървена конструкция, с покритие от ЛТ ламарина на сграда с размери в план 12 х 78 м. и височина 7,80 м. Полагане на нови улуци, водосточни тръби и изграждане на мълниезащитна инсталация. Мълниезащитната инсталация да бъде изпълнена от лицензирана фирма, която след изграждане на мълниезащитата да измери съпротивлението на заземителите и да представи протокол. 05.06.2020 г.

16:30 ч.

9098688 13.05.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ „Инженеринг – проектиране, благоустрояване, изграждане на осветление, видеонаблюдение, детска площадка и фитнес в парк Ружа.“ 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098687 13.05.2020 г. Община Костенец „Подмяна на уличен водопровод по улица „Балчовица”, с. Костенец, община Костенец „ 20.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098680 12.05.2020 г. Община Костинброд Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098679 12.05.2020 г. Община Петрич Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за „Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПИ 56126.602.1462: ОДЗ „Слънце”- гр.Петрич“ – етап 2 дворно пространство 22.05.2020 г.

17:00 ч.

9098678 12.05.2020 г. Община Гоце Делчев „Енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ – I етап изграждане на отоплителна инсталация” 18.05.2020 г.

17:00 ч.

9098677 12.05.2020 г. Община Макреш „Изпълнение на СМР за ремонт на територията на Община Макреш по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт сграда Общински съвет – Макреш /канцелария/“; “Основен ремонт ограда и фасада сграда Общинска администрация -Макреш“; “Основен ремонт сграда кметство село Подгоре“; Основен ремонт фасада и вътрешен ремонт пенсионерски клуб село Киреево“; „Основен ремонт сграда Читалище село Толовица“; Обособена позиция №2: Текущ ремонт за обекти: „Благоустрояване улица до между ул.“16-та“ и ул.“18-та“ с.Макреш“; „Асфалтиране на улица Панаира село Раковица“; „Асфалтиране на улица „Георги Димитров /от 67 до 69 и от 50 до 51/ село Вълчек“; ] 01.06.2020 г.

15:00 ч.

9098674 12.05.2020 г. Община Антон „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“, ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН, „ ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ ОТ ОС. Т. 152 ДО ОС. Т. 166 И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА „БАЧО КИРО“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 ТЕКУЩ РЕМОНТ ПЪТИЩА СЕЛО АНТОН, ОБЩИНА АНТОН 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098673 12.05.2020 г. Община Лесичово „Намаляване на емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез подобряване на енергийната ефективност на сграда на кухненския блок към ДВФУ „Света Петка““ – І етап – Лявата зона на съществуващата сграда до ос 8, съгласно изготвен проект. 22.05.2020 г.

17:00 ч.

9098672 12.05.2020 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието „Ремонтни дейности на покрив с подмяна на покривно покритие на затвор гр.Пловдив” 01.06.2020 г.

17:00 ч.

9098663 12.05.2020 г. Община Девин «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позиции“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект:„Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно, преминаваща през о.т.78 – о.т.77 – о.т.101 – о.т.100 – о.т.76, общ. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 през о.т.73 – о.т.183 до о.т.74+40м., общ. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44 през о.т.45 до о.т.46+50м. общ. Девин“. 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098661 12.05.2020 г. Община Павликени „Изграждане на спортна площадка и паркинг в УПИ III – “за спортна площадка“ и IV- „за паркинг“ в кв. 143 по ПУП на гр. Павликени“ 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098660 12.05.2020 г. Община Кирково Основни ремонти на сгради на читалища, собственост на Община Кирково, както следва: 1.Основен ремонт на сградата на НЧ „Васил Априлов – 1947” с. Чорбаджийско, общ. Кирково. Основният ремонт включва изпълнението на изкопни,кофражни , армировъчни и бетонови работи. 2. Основен ремонт на сградата на НЧ „Искра – 1958“ с. Домище, общ. Кирково. 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098655 12.05.2020 г. Община Мъглиж „Реконструкция на съществуващ общински пазар и изграждане на нов обществен паркинг между ул.”Гео Милев” – ул.”Генерал Гурко – ул.”8 – ми март” в гр.Мъглиж”. 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098649 12.05.2020 г. Община Гоце Делчев Мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 6 „Слънце“ в град Гоце Делчев- II етап” в УПИ-VII-2980, кв.148 по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев. 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098647 12.05.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Дъбница“. 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098644 12.05.2020 г. Община Горна Малина „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Горна Малина” 15.05.2020 г.

16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098634 11.05.2020 г. Община Шумен Дейности по поддържане на зелените площи на град на град Шумен – косене, оформяне и подрязване на храсти и дървета 14.05.2020 г.

17:00 ч.

9098633 11.05.2020 г. Община Враца „Строително монтажни работи чрез изпълнение на доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях и полагане на ударопоглъщаща настилка” 14.05.2020 г.

17:00 ч.

9098632 11.05.2020 г. Община Ветрино „Основен ремонт на хижа село Ягнило – спални помещения и коридор”, находящ се в имот №400005 по КВС на с.Ягнило, слой „Лесо“, отдел 6, подотдел „1“ и „В“ по Горскостопански план от 2014 г. на ТП ДГС Провадия, община Ветрино, област Варна, в изпълнение на подписано Споразумение № РД09-41/14.02.2020г. между Община Ветрино и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”. 14.05.2020 г.

17:00 ч.

9098624 11.05.2020 г. Община Суворово „Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на улици: „Сан Стефано“, „Хаджи Димитър“ и ул. „Рила“ в град Суворово“ 22.05.2020 г.

17:00 ч.

9098621 11.05.2020 г. Община Мизия “Изграждане на площадка, доставка и монтаж на съоръжения за стрийт-фитнес в паркова зона, гр. Мизия” 21.05.2020 г.

17:00 ч.

9098620 11.05.2020 г. Община Доспат Предметът на процедурата включва реконструиране и рехабилитация на две общински улици: Обособена позиция № 1: град Доспат улица „Бор“ и тротоари към улица „Бор” , с дължина 120 м., площ 543 кв. м.. Тротоари към ул. Бор- 52 кв.м. . Обособена позиция № 2: Площад пред Кметство в село Барутин (ул. от ОТ 132-133-138 до ОТ 142) . с дължина 80 м, площ 750 кв. м. съгласно техническите проекти и КС . 22.05.2020 г.

17:00 ч.

9098618 11.05.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Хвостяне“. 14.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9098608 08.05.2020 г. Община Ботевград „Благоустрояване на обекти на територията на община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване и озеленяване на вътрешни квартални пространства в УПИ I-За жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр. Ботевград, идентификатор 05815.302.801 по КК на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Изграждане на канализация, подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Ивайло“ от О.Т.12 до О.Т.215, с. Трудовец, община Ботевград“ 12.05.2020 г.

17:30 ч.

9098606 08.05.2020 г. Община Тетевен „Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ – Подобект Глогово, участък 2. 14.05.2020 г.

17:00 ч.

9098605 08.05.2020 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Първомай към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020-2021 г., на територията на ТП „ДГС – Първомай““. 13.05.2020 г.

17:00 ч.

9098604 08.05.2020 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Първомай към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Поддържане на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Първомай” в отдел 66, подотдели „м, 8, 9”; отдел 67, подотдели „е, з, и, л”, в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив. „Минерализована ивица” – е изкуствено построена и поддържана противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой с цел ограничаване на горски пожари и осигуряване на достъп. 13.05.2020 г.

17:00 ч.

9098597 08.05.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Проектиране, изработка, доставка и монтаж на стоманени стълби, парапети и обслужващи площадки с парапети по техническо задание 21.05.2020 г.

16:00 ч.

9098590 08.05.2020 г. Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Изграждане на нова сграда за складови дейности в УПИ XXIII – производствена дейност с идентификатор по КККР 56784.536.129 за нуждите на отдел НМ на територията на Централа 2 гр. Пловдив 26.05.2020 г.

16:00 ч.

9098589 08.05.2020 г. Община Драгоман Реконструкция на пътен водосток с. Начево – разделна улица между кв.11 и кв.19, община Драгоман 18.05.2020 г.

17:00 ч.

9098585 08.05.2020 г. Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ „Ремонт по фасади (фасадна реставрация) и проверка на състоянието на покрива в сградата на ДУ Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“ 18.05.2020 г.

17:30 ч.

9098580 08.05.2020 г. Община Нова Загора „Извършване на СМР по проект „Благоустройство и основен ремонт на централна паркова алея в Градски парк Нова Загора“ 19.05.2020 г.

17:00 ч.

9098577 08.05.2020 г. Община Сливо поле, област Русе „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1173 /III-2102, БОРИСОВО – ЧЕРЕШОВО/ – ГОЛЯМО ВРАНОВО – БАБОВО – РЯХОВО /RSE 1171/ В УЧАСТЪК ГОЛЯМО ВРАНОВО – МАЛКО ВРАНОВО 18.05.2020 г.

16:30 ч.

9098569 08.05.2020 г. Община Габрово „Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“ по проект „Красива България” 18.05.2020 г.

17:00 ч.

9098568 08.05.2020 г. „Севлиевогаз – 2000“ АД – Севлиево Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 3 „Изграждане на газоразпределителна мрежа във ВЗ „Севлиевски лозя“, гр. Севлиево“ и Обособена позиция № 4 „Изграждане на сградни отклонения от съществуваща газоразпределителна мрежа на територията на община Севлиево“ 13.05.2020 г.

17:00 ч.

9098565 08.05.2020 г. Община Златоград СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 12.05.2020 г.

17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098557 07.05.2020 г. Община Добричка ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО ОДЪРЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА – ИНЖЕНЕРИНГ /проектиране и строителство/. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098555 07.05.2020 г. ТЕЦЕКО ЕООД Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект “Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142 в гр. Свищов“. 19.05.2020 г.

14:00 ч.

9098547 07.05.2020 г. БДЖ – Пътнически превози ЕООД „Ремонт на стрелка № 364/354 СКД, R 190, английска, парче железен път след нея с L= 30,70 м и стрелка № 370 СО тип 49, R-190, 1:9 с ЕЕРП, дясна, във Вагонно депо „Надежда”, гр.София, ул.”Стефансон” № 5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” 18.05.2020 г.

16:45 ч.

9098543 07.05.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Христо Ботев“ АД – Враца “РЕМОНТ НА АГО ОТДЕЛЕНИЕ В „МБАЛ – ХРИСТО БОТЕВ“ АД“ 18.05.2020 г.

14:00 ч.

9098541 07.05.2020 г. Община Калояново Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново 18.05.2020 г.

17:30 ч.

9098538 07.05.2020 г. Община град Добрич „Подмяна на дограма в съществуващи сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции”. Обособена позиция № 1: „Подмяна на дограма в Детски хор Захари Медникаров”, гр. Добрич; Обособена позиция № 2: „Подмяна на дограма в Детска ясла №4“, включваща: Обект 1: „Подмяна на дограма в сграда с адрес гр. Добрич, ул. „Вардар“ №54; Обект 2: Подмяна на дограма в сграда с адрес гр. Добрич, ул. „Любен Каравелов“ №55; Обособена позиция № 3: „Подмяна на дограма в Детска ясла №6”,включваща: Обект 1: „Подмяна на дограма в Детска ясла №6 , сграда с адрес гр. Добрч, ул. „Васил Петлешков“ №18; Обект 2: „Подмяна на дограма в Детска ясла №6 , сграда с адрес гр. Добрч, ул. „Карвуна“ №2; Обособена позиция № 4: „Подмяна на дограма на Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“(ГРОН)“ с адрес гр. Добрич, ул. „Любен каравелов“ №6 включваща подмяна на стара дограма с нова Алуминиева и всички съпътстващи строително-монтажни работи. 26.05.2020 г.

17:00 ч.

9098537 07.05.2020 г. 105-то Средно училище /СУ/ „Атанас Далчев“ гр. София – /Старо наименование – 105-то Средно общообразователно училище /СОУ/ „Атанас Далчев“ гр. София/ Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който при необходимост да извършва строително ремонтни работи на сградния фонд и дворното пространство на 105-то СУ „Атанас Далчев“ в т.ч. изкопни работи, дейности по част „конструктивна“, покривни работи, направа на шпакловки, боядисване на стени и тавани, преработка на ел. инсталация, циклене и лакиране на паркет, ремонт на санитарни възли и др. 18.05.2020 г.

17:00 ч.

9098527 07.05.2020 г. Община Чупрене – област Видин Основен ремонт покрив сграда ЦНСТ с.Долни Лом 19.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID

 

Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098522 05.05.2020 г. Община Ивайловград КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: V – ТА КАТЕГОРИЯ; СИТУИРАНЕ: Многофункционалната спортна площадка е разположена в южния край на двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино, община Ивайловград. Сградата на самото училище е позиционирана в северния край на имота. 15.05.2020 г.

17:30 ч.

9098518 05.05.2020 г. Община Бобов дол „Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на улици в населените места на територията на община Бобов дол за 2020 г.“ 21.05.2020 г.

17:15 ч.

9098517 05.05.2020 г. Община Минерални бани Ремонт и разширяване на съществуващи горски пътища на територията на община Минерални бани 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098515 05.05.2020 г. Българска академия на науките /БАН/ “Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“. 11.05.2020 г.

17:30 ч.

9098514 05.05.2020 г. Община Приморско Предмет на поръчката: Проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на нов правоъгълен водосток река „Дяволска” в село Ясна поляна, община Приморско. 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098513 05.05.2020 г. Община Суворово „Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Възстановяване на пътни настилки в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна – улица „Хан Тервел” от о.т.42 до о.т.50, улица „Стара планина” от о.т.45 до о.т.42, улица ”Родопи” от о.т.40 до о.т.39, улица „Ивайло” от о.т.196 до о.т.197” 19.05.2020 г.

17:00 ч.

9098509 05.05.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Неотложно укрепване на откосите на трашеен изкоп от км 82+650 до км 82+735 в междугарието Мост – Кърджали“ в района на ЖП Секция Пловдив. 21.05.2020 г.

17:15 ч.

9098507 05.05.2020 г. Община Ветово Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе 11.05.2020 г.

16:55 ч.

9098506 05.05.2020 г. Община Ветово Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе 11.05.2020 г.

16:55 ч.

9098504 05.05.2020 г. Столична община – Район „Подуяне“ Довършителни работи по прилагане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности за сградата на ДГ №74, район „Подуяне“ 13.05.2020 г.

17:00 ч.

9098503 05.05.2020 г. Община Павликени Изпълнение на строително ремонтни работи по сгради общинска собственост в населени места на община Павликени, както следва: Ремонт в помещение „Клуб на инвалида“ в гр. Павликени; Ремонт в пенсионерски клуб в с. Недан; Ремонт в НЧ „Съединение – Михалци 1870“ в с. Михалци . 18.05.2020 г.

17:00 ч.

9098502 05.05.2020 г. Община Нова Загора „Изграждане на детска площадка на Централна пешеходна зона, гр. Нова Загора“ 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098499 05.05.2020 г. Община Ябланица Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098491 05.05.2020 г. Община Долна Митрополия „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на асфалтова настилка“. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект № 1 Ремонт на общински път № PVN 2043 /ІІІ – 118 Подем – Долна Митрополия/ Победа – Тръстеник / ІІІ – 3004/ – от км 0+000 до 0+930 ( ул.“Васил Левски“ в регулацията на с.Победа); 2. Подобект № 2 Ремонт ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 59 до ОТ 103 – Биволаре 3. Подобект № 3 Ремонт на ул. „Отец Паисий“ от ОТ 59 до ОТ 204 в село Рибен 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098489 05.05.2020 г. Община Хисаря Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098487 05.05.2020 г. Община Павел баня „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителство и осъществяване на авторски надзор на обект Спортна площадка в град Павел баня“, в УПИ І-курортни комплекси ОДО,кв.27 /южно от улици с ос.т.75а – 75б. Предвижда се да се извърши проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на спортна площадка в град Павел баня“ ,състояща се от : 1.Спортна площадка за мини футбол на открито за широко ползване от населението. 2.Спортна площадка – комбинирана за волейбол с баскетбол на открито за широко ползване от населението Строежът е пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.6 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098481 04.05.2020 г. Община Калояново Предмет на поръчката: LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле, общ. Калояново, като по-конкретно се предвижда да се изпълнят СМР по част Пътна и Електро, което включва : направа на нова въздушна линия за улично осветление покрай общински път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле с дължина 1000 м чрез монтиране и на 15 броя нови стоманенотръбни улични стълбове и LED осветителни тела. Успоредно на трасето на новата въздушна линия е предвидено направа на пешеходна алея с широчина 2 м и дължина 780 метра. Предвижда се алеята да се изпълни с покритие от плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, положен върху трошенокаменна настилка от 30 см. 08.05.2020 г.

17:30 ч.

9098477 04.05.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ „Инженеринг – проектиране, благоустрояване на междублоково пространство и изграждане на детска площадка в гр. Пловдив между ул. „Чемшир“, ул. „Орфей“, ул. „Дивна“ и ул. „Юндола““ 07.05.2020 г.

17:00 ч.

9098474 04.05.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Живот+“ ЕООД – Крумовград „Подмяна дограма, хидроизолация и топлоизолация на сграда на блок В на МБАЛ „Живот +“ гр. Крумовград и ремонт на санитарни помещения в ДО, ВО и АГО в сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ по обособена позиция № 1 „Подмяна дограма, хидроизолация и топлоизолация на сграда на блок В на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ и обособена позиция № 2 „Ремонт на санитарни помещения в ДО, ВО и АГО в сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ 18.05.2020 г.

16:00 ч.

9098473 04.05.2020 г. Община Минерални бани „Изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ IX-71, кв. 4, по плана на с. Боян Ботево, общ. Минерални бани“ 14.05.2020 г.

17:00 ч.

9098469 04.05.2020 г. Община Дупница Разширение на „Гробищен парк – ПИ с идентификатор 68789.27.546 – гр. Дупница“, Община Дупница 26.05.2020 г.

17:30 ч.

9098465 04.05.2020 г. Професионална гимназия по техника и лека промишленост /ПГТЛП/ гр. Попово Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на отоплителната и електрическата инсталация на учебен корпус, също и смяна на прозорци на топла връзка на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово. 14.05.2020 г.

16:00 ч.

9098460 04.05.2020 г. Община Тервел “АВАРИЙНИ СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ОТ “ Главен колектор II от РШ 41 до Дъждопреливна шахта- 2 към ПСОВ гр. ТЕРВЕЛ“ 18.05.2020 г.

17:00 ч.

9098459 04.05.2020 г. Община Долна Митрополия „Ремонт на улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на основна настилка“. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект № 1: Ремонт на ул. „Витоша“ от ОТ 199 до ОТ 171, гр. Тръстеник; 2. Подобект № 2: Ремонт на улица „Възраждане“ от ОТ 184 до ОТ 185 в село Гостиля; 3. Подобект № 3: Ремонт улица „Рила“ от ОТ 175 до ОТ 177 в с. Гостиля; 4. Подобект №4: Ремонт на улица „Васил Петлешков“ от ОТ 220 до ОТ 221 в с. Ставерци 14.05.2020 г.

17:00 ч.