ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097881 31.03.2020 г. Патентно ведомство на Република България /РБ/ „Реконструкция на топлопроводно отклонение за захранване на архивните помещения към сградата на Централна патентна библиотека” 03.04.2020 г.  16:00 ч.
9097880 31.03.2020 г. Община Своге Изграждане и основен ремонт вертикална планировка на територията на Община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Основен ремонт вертикална планировка ДГ „Калина Малина“, гр.Своге Обособена позиция 2: Основен ремонт вертикална планировка ДГ кв.Дренов, гр.Своге Обособена позиция 3: Промяна предназначението на обществена сграда – киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с. Томпсън, Община Своге – II етап „Вертикална планировка и подпорни стени Обособена позиция 4: Основен ремонт вертикална планировка в УПИ VI – „За озеленяване“, кв.180, гр.Своге 07.04.2020 г.  17:30 ч.
9097879 31.03.2020 г. Община Кресна ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРЕСНА 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097873 31.03.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ – София /Старо наименование – Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания – Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ – УНКБ/ ЕАД – София/ Извършване на текущи строително – ремонтни дейности в обекти на МБАЛ „НКБ” ЕАД 10.04.2020 г.  16:30 ч.
9097872 31.03.2020 г. 92 Основно училище /ОУ/ „Димитър Талев“ гр. София Рехабилитация и изграждане на два броя спортни площадки в училищния двор на 92 ОУ „Димитър Талев“-гр. София“, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 68134.1108.41 по КККР на гр. София, Район „Красна поляна”– СО, с административен адрес: гр. София, ул. „Добротич” № 21. 10.04.2020 г.  17:00 ч.
9097871 31.03.2020 г. Община Джебел „Подмяна на тревна настилка на изкуствени игрища находящи се на стадиона в гр. Джебел и в с. Ридино общ. Джебел“ 15.04.2020 г.  17:15 ч.
9097870 31.03.2020 г. Община Ардино „Изграждане на четири подпорни стени с. Чернигово, с. Падина, с. Богатино, общ. Ардино и в междублоково пространство между бл. Осетия и бл. Ела -2 в гр. Ардино“ 13.04.2020 г.  17:00 ч.
9097867 31.03.2020 г. Община Сливен „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен” 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097865 31.03.2020 г. Община Неделино ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1171 С. СРЕДЕЦ 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097863 31.03.2020 г. Община Неделино ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С.ВЪРЛИНО 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097861 31.03.2020 г. Община Мирково „Ремонт на улици на територията на с. Мирково и с. Смолско, община Мирково“ 10.04.2020 г.  17:00 ч.
9097859 31.03.2020 г. Община Нови пазар Предмет на настоящата обществена поръчка е инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обекти собственост на Община Нови пазар по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на алеи в гробищни паркове в гр. Нови пазар, община Нови пазар“, включваща следните подобекти: Подобект: „Изграждане алеи № 6, № 7 и № 8 в гробищен парк Нови пазар по схема“; Подобект: „Изграждане алеи № 5 в гробищен парк Нови пазар по схема“; Подобект: „Изграждане алеи в турски гробищен парк Нови пазар -1“; Подобект: „Изграждане алеи в турски гробищен парк Нови пазар -2“; Обособена позиция №2 „Реконструкция на мост с. Енево, община Нови пазар“. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097856 31.03.2020 г. Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Реновиране (реконструкция) и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица в ГПУ Малко Търново” Възложителят е посочил всички изисквания и параметри на предмета на обществената поръчка в обявата и указанията към нея. 03.04.2020 г.  17:30 ч.
9097853 31.03.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Изграждане и ремонт на улично осветление на територията на район „Кремиковци“ 10.04.2020 г.  17:00 ч.
9097851 31.03.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт Народно читалище „Михайл Гелев“, кв. Челопечене, район „Кремиковци“ СО 10.04.2020 г.  17:00 ч.
9097849 31.03.2020 г. Община Симитли Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли 15.04.2020 г.  17:00 ч.
9097848 31.03.2020 г. Община Симитли Реновиране на площадно пространство в ЦГЧ, гр. Симитли, община Симитли 15.04.2020 г.  17:00 ч.
9097847 31.03.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Пазарджик АД „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ Пазарджик” АД – 2020г.” 10.04.2020 г.  16:00 ч.
9097831 31.03.2020 г. ТЕЦЕКО ЕООД Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект “ Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142 в гр. Свищов“. 28.04.2020 г.  16:30 ч.
9097822 31.03.2020 г. Община Садово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на Община Садово“ 06.04.2020 г.  16:00 ч.
9097821 31.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив – „СМР(Изграждане) на инфраструктурни обекти по 3 /три/ обособени позиции“. 03.04.2020 г.  16:30 ч.
9097820 31.03.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по участък от коритото на река Селска в с. Вълче поле – бетоново речно корито и всички съоръжения в участъка“ 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097818 31.03.2020 г. Община Никопол Капиталова програма : “Ремонт на елементи от градската инфраструктура” 03.04.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097815 30.03.2020 г. Община Венец Предмет на настоящата обществена поръчка e ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец и рехабилитация на площадното пространство пред читалището“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на площадното пространство пред Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“. 03.04.2020 г.  16:30 ч.
9097814 30.03.2020 г. Община Бяла Слатина „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ Бяла Слатина“ 02.04.2020 г.  17:30 ч.
9097810 30.03.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ „Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив“, в 2 /две/ обособени позиции, както следва: 1. „Преасфалтиране, превантивен ремонт /кръпки/ на асфалтови настилки, ремонт на паважни настилки, ремонт на настилки с пътни ивици”; 2. „Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоарни настилки”. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097809 30.03.2020 г. Община Петрич Извършване на строително ремонтни работи в обекти от образователната и културната инфраструктура на община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт на ОДЗ „Детелина“ гр. Петрич; Обособена позиция № 2 – Ремонт на ОДЗ „Иглика“ с. Кърналово; Обособена позиция № 3 – Ремонт Покрив Читалище с. Марикостиново 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097806 30.03.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане по одобренa план-схемa на паркинг за местодомуване на леки МПС и благоустрояване на ул. Бряст на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, а именно: Строеж на обект: „Медтодомуване на 28 бр. леки МПС и благоустрояване в ПИ с идентификатор 56784.511.1174 по КК и КР на гр. Пловдив, район „Западен“. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097805 30.03.2020 г. Община Козлодуй “Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй” 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097801 30.03.2020 г. Община Мирково Ремонт на сградата на кметство с. Каменица в община Мирково 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097799 30.03.2020 г. Община Свищов „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра в ДГ „Слънчо“, гр. Свищов”. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097795 30.03.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив „Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за строеж: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” в УПИ XII и XVII – ел. подстанция по плана на ИИЗ III-та част до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив в УПИ 003011, местност „Бей кър”, землище на гр. Пловдив.” 02.04.2020 г.  16:30 ч.
9097793 30.03.2020 г. Българска академия на науките /БАН/ “Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“. 15.04.2020 г.  17:30 ч.
9097787 30.03.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Топлинно изолиране на външни стени на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бухово, район „Кремиковци“-СО 09.04.2020 г.  17:00 ч.
9097784 30.03.2020 г. Община Белослав „Рехабилитация на ул. „Черно море”- запад с. Езерово /от о.к.15 до о.к. 14”. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097783 30.03.2020 г. Община Димово Предмет на обществената поръчка е ремонт на улици в Община Димово, а именно: ремонт на улица „Шеста“ в село Воднянци; ремонт на улица „Втора“ в село Воднянци; ремонт на улица „Втора“ в село Ярловица; ремонт на улица „Шеста“ в село Септемврийци; ремонт на улица „Пета“в село Мали Дреновец; ремонт на улица във вилна зона „Рациария“; ремонт на улица „21-ва“ в село Карбинци; ремонт на улица „17-та“ в село Карбинци; ремонт на улица „28-ма“ в село Медовница; ремонт на улица „6“ и „10“ в село Извор; ремонт на улица „Георги Димитров“ в гр. Димово; ремонт на улица „Георги Димитров“ в село Гара Орешец. 10.04.2020 г.  17:00 ч.
9097781 30.03.2020 г. Областна администрация – област Смолян „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА БЯЛА В УЧАСТЪКА ОТ МОСТА ПРИ СВЕТОФАРА ДО ВЛИВАНЕ В ЧЕРНА РЕКА, ГРАД СМОЛЯН“; и Обособена позиция № 2: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА АРДА – В УЧАСТЪК ОТ ВОДОХВАЩАНЕТО НА РОФ ДО СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУДОЗЕМ – УЧАСТЪК КМ.(0+420 0+850)“. 10.04.2020 г.  17:30 ч.
9097773 30.03.2020 г. Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД// Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във възлови станции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „791“, ВС „822“ и ВС „Двореца“, гр. Варна. Обособена позиция № 2: Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „850“ и ВС „Долни чифлик“, гр. Варна. Обособена позиция № 3: Проектиране и извършване на СМР по подмяна на релейни защити средно напрежение във ВС „ЗПЗ“, гр. В. Търново. 29.05.2020 г.  18:00 ч.
9097772 30.03.2020 г. Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД// Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанция “Нона“. Обособена позиция № 2: Саниране и боядисване на метални и стоманобетонни конструкции и фундаменти на съоръжения в открита разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV в подстанция “Дълга лъка“, подстанция „Горна Оряховица – Запад“ и подстанция „Велико Търново“. 29.05.2020 г.  18:00 ч.
9097753 30.03.2020 г. Основно училище – Марин Дринов, гр. Панагюрище Авариен ремонт на коридори и тоалетни на ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище 09.04.2020 г.  16:00 ч.
9097748 30.03.2020 г. Община Сливница Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097746 30.03.2020 г. Община Гулянци „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2020г.”. 09.04.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097738 27.03.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Асеновград „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ЕТАЖ НА КОТА ±0,00 ПРИ НОВО КРИЛО НА МБАЛ АСЕНОВГРАД – ПРЕУСТРОЙСТВО“. 31.03.2020 г.  16:00 ч.
9097731 27.03.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД “Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през река Джерман ПК 118 в землището на с. Блажиево, община Бобошево“. 24.04.2020 г.  17:00 ч.
9097728 27.03.2020 г. Община Сърница Строително-монтажни работи на обект: „Ремонт, реконструкция и пристрояване на здравна служба – гр. Сърница в УПИ-XI – „Здравна служба“, кв.45, гр. Сърница, Община Сърница”. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097726 27.03.2020 г. Община Симитли Основен ремонт на подпорна стена на двор на СУ „Св. СВ. Кирил и Методий“ в УПИ І-237, кв. 43, гр. Симитли, община Симитли 15.04.2020 г.  17:00 ч.
9097725 27.03.2020 г. Община Сърница Извършване на СМР на прилежащо външно пространство на сграда на Общинска администрация, находящ се в УПИ VIII-605 за „Съвет, поща и площад“, кв.48 по плана на гр.Сърница, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097721 27.03.2020 г. Община Нова Загора „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“ Предмет на полръчката е текущ ремонт на обекти общинска собственост, по 7 обособени позиции. 07.04.2020 г.  17:00 ч.
9097715 27.03.2020 г. Община Гоце Делчев „Енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ – I етап изграждане на отоплителна инсталация” 04.05.2020 г.  17:00 ч.
9097714 27.03.2020 г. Община Казанлък „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ № 17 „Славейче“ Кратко описание: Настоящата обществена поръчка предвижда продължение на СМР по внедряване на мерките за енергийна ефективност, което включва подмяна на дограма и топлоизолиране на сгради, гр. Казанлък. 13.04.2020 г.  16:00 ч.
9097711 27.03.2020 г. Община Белоградчик Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа по централен градски площад „Възраждане”, гр.Белоградчик 08.04.2020 г.  17:00 ч.
9097710 27.03.2020 г. Община Смядово Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“. Кратко описание: Благоустрояване на външното пространството на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, находящо се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр. Смядово“. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097707 27.03.2020 г. Община Бойчиновци „Реконструкция на улична мрежа на територията на община Бойчиновци 2020“ 08.04.2020 г.  17:00 ч.
9097705 27.03.2020 г. Община Първомай „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул. „Сребърна” в участък между ОТ о.т. 155 и о.т. 128 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив“. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097704 27.03.2020 г. Община Първомай „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул. „Рожен” в участък между ОТ 421-ОТ422-ОТ 423 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив“. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097703 27.03.2020 г. Община Първомай „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови-юг” в участък между ОТ 301 и ОТ 305 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив“. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097700 27.03.2020 г. Община Приморско Предметът на обществената поръчка включва ремонт на улици на територията на град Приморско и град Китен, в съответствие с Техническата спецификация и Количествената сметка на Възложителя. В обхвата на поръчката са включените видове дейности по обекти: 1. ул.“ТРЕТИ МАРТ“ гр. Приморско 2. ул.“ЧЕРНО МОРЕ“ гр.Приморско 3. ул.“РОПОТАМО“ гр.Приморско 4. ул.“СИЯНИЕ“ гр.Приморско 5. ул.“ЧАЙКА“ гр.Китен 6. ул.“АЛЕЯ НАПС“ гр.Китен 7. ул.“ХАН КРУМ“ гр.Китен 8. ул.“ШИПКА“ гр. Китен 30.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097696 26.03.2020 г. Община Вълчи дол „Основен ремонт и преустройство в „Многофункционална, обществена зала“, находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097694 26.03.2020 г. Община Карлово „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Обособена позиция № 1 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО“; Обособена позиция № 2 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО”. 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097687 26.03.2020 г. Община Вълчедръм „Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана” в две обособени позиции: Обособена позиция І :Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа Обособена позиция II – Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм 09.04.2020 г.  18:00 ч.
9097679 26.03.2020 г. Община Пловдив – Район „Северен“ „Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи на площадки за игра и спорт на открито и площадки за свободно разхождане на домашни кучета на територията на Община Пловдив- район Северен ” 09.04.2020 г.  17:00 ч.
9097678 26.03.2020 г. Община Девин Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради на територията на община Девин“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт и промяна на предназначението на помещения в сградата на Дом на културата, ул. „Орфей“, гр. Девин“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сградата на кметство в с. Триград“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на покрив на сградата на кметство в с. Селча“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на обществена тоалетна в УПИ XIV, кв. 17 в с. Беден“. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097676 26.03.2020 г. Община Девин «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и изграждане на подпорни стени на територията на община Девин“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на компрометирана подпорна стена в регулацията на кв. 124, между о.т.872 и о.т.873, гр. Девин, кв. Настан“; 2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на подпорна стена срещу о.т.156, между УПИ XII и УПИ VIII, кв. 20 на с. Кестен“; 3.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на подпорна стена по улична регулация на УПИ X – 26, кв. 1 в с. Стоманево“; 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097669 26.03.2020 г. Средно общообразователно училище /СОУ/ – Екзарх Антим Първи, гр. Казанлък „Ремонт и реконструкция на спортни площадки в двора на СУ“Екзарх Антим I“, гр.Казанлък, област Стара Загора“ по изготвен технически проект, на основание скица с виза No1328 от 27.11.2019г., издадена от Главния архитект на Община Казанлък. 10.04.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097661 25.03.2020 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА № 3) НА УЛ. АНАСТАС СТАЙКОВ, ГР. СМОЛЯН“. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097656 25.03.2020 г. Община Тервел Преустройство на физиотерапевтичен сектор от Медицински център ПИ 930, кв.501, гр.Тервел 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097654 25.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на помещения в ДГ „Детелина” в гр. Свиленград. 15.04.2020 г.  17:30 ч.
9097649 25.03.2020 г. Община Бобошево Предмет на настоящата поръчка е „Ремонт на уличната пътна мрежа на територията на община Бобошево”, включващ следните населени места и улици: гр. Бобошево – Ремонт на пътна настилка на ул. „Момина сълза” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Спортист” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Никола Вапцаров” с. Усойка – Ремонт на пътна настилка на ул. „Христо Ботев” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Тополите” с. Слатино – Ремонт на пътна настилка на ул. „Цар Борис” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Божур” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Рила” с. Доброво – Ремонт на пътна настилка на ул. с о.т. 27 до о.т. 4 с. Скрино – Ремонт на пътна настилка на ул. с о.т. 5 до о.т. 14 с. Блажиево – Ремонт на пътна настилка на ул. „Васил Левски” 06.04.2020 г.  16:00 ч.
9097639 25.03.2020 г. Община Бяла, област Русе Предметът на настоящата обществена поръчка включва „Ремонт на сградата на ДГ „Пролет“ и въвеждане на мерки за ЕЕ”. 10.04.2020 г.  17:00 ч.
9097633 25.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРНИ ПЛОЩАДКИ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОП № 1-СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 35300.502.1022-ПО ПЛАНА НА С. КАЛЕКОВЕЦ, ОБЩИНА „МАРИЦА“; ОП №2 – СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №29235.29.232 – ПО ПЛАНА НА С.ЖЕЛЯЗНО, ОБЩИНА МАРИЦА; ОП №3 -СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №17806.501.1731 ПО ПЛАНА НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО 11.05.2020 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097631 24.03.2020 г. Община Крумовград „Асфалтиране на улици в м. Рудници, с. Горна Кула – инженеринг“ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097630 24.03.2020 г. Община Крумовград „Преустройство на съществуващи санитарни помещения в обществена пералня в сграда на КСУ – Крумовград, находяща се в УПИ-I, кв. 32 по ПУП на гр. Крумовград“ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097629 24.03.2020 г. Община Кнежа Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект:“Реновиране фасадата на административната сграда на Община Кнежа“ 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097624 24.03.2020 г. Община Симитли Корекция на централно дере на с. Полето, община Симитли, преминаващо успоредно и непосредствено до път с. Полето – с. Брежани, община Симитли – II – ри етап 13.04.2020 г.  17:00 ч.
9097623 24.03.2020 г. Община Симитли Аварийно укрепване бреговете на дере преминаващи през кв. “Дрънкалица” гр. Симитли, община Симитли 13.04.2020 г.  17:00 ч.
9097621 24.03.2020 г. Община Правец Предмет на поръчката: „Ремонт на два обекта общинска собственост” Обект №1: „Ремонт и вътрешно преустройство на обществена сграда /магазин за електроуреди/ в УПИ II, кв.20, гр. Правец, община Правец, област Софийска”; Обект № 2: „Ремонт покрив автогара, находяща се в УПИ VIII, кв,17, гр. Правец”. 06.04.2020 г.  17:30 ч.
9097614 24.03.2020 г. Община Крумовград „Реконструкция на улица „Ахрида“ в участък от о.т. 267 до о.т. 378 – инженеринг“ 07.04.2020 г.  17:00 ч.
9097613 24.03.2020 г. Община Крумовград „Изпълнение на СМР за обект: “Рехабилитация на улици гр. Крумовград – III етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Васил Левски“ гр. Крумовград““. 08.04.2020 г.  17:00 ч.
9097610 24.03.2020 г. Община Петрич Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич“ по обособени позиции: Обособена позиция № 2: Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич, 120 броя паркоместа, сини с надпис „Инвалид“ и 1800 броя паркоместа в „Синя зона“ 27.03.2020 г.  17:00 ч.
9097602 24.03.2020 г. Професионална гимназия по техника и облекло „Дочо Михайлов“ – гр. Тервел „Неотложен ремонт на фасадна дограма и фасадна топлоизолация на ПГТО „Дочо Михайлов“, гр. Тервел“ 06.04.2020 г.  16:00 ч.
9097601 24.03.2020 г. Община Първомай „СМР по реализиране на обект : Основен ремонт тротоарни настилки ул. „Орфей” в участък между ОТ 403-404-405 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив“. 09.04.2020 г.  17:00 ч.
9097595 24.03.2020 г. Средно общообразователно училище /СОУ/ „Христо Ботев“ с. Галиче В поръчката са включени следните дейности: Топлинно изолиране на външни стени 1. Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система EPS, =10см по фасади, балконски парапети и дъна на еркери 2. Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, =10см и с коеф. на топлопроводност =0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у външни стени – фасади, балконски парапети и дъна на еркери 3. Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по страници на прозорци, тип ЕPS, =2.0 см, широчина 20 см. 4. Доставка и монтаж на топлоизолационна система пo страници на прозорци, тип ЕPS, =2.0 см, широчина 20 см. с коеф. на топлопроводност =0,033 W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, шпакловка, ъглови профили, крепежни елементи) 5. Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по цокъл, тип ХPS, =10.0 см. 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097594 24.03.2020 г. Община Челопеч Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект, ремонт на съществуваща трибуна, подмяна и реорганизиране на настилки, тревни площи и площадно обзавеждане в кв. 38В, както и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч “. 26.03.2020 г.  16:30 ч.
9097592 24.03.2020 г. Община Гоце Делчев Мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 6 „Слънце“ в град Гоце Делчев- II етап” в УПИ-VII-2980, кв.148 по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев. 30.04.2020 г.  17:00 ч.
9097586 24.03.2020 г. Община Несебър “Избор на изпълнител за извършване на СМР по пътна маркировка и пътна сигнализация, съобразно нуждите на Община Несебър, както следва: 1 – Полагане на нова хоризонтална пътна маркировка и възстановяване на стара и демаркировка; 2- Изработка, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на вертикална пътна сигнализация и принадлежности” 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097584 24.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив „Неотложни възстановителни работи по възстановяване на проводимостта на дере и реконструкция на прилежащите им съоръжения, в с.Маноле, Община Марица“ 07.04.2020 г.  16:30 ч.
9097582 24.03.2020 г. Община Лъки Ремонтни работи по транспортната инфраструктура на територията на община Лъки, вкл. : подобект № 1 : Ремонт на ул. „Възраждане“ в участъка от о.т. 189 до о.т. 194 по ПУП на гр.Лъки; подобект № 2 : Ремонт на улица от о.т. 292 до о.т. 294 по ПУП на гр. Лъки; подобект № 3 : Възстановяване трайна настилка след подмяна на водопровод по улица в участъка между о.т. 6 и о.т. 102 по ПУП на с. Белица, общ. Лъки; подобект № 4 : Ремонт улична мрежа с. Дряново, общ. Лъки и подобект № 5 : Ремонт на път PDV 2130 Лъки-Манастир-Славейно, общ. Лъки 27.03.2020 г.  17:00 ч.
9097576 24.03.2020 г. Община Кирково „Избор на изпълнители за изграждане на подпорни стени в община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Изпълнение на подпорни стени за укрепване на компрометирани участъци от общинските пътища и улици. 2. ОР на съществуващи подпорни стени по общинските пътища и улици, които са деформирани или частично разрушени и допълнителното им укрепване и възстановяването е наложително за запазване целостта на общинския път или улица. 27.03.2020 г.  17:00 ч.
9097569 24.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив „ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ – ИГРИЩА ЗА МИНИФУТБОЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.2 ОТ МЯРКА 19 ОТ ПРСР 2014-2020 И ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.032 „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“ – МЯРКА М7.2. ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ 27.03.2020 г.  16:30 ч.
9097567 24.03.2020 г. Община Кюстендил „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детски градини на територията на община Кюстендил, по две обособени позиции“ 26.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097564 23.03.2020 г. Община Ихтиман „СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Вода-земя“ за нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“ 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097563 23.03.2020 г. Община Ихтиман „СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Вода-земя“ за нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“ 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097562 23.03.2020 г. БДЖ – Пътнически превози ЕООД „Ремонт на стрелка № 364/354 СКД, R 190, английска, парче железен път след нея с L= 30,70 м и стрелка № 370 СО тип 49, R-190, 1:9 с ЕЕРП, дясна, във Вагонно депо „Надежда”, гр.София, ул.”Стефансон” № 5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” 26.03.2020 г.  16:45 ч.
9097550 23.03.2020 г. Община Нови пазар Настоящата обществена поръчка се възлага по Проект „Красива България”, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, съгласно Споразумение № РД 09-28/12.02.2020 г. между Община Нови пазар и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект: „Ремонт покривна конструкция и фасадна реконструкция на Спортна зала в град Нови пазар“. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097549 23.03.2020 г. Община Нови пазар Настоящата обществена поръчка се възлага по Проект „Красива България”, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, съгласно Споразумение № РД 09-28/12.02.2020 г. между Община Нови пазар и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на СМР на обект: „Ремонт покривна конструкция и фасадна реконструкция на Спортна зала в град Нови пазар“. 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097541 23.03.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Пловдив „Извършване текущи строително-монтажни работи и монтаж на парапет в сградата на РЗОК-Пловдив“ 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097538 23.03.2020 г. Община Дряново “Ремонт на участъци от улична мрежа в населени места на община Дряново” 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097533 23.03.2020 г. Община Берковица „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.008-0047 „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, финансиран от ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Замфирово, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ Обособена позиция № 2: „СМР за обект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради (кметство с. Гаганица, община Берковица), които предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097532 23.03.2020 г. Национално музикално училище /НМУ/- Любомир Пипков „Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков”, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 02.04.2020 г.  17:00 ч.
9097531 23.03.2020 г. Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ д-р Димитър Граматиков – Русе ЕООД – /Старо наименование – Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар /ОДПФЗС/ – Русе ЕООД Предметът на обществената поръчка включва: а) изпълнение на строителство, включващо: а.1) текущи ремонти на сгради а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации; б) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, необходими за изпълнение на строителството; в) отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ. 31.03.2020 г.  16:30 ч.
9097528 23.03.2020 г. Община Дряново Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда – УПИ I, кв. 84 – гр. Дряново.“ 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097527 23.03.2020 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна „Извършване на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140“ с две обособени позиции (ОП): ОП №1 – „Ремонт на щабна сграда на в.ф. 56080 Варна” (в района на в.ф. 32140 Варна). ОП№2 – „Електрозахранване на нови пирсови табла във в.ф. 32140 Варна“; ОП №3 – „Ремонт на пирса на в.ф. 32140 Варна“ 08.04.2020 г.  17:00 ч.
9097525 23.03.2020 г. Община Етрополе „Изграждане на детски площадки в ДГ „Слънчице“, гр. Етрополе, Община Етрополе“ по Проект „Красива България“ 02.04.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097487 20.03.2020 г. Община Ботевград „Детска градина „Детелина“, с. Скравена, общ. Ботевград – втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“ по проект „Красива България“ 03.04.2020 г.  17:30 ч.
9097486 20.03.2020 г. Национално музикално училище /НМУ/- Любомир Пипков „Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков”, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097483 20.03.2020 г. Община Панагюрище Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път Панагюрски колонии – местност „Манзул” от км 0+000 до км 7+660,78 подучастък от км 5+020 до км 5+220 23.03.2020 г.  17:00 ч.
9097480 20.03.2020 г. Община Кресна ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРЕСНА 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097478 20.03.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на площадно пространство село Вълкосел, община Сатовча“ 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097477 20.03.2020 г. Община Роман Основен ремонт на сгради 28.04.2020 г.  17:00 ч.
9097470 20.03.2020 г. Община Челопеч „ Извършване на ремонтни работи по общински полски пътища, участъци от дерета , канавки, както и почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на община Челопеч . 02.04.2020 г.  16:30 ч.
9097469 20.03.2020 г. Община Белослав „Ремонт на общински пътища и улична мрежа на територията на община Белослав и Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина 2,954км.” 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097468 20.03.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по участък от коритото на река Селска в с. Вълче поле – бетоново речно корито и всички съоръжения в участъка“ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097462 20.03.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Дебрен“. 16.04.2020 г.  17:00 ч.
9097460 20.03.2020 г. Община Самоков „Текущ ремонт на ограда на ОДЗ „Самоково”-гр.Самоков“, по проект „Красива България”. 03.04.2020 г.  17:30 ч.
9097458 20.03.2020 г. Български институт по метрология /БИМ/ „Текущ ремонт на офисни помещения, находящи се на 2-ри етаж в сградата на Български институт по метрология в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б“ 07.04.2020 г.  17:30 ч.
9097455 20.03.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Хвостяне“. 10.04.2020 г.  17:00 ч.
9097452 20.03.2020 г. Община Иваново „Ремонт и модернизация по проект „Красива България“ на кметство село Божичен, община Иваново, област Русе“ 27.03.2020 г.  16:45 ч.
9097449 20.03.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Дъбница“. 13.04.2020 г.  17:00 ч.
9097447 20.03.2020 г. Община Петрич Извършване на строително ремонтни работи в обекти от образователната и културната инфраструктура на община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт на ОДЗ „Детелина“ гр. Петрич; Обособена позиция № 2 – Ремонт на ОДЗ „Иглика“ с. Кърналово; Обособена позиция № 3 – Ремонт Покрив Читалище с. Марикостиново 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097440 20.03.2020 г. Община Козлодуй “Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй” 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097438 20.03.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ „Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив“, в 2 /две/ обособени позиции, както следва: 1. „Преасфалтиране, превантивен ремонт /кръпки/ на асфалтови настилки, ремонт на паважни настилки, ремонт на настилки с пътни ивици”; 2. „Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоарни настилки”. 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097434 20.03.2020 г. Община Венец Настоящата обществена поръчка се възлага по Проект „Красива България”, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, съгласно Споразумение № РД 09-15/12.02.2020 г. между Община Венец и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец – I етап: Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени“. 03.04.2020 г.  16:30 ч.
9097426 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 115 с дължина 127+82 л.м.; клон 124 с дължина 215 л.м. и клон 129 с дължина 142+137 л.м./, ул.“Христо Смирненски“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097425 20.03.2020 г. Община Шабла „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „МОРСКИ КЛУБ В УПИ XIII, КВ. 9 ПО ПУП-ПР НА СО „КАРИЯ” по проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” по Мярка BG14MFOP001-4.008 – МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ 01.04.2020 г.  17:00 ч.
9097424 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 148, 147 – ул.“Спартак“ L=292 л.м./, и /част от ул.“Бреза“ – клон 149/, L=96 л.м., по регулационния план на гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097423 20.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на: ”Текущ ремонт на Н.Читалище в с.Момково, община Свиленград”. Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №8.1). 22.04.2020 г.  17:30 ч.
9097422 20.03.2020 г. Община Драгоман „Авариен ремонт и укрепване на сграда на читалище в с. Несла, община Драгоман“ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097419 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 164 с дължина 231 л.м./ и /клон 168 с дължина 112 л.м./, ул.“Дунав“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097418 20.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на I и II етаж -спални, занимални, коридор, фоайе, стая Логопед и кухня в ДГ „Слънце” в гр. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КС (Приложение № 10.1). При боядисването цветовете ще бъдат уточнявани на място от Директора на учебното заведение. 23.04.2020 г.  17:30 ч.
9097416 20.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на : Ремонт на стреха на покрив на Общинска библиотека в град Свиленград Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №8.1). 22.04.2020 г.  17:30 ч.
9097415 20.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрив на кметство с. Пъстрогор, общ. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец № 8.1). 22.04.2020 г.  17:30 ч.
9097414 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ТРЕТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 2 /гл.клон II от О.Т.358 до О.Т.58 с дължина 396 л.м./, ул.“Вела Пеева“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097410 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Канализация за дъждовни отпадни води по ул.“Здравец“, ул.“Обиколна“, ул.“Васил Левски“ до т.139 в Стопански двор – гр.Костандово, общ.Ракитово. L=338.00 л.м.“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097403 20.03.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив „Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за строеж: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” в УПИ XII и XVII – ел. подстанция по плана на ИИЗ III-та част до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив в УПИ 003011, местност „Бей кър”, землище на гр. Пловдив.” 30.03.2020 г.  16:30 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097487 20.03.2020 г. Община Ботевград „Детска градина „Детелина“, с. Скравена, общ. Ботевград – втори етап: Вътрешни преустройства, подмяна на инсталации и благоустрояване на дворно пространство“ по проект „Красива България“ 03.04.2020 г.  17:30 ч.
9097486 20.03.2020 г. Национално музикално училище /НМУ/- Любомир Пипков „Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков”, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097483 20.03.2020 г. Община Панагюрище Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път Панагюрски колонии – местност „Манзул” от км 0+000 до км 7+660,78 подучастък от км 5+020 до км 5+220 23.03.2020 г.  17:00 ч.
9097480 20.03.2020 г. Община Кресна ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КРЕСНА 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097478 20.03.2020 г. Община Сатовча „Ремонт на площадно пространство село Вълкосел, община Сатовча“ 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097477 20.03.2020 г. Община Роман Основен ремонт на сгради 28.04.2020 г.  17:00 ч.
9097470 20.03.2020 г. Община Челопеч „ Извършване на ремонтни работи по общински полски пътища, участъци от дерета , канавки, както и почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на община Челопеч . 02.04.2020 г.  16:30 ч.
9097469 20.03.2020 г. Община Белослав „Ремонт на общински пътища и улична мрежа на територията на община Белослав и Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина 2,954км.” 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097468 20.03.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по участък от коритото на река Селска в с. Вълче поле – бетоново речно корито и всички съоръжения в участъка“ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097462 20.03.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Дебрен“. 16.04.2020 г.  17:00 ч.
9097460 20.03.2020 г. Община Самоков „Текущ ремонт на ограда на ОДЗ „Самоково”-гр.Самоков“, по проект „Красива България”. 03.04.2020 г.  17:30 ч.
9097458 20.03.2020 г. Български институт по метрология /БИМ/ „Текущ ремонт на офисни помещения, находящи се на 2-ри етаж в сградата на Български институт по метрология в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б“ 07.04.2020 г.  17:30 ч.
9097455 20.03.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Хвостяне“. 10.04.2020 г.  17:00 ч.
9097452 20.03.2020 г. Община Иваново „Ремонт и модернизация по проект „Красива България“ на кметство село Божичен, община Иваново, област Русе“ 27.03.2020 г.  16:45 ч.
9097449 20.03.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Дъбница“. 13.04.2020 г.  17:00 ч.
9097447 20.03.2020 г. Община Петрич Извършване на строително ремонтни работи в обекти от образователната и културната инфраструктура на община Петрич по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Ремонт на ОДЗ „Детелина“ гр. Петрич; Обособена позиция № 2 – Ремонт на ОДЗ „Иглика“ с. Кърналово; Обособена позиция № 3 – Ремонт Покрив Читалище с. Марикостиново 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097440 20.03.2020 г. Община Козлодуй “Вътрешен ремонт на офиси на Общинска администрация гр. Козлодуй” 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097438 20.03.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ „Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив“, в 2 /две/ обособени позиции, както следва: 1. „Преасфалтиране, превантивен ремонт /кръпки/ на асфалтови настилки, ремонт на паважни настилки, ремонт на настилки с пътни ивици”; 2. „Направа на нови и ремонт на съществуващи тротоарни настилки”. 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097434 20.03.2020 г. Община Венец Настоящата обществена поръчка се възлага по Проект „Красива България”, по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”, съгласно Споразумение № РД 09-15/12.02.2020 г. между Община Венец и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”. Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в обществена сграда в УПИ V-234, кв.24, с. Венец – I етап: Реконструкция на покрив, подмяна на дограма и топлоизолиране на външни стени“. 03.04.2020 г.  16:30 ч.
9097426 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 115 с дължина 127+82 л.м.; клон 124 с дължина 215 л.м. и клон 129 с дължина 142+137 л.м./, ул.“Христо Смирненски“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097425 20.03.2020 г. Община Шабла „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „МОРСКИ КЛУБ В УПИ XIII, КВ. 9 ПО ПУП-ПР НА СО „КАРИЯ” по проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” по Мярка BG14MFOP001-4.008 – МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ 01.04.2020 г.  17:00 ч.
9097424 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 148, 147 – ул.“Спартак“ L=292 л.м./, и /част от ул.“Бреза“ – клон 149/, L=96 л.м., по регулационния план на гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097423 20.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на: ”Текущ ремонт на Н.Читалище в с.Момково, община Свиленград”. Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №8.1). 22.04.2020 г.  17:30 ч.
9097422 20.03.2020 г. Община Драгоман „Авариен ремонт и укрепване на сграда на читалище в с. Несла, община Драгоман“ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097419 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 164 с дължина 231 л.м./ и /клон 168 с дължина 112 л.м./, ул.“Дунав“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097418 20.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на I и II етаж -спални, занимални, коридор, фоайе, стая Логопед и кухня в ДГ „Слънце” в гр. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КС (Приложение № 10.1). При боядисването цветовете ще бъдат уточнявани на място от Директора на учебното заведение. 23.04.2020 г.  17:30 ч.
9097416 20.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на : Ремонт на стреха на покрив на Общинска библиотека в град Свиленград Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №8.1). 22.04.2020 г.  17:30 ч.
9097415 20.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрив на кметство с. Пъстрогор, общ. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец № 8.1). 22.04.2020 г.  17:30 ч.
9097414 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ТРЕТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 2 /гл.клон II от О.Т.358 до О.Т.58 с дължина 396 л.м./, ул.“Вела Пеева“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097410 20.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Канализация за дъждовни отпадни води по ул.“Здравец“, ул.“Обиколна“, ул.“Васил Левски“ до т.139 в Стопански двор – гр.Костандово, общ.Ракитово. L=338.00 л.м.“. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097403 20.03.2020 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив „Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”, за строеж: „Захранващ кабел 20 кV от п/ст. 110/20 кV „Лаута” в УПИ XII и XVII – ел. подстанция по плана на ИИЗ III-та част до ВТС „Пречиствателна станция за отпадни води” – Пловдив в УПИ 003011, местност „Бей кър”, землище на гр. Пловдив.” 30.03.2020 г.  16:30 ч.

 

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097399 19.03.2020 г. Община Сатовча „Надстройка на смесена сграда с офиси и търговски помещения със зала за обществени мероприятия, находяща се в УПИ XXVI-175 , кв.19 по плана на село Сатовча, община Сатовча” 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097398 19.03.2020 г. Община Бяла Слатина „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ Бяла Слатина“ 30.03.2020 г.  17:30 ч.
9097397 19.03.2020 г. Община Сатовча Ремонт на елементите на техническа инфраструктура – съществуващ външен водопровод от събирателна шахта „Косовица“ до съществуващ резервоар в ПИ 421, местност „Поглед“, землище село Туховища, община Сатовча 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097394 19.03.2020 г. Община Панагюрище “Благоустрояване на ул. „Чучура“ гр. Панагюрище – III –ти етап“ 08.04.2020 г.  17:00 ч.
9097388 19.03.2020 г. Община Сатовча Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097386 19.03.2020 г. Община Долни Дъбник „Избор на изпълнител на СМР/СРР по проект „Текущ ремонт на Културен дом „Илия Бешков“ в гр. Долни Дъбник, финансиран по Проект „Красива България”, във връзка със сключено Споразумение №РД09-20/12.02.2020 г. между Община Долни Дъбник и Министерство на труда и социалната политика. 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097385 19.03.2020 г. Община Неделино ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ДГ „ПРОЛЕТ“, ГР. НЕДЕЛИНО, ОБЩ. НЕДЕЛИНО. 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097383 19.03.2020 г. Община Маджарово Рехабилитация на общински пътища и улици в община Маджарово за 2020 г. 31.03.2020 г.  16:30 ч.
9097380 19.03.2020 г. Община Пазарджик “Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж, поддръжка и демонтаж.” 02.04.2020 г.  17:30 ч.
9097372 19.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГРАФ ИГНАТИЕВ“, С. ГРАФ ИГНАТИЕВО – ПЪРВИ ЕТАП В УПИ XI – УЧИЛИЩЕ /ПИ-501.1657/ ПО ПЛАНА НА С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.2 ОТ МЯРКА 19 ОТ ПРСР 2014 – 2020 г., СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ 02.04.2020 г.  16:30 ч.
9097367 19.03.2020 г. Община Разлог “Повишаване на енергийната ефективност на сграда на социалната инфраструктура в гр.Разлог” 03.04.2020 г.  17:30 ч.
9097352 19.03.2020 г. Община Каолиново Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортни площадки на територията на община Каолиново по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на спортна площадка в имот № 68388.50.274 по кадастралната карта на с. Средковец“ и Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортна площадка в имот № 1, кв. 56 по плана на с. Тъкач“. За обектите има издадени разрешения за строеж на главния архитект на Община Каолиново. 23.03.2020 г.  16:30 ч.
9097350 19.03.2020 г. Община Вълчедръм Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък – с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“ №116, УПИ І-325, кв.58 по плана на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 02.04.2020 г.  18:00 ч.
9097349 19.03.2020 г. Община Нови пазар „Извършване текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар и полагане на хоризонтална маркировка по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 Текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Нови пазар; Обособена позиция № 2 Текущ ремонт на улици на територията на община Нови пазар 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097344 19.03.2020 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на път с.Абланица – с.Магерово, община Велинград“. 01.04.2020 г.  17:00 ч.

 

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097342 18.03.2020 г. Община Никопол Капиталова програма : “Ремонт на елементи от градската инфраструктура” 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097338 18.03.2020 г. Община Свищов „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Николай Катранов“ в град Свищов” 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097335 18.03.2020 г. Община Мирково Ремонт на сградата на кметство с. Каменица в община Мирково 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097329 18.03.2020 г. Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ – Бургас Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас“, съгласно техническа спецификация. 06.04.2020 г.  14:00 ч.
9097328 18.03.2020 г. Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Хасково „Избор на изпълнител за извършване на СМР на сградата на ветеринарна служба гр. Димитровград“. 30.03.2020 г.  17:30 ч.
9097327 18.03.2020 г. Община Нови пазар Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обекти собственост на Община Нови пазар по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на алеи в гробищни паркове в гр. Нови пазар, община Нови пазар“, включваща: Подобект: „Изграждане алеи № 6, № 7 и № 8 в гробищен парк Нови пазар по схема“; Подобект: „Изграждане алеи № 5 в гробищен парк Нови пазар по схема“; Подобект: „Изграждане алеи в турски гробищен парк Нови пазар -1“; Подобект: „Изграждане алеи в турски гробищен парк Нови пазар -2“; Обособена позиция №2 „Реконструкция на мост с. Енево, община Нови пазар“. 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097323 18.03.2020 г. Община Сатовча Ремонт на външен водопровод и съоръжения – Подмяна на етернитови тръби с полиетиленови тръби на външен водопровод в село Годешево, община Сатовча 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097322 18.03.2020 г. Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Реновиране (реконструкция) и оборудване на помещения за настаняване на задържани лица в ГПУ Малко Търново”. 30.03.2020 г.  17:30 ч.
9097321 18.03.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ Изграждане по одобренa план-схемa на паркинг за местодомуване на леки МПС и благоустрояване на ул. Бряст на територията на Район „Западен” – Община Пловдив, а именно: Строеж на обект: „Медтодомуване на 28 бр. леки МПС и благоустрояване в ПИ с идентификатор 56784.511.1174 по КК и КР на гр. Пловдив, район „Западен“. 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097316 18.03.2020 г. Община Цар Калоян „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Езерче – етап 1 „Довеждащ водопровод от каптаж „Баш Бунар”” 01.04.2020 г.  16:00 ч.
9097314 18.03.2020 г. Община Долни Чифлик ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – С. ГРОЗДЬОВО, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097312 18.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив „ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОСТИЕВО И ВОЙСИЛ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 31.03.2020 г.  16:30 ч.
9097311 18.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив „СМР(Изграждане) на инфраструктурни обекти по 3 /три/ обособени позиции“. Обособена позиция № 1-Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води г.HD-PE Ф400 и Ф315 с дължина L=358M. по част от ул.“Петър Бонев“, с.Рогош, Община Марица; Обособена позиция № 2- Второстепенна канализационна мрежа г.HD-PE Ф315 с дължина L=280M. по ул.“Орфей“ (ПИ 17806.501.1230) И ПИ 17806.501.1231, с.Граф Игнатиево; Обособена позиция № 3-Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=45м. по ул.„Иван Вазов“ и СКО Ф200 за отвеждане на дъждовни води от ЦДГ с.Рогош, Община „Марица“; 30.03.2020 г.  16:30 ч.
9097306 18.03.2020 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен „Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на Отделение за диспансерно наблюдение на болни с психични заболявания при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”. 30.03.2020 г.  16:30 ч.
9097298 18.03.2020 г. Община Сливен „Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен” 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097296 18.03.2020 г. Община Троян „Реконструкция канализация по ул. „Васил Спасов“, гр. Троян от ОТ 622 до ОТ 638“ 25.03.2020 г.  17:30 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097292 17.03.2020 г. Община Никопол ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА „ДОМ НА ОФИЦЕРА“ ЗА „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС“ – НИКOПОЛ“, В КВ.39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР.НИКОПОЛ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №51, ЕТАП 1“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ЕТАП 2, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 20.03.2020 г.  16:00 ч.
9097291 17.03.2020 г. Средно училище „Иван Вазов“, гр. Плевен „Изграждане на система за централна климатизация в учебна сграда на СУ “Иван Вазов”, гр.Плевен 27.03.2020 г.  17:00 ч.
9097286 17.03.2020 г. Община Кнежа Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детска планета“, находящ се на ул. „Христо Ботев“ №10, УПИ I-155, кв. 31 по РП на с. Бреница, Община Кнежа. 31.03.2020 г.  17:00 ч.
9097275 17.03.2020 г. Община Казанлък ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА БИВШЕТО ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ДЕТСКА АКАДЕМИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИ. ЕТАП I: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ по МЯРКА М02 ‘‘ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА‘‘, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 06.04.2020 г.  17:30 ч.
9097272 17.03.2020 г. Община Сливница Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница 27.03.2020 г.  17:00 ч.
9097262 17.03.2020 г. Патентно ведомство на Република България /РБ/ „Реконструкция на топлопроводно отклонение за захранване на архивните помещения към сградата на Централна патентна библиотека” 31.03.2020 г.  16:00 ч.
9097261 17.03.2020 г. Община Тополовград „Ремонт на единични дупки чрез студено битумно изкърпване на уличната мрежа на територията на Община Тополовград“ 30.03.2020 г.  16:00 ч.
9097260 17.03.2020 г. Община Венец Предмет на настоящата обществена поръчка e ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец и рехабилитация на площадното пространство пред читалището“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“; Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на площадното пространство пред Народно читалище „Изгрев – 1929“ с. Венец“. 30.03.2020 г.  16:30 ч.
9097259 17.03.2020 г. Столична община – Район „Изгрев“ „Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2020 г.“ 27.03.2020 г.  17:00 ч.
9097257 17.03.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна – Варна“ АД „Ремонт на стълбище на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД” 30.04.2020 г.  16:30 ч.
9097255 17.03.2020 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на ул. „Изгрев““ в с.Света Петка, Община Велинград, Област Пазарджик“. 01.04.2020 г.  17:00 ч.
9097248 17.03.2020 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на улица в с. Пашови“, Община Велинград, Област Пазарджик“. 01.04.2020 г.  17:00 ч.
9097241 17.03.2020 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на ул. „Кап. Петко Войвода“ в с. Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик“. 01.04.2020 г.  17:00 ч.
9097239 17.03.2020 г. Община Сърница „Текущ ремонт на сградата на общинската администрация в УПИ VІІІ-605- Съвет, поща и площад, в кв. 48 по плана на гр.Сърница”. 20.03.2020 г.  17:00 ч.
9097237 17.03.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по възстановяване на подпорна стена и речно корито на река „Селска“ в с. Малко градище, общ. Любимец“ 20.03.2020 г.  17:00 ч.
9097236 17.03.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи корекция на корито на дере „ВЕРЕНЯ“ с. Малко градище, община Любимец“ 20.03.2020 г.  17:00 ч.
9097234 17.03.2020 г. Община Любимец ИНЖЕНЕРИНГ на Обект: „Аварийно-възстановителни работи на подпорна стена и отводнителна система на улица в с. Белица, община Любимец” 20.03.2020 г.  17:00 ч.
9097233 17.03.2020 г. Община Любимец ИНЖЕНЕРИНГ на Обект: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на пътен мост в с. Белица, община Любимец” 20.03.2020 г.  17:00 ч.
9097232 17.03.2020 г. Община Велинград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Подпорна стена за укрепване на училищен двор на СУ „Христо Смирненски“ в с.Света Петка“ съгласно Разрешение за строеж №263/12.12.2018г. на Главния архитект на община Велинград. 23.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097227 16.03.2020 г. Община Карлово „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Обособена позиция № 1 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО“; Обособена позиция № 2 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО”. 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097225 16.03.2020 г. Община Пловдив – Район „Централен“ „Аварийни и спешни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив” 20.03.2020 г.  17:15 ч.
9097210 16.03.2020 г. Община Стражица „Извършване на строително-монтажни работи в административни сгради на територията на община Стражица по обособени позиции” 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097207 16.03.2020 г. Община Свищов „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра в ДГ „Слънчо“, гр. Свищов”. 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097204 16.03.2020 г. Община Стражица „Ремонт на улици в населените места на територията на община Стражица по обособени позиции” 03.04.2020 г.  17:00 ч.
9097200 16.03.2020 г. Община Своге Изграждане и основен ремонт вертикална планировка на територията на Община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Основен ремонт вертикална планировка ДГ „Калина Малина“, гр.Своге Обособена позиция 2: Основен ремонт вертикална планировка ДГ кв.Дренов, гр.Своге Обособена позиция 3: Промяна предназначението на обществена сграда – киносалон в детска градина, находяща се в УПИ „За детска градина“, кв.2, по плана на с. Томпсън, Община Своге – II етап „Вертикална планировка и подпорни стени Обособена позиция 4: Основен ремонт вертикална планировка в УПИ VI – „За озеленяване“, кв.180, гр.Своге 31.03.2020 г.  17:30 ч.
9097196 16.03.2020 г. Община Омуртаг Реконструкция на тласкателни водопроводи в община Омуртаг 19.03.2020 г.  17:00 ч.
9097195 16.03.2020 г. Община Белослав „Рехабилитация на ул. „Черно море”- запад с. Езерово /от о.к.15 до о.к. 14”. 27.03.2020 г.  17:00 ч.
9097185 16.03.2020 г. Община Приморско Предметът на обществената поръчка включва ремонт на улици на територията на град Приморско и град Китен, в съответствие с Техническата спецификация и Количествената сметка на Възложителя. В обхвата на поръчката са включените видове дейности по обекти: 1. ул.“ТРЕТИ МАРТ“ гр. Приморско 2. ул.“ЧЕРНО МОРЕ“ гр.Приморско 3. ул.“РОПОТАМО“ гр.Приморско 4. ул.“СИЯНИЕ“ гр.Приморско 5. ул.“ЧАЙКА“ гр.Китен 6. ул.“АЛЕЯ НАПС“ гр.Китен 7. ул.“ХАН КРУМ“ гр.Китен 8. ул.“ШИПКА“ гр. Китен 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097184 16.03.2020 г. Община Неделино ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С.ВЪРЛИНО 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097183 16.03.2020 г. Община Брезово „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2020 година” 02.04.2020 г.  16:00 ч.
9097180 16.03.2020 г. Община Неделино ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 1171 С. СРЕДЕЦ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097179 16.03.2020 г. Община Кирково Избор на изпълнители за строително-ремонтни работи на сгради, собственост на община Кирково. Кратко описание: Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Основен ремонт на общински сгради за обществено обслужване. 2.Основен ремонт на покриви на общински сгради за обществено обслужване. 3. Изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма(врати и прозорци) в общински сгради за обществено обслужване. 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097177 16.03.2020 г. Община Стражица Извършване на СМР по проект „Изграждане на футболно игрище в кв. 63, гр. Стражица”. 07.04.2020 г.  17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097163 13.03.2020 г. Община Монтана „Ремонт на сгради на читалища на територията на Община Монтана” по обособени позиции. 23.03.2020 г.  17:30 ч.
9097151 13.03.2020 г. Община Садово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на спортна инфраструктура на територията на Община Садово“ 30.03.2020 г.  17:00 ч.
9097148 13.03.2020 г. Община Несебър “Избор на изпълнител за извършване на СМР по пътна маркировка и пътна сигнализация, съобразно нуждите на Община Несебър, както следва: 1 – Полагане на нова хоризонтална пътна маркировка и възстановяване на стара и демаркировка; 2- Изработка, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на вертикална пътна сигнализация и принадлежности” 23.03.2020 г.  17:00 ч.
9097146 13.03.2020 г. Русенски университет „Ангел Кънчев“ „Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжката на учебните корпуси на РУ „Ангел Кънчев” в град Русе, Силистра, Разград, Видин и почивна база с. Шкорпиловци“ Разград, Силистра и Видин и с. Шкорпиловци. 24.03.2020 г.  17:00 ч.
9097145 13.03.2020 г. Община Вълчи дол „Основен ремонт и преустройство в „Многофункционална, обществена зала“, находящ се в УПИ XXXI, кв.29 /ПИ с идентификатор №12574.501.1404/ по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 26.03.2020 г.  17:00 ч.
9097139 13.03.2020 г. Община Две могили, област Русе „Основен ремонт на сграда „Здравен дом“ и промяна предназначението на 2-ри етаж в кметство с. Батишница“ 24.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097130 12.03.2020 г. Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица Ремонт на коридор и зала за тенис на маса, с което ще се подобри материално – техническата база на училището и да се създадат по-добри условия за организиране и изпълнение на учебния процес. Ремонтните дейности са съгласно приложена Техническа спецификация и Количествена сметка, които са неразделна част от настоящата информация и Обява №АД02-322/02.03.2020г. на Директора на СУ ,,Вичо Грънчаров “ гр.Горна Оряховица. 16.03.2020 г.

16:30 ч.

9097129 12.03.2020 г. Община Тунджа, област Ямбол Предмет на поръчката е реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа, която обхваща водопроводни клонове по ул. “Търговска“ от о.т. 9 до о.т.130, част от ул. „Н. България“, в участъка на площада пред кметството, както и на разстояние 10 м по посока на съществуващите водопроводни клонове, които се включват към съществуващите, съгласно регулационния план на с. Бояджик, като се подменят съществуващите азбесто-циментови водопроводи, с нови от полиетилен висока плътност с DN 90 и DN 110. Извършва се реконструкция на съществуващи водопроводни клонове. За обекта е одобрен Инвестиционен проект в следните части: Водоснабдяване и канализация, Геодезия, Временна организация на движението, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Управление на строителните отпадъци. 24.03.2020 г.

17:00 ч.

9097128 12.03.2020 г. Община Черноочене „Реконструкция на участък от улица от осова точка 5,61,21,20,19 до осова точка 65 в с.Нови пазар , общ.Черноочене“ 25.03.2020 г.

17:00 ч.

9097124 12.03.2020 г. Община Берковица „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: „РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Обособена позиция № 2: „РЕМОНТ ПЪТНА НАСТИЛКА, ЧАСТ ОТ УЛИЦА „БУЧНЯК“ С. БЪРЗИЯ, ОБЩ.БЕРКОВИЦА 23.03.2020 г.

17:00 ч.

9097121 12.03.2020 г. Община Кюстендил „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в детски градини на територията на община Кюстендил, по две обособени позиции“ 23.03.2020 г.

17:00 ч.

9097111 12.03.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Търговище АД Строителни и монтажни работи в Отделение по инвазивна кардиология на МБАЛ – Търговище АД. 17.03.2020 г.

16:00 ч.

9097110 12.03.2020 г. Община Омуртаг Многофункционални спортни площадки – 2 бр., площадка за фитнес уреди на открито и реконструкция на съществуваща ограда – етапно изпълнение – І ви етап 16.03.2020 г.

17:00 ч.

9097105 12.03.2020 г. Община Кирково „Избор на изпълнители за изграждане на подпорни стени в община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Изпълнение на подпорни стени за укрепване на компрометирани участъци от общинските пътища и улици. 2. ОР на съществуващи подпорни стени по общинските пътища и улици, които са деформирани или частично разрушени и допълнителното им укрепване и възстановяването е наложително за запазване целостта на общинския път или улица. 23.03.2020 г.

17:00 ч.

9097094 12.03.2020 г. ТЕЦ „Варна“ ЕАД – с. Езерово Преустройство на съществуваща асансьорна уредба. 23.03.2020 г.

16:10 ч.

9097093 12.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив „ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ – ИГРИЩА ЗА МИНИФУТБОЛ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 19.2 ОТ МЯРКА 19 ОТ ПРСР 2014-2020 И ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.032 „МИГ – ОБЩИНА МАРИЦА“ – МЯРКА М7.2. ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ 23.03.2020 г.

16:30 ч.

9097089 12.03.2020 г. Община Карнобат Извършване на ремонт и изграждане на пешеходни настилки на улици, площадни, пешеходни, паркови и междублокови пространства в гр. Карнобат. Строителните и монтажни работи, ще се извършват по възлагане от страна на Възложителя. Изпълнението ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Видовете СМР са посочени в Техническата спецификация. Количествата им ще се доказват с протокол за действително извършени СМР. Видовете СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовият ресурс на поръчката. 17.03.2020 г.

17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097087 11.03.2020 г. Община Челопеч Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект, ремонт на съществуваща трибуна, подмяна и реорганизиране на настилки, тревни площи и площадно обзавеждане в кв. 38В, както и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч 23.03.2020 г.

16:30 ч.

9097086 11.03.2020 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР “Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изграждане на столова на територията на ОСПСОВОР – МВР в кв. Бенковски, гр. София” 26.03.2020 г.

17:30 ч.

9097084 11.03.2020 г. Община Петрич Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич“ по обособени позиции: Обособена позиция № 2: Възстановяване, опресняване, изтриване на стара и полагане на нова хоризонтална пътна маркировка на територията на община Петрич, 120 броя паркоместа, сини с надпис „Инвалид“ и 1800 броя паркоместа в „Синя зона“ 23.03.2020 г.

17:00 ч.

9097083 11.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е благоустрояване на УПИ ХVII-за озеленяване и детска площадка, кв.55 в гр.Свиленград, което включва: • Земни и строителни работи посочени в Количествено стойностната сметка • Доставка и монтаж на ударопоглъщаща настилка – цветна с дебелина 2 см с размери 40/40 см с включено лепило. 23.03.2020 г.

17:30 ч.

9097079 11.03.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на покрив на Исторически музей в гр. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец №8.1). При боядисването цветовете ще бъдат уточнявани на място от Директора на учебното заведение. 24.03.2020 г.

17:30 ч.

9097074 11.03.2020 г. БДЖ – Пътнически превози ЕООД „Ремонт на стрелка № 364/354 СКД, R 190, английска, парче железен път след нея с L= 30,70 м и стрелка № 370 СО тип 49, R-190, 1:9 с ЕЕРП, дясна, във Вагонно депо „Надежда”, гр.София, ул.”Стефансон” № 5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД” 23.03.2020 г.

16:45 ч.

9097069 11.03.2020 г. Община Две могили, област Русе „Авариен ремонт на детска градина в УПИ V, кв. 32 по плана на село Бъзовец, община Две могили, обл. Русе“ 24.03.2020 г.

09:00 ч.

9097068 11.03.2020 г. Детска градина – Ален мак, гр. Бургас – /Старо наименование – Обединено детско заведение /ОДЗ/ № 18 „Ален мак“ /предишно наименование – Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 19 „Ален мак“/ гр. Бургас/ Предмет на поръчката: „Ремонт на Детска градина „Ален мак“, кв.Сарафово, гр.Бургас. Описание на основните видове ремонтни дейности: • Демонтажни работи – демонтаж на решетки, водосточни тръби, компрометирана хидроизолация по покрив ; • Фасади и цокъл – доставка и полагане на топлоизолация; • Покрив – частично полагане на хидроизолация, подмяна на водосточни тръби и казанчета; 26.03.2020 г.

18:30 ч.

9097066 11.03.2020 г. Община Първомай „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул. „Сребърна” в участък между ОТ о.т. 155 и о.т. 128 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив“. 26.03.2020 г.

17:00 ч.

9097065 11.03.2020 г. Община Първомай „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул. „Рожен” в участък между ОТ 421-ОТ422-ОТ 423 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив“. 26.03.2020 г.

17:00 ч.

9097063 11.03.2020 г. Община Първомай „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по реализиране на строеж : Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови-юг” в участък между ОТ 301 и ОТ 305 по КРП на гр. Първомай, обл. Пловдив“. 26.03.2020 г.

17:00 ч.

9097062 11.03.2020 г. Община Крумовград „Асфалтиране на улици в м. Рудници, с. Горна Кула – инженеринг“ 24.03.2020 г.

17:00 ч.

9097061 11.03.2020 г. Община Крумовград „Преустройство на съществуващи санитарни помещения в обществена пералня в сграда на КСУ – Крумовград, находяща се в УПИ-I, кв. 32 по ПУП на гр. Крумовград“ 24.03.2020 г.

17:00 ч.

9097055 11.03.2020 г. Топлофикация – Враца ЕАД Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи на територията на гр.Враца след аварийни и планови ремонти на „Топлофикация – Враца” ЕАД 26.03.2020 г.

16:45 ч.

9097054 11.03.2020 г. Община Лъки Ремонтни работи по транспортната инфраструктура на територията на община Лъки, вкл. : подобект № 1 : Ремонт на ул. „Възраждане“ в участъка от о.т. 189 до о.т. 194 по ПУП на гр.Лъки; подобект № 2 : Ремонт на улица от о.т. 292 до о.т. 294 по ПУП на гр. Лъки; подобект № 3 : Възстановяване трайна настилка след подмяна на водопровод по улица в участъка между о.т. 6 и о.т. 102 по ПУП на с. Белица, общ. Лъки; подобект № 4 : Ремонт улична мрежа с. Дряново, общ. Лъки и подобект № 5 : Ремонт на път PDV 2130 Лъки-Манастир-Славейно, общ. Лъки 23.03.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097044 10.03.2020 г. Община Габрово При изпълнение на поръчката се извършват дейности, във връзка с необходимостта от поддържане, ремонт и профилактика на уличното осветление на гр. Габрово и на населените места разположени на територията на община Габрово. Изпълнението на обществената поръчка се състои в: – Извършване на текущи ремонти на мрежите и съоръженията на уличното осветление на територията на Община Габрово; – Осигуряване на комфорт на жизнената среда на територията на община Габрово; – Осигуряване на безопасно движение на МПС и пешеходци през тъмната част на денонощието; – Осигуряване максимална осветеност на града и населените места от община Габрово, адекватно на очакванията и потребностите на населението. 20.03.2020 г.

17:00 ч.

9096983 10.03.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: „СГРАДИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ЛЮБИМЕЦ“ 13.03.2020 г.

17:00 ч.

9096981 10.03.2020 г. Община Мъглиж „Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“ 13.03.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096972 09.03.2020 г. Община Мадан „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИ СТАИ НА ВТОРИЯ ЕТАЖ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“ ЕООД, ГР. МАДАН“. 20.03.2020 г.

17:00 ч.

9096966 09.03.2020 г. Община Враца „Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на oбщина Враца” 12.03.2020 г.

17:00 ч.

9096963 09.03.2020 г. Община Враца „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за благоустрояване при блокове Орбита №11, 12, и 13, УПИ-I-40, кв.48 по плана на ж.к.Дъбника, гр. Враца“ 12.03.2020 г.

17:00 ч.

9096955 09.03.2020 г. Основно училище – Христо Ботев, с. Семчиново Ремонт на покривна конструкция на Обединено училище Христо Ботев с. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик 23.03.2020 г.

16:30 ч.

9096945 09.03.2020 г. Община Иваново „Ремонт и модернизация по проект „Красива България“ на кметство село Божичен, община Иваново, област Русе“ 19.03.2020 г.

16:45 ч.

9096944 09.03.2020 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ гр. Русе „Ремонт на покрив на Хирургичен блок на УМБАЛ “Канев“ АД“ 23.03.2020 г.

16:30 ч.

9096943 09.03.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД 16.03.2020 г.

16:00 ч.

9096928 09.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 115 с дължина 127+82 л.м.; клон 124 с дължина 215 л.м. и клон 129 с дължина 142+137 л.м./, ул.“Христо Смирненски“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 19.03.2020 г.

17:00 ч.

9096927 09.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 148, 147 – ул.“Спартак“ L=292 л.м./, и /част от ул.“Бреза“ – клон 149/, L=96 л.м., по регулационния план на гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 19.03.2020 г.

17:00 ч.

9096926 09.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап – IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 4 /клон 164 с дължина 231 л.м./ и /клон 168 с дължина 112 л.м./, ул.“Дунав“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. На основание чл.114 от ЗОП при откриване на процедурата не е осигурено финансиране за пълния размер на посочената прогнозна стойност. Към датата на обявяване на обществената поръчка е осигурена сумата в размер на 8 654 лв. с ДДС. След сключване на договор по настоящата обществена поръчка на избрания изпълнител ще бъде възложено изпълнение на СМР до размера на осигуреното финансиране. След осигуряване на допълнително финансиране за пълното изпълнение на СМР на обекта, на избрания изпълнител ще бъде възложено изпълнението на останалата част от обекта. 19.03.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096923 06.03.2020 г. Община Троян „Реконструкция канализация по ул. „Васил Спасов“, гр. Троян от ОТ 622 до ОТ 638“ 17.03.2020 г.  17:30 ч.
9096918 06.03.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи по възстановяване на подпорна стена и речно корито на река „Селска“ в с. Малко градище, общ. Любимец“ 16.03.2020 г.  17:00 ч.
9096916 06.03.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Аварийно-възстановителни работи корекция на корито на дере „ВЕРЕНЯ“ с. Малко градище, община Любимец“ 16.03.2020 г.  17:00 ч.
9096915 06.03.2020 г. Община Любимец ИНЖЕНЕРИНГ на Обект: „Аварийно-възстановителни работи на подпорна стена и отводнителна система на улица в с. Белица, община Любимец” 16.03.2020 г.  17:00 ч.
9096913 06.03.2020 г. Община Любимец ИНЖЕНЕРИНГ на Обект: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на пътен мост в с. Белица, община Любимец” 16.03.2020 г.  17:00 ч.
9096907 06.03.2020 г. Община Ихтиман „СМР, Доставка и монтаж на термопомпа тип „Вода-земя“ за нуждите на ОбУ „Христо Смирненски“ с. Вакарел, община Ихтиман“ 23.03.2020 г.  17:00 ч.
9096901 06.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „ТРЕТИ ЕТАП: „Допълнително водоснабдяване на община Ракитово“ етап IV, Подобект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа“ – етап 2 /гл.клон II от О.Т.358 до О.Т.58 с дължина 396 л.м./, ул.“Вела Пеева“, гр.Ракитово, общ.Ракитово“. 19.03.2020 г.  17:00 ч.
9096900 06.03.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Канализация за дъждовни отпадни води по ул.“Здравец“, ул.“Обиколна“, ул.“Васил Левски“ до т.139 в Стопански двор – гр.Костандово, общ.Ракитово. L=338.00 л.м.“. 19.03.2020 г.  17:00 ч.
9096898 06.03.2020 г. Община Омуртаг Реконструкция на тласкателни водопроводи в община Омуртаг 16.03.2020 г.  17:00 ч.
9096895 06.03.2020 г. Община Куклен Основен ремонт на ул. „Бяла Черква“ от ул. „Персенк“ до ул. „Иглика“, гр. Куклен, община Куклен – 170 м. 16.03.2020 г.  16:00 ч.
9096890 06.03.2020 г. Община Монтана „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2020 г.“ 16.03.2020 г.  17:30 ч.
9096887 06.03.2020 г. Община Велинград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Подпорна стена за укрепване на училищен двор на СУ „Христо Смирненски“ в с.Света Петка“ съгласно Разрешение за строеж №263/12.12.2018г. на Главния архитект на община Велинград. 16.03.2020 г.  17:00 ч.
9096882 06.03.2020 г. Община Аксаково „Основен ремонт (реконструкция) на ул. „Нанко Недев“ от ОК90 до ОК92, находяща се в град Игнатиево, община Аксаково“ 17.03.2020 г.  17:00 ч.
9096881 06.03.2020 г. Община Марица, област Пловдив “ Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община „Марица“,както следва: 1.Ремонт на Кметство в село Войсил; 2. Ремонт в санитарни помещения ДГ „Детелина„ село Крислово“; 3.Ремонт на покрив на Кметство в село Скутаре; 4. Ремонт на ограда в ДГ „Синчец“ село Скутаре; 5. Ремонт на покрив на Здравна служба в село Скутаре; 6.Ремонт на съблекални на стадион в село Костиево; 7. Ремонт на спирка в село Войводиново; 8. Ремонт „Дом на покойника“ в село Маноле; 9. Ремонт на Кметство в село Маноле; 10. Ремонт на фасада в ДГ „Лилия“ село Манолско Конаре; 11. Ремонт на санитарен възел в читалище в село Манолско Конаре; 12. Ремонт в Клуб на пенсионера в село Рогош; 13. Ремонт на Клуб на пенсионера в село Радиново; 14. Ремонт на ограда на спортна площадка в село Радиново; 15. Ремонт на площад около ново кметство в село Трилистник; 16. Ремонт на Здравна служба в село Бенковски. 17.03.2020 г.  16:30 ч.
9096878 06.03.2020 г. Община Две могили, област Русе „Ремонт и укрепване на крила на пътен мост по общински път RSE 2081 при с. Помен, община Две могили“ 16.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096874 05.03.2020 г. Община Съединение Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошено- каменни настилки в населените места на територията на Община Съединение 17.03.2020 г.

17:00 ч.

9096868 05.03.2020 г. Община Свищов „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Николай Катранов“ в град Свищов” 18.03.2020 г.

17:00 ч.

9096865 05.03.2020 г. Община Сърница „Текущ ремонт на сградата на общинската администрация в УПИ VІІІ-605- Съвет, поща и площад, в кв. 48 по плана на гр.Сърница”. 16.03.2020 г.

17:00 ч.

9096860 05.03.2020 г. Община Никопол „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БИВША СГРАДА „ДОМ НА ОФИЦЕРА“ ЗА „МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ЕКСПОЗИЦИОНЕН КОМПЛЕКС“ – НИКOПОЛ“, В КВ.39 ПО РЕГУЛАЦИОНЕН ПЛАН – ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 51723.500.563, ГР.НИКОПОЛ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №51, ЕТАП 1“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ЕТАП 2, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 17.03.2020 г.

16:00 ч.

9096857 05.03.2020 г. Община Панагюрище Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път Панагюрски колонии – местност „Манзул” от км 0+000 до км 7+660,78 подучастък от км 5+020 до км 5+220 20.03.2020 г.

17:00 ч.

9096855 05.03.2020 г. Община Гурково Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти на община Гурково по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно на ул.”Атанас Манчев” между о.т. 66-67-87-86-85-84-83-82 в гр. Гурково, община Гурково”; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Изграждане на уличното платно и бордюри на ул.”Здравец” между о.т. 187 до о.т. 1200 и ул. ”Равнец” между о. т. 236 – 238 в гр. Гурково, общ. Гурково ”. 16.03.2020 г.

17:00 ч.

9096851 05.03.2020 г. Община Пловдив – Район „Централен“ „Аварийни и спешни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив” 16.03.2020 г.

17:15 ч.

9096838 05.03.2020 г. Община Кюстендил „Основно обновяване на незастроени със сграда площи в УПИ VIII, кв. 176, по плана на гр. Кюстендил“ 09.03.2020 г.

17:00 ч.

9096834 05.03.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Русе „Демонтаж, доставка и монтаж на ламинат за офис помещения в административната сграда на РЗОК – Русе“ 11.03.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096813 04.03.2020 г. Община Летница, област Ловеч Предметът на поръчката е строително-монтажни работи по улици (подобекти) на територията на гр. Летница, както следва: ул. „Рила“, ул. „Стара планина“, ул. „Искър“, ул. „Васил Левски“, ул. „Генерал Скобелев“ и ул. „Хан Аспарух“ и на територията на с. Горско Сливово, както следва: ул. „Георги Папазов“ и ул. „Четник Пеню Пенчев“. Улиците „Рила“, „Стара планина“, „Искър“, „Васил Левски“ и „Генерал Скобелев“ се намират на територията на гр. Летница и са открити. 16.03.2020 г.

17:00 ч.

9096796 04.03.2020 г. Община Каолиново Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортни площадки на територията на община Каолиново по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на спортна площадка в имот № 68388.50.274 по кадастралната карта на с. Средковец“ и Обособена позиция № 2: „Изграждане на спортна площадка в имот № 1, кв. 56 по плана на с. Тъкач“. 18.03.2020 г.

16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096786 02.03.2020 г. Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица Ремонт на коридор и зала за тенис на маса, с което ще се подобри материално – техническата база на училището и да се създадат по-добри условия за организиране и изпълнение на учебния процес. Ремонтните дейности са съгласно приложена Техническа спецификация и Количествена сметка, които са неразделна част от настоящата информация и Обява №АД02-322/02.03.2020г. на Директора на СУ ,,Вичо Грънчаров “ гр.Горна Оряховица. 12.03.2020 г.

16:30 ч.

9096785 02.03.2020 г. Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ – гр. Велики Преслав Предметът на настоящата обществената поръчка е авариен неотложен ремонт на сграда-работилница на Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“ – гр. Велики Преслав, област Шумен. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие. 12.03.2020 г.

16:00 ч.

9096765 02.03.2020 г. Община Омуртаг Многофункционални спортни площадки – 2 бр., площадка за фитнес уреди на открито и реконструкция на съществуваща ограда – етапно изпълнение – І ви етап 12.03.2020 г.

17:00 ч.