ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098434 30.04.2020 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция на съществуващ общински пазар и изграждане на нов обществен паркинг между ул.”Гео Милев” – ул.”Генерал Гурко – ул.”8 – ми март” в гр.Мъглиж”. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098432 30.04.2020 г. Община Костенец „Подмяна на уличен водопровод по улица „Балчовица”, с. Костенец, община Костенец“ 12.05.2020 г.

17:00 ч.

9098431 30.04.2020 г. Община Шумен Дейности по поддържане на зелените площи на град на град Шумен – косене, оформяне и подрязване на храсти и дървета 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098428 30.04.2020 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието „Ремонтни дейности на покриви с подмяна на покривно покритие и смяна на дограма на затвор гр. Варна” 20.05.2020 г.

17:00 ч.

9098427 30.04.2020 г. Община Суворово „Възстановяване на пътни настилки в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна – улица „Хан Тервел” от о.т.42 до о.т.50, улица „Стара планина” от о.т.45 до о.т.42, улица ”Родопи” от о.т.40 до о.т.39, улица „Ивайло” от о.т.196 до о.т.197” 13.05.2020 г.

17:00 ч.

9098423 30.04.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Фасадно ограждане на сграда с термопанели по техническо задание и проект 12.05.2020 г.

16:00 ч.

9098420 30.04.2020 г. Община Девин «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по четири обособени позиции“: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект:„Доизграждане на ул. „Хан Аспарух“ и паркинг към нея“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Грохотно, преминаваща през о.т.78 – о.т.77 – о.т.101 – о.т.100 – о.т.76, общ. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Селча, преминаваща от о.т.158 през о.т.73 – о.т.183 до о.т.74+40м., общ. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –«Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улица в с. Михалково, преминаваща от о.т.44 през о.т.45 до о.т.46+50м. общ. Девин“. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098417 30.04.2020 г. Община Малко Търново ДЕЙНОСТИ ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНА МРЕЖА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098416 30.04.2020 г. Община Сърница Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Изграждане на подпорни стени на улици в гр. Сърница”. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098414 30.04.2020 г. Община Панагюрище Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път Панагюрски колонии – местност „Манзул” от км 0+000 до км 7+660,78 подучастък от км 5+020 до км 5+220 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098410 30.04.2020 г. Община Нови пазар Предметът на настоящата обществената поръчка е текущ ремонт на покрив и кметства на територията на община Нови пазар по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на покрив на сграда с адрес гр. Нови пазар, ул. „Оборище“ №1“ и Обособена позиция №2: „Ремонтни дейности по сградите на кметствата на територията на Община Нови пазар“. 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098409 30.04.2020 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ „Нова ел. захранваща кабелна линия БГА 20 kV в ЛЦ за ОВД Варна“ 05.06.2020 г.

17:00 ч.

9098404 30.04.2020 г. Община Кирково Основни ремонти на сгради на читалища, собственост на Община Кирково, както следва: 1.Основен ремонт на сградата на НЧ „Васил Априлов – 1947” с. Чорбаджийско, общ. Кирково.  2. Основен ремонт на сградата на НЧ „Искра – 1958“ с. Домище, общ. Кирково. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098400 30.04.2020 г. Община Костинброд Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд 12.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098390 29.04.2020 г. Община Перущица Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици и други пътни съоръжения, разположени на територията на Община Перущица 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098380 29.04.2020 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на градинка за отдих находяща се в района на ж.п. гара в гр. Нова Загора“. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098369 29.04.2020 г. Община Горна Малина „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Горна Малина” 11.05.2020 г.

16:00 ч.

9098367 29.04.2020 г. Община Угърчин „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково пространство в УПИ V329,331, кв. 16, село Катунец, община Угърчин” 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098366 29.04.2020 г. Община Белослав Инженеринг на обект „Изграждане на Централна закрита автобусна спирка“, гр. Белослав, общ. Белослав. 15.05.2020 г.

17:00 ч.

9098364 29.04.2020 г. Община Две могили, област Русе Предмет на поръчката: „Oсновен ремонт на покрив на Читалище в с. Могилино и промяна предназначението на част от 1-ви етаж в кметство и здравен кабинет“ 11.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098360 28.04.2020 г. ТЕЦЕКО ЕООД Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект “Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142 в гр. Свищов“. 04.05.2020 г.

16:30 ч.

9098355 28.04.2020 г. Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД// Подмяна на разединители и измервателни трансформатори в подстанции 110kV собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Подмяна на разединители и измервателни трансформатори в ОРУ 110кV на Подстанция Левента, гр. Русе Обособена позиция № 2: Подмяна на разединители и измервателни трансформатори в ОРУ 110кV на Подстанция Девня 2, гр. Девня и подмяна на разединители Подстанция Крушари, с. Крушари 22.06.2020 г.

18:00 ч.

9098353 28.04.2020 г. Община Приморско „Извършване на строително-ремотни дейности на обект: Детска градина „Русалка” филиал гр. Китен“, съгласно Техническата спецификация и КСС на Възложителя. 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098350 28.04.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД “Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Възстановяване на земното покритие на Транзитния газопровод за Гърция при прехода през река Джерман ПК 118 в землището на с. Блажиево, община Бобошево””. 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098347 28.04.2020 г. Община Калояново Предмет на поръчката: LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле. 04.05.2020 г.

17:30 ч.

9098345 28.04.2020 г. Община Ветрино „Основен ремонт на хижа село Ягнило – спални помещения и коридор”, находящ се в имот №400005 по КВС на с.Ягнило, слой „Лесо“, отдел 6, подотдел „1“ и „В“ по Горскостопански план от 2014 г. на ТП ДГС Провадия, община Ветрино, област Варна по Проект „Красива България”. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098337 28.04.2020 г. Община Малко Търново „Изграждане и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в УПИ II – за игрище, кв. 26 по плана на с. Звездец общ. Малко Търново“ 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098334 28.04.2020 г. Община Девин „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ по три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи“, от о.т.419 до о.т.356 и по мост „Старата върба“ в гр. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 –„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица на с. Грохотно“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на стълбище – от централен площад до читалище в с. Гьоврен“. 07.05.2020 г.

17:00 ч.

9098333 28.04.2020 г. Община Бяла, област Варна „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“ Предвижда се: 1. Възстановяване асфалтова настилка с плътна асфалтобетонова смес за износващ пласт с дебелина 4 см ръчно.; 2. Полагане на материал за основа от несортиран трошен камък в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка. 3. Доставка и полагане на плътен асфалтобетон за профилиране. Предвижда се в град Бяла да се ремонтират около 1850.00 м2 от уличната мрежа, в село Дюлино около 300.00 м2, в село Господиново около 300 м2 и в село Горица около 300 м2. Предвижда се да се ремонтират и около 600.00 м2 от четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Бяла. Обща прогнозна стойност на поръчката e разпределена както следва: Текущ ремонт на улична мрежа – 81 845.55 лева; Текущ ремонт на общински пътища – 15 000.00 лева; 12.05.2020 г.

17:00 ч.

9098332 28.04.2020 г. Община Девин «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализации и изграждане на напречни линейни отводнители на територията на община Девин“ по три обособени позиции : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализация от о.т.61 до о.т.64 в с. Осиково“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализация в П.И. 20465.504.961, кв. 68 по КККР на гр. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на напречни линейни отводнители по главна улица, от о.т.77а до о.т.3, в с. Лясково“; 07.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098330 27.04.2020 г. Областна администрация – област Смолян „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА БЯЛА В УЧАСТЪКА ОТ МОСТА ПРИ СВЕТОФАРА ДО ВЛИВАНЕ В ЧЕРНА РЕКА, ГРАД СМОЛЯН“; и Обособена позиция № 2: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА АРДА – В УЧАСТЪК ОТ ВОДОХВАЩАНЕТО НА РОФ ДО СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУДОЗЕМ – УЧАСТЪК КМ.(0+420 0+850)“. 30.04.2020 г.

17:00 ч.

9098329 27.04.2020 г. Община Панагюрище „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ В С.ЛЕВСКИ И С.ЕЛШИЦА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Подмяна на водопровод по улици „Атанас Попов“ от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул.“3дравец“ от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с.Левски; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“ – Ш-ти участък, с.Елшица; 30.04.2020 г.

17:00 ч.

9098328 27.04.2020 г. Община Габрово „Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“ по проект „Красива България” 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098325 27.04.2020 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Първомай към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2020-2021 г., на територията на ТП „ДГС – Първомай““. 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098323 27.04.2020 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Първомай към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян Поддържане на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС – Първомай” в отдел 66, подотдели „м, 8, 9”; отдел 67, подотдели „е, з, и, л”, в землището на с. Езерово, община Първомай, област Пловдив. „Минерализована ивица” – е изкуствено построена и поддържана противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой с цел ограничаване на горски пожари и осигуряване на достъп. Минерализованата ивица се създава и поддържа по периферията на гората за да не се допусне навлизането на пожар развиващ се в съседни площи и за разделянето на иглолистни горски култури от първи клас на пожарна опасност. 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098320 27.04.2020 г. Община Сливен „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на фасади и покрив и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен”, по Проект „Красива България” 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098318 27.04.2020 г. Община Смядово Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“. Предвижда се: 1. Ремонт на съществуваща ограда по уличните регулационни линии – ремонт на плътната част на ограда и нова ажурна част с обща височина до 2,20 м. – 149 м.; 2. Нова ажурна ограда по южната и западната граници на имота с два портала – 136 м. 07.05.2020 г.

17:00 ч.

9098311 27.04.2020 г. Община Аксаково „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения по улици в гр. Аксаково и гр. Игнатиево“ 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098309 27.04.2020 г. Община Ботевград „Благоустрояване на обекти на територията на община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване и озеленяване на вътрешни квартални пространства в УПИ I-За жилищно строителство, кв.26 по ПУП на гр. Ботевград, идентификатор 05815.302.801 по КК на гр. Ботевград“ и Обособена позиция №2: „Изграждане на канализация, подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Ивайло“ от О.Т.12 до О.Т.215, с. Трудовец, община Ботевград“ 08.05.2020 г.

17:30 ч.

9098303 27.04.2020 г. Община Ардино „Ремонт на детски площадки в гр. Ардино и изграждане на детска площадка в с. Горно Прахово, общ. Ардино“ 07.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098291 24.04.2020 г. Община Ябланица Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098286 24.04.2020 г. Основно училище /ОУ/ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Долен „Прилагане на ефективни мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Долен, Община Златоград“ 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098285 24.04.2020 г. Община Ветрино Ремонтът на сградата помещаваща спални помещения се състои в: подмяна на компрометирани покривни елементи и дървени покривни конструкции, които са силно амортизирани, топлоизолация на сградата, външна мазилка, подмяна на старата дограма с нова PVC и алуминиева, вътрешен ремонт на сградата и функционално усвояване на съществуващите обеми и пространства, включително и изграждане на санитарните възли и допълнително два броя спални, баня, WC и коридор в подпокривното, неизползваемото до сега пространсво, ремонт на В и К и Ел. инсталациите, изграждане на мълниезащитна инсталация и доставка и монтаж на инверторни климатици. 30.04.2020 г.

17:00 ч.

9098284 24.04.2020 г. Община Угърчин „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково пространство в УПИ V329,331, кв. 16, село Катунец, община Угърчин” 28.04.2020 г.

17:00 ч.

9098281 24.04.2020 г. Община Разград „Изпълнение на инженеринг на обект „Благоустрояване на прилежащото пространство около спортна зала „Абритус“ гр. Разград“ 08.05.2020 г.

17:30 ч.

9098280 24.04.2020 г. Община Ардино „Ремонт на спортни площадки в кв. Диамандово, с. Бял извор, в с. Горно Прахово и в с. Падина, общ. Ардино“ 07.05.2020 г.

17:00 ч.

9098277 24.04.2020 г. Община Златоград СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 07.05.2020 г.

17:30 ч.

9098274 24.04.2020 г. Община Божурище „Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Божурище“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Текущ ремонт на участък от бул.“Европа“ с дължина L=182m с начало ЖП прелез, гр.Божурище и цялостно преасфалтиране на общински паркинг, находящ се в УПИ – IIобщ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22, по плана на гр.Божурище, община Божурище“ Обособена позиция №2 – „Текущ ремонт на улици чрез използване на „инжекционен метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия“ Обособена позиция №3 – „Текущ ремонт на пътища чрез използване на „инжекционен метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия 30.04.2020 г.

17:30 ч.

9098271 24.04.2020 г. Община Ценово „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ В СЕЛО ДОЛНА СТУДЕНА, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ”. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098270 24.04.2020 г. Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ – Търговище Извършване на строително-монтажни работи по демонтаж на съществуваща, доставка и монтаж на дограма в сградата на РЗОК-Търговище 15.05.2020 г.

16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098264 23.04.2020 г. Община Ардино „Изграждане на четири подпорни стени с. Чернигово, с. Падина, с. Богатино, общ. Ардино и в междублоково пространство между бл. Осетия и бл. Ела -2 в гр. Ардино“ 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098260 23.04.2020 г. Община Карлово „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Обособена позиция № 1 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО“; Обособена позиция № 2 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО”. 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098259 23.04.2020 г. Община Долна Митрополия „Ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на асфалтова настилка“. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект № 1 Ремонт на общински път № PVN 2043 /ІІІ – 118 Подем – Долна Митрополия/ Победа – Тръстеник / ІІІ – 3004/ – от км 0+000 до 0+930 ( ул.“Васил Левски“ в регулацията на с.Победа“ 2. Подобект № 2 Ремонт ул. „Кирил и Методий“ от ОТ 59 до ОТ 103 – Биволаре 3. Подобект № 3 Ремонт на ул. „Отец Паисий“ от ОТ 59 до ОТ 204 в село Рибен 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098251 23.04.2020 г. Община Гоце Делчев Мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ № 6 „Слънце“ в град Гоце Делчев- II етап” в УПИ-VII-2980, кв.148 по плана на гр. Гоце Делчев, Община Гоце Делчев. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098250 23.04.2020 г. Община Гоце Делчев „Енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ – I етап изграждане на отоплителна инсталация” 12.05.2020 г.

17:00 ч.

9098237 23.04.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на покрив на кметство с. Пъстрогор, общ. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец № 8.1). 13.05.2020 г.

17:30 ч.

9098235 23.04.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на : Ремонт на стреха на покрив на Общинска библиотека в град Свиленград Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №8.1). 13.05.2020 г.

17:30 ч.

9098234 23.04.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на: ”Текущ ремонт на Н.Читалище в с.Момково, община Свиленград”. Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС (Образец №8.1). 13.05.2020 г.

17:30 ч.

9098229 23.04.2020 г. Община Марица, област Пловдив „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО НА СПОРНИ ПЛОЩАДКИ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОП № 1-СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 35300.502.1022-ПО ПЛАНА НА С. КАЛЕКОВЕЦ, ОБЩИНА „МАРИЦА“; ОП №2 – СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №29235.29.232 – ПО ПЛАНА НА С.ЖЕЛЯЗНО, ОБЩИНА МАРИЦА; ОП №3 -СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №17806.501.1731 ПО ПЛАНА НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО 09.06.2020 г.

16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098228 22.04.2020 г. Община Ветово Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе 04.05.2020 г.

16:55 ч.

9098227 22.04.2020 г. Община Ветово Инженеринг – изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе 04.05.2020 г.

16:55 ч.

9098225 22.04.2020 г. Община Тетевен „Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ – Подобект Глогово, участък 2. 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098223 22.04.2020 г. Столична община – Район „Подуяне“ Довършителни работи по прилагане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности за сградата на ДГ №74, район „Подуяне“ 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098222 22.04.2020 г. Община Костинброд Изграждане и оборудване на спортна площадка в с.Безден, община Костинброд 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098220 22.04.2020 г. „Севлиевогаз – 2000“ АД – Севлиево Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 3 „Изграждане на газоразпределителна мрежа във ВЗ „Севлиевски лозя“, гр. Севлиево“ и Обособена позиция № 4 „Изграждане на сградни отклонения от съществуваща газоразпределителна мрежа на територията на община Севлиево“ 07.05.2020 г.

17:00 ч.

9098219 22.04.2020 г. Община Стрелча „ Инженеринг за изпълнение на обект: „Благоустрояване на ул. „Стрелец“ от о.т. 121 до о.т. 225“, гр. Стрелча 07.05.2020 г.

17:30 ч.

9098205 22.04.2020 г. Община Пловдив – Район „Западен“ Предмет на настоящата обществена поръчка е „Инженеринг – проектиране, благоустрояване на междублоково пространство и изграждане на детска площадка в гр. Пловдив между ул. „Чемшир“, ул. „Орфей“, ул. „Дивна“ и ул. „Юндола““ 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098203 22.04.2020 г. Община Антоново, област Търговище „Изпълнение на СМР на имоти общинска собственост в община Антоново по подобекти“ : „Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с.Кьосевци” „Площадка за игра за ползватели от 3 до 12 години – с.Семерци” „Основен ремонт на кметство – с.Черни бряг” „Основен ремонт на кметство – с. Кьосевци ” 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098202 22.04.2020 г. Община Враца „Строително монтажни работи чрез изпълнение на доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях и полагане на ударопоглъщаща настилка” 11.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098198 21.04.2020 г. Община Ценово „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект – ул. “Малчика“ в с. Ценово, подобект – “Пробуда“ в с. Белцов, подобект ул. “Бузлуджа“ в с. Новград, подобект –част от ул. “Генерал Радецки“ в с. Караманово и подобект –част от ул. “Бузлуджа“ в с. Караманово, община Ценово, област Русе“ 29.04.2020 г.

17:00 ч.

9098189 21.04.2020 г. Община Аксаково „Основен ремонт, преустройство и промяна на предназначение на част от сграда – кметство – с. Кичево, Община Аксаково, област Варна“ 05.05.2020 г.

17:00 ч.

9098187 21.04.2020 г. Областна администрация – област Смолян „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА БЯЛА В УЧАСТЪКА ОТ МОСТА ПРИ СВЕТОФАРА ДО ВЛИВАНЕ В ЧЕРНА РЕКА, ГРАД СМОЛЯН“; и Обособена позиция № 2: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА АРДА – В УЧАСТЪК ОТ ВОДОХВАЩАНЕТО НА РОФ ДО СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУДОЗЕМ – УЧАСТЪК КМ.(0+420 0+850)“. 27.04.2020 г.

17:30 ч.

9098175 21.04.2020 г. Община Роман Основен ремонт на сгради 15.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098170 16.04.2020 г. Детска градина – Първи юни, гр. Горна Оряховица – /Старо име – Целодневна детска градина – Първи юни, гр. Горна Оряховица/ „Основен ремонт на сграда ДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица” 27.04.2020 г.

17:00 ч.

9098167 16.04.2020 г. Българска академия на науките /БАН/ “Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“. 04.05.2020 г.

17:30 ч.

9098162 16.04.2020 г. Столична община – Район „Оборище“ Текуща поддръжка на улична мрежа – улични и тротоарни настилки и пътни съоръжения и ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на район „Оборище“ – Столична община по две обособени позиции: Обособена позиция № 1- „Текуща поддръжка на улична мрежа – улични и тротоарни настилки и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“ Обособена позиция № 2 – „Строително-монтажни работи за ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на район „Оборище“ – Столична община“ 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098156 16.04.2020 г. Община Джебел „Изграждане на четири детски площадки в кв. Брягово и кв. Тракия, гр. Джебел, в с. Мишевско и в с.Устрен, общ.Джебел“. 29.04.2020 г.

17:15 ч.

9098155 16.04.2020 г. Община Джебел „Подмяна на тревна настилка на изкуствени игрища находящи се на стадиона в гр. Джебел и в с. Ридино общ. Джебел“ 29.04.2020 г.

17:15 ч.

9098154 16.04.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“ Обособена позиция №2: „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“ Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 269 000 (двеста шестдесет и девет хиляди) лв. без ДДС. За обособена позиция №1: прогнозната стойност на обособената позиция е 239 000 (двеста тридесет и девет хиляди) лв. без ДДС. За обособена позиция №2: прогнозната стойност на обособената позиция е 30 000 (тридесет хиляди) лв. без ДДС. 30.04.2020 г.

17:00 ч.

9098152 16.04.2020 г. Община Симитли Реконструкция, обновяване, паркоустрояване и благоустрояване на площи за широко обществено ползване на централна градска част, затворена в участъка между О.Т.53; О.Т.71 и О.Т.77, кв. 36, гр. Симитли, община Симитли 22.04.2020 г.

17:00 ч.

9098151 16.04.2020 г. Община Симитли Реновиране на площадно пространство в ЦГЧ, гр. Симитли, община Симитли 22.04.2020 г.

17:00 ч.

9098149 16.04.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Благоустрояване на паркови пространства в гр. Любимец, с. Белица, с. Лозен и с. Малко Градище, общ. Любимец“ по ИНТЕРРЕГ V-A Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 30.04.2020 г.

17:00 ч.

9098144 16.04.2020 г. Община Добричка ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО ОДЪРЦИ, ОБЩИНА ДОБРИЧКА – ИНЖЕНЕРИНГ /проектиране и строителство/. 07.05.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098139 15.04.2020 г. Община Крушари, област Добрич „Изпълнение на СМР на сгради общинска собственост в община Крушари през 2020г. по подобекти: Ремонт на здравен участък с.Коритен Ремонт на сграда –алфатарски тип ”Читалище“ с.Северци Ремонт на сграда –алфатарски тип ”Клуб на пенсионера” с.Ефрейтор Бакалово” 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098138 15.04.2020 г. Община Крушари, област Добрич „Рехабилитация на ул. „Черно море“ и ул. „Изгрев“ в с. Крушари, община Крушари, област Добрич“ 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098128 15.04.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции-Фасадно ограждане на сграда с термопанели по техническо задание и проект 28.04.2020 г.

16:00 ч.

9098126 15.04.2020 г. Община Ябланица Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица 21.04.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098119 14.04.2020 г. Община Калояново Предмет на поръчката: LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле. 28.04.2020 г.

17:30 ч.

9098117 14.04.2020 г. Община Божурище „Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Божурище“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Текущ ремонт на участък от бул.“Европа“ с дължина L=182m с начало ЖП прелез, гр.Божурище и цялостно преасфалтиране на общински паркинг, находящ се в УПИ – IIобщ за пешеходна зона, озеленяване и паркинг, кв.22, по плана на гр.Божурище, община Божурище“ Обособена позиция №2 – „Текущ ремонт на улици чрез използване на „инжекционен метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия“ Обособена позиция №3 – „Текущ ремонт на пътища чрез използване на „инжекционен метод“, без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия 27.04.2020 г.

17:30 ч.

9098106 14.04.2020 г. Община Угърчин „Реконструкция, паркоустройство и благоустройство на площадно и парково пространство в УПИ V329,331, кв. 16, село Катунец, община Угърчин” 24.04.2020 г.

17:00 ч.

9098103 14.04.2020 г. Община Ветрино Ремонтът на сградата помещаваща спални помещения се състои в: подмяна на компрометирани покривни елементи и дървени покривни конструкции, които са силно амортизирани, топлоизолация на сградата, външна мазилка, подмяна на старата дограма с нова PVC и алуминиева, вътрешен ремонт на сградата и функционално усвояване на съществуващите обеми и пространства, включително и изграждане на санитарните възли и допълнително два броя спални, баня, WC и коридор в подпокривното, неизползваемото до сега пространсво, ремонт на В и К и Ел. инсталациите, изграждане на мълниезащитна инсталация и доставка и монтаж на инверторни климатици. 27.04.2020 г.

17:00 ч.

9098101 14.04.2020 г. Община Ардино „Ремонт на детски площадки в гр. Ардино и изграждане на детска площадка в с. Горно Прахово, общ. Ардино“ 24.04.2020 г.

17:00 ч.

9098093 14.04.2020 г. Община Ардино „Изграждане на четири подпорни стени с. Чернигово, с. Падина, с. Богатино, общ. Ардино и в междублоково пространство между бл. Осетия и бл. Ела -2 в гр. Ардино“ 21.04.2020 г.

17:00 ч.

9098080 14.04.2020 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Изграждане и ОР на тръбни улични канализации за отвеждане на битови отпадни води до септични ями. 2.Изграждане и ОР на тръбни канализации за отвеждане на дъждовни води предизвикващи разрушения на улиците. 3. Извършване на допълнителни водохващания, каптажи, резервоари, водопроводи и основен ремонт на съществуващи водопроводни системи за населени места на територията на община Кирково. 21.04.2020 г.

17:00 ч.

9098078 14.04.2020 г. 92 Основно училище /ОУ/ „Димитър Талев“ гр. София Рехабилитация и изграждане на два броя спортни площадки в училищния двор на 92 ОУ „Димитър Талев“-гр. София“, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 68134.1108.41 по КККР на гр. София, Район „Красна поляна”– СО, с административен адрес: гр. София, ул. „Добротич” № 21 21.04.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098077 13.04.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Хвостяне“. 08.05.2020 г.

17:00 ч.

9098076 13.04.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с.Дъбница“. 11.05.2020 г.

17:00 ч.

9098075 13.04.2020 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Дебрен“. 14.05.2020 г.

17:00 ч.

9098072 13.04.2020 г. Община Ардино „Ремонт на спортни площадки в кв. Диамандово, с. Бял извор, в с. Горно Прахово и в с. Падина, общ. Ардино“ 23.04.2020 г.

17:00 ч.

9098071 13.04.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Изграждане и ремонт на улично осветление на територията на район „Кремиковци“ 16.04.2020 г.

17:00 ч.

9098070 13.04.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение – Национална кардиологична болница /МБАЛ-НКБ/ – София /Старо наименование – Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания – Университетска национална кардиологична болница /СБАЛССЗ – УНКБ/ ЕАД – София/ Извършване на текущи строително – ремонтни дейности в обекти на МБАЛ „НКБ” ЕАД. 16.04.2020 г.

16:30 ч.

9098069 13.04.2020 г. Община Карлово „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”. Обособена позиция № 1 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО“; Обособена позиция № 2 – „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. „СТРАЖАТА“ В С. РОЗИНО, ОБЩИНА КАРЛОВО”. 23.04.2020 г.

17:00 ч.

9098068 13.04.2020 г. Община Панагюрище „ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ В С.ЛЕВСКИ И С.ЕЛШИЦА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: Подмяна на водопровод по улици „Атанас Попов“ от о.т. 115 на ул. „Пено Колчаков” до о.т.38 на ул.”Величко Василев” с дължина 579.44 м и ул.“3дравец“ от о.т. 10 до о.т. 46 с дължина 82 м., с.Левски; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: Подмяна на водопровод на улица „Георги Димитров“ – Ш-ти участък, с.Елшица; 27.04.2020 г.

17:00 ч.

9098062 13.04.2020 г. Средно общообразователно училище /СОУ/ – Екзарх Антим Първи, гр. Казанлък „Ремонт и реконструкция на спортни площадки в двора на СУ“Екзарх Антим I“, гр.Казанлък, област Стара Загора“ по изготвен технически проект, на основание скица с виза No1328 от 27.11.2019г., издадена от Главния архитект на Община Казанлък. Строежът е пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.6 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. 27.04.2020 г.

17:00 ч.

9098061 13.04.2020 г. Община Павел баня „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителство и осъществяване на авторски надзор на обект Спортна площадка в град Павел баня“, в УПИ І-курортни комплекси ОДО,кв.27 /южно от улици с ос.т.75а – 75б. Предвижда се да се извърши проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на спортна площадка в град Павел баня“ ,състояща се от : 1.Спортна площадка за мини футбол на открито за широко ползване от населението. 2.Спортна площадка – комбинирана за волейбол с баскетбол на открито за широко ползване от населението. 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098058 13.04.2020 г. Община Дряново “Ремонт на участъци от улична мрежа в населени места на община Дряново” 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098056 13.04.2020 г. Община Велики Преслав Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект „ОР по ул. „Илия Р.Блъсков“ от ОК 186 до ОК 187“ (смяна на водопроводи и водопроводни отклонения, асфалтиране) 23.04.2020 г.

17:00 ч.

9098054 13.04.2020 г. Община Дряново Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда – УПИ I, кв. 84 – гр. Дряново.“ 04.05.2020 г.

17:00 ч.

9098051 13.04.2020 г. Областна администрация – област Смолян „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНИ КОРИТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА БЯЛА В УЧАСТЪКА ОТ МОСТА ПРИ СВЕТОФАРА ДО ВЛИВАНЕ В ЧЕРНА РЕКА, ГРАД СМОЛЯН“; и Обособена позиция № 2: „ОСИГУРЯВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНАТА ПРОВОДИМОСТ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО ЛЕГЛО НА РЕКА АРДА – В УЧАСТЪК ОТ ВОДОХВАЩАНЕТО НА РОФ ДО СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГРАД РУДОЗЕМ – УЧАСТЪК КМ.(0+420 0+850)“. 16.04.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098046 10.04.2020 г. Община Мирково „Ремонт на улици на територията на с. Мирково и с. Смолско, община Мирково“ 13.04.2020 г.

17:00 ч.

9098040 10.04.2020 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Топлинно изолиране на външни стени на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бухово, район „Кремиковци“-СО 13.04.2020 г.

17:00 ч.

9098036 10.04.2020 г. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство /ПГМСС/ „П. К. Яворов“ – Гоце Делчев „Подмяна на стара дограма, частична подмяна на вътрешни врати и алуминиеви портали със съпътстващи СМР на ПГ по МСС “ П. К. Яворов“ гр. Гоце Делчев”. 21.04.2020 г.

17:00 ч.

9098031 10.04.2020 г. Община Вълчедръм „Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана” в две обособени позиции: Обособена позиция І :Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа Обособена позиция II – Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм 22.04.2020 г.

18:00 ч.

9098029 10.04.2020 г. Община Враца „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала „Вестител“, гр. Враца”. 27.04.2020 г.

17:00 ч.

9098025 10.04.2020 г. Община Гулянци „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2020г.”. 15.04.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098018 09.04.2020 г. Основно училище – Марин Дринов, гр. Панагюрище Авариен ремонт на коридори и тоалетни на ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище 13.04.2020 г.

16:00 ч.

9098017 09.04.2020 г. Община Сливен „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Ремонт на фасади и покрив и подмяна на фасадна дограма на сградата на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен”, по Проект „Красива България” 24.04.2020 г.

17:00 ч.

9098016 09.04.2020 г. Община Девин «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализации и изграждане на напречни линейни отводнители на територията на община Девин“ по три обособени позиции : ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализация от о.т.61 до о.т.64 в с. Осиково“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Ремонт и рехабилитация на канализация в П.И. 20465.504.961, кв. 68 по КККР на гр. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на напречни линейни отводнители по главна улица, от о.т.77а до о.т.3, в с. Лясково“; 27.04.2020 г.

17:00 ч.

9098014 09.04.2020 г. Община Девин „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ по три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи“, от о.т.419 до о.т.356 и по мост „Старата върба“ в гр. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 –„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица на с. Грохотно“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на стълбище – от централен площад до читалище в с. Гьоврен“. 27.04.2020 г.

17:00 ч.

9098011 09.04.2020 г. Община Габрово „Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в СК „Хр. Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове“ по проект „Красива България” 27.04.2020 г.

17:00 ч.

 

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9098004 08.04.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра “ПОЛАГАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПО БЕЗИЗКОПНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД ГР. СИЛИСТРА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО” по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопроводи по съществуваща водопроводна мрежа чрез безизкопна технология“ Обособена позиция №2: „Полагане на водопроводи по нови трасета чрез безизкопна технология“ Прогнозна стойност на поръчката: Общата прогнозната стойност на поръчката е 269 000 (двеста шестдесет и девет хиляди) лв. без ДДС. 22.04.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097997 07.04.2020 г. Община Крумовград „Реконструкция на улица „Ахрида“ в участък от о.т. 267 до о.т. 378 – инженеринг“ 10.04.2020 г.

17:00 ч.

9097995 07.04.2020 г. Община Бобов дол „Текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. „Младост“ и вътрешна улица при Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Бобов дол“ 22.04.2020 г.

17:15 ч.

9097985 07.04.2020 г. Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ – Бургас Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, съгласно техническа спецификация. 14.04.2020 г.

14:00 ч.

9097981 07.04.2020 г. Община Бобошево „Ремонт на уличната пътна мрежа на територията на община Бобошево”, включващ следните населени места и улици: гр. Бобошево – Ремонт на пътна настилка на ул. „Момина сълза” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Спортист” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Никола Вапцаров” с. Усойка – Ремонт на пътна настилка на ул. „Христо Ботев” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Тополите” с. Слатино – Ремонт на пътна настилка на ул. „Цар Борис” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Божур” – Ремонт на пътна настилка на ул. „Рила” с. Доброво – Ремонт на пътна настилка на ул. с о.т. 27 до о.т. 4 с. Скрино – Ремонт на пътна настилка на ул. с о.т. 5 до о.т. 14 с. Блажиево – Ремонт на пътна настилка на ул. „Васил Левски” 13.04.2020 г.

14:00 ч.

9097975 07.04.2020 г. Община Каолиново Ремонт на сгради общинска собственост по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на НЧ „Просвета 1934“ – град Каолиново“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на НЧ „Васил Левски 1930“ – село Тъкач, община Каолиново“; Обособена позиция № 3: „Ремонт на административна сграда 2 – Здравна служба – град Каолиново“. 21.04.2020 г.

16:30 ч.

9097974 07.04.2020 г. Община Тервел Преустройство на физиотерапевтичен сектор от Медицински център ПИ 930, кв.501, гр.Тервел 10.04.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097962 06.04.2020 г. Община Девин Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на помещения и сгради на територията на община Девин“ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт и промяна на предназначението на помещения в сградата на Дом на културата, ул. „Орфей“, гр. Девин“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сградата на кметство в с. Триград“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на покрив на сградата на кметство в с. Селча“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на обществена тоалетна в УПИ XIV, кв. 17 в с. Беден“. 09.04.2020 г.

17:00 ч.

9097961 06.04.2020 г. Община Девин «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Рехабилитация и изграждане на подпорни стени на територията на община Девин“ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на компрометирана подпорна стена в регулацията на кв. 124, между о.т.872 и о.т.873, гр. Девин, кв. Настан“; 2.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на подпорна стена срещу о.т.156, между УПИ XII и УПИ VIII, кв. 20 на с. Кестен“; 3.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – «Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: „Изграждане на подпорна стена по улична регулация на УПИ X – 26, кв. 1 в с. Стоманево“; 09.04.2020 г.

17:00 ч.

9097958 06.04.2020 г. Община Смядово Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“. Кратко описание: Благоустрояване на външното пространството на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, находящо се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр. Смядово“ Предвижда се: 1. Ремонт на съществуваща ограда по уличните регулационни линии – ремонт на плътната част на ограда и нова ажурна част с обща височина до 2,20 м. – 149 м.; 2. Нова ажурна ограда по южната и западната граници на имота с два портала – 136 м. 09.04.2020 г.

17:00 ч.

9097957 06.04.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Благоустрояване на паркови пространства в гр. Любимец, с. Белица, с. Лозен и с. Малко Градище, общ. Любимец“ по ИНТЕРРЕГ V-A Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020 16.04.2020 г.

17:00 ч.

9097951 06.04.2020 г. Община Тетевен „Възстановяване на пропускната способност, подобряване на хидравличните елементи на река Градежница и възстановяване на техническа инфраструктура в селата Глогово и Градежница, община Тетевен“ – Подобект Глогово, участък 2. 22.04.2020 г.

17:00 ч.

9097949 06.04.2020 г. Община Дряново Извършване на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда – УПИ I, кв. 84 – гр. Дряново.“ 15.04.2020 г.

17:00 ч.

9097947 06.04.2020 г. Община Дряново “Ремонт на участъци от улична мрежа в населени места на община Дряново” 15.04.2020 г.

17:00 ч.

9097944 06.04.2020 г. Община Белослав „Ремонт на общински пътища и улична мрежа на територията на община Белослав и Текущ ремонт на платното за движение на участъците от Републиканските пътища в границите на урбанизираната територия на град Белослав с обща дължина 2,954км.” 08.04.2020 г.

17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097943 03.04.2020 г. Община Стражица „Ремонт на улици в населените места на територията на община Стражица по обособени позиции” 06.04.2020 г.

17:00 ч.

9097942 03.04.2020 г. Община Ябланица Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица 14.04.2020 г.

17:00 ч.

9097940 03.04.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на спални, занимални, кухненски бокс, покрив и перални помещения в ДЯ „Пролет“ град Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец №8.1). 29.04.2020 г.

17:30 ч.

9097934 03.04.2020 г. Община Ценово „Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на подобект – ул. “Малчика“ в с. Ценово, подобект – “Пробуда“ в с. Белцов, подобект ул. “Бузлуджа“ в с. Новград, подобект –част от ул. “Генерал Радецки“ в с. Караманово и подобект –част от ул. “Бузлуджа“ в с. Караманово, община Ценово, област Русе“ 21.04.2020 г.

17:00 ч.

9097932 03.04.2020 г. Национално музикално училище /НМУ/- Любомир Пипков „Частичен ремонт на Национално музикално училище „Любомир Пипков”, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 08.04.2020 г.

17:00 ч.

9097928 03.04.2020 г. Община Бобов дол “Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол за 2020 г.“ 16.04.2020 г.

17:15 ч.

9097926 03.04.2020 г. Община Девин „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на тротоари, рехабилитация на централна част и ремонт на стълбище на територията на община Девин“ по три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на тротоари по ул. „Родопи“, от о.т.419 до о.т.356 и по мост „Старата върба“ в гр. Девин“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 –„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Рехабилитация на централна част и основен ремонт на тротоари по главна улица на с. Грохотно“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР ) на обект: „Основен ремонт на стълбище – от централен площад до читалище в с. Гьоврен“. 13.04.2020 г.

17:00 ч.

9097925 03.04.2020 г. Община Пазарджик “Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж, поддръжка и демонтаж.” 06.04.2020 г.

17:30 ч.

9097922 03.04.2020 г. Община Вълчедръм Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък – с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“ №116, УПИ І-325, кв.58 по плана на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 14.04.2020 г.

18:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097915 02.04.2020 г. Община Брезово „Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр.Брезово и улична мрежа на територията на община Брезово през 2020 година” 06.04.2020 г.  16:00 ч.
9097904 02.04.2020 г. Община Джебел „Изграждане на четири детски площадки в кв. Брягово и кв. Тракия, гр. Джебел, в с. Мишевско и в с.Устрен, общ.Джебел“. 15.04.2020 г.  17:15 ч.
9097901 02.04.2020 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Изграждане и ОР на тръбни улични канализации за отвеждане на битови отпадни води до септични ями. 2.Изграждане и ОР на тръбни канализации за отвеждане на дъждовни води предизвикващи разрушения на улиците. 3. Извършване на допълнителни водохващания, каптажи, резервоари, водопроводи и основен ремонт на съществуващи водопроводни системи за населени места на територията на община Кирково. 13.04.2020 г.  17:00 ч.
9097900 02.04.2020 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на път с.Абланица – с.Магерово, община Велинград“. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097899 02.04.2020 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на ул. „Кап. Петко Войвода“ в с. Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик“. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097898 02.04.2020 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на улица в с. Пашови“, Община Велинград, Област Пазарджик“. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097897 02.04.2020 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт на ул. „Изгрев““ в с.Света Петка, Община Велинград, Област Пазарджик“. 06.04.2020 г.  17:00 ч.
9097896 02.04.2020 г. Община Шабла „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ „МОРСКИ КЛУБ В УПИ XIII, КВ. 9 ПО ПУП-ПР НА СО „КАРИЯ” по проект: „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” по Мярка BG14MFOP001-4.008 – МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“ 07.04.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9097893 01.04.2020 г. 120-то Основно училище /ОУ/ „Г. С. Раковски“ гр. София РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДА в УПИ I за училище, кв. 80, м. Лозенец II 19.05.2020 г.  16:00 ч.
9097892 01.04.2020 г. Община Цар Калоян „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Езерче – етап 1 „Довеждащ водопровод от каптаж „Баш Бунар”” 06.04.2020 г.  16:00 ч.
9097887 01.04.2020 г. Община Бяла Слатина „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – общинска собственост, и прилежащите й части“ 14.04.2020 г.  17:30 ч.
9097883 01.04.2020 г. Община Марица, област Пловдив „ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА КОСТИЕВО И ВОЙСИЛ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” 06.04.2020 г.  16:30 ч.