ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096230 06.02.2020 г. Община Петрич Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич 10.02.2020 г.  17:00 ч.
9096229 06.02.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен Предмет на обществената поръчка е „Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор” в четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 –Експлоатационен район Шумен”. Обособена позиция № 2 –Експлоатационен Район Нови пазар”. Обособена позиция № 3 –Експлоатационен Район Велики Преслав”. Обособена позиция № 4 –Експлоатационен Район Изгрев”. 10.02.2020 г.  17:00 ч.
9096225 06.02.2020 г. Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен „Изграждане на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен – II-ри етап“. 21.02.2020 г.  16:00 ч.
9096222 06.02.2020 г. Община Поморие „Ремонт на спортни площадки на територията на Община Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на спортна площадка в град Ахелой; Обособена позиция № 2: Ремонт на спортна площадка в град Каблешково;” 17.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096190 05.02.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Благоустрояване и отводняване на ул. „Кокиче” с. Дорково, община Ракитово – L=192 л.м. 10.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID

 

Публикуван на Възложител Описание  

 

 

Срок за получаване нa оферти1

9096187 04.02.2020 г. Община Ценово „Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.” 07.02.2020 г.  17:00 ч.
9096182 04.02.2020 г. Община Хаджидимово „Извършване на СМР на територията на община Хаджидимово“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на ул. „Драма“ от кръстовище на бензиностанция Петрол до о.т. 106“ в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 2 „Извършване на СМР на ул. „Тодор Паница“ от о.т. 76 до о.т. 67 в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 4 „Текущ ремонт на път с. Пертелик – с. Теплен“, община Хаджидимово“ 06.02.2020 г.  17:00 ч.
9096177 04.02.2020 г. Община Аксаково “Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково” 14.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096153 03.02.2020 г. Община Братя Даскалови Преодоляване на последици от бедствия чрез възстановяване на улици в с. Малко Дряново, с. Найденово и с. Сърневец в община Братя Даскалови. 13.02.2020 г.  16:45 ч.
9096140 03.02.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи“. 07.02.2020 г.  17:00 ч.
9096133 03.02.2020 г. Община Доспат Предвидените дейности за ремонт на покривна стреха на ОУ „Никола Вапцаров” и ДГ „Зора”, в с. Црънча, община Доспат обхващат изпълнението на: • Доставка на скеле • Монтаж на скеле • Демонтаж на скеле • Доставка на нова дъсчена обшивка /нут и перо/ • Монтаж на нова обшивка • Лакиране/боядисване на обшивка /в три слоя/ 18.02.2020 г.  17:00 ч.