ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096746 28.02.2020 г. Средно общообразователно училище /СОУ/ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гърмен „Изграждане на отоплителна инсталация и съпътстващи СМР на СУ „Св.Св. Кирил и Методий” село Гърмен”. 05.03.2020 г.  17:30 ч.
9096740 28.02.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: „СГРАДИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-ЛЮБИМЕЦ“ 09.03.2020 г.  17:00 ч.
9096724 28.02.2020 г. Община Марица, област Пловдив “ Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община „Марица“,както следва: 1.Ремонт на Кметство в село Войсил; 2. Ремонт в санитарни помещения ДГ „Детелина„ село Крислово“; 3.Ремонт на покрив на Кметство в село Скутаре; 4. Ремонт на ограда в ДГ „Синчец“ село Скутаре; 5. Ремонт на покрив на Здравна служба в село Скутаре; 6.Ремонт на съблекални на стадион в село Костиево; 7. Ремонт на спирка в село Войводиново; 8. Ремонт „Дом на покойника“ в село Маноле; 9. Ремонт на Кметство в село Маноле; 10. Ремонт на фасада в ДГ „Лилия“ село Манолско Конаре; 11. Ремонт на санитарен възел в читалище в село Манолско Конаре; 12. Ремонт в Клуб на пенсионера в село Рогош; 13. Ремонт на Клуб на пенсионера в село Радиново; 14. Ремонт на ограда на спортна площадка в село Радиново; 15. Ремонт на площад около ново кметство в село Трилистник; 16.Ремонт в ДГ „Елица“ село Бенковски; 17. Ремонт на Здравна служба в село Бенковски. 09.03.2020 г.  16:30 ч.
9096720 28.02.2020 г. Община Мъглиж „Извършване на СМР на обект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на общинска администрация на Община Мъглиж“ 09.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096690 27.02.2020 г. Община Враца „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за благоустрояване при блокове Орбита №11, 12, и 13, УПИ-I-40, кв.48 по плана на ж.к.Дъбника, гр. Враца“ 09.03.2020 г.  17:00 ч.
9096687 27.02.2020 г. Национален институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ – БАН „Смяна на дограма в сградата на Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География към Българската Академия на Науките – Научен комплекс IV км, Блок 3, сутерен, 2, 3 и 4-ти етажи“ 09.03.2020 г.  17:00 ч.
9096686 27.02.2020 г. Община Карнобат Извършване на ремонт и изграждане на пешеходни настилки на улици, площадни, пешеходни, паркови и междублокови пространства в гр. Карнобат. Строителните и монтажни работи, ще се извършват по възлагане от страна на Възложителя. Изпълнението ще се извършва в съответствие със Закона за устройство на територията и изискванията на Възложителя. Видовете СМР са посочени в Техническата спецификация. Количествата им ще се доказват с протокол за действително извършени СМР. Видовете СМР ще се изпълняват до изчерпване на финансовият ресурс на поръчката. 11.03.2020 г.  17:30 ч.
9096685 27.02.2020 г. Община Враца „Полагане на хоризонтална пътна маркировка, осигуряваща организацията и безопасността на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на oбщина Враца” 09.03.2020 г.  17:00 ч.
9096677 27.02.2020 г. Администрация на Президента на Република България Изпълнение на основни ремонти, реконструкции, строителна поддръжка, текущи и аварийни ремонти. 23.03.2020 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9096660 26.02.2020 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е полагане на хоризонтална пътна маркировка /надлъжна и напречна/ по пътища и улици на територията на Община Свиленград /Освежаване на съществуваща маркировка, направа на нова и демаркиране/. • Срока на договора е до 31.12.2020г. • Изпълнителят е длъжен да започне изпълнението на всяка Строително ремонтна работа в срок до 10 работни дни, считано от датата посочена във възлагателно писмо, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронна поща и/или факс. Подробна информация се съдържа в техническата спецификация (Приложение №11), неразделна част от Документацията, публикувана в Профила на купувача . 09.03.2020 г.  17:30 ч.
9096658 26.02.2020 г. Община Мадан „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. МИТОВСКА, ОБЩИНА МАДАН“; и Обособена позиция № 2: ,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ДИРАЛО, ОБЩИНА МАДАН“. 02.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096641 25.02.2020 г. Община Монтана Текущ ремонт улици на територията на община Монтана – 2020 г. 06.03.2020 г.  17:30 ч.
9096640 25.02.2020 г. Община Бойница Предметът на общественатапоръчкавключва: Преустройство на съществуващи три апартамента в жилищен блок 1 на първи етаж в 7 спални помещения с три санитарни възела, дневна, трапезария, кухня, складови помещения. Подмяна на подовите настилки, сменяне на дървената дограма с PVC, външна изолация, рампа за достъп на инвалиди, мълниезащита система, и др. Конкретните изисквания по отношение на изпълнение на поръчката, както и обема от дейности, включени в обхвата на същата, са посочени в Техническа спецификация – неразделна част от настоящата документация. 09.03.2020 г.  17:00 ч.
9096639 25.02.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на четири броя силози по чертеж и техническо задание 09.03.2020 г.  16:00 ч.
9096637 25.02.2020 г. Община Своге Изграждане на спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в УПИ VI – “За Магазин и ресторант градина”, кв.12, с.Луково Обособена позиция 2: Изграждане спортна площадка в УПИ IV259 – За “Училище”, кв.24, с.Гара Бов 10.03.2020 г.  17:30 ч.
9096634 25.02.2020 г. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” „Реконструкция паркинг и благоустрояване околно пространство – ШУ “Епископ Константин Преславски” 06.03.2020 г.  16:30 ч.
9096632 25.02.2020 г. Община Николаево „Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево“ 06.03.2020 г.  17:00 ч.
9096628 25.02.2020 г. Община Черноочене „Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Черноочене“ 10.03.2020 г.  17:00 ч.
9096626 25.02.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград Строително-монтажни работи по подмяна на ламинат в сградата на РЗОК-Разград 09.03.2020 г.  17:00 ч.
9096608 25.02.2020 г. Община Несебър „Кабелиране на ВЕЛ 20kV”Манчев“, ВЕЛ 20kV”Яворов“, ВЕЛ 20kV”Чимово“, отклонение от ВЕЛ 20kV”Манчев“ към МТП Сметище и отклонение от ВЕЛ 20kV”Манчев“ към ТП Бетонов възел в ПИ 61056.86.21, м.“Чешме тарла“, с. Равда, общ. Несебър“ 28.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096595 24.02.2020 г. КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – /Старо наименование – Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ “Марица Изток 3” АД/ Обхватът на изграждане на рибен проход на съществуващо водохващане на река Соколица включва разнородни строителни, монтажни работи, доставки и дейности, които имат за цел да подобрят съществуващото водохващане на река Соколица чрез изграждане на приложащо съоръжение, осигуряващо безпроблемно преминаване на рибния поток. 05.03.2020 г.  17:00 ч.
9096584 24.02.2020 г. Столична община – Район “Възраждане” „Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община” 06.03.2020 г.  17:00 ч.
9096570 24.02.2020 г. Община Любимец „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР/СРР НА ОБЕКТ: „Сгради общинска собственост кв.215 /бивше МНО/, гр. Любимец“ 05.03.2020 г.  17:00 ч.
9096563 24.02.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Търговище АД Строителни и монтажни работи в Отделение по инвазивна кардиология на МБАЛ – Търговище АД. 11.03.2020 г.  16:00 ч.
9096554 24.02.2020 г. Столична община – Район “Слатина” „Ремонт на санитарни помещения в 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри”, бул. „Ситняково” № 21 на територията на район „Слатина”. 05.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

 

Срок за получаване нa оферти1

9096509 20.02.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Извършване на строителни и ремонтни работи по възстановяване на пътни, тротоарни и др. настилки и строителни конструкции по топлопреносната мрежа на Топлофикация Русе ЕАД 05.03.2020 г.  16:00 ч.
9096498 20.02.2020 г. Община Белица „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор ) на обект: „Основен ремонт на здравно заведение с промяна на предназначението за дом за социални услуги в град Белица“ 02.03.2020 г.  17:00 ч.
9096496 20.02.2020 г. Община Враца „Доставка и монтаж на капаци за ревизионни шахти и вграждане на настилка в тях” 04.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096488 19.02.2020 г. Община Кюстендил „Основно обновяване на незастроени със сграда площи в УПИ VIII, кв. 176, по плана на гр. Кюстендил“ 04.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096423 17.02.2020 г. Средно общообразователно училище /СОУ/ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Гърмен „Изграждане на отоплителна инсталация и съпътстващи СМР на СУ „Св.Св. Кирил и Методий” село Гърмен”. 27.02.2020 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096382 14.02.2020 г. ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ – София Работен проект и ремонт на стоманобетонов мост на км 483+009 по път № 1 и път № 2 в междугарието Каспичан-Провадия. 20.02.2020 г.  17:15 ч.
9096378 14.02.2020 г. ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ – София Ремонт на стоманен мост на км 61+688, в междугарието Лакатник – Елисейна път №2 по 2-ра жп линия 27.02.2020 г.  17:15 ч.
9096357 14.02.2020 г. Община Братя Даскалови Преодоляване на последици от бедствия чрез възстановяване на улици в с. Малко Дряново, с. Найденово и с. Сърневец в община Братя Даскалови. 19.02.2020 г.  16:45 ч.
9096356 14.02.2020 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Русе „Демонтаж, доставка и монтаж на ламинат за офис помещения в административната сграда на РЗОК – Русе“ 04.03.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096341 13.02.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на Агрегатно-Варово стопанство,Резервоари и силози в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание, КС и проектна документация 19.02.2020 г.  16:00 ч.
9096333 13.02.2020 г. Община Своге Изграждане на спортни площадки на територията на Община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Изграждане на спортна площадка в УПИ VI – “За Магазин и ресторант градина”, кв.12, с.Луково Обособена позиция 2: Изграждане спортна площадка в УПИ IV259 – За “Училище”, кв.24, с.Гара Бов 26.02.2020 г.  17:30 ч.
9096332 13.02.2020 г. Община Несебър „Кабелиране на ВЕЛ 20kV”Манчев“, ВЕЛ 20kV”Яворов“, ВЕЛ 20kV”Чимово“, отклонение от ВЕЛ 20kV”Манчев“ към МТП Сметище и отклонение от ВЕЛ 20kV”Манчев“ към ТП Бетонов възел в ПИ 61056.86.21, м.“Чешме тарла“, с. Равда, общ. Несебър“ 24.02.2020 г.  17:00 ч.
9096331 13.02.2020 г. Община Долни Чифлик „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда – кметство с. Старо Оряхово ” 27.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096322 12.02.2020 г. Община Мадан „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДАН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. МИТОВСКА, ОБЩИНА МАДАН“; и Обособена позиция № 2: ,,РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИ УЛИЦИ В С. ДИРАЛО, ОБЩИНА МАДАН“. 24.02.2020 г.  17:00 ч.
9096312 12.02.2020 г. Основно училище /ОУ/ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Долен „Прилагане на ефективни мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Долен, Община Златоград“ 27.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096302 11.02.2020 г. Община Монтана Реконструкция на улица „Индустриална“ гр. Монтана 21.02.2020 г.  17:30 ч.
9096300 11.02.2020 г. Община Монтана Основен ремонт улици гр. Монтана (ул. „Неофит Бозвели“, ул. „Гривица“, ул. „Братя Миладинови“) 21.02.2020 г.  17:30 ч.
9096295 11.02.2020 г. Техническа професионална гимназия /ТПГ/ – Н.Й.Вапцаров, гр. Радомир „Основен ремонт на VI-ти корпус от сградата на ТПГ “Никола Вапцаров”, гр.Радомир”. 21.02.2020 г.  16:30 ч.
9096288 11.02.2020 г. Община Иваново “Извършване на строително-монтажни работи за обект: “Противоерозионно укрепване по ул. “Шести септември” между О.Т 229 и О.Т 230, с. Тръстеник, община Иваново, област Русе” 14.02.2020 г.  16:45 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9096230 06.02.2020 г. Община Петрич Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич 10.02.2020 г.  17:00 ч.
9096229 06.02.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен Предмет на обществената поръчка е „Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор” в четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 –Експлоатационен район Шумен”. Обособена позиция № 2 –Експлоатационен Район Нови пазар”. Обособена позиция № 3 –Експлоатационен Район Велики Преслав”. Обособена позиция № 4 –Експлоатационен Район Изгрев”. 10.02.2020 г.  17:00 ч.
9096225 06.02.2020 г. Национална художествена гимназия “Димитър Добрович” гр. Сливен „Изграждане на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен – II-ри етап“. 21.02.2020 г.  16:00 ч.
9096222 06.02.2020 г. Община Поморие „Ремонт на спортни площадки на територията на Община Поморие по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на спортна площадка в град Ахелой; Обособена позиция № 2: Ремонт на спортна площадка в град Каблешково;” 17.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096190 05.02.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Благоустрояване и отводняване на ул. „Кокиче” с. Дорково, община Ракитово – L=192 л.м. 10.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID

 

Публикуван на Възложител Описание  

 

 

Срок за получаване нa оферти1

9096187 04.02.2020 г. Община Ценово „Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.” 07.02.2020 г.  17:00 ч.
9096182 04.02.2020 г. Община Хаджидимово „Извършване на СМР на територията на община Хаджидимово” по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на ул. „Драма“ от кръстовище на бензиностанция Петрол до о.т. 106“ в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 2 „Извършване на СМР на ул. „Тодор Паница“ от о.т. 76 до о.т. 67 в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 4 „Текущ ремонт на път с. Пертелик – с. Теплен“, община Хаджидимово“ 06.02.2020 г.  17:00 ч.
9096177 04.02.2020 г. Община Аксаково “Текущи работи по поддръжка на сгради, общинска собственост – детски заведения, обществени и административни сгради на Община Аксаково” 14.02.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096153 03.02.2020 г. Община Братя Даскалови Преодоляване на последици от бедствия чрез възстановяване на улици в с. Малко Дряново, с. Найденово и с. Сърневец в община Братя Даскалови. 13.02.2020 г.  16:45 ч.
9096140 03.02.2020 г. “Булгартрансгаз” ЕАД Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи“. 07.02.2020 г.  17:00 ч.
9096133 03.02.2020 г. Община Доспат Предвидените дейности за ремонт на покривна стреха на ОУ „Никола Вапцаров” и ДГ „Зора”, в с. Црънча, община Доспат обхващат изпълнението на: • Доставка на скеле • Монтаж на скеле • Демонтаж на скеле • Доставка на нова дъсчена обшивка /нут и перо/ • Монтаж на нова обшивка • Лакиране/боядисване на обшивка /в три слоя/ 18.02.2020 г.  17:00 ч.