ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095651 31.12.2019 г. Столична община – Район „Нови Искър“ „Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Нови Искър“ 15.01.2020 г.  17:00 ч.
9095644 31.12.2019 г. Национално училище за фолклорни изкуства /НУФИ/ „Широка лъка“ – с. Широка лъка „РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, КОРИДОР И АПАРТАМЕНТИ В МЪЖКОТО ОБЩЕЖИТИЕ НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА, С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 13.01.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095628 30.12.2019 г. Министерство на младежта и спорта – /Старо наименование – Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ „Изграждане на мини футболно игрище с изкуствено покритие в УПИ II-167, кв.6 по плана на с. Черниче, община Симитли“ 10.01.2020 г.  17:30 ч.
9095625 30.12.2019 г. Министерство на младежта и спорта – /Старо наименование – Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ „Ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на зала за вдигане на тежести към спортен комплекс „Ялта“, гр. Русе 10.01.2020 г.  17:30 ч.
9095620 30.12.2019 г. Министерство на младежта и спорта – /Старо наименование – Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ „Обновяване на изкуствена тревна настилка на футболно игрище в спортен комплекс „Христо Ботев““, гр. Габрово 10.01.2020 г.  17:30 ч.
9095616 30.12.2019 г. Професионална гимназия по селско стопанство /ПГСС/ с. Ситово „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ПГСС – СИТОВО“ 09.01.2020 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095606 27.12.2019 г. Основно училище „Стефан Караджа“ с. Искра „НЕОТЛОЖНИ СМР НА ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ С. ИСКРА, ОБЩ. СИТОВО“ 06.01.2020 г.  16:00 ч.
9095602 27.12.2019 г. Столична община – Район „Банкя“ „Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община – район „Банкя“. 10.01.2020 г.  17:00 ч.
9095582 27.12.2019 г. Столична община – Район „Илинден“ „Текущи ремонти и облагородяване на междублокови пространства и детски площадки и спортни игрища на територията на Столична община- район „Илинден“. 07.01.2020 г.  17:00 ч.
9095580 27.12.2019 г. Община Велико Търново „Изпълнение на СМР за изработка и монтаж на преместваеми конструкции по обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“ Обособена позиция № 2: „Изработка и монтаж на автобусна спирка в с. Къпиново, Община Велико Търново”. 30.12.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095563 23.12.2019 г. Основно училище – Отец Паисий, с. Попинци, обш. Панагюрище Конструктивно укрепване на етажна плоча и съпътстващи СМР в сградата на ОУ „Отец Паисий“ – с. Попинци, община Панагюрище 27.12.2019 г.  17:00 ч.
9095561 23.12.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен Подмяна на съществуващ стоманен водопровод ф630 мм. за промишлени води за гр.Шумен при преминаването му под железопътна линия “София-Варна” и изграждане на необходимите съоръжения към него” и подобект Подмяна на водопровод при пресичане на ЖП линия „София –Варна”, междугарие Шумен-Мътница при км. 440+360 30.12.2019 г.  17:00 ч.
9095558 23.12.2019 г. Община Сливница „Доставка на ВиК материали за нуждите на община Сливница“ 03.01.2020 г.  17:00 ч.
9095557 23.12.2019 г. Градски исторически музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов „Изпълнение на консервационно-реставрационни работи за строеж „Ремонт и реставрация на къща-музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов“ 02.01.2020 г.  17:00 ч.
9095555 23.12.2019 г. Столична община – Район „Илинден“ „Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Илинден“. 03.01.2020 г.  17:00 ч.
9095542 23.12.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ гр. Русе „Ремонт на покрив на Хирургичен блок на УМБАЛ “Канев“ АД“ 20.01.2020 г.  16:30 ч.
9095537 23.12.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София /Старо наименование – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна“ ЕАД “Извършване на строително-ремонтни работи в Болнична аптека на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” 08.01.2020 г.  16:30 ч.
9095531 23.12.2019 г. Тролейбусен транспорт ЕООД – гр. Хасково Предметът на обществената поръчка включва следите дейности: – Изработване на Работен проект за обекта и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към тях: Изготвяне на Работен проект по всички части, съгласно Техническата спецификация на поръчката; Отстраняване за сметка на изпълнителя на евентуални недостатъци в проекта, установени в хода на оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите. Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение на СМР. – Дейности по изпълнението на Авторски надзор по време на СМР: Извършване на контрол и консултации на строителната площадка относно съответствие на СМР с оригиналния инвестиционен проект. – Дейности, които са свързани с изпълнението на СМР на строежа: Видовете строително-монтажни работи (СМР) се изпълняват съгласно одобрения проект и след издадено и влязло в сила разрешение за строеж за обекта. 06.01.2020 г.  17:00 ч.
9095526 23.12.2019 г. Община Велико Търново Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт; Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища 27.12.2019 г.  17:00 ч.
9095524 23.12.2019 г. Община Бяла, област Варна Предметът на настоящата обществена поръчка включва реконструкция и модернизация на съществуваща Канализационна помпена станция при Рибарско селище в град Бяла. 17.01.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095519 20.12.2019 г. Община Антоново, област Търговище Основен ремонт на улица „ Дино Велинов“ с дължина 580.320 м., с.Малоградец, община Антоново 02.01.2020 г.  17:00 ч.
9095518 20.12.2019 г. Община Аксаково „Изграждане на административна сграда – кметство с читалище в с. Доброглед, община Аксаково“ 03.01.2020 г.  17:00 ч.
9095511 20.12.2019 г. Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Строително – монтажни работи по изграждане, доставка и монтаж на нова асансьорна уредба и мерки за достъпна архитектурна среда в сграда на НЗОК – ниска част, находяща се на ул. „Кричим“ № 1, гр.София“ 23.12.2019 г.  17:30 ч.
9095490 20.12.2019 г. „Напоителни системи“ ЕАД – София „НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ” С 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 13.01.2020 г.  17:30 ч.
9095483 20.12.2019 г. Община Доспат В предмета на обществената поръчка са включени дейности за изпълнение на строително монтажни работи . Видовете СМР и количествата са съгласно техническите инвестиционни проекти и количествена сметка / ценово предложение. 08.01.2020 г.  17:00 ч.
9095480 20.12.2019 г. Столична община – Район „Люлин“ „Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Люлин“ 06.01.2020 г.  17:00 ч.
9095479 20.12.2019 г. Столична община – Район „Люлин“ „Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община – район „Люлин“ 06.01.2020 г.  17:00 ч.
9095478 20.12.2019 г. Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе „Рехабилитация на вертикална южна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-2“ 30.12.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095472 19.12.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД Изпълнение на строителни дейности за строеж „Технологична връзка между транзитни газопроводи за Турция ТГ1 и ТГ2 след кранов възел КВ9 в землището на с. Недялско”. В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: – Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) – подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация; – Доставка на материали; – Строително – монтажни работи (СМР); – Съставяне на изпълнителна и екзекутивна документации; – Кадастрално заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР; – Дейности по приемане на строежа – подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр.15). 27.12.2019 г.  17:00 ч.
9095468 19.12.2019 г. Община Белослав „СМР на обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги“ по  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект „Административни сгради на Община Белослав, находящи се на ул. „Цар Симеон Велики“ № 23 в гр. Белослав, Община Белослав“ Обособена позиция № 2 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на обект „Административнa сградa на Община Белослав, находящa се на ул. „Гебедже“ № 8 в гр. Белослав, Община Белослав“. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 1 е 211 258,63 лв. /словом: двеста и единадесет хиляди двеста петдесет и осем лева и шестдесет и три стотинки/ без вкл. ДДС. Пргогнозната стойност за Обособена позиция № 2 е 48 196.81 лв. /словом: четиридесет и осем хиляди сто деветдесет и шест лева и осемдедесет и една ст./ без вкл. ДДС. 03.01.2020 г.  17:00 ч.
9095460 19.12.2019 г. Специализирана болница за активно лечение по ортопедия /СБАЛО/ „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД – София Основен ремонт на Отделение по физикална и рехабилитационна медицина на СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД 30.12.2019 г.  16:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095436 18.12.2019 г. Община Перущица „Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА – ПАМЕТНИК“ в УПИ II – зеленина, исторически музей, историческа църква – паметник, картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г.“ 08.01.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9095417 17.12.2019 г. КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – /Старо наименование – Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ „Марица Изток 3“ АД/ Възстановяване на въздушен откос на дига на Сгуроотвал „Искрица“. Обхватът на работата включва следните дейности: Очистване на растителност, натоварване, транспортиране и полагане на глина, съгласно техническа спецификация. Глината не е предмет на доставка на настоящата процедура. 15.01.2020 г.  17:00 ч.
9095416 17.12.2019 г. КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – /Старо наименование – Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ „Марица Изток 3“ АД/ Ремонт чрез подмяна на напорен стъклопластов сгуроизвозен тръбопровод с нов стоманен тръбопровод с диаметър 630 х 10мм. от стомана Ст3/S235/, монтиран по надграждането на основна дига на Сгуроотвал „Искрица“ от фундамент 0 до фундамент 152 , с дължина общо 1250 м, съгласно техническа спецификация от документацията. Тръбите не са предмет на доставка на настоящата поръчка. 15.01.2020 г.  17:00 ч.
9095412 17.12.2019 г. Община Венец Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец. Строително – монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат дейности по: Част „Паркоустройство и благоустройство“ в т.ч.: Настилка – Асфалтова основа и Акрилна настилка; Ограда на спортна площадка; Част „Електро“ в т.ч.: Ел.табла и захранващи линии и Осветление спортна площадка. 20.12.2019 г.  16:30 ч.
9095402 17.12.2019 г. Областна дирекция /ОД/на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Пловдив /Правоприемник на Областна дирекция – Полиция – Пловдив/ Смяна на дограма и обръщане на ъгли в помещенията, в които ще се сменя дограмата, в отдел „Криминална полиция“ в ОДМВР-Пловдив 03.01.2020 г.  17:30 ч.
9095401 17.12.2019 г. Община Гърмен „Изработване, доставка и монтаж на навеси за велосипеди“. 20.12.2019 г.  16:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095374 16.12.2019 г. Община Карлово „Благоустрояване на междублокови пространства в кв. 160а и реконструкция на част от ул. „Гладстон” по устройствения план на гр. Карлово – инженеринг”. Предмет на заданието е изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строително-монтажни работи за извършване на Благоустрояване на междублокови пространства в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I–жилищен комплекс и УПИ XIII–жилищен комплекс в кв. 160А и реконструкция на част от улица „Гладстон” (между о.т. 108б108в) по устройствения план на гр. Карлово. 19.12.2019 г.  17:00 ч.
9095360 16.12.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Изпълнение на проект за реконструкция на рибни проходи при бент на жп мост гр. Свиленград на км 301+600 в междугарието Свиленград-Турска граница 09.01.2020 г.  16:45 ч.
9095358 16.12.2019 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието Ремонт на покрив с подмяна на покривно покритие на сграда основен корпус при затвор – гр. Пазарджик 09.01.2020 г.  17:00 ч.
9095351 16.12.2019 г. Община Бяла, област Варна Предметът на настоящата обществена поръчка включва реконструкция и модернизация на съществуваща Канализационна помпена станция при Рибарско селище в град Бяла. 07.01.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095337 13.12.2019 г. Средно училище /СУ/ “ Христо Ботев“ – с.Караманци, общ.Минерални бани Авариен ремонт на ограда и Спорта зала на СОУ „Христо Ботев“ в с. Караманци, общ. Минерални бани, обл. Хасково 23.12.2019 г.  17:00 ч.
9095336 13.12.2019 г. Община Брацигово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект: „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019г. 18.12.2019 г.  17:00 ч.
9095329 13.12.2019 г. Технически университет /ТУ/ – Варна Аварийни РСМР по паропреносната мрежа на ТУ – Варна 03.01.2020 г.  16:00 ч.
9095327 13.12.2019 г. Столична община – Район „Илинден“ „Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община- район „Илинден“ 30.12.2019 г.  17:00 ч.
9095326 13.12.2019 г. Основно училище – Отец Паисий, с. Попинци, обш. Панагюрище Конструктивно укрепване на етажна плоча и съпътстващи СМР в сградата на ОУ „Отец Паисий“ – с. Попинци, община Панагюрище 23.12.2019 г.  17:00 ч.
9095324 13.12.2019 г. Основно училище – Отец Паисий, с. Попинци, обш. Панагюрище Авариен ремонт на покрив и физкултурен салон на ОУ „Отец Паисий“ – с. Попинци, община Панагюрище 23.12.2019 г.  17:00 ч.
9095319 13.12.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен Подмяна на съществуващ стоманен водопровод ф630 мм. за промишлени води за гр.Шумен при преминаването му под железопътна линия “София-Варна” и изграждане на необходимите съоръжения към него” и подобект Подмяна на водопровод при пресичане на ЖП линия „София –Варна”, междугарие Шумен-Мътница при км. 440+360 23.12.2019 г.  17:00 ч.
9095300 13.12.2019 г. Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ – София /София-град/ „Ремонт на дворно пространство, тротоарни настилки и канализация на ЦСМП – София“. 16.12.2019 г.  16:30 ч.
9095297 13.12.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на благоустрояване на УПИ ХVII-за озеленяване и детска площадка, кв.55 в гр.Свиленград. 17.12.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095287 12.12.2019 г. Община Генерал Тошево „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на територията на град Генерал Тошево по обособени позиции: Обособена позиция №1: Сграда на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Генерал Тошево , ул. “Васил Априлов“ №9“ и Обособена позиция №2: Сграда на ДГ „Пролет“ гр. Генерал Тошево, ул. ”Христо Ботев”№18““ 23.12.2019 г.  17:00 ч.
9095283 12.12.2019 г. Община Велико Търново „Изпълнение на СМР за изработка и монтаж на преместваеми конструкции по обособени позиции“ Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“ Обособена позиция № 2: „Изработка и монтаж на автобусна спирка в с. Къпиново, Община Велико Търново”. 23.12.2019 г.  17:00 ч.
9095277 12.12.2019 г. Ученическо и столово хранене /УСХ/ ЕАД – Варна Подобряване на материално – техническата база в кухненските блокове стопанисвани от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД с цел осигуряване на качествена и безопасна храна на децата 27.12.2019 г.  16:30 ч.
9095270 12.12.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО Реконструкция на системи за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване в п/ст „Пресков“ 08.01.2020 г.  17:00 ч.
9095269 12.12.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР: Подмяна на водопровод АЦ 60 и Чугун 80 с ПЕВП 90 по ул. „Христо Терзиев“, с. Полско Косово, община Бяла“ 03.01.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095252 11.12.2019 г. Градски исторически музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов „Изпълнение на консервационно-реставрационни работи за строеж „Ремонт и реставрация на къща-музей „Алеко Константинов“, гр. Свищов“. 23.12.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095246 10.12.2019 г. Столична община – Район „Надежда“ „Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Надежда“ 20.12.2019 г.  17:00 ч.
9095245 10.12.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО Изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ЗРУ 20 кV в п/ст Тримонциум 16.12.2019 г.  16:30 ч.
9095239 10.12.2019 г. Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Строително – монтажни работи по изграждане, доставка и монтаж на нова асансьорна уредба и мерки за достъпна архитектурна среда в сграда на НЗОК – ниска част, находяща се на ул. „Кричим“ № 1, гр.София“ 20.12.2019 г.  17:30 ч.
9095235 10.12.2019 г. Община Велико Търново Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт; Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища 20.12.2019 г.  17:00 ч.
9095230 10.12.2019 г. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград Текущ ремонт (учебни стаи) на учебен корпус на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград. 20.12.2019 г.  14:00 ч.
9095205 10.12.2019 г. Община Кюстендил „Инженеринг на обекти, общинска собственост по две обособени позиции“ В предмета на обществената поръчка с авключине две обособени позиции. Обособена позиция № 1 „Изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект: „Аварийно укрепване на експлоатационната годност на сграда за читалище в състоянието й преди пожара“, УПИ І, кв.30, с .Катрище, общ. Кюстендил“ с прогнозна стойност 174166,67 лв. без ДДС и Обособена позиция № 2 „Изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Изграждане на отоплителна инсталация в ДГ „Слънце“, филиал Слокощица, общ. Кюстендил“ с прогнозна стойност 38200 лв. без ДДС. 12.12.2019 г.  17:00 ч.
9095204 10.12.2019 г. Община Минерални бани Ремонт на канализационни клонове в с. Ангел войвода и с. Минерални бани, община Минерални бани 13.12.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095177 09.12.2019 г. Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе „Рехабилитация на вертикална южна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-2“ 19.12.2019 г.  17:30 ч.
9095176 09.12.2019 г. Община Борован Изпълнение на СМР по проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, община Борован” 12.12.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095162 06.12.2019 г. Община Карлово „Благоустрояване на междублокови пространства в кв. 160а и реконструкция на част от ул. „Гладстон” по устройствения план на гр. Карлово – инженеринг”. 16.12.2019 г.  17:00 ч.
9095155 06.12.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора Ремонт на покрив и вътрешни помещения за обект „Отделение по психиатрия“, и изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения и инсталации за обект „Ремонт на отоплителна инсталация на „Отделение по психиатрия” в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД за обект „Отделение по психиатрия” по обособени позиции. 17.12.2019 г.  16:00 ч.
9095142 06.12.2019 г. Община Генерал Тошево „Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. 1 – 5 и ал. 2 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на територията на град Генерал Тошево по обособени позиции: Обособена позиция №1: Сграда на СУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Генерал Тошево , ул. “Васил Априлов“ №9“ и Обособена позиция №2: Сграда на ДГ „Пролет“ гр. Генерал Тошево, ул. ”Христо Ботев”№18““ 16.12.2019 г.  17:00 ч.
9095133 06.12.2019 г. Министерство на финансите /МФ/ „Извършване на ремонтни дейности в сгради, собственост на Министерство на финансите“ 06.01.2020 г.  17:30 ч.
9095131 06.12.2019 г. Община Кюстендил „Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по обособени позиции“ 17.12.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095111 05.12.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонтни дейности в свободни апртаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град Пловдив“ 16.12.2019 г.  17:30 ч.
9095100 05.12.2019 г. Община Гърмен „Изработване, доставка и монтаж на навеси за велосипеди“. 16.12.2019 г.  16:30 ч.
9095099 05.12.2019 г. Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“, гр. Свищов – Предишно наименование – Професионална гимназия по лека промишленост и строителство /ПГЛПС/ – гр. Свищов/ Изпълнение на строително-монтажни работи за енергоспестяващи мерки на сградата на Свищовска професионална гимназия “Алеко Константинов” гр. Свищов 16.12.2019 г.  10:00 ч.
9095093 05.12.2019 г. Областна дирекция /ОД/на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Пловдив /Правоприемник на Областна дирекция – Полиция – Пловдив/ Смяна на дограма и обръщане на ъгли в помещенията, в които се сменя дограмата, в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР-Пловдив 16.12.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095079 04.12.2019 г. Община Кърджали „Основен ремонт на улици в с.Рани лист, Община Кърджали“ 16.12.2019 г.  17:00 ч.
9095078 04.12.2019 г. 75-то Основно училище /ОУ/ „Тодор Каблешков“ – София В рамките на обществената поръчка ще се реализират строително-ремонтни и монтажни работи в 75-то ОУ „Тодор Каблешков”, гр. София, с цел изграждане на нов кабинет по музика и ремонт на учебни кабинети. Наличните кабинети по химия, биология, физика, география и математика, които не са ремонтирани повече от 20 години, ще бъдат изцяло обновени. Предвижда се подмяна на вътрешната дограма и подовете, осъвременяване на стенните и таванни покрития, преоборудване на „мокрите” помещения и др. Ще бъде ремонтирано стълбището и усвоено предстълбищното пространството, като така обединени, кабинетите, стълбите и фоайета създават учебен център с единна съвременна визия. 11.12.2019 г.  16:30 ч.
9095075 04.12.2019 г. Столична община – Район „Младост“ „Изграждане на елементи от уличната осветителна мрежа в Район Младост – СО“ 16.12.2019 г.  17:00 ч.
9095072 04.12.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ „Нова ел. захранваща кабелна линия БГА 20 kV в ЛЦ за ОВД Варна“ 10.01.2020 г.  17:00 ч.
9095069 04.12.2019 г. Технически университет /ТУ/ – Варна „Демонтаж и разрушаване на сграда в ПИ -10135.2555.26, находяща се на територията на ТУ – Варна, ул. „Студентска“ №1, 23МР” 18.12.2019 г.  16:00 ч.
9095066 04.12.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ „Нови ел. захранващи кабелни линии за обекти в ЛЦ за ОВД Бургас“ 06.01.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9095052 03.12.2019 г. Община Рудозем „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с.Елховец” 06.12.2019 г.  17:00 ч.
9095041 03.12.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Закупуване, монтаж на нов чилър и демонтаж на стар чилър в зала „Концертна“ на Централен военен клуб – гр. София“ 13.12.2019 г.  17:30 ч.
9095037 03.12.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Изграждане на улично осветление на ул. „Филип Тотю“ от ул. „Макгахан“ до ул. „Острово“ и ул. „Ген. Липранди“ от ул. „Н.Войновски“ до ул. „В.Петлешков“ на територията на СО – район „Подуяне“ 13.12.2019 г.  17:00 ч.
9095029 03.12.2019 г. Община Брацигово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект: „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019г. 13.12.2019 г.  17:00 ч.
9095024 03.12.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД Изпълнение на строителни дейности по части „Конструктивна“ и „Геодезическа“ за строеж „Технологична връзка между транзитни газопроводи за Турция – ТГ1 и ТГ2 след кранов възел КВ9 в землището на с. Недялско“. В предмета на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: • Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) – подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация; • Доставка на материали; • Строително – монтажни работи; • Съставяне на изпълнителна и екзекутивна документации. 18.12.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094971 02.12.2019 г. Община Венец Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец, в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации, техническия проект и количествените сметки. 17.12.2019 г.  16:30 ч.
9094961 02.12.2019 г. Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ – София /София-град/ „Ремонт на дворно пространство, тротоарни настилки и канализация на ЦСМП – София“ : Предметът на настоящата е извършване на строително ремонтни дейности по асфалтиране на дворно пространство, направа на тротоарни настилки и дъждовна канализация. Изисквания: Изпълнението на строително-ремонтните и монтажни работи, включително доставката на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необ-ходими за изпълнение на строителството, да се извършват в съответствие с нормативните изисквания в строителството и количествената сметка. . 12.12.2019 г.  16:30 ч.
9094949 02.12.2019 г. Държавен музикален и балетен център /ДМБЦ/ гр. София Спешен ремонт на сградата на ДМБЦ -София, ул.Панайот Волов,3 с осигурени средства по ПМС № 284/15.11.2019г. – СМР на конструктивни елементи и двор – отводняване и настилка 13.12.2019 г.  16:30 ч.
9094947 02.12.2019 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт на покрива на Народно читалище „Светлина Кремиковци-1906“ в кв. Кремиковци, район „Кремиковци“-СО 12.12.2019 г.  17:00 ч.
9094943 02.12.2019 г. 7-мо Средно училище /СУ/ „Св. Седмочисленици“ гр. София, -/Старо наименование – 7-мо Средно общообразователно училище /СОУ/ „Св. Седмочисленици“ гр. София/ „Строително ремонтни работи на коридори, стълбища , учебни стаи и тоалетни в сградата на 7-мо СУ “Св. Седмочисленици“ гр. София“ 12.12.2019 г.  17:00 ч.