ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9084577 31.12.2018 г.  Община Добричка Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Славеево, община Добричка“ 16.01.2019 г.  17:00 ч.
9084576 31.12.2018 г.  Община Добричка Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Бранище, община Добричка“ 16.01.2019 г.  17:00 ч.
9084575 31.12.2018 г.  Община Добричка Строителство на обект: „Рехабилитация на водопровод по улица “Първа“ в село Батово, община Добричка“ 16.01.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9084573 28.12.2018 г.  Ученическо и столово хранене /УСХ/ ЕАД – Варна Подобряване на материално – техническата база в кухненските блокове стопанисвани от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД с цел осигуряване на качествена и безопасна храна на децата 31.12.2018 г.  16:30 ч.
9084566 28.12.2018 г.  Столична община – Район „Кремиковци“ „Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие, предпазна ограда и осветление в кв. Ботунец, район „Кремиковци“, гр. София“ 02.01.2019 г.  17:00 ч.
9084555 28.12.2018 г.  Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Пирин” в с. Кандьови“. 03.01.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9084539 27.12.2018 г.  Община Петрич Изпълнение на строително – ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27 по плана на с. Рупите, общ. Петрич 03.01.2019 г.  17:00 ч.
9084536 27.12.2018 г.  Община Тетевен „Изпълнение на инженеринг за изграждане на напорни резервоари в две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Инженеринг–проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на напорен резервоар с обем V=200m3 за питейна вода в с. Галата, община Тетевен” Обособена позиция 2: „Инженеринг–проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на напорен резервоар с обем V=100m3 за питейна вода в с. Глогово, община Тетевен” 03.01.2019 г.  17:00 ч.
9084534 27.12.2018 г.  Община Перник „Изграждане на детска площадка до бл. 11 („Утинор“), ул. „Юрий Гагарин“, кв. „Изток“ 02.01.2019 г.  17:00 ч.
9084525 27.12.2018 г.  Община Две могили, област Русе «РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА «КУЛТУРЕН ДОМ» СЕЛО ПОМЕН, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ» 11.01.2019 г.  17:00 ч.
9084520 27.12.2018 г.  Община Симитли „Корекция на централно дере на с. Полето, община Симитли, преминаващо успоредно и непосредствено до път с. Полето – с. Брежани, община Симитли“ 02.01.2019 г.  10:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084502

21.12.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Пазарджик АД

„Строително монтажни работи за пребазиране на част от АСБ на МБАЛ Пазарджик АД”

07.01.2019 г.  16:00 ч.

9084501

21.12.2018 г. 

Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София

Авариен неотложен ремонт на покривната конструкция на зала за хранене и помощни помещения към Хранителен блок в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово

07.01.2019 г.  17:00 ч.

9084495

21.12.2018 г. 

Община Банско

“Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.”Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“

07.01.2019 г.  17:00 ч.

9084487

21.12.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Скравена

„Ремонт на ограда на ОУ “ Св.Св. Кирил и Методий “ село Скравена Кратко описание: Общият обем на обществената поръчка – Ремонт на ограда на ОУ “ Св.Св.Кирил и Методий “ с. Скравена е съгласно приложените количествено -стойностни сметки. Място на извършване : ОУ “ Св.Св.Кирил и Методий “ с. Скравена , ул. Тодор Попов № 3

07.01.2019 г.  16:00 ч.

9084484

21.12.2018 г. 

Община Пловдив

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Пристройка за асансьор към КСУ „Олга Скобелева”

09.01.2019 г.  17:15 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084470

20.12.2018 г. 

Община Белослав

„Авариен ремонт на покрива на читалище „Съзнание” гр.Белослав, община Белослав, област Варна”

04.01.2019 г.  17:00 ч.

9084469

20.12.2018 г. 

Столична община – Район „Надежда“

“ Инженеринг, проектиране и ремонтни работи на силовата и осветителна електро инсталация в сутерена на ДГ №15 „Чучулига“ Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, които да изготвят проекти и да изпълнят строителните работи по електро инсталацията на сутерена на детската градина , в т.ч. изработка и монтаж на помощни ел. табла и ново ГРТ. Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация. • При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

04.01.2019 г.  17:00 ч.

9084468

20.12.2018 г. 

Община Котел

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на СМР за възстановяване на дясна предпазна дига на река Луда Камчия и изровен участък от земеделска земя в землището на с.Градец, общ.Котел съгласно одобрен инвестиционен проект. Най-общо видове СМР подлежащи на изпълнение са както следва: почистване на живото сечение на реката от дървета и храсти, почистване от наноси и оформяне на кюнето на реката, възстановяване на скъсания участък от предпазната дига, надзиждане на короната на дигата при ниски участъци, попълване и подравняване на изровения участък от земеделските земи. Категорията на обекта, съгласно ЗУТ и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи е I (първа) категория. За обекта има издадено Разрешение за строеж. За финансиране на настоящата обществена поръчка Възложителя ще използва целеви средства от държавния бюджет, разпределени на Община Котел с ПМС № 125 от 29.06.2018 г.

07.01.2019 г.  17:00 ч.

9084466

20.12.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Ремонт на лицевата част на оградата, тротоара и асфалтовата настилка около прилежащия портал на РПЦ – гр. София, кв. Военна рампа“

10.01.2019 г.  17:00 ч.

9084451

20.12.2018 г. 

Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести /СБАЛББ/ – Перник ЕООД

Ремонт на покривна конструкция на сградата на СБАЛББ – Перник

09.01.2019 г.  15:00 ч.

9084443

20.12.2018 г. 

Професионална гимназия по аграрно стопанство – гр. Добрич

„СМР на учебни работилници – ремонт на покрив и смяна на дограма на Професионалната гимназия по аграрно стопанство гр.Добрич“

11.01.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084386

18.12.2018 г. 

Община Попово

Настоящата обществена поръчка включва дейности като изготвяне на работен проект, извършване на строително-монтажни работи по основна и довеждаща инфраструктура на площадка за третиране на смесено събрани битови отпадъци и упражняване на авторски надзор. Дейност 1. Изготвяне на работен проект на инсталация за компостиране на ТБО, вкл. на инфраструктурата към него. Съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал.6, т. 2 от ЗУТ – пълна проектна документация във всички части, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към всяка от проектните части, следва да бъде представена обяснителна записка, работни чертежи и детайли, както и проектно-сметна документация, включваща количествени сметки по всички части: общи подробни КСС, придружени с анализ на единичните цени на всички видове работи. Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи. Изпълнението на СМР включва изграждане на инсталация и прилежаща инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация. Дейност 3. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на СМР, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация, посещение на обекта(строежа) по време на авторския надзор, консултации на строителната площадка при изпълнение на обекта, извършване на допустими от закона промени в проекта, чрез отразяване в екзекутивни чертежи при необходимост, съдействие на Възложителя при реализацията на проекта.

02.01.2019 г.  17:00 ч.

9084379

18.12.2018 г. 

Столична община – Район „Младост“

Предметът на обществената поръчка е „Проектиране и изпълнение на СМР – реконструкция и изграждане на пет детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост – СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“. В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 1“ и ж.к. „Младост 1А“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“, и Обособена позиция №2: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 3“ и ж.к. „Младост 4“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“.

27.12.2018 г.  17:00 ч.

9084371

18.12.2018 г. 

Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация /НСБФТР/ ЕАД – София

„Oбновяване и реконструкция с обособяване на помещения за балнеолечение в сградата на “Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация” на сутеренен етаж“

02.01.2019 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084309

14.12.2018 г. 

Община Сливен

„Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Изграждане на улица от ОТ 2254 до ОТ 2293, кв. „Сини камъни“, гр. Сливен”

18.12.2018 г.  17:00 ч.

9084306

14.12.2018 г. 

Община Казанлък

ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

02.01.2019 г.  17:30 ч.

9084300

14.12.2018 г. 

Национална комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/

„ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ – В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩЕН БЛОК В Ж.К. ТОЛСТОЙ, ГР. СОФИЯ“ във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван по сключен договор между Швейцарското междинно звено и Националната комисия за борба с трафика на хора;

17.12.2018 г.  17:00 ч.

9084270

14.12.2018 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Изпълнение на противопожарен пръстен на буферен паркинг ЕП-2, ВиК мрежа и разширение на КПП „Запад“

07.01.2019 г.  16:00 ч.

9084269

14.12.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

” Избор на изпълнител на извършване на строително-монтажни работи във връзка с изграждане, възстановяване на подпорни стени на територията на Община Родопи“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Възстановяване на срутена част от подпорна стена на път PDV 3259, на входа на село Ситово“ Обособена позиция №2 – „ Възстановяване на подпорна стена на км 8+680 – ляво на път PDV 1223 за село Чурен“ Обособена позиция №3 – „ Възстановяване на подпорна стена, укрепваща ул. „15-та“ №41 имот УПИ XVI-271, кв.25, по плана на село Храбрино“ Обособена позиция №4 – „Подпорна стена при детска площадка в УПИ III- парк, кв, 27, село Храбрино“ Обособена позиция № 5 – „Изграждане на подпорна стена на ул. „Трапезица“, село Първенец“ Обособена позиция №6 – Възстановяване на срутена част от подпорна стена, укрепваща ул. „Преслав“ по имотна граница на УПИ X- 428, кв. 34, по плана на село Брестовица“- която ще се бъде възложена на индивидуалната й стойност съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП.Основна цел на възлагането е възстановяването на компрометирани подпорни стени и изграждането на нови такива на територията на Община „Родопи“-Пловдив. Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 1 000 000 лв. за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.Имайки предвид горното: Прогнозната стойност на Обособена позиция №6 представлява 11,07 % от общата стойност на поръчката, а сумата е под 50 000 /петдесет хиляди лева/ без ДДС, което попада в обхвата на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП. С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Обособени позиции №6: – Възстановяване на срутена част от подпорна стена, укрепваща ул. „Преслав“ по имотна граница на УПИ X- 428, кв. 34, по плана на село Брестовица , ще бъде възложена по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП – чрез директно възлагане.

19.12.2018 г.  17:30 ч.

9084266

14.12.2018 г. 

Община Маджарово

”Възстановителни дейности по следните обекти: 1.Разрушени бетонни перилаи укрепващи скатове на водосток и пътно платно при км 2+420 на път НКV 3103 с.Долни Главанак-разклонс.Голяма Долина; 2.Отнесени земни и укрепващи скатове,банкет на пътно платно при км 3+920 на път НКV3103 с.Долни Главанак-разклон с.Голяма Долина; 3.Укрепващи скатове и подложни пластове от пътно платно при км 2+450 до км 2+550 на път НКV3103с.Д.Главанак- разклон с.Г.Долина; 4.Укрепваща бетонна стена и отнесени подложни пластове на пътното платно при км 17+600 на път НКV2224( с.Ефрем-с.М.Брягово)-разклон с.Бориславци; 5. Отнесени земни маси и подложни пластове от пътно платно при водосток на обслужващ път ( републикански път Долни Главанак -с.Бориславци)-р.Арда.”

18.12.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084247

13.12.2018 г. 

Община Сливен

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

17.12.2018 г.  17:00 ч.

9084239

13.12.2018 г. 

Българска академия на науките /БАН/

„Подмяна на външни водопроводни отклонения на територията на Научен комплекс – 1 на БАН в гр. София, 4-ти км“.

04.01.2019 г.  17:30 ч.

9084235

13.12.2018 г. 

Ученическо и столово хранене /УСХ/ ЕАД – Варна

Подобряване на материално – техническата база в кухненските блокове стопанисвани от „Ученическо и столово хранене“ ЕАД с цел осигуряване на качествена и безопасна храна на децата

28.12.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084206

12.12.2018 г. 

Община Мадан

„Ремонт на помещения във връзка с откриване на нов вид социална услуга „Център за настаняване от семеен тип“, включен в Общинската програма за развитие на социалните дейности на община Мадан“

27.12.2018 г.  17:00 ч.

9084202

12.12.2018 г. 

Столична община – Район „Кремиковци“

„Изграждане на футболно игрище с изкуствено тревно покритие, предпазна ограда и осветление в кв. Ботунец, район „Кремиковци“, гр. София“

27.12.2018 г.  17:00 ч.

9084199

12.12.2018 г. 

Топлофикация – Русе ЕАД

Изграждане на навес по проект и техническо задание

18.12.2018 г.  16:00 ч.

9084195

12.12.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ „Свещеник Недельо Иванов“ с. Поибрене, общ. Панагюрище

Авариен ремонт на покрив и класни стаи на ОУ „Свещеник Недельо Иванов“ – с. Поибрене, община Панагюрище

27.12.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084174

11.12.2018 г. 

Община Сливница

https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-3-zop/a3-0004458.html’)“>Изграждане на открит плувен басейн в УПИ VIII, кв.24 в гр. Сливница, община Сливница

27.12.2018 г.  09:00 ч.

9084153

11.12.2018 г. 

Община Гоце Делчев

https://gotsedelchev.imeon.bg:3443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=ylDCBY%2brz44%3d’)“>„Изпълнение на строителство на обект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Основно училище „Иван Вазов“ в с. Буково , община Гоце Делчев“ Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) на обекта: Демонтаж и монтаж на метали решетки по фасади (премахване на ръжда, нанасяне на грунд и боядисване) – 25м2; демонтаж на водостоци по фасади – 100 м; обрушване и изкърпване на мазилка по фасади и тавани на балкони – 30 м2; Топлинно изолиране на стени: Полагане на система фасадна топлоизолация по външни стени – 737 м2; Влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура – 982 м2, включваща: влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура с UV защита RAL 1016 – 762 м2; влагоотблъскваща минерална мазилка драскана структура с UV защита RAL 8025 – 67 м2, влагоотблъскваща цокълна мазилка – 153 м2); Полагане на система фасадна топлоизолация по тавани и страници на балкони и под входно стрълбище, стоманобетонова козирка, около врати и прозорци по външни стени – 245 м2; монтаж на водостоци по фасади – 100 м; Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни поли с ширина до 35см – 87 м; Топлоизолация на покриви: Доставка и полагане на пароизолационно фолио върху стоманобетонна плоча при подпокривно протранство – 360 м2; Доставка и полагане на покривна топлинна изолация от минерална вата (твърди плоскости) с дебелина 120 mm и коефициент на топлопроводност = 0,033 W/mK – 360 м2; строителни отпадъци (ръчно пренасяне, ръчно сваляне, натоварване, транспорт) – 15.95 т. На обектите ще се изпълнят СМР съгласно одобрените инвестиционни проекти и Разрешително за строеж №58/08.07.2016 г.

27.12.2018 г.  17:00 ч.

9084152

11.12.2018 г. 

Община Велинград

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=110898&companyId=21202′)“>Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Пирин” в с. Кандьови“.

27.12.2018 г.  17:00 ч.

9084135

11.12.2018 г. 

Община Велико Търново

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/631′)“>„Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново”.

14.12.2018 г.  17:00 ч.

9084132

11.12.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

http://oa.rodopi-bg.org/procurement/view/c3104f20-121d-42d5-9d2a-e27dda6b3671/3ab0e3b8-4f34-4458-bde8-82c8608ac91d’)“>„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СОЦИАЛНА КУХНЯ С ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ И МЛЕЧНА КУХНЯ В ДЕТСКА ЯСЛА В УПИ-VI-ОБЩ. ОБСЛ. -СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, КВ.56, ПО ПУП НА С. ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“-ПЛОВДИВ”

14.12.2018 г.  17:30 ч.

9084131

11.12.2018 г. 

Столична община – Район „Оборище“

https://so-oborishte.com/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0-%25D’)“>„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“.

28.12.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9084111

10.12.2018 г. 

Община Петрич

Изпълнение на строително – ремонтни работи на покрив и помещение в двуетажна масивна сграда, находяща се в УПИ I, кв.27 по плана на с. Рупите, общ. Петрич

27.12.2018 г.  17:00 ч.

9084107

10.12.2018 г. 

Столична община

Ремонт и реконструкция на партерен етаж на ДКЦ V – София ЕООД

27.12.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083997

06.12.2018 г. 

Община Перник

„Изграждане на детска площадка до бл. 11 („Утинор“), ул. „Юрий Гагарин“, кв. „Изток“

21.12.2018 г.  17:00 ч.

9083994

06.12.2018 г. 

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен

„Изграждане в груб строеж на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен“.

10.12.2018 г.  15:00 ч.

9083992

06.12.2018 г. 

Община Симитли

„Корекция на централно дере на с. Полето, община Симитли, преминаващо успоредно и непосредствено до път с. Полето – с. Брежани, община Симитли“

21.12.2018 г.  17:00 ч.

9083974

06.12.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

,,ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОВДИГНАТИ ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

11.12.2018 г.  17:30 ч.

9083966

06.12.2018 г. 

Столична община – Район „Банкя“

„Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на сграда за кметство в с. Иваняне, УПИ V – за кметство, административна сграда и МВР (ПИ с идентификатор 32216.2291.603), кв.8, с. Иваняне, Столична община – район „Банкя“.

10.12.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083957

05.12.2018 г. 

Община Долни Чифлик

„АВАРИЙНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ДЕРЕ В С.СТАРО ОРЯХОВО”

11.12.2018 г.  17:00 ч.

9083950

05.12.2018 г. 

Община Сливо поле, област Русе

„Реконструкция на кръстовище – ул. „А.Стамболийски“, с.Бръшлен с републикански път II-21 Русе – Силистра на км31+624, община Сливо поле, област Русе“. В предмета на настоящата поръчка се включват отделни видове строително-мoнтажни работи, които са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка и Техническия проект,приложен към документацията за обществена поръчка.

10.12.2018 г.  16:00 ч.

9083947

05.12.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Шумен към ЕСО

Подмяна на мълниезащитно въже C-50 по ВЛ 110кV „Благово“

04.01.2019 г.  17:00 ч.

9083917

05.12.2018 г. 

Професионална гимназия по строителство – Пеньо Пенев, гр.Силистра

Ремонт на покрив и боядисване на фасадите на учебната сграда на Професионалната гимназия по строителство „Пеньо Пенев“, гр. Силистра /публична държавна собственост/

19.12.2018 г.  10:00 ч.

9083913

05.12.2018 г. 

Професионална гимназия /ПГ/ „Св. Иван Рилски“ гр. Раднево

„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски“ гр. Раднево“

10.12.2018 г.  16:00 ч.

9083902

05.12.2018 г. 

Община Хисаря

Реконструкция и благоустрояване, вкл. реконструкция на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Климент Охридски” в участъка между бул. „Иван Вазов” и улица „Априлци” между осови точки 85-84-83-82-39 по регулационния план на кв. Веригово, гр. Хисаря

11.12.2018 г.  17:00 ч.

9083900

05.12.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Благоевград към ЕСО

Подмяна на МВЗ на ВЛ 400 кV „Пирин“ в участъка от портал на п/ст „Благоевград“ до ст. № 81

10.12.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083894

04.12.2018 г. 

Община Казанлък

ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

10.12.2018 г.  17:30 ч.

9083891

04.12.2018 г. 

Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ – София

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Хранилище за реакторно оборудване на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

07.12.2018 г.  17:00 ч.

9083889

04.12.2018 г. 

Професионална гимназия по облекло – Елисавета Багряна, град Бяла Слатина

„Ремонтни работи по учебни корпуси на ПГО „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина”

19.12.2018 г.  17:00 ч.

9083887

04.12.2018 г. 

Професионална гимназия по облекло и дизайн – Евридика

Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

26.01.2019 г.  17:00 ч.

9083886

04.12.2018 г. 

Община Враца

„Изграждане на детски площадки на територията на гр. Враца“

07.12.2018 г.  17:00 ч.

9083879

04.12.2018 г. 

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение /СБАГАЛ/ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна“ ЕООД

Избор на изпълнител за изграждането на „ПРИСТРОЙКА – ВЪНШЕН АСАНСЬОР към съществуваща сграда на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД“

10.12.2018 г.  16:00 ч.

9083876

04.12.2018 г. 

Хуманитарна гимназия Св. Св. Кирил и Методий – гр. Пловдив – /Преди – Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив /преди – Гимназия с хуманитарен профил /ГХП/ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Пловдив/

Извършване на СРР – 3 етаж, Ново крило

17.12.2018 г.  12:00 ч.

9083874

04.12.2018 г. 

Професионална гимназия /ПГ/ „Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък

Ремонт на физкултурен салон и спортна площадка в ПГ „Иван Хаджиенов“ Казанлък

19.12.2018 г.  16:00 ч.

9083869

04.12.2018 г. 

Община Перник

1.Описание на предмета на поръчката: „Подмяна на горивна база на ОУ с. Кладница“

06.12.2018 г.  17:00 ч.

9083848

04.12.2018 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй.

07.12.2018 г.  16:00 ч.

9083834

04.12.2018 г. 

Професионална гимназия по механоелектротехника „Девети май“ /ПГМЕТ/- гр. Червен бряг

„Извършване на ремонтни дейности – за подмяна на хидроизолация на покрив на учебен корпус, разширение на учебен корпус, физкултурен салон, общежитие, козирка на централен вход и учебна работилница на ПГМЕТ „Девети май“, гр. Червен бряг“.

19.12.2018 г.  16:00 ч.

9083830

04.12.2018 г. 

Община Пловдив

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: Пристройка за асансьор към КСУ „Олга Скобелева”

19.12.2018 г.  17:15 ч.

9083829

04.12.2018 г. 

Община Хасково

„Премахване на незаконен строеж „Реконструкция и надграждане на съществуваща сграда, ползваща се за склад и привеждането му в първоначални размери в план и височина в имот №77195.715.221 по КК на гр. Хасково, ул. „Оборище „№31“

10.12.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083811

03.12.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

Предмет на поръчката е определяне на изпълнител за изпълнение на парк и зона за отдих на територията на Регистрационно – приемателен център, гр.Харманли /РПЦ/ в поземлен имот с идентификатор 77181.6.495 по Кадастралната карта на гр.Харманли.

07.12.2018 г.  17:00 ч.

9083808

03.12.2018 г. 

Български институт по метрология /БИМ/

Извършване на текущ ремонт на лабораторни помещения в сградата на БИМ, находяща се в град София, ул. „Проф. П. Мутафчиев“ № 2

18.12.2018 г.  17:30 ч.

9083805

03.12.2018 г. 

Център за специална образователна подкрепа “ П. Р. Славейков“ – гр. Харманли – /Старо име – Помощно училище – интернат /ПУИ/ „П. Р. Славейков“ гр. Харманли

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА“П.Р.Славейков“ – гр.Харманли обл.Хасково“

18.12.2018 г.  16:00 ч.

9083796

03.12.2018 г. 

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград

Основно обновяване на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград.

18.12.2018 г.  13:00 ч.

9083792

03.12.2018 г. 

Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт /ПГМЕТТ/ – Христо Ботев, гр. Шумен

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на фасади и изпълнение на мерки по енергийна ефективност на сградата, на учебен корпус, на Професионалната гимназия по механотехника, електротехника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“ гр. Шумен в т.ч.: PVC фолио под топлоизолация; Топлоизолация с минерална вата 100мм. в подпокривно простронство; PVC фолио над топлоизолация; Монтаж и демонтаж на фасадно скеле с височина до 30м; Очукване на вароциментова мазилка по стени; Кърпежи на външна галдка вароциментова мазилка; Шплаковка с гранитокол и мрежа по стреха; Полагане на грунд по шпакловани стени на стреха; Боядисване стреха с акрилатна боя двукратно; Грундиране с готов грунд в/у мазилка по фасади преди полагане на (EPS); Доставка и монтаж на топлоизолация по фасади EPS 80 мм; Полагане на полимерен грунд по шпакловани стени; Полагане на силикатна мазилка по фасадна топлоизолация; Обръщане на страници около прозорец с (XPS) 20 мм. средна широчина 25 см; Доставка и монтаж на PVC ъгъл с мрежа около прозорци; Полагане на полимерен грунд по шпакловани стени; Полагане на силикатна мазилка около прозорци; Доставка и монтаж на вертикална фасадна дилатационна фуга; Доставка и монтаж на водосточна тръба от поцинкована ламарина ф 120; Доставка и монтаж на есове и ботуши; Доставка и монтаж на топлоизолация XPS 5 см по цокли; Полагане на полимерен грунд по шпакловани стени; Полагане на силикатна мазилка по цокли в/у топлоизолация; Събиране и изнасяне на строителни отпадаци на разтояние до 100м; Натоварване и транспорт на отпадаци до депо в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие – Приложение № 3.

18.12.2018 г.  16:00 ч.

9083789

03.12.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли“.

02.01.2019 г.  17:00 ч.

9083776

03.12.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Проектиране, основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр.Русе.

07.12.2018 г.  17:30 ч.

9083775

03.12.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Ремонт и реконструкция на съществуваща ОВК инсталация на Централен военен клуб – гр. София“

06.12.2018 г.  17:30 ч.