ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094939 29.11.2019 г. Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Строително – монтажни работи по изграждане, доставка и монтаж на нова асансьорна уредба и мерки за достъпна архитектурна среда в сграда на НЗОК – ниска част, находяща се на ул. „Кричим“ № 1, гр.София“ 02.12.2019 г.  17:30 ч.
9094929 29.11.2019 г. Техническа професионална гимназия /ТПГ/ – Н.Й.Вапцаров, гр. Радомир Предмет на поръчката: НП “Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“2019.,Модул І“Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност ІV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Радомир. 16.12.2019 г.  16:00 ч.
9094925 29.11.2019 г. Община Костинброд Извършване на строителни и монтажни работи за изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в гр. Костинброд. 10.12.2019 г.  17:00 ч.
9094898 29.11.2019 г. Община Минерални бани Ремонт на канализационни клонове в с. Ангел войвода и с. Минерални бани, община Минерални бани 09.12.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094877 28.11.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на благоустрояване на УПИ ХVII-за озеленяване и детска площадка, кв.55 в гр.Свиленград. 12.12.2019 г.  17:30 ч.
9094875 28.11.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ Изграждане на периметрова ограда, покрит вход и КПП към ТБ Бургас 02.01.2020 г.  17:00 ч.
9094872 28.11.2019 г. Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Ремонт ВСН Качулка – участък след ПБ „Трафо Табелите“ до стълб №163 и отклонение от стълб №163 до ТП „Овцекомплекс“ 17.12.2019 г.  16:00 ч.
9094867 28.11.2019 г. Община Летница, област Ловеч Предметът на поръчката е строително-монтажни работи по улица от ОТ 173 до ОТ 170 в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна, община Летница. Улицата, представляваща ПИ 40261.220.562 между квартали 52 и 53 по плана на с. Крушуна се намира в централната част на м. Маарата и по плана за организация на движението ще бъде пешеходна, но ще обслужва имотите в кв. 52 и кв. 53 в с. Крушуна. 10.12.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094866 27.11.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Изпълнение на проект за реконструкция на рибни проходи при бент на жп мост гр. Свиленград на км 301+600 в междугарието Свиленград-Турска граница 13.12.2019 г.  16:45 ч.
9094861 27.11.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Изграждане на укрепителни съоръжения на нестабилен скат, находящ се в отсечката от км 54+173 до км 54+243 с дължина 70 м, вдясно на първи коловоз в гара Калотина по 1-ва жп линия 12.12.2019 г.  16:45 ч.
9094859 27.11.2019 г. Министерство на младежта и спорта – /Старо наименование – Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ Ремонт на физкултурен салон (спортна зала за нуждите на спортни клубове по бокс), в бивш Техникум по зърносъхранение и зърнопреработване , гр. Русе. 09.12.2019 г.  17:30 ч.
9094853 27.11.2019 г. ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД Полагане на настилка пред киносалон 09.12.2019 г.  16:00 ч.
9094844 27.11.2019 г. Районна здравноосигурителна каса РЗОК/ – Бургас Предмет на поръчката: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА РЗОК-БУРГАС“ 16.12.2019 г.  17:00 ч.
9094843 27.11.2019 г. Средно училище „Христо Ботев“ , гр. Айтос – /Старо наименование – Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ , гр. Айтос/ „Осъществяване на ремонтни дейности на дървена барака, класни стаи и помещения в СУ „Христо Ботев” – гр. Айтос” 13.12.2019 г.  14:00 ч.
9094840 27.11.2019 г. Районна здравноосигурителна каса РЗОК/ – Бургас Предмет на поръчката: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В СГРАДАТА НА РЗОК-БУРГАС“ 09.12.2019 г.  17:00 ч.
9094839 27.11.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ – с. Царев брод, Шуменска област „Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДПБ Царев брод“ 02.12.2019 г.  10:00 ч.
9094837 27.11.2019 г. Община Вълчи дол Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща: 1. Строително-ремонтни дейности при основни ремонти. 2. Строително-ремонтни дейности при текущи ремонти. 3. Строително-ремонтни дейности при аварийни ремонти. Строително-монтажните работи за всеки подобект се възлагат поотделно с възлагателно писмо. 09.12.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094827 26.11.2019 г. Община Борован Изпълнение на СМР по проект „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в село Малорад, община Борован” 06.12.2019 г.  17:00 ч.
9094812 26.11.2019 г. Община Руен „Допълнителни мерки за подобряване безопасността на движение в участъка от км 0+323 до км 0+919 на път III-2085 „(Дъскотна-Айтос) -Руен-Преображенци-Просеник“, в границите на урбанизираната територия на с. Ябълчево, общ. Руен“ 02.12.2019 г.  17:00 ч.
9094804 26.11.2019 г. Община Велико Търново Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт; Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища 29.11.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9094784 25.11.2019 г. Община Кюстендил „Инженеринг на обекти, общинска собственост по две обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект: „Аварийно укрепване на експлоатационната годност на сграда за читалище в състоянието й преди пожара“, УПИ І, кв.30, с .Катрище, общ. Кюстендил“ с прогнозна стойност 174166,67 лв. без ДДС и Обособена позиция № 2: „Изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Изграждане на отоплителна инсталация в ДГ „Слънце“, филиал Слокощица, общ. Кюстендил“ с прогнозна стойност 38200 лв. без ДДС. 09.12.2019 г.  17:00 ч.
9094759 25.11.2019 г. Община Правец „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец““; Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на изпълнение на „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“ Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение „Ремонтно-възстановителни работи по Манастир „Св. Теодор Тирон, гр. Правец“ За обособени позиции 2 и 3 :чл.21, ал.6 от ЗОП – Директно възлагане. 05.12.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094746 22.11.2019 г. Столична община – Район „Триадица“ „Извършване на строително монтажни работи по мрежата на уличното осветление – публична общинска собственост на територията на район Триадица – СО“ 03.12.2019 г.  17:00 ч.
9094740 22.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Изготвяне на експертно техническо становище и аварийно укрепване с възстановяване на носеща конструкция в сутерен на ВО „Пети километър 03.12.2019 г.  17:30 ч.
9094730 22.11.2019 г. Община Рудозем „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с.Елховец” 03.12.2019 г.  17:00 ч.
9094719 22.11.2019 г. Национален дворец на децата /НДД/ Обновяване и привеждане в състояние за пълноценно функциониране на зала-фоайе в Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 –Акустична стена за зала фоайе в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София; Обособена позиция № 2 –Затъмнение/засенчване на стъклен покрив на зала-фоайе в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София; 02.12.2019 г.  16:00 ч.
9094718 22.11.2019 г. Община Каспичан Предметът на настоящата обществена поръчка е “Ремонт на покрив на Център за настаняване от семеен тип „Слънце“ гр. Каспичан“. 05.12.2019 г.  17:00 ч.
9094716 22.11.2019 г. Столична община – Район „Нови Искър“ „Строителни работи за основен ремонт и реконструкция на публичното осветление на територията на Столична община- район “Нови Искър“ 27.11.2019 г.  17:00 ч.
9094713 22.11.2019 г. 49-то основно училище – Бенито Хуарес, гр. София „Пристройка-асансьор за осигуряване на достъпна среда на 49.ОУ „Бенито Хуарес”, гр.София“ 25.11.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094684 21.11.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО Изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ЗРУ 20 kV в п/ст Тримонциум 09.12.2019 г.  16:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094676 20.11.2019 г. Община Черноочене [„Изместване на ВЛ 20 kV изв.Железник Арпезос в участък от ст.№18/4 до МТП 7 Черноочене минаваща през ПИ 81236.502.23 и ПИ 81236.502.14, ВЛ НН езв.1 и 2 от МТП 7 Черноочене до ст.№5 и ст.№5 и КЛ НН до КРШ4 и КРШ5, минаващи през ПИ 81236.502.14, ПИ 81236.502.62 и ПИ 81236.502.79 и нов БКТП в ПИ 81236.502.14, с.Черноочене, общ.Черноочене“ 25.11.2019 г.  17:00 ч.
9094674 20.11.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ Предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с проектиране и извършване на строително-монтажни работи за новоизграждане на осветление на парк с детска площадка до читалище „Просвета“ в кв.“Обеля“ р-н „Връбница“ 25.11.2019 г.  17:00 ч.
9094666 20.11.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Русе към ЕСО Изграждане на нова покривна конструкция на административна сграда на МЕР Русе 15.01.2020 г.  16:30 ч.
9094665 20.11.2019 г. Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей /ИЕФЕМ/ гр. София „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯ В КНЯЖЕВСКИЯ ДВОРЕЦ, ГР. СОФИЯ, УЛ. „МОСКОВСКА” №6А И ПОМЕЩЕНИЯ НА ИНСТИТУТА ПО ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА С EТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПРИ БАН В СЕДМИ И ОСМИ ЕТАЖИ ОТ БЛ. 6 НА БАН, ГР. СОФИЯ IV КМ, УЛ. „АКАДЕМИК ГЕОРГИ БОНЧЕВ” 02.12.2019 г.  17:00 ч.
9094662 20.11.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София Изграждане с преустройство на съществуващ трафопост (ТП ) в „Център по хигиена“, бул. Акад. Иван Гешов №15 за увеличаване на електрическа мощност до 600КW. 02.12.2019 г.  16:30 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094656 19.11.2019 г. Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Строително – монтажни работи по изграждане, доставка и монтаж на нова асансьорна уредба и мерки за достъпна архитектурна среда в сграда на НЗОК – ниска част, находяща се на ул. „Кричим“ № 1, гр.София“ 29.11.2019 г.  17:30 ч.
9094649 19.11.2019 г. Община Вършец „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Обновяване на градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 22.11.2019 г.  17:00 ч.
9094635 19.11.2019 г. Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- гр.София „Текущ ремонт на покрива на сгради на сектор „Специализирани оперативни дейности” при СДПБЗН, град София, с. Локорско, ул. „Илия Манов” № 30“ 04.12.2019 г.  17:30 ч.
9094625 19.11.2019 г. Община Минерални бани Ремонт на улична мрежа на територията на община Минерални бани 22.11.2019 г.  17:00 ч.
9094623 19.11.2019 г. Община Русе Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на бул. „Липник“, гр. Русе 22.11.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094620 18.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонтни дейности на покрив и административна част на хотел „Адмирал“ в к.к. „Св. Св. Константин и Елена““. 03.12.2019 г.  17:30 ч.
9094612 18.11.2019 г. Община Полски Тръмбеш „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово” 22.11.2019 г.  17:00 ч.
9094602 18.11.2019 г. Топлофикация ЕАД – Бургас Строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти 22.11.2019 г.  10:00 ч.
9094599 18.11.2019 г. Сухопътни войски – Военно формирование 22450 Ремонт на покрив 28.11.2019 г.  17:30 ч.
9094585 18.11.2019 г. Община Брацигово „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019г. 21.11.2019 г.  17:00 ч.
9094581 18.11.2019 г. Община Летница, област Ловеч „Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница“ по Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0001-C01/08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“. 29.11.2019 г.  17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094567 15.11.2019 г. Държавна агенция – Технически операции /ДАТО/ „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения в УЦ „Искър“. Обособена позиция № 2 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ „Рубин“. Обособена позиция № 3 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в ДБ”. 20.11.2019 г.  17:30 ч.
9094562 15.11.2019 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ /ДП „РАО“/ ”Подмяна на покривната хидроизолация на „Склад за съхранение на кондиционирани радиоактивни отпадъци”, „Супервайзор” и „Склад за съхранение на преработени твърди радиоактивни отпадъци” в СП „РАО-Козлодуй” 25.11.2019 г.  16:45 ч.
9094557 15.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// “ Закупуване, монтаж на нов чилър и демонтаж на стар чилър в зала Концертна на ЦВК“ 26.11.2019 г.  17:30 ч.
9094555 15.11.2019 г. Община Руен „Допълнителни мерки за подобряване безопасността на движение в участъка от км 0+323 до км 0+919 на път III-2085 „(Дъскотна-Айтос) -Руен-Преображенци-Просеник“, в границите на урбанизираната територия на с. Ябълчево, общ. Руен“ 25.11.2019 г.  17:00 ч.
9094540 15.11.2019 г. Община Руен „Извършване на основен ремонт на сгради, собственост на Община Руен по пет обособени позиции: Обособена позиция 1: Основен ремонт на покрив на сграда с инициали 2МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. Х151, квартал 13 по плана на с. Зайчар, общ. Руен, обл. Бургас; Обособена позиция 2: Основен ремонт на покрив на сграда с инициали МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. VI, квартал 04 по плана на с. Листец, общ. Руен, обл. Бургас; Обособена позиция 3: Основен ремонт на покрив на сграда с инициали 2МЖ, находяща се в недвижим имот, съставляващ п.и. с № 15 по неодобрения КП на с. Каменяк, общ. Руен, обл. Бургас; Обособена позиция 4: Основен ремонт на втори етаж от сграда с инициали 2МЖ, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. I381, квартал 26 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас; Обособена позиция 5: Основен ремонт на сграда с инициали МсбО, находяща се в териториалния обхват на недвижим имот, съставляващ у.п.и. II, квартал 13 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас” 25.11.2019 г.  17:00 ч.
9094531 15.11.2019 г. Община Каспичан Ремонт и реконструкция на спортен комплекс – гр.Каспичан“ – етап 2: Площадка за скейтборд и преустройство на съществуваща трибуна в скейтборд атракция”, финансиран съгласно Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0015-C01/15.05.2019 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ – проект „Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан”. 25.11.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094522 14.11.2019 г. Община Велико Търново Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт; Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища 25.11.2019 г.  17:00 ч.
9094520 14.11.2019 г. ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/ Извършване на аварийно строителни услуги по топлопреносната мрежа на ЕВН България Топлофикация ЕАД 25.11.2019 г.  16:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание  

 

Срок за получаване нa оферти1

9094500 13.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонтни дейности в свободни апртаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град Пловдив, по обособени позиции“ 25.11.2019 г.  17:30 ч.
9094499 13.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град София, по обособени позиции“, както следва: I-ва обособена позиция: ж.к. „Изток“, ул. „Люлякова градина“, бл. 36А, вх. В, ет. 2, ап. 9; ж.к. „Люлин“ 5, ул. „Р. Алексиев“, бл. 519, вх. А, ет. 1, ап. 2; ж.к. „Дружба“, бл. 103, вх. А, ап. 56; ж.к. „Младост“, бл. 214, вх. 1, ап. 15 II-ра обособена позиция: ул. „Тарас Шевченко“ № 15, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 1; ж.к. „Витоша“, бл. 6, вх. А, ет. 11/12, ап.46 – мезонет 25.11.2019 г.  17:30 ч.
9094490 13.11.2019 г. Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Основен ремонт с промяна предназначението на помещения в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград и изграждане на зимна градина и топла връзка във вътрешния двор“. 18.11.2019 г.  17:30 ч.
9094486 13.11.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО Проектиране и изграждане на вентилационна система за КРУ 20 kV в п/ст „Варна – север 18.11.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094482 12.11.2019 г. Община Ветрино Изграждане на лятна сцена в УПИ І, кв.25, с.Ветрино, област Варна. Обекта се състои от две съблекални, монолитна стоманобетонова едноетажна сцена с трибуни за около 100 човека. Архитектурния образ на обекта ще бъде с видима декорация от щампован бетон. Трибуните ще се изпълняват от шлайфан бетон, а пейките ще бъдат изпълнени от желязна основа и дървени седалки. Предвидено е изграждането на сцената да се изпълни по монолитен начин със стоманобетон скелет, състоящ се от арки, греди и колони. Зидовете ще се изградят с тухли. Покривната конструкция е дървена. 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094480 12.11.2019 г. Община Смолян „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:“ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП 1“ 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094478 12.11.2019 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН, ПРЕД БЛОК „СТРОИТЕЛ“ № 1, ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“. 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094476 12.11.2019 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“ 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094473 12.11.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол Предмет на обществената поръчка е поддържане /превантивно, текущо и зимно/ и текущ ремонт на Общинската пътна мрежа /ОПМ/ на територията на Община „Тунджа”. 18.11.2019 г.  17:00 ч.
9094471 12.11.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол „Спортен комплекс-поетапно изграждане“ сграда стадион – ЗП=РЗП+263.52 м2, ЗП вип ложа = 40.11 м2 , РЗП вип ложа = 57.71 м2, ЗП общо= 303.63 м2, РЗП общо = 321.23 м2. Първи етап: футболно игрище, ограда, паркинг с 30 места и подпорна стена. 25.11.2019 г.  17:00 ч.
9094469 12.11.2019 г. Община Вършец „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец, местност „Парк“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094468 12.11.2019 г. Столична община – Район „Сердика“ Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт и изграждане на публично осветление на територията на СО-район „Сердика“. 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094460 12.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Изготвяне на експертно техническо становище и аварийно укрепване с възстановяване на носеща конструкция в сутерен на ВО „Пети километър 22.11.2019 г.  17:30 ч.
9094455 12.11.2019 г. Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на котелно стопанство в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград“. 15.11.2019 г.  17:30 ч.
9094444 12.11.2019 г. Областна администрация – област Смолян „ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ”“ 15.11.2019 г.  17:30 ч.
9094442 12.11.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ – с. Царев брод, Шуменска област „Подмяна на вътрешна водопроводна инсталация на триетажен болничен блок на ДПБ Царев брод“ 27.11.2019 г.  10:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094392 11.11.2019 г. ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД Регулиране вертикална планировка на участък с голяма натовареност в района на Дирекция „Ремонти” 21.11.2019 г.  16:00 ч.
9094391 11.11.2019 г. „Център за психично здраве /ЦПЗ/- София“ ЕООД – /старо наименование Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ – София област ЕООД/ Строително – ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично“ и сектор „Неврози“ на стационарен блок на „Център за психично здраве – София“ ЕООД 22.11.2019 г.  12:00 ч.
9094388 11.11.2019 г. Детска градина – №25 – Весела, гр. Добрич «Смяна на дограма на ДГ № 25 „ Весела“, гр. Добрич“. 21.11.2019 г.  18:30 ч.
9094384 11.11.2019 г. Национален дворец на децата /НДД/ Обновяване и привеждане в състояние за пълноценно функциониране на Зала-фоайе в Националния дворец на децата на бул. Ал. Стамболийски № 191, гр. София с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Акустична стена за Зала-фоайе в сградата на Националния дворец на децата на бул. Ал. Стамболийски № 191, гр. София; Обособена позиция № 2 – Затъмнение/засенчване на стъклен покрив на Зала-фоайе в сградата на Националния дворец на децата на бул. Ал. Стамболийски № 191, гр. София 14.11.2019 г.  17:00 ч.
9094381 11.11.2019 г. Столична община – Район „Нови Искър“ „Строителни работи за основен ремонт и реконструкция на публичното осветление на територията на Столична община- район “Нови Искър“ 21.11.2019 г.  17:00 ч.
9094377 11.11.2019 г. Община Русе Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе 15.11.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094369 08.11.2019 г. „Софийска вода“ АД Изпълнение на строежи: 1. „Рехабилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP)“, на уличен канал ф400 бетон по ул. „Каймакчалан” от съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. „Живко Николов“ до съществуваща ревизионна шахта при бул. „Ситняково“; кв. Подуяне, СО – район „Слатина““ 2. „Рехабилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP), на уличен канал ф400 каменин по бул. „Христо Смирненски”, от съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. „Малуша“ до съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. „Университетска”, СО – район „Лозенец”“ 11.11.2019 г.  16:30 ч.
9094368 08.11.2019 г. Държавна агенция „Архиви“ /ДАА/ „Реконструкция и смяна предназначението на самостоятелен обект за делова и административна дейност в архивохранилище на Държавен архив – Хасково, с адрес: гр. Хасково, ул. „Панорама” № 2” 20.11.2019 г.  17:30 ч.
9094366 08.11.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ Предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с проектиране и извършване на строително-монтажни работи за новоизграждане на осветление на парк с детска площадка до читалище „Просвета“ в кв.“Обеля“ р-н „Връбница“ 19.11.2019 г.  17:00 ч.
9094365 08.11.2019 г. Община Хисаря „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“ 14.11.2019 г.  17:00 ч.
9094362 08.11.2019 г. „Пазар на производителите – Кърджали“ ЕАД „Изграждане на Първи етаж от Двуетажна сграда с магазини и офиси в УПИ VII , кв.234, гр.Кърджали”, Стара градска част, Кърджали, плочата на кота +3,35 и покриване с временна дървена конструкция-Етап I“ 11.11.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9094336 07.11.2019 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ /ДП „РАО“/ ”Подмяна на покривната хидроизолация на „Склад за съхранение на кондиционирани радиоактивни отпадъци”, „Супервайзор” и „Склад за съхранение на преработени твърди радиоактивни отпадъци” в СП „РАО-Козлодуй” 18.11.2019 г.  16:45 ч.
9094332 07.11.2019 г. 49-то основно училище – Бенито Хуарес, гр. София „Пристройка-асансьор за осигуряване на достъпна среда на 49.ОУ „Бенито Хуарес”, гр.София” 21.11.2019 г.  16:00 ч.
9094331 07.11.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Св. Иван Рилски“ АД – Разград „Текущ ремонт на Психиатрично отделение при „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разгард”АД гр.Разград” 25.11.2019 г.  16:30 ч.
9094329 07.11.2019 г. Община Минерални бани Ремонт на улична мрежа на територията на община Минерални бани 18.11.2019 г.  17:00 ч.
9094317 07.11.2019 г. Топлофикация ЕАД – Бургас Строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти 18.11.2019 г.  16:30 ч.
9094316 07.11.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ – гр. Кърджали „Основен ремонт на сграда на Второ мъжко отделение в ДПБ-Кърджали“. 11.11.2019 г.  15:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094290 05.11.2019 г. Община Пловдив – Район „Централен“ „Текущи ремонти в обхвата на Район „Централен“ по три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Преустройство и ремонт на ДГ „Зора” за допълнителна детска група и реализация на покривна хидроизолация на ДГ „Малкия принц” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Текущ ремонт на покрив и корнизи на сградата на ул. „Хр. Г. Данов” № 39 и текущ ремонт в двора на детска ясла 30 „Приказен свят” със слънцезащитни съоръжения, навеси и тенекеджийски работи” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Ремонт с обезопасяване на подлезно пространство под пешеходен мост на река „Марица“ 18.11.2019 г.  17:15 ч.
9094283 05.11.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р. Асеновска в участъка от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен“ 08.11.2019 г.  17:00 ч.
9094282 05.11.2019 г. Община Брацигово Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект: „Подобряване на спортната инфраструктура – с.Бяга, общ.Брацигово“ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0100-C01 от 15.05.2019г. 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094279 05.11.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Търговище АД Строителни и монтажни работи в Отделение по инвазивна кардиология на МБАЛ – Търговище АД. 19.11.2019 г.  16:00 ч.
9094276 05.11.2019 г. Държавна агенция – Технически операции /ДАТО/ „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения в УЦ „Искър“ Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е извършване на строително-монтажни работи на сглобяемо бунгало и сграда, тип бунгало. Обособена позиция № 2 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ „Рубин“ Предметът на поръчката по настоящата обособена позиция е извършване на ремонт на локална вентилационна система на кухненски блок в учебен център (УЦ) „Рубин”. Обособена позиция № 3 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в ДБ” Предметът на поръчката по обособената позиция е извършване на ремонт на вентилационна система на кухненски блок в сграда на ДАТО. 15.11.2019 г.  17:30 ч.
9094254 05.11.2019 г. Второ Основно училище /ОУ/ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Смолян „РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ІІ ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-ГРАД СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“, Предметът на настоящата е извършване на строително ремонтни дейности по асфалтиране на спортна площадка и направа отводнителен канал на част от дворното пространство на ІІ ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ – Смолян, обхващащ две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Асфалтиране на спортна площадка. Обособена позиция № 2: Направа отводнителен канал. 08.11.2019 г.  16:30 ч.
9094252 05.11.2019 г. Община Полски Тръмбеш „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово” 18.11.2019 г.  17:00 ч.
9094249 05.11.2019 г. Районен съд – Гоце Делчев Изграждане на вътрешен асансьор в сградата с идентификатор 17395.501.1089.2, за осигуряване на достъпна среда, намиращ се в УПИ I-1089, кв.125, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев , област Благоевград. 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094226 05.11.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ Изграждане на периметрова ограда, покрит вход и КПП към ТБ Бургас 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9094225 05.11.2019 г. Община Минерални бани Ремонт на горски пътища на територията на община Минерални бани 08.11.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094209 04.11.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив по две обособени позиции: А) Реконструкция на съществуваща канализация по бул. „Васил Левски” в участъка между ул. „Иван Рилски” и ул. „Стара Планина” в град Пловдив;Б) „Подмяна на съществуващи водопровод и канализация по ул. „Май” в участъка между улиците „Преслав” и „Тодор Каблешков” и канализация по ул. „Преслав” в участъка между улиците „Май” и „Йосиф Шнитер”в град Пловдив”. 07.11.2019 г.  16:30 ч.
9094205 04.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град София, по обособени позиции“, както следва: I-ва обособена позиция: ж.к. „Полигона“, бл. 4, вх. А, ап. 28; ж.к. „Полигона“, бл. 4, вх. Б, ап. 54; ж.к. „Полигона“, бл. 5, вх. Г, ап. 112; ж.к. „Полигона“, бл. 6, вх. Г, ап. 104; ж.к. „Полигона“, бл. 5, вх. В, ап. 69 II-ра обособена позиция: ж.к. „Изток“, ул. „Люлякова градина“, бл. 36А, вх. В, ет. 2, ап. 9; ж.к. „Люлин“ 5, ул. „Р. Алексиев“, бл. 519, вх. А, ет. 1, ап. 2; ж.к. „Дружба“, бл. 103, вх. А, ап. 56; ж.к. „Младост“, бл. 214, вх. 1, ап. 15 III-та обособена позиция: ул. „Тарас Шевченко“ № 15, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 1; ж.к. „Витоша“, бл. 6, вх. А, ет. 11/12, ап.46 – мезонет 06.11.2019 г.  17:30 ч.
9094204 04.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонт и реставрация на зали концертна и заседателна с входни антрета към тях във ВМК-Варна“ 07.11.2019 г.  17:30 ч.
9094202 04.11.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси в град Бургас: ж.к. „Меден рудник“, бл. 110, вх. Б, ет. 2, ап. 4; ж.к. „Меден рудник“, бл. 108, вх. А, ет. 5, ап. 13; ж.к. „Меден рудник“, бл. 70, вх. Г, ет. 6, ап. 16; ж.к. „Меден рудник“, бл. 25 (425), вх. 1, ет. 2, ап. 2 “, част от жилищния фонд на Министерство на отбраната“. 08.11.2019 г.  17:30 ч.
9094198 04.11.2019 г. Столична община – Район „Нови Искър“ „Основен ремонт на покрив и конструктивно- укрепителни работи на сградата на читалище „Христо Витков-1899“, с.Локорско, район „Нови Искър“- Столична община“ 07.11.2019 г.  17:00 ч.
9094197 04.11.2019 г. Община Русе Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност по системата за улично осветление на бул. „Липник“, гр. Русе 18.11.2019 г.  17:30 ч.
9094178 04.11.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Ремонт в Дом на енергетика 19.11.2019 г.  16:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094155 01.11.2019 г. Диагностично-консултативен център/ДКЦ/ – 1 Русе ЕООД Боядисване на коридори в сградата на ДКЦ-1-Русе ЕООД. Дейностите, които следва да бъдат извършени в обхвата на настоящата обществена поръчка, са подробно разписани в техническата спецификация, неразделна част от Обявата. 12.11.2019 г.  16:00 ч.
9094149 01.11.2019 г. Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/ Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация и ремонт на съществуващите средства за навигационно осигуряване в пристанища за обществен транспорт с национално значение Бургас. Целта на обществената поръчка е рехабилитация и ремонт на буйовете, намиращи се в акваторията на Пристанище Бургас. Това ще гарантира ефективността и безопасността на корабоплаването в района. 11.11.2019 г.  17:30 ч.