ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083744

30.11.2018 г. 

Командване на Военновъздушните сили

Ремонт на помещения за тренажорен комплекс на самолет РС-9М в сграда 24 „Тренажорен комплекс“ във в.ф. 52090-Долна Митрополия

03.12.2018 г.  16:00 ч.

9083734

30.11.2018 г. 

Столична община – Район „Лозенец“

СМР на помещения в сградата на 122 ОУ „Николай Лилиев“ на територията на район „Лозенец“ Столична община

13.12.2018 г.  16:00 ч.

9083724

30.11.2018 г. 

Социално-педагогически интернат – Христо Ботев, с. Варненци, община Тутракан

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на отоплителната инсталация, ремонт на санитарни възли, подмяна на вътрешни врати и ремонт на водосточни тръби на училищната сграда, което ще включва; подмяна на отоплителните тела и тръбните системи; подмяна врати; полагане на подови настилки; събиране и транспортиране на строителни отпадъци, в това число: изпълнение на СМР, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в Техническата спецификация и одобрената Количествена сметка, приложени към документацията за участие.

17.12.2018 г.  16:00 ч.

9083723

30.11.2018 г. 

Община Нови пазар

Предмет на настоящата обществена поръчка е проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на ул. „Марица“ в гр. Нови пазар“. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в утвърдена Техническа спецификация/Техническо задание за проектиране, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

18.12.2018 г.  17:00 ч.

9083712

30.11.2018 г. 

Столична община – Район „Младост“

Предметът на обществената поръчка е „Проектиране и изпълнение на СМР – реконструкция и изграждане на пет детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост – СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“. В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 1“ и ж.к. „Младост 1А“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“, и Обособена позиция №2: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 3“ и ж.к. „Младост 4“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“.

17.12.2018 г.  17:00 ч.

9083711

30.11.2018 г. 

Община Пловдив

Изпълнение на строителство, свързано с хидроизолационни работи на обект: Езеро на Пеещите фонтани в „Цар Симеонова Градина” – гр. Пловдив

03.12.2018 г.  17:15 ч.

9083708

30.11.2018 г. 

Национален институт по метеорология и хидрология към Българска академия на науките /БАН/

Извършване на текущ ремонт на сервизни помещения в сграда на Национален институт по метеорология и хидрология – ХМО гр. Стара Загора

17.12.2018 г.  17:00 ч.

9083702

30.11.2018 г. 

Община Несебър

„Зарядна станция за дизелово гориво с резервоар за 30 тона в ПИ 51500.73.31, м. Кокалу, Община Несебър”

03.12.2018 г.  17:00 ч.

9083701

30.11.2018 г. 

Община Несебър

„Градска тоалетна, находяща се в УПИ VI-266.473 – за градски парк, кв. 37 по плана на гр. Обзор, Община Несебър“

03.12.2018 г.  17:00 ч.

9083700

30.11.2018 г. 

Община град Добрич

„Строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на обекти по обособени позиции”: Обособена позиция №1 (ОП1): „Текущ ремонт на покрива на Концертна зала „Добрич“, гр. Добрич”. Обособена позиция №2 (ОП2): „Текущ ремонт на покрива на МП „Градски хали“, град Добрич”. Обособена позиция №3 (ОП3): „Текущ ремонт на покрив в „Център за защита на природата и животните“, град Добрич”. Обособена позиция №4 (ОП4): „Текущ ремонт на покрива на административна сграда, на Община град Добрич, град Добрич” – възлагане по реда на чл.21, ал.6 ЗОП. Обособена позиция №5 (ОП5): „Текущ ремонт на покрива на административна сграда, на Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ ГРОН, град Добрич” – – възлагане по реда на чл.21, ал.6 ЗОП.

05.12.2018 г.  17:00 ч.

9083693

30.11.2018 г. 

Община Венец

„Обособяване на лекарски кабинети в кметство с. Ясенково, общ. Венец”

03.12.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083691

29.11.2018 г. 

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост /ПГТОЛП/, гр.Добрич

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива и изпълнение на енергоефективни мерки на Учебен корпус 1 на Професионалната гимназия по транспорт обслужване и лека промишленост – гр. Добрич в т.ч.: Демонтажни покривни работи; направа покрив; монтажни работи топлоизолация; мазилки; зидария; дограма; монтаж врати; боядисване; събиране, транспортиране строителни отпадъци, в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка, приложени към документацията за участие.

14.12.2018 г.  16:00 ч.

9083675

29.11.2018 г. 

Община Луковит

Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за реновиране на спортна площадка «Калоян-Бежаново» в с.Бежаново, Община Луковит”

14.12.2018 г.  17:00 ч.

9083672

29.11.2018 г. 

Национална комисия за борба с трафика на хора /НКБТХ/

„ПРЕУСТРОЙСТВО И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ – В ПАРТЕРА НА ЖИЛИЩЕН БЛОК В Ж.К. ТОЛСТОЙ, ГР. СОФИЯ“ във връзка с изпълнение на проект „Швейцарско-българско сътрудничество за идентификация и дългосрочно подпомагане на деца и възрастни жертви на трафик на хора“, изпълняван по сключен договор между Швейцарското междинно звено и Националната комисия за борба с трафика на хора;

14.12.2018 г.  17:00 ч.

9083670

29.11.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

” Избор на изпълнител на извършване на строително-монтажни работи във връзка с изграждане, възстановяване на подпорни стени на територията на Община Родопи“ със следните обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Възстановяване на срутена част от подпорна стена на път PDV 3259, на входа на село Ситово“ Обособена позиция №2 – „ Възстановяване на подпорна стена на км 8+680 – ляво на път PDV 1223 за село Чурен“ Обособена позиция №3 – „ Възстановяване на подпорна стена, укрепваща ул. „15-та“ №41 имот УПИ XVI-271, кв.25, по плана на село Храбрино“ Обособена позиция №4 – „Подпорна стена при детска площадка в УПИ III- парк, кв, 27, село Храбрино“ Обособена позиция № 5 – „Изграждане на подпорна стена на ул. „Трапезица“, село Първенец“ Обособена позиция №6 – Възстановяване на срутена част от подпорна стена, укрепваща ул. „Преслав“ по имотна граница на УПИ X- 428, кв. 34, по плана на село Брестовица“- която ще се бъде възложена на индивидуалната й стойност съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП.Основна цел на възлагането е възстановяването на компрометирани подпорни стени и изграждането на нови такива на територията на Община „Родопи“-Пловдив. Съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП, Възложителят има право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 1 000 000 лв. за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка.Имайки предвид горното: Прогнозната стойност на Обособена позиция №6 представлява 11,07 % от общата стойност на поръчката, а сумата е под 50 000 /петдесет хиляди лева/ без ДДС, което попада в обхвата на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП. С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Обособени позиции №6: – Възстановяване на срутена част от подпорна стена, укрепваща ул. „Преслав“ по имотна граница на УПИ X- 428, кв. 34, по плана на село Брестовица , ще бъде възложена по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП – чрез директно възлагане.

13.12.2018 г.  17:30 ч.

9083648

29.11.2018 г. 

Община Пловдив

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изграждане на асансьор с цел осигуряване на достъпна среда в 5-етажна сграда на бившия ДДЛРГ „Рада Киркович“, представляваща сграда с идентификатор 56784.518.457.1 по кадастралната карта на град Пловдив в „УПИ I 518.457, образование и здравеопазване” от кв. 176 по плана на Втора градска част – град Пловдив с административен адрес: ул. „Димитър Цончев” № 11“.

14.12.2018 г.  17:15 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083627

28.11.2018 г. 

Община Сливен

„Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Изграждане на улица от ОТ 2254 до ОТ 2293, кв. „Сини камъни“, гр. Сливен”

13.12.2018 г.  17:00 ч.

9083616

28.11.2018 г. 

Средно училище „Отец Паисий“ с. Кирково – /Старо наименование – Средно общообразователно училище /СОУ/ „Отец Паисий“ с. Кирково/

„Основен ремонт на покрив на сградата на СУ „Отец Паисий” с. Кирково”

13.12.2018 г.  16:00 ч.

9083591

28.11.2018 г. 

Община Маджарово

”Възстановителни дейности по следните обекти: 1.Разрушени бетонни перилаи укрепващи скатове на водосток и пътно платно при км 2+420 на път НКV 3103 с.Долни Главанак-разклонс.Голяма Долина; 2.Отнесени земни и укрепващи скатове,банкет на пътно платно при км 3+920 на път НКV3103 с.Долни Главанак-разклон с.Голяма Долина; 3.Укрепващи скатове и подложни пластове от пътно платно при км 2+450 до км 2+550 на път НКV3103с.Д.Главанак- разклон с.Г.Долина; 4.Укрепваща бетонна стена и отнесени подложни пластове на пътното платно при км 17+600 на път НКV2224( с.Ефрем-с.М.Брягово)-разклон с.Бориславци; 5. Отнесени земни маси и подложни пластове от пътно платно при водосток на обслужващ път ( републикански път Долни Главанак -с.Бориславци)-р.Арда.”

13.12.2018 г.  16:00 ч.

9083585

28.11.2018 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект: „Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с. Дъбово и с. Юлиево, община Мъглиж в регулация, без да се променя трасето на преносната мрежа“.

03.12.2018 г.  17:00 ч.

9083584

28.11.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонтните работи по читалището включват: обръщане около новомонтирани прозорци /външно и вътрешно/; обръщане с гипсова шпакловка/външно и вътрешно/; поставяне на алуминиеви ъгъли; превоз, монтаж и демонтаж на скеле за фасада; кърпене на фасада; грундиране и фасадна боя / две ръце /; профилирано подмазване на первази под прозорци.

03.12.2018 г.  17:30 ч.

9083581

28.11.2018 г. 

Община Троян

„Изграждане СОЗ на каптиран извор „Нейчов извор“, кв. „Попишка““ /СМР/ “

03.12.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083579

27.11.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Варна – /Правоприемник на Областна дирекция – Полиция – Варна/

„Ремонт на два броя външни стълби на сградата на Трето РУ и Сектор ПП към ОДМВР – Варна“.

12.12.2018 г.  17:30 ч.

9083573

27.11.2018 г. 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич

Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи (СМР) за обект: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи (СМР) за обект: „Топлоизолация на сграда на РСПБЗН – Балчик при РДПБЗН – Добрич“ с административен адрес: гр. Балчик, улица „Струма” № 41.

12.12.2018 г.  17:30 ч.

9083570

27.11.2018 г. 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич

„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи (СМР) за обект: „Подмяна на дограма и гаражни врати в сграда на РСПБЗН – Балчик при РДПБЗН – Добрич“

12.12.2018 г.  17:30 ч.

9083558

27.11.2018 г. 

Община Брезник

„Изграждане на полски път с кад:№000046 от КВС на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник – допълнително възлагане“

12.12.2018 г.  17:00 ч.

9083554

27.11.2018 г. 

„Софийска вода“ АД

Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15 ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия – BG16RFOP002-3.002) ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки

12.12.2018 г.  16:30 ч.

9083521

27.11.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонт на покрив на „Туристически информационен център с. Маточина“, община Свиленград, включващ : демонтаж на капаци; доставка и монтаж на поцинкована ламарина по улама; пренареждане на керемиди; доставка и монтаж на капаци; подмазване на капаци; натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци.

30.11.2018 г.  17:30 ч.

9083516

27.11.2018 г. 

Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести /СБАЛИПБ/ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Настоящата поръчка включва изпълнение на дейности по укрепване на павилиони „Северен“ и „Среден“ на лечебното заведение, както извършване на ремонт на съществуваща площадкова канализация на СБАЛИПБ „ПРОФ.ИВАН КИРОВ” – I етап.Подробно описание на дейностите се съдържа в техническата спецификация.на разположение на участниците са и проектите за изпълнение на СМР-тата.

30.11.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083511

26.11.2018 г. 

Община Горна Оряховица

Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности по реконструкция, преустройство и модернизация на спортна зала “Никола Петров”, находяща се в УПИ I – “За стадион, ресторант, спортни зали и озеленяване”, стр. кв. 199, гр. Горна Оряховица.

29.11.2018 г.  17:00 ч.

9083507

26.11.2018 г. 

„Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД

“Почистване на наноси, изработка и монтаж на предпазна решета пред ОИ, яз. Луковит, яз. Район Ал. Стамболийски“, реф. №18ИП-460А066

29.11.2018 г.  17:30 ч.

9083500

26.11.2018 г. 

Община Сопот

ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПОСТРОЙКА В ГР. СОПОТ

11.12.2018 г.  16:00 ч.

9083498

26.11.2018 г. 

Община Камено, област Бургас

“Осъществяване на строително-монтажни работи по демонтаж на същестуваща дограма и доставка и монтаж на нова дограма на сгради на Община Камено”

04.12.2018 г.  16:00 ч.

9083490

26.11.2018 г. 

Община Сливен

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

12.12.2018 г.  17:00 ч.

9083487

26.11.2018 г. 

Окръжен съд – Видин

„Противопожарни строително-технически дейности на територията на сградата на Съдебна палата гр. Видин“.

30.11.2018 г.  17:00 ч.

9083483

26.11.2018 г. 

Община Алфатар

„Текущ ремонт и поддържане на пътища от РПМ, в границите на населените места в Община Алфатар за 2019 г.“

29.11.2018 г.  17:00 ч.

9083480

26.11.2018 г. 

Професионална гимназия /ПГ/ „Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот

Строително-монтажни работи в размер 150000 с ДДС за ремот на учебни работилници

10.12.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083467

23.11.2018 г. 

Столична община – Район „Триадица“

„Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Район Триадица – СО“

10.12.2018 г.  17:00 ч.

9083464

23.11.2018 г. 

Община Сливен

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

30.11.2018 г.  17:00 ч.

9083463

23.11.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СОЦИАЛНА КУХНЯ С ДОМАШЕН ПАТРОНАЖ И МЛЕЧНА КУХНЯ В ДЕТСКА ЯСЛА В УПИ-VI-ОБЩ. ОБСЛ. -СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, КВ.56, ПО ПУП НА С. ЯГОДОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ“-ПЛОВДИВ”

10.12.2018 г.  17:30 ч.

9083459

23.11.2018 г. 

Община Велико Търново

„Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на град Велико Търново”.

10.12.2018 г.  17:00 ч.

9083446

23.11.2018 г. 

Топлофикация – Русе ЕАД

Изграждане на навес по проект и техническо задание

11.12.2018 г.  16:00 ч.

9083445

23.11.2018 г. 

Летище София ЕАД

„Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

10.12.2018 г.  17:00 ч.

9083431

23.11.2018 г. 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ /ДА „ДР и ВВЗ“/

„Изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО) в петролни бази на Държавна Агенция „Държавен резерв и военнвременни запаси“

27.11.2018 г.  17:30 ч.

9083428

23.11.2018 г. 

Община Генерал Тошево

„Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“

26.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083420

22.11.2018 г. 

Държавна агенция „Архиви“ /ДАА/

Инженеринг – проектиране, авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строително-ремонтни работи на обект: „Ремонт на покрив на административна сграда на ДАА над VII етаж и ремонт на VII терасовиден етаж – София, ул.”Московска” № 5“

27.11.2018 г.  17:30 ч.

9083405

22.11.2018 г. 

Столична община – Район „Триадица“

„Възстановяване на пътната настилка по ул. „Хенрик Ибсен“, след изграждане на улична канализационна мрежа – I етап от бул. „Гоце Делчев“ до ул. „Никола Крушкин-Чолака“.

27.11.2018 г.  17:00 ч.

9083403

22.11.2018 г. 

Община Сатовча

Изграждане на „Физкултурен салон в УПИ І, кв.17, село Кочан”

07.12.2018 г.  17:00 ч.

9083389

22.11.2018 г. 

Община Велики Преслав

„Избор на изпълнител за строителство на обект: „Довършителни работи на ритуална зала (сграда за общоселски мероприятия) с.Миланово, общ.Велики Преслав“

10.12.2018 г.  17:00 ч.

9083383

22.11.2018 г. 

Община Сунгурларе

Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни работи на два обекта на територията на община Сунгурларе – гр. Сунгурларе и с. Манолич, разделени на две обособени позиции: – Ремонт на СУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе, община Сунгурларе; – Ремонт ДГ с. Манолич, община Сунгурларе;

07.12.2018 г.  17:00 ч.

9083373

22.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Проектиране, основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр. Русе“

30.11.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083368

21.11.2018 г. 

Община Роман

ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ НА СГРАДА КМЕТСТВО С. КАМЕНО ПОЛЕ“

26.11.2018 г.  17:00 ч.

9083366

21.11.2018 г. 

Столична община – Район „Нови Искър“

Конструктивно-укрепителни работи и основен ремонт на покрив на административна сграда-кметство, здравна служба и читалище, с.Негован, район „Нови Искър“- Столична община

06.12.2018 г.  17:00 ч.

9083361

21.11.2018 г. 

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД

Бетониране на подход с повишена износоустойчивост за преминаване на тежкотоварни многоосни машини към СОИ 1-4

06.12.2018 г.  16:00 ч.

9083353

21.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Извършване на неотложен ремонт на хотелска и административни част на Военен клуб – гр. Бургас““

06.12.2018 г.  17:30 ч.

9083350

21.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Извършване на ремонтни дейности по гаражите във „ВПД Созопол““

06.12.2018 г.  17:30 ч.

9083348

21.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Извършване на ремонтни дейности на покрива на сградата на Военен клуб – гр. Ямбол“

06.12.2018 г.  17:30 ч.

9083339

21.11.2018 г. 

Община Долни Чифлик

„АВАРИЙНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ДЕРЕ В С.СТАРО ОРЯХОВО”

05.12.2018 г.  17:00 ч.

9083336

21.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Извършване на ремонтни дейности на коридорите в сградата на блок „Б“ на хотел „Шипка“ – град София“

06.12.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083306

20.11.2018 г. 

Столична община – Район „Подуяне“

Прилагане на мерки по енергийна ефективност на сградата на ДГ №74, район „Подуяне

05.12.2018 г.  17:00 ч.

9083300

20.11.2018 г. 

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен

„Изграждане в груб строеж на ученическо общежитие за нуждите на Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“ гр. Сливен“.

05.12.2018 г.  16:00 ч.

9083299

20.11.2018 г. 

Окръжен съд – гр.Добрич

„Текущ ремонт на санитарни възли (WC) в Съдебна палата – гр. Добрич, ул. „Д-р Константин Стоилов“ № 7“

06.12.2018 г.  17:00 ч.

9083292

20.11.2018 г. 

Община Крумовград

„СМР на обект: „Водоснабдяване с. Ковил – Бараци, община Крумовград – II етап“ подобект 1: Етап 2А – клон 1 – от РН 2 до с. Ковил – т. 56““.

06.12.2018 г.  17:00 ч.

9083291

20.11.2018 г. 

Община Руен

„Ремонт на улици в село Руен чрез асфалтиране о.т.- 65- о.т. 74, о.т.66- о.т.90 и о.т.60- о.т.57 в село Руен, община Руен”

26.11.2018 г.  17:00 ч.

9083288

20.11.2018 г. 

Столична община – Район „Оборище“

„Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“.

06.12.2018 г.  17:00 ч.

9083286

20.11.2018 г. 

Столична община – Район „Банкя“

„Избор на изпълнител за инженеринг (проектиране и строителство) на сграда за кметство в с. Иваняне, УПИ V – за кметство, административна сграда и МВР (ПИ с идентификатор 32216.2291.603), кв.8, с. Иваняне, Столична община – район „Банкя“.

05.12.2018 г.  17:00 ч.

9083279

20.11.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

,,ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОВДИГНАТИ ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ” В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

05.12.2018 г.  17:30 ч.

9083269

20.11.2018 г. 

Община Кюстендил

„Изграждане на външен пътнически асансьор в Парк хотел „Кюстендил“

26.11.2018 г.  17:00 ч.

9083267

20.11.2018 г. 

Община Сливо поле, област Русе

„Реконструкция на кръстовище – ул. „А.Стамболийски“, с.Бръшлен с републикански път II-21 Русе – Силистра на км31+624, община Сливо поле, област Русе“. В предмета на настоящата поръчка се включват отделни видове строително-мoнтажни работи, които са подробно описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществена поръчка и Техническия проект,приложен към документацията за обществена поръчка.

05.12.2018 г.  16:00 ч.

9083266

20.11.2018 г. 

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Кирково към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян

„Извършване на основен ремонт на административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП ДГС „Кирково”

26.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083260

19.11.2018 г. 

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение /СБАГАЛ/ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна“ ЕООД

Избор на изпълнител за изграждането на „ПРИСТРОЙКА – ВЪНШЕН АСАНСЬОР към съществуваща сграда на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД“

04.12.2018 г.  16:00 ч.

9083252

19.11.2018 г. 

Община Стамболийски

Извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Преустройство на втори и трети етаж от сграда, находяща се на ул. „Г.С.Раковски“ № 33 в град Стамболийски, община Стамболийски, в административна сграда на Община Стамболийски

21.11.2018 г.  17:00 ч.

9083245

19.11.2018 г. 

Община Казанлък

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ И УЛ. „ЧАТАЛДЖА“ В ГР. КАЗАНЛЪК ”

04.12.2018 г.  17:30 ч.

9083243

19.11.2018 г. 

Национална финансово-стопанска гимназия /НФСГ/ гр. София

Укрепване и ремонт на оградата на Националната финансово-стопанска гимназия

06.12.2018 г.  16:00 ч.

9083240

19.11.2018 г. 

Община Хисаря

Реконструкция и благоустрояване, вкл. реконструкция на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Климент Охридски” в участъка между бул. „Иван Вазов” и улица „Априлци” между осови точки 85-84-83-82-39 по регулационния план на кв. Веригово, гр. Хисаря

04.12.2018 г.  17:00 ч.

9083234

19.11.2018 г. 

Община Велики Преслав

Избор на изпълнител за обект: „Енергоспестяващи мерки и ремонт на Детска градина „Червена шапчица“ в с. Златар“

04.12.2018 г.  17:00 ч.

9083233

19.11.2018 г. 

Професионална гимназия /ПГ/ „Св. Иван Рилски“ гр. Раднево

„Подмяна на съществуващите железни прозорци и витрини на учебната сграда на ПГ „Св. Иван Рилски“ гр. Раднево“

04.12.2018 г.  16:00 ч.

9083231

19.11.2018 г. 

Община Враца

„Изграждане на детски площадки на територията на гр. Враца“

04.12.2018 г.  17:00 ч.

9083215

19.11.2018 г. 

Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на благоустрояване на част от пристанищен терминал Русе – център“

22.11.2018 г.  17:30 ч.

9083214

19.11.2018 г. 

Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана

Извършване на основен ремонт (строително-ремонтни дейности) в Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

22.11.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083213

16.11.2018 г. 

Община Перник

1.Описание на предмета на поръчката: „Подмяна на горивна база на ОУ с. Кладница“

03.12.2018 г.  17:00 ч.

9083209

16.11.2018 г. 

Община Карлово

„Изграждане на спортна площадка в ОУ „Христо Г. Данов” в село Розино”.

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9083204

16.11.2018 г. 

„Софийска вода“ АД

Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София. • Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“. • Изграждане на сигнална кабелна линия от водомерната шахта до югоизточната част на входната камера на водопровода, където е възможна връзка със съществуващ контролер от системата за управление SCADA на „Софийска вода“ АД

19.11.2018 г.  16:30 ч.

9083202

16.11.2018 г. 

Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика /ИЯИЯЕ/ – София

„Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на Хранилище за реакторно оборудване на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН в град София, бул. „Цариградско шосе“ № 72“

04.12.2018 г.  17:00 ч.

9083200

16.11.2018 г. 

Командване на Военновъздушните сили

Ремонт на помещения за тренажорен комплекс на самолет РС -9М в сграда -24 „Тренажорен комплекс“ във в.ф. 52090 -Д. Митрополия“

30.11.2018 г.  16:00 ч.

9083194

16.11.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

„Основен ремонт на ВиК инсталации, част Ел. и част ОВ и изпълнение на СМР на 2 броя санитарни възли на ДГ „Пролет“- село Ягодово “

03.12.2018 г.  17:30 ч.

9083186

16.11.2018 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй

03.12.2018 г.  16:00 ч.

9083184

16.11.2018 г. 

Община Димитровград

„Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”.

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9083176

16.11.2018 г. 

Община Златарица

Предметът на настоящата поръчка е „Основен ремонт на пенсионерски клуб в сграда общинска собственост в гр. Златарица, ул. „Ст. Попстоянов“ № 1“ и включва следните дейности: Изстъргване на постна боя от стени и тавани, Грундиране на стени и тавани, Шпакловка по стени и тавани, Боядисване на стени и тавани с латекс двукратно, Демонтаж ел. контакт, Демонтаж ел. ключ, Доставка и монтаж на ел. контакт, Доставка и монтаж на ел. ключ, Изравняване на под с OZBI плоскости 0,12 м – доставка и монтаж, Демонтаж врата, Демонтаж прозорец, Доставка и монтаж на PVC прозорец 154/177, бяла, пет камерна дограма, стъкло бяло Двойно отваряем, Доставка и монтаж на PVC прозорец 154/177, бяла, пет камерна дограма, стъкло бяло неотваряем, Доставка и монтаж на PVC врата 90/190, бяла, Доставка и монтаж на PVC прозорец 90/190, бяла, пет камерна дограма, стъкло бяло, Доставка и монтаж на вътрешни подпрозоречни дъски, Обръщане около прозорци и врата, Доставка и монтаж на ламиниран паркет, подложка, первази и всички свързани с това разходи и Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци.

03.12.2018 г.  17:00 ч.

9083160

16.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Извършване на неотложен ремонт на покривното покритие на сградата на Военен клуб – Бургас

03.12.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083148

15.11.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Бургас

Строително монтажни и ремонтни дейности на сгради при ОД МВР Бургас-Сектор Миграция, регистратура на ОДМВР Бургас, РУ Камено и 02 РУ Бургас

30.11.2018 г.  17:00 ч.

9083144

15.11.2018 г. 

Община Ситово

Поръчката обхваща : „Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово“ по обособени позиции- Обособена позиция №1: „Читалище Христо Смирненски с.Ситово“ – текущ ремонт Обособена позиция №2: „Младежки дом с.Ситово“ – текущ ремонт Обособена позиция №3: „Подход към здравна служба с.Добротица“ Обособена позиция №4: „Канал за отпадни води с.Ситово – сградно канализационно отклонение“ Обособена позиция №5: „Ограда на Читалище с.Любен“ За изпълнение на поръчката са предвидени средства в общ размер до 103 333.33 лв. без ДДС. Средствата за изпълнение на поръчката се осигуряват от бюджета на Община Ситово за 2018г. Същите следва да се третират като максимален финансов ресурс на Възложителя и офертите следва да са съобразени с това предварително обявено условие. Пълната информация относно, обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация към Документацията, публикувана на сайта на Община Ситово, в Профила на купувача, електронната преписка на поръчката.

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9083142

15.11.2018 г. 

Основно училище – Св.Патриарх Евтимий, гр. Велико Търново

Ремонт на покрив на ОУ Св.Патриарх Евтимий

23.11.2018 г.  16:30 ч.

9083138

15.11.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

Предмет на поръчката е определяне на изпълнител за изпълнение на парк и зона за отдих на територията на Регистрационно – приемателен център, гр.Харманли /РПЦ/ в поземлен имот с идентификатор 77181.6.495 по Кадастралната карта на гр.Харманли.

03.12.2018 г.  17:00 ч.

9083137

15.11.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции /област Добрич/, както следва: Обособена позиция № 1: Подмяна на СБС, проводник, куки и изолатори и реконструкция МрНН на обекти в РЦ Добрич: 1. Подмяна на СБС, куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари, откл. Лозенец, РЦ Добрич; 2. Подмяна на куки и изолатори на извод Северци, П/ст Крушари – гръбнак, РЦ Добрич; 3. Подмяна на куки и изолатори извод Пробел, П/ст Крушари, РЦ Добрич; 4. Подмяна на СБС и проводник на ТП2 Черна, РЦ Добрич; 5. Реконструкция МрНН ТП ДЗС Раковски, РЦ Добрич. Обособена позиция № 2: Изместване на електромерни табла и ремонт на кабелна мрежа НН, захранвана от ТП „Ком“ и обхващаща улиците „Ком“, „Ропотамо“, „Осми март“, „Синчец“, „Балкан“, „Суха река“ и „Вардар“, кв. „Червената пръст“, гр. Добрич.

30.11.2018 г.  18:00 ч.

9083136

15.11.2018 г. 

Община Пирдоп

Извършване на довършителни строителни работи – полагане на подови настилки в ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, ведно със сгради „Невена Генчева“ и „Снежанка“ гр. Пирдоп

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9083134

15.11.2018 г. 

Община Хасково

„Премахване на незаконен строеж „Реконструкция и надграждане на съществуваща сграда, ползваща се за склад и привеждането му в първоначални размери в план и височина в имот №77195.715.221 по КК на гр. Хасково, ул. „Оборище „№31“

03.12.2018 г.  17:00 ч.

9083126

15.11.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Благоевград към ЕСО

Подмяна на МВЗ на ВЛ 400 кV „Пирин“ в участъка от портал на п/ст „Благоевград“ до ст. № 81

03.12.2018 г.  16:30 ч.

9083119

15.11.2018 г. 

68 бригада Специални сили гр. Пловдив

„Авариен ремонт на сграда №1 във войскови район 1535 на военно формирование 32990“

30.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083106

14.11.2018 г. 

Община Несебър

„Градска тоалетна, находяща се в УПИ VI-266.473 – за градски парк, кв. 37 по плана на гр. Обзор, Община Несебър“

29.11.2018 г.  17:00 ч.

9083105

14.11.2018 г. 

Община Несебър

„Зарядна станция за дизелово гориво с резервоар за 30 тона в ПИ 51500.73.31, м. Кокалу, Община Несебър”

29.11.2018 г.  17:00 ч.

9083101

14.11.2018 г. 

Община Венец

„Обособяване на лекарски кабинети в кметство с. Ясенково, общ. Венец”

29.11.2018 г.  16:30 ч.

9083094

14.11.2018 г. 

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура – Териториално поделение(клон) Лом

„Изграждане на второ независимо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-юг“

29.11.2018 г.  17:30 ч.

9083090

14.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Ремонт и реконструкция на съществуваща ОВК инсталация на Централен военен клуб – гр. София“

30.11.2018 г.  17:30 ч.

9083089

14.11.2018 г. 

Община Велинград

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от НР „Нежовица” по ул. „Юри Венелин” до ул. „Бялата скала” и водопроводен клон по ул. „Бялата скала”, съгласно рег. план на гр. Велинград.

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9083086

14.11.2018 г. 

Община град Добрич

„Строително-монтажни работи (СМР) и строително-ремонтни работи (СРР) на обекти по обособени позиции”: Обособена позиция №1 (ОП1): „Текущ ремонт на покрива на Концертна зала „Добрич“, гр. Добрич”. Обособена позиция №2 (ОП2): „Текущ ремонт на покрива на МП „Градски хали“, град Добрич”. Обособена позиция №3 (ОП3): „Текущ ремонт на покрив в „Център за защита на природата и животните“, град Добрич”. Обособена позиция №4 (ОП4): „Текущ ремонт на покрива на административна сграда, на Община град Добрич, град Добрич” – възлагане по реда на чл.21, ал.6 ЗОП. Обособена позиция №5 (ОП5): „Текущ ремонт на покрива на административна сграда, на Дирекция „Гражданска регистрация и обслужване на населението“ ГРОН, град Добрич” – възлагане по реда на чл.21, ал.6 ЗОП.

29.11.2018 г.  17:00 ч.

9083085

14.11.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Асфалтиране и благоустрояване на улици в с. Долна Дъбева, общ. Велинград“.

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9083083

14.11.2018 г. 

Община Пловдив

Изпълнение на строителство, свързано с хидроизолационни работи на обект: Езеро на Пеещите фонтани в „Цар Симеонова Градина” – гр. Пловдив

29.11.2018 г.  17:15 ч.

9083082

14.11.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Асфалтиране и благоустрояване на улици „Г. Бенковски”, „Елин връх” и „Саркиница” в с. Драгиново, общ. Велинград“.

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9083078

14.11.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Мальовица” в с. Юндола“.

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9083077

14.11.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО

Ретрофит прекъсвачи в полета 20 кV в п/ст „Пелово“

20.11.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083054

13.11.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД – Хасково

Ремонт на отделение по хемодиализа при „МБАЛ-Хасково” АД.

28.11.2018 г.  16:00 ч.

9083047

13.11.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Русе

Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на административни сгради на МВР, управлявани от ОДМВР – Русе“, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на Първо РУ – Русе при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес: гр. Русе, ул. „Давид“ №2“; Обособена позиция №2 – „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на Второ РУ – Русе при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес: гр. Русе, ул. „Рига” №3“;

28.11.2018 г.  17:30 ч.

9083040

13.11.2018 г. 

Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство,гр. Пазарджик – /Старо име -Професионална гимназия по облекло /ПГО/ – гр. Пазарджик/

ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ФРИЗЬОРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО- ГР. ПАЗАРДЖИК

27.11.2018 г.  16:00 ч.

9083028

13.11.2018 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Изграждане на ново трасе на дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС 1 и ШПС 2

19.11.2018 г.  16:00 ч.

9083025

13.11.2018 г. 

Община Пловдив – Район Западен

Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив

15.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083054

13.11.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД – Хасково

Ремонт на отделение по хемодиализа при „МБАЛ-Хасково” АД.

28.11.2018 г.  16:00 ч.

9083047

13.11.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Русе

Извършване на строително-ремонтни и монтажни работи на административни сгради на МВР, управлявани от ОДМВР – Русе“, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на Първо РУ – Русе при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес: гр. Русе, ул. „Давид“ №2“; Обособена позиция №2 – „Подмяна на стара дървена и желязна дограма с алуминиева и PVC дограма на административна сграда на Второ РУ – Русе при ОДМВР – Русе, намираща се на адрес: гр. Русе, ул. „Рига” №3“;

28.11.2018 г.  17:30 ч.

9083040

13.11.2018 г. 

Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство,гр. Пазарджик – /Старо име -Професионална гимназия по облекло /ПГО/ – гр. Пазарджик/

ПОДМЯНА НА ДОГРАМА И СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ФРИЗЬОРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО- ГР. ПАЗАРДЖИК

27.11.2018 г.  16:00 ч.

9083028

13.11.2018 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Изграждане на ново трасе на дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС 1 и ШПС 2

19.11.2018 г.  16:00 ч.

9083025

13.11.2018 г. 

Община Пловдив – Район Западен

Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив

15.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083019

12.11.2018 г. 

Постоянно представителство на Република България към ООН – Ню Йорк

„Подмяна на външна дограма на жилищен блок, част от недвижимото имущество, собственост на Република България извън страната, предоставено за управление на МВНР с адрес: 328 ИЙСТ 86-та улица, Ню Йорк 10028 САЩ“.

15.11.2018 г.  17:30 ч.

9083016

12.11.2018 г. 

Община Рудозем

„Реконструкция на улица от о.т.144 до о.т.102 с.Елховец”

16.11.2018 г.  17:00 ч.

9083010

12.11.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонтните работи по читалището включват: обръщане около новомонтирани прозорци /външно и вътрешно/; обръщане с гипсова шпакловка/външно и вътрешно/; поставяне на алуминиеви ъгъли; превоз, монтаж и демонтаж на скеле за фасада; кърпене на фасада; грундиране и фасадна боя / две ръце /; профилирано подмазване на первази под прозорци.

27.11.2018 г.  17:30 ч.

9083007

12.11.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Русе към ЕСО

Изграждане на нова покривна конструкция на административна сграда на МЕР Русе

19.11.2018 г.  16:30 ч.

9083006

12.11.2018 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект: „Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с. Дъбово и с. Юлиево, община Мъглиж в регулация, без да се променя трасето на преносната мрежа“.

27.11.2018 г.  17:00 ч.

9083004

12.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„извършване на ремонт и реставрация на Военен клуб – Кюстендил“

27.11.2018 г.  17:30 ч.

9083002

12.11.2018 г. 

Община Троян

„Изграждане СОЗ на каптиран извор „Нейчов извор“, кв. „Попишка““ /СМР/ “

27.11.2018 г.  17:30 ч.

9082977

12.11.2018 г. 

Община Нова Загора

„Текущ ремонт на обекти общинска собственост”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на площадково пространство в с. Радево, общ. Нова Загора. Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на площадково пространство в с. Ценино, общ. Нова Загора.

15.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082955

09.11.2018 г. 

Община Шумен

,,Изграждане на санитарен възел и медицински кабинет към ОУ ,,Христо Ботев“ с. Ивански в изпълнение на проект: ,,Взаимодействие с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“ по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи“

19.11.2018 г.  17:30 ч.

9082950

09.11.2018 г. 

„Софийска вода“ АД

Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15 ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия – BG16RFOP002-3.002) ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки

12.11.2018 г.  16:30 ч.

9082942

09.11.2018 г. 

Професионална гимназия по транспорт /ПГТ/ „Васил Друмев“ гр. Стражица

Предметът на настоящата обществената поръчка е изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградата на професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев“ гр. Стражица в т.ч.: Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле; Очукване подпухнала външна мазилка; Кърпежи външна мазилка; Доставка и монтаж на EPS 80 мм, външни стени; Доставка и монтаж на EPS 20 мм, покрай прозорци и врати; Монтаж фасадни профили; Монтаж подпрозоречни дъски – алуминиеви; Демонтаж стари водосточни казанчета; Демонтаж водосточни тръби; Доставка и монтаж водосточни тръби; Доставка и монтаж водосточни казанчета; Доставка и полагане на минерална вата 10 мм. в таван; Полагане грунд по стени против плесен; Външна мазилка минерална силиконова драскана; Товарене ръчно и извозване на строителни отпадъци, в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително – монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие – Приложение № 3.

23.11.2018 г.  16:00 ч.

9082940

09.11.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонт на покрив на „Туристически информационен център с. Маточина“, община Свиленград, включващ : демонтаж на капаци; доставка и монтаж на поцинкована ламарина по улама; пренареждане на керемиди; доставка и монтаж на капаци; подмазване на капаци; натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци.

26.11.2018 г.  17:30 ч.

9082928

09.11.2018 г. 

Община Горна Оряховица

Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности по реконструкция, преустройство и модернизация на спортна зала “Никола Петров”, находяща се в УПИ I – “За стадион, ресторант, спортни зали и озеленяване”, стр. кв. 199, гр. Горна Оряховица.

26.11.2018 г.  17:00 ч.

9082927

09.11.2018 г. 

Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести /СБАЛИПБ/ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

Настоящата поръчка включва изпълнение на дейности по укрепване на павилиони „Северен“ и „Среден“ на лечебното заведение, както извършване на ремонт на съществуваща площадкова канализация на СБАЛИПБ „ПРОФ.ИВАН КИРОВ” – I етап.Подробно описание на дейностите се съдържа в техническата спецификация.на разположение на участниците са и проектите за изпълнение на СМР-тата.

26.11.2018 г.  16:00 ч.

9082920

09.11.2018 г. 

Основно училище – Св.Патриарх Евтимий, гр. Велико Търново

Ремонт на покрив на ОУ Св.Патриарх Евтимий

22.11.2018 г.  16:30 ч.

9082919

09.11.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ „Злати Терзиев“ с. Баня, Нова Загора

Предмет на поръчката е ремонт на сградата на Основно училище „Злати Терзиев” с. Баня, общ. Нова Загора. Предвиден е ремонт на покривната конструкция, подмяна на керемидите, полагане на минерална вата, подмяна на стара дървена дограма с нова PVC , обръщане около сменената дограма и други СМР.

26.11.2018 г.  16:00 ч.

9082918

09.11.2018 г. 

Окръжен съд – Видин

„Противопожарни строително-технически дейности на територията на сградата на Съдебна палата гр. Видин“.

23.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082912

08.11.2018 г. 

Община Тетевен

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН“, със следните обособени позиции: – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Строително – монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен”, на следните обекти: 1.Изграждане на подпорни стени, ул. „Стоян Генков“, с. Черни Вит; 2.Изграждане на подпорна стена за укрепване на общински път LOV 2111, с. Васильово от свлачище; – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Подпорна стена за укрепване на част от общински път LOV 2115 – Десеткар Дивчовото, с. Дивчовото, общ. Тетевен“.

13.11.2018 г.  17:00 ч.

9082906

08.11.2018 г. 

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Изграждане на Радио-релейна станция“Морулей“

13.11.2018 г.  16:00 ч.

9082896

08.11.2018 г. 

Община Берковица

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Опълченска“, съответно ОТ-143 до ОТ 185А.“ Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Щърковица“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“, съответно ОТ-136 до ОТ 136 А.“

13.11.2018 г.  17:00 ч.

9082892

08.11.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в област Варна, по обособени позиции

23.11.2018 г.  18:00 ч.

9082891

08.11.2018 г. 

Община Разград

Ремонтни работи в Приют за бездомни кучета

12.11.2018 г.  17:30 ч.

9082885

08.11.2018 г. 

Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

„Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на подова настилка от ламиниран паркет на работни помещения в сградaта на ЦУ на НЗОК“

12.11.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082863

07.11.2018 г. 

„Булгартрансгаз“ ЕАД

Предметът на поръчката с наименование: „Ремонт на участък от Газопроводно отклонение Правец” включва изпълнението на следните дейности: • Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) – изграждане на подходни пътища (при необходимост), изграждане на строителна база (по преценка на Изпълнителя), подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация; • Демонтажни работи в т.ч. натоварване и извозване на демонтирани тръби и строителни отпадъци; • Доставка на материали, без тези доставени от Възложителя; • Изработване на документация за имотите, засегнати при строителството, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията; • Строително – монтажни работи (СМР); • Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания и 72 – часови проби в експлоатационни условия; • Изработване на изпълнителна документация; • Всички дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа с подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване.

13.11.2018 г.  17:00 ч.

9082857

07.11.2018 г. 

Община Генерал Тошево

„Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9082855

07.11.2018 г. 

Община Руен

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУЕН ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ НА ОУ И ПДГ, СЕЛО СОКОЛЕЦ”; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ НА ОУ И ПДГ, СЕЛО РОЖЕН”; 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА ЦДГ, СЕЛО ТРЪНАК”; 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА КМЕТСТВО, СЕЛО ДРОПЛА”.

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9082852

07.11.2018 г. 

Държавна агенция „Архиви“ /ДАА/

Инженеринг – проектиране, авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строително-ремонтни работи на обект: Ремонт на покрив на административна сграда на ДАА над VII етаж и ремонт на VII терасовиден етаж – София, ул.”Московска” № 5

22.11.2018 г.  17:30 ч.

9082840

07.11.2018 г. 

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ Вита ЕООД – Велинград

„Изпълнение на СМР по ремонт на сграда №04-котелно, перално, луга на МБПЛР Вита – клон Поморие”

22.11.2018 г.  16:30 ч.

9082830

07.11.2018 г. 

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Ремонт на покрив на Стол 2. В обхвата на поръчката влизат дейности по възстановяване на покрива, в това число изкърпване на старата хидроизолация, полагане на допълнителна топлоизолация и на нова хидроизолация на битумна основа, след извършване на необходимите подготвителни дейности. Строително-монтажните работи приключват с оформяне на покривните детайли (покривни бордове, холкери, воронки и др.).

28.11.2018 г.  16:00

9082821

06.11.2018 г. 

Министерство на отбраната /МО/

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ – основен ремонт на подблоково пространство на партерен етаж. Основния ремонт на помещенията са по количествена сметка по: – Ви К част, -Електро част, -Покрив над еркер, -Шпакловка , мазилка и подмяна на настилки.

09.11.2018 г.  17:30 ч.

9082819

06.11.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца

„Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води“

09.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082818

06.11.2018 г. 

„Софийска вода“ АД

Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно-възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“

09.11.2018 г.  16:30 ч.

9082815

06.11.2018 г. 

Община Божурище

„Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на сградата на поликлиника и аптека, находяща се в УПИ X-поликлиника, кв.89 по плана на гр.Божурище, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи по Етап І и упражняване на авторски надзор”

09.11.2018 г.  17:30 ч.

9082811

06.11.2018 г. 

Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ – Търговище

Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на ламинат в работните помещения на сградата на РЗОК-Търговище

09.11.2018 г.  16:00 ч.

9082807

06.11.2018 г. 

Професионална гимназия по транспорт и строителство Христо Смирненски – гр. Разград

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива и на Учебен корпус А на ПГТС „Христо Смирненски“ гр. Разград, в т.ч.: Демонтаж стара хидроизолация; Демонтаж стара циментова замазка; Демонтаж стари олуци; Демонтаж стари водосточни тръби; Демонтаж водосточни казанчета; Демонтаж стари поли и шапки;Циментова замазка покрив;Грундиране основа;Направа хидроизолация два пласта с посипка; Ремонт комини; Монтаж поли, шапки, щорц от поцинкована ламарина; Монтаж олуци от поц. ламарина; Монтаж казанчета поц ламарина; Монтаж водосточни тръби от поц. ламарина; Смяна осветителни тела; Ремонт ел инсталация; Шпакловане на стени и тавани с готова шпакловъчна смес; Боядисване с латекс; Направа и монтаж гръмоотводна инсталация. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие.

21.11.2018 г.  16:00 ч.

9082806

06.11.2018 г. 

Столична община – Район „Триадица“

Възстановяване на пътната настилка по ул. „Хенрик Ибсен“, след изграждане на улична канализационна мрежа – I етап от бул. „Гоце Делчев“ до ул. „Никола Крушкин-Чолака“

21.11.2018 г.  17:00 ч.

9082802

06.11.2018 г. 

Община Пловдив – район „Южен“

Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154″А“ по плана на кв. „Въстанически-юг“, гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. „Иван Гарванов“ № 46, гр. Пловдив.

21.11.2018 г.  17:00 ч.

9082794

06.11.2018 г. 

Община Роман

ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ НА СГРАДА КМЕТСТВО С. КАМЕНО ПОЛЕ“

21.11.2018 г.  17:00 ч.

9082791

06.11.2018 г. 

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

„Изграждане на дренаж и канавка за отводняване на земно платно км. 187+100 до км. 187+550 в междугарието Сандански – Дамяница по V – та жп линия“ Видове и количества СМР при изпълнение на обекта: -Изготвяне на проект за отвoдняване-1бр. -Изготвяне на екзекутивна документация-1бр -Подготовка на строителна площадка и габарит 406м (Изсичане на единични дървета и храсти с ширина по пет метра ляво и дясно по километража мерено от външен ръб банкет)-4060м2 -Линеен изкоп в земни почви (за полагане на ЕКТ 50/200) с натоварване на транспорт механизирано от км. 186+954 до км. 187+070 вляво по километража-116 метра-81,20м3 -Линеен изкоп в земни почви (за полагане на ЛПС 50/200) с натоварване на транспорт механизирано от км. 187+144 до км. 187+260 вдясно по километража-116 метра-81,20м3 -Доставка и полагане на пясък за подравняване на основа-36,54м3 -Доставка на стоманбетонови елементи ЕКТ 50/200-522м -Доставка на стоманбетонови елементи ЛПС 50/200-116м -Монтаж на стоманобетонови елементи ЛПС 50/200 от км. 187+144 до км. 187+260 вдясно по километража-116 метра -Монтаж на стоманобетонови елементи ЕКТ 50/200 от км. 186+954 до км. 187+070 вляво по километража – 116 метра -Преоткосиране на откоси от км 187+145 до км 187+550 вляво по километража-202,50м3 -Демонтаж на съществуващи канавки от км. 187+144 до км 187+550 вляво по километража и превоз до площадка на инвеститора-406м -Траншеен изкоп в земна почва за дренаж от км.187+144 до км.187+550 вляво по километража-365,40м3 -Доставка и полагане на геотекстил-1425м2 -Доставка и полгане на дренажна тръба Ф160-406м -Доставка и полагане на несортиран трошен камък за дренаж-324,80м3 -Тампониране на дренаж-40,60м3 -Полагане на нови ЕКТ 50/200 от км. 187+144 до км.187+550 вляво по километража-406м -Линеен ръчен изкоп за почистване на съществуващи отводнителни канавки, облицовани с ЕКТ 50/200, натоварване и транспорт от км. 187+260 до км. 187+430 дясно по километража-85м -Натоварване и извозване на изкопана разбухнала коеф 1,37 земна маса и всички свързани с това разходи-999,96м3

12.11.2018 г.  16:45 ч.

9082786

06.11.2018 г. 

Община Несебър

Изграждане на ново котелно към Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” КК „Слънчев бряг – Запад”, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I – общ., кв. 4801, ПИ с идентификатор 51500.506.492 по плана на КК „Слънчев бряг – Запад”, Община Несебър

09.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082772

05.11.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Рахила Ангелова“ АД – Перник

Ремонт, обзавеждане и оборудване на Второ вътрешно отделение на МБАЛ Рахила Ангелова АД, гр. Перник. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Строително-ремонтни работи Обособена позиция № 2 Обзавеждане и оборудване

22.11.2018 г.  16:30 ч.

9082770

05.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

„Ремонт на терасата и помещения на гараж на МО – Военно общежитие „5-ти километър“

20.11.2018 г.  17:30 ч.

9082763

05.11.2018 г. 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ /ДА „ДР и ВВЗ“/

„Изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО) в петролни бази на Държавна Агенция „Държавен резерв и военнвременни запаси“

22.11.2018 г.  17:30 ч.

9082758

05.11.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев“ с. Самуилово

Изграждане в груб строеж на пристройка към училищна сграда и външни ВиК комуникации за нуждите на ОУ Христо Ботев с. Самуилово, общ. Сливен.

08.11.2018 г.  16:00 ч.

9082757

05.11.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Бургас

Строително монтажни и ремонтни дейности на сгради при ОД МВР Бургас – Пътна полиция Бургас и РУ Созопол

20.11.2018 г.  17:00 ч.

9082756

05.11.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев“ с. Самуилово

Ремонт на коридори и стълби на учебните корпуси на ПГТО „Добри Желязков“

08.11.2018 г.  16:00 ч.

9082747

05.11.2018 г. 

Община Алфатар

„Текущ ремонт и поддържане на пътища от РПМ, в границите на населените места в Община Алфатар за 2019 г.“

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9082740

05.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Проектиране, основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб – гр.Русе.

20.11.2018 г.  17:30 ч.

9082736

05.11.2018 г. 

Община Панагюрище

„Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на втори достъп до кв.Драгулин, гр.Панагюрище и авторски надзор”

08.11.2018 г.  18:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082720

02.11.2018 г. 

Община Руен

„Ремонт на улици в село Руен чрез асфалтиране о.т.- 65- о.т. 74, о.т.66- о.т.90 и о.т.60- о.т.57 в село Руен, община Руен”

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9082714

02.11.2018 г. 

Община Сунгурларе

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонтни работи на сгради, собственост на Община Сунгурларе. Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни работи на три обекта на територията на община Сунгурларе – с. Лозарево, с. Манолич и с. Вълчин, разделени на три обособени позиции: – Ремонт на ДГ „Щастливо детство“ с. Лозарево, община Сунгурларе; – Ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Манолич, община Сунгурларе; – Ремонт на административна сграда на кметство в с. Вълчин, община Сунгурларе.

20.11.2018 г.  17:00 ч.

9082713

02.11.2018 г. 

Летище София ЕАД

„Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9082707

02.11.2018 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Габрово

„Преустройство на асансьор в сградата на РЗОК – Габрово”.

07.11.2018 г.  17:00 ч.

9082706

02.11.2018 г. 

Професионална гимназия по облекло и дизайн – Евридика

Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

17.11.2018 г.  17:00 ч.

9082700

02.11.2018 г. 

Тракийски университет – Стара Загора

Настоящата обществена поръчка с предмет: „Изграждане на полуоткрити боксове за коне на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в УПИ ІІ-кв. 1 гр. Стара Загора“ включва СМР по изграждане на едноетажна постройка със застроена и разгъната застроена площ от 201.90 кв.м. в УПИ № ІІ от кв. 1-Студентски град по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.531.105. Строителството ще се извърши съгласно Разрешение за строеж № 19-409/11.09.2018 г. на Главния архитект на Община Стара Загора и одобрен проект по части: „Архитектурна”; „Конструктивна”; „Водоснабдяване и канализация”; „Електрическа”; „Геодезическа”; „МТ” с приложена част „Пожарна безопастност”. Строежът е пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗУТ във връзка с чл. 10, ал. 2, буква „б” от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – неразделна част от настоящите Указания за участие.

06.11.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082694

01.11.2018 г. 

Община Бобов дол

„Благоустрояване на площадно пространство пред читалище „Просвета 1903“, кв. „Христо Ботев“, гр. Бобов дол“

21.11.2018 г.  17:15 ч.

9082682

01.11.2018 г. 

Община Карлово

„Изграждане на спортна площадка в ОУ „Христо Г. Данов” в село Розино”.

16.11.2018 г.  17:00 ч.

9082678

01.11.2018 г. 

„Софийска вода“ АД

Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София. • Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“. • Изграждане на сигнална кабелна линия от водомерната шахта до югоизточната част на входната камера на водопровода, където е възможна връзка със съществуващ контролер от системата за управление SCADA на „Софийска вода“ АД

16.11.2018 г.  16:30 ч.

9082677

01.11.2018 г. 

Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана

Извършване на основен ремонт (строително-ремонтни дейности) в Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

15.11.2018 г.  16:00 ч.

9082657

01.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

„Извършване на строително–монтажни работи на трети етаж на административна сграда предоставен за ползване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с местонахождение: гр. Бургас, кв. “Победа“, ул. „Индустриална“ № 2 (с нов административен адрес ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 14), включващ вътрешни ремонтни дейности“.

19.11.2018 г.  17:30 ч.

9082655

01.11.2018 г. 

Община Стамболийски

„Извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Преустройство на втори и трети етаж от сграда, находяща се на ул. „Г.С.Раковски“ № 33 в град Стамболийски, община Стамболийски, в административна сграда на Община Стамболийски“

16.11.2018 г.  17:00 ч.

9082653

01.11.2018 г. 

„Софийска вода“ АД

„Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на главно табло ниско напрежение (ГТНН) монтирано в контейнер на кота „0“ в КПС Илиянци.“

08.11.2018 г.  16:30 ч.

9082642

01.11.2018 г. 

Община Русе

1. Събаряне на обекти общинска собственост и обекти по Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе; 2. Събаряне на обекти по Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе; 3. Изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, съгласно чл. 14 от НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при възникнала необходимост.

05.11.2018 г.  17:30 ч.