ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094141 31.10.2019 г. Община Смолян „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ:“ПРИЮТ ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗДОМНИ КУЧЕТА В УПИ I – 923.29, 923.30, КВ.2, ГР. СМОЛЯН“ – ЕТАП 1“ 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9094140 31.10.2019 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“ 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9094139 31.10.2019 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН, ПРЕД БЛОК „СТРОИТЕЛ“ № 1, ПО ДЕСНИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“. 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9094136 31.10.2019 г. Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица Ремонт на един от коридорите в учлището, с което ще се подобри материално – техническата база на училището и ще се създадат по-добри условия за организиране и изпълнение на учебния процес. 11.11.2019 г.  16:30 ч.
9094133 31.10.2019 г. Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Основен ремонт с промяна предназначението на помещения в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград и изграждане на зимна градина и топла връзка във вътрешния двор“. 12.11.2019 г.  17:30 ч.
9094132 31.10.2019 г. Община Велинград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Изграждане на спортна площадка в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Велинград“ съгласно Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0079-C01/08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. 06.11.2019 г.  17:00 ч.
9094123 31.10.2019 г. Столична община – Район „Витоша“ „Проектиране и изграждане на ново улично осветление на обекти на територията на Столична община, район „Витоша“ 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9094122 31.10.2019 г. Община Каспичан Ремонт и реконструкция на спортен комплекс – гр.Каспичан“ – етап 2: Площадка за скейтборд и преустройство на съществуваща трибуна в скейтборд атракция”. 14.11.2019 г.  17:00 ч.
9094119 31.10.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол Предмет на обществената поръчка е поддържане /превантивно, текущо и зимно/ и текущ ремонт на Общинската пътна мрежа /ОПМ/ на територията на Община „Тунджа”, като включва дейности, подробно описани в раздел ІІ – раздел VІ от ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА, неразделна част от документацията на обществената поръчка, публикувана в Профила на купувача на Община „Тунджа“. 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9094116 31.10.2019 г. Община Ветрино Изграждане на лятна сцена в УПИ І, кв.25, с.Ветрино, област Варна Обекта се състои от две съблекални, монолитна стоманобетонова едноетажна сцена с трибуни за около 100 човека. 12.11.2019 г.  17:00 ч.
9094111 31.10.2019 г. Областна администрация – област Смолян „ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ”“ 11.11.2019 г.  17:30 ч.
9094106 31.10.2019 г. Община Черноочене „Изместване на ВЛ 20 kV изв.Железник Арпезос в участък от ст.№18/4 до МТП 7 Черноочене минаваща през ПИ 81236.502.23 и ПИ 81236.502.14, ВЛ НН езв.1 и 2 от МТП 7 Черноочене до ст.№5 и ст.№5 и КЛ НН до КРШ4 и КРШ5, минаващи през ПИ 81236.502.14, ПИ 81236.502.62 и ПИ 81236.502.79 и нов БКТП в ПИ 81236.502.14, с.Черноочене, общ.Черноочене“ 20.11.2019 г.  17:00 ч.
9094083 31.10.2019 г. Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Варна – /Правоприемник на Областна дирекция – Полиция – Варна/ Ремонт на покрив на сградата на Четвърто РУ към ОДМВР – Варна 11.11.2019 г.  17:30 ч.
 

ID

Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094071 30.10.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Варна към ЕСО Проектиране и изграждане на вентилационна система за КРУ 20 kV в п/ст ”Варна – Север 12.11.2019 г.  16:30 ч.
9094063 30.10.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Изграждане на спортни площадки – Изграждане на спортна площадка, ул. „Баба Тонка“ № 44, УПИ I, кв. 249“, гр. Сливен“ 15.11.2019 г.  17:00 ч.
9094061 30.10.2019 г. Община Вършец „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Обновяване на градски парк в ПИ 12961.420.1 (УПИ I-1, кв. 75) в гр. Вършец“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 18.11.2019 г.  17:00 ч.
9094058 30.10.2019 г. Община Драгоман Текущ ремонт и обновяване на тротоарна настилка на ул. „Св. Иван Рилски“ от о.т. 27+563 км до о.т. 27+287,26 км 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9094048 30.10.2019 г. Сухопътни войски – Военно формирование 22450 Ремонт на покривно покритие 12.11.2019 г.  17:30 ч.
9094038 30.10.2019 г. 10-то Основно училище – Алеко Константинов, гр. Перник Избор на изпълнител за „Реконструкция и ограждане на съществуваща спортна площадка (игрище), с изкуствена трева, с размери 40м/20м в двора на X ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” гр. Перник“ 04.11.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9094027 29.10.2019 г. Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/ „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на котелно стопанство в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград“. 11.11.2019 г.  17:30 ч.
9094026 29.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонт на покривите на хотел „Фрегата“. 08.11.2019 г.  17:30 ч.
9094023 29.10.2019 г. Община Русе Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе 08.11.2019 г.  17:30 ч.
9094019 29.10.2019 г. Национален статистически институт /НСИ/ „Изпълнение на СМР в административни сгради на НСИ по обособени позиции в цялата страна: обособена позиция № 1„Изграждане на преградна стена в работно помещение на VII етаж в ОСИ – гр. Силистра“; обособена позиция № 2 „Оптимизиране на работни помещения на IV етаж в ОСИ гр. Монтана“; обособена позиция № 3 „Изграждане на преградна стена във входно фоайе на VI и VII етаж в ОСИ – гр. Търговище“; обособена позиция № 4 „Ремонт на 5 бр. работни помещения, санитарен възел и монтаж на алуминиева преградна стена на VII етаж в ОСИ – гр. Хасково“; обособена позиция № 5 „Ремонтни дейности на 3 етаж в ОСИ – гр. Кюстендил“; обособена позиция № 6 „Изграждане на преградна стена във входно фоайе на 6 етаж в ОСИ – гр. Перник“; обособена позиция № 7 „Монтаж на охранителна решетка за ст. 701 и преместване на комуникационно оборудване, оптичен кабел и автоматична телефонна централа в ОСИ – гр. Сливен“; обособена позиция № 8 „Ремонт на покриви и подмяна на дограма в УКЦ-Сливек“; обособена позиция № 9 „Ремонт на санитарни възли на III и IV етаж в сграда в ОСИ-Плевен“; обособена позиция № 10 „Сигнално – охранителна техника за нуждите на НСИ“; обособена позиция № 11 „Пожароизвестителни системи за нуждите на НСИ“ и обособена позиция № 12 „Системи за видеонаблюдение за нуждите на НСИ“. 08.11.2019 г.  17:30 ч.
9094014 29.10.2019 г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ /ВТУ/ – Велико Търново Авариен ремонт на отоплителен тръбопровод от ОЦ към Блок 7, Блок 11 и Блок 14 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 13.11.2019 г.  16:30 ч.
9094013 29.10.2019 г. Община Разград „Текущ ремонт в помещения от сграда-общинска собственост, предоставена на „Домашен социален патронаж”, гр. Разград” 01.11.2019 г.  17:30 ч.
9094000 29.10.2019 г. Община Хисаря «Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря» 01.11.2019 г.  17:00 ч.
9093996 29.10.2019 г. Национален дворец на децата /НДД/ Обновяване и привеждане в състояние за пълноценно функциониране на зала-фоайе в Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 –Акустична стена за зала фоайе в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София; Обособена позиция № 2 –Затъмнение/засенчване на стъклен покрив на зала-фоайе в сградата на Националния дворец на децата на бул.“Александър Стамболийски“ № 191, гр.София; 08.11.2019 г.  16:00 ч.
9093994 29.10.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за извършване на строителни дейности по надграждане на съществуващия парапет с височина 74,5 см/метален- ковано желязо и дървена ръкохватка / до височина 113,5 см.разположен от първия до последния етаж на съдебната сграда на Върховния административен съд, гр. София, ул.„Александър Стамболийски“ № 18,съгласно Инвестиционен технически проект. 01.11.2019 г.  12:00 ч.
9093987 29.10.2019 г. Община Долна Митрополия Предмет на обществената поръчка е изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33 на гр. Долна Митрополия. 01.11.2019 г.  17:00 ч.
9093986 29.10.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Изграждане на детска площадка в УПИ I – „за комплексно застрояване“, поземлен имот с идентификатор 68134.601.181, кв.39, м. жк. „Левски Г“ и ремонт на съществуваща детска площадка при бл.96, жк. „Сухата река“ 01.11.2019 г.  17:00 ч.
9093982 29.10.2019 г. Община Руен „Текущ ремонт на улици по населени места чрез чакълиране” 01.11.2019 г.  17:00 ч.
9093970 29.10.2019 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /предишно наименование – Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район – център Пловдив/ „Изпълнение на строително-монтажни работи в находище на минерална вода „Велинград-Лъджене”, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик” 01.11.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093964 28.10.2019 г. Община Габрово Изпълнение на „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“. Срокът за изпълнение на строителството: Следва да бъде не по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни и по-голям от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр. 2 и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба № 3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.(но не по-късно от 30.08.2020 г.) 04.11.2019 г.  17:00 ч.
9093961 28.10.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР: Подмяна на водопровод 125 мм с ПЕВП 140/10 по ул. „Родопи“, в гр. Ветово, общ. Ветово“ 31.10.2019 г.  17:00 ч.
9093941 28.10.2019 г. Община Хисаря „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“ 07.11.2019 г.  17:00 ч.
9093935 28.10.2019 г. „Пазар на производителите – Кърджали“ ЕАД „Изграждане на Първи етаж от Двуетажна сграда с магазини и офиси в УПИ VII , кв.234, гр.Кърджали”, Стара градска част, Кърджали, плочата на кота +3,35 и покриване с временна дървена конструкция-Етап I“ 07.11.2019 г.  17:00 ч.
9093932 28.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонт и реставрация на зали концертна и заседателна с входни антрета към тях във ВМК-Варна“ 01.11.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093904 25.10.2019 г. Община Вършец „Извършване на СМР за изпълнение на проект: „Ремонт и обновяване на спортна инфраструктура в ПИ с идентификатор 12961.40.913 по КК и КР на гр. Вършец, местност „Парк“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9093900 25.10.2019 г. Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Хасково ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ВЕТЕРИНАРНА СЛУЖБА „ЛЮБИМЕЦ“ 05.11.2019 г.  17:30 ч.
9093897 25.10.2019 г. Община Аксаково „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт на общинска сграда „здравен дом“ в парцел II, кв.22 по плана на с. Любен Каравелово, община Аксаково“ 08.11.2019 г.  17:00 ч.
9093892 25.10.2019 г. „Софийска вода“ АД Изпълнение на строежи: 1. „Рехабилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP)“, на уличен канал ф400 бетон по ул. „Каймакчалан” от съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. „Живко Николов“ до съществуваща ревизионна шахта при бул. „Ситняково“; кв. Подуяне, СО – район „Слатина““ 2. „Рехабилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP), на уличен канал ф400 каменин по бул. „Христо Смирненски”, от съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. „Малуша“ до съществуваща ревизионна шахта в кръстовището с ул. „Университетска”, СО – район „Лозенец”“ 08.11.2019 г.  16:30 ч.
9093885 25.10.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Реконструкция на сгради и райони в ОРУ – Централен щит за управление 11.11.2019 г.  16:00 ч.
9093881 25.10.2019 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул.”Преображение” от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж”. 29.10.2019 г.  17:00 ч.
9093880 25.10.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Изпълнение на топлоизолация за нуждите на предприятие “Язовири и каскади“ – сграда гр. Белово, язовирен район „Чаира“, реф. №19ИП-560А042 04.11.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9093870 24.10.2019 г. Български институт по метрология /БИМ/ Възстановяване на покрива на сградата на БИМ в гр. Ловеч “Лаборатории „Йонизиращи лъчения“ на ГД „Мерки и измервателни уреди“-Български институт по метрология (БИМ), ул. „Хан Кубрат“ №10. 04.11.2019 г.  17:30 ч.
9093869 24.10.2019 г. Български институт по метрология /БИМ/ Текущ ремонт на електроизмервателни лаборатории и офиси към главна дирекция „Национален център по метрология“ (ГД НЦМ) и главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ (ГД МИУ) в сградата на Български институт по метрология (БИМ), находящи се в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б 05.11.2019 г.  17:30 ч.
9093859 24.10.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Довършителни строително-монтажни работи на паркинг, изграден върху корекция на р. Асеновска в участъка от км. 6+910 до км. 7+210, гр. Сливен“ 04.11.2019 г.  17:00 ч.
9093854 24.10.2019 г. Община Кърджали „Основен ремонт на улици в с.Мургово и с.Чилик, Община Кърджали“ по обособени позиции 04.11.2019 г.  17:00 ч.
9093850 24.10.2019 г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ /ВТУ/ – Велико Търново Авариен ремонт на отоплителен тръбопровод от ОЦ към Блок 7, Блок 11 и Блок 14 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 05.11.2019 г.  16:30 ч.
9093847 24.10.2019 г. Министерство на младежта и спорта – /Старо наименование – Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ „Ремонт на сграда за спорт – вдигане на тежести към Спортно училище „Никола Симов“, гр. Търговище“ 04.11.2019 г.  17:30 ч.
9093842 24.10.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Пловдив „Монтаж на парапет на стълбищна клетка в сградата на РЗОК – Пловдив“ 06.11.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093834 23.10.2019 г. Второ Основно училище /ОУ/ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Смолян „РЕМОНТ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА НА ІІ ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“-ГРАД СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“, Предметът на настоящата е извършване на строително ремонтни дейности по асфалтиране на спортна площадка и направа отводнителен канал на част от дворното пространство на ІІ ОУ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ – Смолян, обхващащ две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Асфалтиране на спортна площадка. Обособена позиция № 2: Направа отводнителен канал. 04.11.2019 г.  16:30 ч.
9093830 23.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонтни дейности в свободни апртаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град Пловдив, по обособени позиции“ 04.11.2019 г.  17:30 ч.
9093829 23.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Изготвяне на експертно техническо становище и аварийно укрепване с възстановяване на носеща конструкция в сутерен на ВО „Пети километър 05.11.2019 г.  17:30 ч.
9093813 23.10.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ – гр. Кърджали „Основен ремонт на сграда на Второ мъжко отделение в ДПБ-Кърджали“. 06.11.2019 г.  15:00 ч.
9093811 23.10.2019 г. Районен съд – Гоце Делчев „Изграждане на вътрешен асансьор в сграда с идентификатор 17395.501.1089.2, за осигуряване на достъпна среда“ намиращ се в УПИ I – 1089, кв. 125, гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград 04.11.2019 г.  17:00 ч.
9093804 23.10.2019 г. „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД – Старо наименование /Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Стара Загора ЕООД/ Изграждане на тръбна връзка между абонатни станции и модернизация на газова инсталация на „КОЦ – Стара Загора” ЕООД 28.10.2019 г.  16:00 ч.
9093797 23.10.2019 г. Община Минерални бани Ремонт на горски пътища на територията на община Минерални бани 04.11.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093788 22.10.2019 г. Община Разград „Ремонтни дейности на сгради общинска собственост по обособени позиции: обособена позиция № 1: “Основен ремонт на покрив на сградата на РИМ Разград”, обособена позиция № 2: „Основен ремонт на покрив на кметство Островче ”; ,,Основен ремонт на покрива на музей с.Побит камък ‘‘; ,,Основен ремонт на покрив на здравна служба с.Липник‘‘; ,,Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби на сградата на кметство Осенец‘‘ и обособена позиция №3: ,,Ремонтни дейности на покрив на КСУВХУ с.Просторно, общ.Разград‘‘. 25.10.2019 г.  17:30 ч.
9093784 22.10.2019 г. Община Разград Доставка и монтаж на РVС дограма в сграда общинска собственост 25.10.2019 г.  17:30 ч.
9093779 22.10.2019 г. Община Златарица „Изграждане на ограда на гробищен парк в гр. Златарица“. 25.10.2019 г.  17:00 ч.
9093777 22.10.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив по две обособени позиции: А) Реконструкция на съществуваща канализация по бул. „Васил Левски” в участъка между ул. „Иван Рилски” и ул. „Стара Планина” в град Пловдив;Б) „Подмяна на съществуващи водопровод и канализация по ул. „Май” в участъка между улиците „Преслав” и „Тодор Каблешков” и канализация по ул. „Преслав” в участъка между улиците „Май” и „Йосиф Шнитер”в град Пловдив”. 04.11.2019 г.  16:30 ч.
9093757 22.10.2019 г. Професионална гимназия по механоелектротехника/ПГМЕТ/, гр. Троян Изпълнение на строително-ремонтни дейности на обекти на „Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян“ по следните обособени позиции: 1. Преасфалтиране на подход, площадка и спортна площадка в двора на ПГМЕТ – гр. Троян 2. Изграждане на ограда 84 л.м ПГМЕТ – Троян. 25.10.2019 г.  16:30 ч.
9093746 22.10.2019 г. Община Балчик Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Изпълнение на СМР за обект „Парк „Балик“, УПИ I, кв. 157 гр. Балчик“. 25.10.2019 г.  16:00 ч.
9093745 22.10.2019 г. Община Антоново, област Търговище СМР по изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол гр.Антоново, УПИ VІІІ, кв.13 25.10.2019 г.  17:00 ч.
9093734 22.10.2019 г. Държавна агенция – Технически операции /ДАТО/ „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения в УЦ „Искър“. Обособена позиция № 2 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ „Рубин“. 25.10.2019 г.  17:30 ч.
9093732 22.10.2019 г. Държавна агенция – Технически операции /ДАТО/ „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения в УЦ „Искър“. Обособена позиция № 2 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ „Рубин“. 25.10.2019 г.  17:30 ч.
9093730 22.10.2019 г. Държавна агенция – Технически операции /ДАТО/ „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения в УЦ „Искър“. Обособена позиция № 2 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ „Рубин“. 25.10.2019 г.  17:30 ч.
9093700 22.10.2019 г. Община Разград Ремонтни работи в сградите на Общински културен център 25.10.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093684 21.10.2019 г. Столична община – Район „Сердика“ Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт и изграждане на публично осветление на територията на СО-район „Сердика“. 11.11.2019 г.  17:00 ч.
9093681 21.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерство на отбраната в град София, по обособени позиции“, както следва: I-ва обособена позиция: ж.к. „Полигона“, бл. 4, вх. А, ап. 28; ж.к. „Полигона“, бл. 4, вх. Б, ап. 54; ж.к. „Полигона“, бл. 5, вх. Г, ап. 112; ж.к. „Полигона“, бл. 6, вх. Г, ап. 104; ж.к. „Полигона“, бл. 5, вх. В, ап. 69 II-ра обособена позиция: ж.к. „Изток“, ул. „Люлякова градина“, бл. 36А, вх. В, ет. 2, ап. 9; ж.к. „Люлин“ 5, ул. „Р. Алексиев“, бл. 519, вх. А, ет. 1, ап. 2; ж.к. „Дружба“, бл. 103, вх. А, ап. 56; ж.к. „Младост“, бл. 214, вх. 1, ап. 15 III-та обособена позиция: ул. „Тарас Шевченко“ № 15, бл. 6, вх. Б, ет. 1, ап. 1; ж.к. „Витоша“, бл. 6, вх. А, ет. 11/12, ап.46 – мезонет 31.10.2019 г.  17:30 ч.
9093664 21.10.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ Предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с проектиране и извършване на строително-монтажни работи за новоизграждане на осветление на територията на СО район „Връбница“. 24.10.2019 г.  17:00 ч.
9093659 21.10.2019 г. Община Перущица „Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА – ПАМЕТНИК“ в УПИ II – зеленина, исторически музей, историческа църква – паметник, картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г.“ 31.10.2019 г.  17:00 ч.
9093658 21.10.2019 г. Столична община – Район „Нови Искър“ „Основен ремонт на покрив и конструктивно- укрепителни работи на сградата на читалище „Христо Витков-1899“, с.Локорско, район „Нови Искър“- Столична община“ 01.11.2019 г.  17:00 ч.
9093657 21.10.2019 г. Община Велинград Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Изграждане на спортна площадка в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Велинград“ съгласно Административен договор №BG06RDNP001-7.007-0079-C01/08.05.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. 31.10.2019 г.  17:00 ч.
9093634 21.10.2019 г. Община Нова Загора Предмет на поръчката е изграждането на скейт площадка в градският парк на гр. Нова Загора. Предвидена е направата на площадка за скейт трикове с площ 570 кв. м. и прилежащи към нея скамейки без същите да пречат на скейтърите. 24.10.2019 г.  17:00 ч.
9093633 21.10.2019 г. Община Хисаря „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“ 24.10.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093631 18.10.2019 г. Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ „Изграждане на медицински изолатор в РПЦ – София, кв. Враждебна“ Настоящата поръчка включва: Проектиране, което включва изработване на инвестиционен проект в Работна фаза със следните части: архитектурна; конструктивна; ВиК; електро; отопление и вентилация; план за безопасност и здраве; пожарна безопасност; сметна документация – количествено – стойностни сметки; обща обяснителна записка; Строителство, което включва изпълнението на всички видове строително – монтажни работи до завършен вид на помещенията и пожароизвестителната инсталация в Центъра. 25.10.2019 г.  17:00 ч.
9093630 18.10.2019 г. Български институт по метрология /БИМ/ Възстановяване на покрива на сградата на БИМ в гр. Ловеч “Лаборатории „Йонизиращи лъчения“ на ГД „Мерки и измервателни уреди“-Български институт по метрология (БИМ), ул. „Хан Кубрат“ №10. 28.10.2019 г.  17:30 ч.
9093629 18.10.2019 г. Български институт по метрология /БИМ/ Текущ ремонт на електроизмервателни лаборатории и офиси към главна дирекция „Национален център по метрология“ (ГД НЦМ) и главна дирекция „Мерки и измервателни уреди“ (ГД МИУ) в сградата на Български институт по метрология (БИМ), находящи се в град София, бул. „Д-р Г.М. Димитров „ №52 Б 28.10.2019 г.  17:30 ч.
9093627 18.10.2019 г. Община Перущица „Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА – ПАМЕТНИК“ в УПИ II – зеленина, исторически музей, историческа църква – паметник, картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г.“ 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093624 18.10.2019 г. Община Разград „Текущ ремонт в помещения от сграда-общинска собственост, предоставена на „Домашен социален патронаж”, гр. Разград” 28.10.2019 г.  17:30 ч.
9093623 18.10.2019 г. Община Две могили, област Русе “ОБНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1914“ СЕЛО БАНИСКА, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ” 23.10.2019 г.  17:00 ч.
9093621 18.10.2019 г. Община Малко Търново Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително ремонтни работи: „Изграждане и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в УПИ II – за игрище, кв. 26 по плана на с. Звездец общ. Малко Търново“ 24.10.2019 г.  17:00 ч.
9093617 18.10.2019 г. Община Асеновград “РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”. 30.10.2019 г.  17:00 ч.
9093607 18.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Ремонт на покриви над партер /ниско тяло/ на ВО „5-ти километър“ 28.10.2019 г.  17:30 ч.
9093606 18.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси в град Бургас: ж.к. „Меден рудник“, бл. 110, вх. Б, ет. 2, ап. 4; ж.к. „Меден рудник“, бл. 108, вх. А, ет. 5, ап. 13; ж.к. „Меден рудник“, бл. 70, вх. Г, ет. 6, ап. 16; ж.к. „Меден рудник“, бл. 25 (425), вх. 1, ет. 2, ап. 2 “, част от жилищния фонд на Министерство на отбраната“. 28.10.2019 г.  17:30 ч.
9093605 18.10.2019 г. Община Долна Митрополия Предмет на обществената поръчка е изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване за изграждане на спортна площадка в УПИ-Х, кв. 33 на гр. Долна Митрополия. Площадката е открита, мутифунционална (волейбол, баскетбол, мини футбол), разположена в УПИ X, кв. 33, с ориентация север – юг и размери 30 х 17 м. Достъпът до площадката ще се осъщедтвява от един вход – изток в източната част на имота по средата на игрището. 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093602 18.10.2019 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за стоматологични кабинети в териториалните служби на ГД „Изпълнение на наказанията” 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093601 18.10.2019 г. ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД “Реновиране паркинг за автомобили в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”. 22.10.2019 г.  16:00 ч.
9093597 18.10.2019 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /предишно наименование – Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район – център Пловдив/ „Изпълнение на строително-монтажни работи в находище на минерална вода „Велинград-Лъджене”, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик” 28.10.2019 г.  17:30 ч.
9093593 18.10.2019 г. Община Кърджали Основен ремонт на улици в с. Костино, общ. Кърджали 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093579 18.10.2019 г. Община Кирково „Избор на изпълнител за преустройство на терени, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Кирково” 21.10.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093568 17.10.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Изграждане на детска площадка в УПИ I – „за комплексно застрояване“, поземлен имот с идентификатор 68134.601.181, кв.39, м. жк. „Левски Г“ и ремонт на съществуваща детска площадка при бл.96, жк. „Сухата река“ 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093566 17.10.2019 г. Община Кърджали „ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНА И МЕТАЛНА ДОГРАМА С PVC НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТАЦИЯ ГР.КЪРДЖАЛИ, НАХОДЯЩА СЕ НА БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №41” 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093557 17.10.2019 г. Община Руен „Текущ ремонт на улици по населени места чрез чакълиране” 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093554 17.10.2019 г. 10-то Основно училище – Алеко Константинов, гр. Перник Избор на изпълнител за „Реконструкция и ограждане на съществуваща спортна площадка (игрище), с изкуствена трева, с размери 40м/20м в двора на X ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” гр. Перник“ 29.10.2019 г.  17:00 ч.
9093543 17.10.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР: Подмяна на водопровод 125 мм с ПЕВП 140/10 по ул. „Родопи“, в гр. Ветово, общ. Ветово“ 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093542 17.10.2019 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Хисар към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян «Извършване на основен ремонт на ДМА-административна сграда, предоставена за стопанисване на ТП ДГС Хисар» 28.10.2019 г.  17:00 ч.
9093535 17.10.2019 г. Община Хисаря «Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря» 28.10.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093507 16.10.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за извършване на строителни дейности по надграждане на съществуващия парапет с височина 74,5 см/метален- ковано желязо и дървена ръкохватка / до височина 113,5 см.разположен от първия до последния етаж на съдебната сграда на Върховния административен съд, гр. София, ул.„Александър Стамболийски“ № 18. 28.10.2019 г.  10:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093490 15.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Ремонт и реставрация на зали концертна и заседателна с входни антрета към тях във ВМК-Варна 25.10.2019 г.  17:30 ч.
9093488 15.10.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен“ 18.10.2019 г.  17:00 ч.
9093454 15.10.2019 г. Община Кюстендил „Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по четири обособени позиции“ 21.10.2019 г.  17:00 ч.
9093451 15.10.2019 г. Община Ракитово Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово. 18.10.2019 г.  17:00 ч.
9093450 15.10.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на Благоустрояване на УПИ XVII-за озеленяване и детска площадка кв.55 гр.Свиленград 18.10.2019 г.  17:30 ч.
9093447 15.10.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Александровска“ ЕАД – София СМР по временно преместване на Клиниката по клинична алергология в част от Клиниката по кожни и венерически болести в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 18.10.2019 г.  16:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093437 14.10.2019 г. Община Кърджали Основен ремонт на улици в с. Широко поле, общ. Кърджали 24.10.2019 г.  17:00 ч.
9093412 14.10.2019 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно и водопроводно отклонение на ул.”Преображение” от о.т.212 до о.т.206, с. Дъбово, община Мъглиж”. 24.10.2019 г.  17:00 ч.
9093396 14.10.2019 г. „Софийска вода“ АД „Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово“. 16.10.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093393 11.10.2019 г. Община Калояново Предмет на поръчката: LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле, което включва : направа на нова въздушна линия за улично осветление покрай общински път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле с дължина 1000 м чрез монтиране и на 15 броя нови стоманенотръбни улични стълбове и LED осветителни тела. Успоредно на трасето на новата въздушна линия е предвидено направа на пешеходна алея с широчина 2 м и дължина 780 метра. Предвижда се алеята да се изпълни с покритие от плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, положен върху трошенокаменна настилка от 30 см. 14.10.2019 г.  17:30 ч.
9093389 11.10.2019 г. Община Мездра Благоустрояване на междублокови пространства в град Мездра по четири обособени позиции (ОП): ОП-1 Благоустрояване на междублоково пространство – блок 5 и 6 гр. Мездра. ОП-2 Благоустрояване на междублоково пространство – блок „Леденик“ 2, 3, 4. ОП-3 Благоустрояване на междублоково пространство – блок „Леденик“ 1. ОП-4 Благоустрояване на междублоково пространство в квартал 5 на гр. Мездра. 15.10.2019 г.  17:00 ч.
9093388 11.10.2019 г. Община Велики Преслав Избор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав 14.10.2019 г.  17:00 ч.
9093386 11.10.2019 г. Община Враца „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче – община Враца“ 16.10.2019 г.  17:00 ч.
9093384 11.10.2019 г. Община Антоново, област Търговище СМР по изграждане на комбинирана спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол гр.Антоново, УПИ VІІІ, кв.13 21.10.2019 г.  17:00 ч.
9093382 11.10.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ Изграждане на периметрова ограда, покрит вход и КПП към ТБ Бургас 04.11.2019 г.  17:00 ч.
9093372 11.10.2019 г. Община Златарица „Изграждане на ограда на гробищен парк в гр. Златарица“. 21.10.2019 г.  17:00 ч.
9093355 11.10.2019 г. Община Разград „Текущ ремонт в помещения от сграда-общинска собственост, предоставена на „Домашен социален патронаж”, гр. Разград” 15.10.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093286 09.10.2019 г. Община Разград „Ремонтни дейности на сгради общинска собственост по обособени позиции: обособена позиция № 1: “Основен ремонт на покрив на сградата на РИМ Разград”, обособена позиция № 2: „Основен ремонт на покрив на кметство Островче ”; ,,Основен ремонт на покрива на музей с.Побит камък ‘‘; ,,Основен ремонт на покрив на здравна служба с.Липник‘‘; ,,Доставка и монтаж на улуци и водосточни тръби на сградата на кметство Осенец‘‘ и обособена позиция №3: ,,Ремонтни дейности на покрив на КСУВХУ с.Просторно, общ.Разград‘‘. Изискванията, свързани с изпълнение на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация и в подготвената документация на обществената поръчка. 21.10.2019 г.  17:30 ч.
9093275 09.10.2019 г. Община Разград Доставка и монтаж на РVС дограма в сграда общинска собственост 21.10.2019 г.  17:30 ч.
9093272 09.10.2019 г. Община Разград Ремонтни работи в сградите на Общински културен център 21.10.2019 г.  17:30 ч.
9093245 09.10.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен „Доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация“ 21.10.2019 г.  16:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093235 08.10.2019 г. Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Възстановяване на покрив на сграда „Хранителен блок“, находяща се на територията на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, предоставена за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 11.10.2019 г.  17:00 ч.
9093233 08.10.2019 г. Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/ „Изграждане на медицински изолатор в РПЦ – София, кв. Враждебна“. 18.10.2019 г.  17:00 ч.
9093228 08.10.2019 г. Община Нова Загора Предмет на поръчката е изграждането на скейт площадка в градският парк на гр. Нова Загора. 18.10.2019 г.  17:00 ч.
9093226 08.10.2019 г. Община Добричка Изработка на проект, съгласуване на проекта и монтаж на локална оповестителна система на язовир „Плачи дол 2“, община Добричка. 21.10.2019 г.  17:00 ч.
9093220 08.10.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ Предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с проектиране и извършване на строително-монтажни работи за новоизграждане на осветление на територията на СО район „Връбница“. 18.10.2019 г.  17:00 ч.
9093212 08.10.2019 г. Професионална гимназия по механоелектротехника/ПГМЕТ/, гр. Троян Изпълнение на строително-ремонтни дейности на обекти на „Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян“ по следните обособени позиции: 1. Преасфалтиране на подход, площадка и спортна площадка в двора на ПГМЕТ – гр. Троян 2. Изграждане на ограда 84 л.м ПГМЕТ – Троян. 21.10.2019 г.  16:30 ч.
9093211 08.10.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София /Старо наименование – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна“ ЕАД “Абонаментна поддръжка, авариен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС” 21.10.2019 г.  16:30 ч.
9093209 08.10.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Габрово „Извършване на текущи ремонтни работи в сградата на РЗОК – Габрово“ 10.10.2019 г.  17:00 ч.
9093208 08.10.2019 г. Топлофикация – Плевен ЕАД Разрушаване на полуподземен мазутен резервоар 23.10.2019 г.  16:15 ч.
9093204 08.10.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№2443 (Т )“ 24.10.2019 г.  16:00 ч.
9093200 08.10.2019 г. Държавна агенция – Технически операции /ДАТО/ „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения в УЦ „Искър“. Обособена позиция № 2 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ „Рубин“. 21.10.2019 г.  17:30 ч.
9093189 08.10.2019 г. Община Лесичово „Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик – ограда“. 11.10.2019 г.  17:00 ч.
9093187 08.10.2019 г. Община Две могили, област Русе “ОБНОВЛЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА ЧИТАЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ – 1914“ СЕЛО БАНИСКА, ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ” 18.10.2019 г.  17:00 ч.
9093186 08.10.2019 г. Община Малко Търново „Изграждане и обзавеждане на комбинирана спортна площадка в УПИ II – за игрище, кв. 26 по плана на с. Звездец общ. Малко Търново“ 18.10.2019 г.  17:00 ч.
9093180 08.10.2019 г. Община Несебър СМР по изграждане на кафе, павилиони, обществена тоалетна в ПИ 51500.501.4 по КК на гр. Несебър 11.10.2019 г.  17:00 ч.
9093178 08.10.2019 г. Община Златоград “ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН СТОМАНОБЕТОНОВ ВОДОСТОК Ф-2000, L=99.00м, ПО УЛ. ”МИНЬОРСКА” С. ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” 11.10.2019 г.  17:30 ч.
9093175 08.10.2019 г. Община Хисаря „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“ 18.10.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093165 07.10.2019 г. Община Раковски „Изграждане на СПОРТНИ ИГРИЩА за волейбол и футбол в УПИ III- 2290 училище, кв. 144 по ПУП на гр. Раковски, община Раковски.“ 10.10.2019 г.  17:00 ч.
9093160 07.10.2019 г. „Софийска вода“ АД „Инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддържане на пожароизвестителни системи в ПСПВ „Бистрица“, ПСПВ „Панчарево” И ПСПВ „Пасарел“, съгласно одобрен работен проект” 10.10.2019 г.  16:30 ч.
9093159 07.10.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив по две обособени позиции: А)Преминаване на магистрален водопровод от ПС „Изток-2” по нов ЖП мост на р. Марица на км 9+963 на ЖП линията „Пловдив-Бургас”; Б) „Подмяна на съществуващи водопровод и канализация по ул. „Лозенград” в участъка между улица „Доктор Владо” и бул. „Източен” в град Пловдив, област Пловдив” и „Подмяна на хранителен водопровод за селата Православен и Бяла река, община Първомай, област Пловдив”. 10.10.2019 г.  16:30 ч.
9093150 07.10.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР за обект: „ Реконструкция и изграждане на уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината – Изграждане на улица от о.т. 1683а до 1691, кв. „Даме Груев“, гр. Сливен“ 10.10.2019 г.  17:00 ч.
9093149 07.10.2019 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ по следните обособени позиции: – Обособена позиция № 1 – Ремонт на покриви на административна сграда И-71 и трафопост, бул. „Александър Малинов“ № 1, гр. София. – Обособена позиция № 2 – Ремонт на покрив в административна сграда, бул. „Мария Луиза“ №114Б, гр. София. 11.10.2019 г.  17:30 ч.
9093146 07.10.2019 г. Община Криводол „Ремонт и рехабилитация на тротоари на улица „Георги Димитров“ гр. Криводол 17.10.2019 г.  17:00 ч.
9093131 07.10.2019 г. Община Кирково „Избор на изпълнител за преустройство на терени, доставка и монтаж на съоръжения за детски площадки в община Кирково” 17.10.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093124 04.10.2019 г. Столична община – Район „Люлин“ „Разчистване на отпадъци и земни маси натрупани върху участък от бул. „Д-р Петър Дертлиев“ и обръщало (кръгово кръстовище) за район „Банкя“ – СО и извозване до депо” 14.10.2019 г.  17:00 ч.
9093118 04.10.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на Благоустрояване на УПИ XVII-за озеленяване и детска площадка кв.55 гр.Свиленград 14.10.2019 г.  17:30 ч.
9093107 04.10.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Изпълнение на топлоизолация за нуждите на предприятие “Язовири и каскади“ – сграда гр. Белово, язовирен район „Чаира“, реф. №19ИП-560А042. 21.10.2019 г.  17:30 ч.
9093100 04.10.2019 г. Община Ракитово Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово. 14.10.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093086 03.10.2019 г. Водоснабдяване и канализационни услуги, гр. Пазарджик Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К Услуги”- Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово 14.10.2019 г.  17:00 ч.
9093082 03.10.2019 г. Община Кюстендил „Текущ ремонт на обекти общинска собственост, по четири обособени позиции“ 14.10.2019 г.  17:00 ч.
9093080 03.10.2019 г. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас “Ремонт и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация и абонатна стнация в Органичен корпус на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 08.10.2019 г.  16:30 ч.
9093079 03.10.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен“ 14.10.2019 г.  17:00 ч.
9093073 03.10.2019 г. Община Хисаря «Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря» 07.10.2019 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093069 02.10.2019 г. Столична община – Район „Надежда“ Строително ремонтни работи по реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление на територията на Столична община, район „Надежда“ 07.10.2019 г.  17:00 ч.
9093068 02.10.2019 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ /ДП „РАО“/ „Изграждане на паркинг за МПС (заключителна част) – асфалтиране и полагане на пътна маркировка в СП „ПХРАО-Нови хан“ 14.10.2019 г.  16:45 ч.
9093066 02.10.2019 г. Почивна база /ПБ/ „Слънчев бряг“ „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ-ЧАСТИЧНО САНИРАНЕ НА ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ”-ГР. НЕСЕБЪР-Втори етап“ 14.10.2019 г.  16:00 ч.
9093065 02.10.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Александровска“ ЕАД – София СМР по временно преместване на Клиниката по клинична алергология в част от Клиниката по кожни и венерически болести в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД 14.10.2019 г.  16:30 ч.
9093062 02.10.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Реконструкция на сграда №6, язовирен район „Батак“, в съответствие с изготвен работен проект, включващ следните видове дейности: •Демонтажни работи – премахване и демонтаж на мазилки, настилки, дограма, ВиК инсталации, покривна конструкция; •Строително монтажни работи; -СМР по част „Архитектура”; -СМР по част „Строителни конструкции”; -СМР по част „Ел.”; -СМР по част “ВиК”. 15.10.2019 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9093041 01.10.2019 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на седми етаж на административната сграда на Службата по геодезия картография и кадастър, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2, включително упражняване на авторски надзор 07.10.2019 г.  17:00 ч.
9093024 01.10.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Ремонт на покрив и вътрешни помещения на ВК Кърджали 14.10.2019 г.  17:30 ч.
9093018 01.10.2019 г. Община Враца „Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с възстановителни работи по отношение ликвидирането на последици от стихийни бедствия в с. Лиляче – община Враца“ 11.10.2019 г.  17:00 ч.
9093017 01.10.2019 г. ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД “Реновиране паркинг за автомобили в “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД”. 17.10.2019 г.  16:00 ч.
9093016 01.10.2019 г. Община Велики Преслав „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав 11.10.2019 г.  17:00 ч.
9093011 01.10.2019 г. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна „Ремонт на покрив, полагане на топлоизолация и възстановяване на мълниезащитата на тела Г, Е и Ж на учебен корпус на ПГТМД – гр.Варна “ 04.10.2019 г.  17:00 ч.
9093010 01.10.2019 г. Институт за изследване на изкуствата при БАН – /старо наименование – Институт по изкуствознание към Българска академия на науките /БАН/ Извършване на строително-монтажни работи (СМР) в Лаборатория за интерактивна карта на изкуствата в България в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 15.10.2019 г.  17:00 ч.
9093008 01.10.2019 г. „Софийска вода“ АД „Подмяна на дренажни слоеве и дренажни елементи, възстановяване на преградни стени и настилки на изсушителни полета в СПСОВ Кубратово“ 11.10.2019 г.  16:30 ч.
9093007 01.10.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА НАВЕСИ ЗА СПИРКИ НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В РАЙОН „ВРЪБНИЦА“-СТОЛИЧНА ОБЩИНА 04.10.2019 г.  17:00 ч.
9093003 01.10.2019 г. Община Разград Ремонтни, довършителни, строителни работи в обекти на Община Разград по обособени позиции“ 04.10.2019 г.  17:30 ч.
9093000 01.10.2019 г. Община Мездра Благоустрояване на междублокови пространства в град Мездра по четири обособени позиции (ОП): ОП-1 Благоустрояване на междублоково пространство – блок 5 и 6 гр. Мездра. ОП-2 Благоустрояване на междублоково пространство – блок „Леденик“ 2, 3, 4. ОП-3 Благоустрояване на междублоково пространство – блок „Леденик“ 1. ОП-4 Благоустрояване на междублоково пространство в квартал 5 на гр. Мездра 11.10.2019 г.  17:00 ч.
9092989 01.10.2019 г. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Едуард Сеген, гр. София “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО УКРЕПВАНЕ НА АВАРИРАЛА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ЕДУАРД СЕГЕН“ ГР.СОФИЯ, ВКЛ. И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕСМ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА“. 03.10.2019 г.  16:30 ч.