ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096123 31.01.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на Агрегатно-Варово стопанство,Резервоари и силози в Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание, КС и проектна документация 12.02.2020 г.  16:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096102 30.01.2020 г. Община Иваново „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Противоерозионно укрепване по ул. „Шести септември“ между О.Т 229 и О.Т 230 с дължина 30 м“ по плана на с. Тръстеник, Община Иваново, Област Русе. 10.02.2020 г.  16:45 ч.
9096094 30.01.2020 г. Община Марица, област Пловдив „Завършване на строителството на строеж „КЛУБ за обществено-културно ползване“ в УПИ-ХII-кметство, кв. 20 по плана на с. Крислово, община Марица.” 10.02.2020 г.  16:30 ч.
9096089 30.01.2020 г. Община Драгоман „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“ 10.02.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096073 29.01.2020 г. Община Нова Загора Предметът на обществената поръчка е изграждането на нова ограда на Дома за стари хора с. Баня, общ. Нова Загора. Оградата е съставена от бетонов пояс и ажурна част, която е изградена от готови метални пана с размер 2,50/1,20 метра и бетонов пояс с видима част 0,60 метра. Общата дължина на оградата е 385 метра. 10.02.2020 г.  17:00 ч.
9096069 29.01.2020 г. Топлофикация – Враца ЕАД Възстановяване на настилки от асфалт, бетон и тротоарни плочи на територията на гр.Враца след аварийни и планови ремонти на „Топлофикация – Враца” ЕАД 21.02.2020 г.  16:45 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096048 28.01.2020 г. Община Гурково „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.” Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка в с. Паничерево, ПИ 22767.501.663 по КК на с. Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.“; Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”. 31.01.2020 г.  17:00 ч.
9096047 28.01.2020 г. Община Гурково Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Гурково: SZR 2021/ II – 55 Проход на Републиката – гр. Гурково – с. Пчелиново – с. Лява река в участъка Републикански път II – 55 Прохода на Републиката – с. Лява река. 31.01.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096040 27.01.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен „Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор” в четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Експлоатационен район Шумен – обхваща територията на гр. Шумен и населените места в община Шумен. Обособена позиция № 2 – Експлоатационен Район Нови пазар – обхваща територията на населените места в община Нови пазар, община Каспичан и община Никола Козлево. Обособена позиция № 3 –Експлоатационен Район Велики Преслав – обхваща територията на населените места в община Велики Преслав, община Смядово и община Върбица. Обособена позиция № 4 – Експлоатационен Район Изгрев – обхваща територията на населените места в община Венец, община Хитрино и община Каолиново. Обект на обществената поръчка: Строителство. 06.02.2020 г.  17:00 ч.
9096037 27.01.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Работен проект и ремонт на стоманобетонов мост на км 483+009 по път № 1 и път № 2 в междугарието Каспичан-Провадия. 13.02.2020 г.  17:15 ч.
9096030 27.01.2020 г. Община Петрич Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич 06.02.2020 г.  17:00 ч.
9096018 27.01.2020 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Мъглиж: SZR 3085 – ІV с.Ветрен – с.Сливито и SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце. 30.01.2020 г.  17:00 ч.
9096017 27.01.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Подмяна хидроизолация и ремонт на отводнителните съоръжения на сводов стоманобетонов мост на км 71+933 път 1 в междугарието Зверино- РП Черепиш по 2-ра жп линия София – Варна 07.02.2020 г.  17:15 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9096011 24.01.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Ремонт на стоманен мост на км 61+688, в междугарието Лакатник – Елисейна път №2 по 2-ра жп линия 13.02.2020 г.  17:15 ч.
9096000 24.01.2020 г. Община Самоков „Ремонт на покрив на ОУ „Васил Левски” в с. Ярлово, община Самоков”. Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка са посочени в Техническата спецификация и КСС. 03.02.2020 г.  17:30 ч.
9095999 24.01.2020 г. Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. МЕЛНИК, ГРАД БЛАГОЕВГРАД“ 29.01.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095990 23.01.2020 г. Община Хаджидимово „Извършване на СМР на територията на община Хаджидимово“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР на ул. „Драма“ от кръстовище на бензиностанция Петрол до о.т. 106“ в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 2 „Извършване на СМР на ул. „Тодор Паница“ от о.т. 76 до о.т. 67 в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 3 „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в с. Копривлен, община Хаджидимово“; Обособена позиция № 4 „Текущ ремонт на път с. Пертелик – с. Теплен“, община Хаджидимово“ 03.02.2020 г.  17:00 ч.
9095981 23.01.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч Предметът на обществената поръчка е ремонт на покрив на част от блок „Е“, на блокове „Ж“ и „З“ на сградата на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр.Ловеч с цел избор на изпълнител. Сградата на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр.ЛОВЕЧ е масивна и се състои от няколко корпуса. Покрива е плосък и общата квадратура на планираните строително ремонтни дейности е 2095.00 м2. 04.02.2020 г.  16:00 ч.
9095979 23.01.2020 г. Община Камено, област Бургас “Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено” 12.02.2020 г.  17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095966 22.01.2020 г. Община Девин „Доставка и полагане на изкуствена тревна настилка на спортна площадка кв. „Врътлек” гр. Девин” 03.02.2020 г.  17:00 ч.
9095965 22.01.2020 г. Община Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Благоустрояване и отводняване на ул. „Кокиче” с. Дорково, община Ракитово – L=192 л.м. 04.02.2020 г.  17:00 ч.
9095962 22.01.2020 г. Детска градина „Малина Тодорова“ гр.Ракитово Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Проект за енергийна ефективност в обществени сгради/ подобект: ОДЗ “Малина Тодорова“ гр. Ракитово. 04.02.2020 г.  17:00 ч.
9095955 22.01.2020 г. Община Минерални бани „Укрепване на част от бреговете на р. Банска, с. Татарево, граничеща с улица с о.т. 39 до о.т. 69, общ. Минерални бани, обл. Хасково“ 06.02.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095923 20.01.2020 г. Община Белене Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. https://goo.gl/maps/Sv4ap2qKjX1Zdhk89 23.01.2020 г.  17:00 ч.
9095895 20.01.2020 г. Община Бяла, област Варна Предметът на настоящата обществена поръчка включва реконструкция и модернизация на съществуваща Канализационна помпена станция при Рибарско селище в град Бяла. 23.01.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095888 17.01.2020 г. Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии /ПГССХТ/ – гр. Шумен Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива на основна сграда и вътрешен ремонт на физкултурен салон на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие. 28.01.2020 г.  16:00 ч.
9095884 17.01.2020 г. ТЕЦ „Варна“ ЕАД – с. Езерово Преустройство на съществуваща асансьорна уредба. 27.01.2020 г.  16:10 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095878 16.01.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – Дупница Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД“ с три обособени позиции 27.01.2020 г.  16:00 ч.
9095876 16.01.2020 г. Община Ценово „Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.” 04.02.2020 г.  17:00 ч.
9095870 16.01.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – Кърджали Обществената поръчка включва изпълнение на вътрешен ремонт на коридори, кабинети, стаи за болни и служебни помещения в Детско отделение към МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали. Отделението е съществуващо и е разположено на седми етаж в блок Б от Нова болница. Светлата височина на помещенията е 3,05м. Прозорците на помещнията са от РVС със стъклопакет, не се променят. 28.01.2020 г.  16:30 ч.
9095861 16.01.2020 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Русе към ЕСО Изграждане на нова покривна конструкция на административна сграда на МЕР Русе 27.01.2020 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095859 15.01.2020 г. Община Гурково „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.” Обособена позиция №1: „Изпълнение на СМР за изграждане на спортна площадка в с. Паничерево, ПИ 22767.501.663 по КК на с. Паничерево, УПИ I в кв. 72 по ПР на с. Паничерево, община Гурково, област Стара Загора по ПРСР 2014-2020 г.“; Обособена позиция №2: „Изпълнение на СМР за спортна площадка с фитнес уреди на открито в УПИ XVI-786, кв.39, ПИ с идент. по КК 38203.501.786 с площ 343кв.м, по кадастралната карта на с. Конаре, община Гурково, по ПРСР 2014-2020 г.”. 27.01.2020 г.  17:00 ч.
9095858 15.01.2020 г. Община Гурково Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Гурково: SZR 2021/ II – 55 Проход на Републиката – гр. Гурково – с. Пчелиново – с. Лява река в участъка Републикански път II – 55 Прохода на Републиката – с. Лява река. 27.01.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095838 14.01.2020 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормални условия за предвижване на моторни превозни средства през четвъртокласни пътища от общинската мрежа на Община Мъглиж: SZR 3085 – ІV с.Ветрен – с.Сливито и SZR 1081 с.Тулово – гр.Мъглиж в участъка гр.Мъглиж – с.Селце. 24.01.2020 г.  17:00 ч.
9095837 14.01.2020 г. Професионална гимназия по транспорт и енергетика /ПГТЕ/ „Хенри Форд“ – София „Обособяване на учебен център по подемна и асансьорна техника в ПГТЕ „Хенри Форд“, гр.София“ 28.01.2020 г.  16:00 ч.
9095835 14.01.2020 г. Национално училище за фолклорни изкуства /НУФИ/ „Широка лъка“ – с. Широка лъка „РЕМОНТ НА САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ, КОРИДОР И АПАРТАМЕНТИ В МЪЖКОТО ОБЩЕЖИТИЕ НА НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА ФОЛКЛОРНИ ИЗКУСТВА, С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“. 17.01.2020 г.  17:00 ч.
9095816 14.01.2020 г. „Напоителни системи“ ЕАД – София „НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ” С 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 20.01.2020 г.  17:30 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095803 13.01.2020 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД “Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи“. 31.01.2020 г.  17:00 ч.
9095797 13.01.2020 г. Столична община – Район „Банкя“ „Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община – район „Банкя“. 16.01.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095780 10.01.2020 г. Община Стрелча “Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, общ. Стрелча” 20.01.2020 г.  17:30 ч.
9095772 10.01.2020 г. Община Левски Строително-монтажни и ремонтни работи по отстраняване на щетите, след природно бедствие, на сградата на Здравен дом с. Българене, Община Левски, като се запази максимално характерния архитектурен облик на сградата. Дейностите се извършват при запазване на сградата без промени по нейните габарити, фасади и характера на покрива. 27.01.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095763 09.01.2020 г. Министерство на младежта и спорта – /Старо наименование – Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/ „Изграждане на мини футболно игрище с изкуствено покритие в УПИ II-167, кв.6 по плана на с. Черниче, община Симитли“ 20.01.2020 г.  17:30 ч.
9095762 09.01.2020 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София Подмяна хидроизолация и ремонт на отводнителните съоръжения на сводов стоманобетонов мост на км 71+933 път 1 в междугарието Зверино- РП Черепиш по 2-ра жп линия София – Варна 24.01.2020 г.  17:15 ч.
9095755 09.01.2020 г. Столична община – Район „Илинден“ „Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Илинден“. 14.01.2020 г.  17:00 ч.
9095753 09.01.2020 г. Община Перущица „Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА – ПАМЕТНИК“ в УПИ II – зеленина, исторически музей, историческа църква – паметник, картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г.“ 14.01.2020 г.  17:00 ч.
9095747 09.01.2020 г. Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. МЕЛНИК, ГРАД БЛАГОЕВГРАД“ 23.01.2020 г.  17:00 ч.
9095746 09.01.2020 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО Реконструкция на системи за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване в п/ст „Пресков“ 14.01.2020 г.  17:00 ч.
9095745 09.01.2020 г. Община Доспат В предмета на обществената поръчка са включени дейности за изпълнение на строително монтажни работи . Видовете СМР и количествата са съгласно техническите инвестиционни проекти и количествена сметка / ценово предложение. 15.01.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095743 08.01.2020 г. Община Белене Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на многофункционално игрище в СУ „Димчо Дебелянов“ – гр. Белене. https://goo.gl/maps/Sv4ap2qKjX1Zdhk89 20.01.2020 г.  17:00 ч.
9095732 08.01.2020 г. Столична община – Район „Илинден“ „Текущи ремонти и облагородяване на междублокови пространства и детски площадки и спортни игрища на територията на Столична община- район „Илинден“ В предмета на настоящата поръчка са включени: Строително ремонти работи по направа и ремонт на настилки, доставка и монтаж на паркова мебел , ремонт на паркова мебел, ремонт на детски съоръжения Отделните дейности са изброени и подробно описани в техническата спецификация към настоящата документация. 13.01.2020 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095728 07.01.2020 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – Дупница Извършване на строително – монтажни дейности на сградния фонд на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД“ с три обособени позиции 17.01.2020 г.  16:00 ч.
9095718 07.01.2020 г. Столична община – Район „Илинден“ „Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община- район „Илинден“ 10.01.2020 г.  17:00 ч.
9095717 07.01.2020 г. Община Сливница Изграждане на уличен водопровод Гл.кл.2 ф110 ПЕВП, кл.76 ф90 ПЕВП по ул. „Ротмистър Ат. Бендерeв”, гр.Сливница. 10.01.2020 г.  17:00 ч.
9095716 07.01.2020 г. Топлофикация – Русе ЕАД Реконструкция на дунавски водопровод в Топлофикация Русе ЕАД по проект, техническо задание и обособени позиции- обособена позиция –Реконструкция на съществуващ водопровод от стоманени тръби ф 800 за дунавска вода на Топлофикация Русе ЕАД по техническо задание и проектна документация 13.01.2020 г.  16:00 ч.
9095705 07.01.2020 г. Столична община – Район „Люлин“ „Инженеринг (проектиране и изграждане) на нови обекти от публичното осветление на територията на Столична община- район „Люлин“ 10.01.2020 г.  17:00 ч.
9095704 07.01.2020 г. Столична община – Район „Люлин“ „Строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление находящи се на територията на Столична община – район „Люлин“ 10.01.2020 г.  17:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095701 06.01.2020 г. Тролейбусен транспорт ЕООД – гр. Хасково „Инженеринг на захранващо кабелно трасе до тролейбусно депо по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Хасково, чрез доставка и експлоатация на електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт” 09.01.2020 г.  17:00 ч.
9095686 06.01.2020 г. КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – /Старо наименование – Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ „Марица Изток 3“ АД/ Авариен ремонт на термоизолация в газозаборни шахти и газозаборни глави на Котел ЕП 140/670 чрез метод на торкретиране на огнеупорни смеси (бетони), външно – през корпуса на ГЗШ, без прекъсване на работата на котлоагрегата 16.01.2020 г.  17:00 ч.
9095677 06.01.2020 г. Технически университет /ТУ/ – Варна „Аварийни РСМР по паропреносната мрежа на ТУ – Варна“ 09.01.2020 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9095673 03.01.2020 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР: Подмяна на водопровод АЦ 60 и Чугун 80 с ПЕВП 90 по ул. „Христо Терзиев“, с. Полско Косово, община Бяла“ 06.01.2020 г.  17:00 ч.
9095660 03.01.2020 г. Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмо-фтизиатрични заболявания /СБПЛРПФЗ/ „Света Петка Българска“ ЕООД /старо наименование – Специализирана болница за пневмо-фтизиатрични заболявания /СБПФЗ/ ЕООД – Велинград „Извършване на СМР по три обособени позиции за нуждите “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на пневмофтизиатрични заболявания „Света Петка Българска“ ЕООД” 14.01.2020 г.  16:00 ч.