ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092978 30.09.2019 г. Община Пещера Строително – монтажни работи по „Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“. Дейности (СМР) предмет на поръчката:1.Игрище за волейбол и баскетбол; 2.Игрище за футбол; 3.Оборудване – игрища; 4.Електро – Осветление 03.10.2019 г.  17:30 ч.
9092974 30.09.2019 г. Община Полски Тръмбеш „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово” 03.10.2019 г.  17:00 ч.
9092966 30.09.2019 г. Община Разград „Текущ ремонт в помещения от сграда-общинска собственост, предоставена на „Домашен социален патронаж”, гр. Разград” 10.10.2019 г.  17:30 ч.
9092965 30.09.2019 г. Община Видин „Ремонтно – възстановителни работи на асфалтови настилки, полагане на хоризонтална маркировка и изпълнение на вертикална маркировка на територията на община Видин, по обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Ремонтно – възстановителни работи на асфалтови настилки и изпълнение на предпазно съоръжение за пътища, на територията на гр. Видин“ Обособена позиция №2 „Придобиване на хоризонтална и вертикална маркировка относно „Безопасност на движението” в община Видин.“ 03.10.2019 г.  17:00 ч.
9092961 30.09.2019 г. „Софийска вода“ АД Изграждане на нова система за управление на 32 броя филтърни клетки в ПСПВ Бистрица, съгласно инвестиционен проект. 03.10.2019 г.  16:30 ч.
9092951 30.09.2019 г. Община Омуртаг „Текущи ремонти и рехабилитация на улици в община Омуртаг“ 10.10.2019 г.  17:00 ч.
9092949 30.09.2019 г. Община Генерал Тошево „Строително-монтажни работи по проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“ 02.10.2019 г.  17:00 ч.
9092945 30.09.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонт на общи части в жилищен блок 33, гр. Варна“ 04.10.2019 г.  17:30 ч.
9092944 30.09.2019 г. Община Калояново Предмет на поръчката: LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле. Кратко описание: Направа на нова въздушна линия за улично осветление покрай общински път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле с дължина 1000 м чрез монтиране и на 15 броя нови стоманенотръбни улични стълбове и LED осветителни тела. Успоредно на трасето на новата въздушна линия е предвидено направа на пешеходна алея с широчина 2 м и дължина 780 метра. Предвижда се алеята да се изпълни с покритие от плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, положен върху трошенокаменна настилка от 30 см. 11.10.2019 г.  17:30 ч.
9092934 30.09.2019 г. Община Ямбол „Изграждане на видеонаблюдение в ж.к „Георги Бенковски“ в гр.Ямбол“ 10.10.2019 г.  17:00 ч.
9092929 30.09.2019 г. Столична община – Район „Красно село“ Строително-монтажни работи на тераси в ДГ №8 „Проф. Д-р Елка Петрова“, находяща се на територията на район „Красно село“, съгласно техническо задание, публикувано в профила на купувача 03.10.2019 г.  17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092917 27.09.2019 г. Община Гурково „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.” 09.10.2019 г.  17:00 ч.
9092903 27.09.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево Ремонт на санитарни помещения в цех „Механична работилница 16.10.2019 г.  16:00 ч.
9092896 27.09.2019 г. Община Лесичово Избор на изпълнител при изпълнение на обект: „Реконструкция на спортна площадка в УПИ VІІІ-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик – ограда“. 07.10.2019 г.  17:00 ч.
9092889 27.09.2019 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Кости към Държавно предприятие – Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ – Сливен „Възлагане на СМР – ремонтни работи на помощни и битови помещения на първи и втори етаж на сграда /бивш работнически стол/, предоставена за стопанисване и ползване на ТП „ДГС Кости“ и СМР работи на дворно място, прилежащо към сградата, съгласно количествено-стойностна сметка по видове работи, неразделна част от документацията за възлагане на строителните работи” 08.10.2019 г.  17:00 ч.
9092874 27.09.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонтни дейности и изграждане на изкуствени неравности по пътната мрежа в община Каолиново по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонтни дейности на пътната мрежа в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Изграждане на изкуствени неравности на пътната мрежа в община Каолиново“ 01.10.2019 г.  16:30 ч.
9092871 27.09.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Проектиране и изграждане на отклонение от ВЕЛ 20 kV и изграждане на нов мачтов трафопост 20/0,4 kV – 100 kVA за електрозахранване на жп гара Ловеч Север” 01.10.2019 г.  16:45 ч.

 

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092851 26.09.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Подмяна на дограма на Военно общежитие „Тракия“- град Пловдив“. 09.10.2019 г.  17:30 ч.
9092842 26.09.2019 г. Община Хисаря „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“ 03.10.2019 г.  17:00 ч.
9092834 26.09.2019 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Улица с о.т. 48-49-55 и улица с о.т. 48-30-24-23-14-13-12-11-4-3-2, съгласно действащия регулационния план на с.Рохлева, община Велинград“. 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092833 26.09.2019 г. „Софийска вода“ АД „Инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддържане на пожароизвестителни системи в ПСПВ „Бистрица“, ПСПВ „Панчарево” И ПСПВ „Пасарел“, съгласно одобрен работен проект” 07.10.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092831 25.09.2019 г. Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Възстановяване на покрив на сграда „Хранителен блок“, находяща се на територията на УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, предоставена за управление на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 08.10.2019 г.  17:00 ч.
9092830 25.09.2019 г. Община Брезник „Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, гр. Брезник, общ. Брезник – допълнително възлагане“ 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092826 25.09.2019 г. Община Сухиндол „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на общинска спортна площадка в гр. Сухиндол (УПИ VIII, кв. 50)“ 01.10.2019 г.  17:30 ч.
9092824 25.09.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД – Пловдив по две обособени позиции: А)Преминаване на магистрален водопровод от ПС „Изток-2” по нов ЖП мост на р. Марица на км 9+963 на ЖП линията „Пловдив-Бургас”; Б) „Подмяна на съществуващи водопровод и канализация по ул. „Лозенград” в участъка между улица „Доктор Владо” и бул. „Източен” в град Пловдив, област Пловдив” и „Подмяна на хранителен водопровод за селата Православен и Бяла река, община Първомай, област Пловдив”. 07.10.2019 г.  16:30 ч.
9092821 25.09.2019 г. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ „Извършване на строително – монтажни работи в сградите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“ в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Преустройство и промяна функционалното предназначение на помещение /лаборатория №203/ в помещение за съхраняване на арбитражни проби /склад за течни горива/ бензин и дизелово гориво, в сградата на ДАМТН, намираща се на ул. “Петър Мутафчиев“ №2, гр. София“; Обособена позиция № 2: „Извършване на строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. София, гр. Габрово, гр. Плевен, гр. Бургас, гр. Кърджали, гр. Велико Търново, гр. Враца и гр. Русе“. 10.10.2019 г.  17:30 ч.
9092810 25.09.2019 г. Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Обществената поръчка включва изграждане на обслужващ път с трайна настилка/ несортиран трошен камък/ до п/ст „Кърнаре“ 110/20/6/ kV, заедно с два прилежащи портала. Дължината на пътя е около 250 м. 01.10.2019 г.  17:00 ч.
9092799 25.09.2019 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието „Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказанията“ на територията на цялата страна“ 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092793 25.09.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Реконструкция на сгради и райони в ОРУ – Централен щит за управление 08.10.2019 г.  16:00 ч.
9092788 25.09.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Оптични трасета от подстанция 110kV до РТНК в рудниците“ 10.10.2019 г.  16:00 ч.
9092786 25.09.2019 г. Община Банско „Изграждане на БКТП 1х630кvа, 20/0,4 KV, кабелни линии 20KV и монтаж на главни електромерни табла на фасадата на ТП-външно ел.захранване на „Ландшафтно и архитектурно-художествено оформление на градски парк и план застрояване в ПИ 02676.501.1023 по КК на гр.Банско, УПИ I, кв. 187 по плана на гр. Банско” 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092785 25.09.2019 г. Община Раковски „Изграждане на СПОРТНИ ИГРИЩА за волейбол и футбол в УПИ III- 2290 училище, кв. 144 по ПУП на гр. Раковски, община Раковски.“ 07.10.2019 г.  17:00 ч.
9092782 25.09.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Ремонт на сграда „Информационен център” 01.10.2019 г.  16:00 ч.
9092777 25.09.2019 г. Столична община – Район „Искър“ „Извършване на ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район „Искър” – Столична община” за 2019 г. 30.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092760 24.09.2019 г. Община Малко Търново Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително – монтажни работи по текущ ремонт на два боя сгради на кметства (с. Стоилово и с. Граматиково) в общ. Малко Търново 27.09.2019 г.  17:00 ч.
9092758 24.09.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР за обект: „ Реконструкция и изграждане на уличната мрежа в гр. Сливен и населените места в общината – Изграждане на улица от о.т. 1683а до 1691, кв. „Даме Груев“, гр. Сливен“ 04.10.2019 г.  17:00 ч.
9092749 24.09.2019 г. Община Златоград “ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН СТОМАНОБЕТОНОВ ВОДОСТОК Ф-2000, L=99.00м, ПО УЛ. ”МИНЬОРСКА” С. ЕРМА РЕКА, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД” 07.10.2019 г.  17:30 ч.
9092747 24.09.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев“ – гр. Варна „Премахване на каменен зид в приземен етаж на ОУ „Христо Ботев” кв. Аспарухово, гр. Варна”. 24.09.2019 г.  09:00 ч.
9092734 24.09.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Габрово „Извършване на текущи ремонтни работи в сградата на РЗОК – Габрово” 04.10.2019 г.  17:00 ч.
9092726 24.09.2019 г. Община Пазарджик “Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж и демонтаж. Доставка на нова 3D коледна фигура.” 27.09.2019 г.  17:30 ч.
9092723 24.09.2019 г. Община Несебър СМР по изграждане на кафе, павилиони, обществена тоалетна в ПИ 51500.501.4 по КК на гр. Несебър 07.10.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092721 20.09.2019 г. Община Хисаря «Подмяна на Главен водопроводен клон I в село Черничево, община Хисаря» 02.10.2019 г.  17:00 ч.
9092715 20.09.2019 г. Община Струмяни „“Ремонт на пътна настилка на ул.“Св.Константин и Елена“ от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 и част от ул.“Цар Иван Шишман“ от ОТ.2 до ОТ.1 25.09.2019 г.  17:00 ч.
9092710 20.09.2019 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт на НЧ „Пробуда-1908“, кв. Сеславци, рйаон „Кремиковци“ СО 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092708 20.09.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ Изработка и монтаж на 7(седем)бр. навеси за спирки на масовия градски транспорт в район „Връбница“-СО 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092707 20.09.2019 г. Община Перник ,,ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО ДВЕ ОБОСОБНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – НАПРАВА НА ПЪТНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ГР.ПЕРНИК И ГР.БАТАНОВЦИ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2- НАПРАВА НА ПЪТНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА НА ІV-ТО КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК” 24.09.2019 г.  17:00 ч.
9092704 20.09.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на доставка и монтаж на скейт съоръжения. Предвижда се обособяване на функционална зона за спорт – площадка за скейтборд. 30.09.2019 г.  17:30 ч.
9092701 20.09.2019 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на седми етаж на административната сграда на Службата по геодезия картография и кадастър, находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ № 2, включително упражняване на авторски надзор 01.10.2019 г.  17:00 ч.
9092700 20.09.2019 г. Община Видин „Ремонтно – възстановителни работи на асфалтови настилки, полагане на хоризонтална маркировка и изпълнение на вертикална маркировка на територията на община Видин, по обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Ремонтно – възстановителни работи на асфалтови настилки и изпълнение на предпазно съоръжение за пътища, на територията на гр. Видин“ Обособена позиция №2 „Придобиване на хоризонтална и вертикална маркировка относно „Безопасност на движението” в община Видин.“ 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092699 20.09.2019 г. Община Разград Ремонтни, довършителни, строителни работи в обекти на Община Разград по обособени позиции“ 30.09.2019 г.  17:30 ч.
9092698 20.09.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Пловдив АД – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Пловдив АД “Изпълнение на строително-ремонтни работи по сградния фонд на УМБАЛ Пловдив – АД – ремонт на Детско отделение, блок А, ет. 14” 03.10.2019 г.  16:00 ч.
9092696 20.09.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// Ремонт на общи части в жилищен блок 33, гр. Варна 27.09.2019 г.  17:30 ч.
9092694 20.09.2019 г. Община Твърдица “РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР. ТВЪРДИЦА” 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092692 20.09.2019 г. Община Лозница Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка – модерна мултифункционална спортна площадка, която съчетава няколко вида спорт, а именно – минифутбол, волейбол, тенис на корт и бадмингтон, и алейна мрежа, осигуряваща удобен достъп до нея в с. Гороцвет, община Лозница. 25.09.2019 г.  17:00 ч.
9092683 20.09.2019 г. Община Каварна „Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна“ 25.09.2019 г.  17:00 ч.
9092681 20.09.2019 г. Община Варна “Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2563.328, с адрес м. „Св. Никола” № 117, район Приморски, гр. Варна“ 30.09.2019 г.  17:30 ч.
9092680 20.09.2019 г. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас “Ремонт и реконструкция на вътрешната отоплителна инсталация и абонатна стнация в Органичен корпус на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 03.10.2019 г.  16:30 ч.
9092679 20.09.2019 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Еделвайс от о.т.12-44-43-49 с приблизителна дължина 215 м. в гр.Мъглиж”. 25.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092671 19.09.2019 г. Професионална гимназия по механоелектротехника /ПГМЕТ/ „Юрий Гагарин“ гр. Петрич Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) на обект „Основен ремонт на отоплителна инсталация на ПГМЕТ Юрий Гагарин, гр. Петрич 24.09.2019 г.  16:00 ч.
9092670 19.09.2019 г. Столична община – Район „Надежда“ „Строително ремонтни работи по реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление на територията на Столична община, район „Надежда“ 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092669 19.09.2019 г. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, гр. Варна „Ремонт на покрив, полагане на топлоизолация и възстановяване на мълниезащитата на тела Г, Е и Ж на учебен корпус на ПГТМД – гр.Варна , бул.“ Осми приморски полк“ 113 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092660 19.09.2019 г. Община Харманли „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКА НА ПЪТИЩАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН 2019/2020г.“ 30.09.2019 г.  18:00 ч.
9092653 19.09.2019 г. „Софийска вода“ АД Рехабилитация на участък от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1926 г. за р-р „Лозенец“ по технология „Облицовка с втвърдяване на място“ (CIPP) – източно платно на бул. „Симеоновско шосе“, при моста на р. „Драгалевска“, СО, р-н „Изгрев“ 09.10.2019 г.  16:30 ч.
9092646 19.09.2019 г. Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ – Едуард Сеген, гр. София “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО УКРЕПВАНЕ НА АВАРИРАЛА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ЕДУАРД СЕГЕН“ ГР.СОФИЯ, ВКЛ. И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕСМ ЗА ЦЯЛАТА СГРАДА“. Предвидено е изпълнението и на мерки на енергийна ефективност, за осигуряване на безопасна среда и оптимални условия на труд. Конкретните видове работи и количества са разписани в приложените количествена сметка и техническа спецификация. 30.09.2019 г.  16:30 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092626 18.09.2019 г. „Софийска вода“ АД Рехабилитация на участък от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1926 г. за р-р „Лозенец“ по технология „Облицовка с втвърдяване на място“ (CIPP) – източно платно на бул. „Симеоновско шосе“, при моста на р. „Драгалевска“, СО, р-н „Изгрев“ 09.10.2019 г.  16:30 ч.
9092621 18.09.2019 г. Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ – Търговище Извършване на строително-монтажни работи по ремонт на покрива и водосточната система на сградата на РЗОК-Търговище 30.09.2019 г.  15:00 ч.
9092619 18.09.2019 г. Община Пещера Строително – монтажни работи по „Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ със следните параметри: 1. Подмяна на настилки в зоната на обособените игрища, комбинирано за волейбол и баскетбол и игрище за футбол на малки врати; 2. Направа на осветление; 3. Направа на Настилка на игрището за футбол на малки врати от изкуствена „трева“ , а на останалите и игрища с асфалтобетон 4 см., с нанесено разчертаване на и игрищата; 4. Монтаж на три модула пейки по за 18 зрители. 30.09.2019 г.  17:30 ч.
9092618 18.09.2019 г. Дирекция на природен парк „Витоша“ Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на природозащитното състояние на три типа природни местообитания по Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа AsperuloFagetum“ и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“ по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по две обособени позиции. 24.09.2019 г.  17:30 ч.
9092614 18.09.2019 г. Община Каолиново Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче, в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството. 24.09.2019 г.  16:30 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092607 17.09.2019 г. Окръжна прокуратура, гр.Благоевград Извършване на строително монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. 20.09.2019 г.  17:00 ч.
9092605 17.09.2019 г. Община Лъки Текущи РСМР по път III-861 /II-86/ с начало км 14+415, находящо се в гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни“ 20.09.2019 г.  17:00 ч.
9092602 17.09.2019 г. Община Ветрино „Текущи ремонти в община Ветрино“, на три обособени позиции: Обособена позиция №1, включваща следните обекти: 1. „Ремонт корито чешма“, с.Доброплодно 2. „Ремонт фасада на кметство, здравна служба и читалище на два етажа“, с.Доброплодно 3. „Ремонт тротоар център“, с.Доброплодно Обособена позиция №2, включваща следните обекти: 1. „Ограждане на гробищен парк“, с.Ягнило 2. „Ремонт на дом за стари хора“, с.Ветрино 3. „Ремонт ограда здравна служба“, с.Белоградец Обособена позиция №3, включваща следните обекти: 1. „Ремонт мост улица „Младост“, с.Белоградец 2. „Ремонт кът за отдих“, с.Невша 3. „Ремонт В и К хижа“, с.Ягнило. 20.09.2019 г.  17:00 ч.
9092601 17.09.2019 г. Община Крумовград „Асфалтиране и бетониране на участъци от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград по обособени позиции № 1 и 2“, а именно: обособена позиция № 1 – „Асфалтиране на участъци от общинска пътна мрежа на територията на Община Крумовград“ и обособена позиция № 2 „Бетониране на участъци от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092600 17.09.2019 г. Община Враца „Осигуряване на достъпна среда в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Враца“ 27.09.2019 г.  17:00 ч.
9092595 17.09.2019 г. Община Смолян ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН. Обособена позиция № 1: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2; Обособена позиция № 2: ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА“. 20.09.2019 г.  17:00 ч.
9092594 17.09.2019 г. Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство,гр. Пазарджик – /Старо име -Професионална гимназия по облекло /ПГО/ – гр. Пазарджик/ Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на покрива и козирките на сградата за провеждане на учебни практики, находяща се на ул. Отец Паисий № 10 – 2500 лв. с ДДС – Извършване на основен ремонт на покрива и козирките на сградата за провеждане на учебни практики, находяща се на ул. Отец Паисий № 10 – 49555,69 лв. без ДДС 02.10.2019 г.  16:00 ч.
9092584 17.09.2019 г. Община Полски Тръмбеш „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово” 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9092580 17.09.2019 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ по следните обособени позиции: – Обособена позиция № 1 – Ремонт на покриви на административна сграда И-71 и трафопост, бул. „Александър Малинов“ № 1, гр. София. – Обособена позиция № 2 – Ремонт на покрив в административна сграда, бул. „Мария Луиза“ №114Б, гр. София. 04.10.2019 г.  17:30 ч.
9092579 17.09.2019 г. „Център за психично здраве /ЦПЗ/- София“ ЕООД – /старо наименование Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ – София област ЕООД/ Строително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично” и сектор „Неврози” на стационарен блок на „Център за психично здраве – София“ ЕООД. 20.09.2019 г.  16:00 ч.
9092569 17.09.2019 г. Столична община – Район „Красно село“ Строително монтажни работи на тераси в ДГ №8 „Проф. Д-р Елка Петрова“, находяща се на територията на район „Красно село“, съгласно техническо задание, публикувано в профила на купувача 27.09.2019 г.  17:00 ч.
9092564 17.09.2019 г. Столична община – Район „Средец“ „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, както следва: „Конструктивно укрепване на физкултурен салон” в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” с идентификатор 68134.108.196.3 м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец”; 19.09.2019 г.  17:30 ч.
9092562 17.09.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести /МБАЛББ/ „Света София“ ЕАД – София – /Старо наименование – Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести /СБАЛББ/ „Света София“ ЕАД – София/ Предмет на настоящата поръчка са строително-ремонтни дейности по части АС, ВиК и Електро, чиято необходимост е породена от текущи нужди или аварийна ситуация. 20.09.2019 г.  16:30 ч.
9092556 17.09.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Изграждане на ел.зала за ЗС инв.№2443 (Т )“ 07.10.2019 г.  16:00 ч.
9092554 17.09.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Ремонт на подкранов път и два броя електрически двугредов мостов кран в звено „Ел.локомотивно депо – Рудник север“ 09.10.2019 г.  16:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание  

 

Срок за получаване нa оферти1

9092535 16.09.2019 г. ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/ Изграждане на преносни проводи DN 300 по ул. Рая от ТШ 33-4 до ТШ 33-7, Район Запад, гр. Пловдив  1. Изграждане на Тръбопровод DN 300, с външен диаметър на стоманената тръба от 323,9 мм и дебелина от 5,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 450 мм. – 400 м; 2. Изграждане на Тръбопровод DN 100, с външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм. – 12 м. 3. Изграждане на коляно 90° DN100 ( Предварително изолирано коляно) – 10 бр. 4. Изграждане на Муфи DN 300 – 40 бр. 5. Изграждане на Разклонение DN 300/DN 100 – 2 бр. 6. Изграждане на Крайна капа DN 300 – 2 бр. 7. Изграждане на Крайна капа DN 100 – 2 бр. 8. Изграждане на Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 100 PN25 – 2 бр. , както и други дейности. 19.09.2019 г.  16:00 ч.
9092530 16.09.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ „Изграждане на паркинг зад бл.636, ж.к. „Връбница 2“, раойн „Връбвица“ – СО 19.09.2019 г.  17:00 ч.
9092529 16.09.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ „Нова ел. захранваща кабелна линия БГА 20 kV в ЛЦ за ОВД Варна“ 07.10.2019 г.  17:00 ч.
9092528 16.09.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ „Реконструция и основен ремонт на обекти от публичното осветление на територията на Столична община, район Връбница“ 19.09.2019 г.  17:00 ч.
9092523 16.09.2019 г. Община Генерал Тошево „Строително-монтажни работи по проект „Обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I-училище, квартал 124 по ПРЗ на гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“ 27.09.2019 г.  17:00 ч.
9092512 16.09.2019 г. Община Правец “Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор; Обособена позиция 2: Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор. 26.09.2019 г.  17:30 ч.
9092506 16.09.2019 г. „Софийска вода“ АД Изграждане на нова система за управление на 32 броя филтърни клетки в ПСПВ Бистрица, съгласно инвестиционен проект. 30.09.2019 г.  16:30 ч.
9092504 16.09.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонтни дейности и изграждане на изкуствени неравности по пътната мрежа в община Каолиново по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонтни дейности на пътната мрежа в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Изграждане на изкуствени неравности на пътната мрежа в община Каолиново“ 26.09.2019 г.  16:30 ч.
9092502 16.09.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Подмяна на дефектирал участък от тръбопровод 32513мм 19.09.2019 г.  16:00 ч.
ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092499 13.09.2019 г. Община Шумен „Изпълнение на пътна маркировка и сигнализация с пътни знаци по уличната мрежа на територията на град Шумен“ 16.09.2019 г.  17:30 ч.
9092496 13.09.2019 г. Община Велики Преслав „Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“ с.Миланово, общ. Велики Преслав“ 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092495 13.09.2019 г. Община Перник Неотложни ремонтни дейности на общински обекти на територията на Община Перник 19.09.2019 г.  17:00 ч.
9092494 13.09.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев“ – гр. Варна „Премахване на каменен зид в приземен етаж на ОУ „Христо Ботев” кв. Аспарухово, гр. Варна”. 24.09.2019 г.  09:00 ч.
9092493 13.09.2019 г. Професионална гимназия по механотехника /ПГМ/ „Юрий Гагарин“ гр. Русе Къртене бетон, изкопни работи, доставка. полагане и трамбоване пясък, засипване с пръст, направа на бетонова настилка, Доставка и монтаж тръби, фитинги, кранове и радиатори, Доставка и монтаж ламинат и первази за ламинат, зидария от газобетон, доставка и монтаж гранитогрес,фаянс, моноблок, душове, доставка и монтаж на алуминиеви врати, боядисване метал и др.,изхвърляне строителни отпадъци на депо, както и всички съпътстващи услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството. 23.09.2019 г.  16:00 ч.
9092483 13.09.2019 г. Община Брезник „Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, ПИ 06286.501.426, гр. Брезник, общ. Брезник – допълнително възлагане“ 25.09.2019 г.  17:00 ч.
9092478 13.09.2019 г. Община Омуртаг „Обновяване на съществуващи площадки за игра на открито към ДГ № 2 „Усмивка“, с. Камбурово“ 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092473 13.09.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ – с. Церова кория Рехабилитация на съществуваш стоманен котел „ИСКЪР“ 2006г. и газификация с компресиран метан в котелно помещение на ДПБ – Церова кория 16.09.2019 г.  13:30 ч.
9092462 13.09.2019 г. Община Аврен, област Варна „Основен ремонт, реконструкция и смяна на предназначение за обособяване на Кметство и Здравна служба в село Дъбравино, община Аврен“ 24.09.2019 г.  16:30 ч.
9092459 13.09.2019 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Улица с о.т. 48-49-55 и улица с о.т. 48-30-24-23-14-13-12-11-4-3-2, съгласно действащия регулационния план на с.Рохлева, община Велинград“. 25.09.2019 г.  17:00 ч.
9092454 13.09.2019 г. Община Асеновград „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“. 18.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092452 12.09.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Проектиране и изграждане на отклонение от ВЕЛ 20 kV и изграждане на нов мачтов трафопост 20/0,4 kV – 100 kVA за електрозахранване на жп гара Ловеч Север” 26.09.2019 г.  16:45 ч.
9092444 12.09.2019 г. Община Малко Търново Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително – монтажни работи по текущ ремонт на два боя сгради на кметства (с. Стоилово и с. Граматиково) в общ. Малко Търново 24.09.2019 г.  17:00 ч.
9092442 12.09.2019 г. Община Гурково „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО И СЕЛО КОНАРЕ, ОБЩИНА ГУРКОВО” ПО ПРСР 2014-2020 Г.” 27.09.2019 г.  17:00 ч.
9092435 12.09.2019 г. Община Летница, област Ловеч „ Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница“ по Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0001-C01/08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“. 18.09.2019 г.  17:00 ч.
9092434 12.09.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София /Старо наименование – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна“ ЕАД Реновиране на четири броя асансьорни уредби в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД” 24.09.2019 г.  16:30 ч.
9092431 12.09.2019 г. Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“// „Ремонтни дейности в свободни апартаменти от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово с административни адреси: град Карлово, област Пловдивска, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 28, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 29, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 30, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 31, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 32, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 33, ул. “Ген. Карцов” 65, ап. 34, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Карлово“. 25.09.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092415 11.09.2019 г. Община Горна Оряховица Предмета на настоящата обществена поръчка е подмяна на две от съществуващите асансьорни уредби в южното крило на сградата на МБАЛ „Свети Иван Рилски“. Конструкцията на асансьорните шахти няма нарушения и може да се използва. Не се предвижда увеличение на мощността от електроразпределителното дружество. Предвижда се монтажа на нови асансьорни уредби, както и нови ел.табла към тях, които ще се монтират на същите места и от същата захранваща линия. В проекта влиза подмяната на осветителната инсталация, изпълнението на нов контактен излаз към всяка шахта и изграждането на нова заземителна инсталация. 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092414 11.09.2019 г. Столична община – Район „Искър“ „Извършване на ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район „Искър” – Столична община” за 2019 г. 24.09.2019 г.  17:00 ч.
9092411 11.09.2019 г. Община Долни Чифлик „Текущ ремонт на сграда: Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в с. Рудник, община Долни чифлик“ 24.09.2019 г.  17:00 ч.
9092410 11.09.2019 г. Община Полски Тръмбеш „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово” 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092408 11.09.2019 г. Областна дирекция /ОД/на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Пазарджик Извършване на цялостен ремонт на сграда „Конака“ в ОДМВР-Пазарджик 01.10.2019 г.  17:00 ч.
9092406 11.09.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ „Нови ел. захранващи кабелни линии за обекти в ЛЦ за ОВД Бургас“ 04.10.2019 г.  17:00 ч.
9092402 11.09.2019 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Улица с о.т. 48-49-55 и улица с о.т. 48-30-24-23-14-13-12-11-4-3-2, съгласно действащия регулационния план на с.Рохлева, община Велинград“. 23.09.2019 г.  17:00 ч.
9092400 11.09.2019 г. Столична община Аварийно възстановяване на мостово съоръжение на пътя от кв.Михайлово за Радова махала, район „Банкя“ 17.09.2019 г.  17:30 ч.
9092389 11.09.2019 г. Кметство Славяново, гр. Славяново „Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в част от УПИ I – 9602, кв.25а, по плана на град Славяново, Община Плевен” 18.09.2019 г.  17:00 ч.
9092385 11.09.2019 г. Община Банско Изграждане на БКТП 1х630кvа, 20/0,4 KV, кабелни линии 20KV и монтаж на главни електромерни табла на фасадата на ТП-външно ел.захранване на „Ландшафтно и архитектурно-художествено оформление на градски парк и план застрояване в ПИ 02676.501.1023 по КК на гр.Банско, УПИ I, кв. 187 по плана на гр. Банско“ 24.09.2019 г.  17:00 ч.
9092381 11.09.2019 г. Община Хисаря „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка в двора на ОУ „Васил Левски“, в ПИ-65, кв. 6, кв. Момина баня, град Хисаря“ 24.09.2019 г.  17:00 ч.
9092374 11.09.2019 г. Община Ракитово Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито, по Административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-006-C01 от 10.05.2019г. 17.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092368 10.09.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Кърджали „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрив и помещения в недвижим имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Ардино, ул.“Републиканска“ № 6“ 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092367 10.09.2019 г. Община Роман „„Изграждане на външна тоалетна и захранване с вода на клуба на пенсионера в с. Камено поле 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9092366 10.09.2019 г. Община Габрово Предмет на поръчката: Изпълнение на „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“. 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092365 10.09.2019 г. Община Роман „ОР на НЧ “ Христо Ботев“ – гр. Роман 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092364 10.09.2019 г. Община Роман РЕМОНТ УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ С. КАМЕНО ПОЛЕ 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092358 10.09.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР на обект „ДГ №14 „Дружба” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ №14 „Дружба”, УПИ VI-53 „за ОДЗ” (ид. 10135.2554.605 по КК), кв. 35 по плана на 24 м.р. на гр. Варна““ 16.09.2019 г.  17:30 ч.
9092357 10.09.2019 г. Община Варна “Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 44 „Валентина Терешкова” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 44 „В. Терешкова” – Филиал, УПИ “за жилищен комплекс и обществени нужди“ ( ид. 10135.5502.219 по КК), кв. 24 по плана на част от 27 м.р. на гр. Варна, ул. “Кишинев” № 11, кв. „Аспаруховo“, гр. Варна“ 16.09.2019 г.  17:30 ч.
9092355 10.09.2019 г. Община Сухиндол „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на общинска спортна площадка в гр. Сухиндол (УПИ VIII, кв. 50)“ 24.09.2019 г.  17:30 ч.
9092353 10.09.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 51 „Ран Босилек” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 51 „Ран Босилек”, УПИ II-384, кв. 57 по плана на с. Константиново, с адрес ул. „Васил Левски”, № 92, с. Константиново, общ. Варна“ 16.09.2019 г.  17:30 ч.
9092352 10.09.2019 г. Община Пазарджик “Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж и демонтаж. Доставка на нова 3D коледна фигура.” 20.09.2019 г.  17:30 ч.
9092348 10.09.2019 г. Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД Обществената поръчка включва изграждане на обслужващ път с трайна настилка /несортиран трошен камък/ до п/ст „Кърнаре“ 110/20/6 kV, заедно с два прилежащи портала. Дължината на пътя е около 250 м. 24.09.2019 г.  17:00 ч.
9092346 10.09.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Ремонт на пешеходна инфраструктура около бл. 11, бул. „Вл. Вазов“, жк. „Сухата река“ 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092345 10.09.2019 г. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване /ПГГСД/ „Николай Хайтов“ – Варна Ремонт на асфалтовобетонова настилка(частично полагане на асфалт) на училищния двор на ПГСД“Николай Хайтов“ 16.09.2019 г.  11:00 ч.
9092344 10.09.2019 г. Община Струмяни „“Ремонт на пътна настилка на ул.“Св.Константин и Елена“ от ОТ.1,7,8,10 до ОТ.77 и част от ул.“Цар Иван Шишман“ от ОТ.2 до ОТ.1 20.09.2019 г.  17:00 ч.
9092343 10.09.2019 г. Община Ивайловград КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: V – ТА КАТЕГОРИЯ; СИТУИРАНЕ: Многофункционалната спортна площадка е разположена в южния край на двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино, община Ивайловград. Сградата на самото училище е позиционирана в северния край на имота. Достъпът до нея се осъществява от юг, през двора на училището. Многофункционалната спортна площадка е разположена в двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ върху съществуващо асфалтово покритие. 13.09.2019 г.  17:30 ч.
9092334 10.09.2019 г. Община Лъки Текущи ремонтни работи по улична мрежа община Лъки, вкл: Обект № 1: Текущи РСМР по ул. „“Хайдушки поляни“ от о.т. 124 до о.т. 128 по ПУП на гр.Лъки, община Лъки; Обект № 2 : Текущи РСМР по улица от о.т. 413 до о.т. 459 по ПУП на с.Джурково, община Лъки 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092333 10.09.2019 г. Община Царево „Ремонт на спортно игрище кв.“Василико“, гр. Царево“ 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092324 10.09.2019 г. Община Гърмен Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане и обзавеждане на многофункционална спортна площадка в село Рибново, община Гърмен“ 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092322 10.09.2019 г. Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ – Кърджали „Извършване на текущи строително- ремонтни работи в РЗОК-Кърджали“ с две обособени позиции: позиция №1 „Извършване на текущи ремонтни работи, демонтаж, доставка и монтаж на врати и каси в санитарните възли, ремонт на ВиК инсталация в сградата на РЗОК-Кърджали“ и позиция №2 „Изграждане на електрическа инсталация в архивно помещение на 5-ти етаж в сградата на РЗОК- Кърджали“ 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092317 10.09.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонтни дейности и изграждане на изкуствени неравности по пътната мрежа в община Каолиново по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонтни дейности на пътната мрежа в община Каолиново“ и Обособена позиция № 2: „Изграждане на изкуствени неравности на пътната мрежа в община Каолиново“ 25.09.2019 г.  16:30 ч.
9092310 10.09.2019 г. Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, с. /Предишно име – Сатовча Средно общообразователно училище/СОУ/ „Св.Св. Кирил и Методий“ , с. Сатовча/ Изграждане на игрище за минифутбол в двора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Сатовча в УПИ І, кв. 35 по плана на село Сатовча, община Сатовча 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092307 10.09.2019 г. Община Монтана Основен ремонт на покрив и зрителна зала на читалище в с. Габровница, община Монтана 25.09.2019 г.  17:30 ч.
9092302 10.09.2019 г. Община Стрелча “Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, общ. Стрелча” 12.09.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092296 09.09.2019 г. Община Перник ,,ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА ПО УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ПО ДВЕ ОБОСОБНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – НАПРАВА НА ПЪТНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА В УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ГР.ПЕРНИК И ГР.БАТАНОВЦИ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2- НАПРАВА НА ПЪТНА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА НА ІV-ТО КЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК” 19.09.2019 г.  17:00 ч.
9092290 09.09.2019 г. Държавна агенция – Технически операции /ДАТО/ „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения в УЦ „Искър“. Обособена позиция № 2 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ „Рубин“. Обособена позиция № 3 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в ДБ”. 13.09.2019 г.  17:30 ч.
9092288 09.09.2019 г. Община Каварна Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: „Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна“ 19.09.2019 г.  17:00 ч.
9092282 09.09.2019 г. Община Крушари, област Добрич „СМР по изграждане на пристройка към Детска градина за физкултурно-музикален салон в УПИ I, кв.39 по плана на с.Крушари, община Крушари“ 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092281 09.09.2019 г. Община Струмяни РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.““ДОЛНА БЕЛИЦА““ ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ- част Пътна 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092279 09.09.2019 г. Община Ветрино „Възстановяване на пропускателната способност на река, преминаваща през с.Габърница и землището му – І участък – речно корито, от пресичането с автомагистрала „Хемус“ до регулацията на с.Габърница“, в ПИ с индификатор 14252.25.53 в землищетото на с.Габърница с дължина 1200м, община Ветрино, област Варна. 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092278 09.09.2019 г. Община Враца „Осигуряване на достъпна среда в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Враца“ 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092275 09.09.2019 г. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на териториалните служби към ГД „Изпълнение на наказанията“ на територията на цялата страна“ 24.09.2019 г.  17:00 ч.
9092270 09.09.2019 г. Община Аврен, област Варна „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Рехабилитация на част от улица „Лонгоз“ от о.т. 114 към о.т. 116, о.т. 117 през о.т. 125, о.т. 127, о.т. 128 до о.т. 129 по плана на село Дъбравино, община Аврен“ 12.09.2019 г.  16:30 ч.
9092269 09.09.2019 г. Община Лозница Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка – модерна мултифункционална спортна площадка, която съчетава няколко вида спорт, а именно – минифутбол, волейбол, тенис на корт и бадмингтон, и алейна мрежа, осигуряваща удобен достъп до нея в с. Гороцвет, община Лозница. За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Лозница. 19.09.2019 г.  16:30 ч.
9092259 09.09.2019 г. Община Сунгурларе Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни работи на 14 /четиринадесет/ подобекта на територията на община Сунгурларе – гр. Сунгурларе, с. Лозарево, с. Климаш, с. Славянци, с. Босилково, с. Завет, с. Подвис, с. Пчелин, с. Дъбовица, с. Черница, с. Камчия, с. Прилеп, с. Велислав, и с. Грозден, разделени на пет обособени позиции. – Обособена позиция № 1: „Ремонт на административна сграда, гр. Сунгурларе, община Сунгурларе“; – Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на ОУ „Христо Ботев“ с. Лозарево, община Сунгурларе“; – Обособена позиция № 3: Ремонт на общинска сграда /читалище/ с. Климаш, община Сунгурларе; – Обособена позиция № 4: „Ремонтни работи на кметства на територията на община Сунгурларе“, в т.ч следните подобекти: 1. „Ремонт на кметство с. Славянци“ ; 2. „Ремонт на кметство с. Босилково“ ; 3. „Ремонт на кметство с. Завет“; 4. „Ремонт на кметство с. Подвис“; 5. „Ремонт на кметство с. Пчелин“; 6. „Ремонт на кметство с.. Дъбовица“; 7. „Ремонт на кметство с. Черница“; 8. „Ремонт на кметство с. Камчия“ ; 9. „Ремонт на кметство с. Прилеп“ ; 10. „Ремонт на кметство с. Велислав“ ; – Обособена позиция № 5 „Ремонт и оборудване на Детска градина с. Грозден, община Сунгурларе“. 20.09.2019 г.  17:00 ч.
9092258 09.09.2019 г. Национален студентски дом Текущ ремонт на стени и тавани на Камерна зала на Национален студентски дом 30.09.2019 г.  16:30 ч.
9092255 09.09.2019 г. Професионална гимназия по механоелектротехника /ПГМЕТ/ „Юрий Гагарин“ гр. Петрич Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) на обект „Основен ремонт на отоплителна инсталация на ПГМЕТ Юрий Гагарин, гр. Петрич 19.09.2019 г.  16:00 ч.
9092248 09.09.2019 г. Община Сапарева баня „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ – СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ (СМР/СРР) НА ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – ПОЛИКЛИНИКА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. САПАРЕВА БАНЯ, УЛ. „ГЕРМАНЕЯ” №38, УПИ ІV ЗА БАНЯ И ПОЛИКЛИНИКА, КВ. 126 ПО ПЛАНА НА ГР. САПАРЕВА БАНЯ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 11.09.2019 г.  17:00 ч.
9092244 09.09.2019 г. Община Мъглиж Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Реконструкция и рехабилитация на улица Еделвайс от о.т.12-44-43-49 с приблизителна дължина 215 м. в гр.Мъглиж”. 19.09.2019 г.  17:00 ч.
9092237 09.09.2019 г. Топлофикация – Плевен ЕАД „Изграждане на топлопровод от ул.“Мургаш“ по ул.“В. Търново“ до ул.“Ген. Тошев “ 12.09.2019 г.  16:15 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092234 05.09.2019 г. Община Смолян ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СМОЛЯН, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК № 6, БЛОК № 2; Обособена позиция № 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, КВ. УСТОВО, УЛ. ТРАКИЯ № 35, БЛОК „КИТКА“. 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092233 05.09.2019 г. Община Смолян „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 86, БЛОК № 16“. 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092232 05.09.2019 г. Община Смолян „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. КАРЛЪК № 5“. 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092231 05.09.2019 г. Община Смолян ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС: ГР. СМОЛЯН, УЛ. Д-Р ПЕТЪР БЕРОН № 12, БЛОК „ОРФЕЙ 2“. 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092228 05.09.2019 г. Столична община „Ремонт на стълбищни площадки, прилежащи на сградата на 58 самостоятелна детска ясла“. 16.09.2019 г.  17:30 ч.
9092226 05.09.2019 г. Община Варна “Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на детска площадка за игра на открито в ПИ 10135.2563.328, с адрес м. „Св. Никола” № 117, район Приморски, гр. Варна“ 19.09.2019 г.  17:30 ч.
9092224 05.09.2019 г. Община Сунгурларе „Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“. 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9092222 05.09.2019 г. Община Пловдив – Район „Централен“ „Премахване на нерегламентирано разположени преместваеми обекти, незаконно изградени строежи, както и негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи на територията на Район „Централен” – Община Пловдив“ 16.09.2019 г.  17:15 ч.
9092217 05.09.2019 г. Община Ветрино „Текущи ремонти в община Ветрино“, на три обособени позиции: Обособена позиция №1, включваща следните обекти: 1. „Ремонт корито чешма“, с.Доброплодно 2. „Ремонт фасада на кметство, здравна служба и читалище на два етажа“, с.Доброплодно 3. „Ремонт тротоар център“, с.Доброплодно Обособена позиция №2, включваща следните обекти: 1. „Ограждане на гробищен парк“, с.Ягнило 2. „Ремонт на дом за стари хора“, с.Ветрино 3. „Ремонт ограда здравна служба“, с.Белоградец Обособена позиция №3, включваща следните обекти: 1. „Ремонт мост улица „Младост“, с.Белоградец 2. „Ремонт кът за отдих“, с.Невша 3. „Ремонт В и К хижа“, с.Ягнило. 17.09.2019 г.  17:00 ч.
9092212 05.09.2019 г. Община Пирдоп Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършването на строително-монтажни работи, свързани с реконструкцията на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради“ в гр. Пирдоп. 11.09.2019 г.  17:00 ч.
9092210 05.09.2019 г. Община Лъки Текущи РСМР по път III-861 /II-86/ с начало км 14+415, находящо се в гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни“ 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092205 05.09.2019 г. „Софийска вода“ АД Изграждане на нова система за управление на 32 броя филтърни клетки в ПСПВ Бистрица, съгласно инвестиционен проект. 20.09.2019 г.  16:30 ч.
9092204 05.09.2019 г. Окръжна прокуратура, гр.Благоевград Извършване на строително монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. 17.09.2019 г.  17:00 ч.
9092199 05.09.2019 г. Община Куклен Реконструкция, оборудване и обзавеждане на футболно игрище на малко поле в двора на СУ „Отец Паисий“. 25.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092188 04.09.2019 г. Столична община – Район „Средец“ „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, както следва: „Конструктивно укрепване на физкултурен салон” в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” с идентификатор 68134.108.196.3 м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец”; 16.09.2019 г.  17:30 ч.
9092173 04.09.2019 г. Дунав мост Видин – Калафат АД, Видин “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2019 – 2020 ГОДИНА” 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092160 04.09.2019 г. Психиатрична болница /ПБ/ „Свети Иван Рилски“ – Нови Искър Реконструкция на котелно отделение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов водогреен котел при ДПБ „Св. Ив. Рилски” 11.09.2019 г.  14:30 ч.
9092153 04.09.2019 г. Община Каспичан Ремонт и реконструкция на спортен комплекс – гр.Каспичан“ – етап 2: Площадка за скейтборд и преустройство на съществуваща трибуна в скейтборд атракция” 09.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092152 03.09.2019 г. Община Шумен „Изпълнение на пътна маркировка и сигнализация с пътни знаци по уличната мрежа на територията на град Шумен“ 13.09.2019 г.  17:30 ч.
9092150 03.09.2019 г. Община Перущица „Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА – ПАМЕТНИК“ в УПИ II – зеленина, исторически музей, историческа църква – паметник, картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр.Перущица от 1989г.“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9092148 03.09.2019 г. Национална агенция за приходите /НАП/ „Преустройство на инсталация за отопление и охлаждане в сградата на ТД на НАП Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Скопие“ №106“ 24.09.2019 г.  17:30 ч.
9092147 03.09.2019 г. Община Велики Преслав „Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“ с.Миланово, общ. Велики Преслав“ 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092146 03.09.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ „Изграждане на паркинг зад бл.636, ж.к. „Връбница 2“, раойн „Връбвица“ – СО 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092145 03.09.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Подмяна на дефектирал участък от тръбопровод 32513мм 13.09.2019 г.  16:00 ч.
9092137 03.09.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Оптични трасета от подстанция 110kV до РТНК в рудниците“ – реф.40/2019 г. – ОПнс. 24.09.2019 г.  16:00 ч.
9092134 03.09.2019 г. Община Елхово „Изграждане на обект: ЗОНА ЗА МИНИ ФУТБОЛ в кв.31б – гр.Елхово“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9092126 03.09.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ – с. Церова кория Рехабилитация на съществуваш стоманен котел „ИСКЪР“ 2006г. и газификация с компресиран метан в котелно помещение на ДПБ – Церова кория 13.09.2019 г.  13:30 ч.
9092117 03.09.2019 г. Община Антоново, област Търговище „Основен ремонт на покрив на дневен център за работа с лица в неравностойно положение гр.Антоново“ находящ се в кв.35, УПИ 1, гр.Антоново, Община Антоново“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9092116 03.09.2019 г. Община Ардино „Изграждане на две подпорни стени, частично покриване на река „Далджа дере”, гр. Ардино и почистване коритото на река „Бялизворска” в централната част на с. Бял извор, общ. Ардино“ 16.09.2019 г.  17:00 ч.
9092111 03.09.2019 г. Община Левски Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършването на строително-монтажни работи, свързани с ремонт и модернизация на спортна площадка за практикуване на два вида спорт – футбол на малки врати и хандбал, находяща се в УПИ III, кв.140 в гр.Левски. 17.09.2019 г.  17:00 ч.
9092110 03.09.2019 г. Община Разград „Довършителни строителни работи в детски градини в гр.Разград“ 09.09.2019 г.  17:30 ч.
9092107 03.09.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на покрив в ДГ „Зорница“ в гр. Свиленград. 10.09.2019 г.  17:30 ч.
9092106 03.09.2019 г. Столична община – Район „Красно село“ „Осигуряване на достъпна среда – изграждане, доставка и монтаж на 1 бр. асансьор, необходим за нуждите на 36-то СУ „Максим Горки“, находящо се на територията на район „Красно село“ – Столична община“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9092105 03.09.2019 г. Община Любимец „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр. Любимец“ 11.09.2019 г.  17:00 ч.
9092103 03.09.2019 г. Община Омуртаг „Обновяване на съществуващи площадки за игра на открито към ДГ № 2 „Усмивка“, с. Камбурово“ 13.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092097 02.09.2019 г. Община Перник Неотложни ремонтни дейности на общински обекти на територията на Община Перник 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092091 02.09.2019 г. Община Приморско Избор на изпълнител за извършване на ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1927“, с. Ново Паничарево, община Приморско. 05.09.2019 г.  17:00 ч.
9092089 02.09.2019 г. Община Велики Преслав „Избор на изпълнител за обект: „Направа на тротоарни настилки в двора на детска градина „Червена шапчица“ в с.Златар, общ. Велики Преслав“ 05.09.2019 г.  17:00 ч.
9092087 02.09.2019 г. Община Струмяни „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „ДОЛНА БЕЛИЦА“ ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ – ЧАСТ ВОДОПРОВОД. 05.09.2019 г.  17:00 ч.
9092079 02.09.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ „Реконструкция и основен ремонт на обекти от публичното осветление на територията на Столична община, район Връбница“ 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9092077 02.09.2019 г. Община Омуртаг „Подготовка на четвъртокласната пътна мрежа на община Омуртаг за експлоатация при зимни условия“ и „Текущ ремонт на част от път ТGV2075/TGV1073Вр.кон-Обител/-Церовище-Долна Рътлина/III-704” 05.09.2019 г.  17:00 ч.
9092074 02.09.2019 г. Столична община – Район „Оборище“ „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Оборище“ – Столична община“. 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092073 02.09.2019 г. Община Болярово, област Ямбол  „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ – XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово ” на следният обект:Кратко описание на обекта: Проектът за мултифункционално игрище е изготвен във връзка с подобряването на спортната база на СОУ „Д-р Петър Берон“ в град Болярово. 05.09.2019 г.  16:30 ч.
9092072 02.09.2019 г. Община Нова Загора Предмет на ремонта е сградата на културния дом. Предвидена е подмяна на стара дървена и метална дограма с нова PVC, ремонт на покрива, който ще се състои в цялостна подмяна на конструкцията и подмяна на старите керемиди, подмяна на улуците и водосточните тръби. Ще се монтира и мълниезащита. Ще бъдат извършени и ремонти във вътрешни помещения / боядисване с латекс/ както и боядисване на фасадите на сградата с акрилатни бои и други в съответствие с одобрен технически проект и Разрешение за строеж № АГ-08-85/30.09.2019 г. . 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092071 02.09.2019 г. Община Нова Загора Предмет на ремонта е филиал на детска градина „Детски свят” находящ се на ул. „Стара планина” №19, гр. Нова Загора. Предвидено е направата бетонова настилка върху, която ще се положи ударопоглъщаща настилка. Ще се монтират детски съоръжения за игра. Предвидено е ремонт и намиращият се във вътрешния двор басейн както и прилежащата площ около него. 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092067 02.09.2019 г. Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания /СБАЛПФЗ/ – Бургас ЕООД „Ремонт на следните помещенията в рентгеново отделение: рентген -1, рентген-2, апаратна, съблекалня и стая № 2, 3, 7, 10, 12, 13 във Пневмофтизиатрично отделение при „СБАЛПФЗ – БУРГАС” ЕООД” 13.09.2019 г.  16:00 ч.
9092065 02.09.2019 г. Община Асеновград „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“ 12.09.2019 г.  17:00 ч.
9092064 02.09.2019 г. Дирекция на природен парк „Витоша“ „Изграждане на паркова инфраструктура за подобряване на природозащитното състояние на три типа природни местообитания по Дейност 1: Подобряване на природозащитното състояние на торфищни комплекси (природно местообитание 7140 “Преходни блата и плаващи подвижни торфища“) и Дейност 2: Подобряване на природозащитното състояние на природни местообитания 9130 „Букови гори от типа Asperulo-Fagetum“ и 9180* „Смесени гори от типа Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове“ по проект № BG16M1OP002-3.007-0015-C01 „Възстановяване и поддържане на приоритетни природни местообитания и видове на територията на Природен парк „Витоша” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по две обособени позиции. 17.09.2019 г.  17:30 ч.
9092058 02.09.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести /МБАЛББ/ „Света София“ ЕАД – София – /Старо наименование – Специализирана болница за активно лечение по белодробни болести /СБАЛББ/ „Света София“ ЕАД – София/ Предмет на настоящата поръчка са строително-ремонтни дейности по части АС, ВиК и Електро, чиято необходимост е породена от текущи нужди или аварийна ситуация. Извършваните СРР трябва да стават при спазване правилата за охрана и безопасност на труда, съгласно ПБТСМР, както и съблюдаване на всички действащи в РБългария норми и стандарти при извършване на СРР. 12.09.2019 г.  16:30 ч.
9092047 02.09.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев“ – гр. Варна 1. „Текущ ремонт на вътрешна електрическа инсталация на приземен етаж в училищна сграда, ул. „Кирил и Методий” №8, гр. Варна.” 2. „Текущ ремонт по чл. 151 , ал.1 , т.1 от ЗУТ на полуподземен етаж на ОУ „Христо Ботев” с ид. №0135.5502.137.1, гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 8.” 05.09.2019 г.  11:30 ч.
9092045 02.09.2019 г. Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана Извършване на ремонт (строително-ремонтни дейности) в Отделение по психиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана 12.09.2019 г.  16:00 ч.
9092043 02.09.2019 г. Техническа професионална гимназия /ТПГ/ – Н.Й.Вапцаров, гр. Радомир НП“Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“2019.,Модул І“Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност ІV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Радомир 17.09.2019 г.  16:00 ч.
9092041 02.09.2019 г. Столична община – Район „Красно село“ Строително монтажни работи по мрежата улично осветление – публична общинска собственост на територията на район „Красно село“ 05.09.2019 г.  17:00 ч.
9092039 02.09.2019 г. Община Каолиново Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка в имот № 30137.501.280 по кадастралната карта на с. Загориче. 17.09.2019 г.  16:30 ч.
9092038 02.09.2019 г. Община Троян „Осигуряване на достъпна среда в дом за стари хора – с. Добродан, общ. Троян“, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”. 05.09.2019 г.  17:30 ч.