ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9092032 30.08.2019 г. Община Челопеч Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Автоматична поливна система на обекти собственост на община Челопеч“ 03.09.2019 г.  16:30 ч.
9092030 30.08.2019 г. Община Хаджидимово „Подобряване достъпа до съществуващи пътеки, маршрути и трасета в границите на воден геопарк Хаджидимово“ в изпълнение на проект: „Създаване на трансграничен воден геопарк в района на река Места“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ B2.6С.08 от 02.10.2017г. по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020“. 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9092024 30.08.2019 г. Столична община Аварийно възстановяване на мостово съоръжение на пътя от кв.Михайлово за Радова махала, район „Банкя“. 10.09.2019 г.  17:30 ч.
9092013 30.08.2019 г. Община Роман РЕМОНТ УЧИЛИЩЕ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ С. КАМЕНО ПОЛЕ 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9092009 30.08.2019 г. Община Роман „ОР на НЧ “ Христо Ботев“ – гр. Роман 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9092005 30.08.2019 г. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване /ПГГСД/ „Николай Хайтов“ – Варна Ремонт на асфалтовобетонова настилка(частично полагане на асфалт) на училищния двор на ПГСД“Николай Хайтов“ 10.09.2019 г.  11:00 ч.
9092004 30.08.2019 г. Община Роман „„Изграждане на външна тоалетна и захранване с вода на клуба на пенсионера в с. Камено поле 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9092003 30.08.2019 г. Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пловдив „Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 12.09.2019 г.  17:30 ч.
9091995 30.08.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Изработка по проект на навес над терасата на външна командна зала в ПАВЕЦ „Чаира“ 05.09.2019 г.  17:30 ч.
9091993 30.08.2019 г. Община Горна Оряховица Предмета на настоящата обществена поръчка е подмяна на две от съществуващите асансьорни уредби в южното крило на сградата на МБАЛ „Свети Иван Рилски“. 11.09.2019 г.  17:00 ч.
9091992 30.08.2019 г. Община Ветрино „Текущ ремонт на улици и пътища в община Ветрино“ В настоящата обществена поръчка се предвижда по улиците и общинските пътища да се извършат следните видове СРР: 1. Изкърпване на единични (малки по площ) дупки с дебелина от 2 до 4 см. 2. Изкърпване на единични (малки по площ) дупки с дебелина от 4 до 6 см. 3. Изкърпване на асфалтова настилка (големи по площ дупки) с дебелина до 4 см. 4. Изкърпване на асфалтова настилка (големи по площ дупки) с дебелина до 6 см. 11.09.2019 г.  17:00 ч.
9091990 30.08.2019 г. Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ „Основен ремонт на водопроводна инсталация на административната сграда на ДАЕУ – ул.“Ген. Й. В. Гурко 6“ 03.09.2019 г.  17:30 ч.
9091976 30.08.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО Реконструкция на системи за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване Обособена позиция № 1 Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване в тягова п/ст „Яворовец“ Обособена позиция № 2 Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване в тягова п/ст „Твърдица“ 04.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091971 29.08.2019 г. Община Ценово „Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.” 03.09.2019 г.  17:00 ч.
9091966 29.08.2019 г. Община Полски Тръмбеш „Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово” 11.09.2019 г.  16:00 ч.
9091960 29.08.2019 г. Община Аврен, област Варна „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Рехабилитация на част от улица „Лонгоз“ от о.т. 114 към о.т. 116, о.т. 117 през о.т. 125, о.т. 127, о.т. 128 до о.т. 129 по плана на село Дъбравино, община Аврен“ 09.09.2019 г.  16:30 ч.
9091958 29.08.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Кърджали „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрив и помещения в недвижим имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Ардино, ул.“Републиканска“ № 6“ 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9091957 29.08.2019 г. ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/ Изграждане на преносни проводи DN 300 по ул. Рая от ТШ 33-4 до ТШ 33-7, Район Запад, гр. Пловдив 16.09.2019 г.  16:00 ч.
9091955 29.08.2019 г. Община Ивайловград КАТЕГОРИЯ НА СТРОЕЖА: V – ТА КАТЕГОРИЯ; СИТУИРАНЕ: Многофункционалната спортна площадка е разположена в южния край на двора на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ УПИ I, кв.16 по плана на с.Железино, община Ивайловград. 09.09.2019 г.  17:30 ч.
9091940 29.08.2019 г. Община Лъки Текущи ремонтни работи по улична мрежа община Лъки, вкл: Обект № 1: Текущи РСМР по ул. „“Хайдушки поляни“ от о.т. 124 до о.т. 128 по ПУП на гр.Лъки, община Лъки; Обект № 2 : Текущи РСМР по улица от о.т. 413 до о.т. 459 по ПУП на с.Джурково, община Лъки. 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091939 29.08.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Ремонт на сграда „Информационен център” 23.09.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091929 28.08.2019 г. Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, с. /Предишно име – Сатовча Средно общообразователно училище/СОУ/ „Св.Св. Кирил и Методий“ , с. Сатовча/ Изграждане на игрище за минифутбол в двора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Сатовча в УПИ І, кв. 35 по плана на село Сатовча, община Сатовча 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091917 28.08.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ „Нова ел. захранваща кабелна линия БГА 20 kV в ЛЦ за ОВД Варна“ 13.09.2019 г.  17:00 ч.
9091912 28.08.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР на обект „ДГ №14 „Дружба” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ №14 „Дружба”, УПИ VI-53 „за ОДЗ” (ид. 10135.2554.605 по КК), кв. 35 по плана на 24 м.р. на гр. Варна““ 09.09.2019 г.  17:30 ч.
9091910 28.08.2019 г. Община Струмяни РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.““ДОЛНА БЕЛИЦА““ ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ- част Пътна 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091908 28.08.2019 г. Община Ракитово Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито, по Административен договор за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-006-C01 от 10.05.2019г. 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9091906 28.08.2019 г. Община Гърмен „Изграждане и обзавеждане на многофункционална спортна площадка в село Рибново, община Гърмен“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091903 28.08.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Ремонт на пешеходна инфраструктура около бл. 11, бул. “Вл. Вазов“, ж.к. „Сухата река“. 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091901 28.08.2019 г. Община Ветрино „Възстановяване на пропускателната способност на река, преминаваща през с.Габърница и землището му – І участък – речно корито, от пресичането с автомагистрала „Хемус“ до регулацията на с.Габърница“, в ПИ с индификатор 14252.25.53 в землищетото на с.Габърница с дължина 1200м, община Ветрино, област Варна. 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091897 28.08.2019 г. Община Варна “Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 44 „Валентина Терешкова” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 44 „В. Терешкова” – Филиал, УПИ “за жилищен комплекс и обществени нужди“ ( ид. 10135.5502.219 по КК), кв. 24 по плана на част от 27 м.р. на гр. Варна, ул. “Кишинев” № 11, кв. „Аспаруховo“, гр. Варна“ 09.09.2019 г.  17:30 ч.
9091896 28.08.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 51 „Ран Босилек” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 51 „Ран Босилек”, УПИ II-384, кв. 57 по плана на с. Константиново, с адрес ул. „Васил Левски”, № 92, с. Константиново, общ. Варна“ 09.09.2019 г.  17:30 ч.
9091895 28.08.2019 г. Община Хайредин „Строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на спортна площадка за комбиниран спорт в двора на ОУ „Горан Червеняшки“, село Михайлово, община Хайредин, област Враца“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091890 28.08.2019 г. Община Бургас „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”, ГР. БУРГАС“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 02.09.2019 г.  17:15 ч.
9091889 28.08.2019 г. Община Гоце Делчев „Изграждане на асансьор за достъпна среда на общинска сграда за предоставяне на социални услуги, находяща се в УПИ VІ, кв.39 по ПУП на гр. Гоце Делчев“ 02.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091875 27.08.2019 г. Областна администрация – област Смолян „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Върбица от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр. Златоград – I етап”. 30.08.2019 г.  17:30 ч.
9091874 27.08.2019 г. Община Мездра Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091873 27.08.2019 г. Община Мъглиж Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж” 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091869 27.08.2019 г. Община Крушари, област Добрич „СМР по изграждане на пристройка към Детска градина за физкултурно-музикален салон в УПИ I, кв.39 по плана на с.Крушари, община Крушари“. 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091857 27.08.2019 г. Община Летница, област Ловеч „Изграждане на игрище за минифутбол в гр. Летница“ по Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0001-C01/08.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“. 11.09.2019 г.  17:00 ч.
9091855 27.08.2019 г. Община Враца „Осигуряване на достъпна среда в сградата на СУ „Христо Ботев“, гр. Враца“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091851 27.08.2019 г. Община Белоградчик „Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Белоградчик” 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091848 27.08.2019 г. Летище София ЕАД Изрълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“ 30.09.2019 г.  17:00 ч.
9091847 27.08.2019 г. Община Хисаря Кътове за отдих в населени места на община Хисаря с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дейности предвидени за изпълнение в проектно предложение: 1. Един кът за отдих и спорт сред красива и чиста природа” в с. Беловица, УПИ –ll в кв. 49 за административна сграда, читалище, търговска сграда и тревни площи в площадно пространство по плана на с. Беловица, общ. Хисаря; Обособена позиция 2: Дейности, предвидени за изпълнение по проект: „Кът за отдих” около НЧ „Н. Й. Вапцаров 1927г.” град Хисаря и проект: „РАЙ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ“ в улично пространство, между бул. „Христо Ботев” и улица „Вела Пеева” в кв. 60 гр. Хисаря 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091840 27.08.2019 г. Община Стрелча “Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на територията на гр. Стрелча, общ. Стрелча” 09.09.2019 г.  17:30 ч.
9091838 27.08.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Изграждане на покрит паркинг в двора на ПАВЕЦ „Чаира“ 16.09.2019 г.  17:30 ч.
9091834 27.08.2019 г. Кметство Славяново, гр. Славяново „Паркоустройство и благоустройство на детска площадка в част от УПИ I – 9602, кв.25а, по плана на град Славяново, Община Плевен” 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9091833 27.08.2019 г. Община Царево „Ремонт на спортно игрище кв.“Василико“, гр. Царево“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091829 27.08.2019 г. Община Самуил „Осигуряване на достъпна среда в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с.Богомилци“ 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091826 27.08.2019 г. Община Червен бряг „Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг – УПИ X – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен“. 02.09.2019 г.  16:30 ч.
9091824 27.08.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ „Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка. 02.09.2019 г.  16:30 ч.
9091822 27.08.2019 г. Община Трявна Извършване на ремонт на покрив и подмяна на дограма на ОУ „Васил Левски“ гр. Плачковци 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091818 27.08.2019 г. Община Вълчедръм ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА – ВЪНШЕН АСАНСЬОР КЪМ СГРАДАТА НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 30.08.2019 г.  18:00 ч.
9091815 27.08.2019 г. Община Златоград “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ГРОБИЩЕН ПАРК В С. СТАРЦЕВО, ЧАСТ 2: „ПОДПОРНА СТЕНА С АЖУРЕН ПАРАПЕТ” В УПИ Х-ЗА ГРОБИЩЕН ПАРК, КВ.46 ПО ПУП НА С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД” 30.08.2019 г.  17:30 ч.
9091814 27.08.2019 г. Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД – Велико Търново Изграждане на канализация по ул. „Добри Ганчев“ от о.т. 215 до о.т. 278 (отклонение) по Подробен устройствен план – План за регулация на град Лясковец. 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091813 27.08.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Възстановяване антикорозионно покритие, възли, ламели и скрепление на първа прътова конструкция в участъка между опори № 24 и № 25 на мост над река Дунав при град Русе“ 12.09.2019 г.  16:45 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091808 26.08.2019 г. Община Ботевград „Изграждане на външен асансьор към административната сграда на община Ботевград“, по проект „Красива България“ 30.08.2019 г.  17:30 ч.
9091786 26.08.2019 г. Държавна агенция – Технически операции /ДАТО/ „Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция „Технически операции“, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения в УЦ „Искър“. Обособена позиция № 2 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в УЦ „Рубин“. Обособена позиция № 3 – „Ремонт на вентилационна система на кухненски блок в ДБ”. 09.09.2019 г.  17:30 ч.
9091783 26.08.2019 г. Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/ „Нови ел. захранващи кабелни линии за обекти в ЛЦ за ОВД Бургас“ 10.09.2019 г.  17:00 ч.
9091782 26.08.2019 г. Община Панагюрище „Текущ ремонт на сграда „Поликлиника“ – първи етаж“ 05.09.2019 г.  17:30 ч.
9091779 26.08.2019 г. Община Хисаря «Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Никола Вапцаров” в участъка между Републикански път III-642 и улица „Васил Левски“ (между осови точки 87-76-75-35 по регулационния план на гр. Хисаря» 29.08.2019 г.  17:00 ч.
9091772 26.08.2019 г. Община Ракитово Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово. 29.08.2019 г.  17:00 ч.
9091766 26.08.2019 г. Община Сапарева баня „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ – СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ (СМР/СРР) НА ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА НА АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА – ПОЛИКЛИНИКА, НАХОДЯЩА СЕ В ГР. САПАРЕВА БАНЯ, УЛ. „ГЕРМАНЕЯ” №38, УПИ ІV ЗА БАНЯ И ПОЛИКЛИНИКА, КВ. 126 ПО ПЛАНА НА ГР. САПАРЕВА БАНЯ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 05.09.2019 г.  17:00 ч.
9091762 26.08.2019 г. „Столичен електротранспорт“ ЕАД – София Поръчката се отнася за Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Площадка за КПГ с доставка и монтаж на технологично оборудване” и последващо узаконяване пред “Инспекция за държавен технически надзор /ИДТН/ за срок от 3 /три/ месеца от датата на възлагане на поръчката (подписване на договор). 30.08.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091760 23.08.2019 г. Национален студентски дом Текущ ремонт на стени и тавани на Камерна зала на Национален студентски дом 09.09.2019 г.  11:30 ч.
9091759 23.08.2019 г. Община Панагюрище Текущ ремонт на сгради собственост на Община Панагюрище по 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 1.Ремонт на Пенсионерски клуб „Павел Бобеков“ в гр. Панагюрище- направа на покривна конструкция. 2.Текущ ремонт на покрива на Обреден дом-гр. Панагюрище 3.Ремонт на покрива на сграда на народно читалище „Ванчо Пашов“ с. Поибрене ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 1.Ремонт на стълби към фасадата на сградата на НЧ „Христо Ботев -1927“ в с. Левски 2.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Поибрене. 3.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Елшица; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 1.Текущ ремонт на сградата на ГУМ , гр. Панагюрище; 2.Текущ ремонт на къпалнята на градска минерална баня в гр. Панагюрище; 3.Текущ ремонт централния вход на Театър Дом Паметник – гр. Панагюрище; 4.Текущ ремонт на БЗ „Спортни имоти“, гр. Панагюрище; 5.Текущ ремонт в сграда на ДГ „Брезичка“ – кабинет на МКБППМН, гр. Панагюрище; 6.Текущ ремонт в сграда на ДЦПЛУ „Св. Св. Кузма и Дамян“, гр. Панагюрище. 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091757 23.08.2019 г. Община Петрич Изграждане на подобект: „Външен колектор” от обект: „Канализация на с. Кавракирово, Община Петрич 27.08.2019 г.  17:00 ч.
9091754 23.08.2019 г. Община Карлово „Извършване на непредвидени ремонтни дейности по обекти на територията на община Карлово”. 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091749 23.08.2019 г. Община Болярово, област Ямбол Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР за изпълнение на проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище, УПИ – XXI, кв. 21, гр. Болярово, общ. Болярово ”. 02.09.2019 г.  16:30 ч.
9091742 23.08.2019 г. Топлофикация – Плевен ЕАД „Изграждане на топлопровод от ул.“Мургаш“ по ул.“В. Търново“ до ул.“Ген. Тошев “ 05.09.2019 г.  16:15 ч.
9091737 23.08.2019 г. Община Разград „Довършителни строителни работи в детски градини в гр.Разград“ 02.09.2019 г.  17:30 ч.
9091732 23.08.2019 г. Община Омуртаг „Подготовка на четвъртокласната пътна мрежа на община Омуртаг за експлоатация при зимни условия“ и „Текущ ремонт на част от път ТGV2075/TGV1073Вр.кон-Обител/-Церовище-Долна Рътлина/III-704” 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091725 23.08.2019 г. Психиатрична болница /ПБ/ „Свети Иван Рилски“ – Нови Искър Реконструкция на котелно отделение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов водогреен котел при ДПБ „Св. Ив. Рилски” 03.09.2019 г.  14:30 ч.
9091715 23.08.2019 г. Община Габрово Изпълнение на „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“. 10.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091707 22.08.2019 г. Община Лесичово Реконструкция на спортна площадка в УПИ VIII-училище, кв.29, по плана на с.Церово, общ.Лесичово, обл.Пазарджик, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0041-C01 от 08.05.2019г. 27.08.2019 г.  17:00 ч.
9091701 22.08.2019 г. Професионална гимназия по техника и строителство – М.В.Ломоносов, гр. Добрич- /Старо име – Професионална гимназия по механотехника и електротехника – М.В.Ломоносов, гр. Добрич/ ,,Избор на изпълнител за „Частична подмяна на дограма в сградата на ПГ по ТС „М. В. Ломоносов“, гр. Добрич 26.08.2019 г.  15:30 ч.
9091700 22.08.2019 г. Община Струмяни „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА КЛОН 21 И РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. „ДОЛНА БЕЛИЦА“ ОТ О.Т.2 ДО О.Т.76, С.СТРУМЯНИ, ОБЩИНА СТРУМЯНИ – ЧАСТ ВОДОПРОВОД. 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091698 22.08.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев“ – гр. Варна 1. „Текущ ремонт на вътрешна електрическа инсталация на приземен етаж в училищна сграда, ул. „Кирил и Методий” №8, гр. Варна.” 2. : „Текущ ремонт по чл. 151 , ал.1 , т.1 от ЗУТ на полуподземен етаж на ОУ „Христо Ботев” с ид. №0135.5502.137.1, гр. Варна, ул. „Кирил и Методий” № 8.” 02.09.2019 г.  10:00 ч.
9091696 22.08.2019 г. Община Котел Изграждане на спортни площадки в община Котел по 2 обособени позиции както следва: Об.позиция № 1 – Изграждане на спортна площадка в УПИ V-2876, кв.115 по плана на гр.Котел Об.позиция № 2 – Изграждане на спортна площадка в УПИ II-2373, кв.66 по плана на с.Ябланово, община Котел. 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091695 22.08.2019 г. Община Сунгурларе „Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка за минифутбол, баскетбол и волейбол в село Славянци, община Сунгурларе“. 04.09.2019 г.  17:00 ч.
9091690 22.08.2019 г. Община Каспичан „РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС – ГР.КАСПИЧАН“ – ЕТАП 2: ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ТРИБУНА В СКЕЙТБОРД АТРАКЦИЯ“ 03.09.2019 г.  17:00 ч.
9091686 22.08.2019 г. Столична община – Район „Красно село“ „Осигуряване на достъпна среда – изграждане, доставка и монтаж на 1 бр. асансьор, необходим за нуждите на 36-то СУ „Максим Горки“, находящо се на територията на район „Красно село“ – Столична община“, съгласно одобрени технически проекти, количествена сметка и издадено РС 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091684 22.08.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ „Изграждане на спортна площадка за футбол и волейбол на територията на СО район „Връбница“ 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091680 22.08.2019 г. Община Велики Преслав Доставка и монтаж на дървена спортна система на спортна зала „Велики Преслав“ гр. В.Преслав 03.09.2019 г.  17:00 ч.
9091676 22.08.2019 г. Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ – Кърджали „Извършване на текущи строително- ремонтни работи в РЗОК-Кърджали“ с две обособени позиции: позиция №1 „Извършване на текущи ремонтни работи, демонтаж, доставка и монтаж на врати и каси в санитарните възли, ремонт на ВиК инсталация в сградата на РЗОК-Кърджали“ и позиция №2 „Изграждане на електрическа инсталация в архивно помещение на 5-ти етаж в сградата на РЗОК- Кърджали“ 09.09.2019 г.  17:00 ч.
9091674 22.08.2019 г. Община Бяла, област Варна Изпълнение на инженеринг – основен ремонт на улица от о. т. 30 до о. т. 24, улица о. т. 30 до о.т. 31 и улица с осови точки с номера 24, 23, 16, 13, 9 и 6 с. Господиново, община Бяла. Общата прогнозна стойност на поръчката от 105 833.33 лева без ДДС е разпределена както следва: 4 200.00 лева без ДДС за проектиране; 800.00 лева без ДДС за авторски надзор; 100 833.33 лева без ДДС за строителство; 27.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091668 21.08.2019 г. Община Сатовча „Ремонт на настилка на улици в село Слащен, община Сатовча, област Благоевград: – Улица от О.Т.223 до О.Т.227 по плана на село Слащен – Улица от О.Т.186 през О.Т.189 до О.Т.9 по плана на село Слащен – Улица от О.Т.1 до О.Т.114 по плана на село Слащен – Улица от О.Т.32 през О.Т.104, О.Т.103 до О.Т.100 по плана на село Слащен – Улица от О.Т.94 до О.Т.127 по плана на село Слащен – Улица от О.Т.206 до О.Т.217 по плана на село Слащен – Улица от О.Т.179 до О.Т.185 по плана на село Слащен – Улица от О.Т.8 до О.Т.10 по плана на село Слащен” 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091667 21.08.2019 г. Община Приморско Избор на изпълнител за извършване на ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1927“, с. Ново Паничарево, община Приморско. 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091663 21.08.2019 г. Община Любимец „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортна площадка, озеленяване и благоустройство на УПИ XXXI за спортна площадка и детски кът, кв. 130а по плана на гр. Любимец“ 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091662 21.08.2019 г. Столична община „Доставка и монтаж на асансьорна уредба в „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД“ 28.08.2019 г.  17:30 ч.
9091659 21.08.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Ремонт на бетонови платна по деривация „Ханово – Скалица 26.08.2019 г.  17:30 ч.
9091653 21.08.2019 г. Община Сливен „Реконструкция на уличната канализационна мрежа за блокове № 1, 2, 3 и 6 в кв. “Даме Груев“, гр. Сливен“- I етап: Реконструкция на уличната канализационна мрежа на жилищен блок № 6 в кв. “Даме Груев“, гр. Сливен“ 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091652 21.08.2019 г. Община Пловдив „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за обществена подкрепа към Комплекс за социални услуги за деца и семейства – Пловдив” 02.09.2019 г.  17:15 ч.
9091649 21.08.2019 г. Община Велики Преслав „Избор на изпълнител за обект: „Направа на тротоарни настилки в двора на детска градина „Червена шапчица“ в с.Златар, общ. Велики Преслав“ 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091648 21.08.2019 г. Община Етрополе „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общинска администрация – Етрополе“ по Проект „Красива България“ 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091646 21.08.2019 г. Ученически отдих и спорт ЕАД, гр. София „Строително – ремонтни работи за Почивна база „Обзор – Чайка“, собственост на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД“. 02.09.2019 г.  17:30 ч.
9091643 21.08.2019 г. Община Долни Чифлик „Текущ ремонт на сграда: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна“ 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091640 21.08.2019 г. Община Антоново, област Търговище „Основен ремонт на покрив на дневен център за работа с лица в неравностойно положение гр.Антоново“ находящ се в кв.35, УПИ 1, гр.Антоново, Община Антоново“ 02.09.2019 г.  17:00 ч.
9091639 21.08.2019 г. Община Ардино Предвижда се изграждане на подпорни стени в с. Седларци, с. Богатино, с. Боровица, с. Горно Прахово и в с. Искра, общ. Ардино. 27.08.2019 г.  17:00 ч.
9091635 21.08.2019 г. Община Пордим Почистване от храстовидна и дървесна растителност до дебелина на стъблото 10 см, както и ръчно изсичане на единични дървета; ръчно нарязване и надробяване на дървесната маса и извозването и на 2 км.; изкоп с багер на земни почви, товарене на транспорт и извозване. 27.08.2019 г.  17:00 ч.
9091632 21.08.2019 г. Община Павел баня „Изграждане на „Мултифункционална спортна площадка в УПИ І –училище, кв.77 ПИ с идентификатор 55021.501.997, гр. Павел Баня, Община Павел Баня, Област Стара Загора“. и „Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см х 200см х 100см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, прахово боядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа 100% PE, UV стабилизирани, за употреба на открито“ в рамките на ПРСР 2014-2020 г.” 26.08.2019 г.  17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091628 20.08.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол „Ремонт на общински сгради на територията на Община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Ремонт на външно стълбище на сградата на НЧ „Джон Атанасов – 1928“, находяща се в УПИ II – 253, кв.63 по ПУП на с. Бояджик, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 2 „Ремонт на сградата на НЧ „П. Р. Славейков – 1928“, находяща се в УПИ I – 126, кв.42 по ПУП на с. Гълъбинци, Община „Тунджа и ремонт на сградата на НЧ „Светлина – 1929, находяща се в УПИ ХI – 473, кв.55 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 3 „Ремонт на общинска сграда, находяща се в УПИ II -спортен комплекс, кв.70 по ПУП на с. Скалица, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 4 „Ремонт на сградата на читалище „Светлина – 1928“, находяща се в УПИ ХIV, кв.34 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа“ и ремонт на зъболекарски кабинет в общинска сграда, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. Окоп, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 5 „Ремонт на помещение за спортни дейности в общинска сграда, находяща се в ПИ 98, кв.14 по ПУП на с. Чарган, Община „Тунджа“. 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091624 20.08.2019 г. Община Троян „Осигуряване на достъпна среда в дом за стари хора – с. Добродан, общ. Троян“, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”. 30.08.2019 г.  17:30 ч.
9091613 20.08.2019 г. Столична община – Район „Красно село“ Строително монтажни работи по мрежата улично осветление – публична общинска собственост на територията на район „Красно село“ 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091612 20.08.2019 г. Община Перущица „Ремонтни дейности по покривна конструкция за обект: „Основен ремонт и благоустрояване на „ИСТОРИЧЕСКА ЦЪРКВА-ПАМЕТНИК” в УПИ II – зеленина, исторически музей, историческа църква – паметник, картинна галерия, ПИ №1018, кв.65 по плана на гр. Перущица от 1989г.” 03.09.2019 г.  17:00 ч.
9091606 20.08.2019 г. Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пловдив „Изпълнение на строително-монтажни дейности по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и отстраняване на основната причина за активизиране на ерозията и срутищните процеси в изпълнение на проект BG16М1ОР002-3.007-0012 по „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 02.09.2019 г.  17:30 ч.
9091604 20.08.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на покрив в ДГ „Зорница“ в гр. Свиленград. Видовете СРР които ще се изпълняват са: -ремонт (подлепяне) на съществуваща хидроизолация -доставка и монтаж на един пласт усилен воалит с посипка 4.5мм/45кг -демонтаж на поцинкована ламарина по борд -доставка и монтаж на поцинкована ламарина по борд -натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци до депо на 5 км. 02.09.2019 г.  17:30 ч.
9091597 20.08.2019 г. Община Долна Митрополия „Извършване на СМР за ремонт на общински пътна и улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез асфалтиране на компрометирани участъци“. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект № 1 Ремонт общински път Славовица PVN 1020/II-11, Гиген-Искър-Границ общ.(Гулянци-Д.Митрополия) от км.6+635 до км.13+500; 2. Подобект № 2 : „Ремонт общински път Горна Митрополия PVN 1047/III-18,Д.Митрополия-Ясен/-Г.Митрополия-Граница общ.(Д.Митрополия-Искър)-Староселци/III 137/ от км.0+000 до 5+200“; 3. Подобект № 3 : „Ремонт на ул.“Раковски“ в с.Биволаре от ОТ50 до ОТ34“; 4. Подобект № 4 : „Ремонт на ул.“В.Левски“ в с.Биволаре от ОТ55 до ОТ44 „; 5. Подобект № 5 : „Текущ ремонт ул. „Нова“ в с. Биволаре“. 6. Подобект № 6 : „Ремонт на ул.“Мусала“ в с.Божурица от ОТ 137 до ОТ 149 “; 7. Подобект № 7 : „Ремонт на ул.“Гранит“ с.Комарево от ОТ352 до ОТ354“; 8. Подобект № 8 : „Ремонт на ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ с.Ореховица от ОТ103 до ОТ122“; 9. Подобект № 9 : „Ремонт уа ул.“Васил Левски“ с.Победа от ОТ10 до ОТ3“; 10. Подобект № 10: „Ремонт на ул.“24-ти Май“ с.Победа от ОТ15 до ОТ17“; 22.08.2019 г.  17:00 ч.
9091596 20.08.2019 г. Община Банско “Ремонт на покрив на дърводелска работилница и пристройка към нея в ЗСУ, гр. Банско“ 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091594 20.08.2019 г. Община Банско “Ремонт на съществуващи подпорни стени“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт на подпорна стена (ПСТ1, при моста, кв. 8) в село Филипово, община Банско“ Обособена позиция 2: „Ремонт на подпорна стена (УПИ V, имоти с пл.№ 53 и № 54 в кв. 6 към улица между о.т. 9 и о.т. 22) в село Гостун, община Банско“ 30.08.2019 г.  17:00 ч.
9091579 20.08.2019 г. Столична община „Доставка и монтаж на пожароизвестителна система в Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София ЕООД” 23.08.2019 г.  17:30 ч.
9091576 20.08.2019 г. Община Родопи, област Пловдив „Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи”, както следва: Обособена позиция № 1 – Извършване на СМР в сгради – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи“. Обособена позиция №2 „Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи” – възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП. 23.08.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091565 19.08.2019 г. Община Ямбол „Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ 22.08.2019 г.  17:00 ч.
9091563 19.08.2019 г. Община Перущица „Текущ ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици в гр. Перущица, Общ.Перущица „, Обособена позиция № 1: Ремонт и полагане на настилка от плътен асфалтобетон по следните улици: ул. „Цар Борис I”; кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ с ул. „Спас Гинов“; ул. „Спас Гълъбов“, ул. „Рила“ от ОТ 157 до ОТ 126; ул. „Петър Бонев“; ул. „Професор Константин Гълъбов“ ; ул.“ Трети март“ в участъкът й с кръстовището с ул.“Преслав“ до „Мерал България“ АД; ул.“Искър“ в участъкът й от кръстовището й с бул.“Иван Вазов“ до кръстовището й с ул.“Захари Стоянов“; ул.“Г.Тилов“; ул.“Преслав“в участъкът й от кръстовището с ул.“Цар Калоян“ до кръстовището й с ул.“Трети март“; и ул.Цар Иван Асен“; Обособена позиция № 2:Ремонт и полагане на рециклиран асфалт по следните улици: ул.“ Преслав в участъкът й от кръстовището с ул.“ Цар Симеон“ до кръстовището й с ул.“ Проф.Михаил Христев“; ул.“ Искър“ от кръстовището й с ул.“ Тутракан“ до кръстовището й с ул.“ Г.Бенковски“,; ул.“ Климент Охридски“; улици в кв. „Запад“ – по направление : от о.т.376 до о.т.375, по направление от о.т.399 през о.т.402 до 414 до началото на регулацията, по направление от о.т.406 до о.т.409. Обособена позиция № 3: Текущ ремонт на III кл.път № 8602 от км.12+843 до км15+145 с дължина 2 , 302 км. Обособена позиция № 4: Основен ремонт на общински път PDV 1323 – /III-866/ Скобелево – Перущица – Йоаким Груево от км.20 + 000 до км.25 + 400 и от км.28 + 600 до км.40 + 000 в регулационните граници на населеното място. 22.08.2019 г.  17:00 ч.
9091560 19.08.2019 г. Община Струмяни Текущ ремонт на пътна настилка на ул.“Дядо Ильо Малешевски“ с.Струмяни 22.08.2019 г.  17:00 ч.
9091556 19.08.2019 г. Община Лозница „СМР по проект „Ремонт на покриви на обществени сгради в община Лозница“ 29.08.2019 г.  17:00 ч.
9091555 19.08.2019 г. Община Сливо поле, област Русе „Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I – 845, кв.136 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле” 22.08.2019 г.  16:30 ч.
9091553 19.08.2019 г. Община Челопеч Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Автоматична поливна система на обекти собственост на община Челопеч“. 30.08.2019 г.  16:30 ч.
9091534 19.08.2019 г. Община Елхово „Изграждане на обект: ЗОНА ЗА МИНИ ФУТБОЛ в кв.31б – гр.Елхово“ 02.09.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091523 16.08.2019 г. Община Карлово „Премахване на незаконно изпълнени строителни дейности на територията на община Карлово“. 21.08.2019 г.  17:00 ч.
9091522 16.08.2019 г. Община Омуртаг „Строително монтажни работи по проект „Изграждане и оборудване на многофункционална Спортна площадка на открито в УПИ I, кв.132, гр.Омуртаг“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091516 16.08.2019 г. Община Бургас „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА В СГРАДАТА НА ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”, ГР. БУРГАС“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 27.08.2019 г.  17:15 ч.
9091515 16.08.2019 г. Областна администрация – област Смолян „Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Върбица от наносни отложения и растителност в регулационните граници на гр. Златоград – I етап”. 27.08.2019 г.  17:30 ч.
9091514 16.08.2019 г. Община Гоце Делчев „Изграждане на асансьор за достъпна среда на общинска сграда за предоставяне на социални услуги, находяща се в УПИ VІ, кв.39 по ПУП на гр. Гоце Делчев“ Обектът на поръчка е изпълнение на строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗОП. Обектът е четвърта категория строеж, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от Закона за устройство на територията и чл.8, ал.2, т.3 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи 27.08.2019 г.  17:00 ч.
9091513 16.08.2019 г. Община Дупница „Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница“ по две обособени позиции 26.08.2019 г.  17:30 ч.
9091512 16.08.2019 г. Столична община – Район „Лозенец“ „Основен ремонт на ул. „Кожух планина“, район Лозенец от ул. „Богатица“ до ул. „Милевска планина“ 02.09.2019 г.  15:00 ч.
9091509 16.08.2019 г. Община Пирдоп Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършването на строително-монтажни работи, свързани с реконструкцията на обект: „Спортни площадки с игрище за минифутбол, волейбол и обслужващи сгради“ в гр. Пирдоп. Основните видове СМР, които трябва да се изпълнят на обекта включват реконструкцията на стоманобетонните стъпала към трибуните, подмяна на седалките и настилката на футболното игрище на обекта. 04.09.2019 г.  17:00 ч.
9091508 16.08.2019 г. Община Ботевград „Изграждане на външен асансьор към административната сграда на община Ботевград“, по проект „Красива България“ 26.08.2019 г.  17:30 ч.
9091504 16.08.2019 г. Община Сърница Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр.Сърница, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019г. 22.08.2019 г.  17:00 ч.
9091503 16.08.2019 г. Община Балчик „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 142 по к.к. на гр. Балчик“ 29.08.2019 г.  16:00 ч.
9091487 16.08.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на Кметство в с.Мустрак, община Свиленград. 20.08.2019 г.  17:30 ч.
9091486 16.08.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на сграда на Кметство в с.Пъстрогор, Кметство в с.Момково и Здравен кабинет в с.Момково, община Свиленград. 21.08.2019 г.  17:30 ч.
9091484 16.08.2019 г. Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1908“ гр. Раковски „Обновяване и модернизация на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ Обособена позиция № 1 – „СМР архитектура“ – прогнозна стойност 164127.47 лева Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на озвучителна техника, ефектно осветление, проектор, конферетно озвучение, система за наблюдение” – прогнозна стойност 68060,78 лева. 19.08.2019 г.  16:00 ч.
9091483 16.08.2019 г. Община Харманли „Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“ 20.08.2019 г.  18:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091482 15.08.2019 г. Община Ивайловград „Извършване на СМР на общински обекти на територията на Община Ивайловград – Ремонт на покрив и смяна на дограма на сграда общинска собственост – ПИ по КВС 000125 гр. Ивайловград; Ремонт и реконструкция на административна сграда – кметство с. Плевун, УПИ –VІ, кв. 9; Ремонт и рехабилитация на настилка на паркинг и поставяне на спирка УПИ-VІ, вк. 52 по ПУП на гр. Ивайловград” 26.08.2019 г.  17:30 ч.
9091481 15.08.2019 г. Община Велики Преслав Избор на изпълнител за обект: „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091476 15.08.2019 г. Община Мъглиж Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Открита спортна площадка в УПИ III-2901, кв. 112, гр. Мъглиж” 27.08.2019 г.  17:00 ч.
9091470 15.08.2019 г. Община Трявна Извършване на ремонт на покрив и подмяна на дограма на ОУ „Васил Левски“, гр. Плачковци. 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091468 15.08.2019 г. Държавна агенция „Електронно управление“ /ДАЕУ/ „Основен ремонт на водопроводна инсталация на административната сграда на ДАЕУ – ул.“Ген. Й. В. Гурко 6“ 29.08.2019 г.  17:30 ч.
9091460 15.08.2019 г. Община Белоградчик „Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Белоградчик” 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091459 15.08.2019 г. Община Самуил „Осигуряване на достъпна среда в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост – с. Богомилци“ 26.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091443 14.08.2019 г. Община Челопеч Ремонтни дейности в сградата на общинска администрация Челопеч и прилежащ терен. 29.08.2019 г.  10:30 ч.
9091442 14.08.2019 г. Община Ветрино „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино“ В проекта е заложено изграждане на открита многофункционална спортна площадка в спортен терен в УПИ ІІІ, кв.63, с.Ветрино, община Ветрино, област Варна.Размерите на площадката са 4395 см х 2340 см и заема площ от 1027.34 кв.м. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091440 14.08.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Възстановяване антикорозионно покритие, възли, ламели и скрепление на първа прътова конструкция в участъка между опори № 24 и № 25 на мост над река Дунав при град Русе“ 26.08.2019 г.  16:45 ч.
9091435 14.08.2019 г. Община Костинброд Изграждане на информационен център в гр. Костинброд 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091434 14.08.2019 г. Община Костинброд Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов“ в гр. Костинброд. 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091433 14.08.2019 г. Община Хисаря Кътове за отдих в населени места на община Хисаря с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дейности предвидени за изпълнение в проектно предложение: 1. Един кът за отдих и спорт сред красива и чиста природа” в с. Беловица, УПИ –ll в кв. 49 за административна сграда, читалище, търговска сграда и тревни площи в площадно пространство по плана на с. Беловица, общ. Хисаря; Обособена позиция 2: Дейности, предвидени за изпълнение по проект: „Кът за отдих” около НЧ „Н. Й. Вапцаров 1927г.” град Хисаря и проект: „РАЙ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ“ в улично пространство, между бул. „Христо Ботев” и улица „Вела Пеева” в кв. 60 гр. Хисаря 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091430 14.08.2019 г. Община Пордим Текущ ремонт и поддържане на платното /платната/ за движение на Републиканските пътища в границите на град Пордим.Целта на настоящата поръчка е да бъдат извършени текущ ремонт на двата Републикански пътища в чертите на град Пордим – PVN 3402 и PVN 3501 с цел осигуряване на по-добри условия за удобно и безопасно предвижване на хора и автомобили. 20.08.2019 г.  17:00 ч.
9091427 14.08.2019 г. Община Вълчи дол „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091426 14.08.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца „Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“ 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091425 14.08.2019 г. Община Мездра „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“ 27.08.2019 г.  17:00 ч.
9091422 14.08.2019 г. Община Хаджидимово „НАПРАВА НА НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ ОТ ИЗРАВНИТЕЛ В МЕСТНОСТТА „ШАТОРА“ ДО МЕСТНОСТТА „КАТЕРИЧКА“ В СЕЛО АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“ 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091416 14.08.2019 г. Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД – Велико Търново Изграждане на канализация по ул. „Добри Ганчев“ от о.т. 215 до о.т. 278 (отклонение) по Подробен устройствен план – План за регулация на град Лясковец. 26.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091396 13.08.2019 г. Община Петрич Изграждане на подобект: „Външен колектор” от обект: „Канализация на с. Кавракирово, Община Петрич 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091393 13.08.2019 г. „Столичен електротранспорт“ ЕАД – София „Ремонт със собствени средства на сградния фонд на „Столичен електротранспорт” ЕАД за Обособена позиция 1 – Ремонт на покрив в трамвайно депо „Искър” – административно тяло и работилници и Обособена позиция 2-Ремонт на покриви в поделение „Трамкар“. 30.08.2019 г.  16:00 ч.
9091391 13.08.2019 г. Община Хисаря «Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Никола Вапцаров” в участъка между Републикански път III-642 и улица „Васил Левски“ (между осови точки 87-76-75-35 по регулационния план на гр. Хисаря» 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091390 13.08.2019 г. Столична община – Район „Панчарево“ „Ремонт в гробищни паркове разположени в с. Казичене и с. Лозен – район Панчарево-Столична община“ 16.08.2019 г.  16:30 ч.
9091388 13.08.2019 г. Община Червен бряг „Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг – УПИ X – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен“. 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091384 13.08.2019 г. „Столичен електротранспорт“ ЕАД – София Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Площадка за КПГ с доставка и монтаж на технологично оборудване” и последващо узаконяване пред “Инспекция за държавен технически надзор /ИДТН/ за срок от 3 /три/ месеца от датата на възлагане на поръчката (подписване на договор). 23.08.2019 г.  16:30 ч.
9091378 13.08.2019 г. Община Сатовча „Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“ 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091377 13.08.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ „Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка. 26.08.2019 г.  16:30 ч.
9091373 13.08.2019 г. Чистота ЕООД – Бургас „Спортни площадки – Реконструкция на дворно пространство – благоустрояване и паркоустрояване на ОУ „П.Яворов“ Бургас 22.08.2019 г.  16:30 ч.
9091372 13.08.2019 г. Чистота ЕООД – Бургас „Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и полагане на специална спортна настилка, с цел изпълнение обект „Спортни площадки – Реконструкция на дворно пространство – благоустрояване и паркоустрояване на ОУ „П.Яворов“ гр.Бургас 22.08.2019 г.  16:30 ч.
9091371 13.08.2019 г. Община Ракитово Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово. 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091367 13.08.2019 г. Столична община – Район „Илинден“ Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-ремонтни работи по направа на стоманенобетонен цокъл, бетонова основа и топлоизолация под ателиетата на училищната сграда и частично изграждане на площадковата канализация на училищния двор. Обособена позиция № 1: „Изграждане на стоманобетонов цокъл и полагане на подложен бетон с топлоизолация в 3 СУ „Марин Дринов“, находящо се в район „Илинден“; Обособена позиция № 2: „Изграждане на част от дворно канализационно отклонение в 3 СУ „Марин Дринов“, находящо се в район „Илинден“. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091366 13.08.2019 г. Столична община – Район „Оборище“ „Монтаж на асансьорна уредба, ремонт на стълбищна клетка, зала и санитарен възел, с цел осигуряване на достъпна среда в съществуваща административна сграда на район „Оборище“ – Столична община, гр. София, пк 1505, бул. „Мадрид“ № 1, по проект „Красива България” 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091364 13.08.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда – читалище в УПИ VIII, кв. 32, с. Дойранци, община Каолиново. 26.08.2019 г.  16:30 ч.
9091357 13.08.2019 г. Община Вълчедръм ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА – ВЪНШЕН АСАНСЬОР КЪМ СГРАДАТА НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 26.08.2019 г.  18:00 ч.
9091356 13.08.2019 г. „Център за психично здраве /ЦПЗ/- София“ ЕООД – /старо наименование Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ – София област ЕООД/ Строително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично” и сектор „Неврози” на стационарен блок на „Център за психично здраве – София“ ЕООД. 16.09.2019 г.  13:00 ч.
9091354 13.08.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево Ремонт на сградата и пробовземен пункт до ЗС 3003 26.08.2019 г.  16:00 ч.
9091353 13.08.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с разваляне на съществуваща тротоарна настилка и бордюри към нея, направа на нова основа за тротоарна настилка, както и изграждане на нова тротоарна настилка от асфалтобетон и нови бордюри. 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091344 13.08.2019 г. Община Велинград „Рехабилитация на Общ.път PAZ – 1062 с.Аврамово – с.Кръстава /Панорамен път/ от км 4+855 до км 6+400“, общ.Велинград“. 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091341 13.08.2019 г. Център за психично здраве /ЦПЗ/ – Пловдив ЕООД /Старо наименование – Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ – Пловдив ЕООД/ „Извършване на строително ремонтни дейности в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД“ 16.08.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091267 09.08.2019 г. Столична община – Район „Средец“ „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, както следва: „Конструктивно укрепване на физкултурен салон” в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” с идентификатор 68134.108.196.3 м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец”; 19.08.2019 г.  17:30 ч.
9091264 09.08.2019 г. Община Девин „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика, гр.Девин” 13.08.2019 г.  17:00 ч.
9091263 09.08.2019 г. Столична община „Доставка и монтаж на асансьорна уредба в „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД” 20.08.2019 г.  17:30 ч.
9091262 09.08.2019 г. Община Девин „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на водопроводната инсталация в сградата на ОДЗ „Изворче”, гр.Девин”, Обособена позиция 2: „Ремонт на покрива на временен приют за безстопанствени кучета” 13.08.2019 г.  17:00 ч.
9091259 09.08.2019 г. Община Сливен „Реконструкция на уличната канализационна мрежа за блокове № 1, 2, 3 и 6 в кв. “Даме Груев“, гр. Сливен“- I етап: Реконструкция на уличната канализационна мрежа на жилищен блок № 6 в кв. “Даме Груев“, гр. Сливен“ 20.08.2019 г.  17:00 ч.
9091258 09.08.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ Ремонт ограда на 62 ОУ „Христо Ботев“, УПИ-I за училище, кв.29, м.“кв.Обеля“, район „Връбница“-Столична община 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091256 09.08.2019 г. Община Гоце Делчев „Смяна на водопроводната мрежа в междублокови пространства на ул. „Дунав“, гр. Гоце Делчев“. Изпълнението на СМР включва: монтаж на полиетиленови тръби ф110 на челна заварка в изкоп – 600,33 м, монтаж на полиетиленови тръби ф90 на челна заварка в изкоп – 460,84 м, доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 80мм – 6 бр., автоматични въздушници ф50 – 3бр., монтаж на полиетиленови тръби ф63 на челна заварка в изкоп за сградни водопроводни отклонения – 294 м. 13.08.2019 г.  17:00 ч.
9091255 09.08.2019 г. Община Златарица „Избор на изпълнител на СМР на обект „ОР на сграда общинска собственост-кметство в с. Горско Ново село-втори етап“. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091249 09.08.2019 г. Община Ямбол „Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091237 09.08.2019 г. Община Балчик „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 142 по к.к. на гр. Балчик“ 21.08.2019 г.  16:00 ч.
9091235 09.08.2019 г. Община Долни Дъбник „Ремонт голям салон Културен дом гр. Долни Дъбник“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091222 09.08.2019 г. Топлофикация – Русе ЕАД Възстановяване на върхов подгревател по техническо задание и чертежи 20.08.2019 г.  16:00 ч.
9091220 09.08.2019 г. Техническа професионална гимназия /ТПГ/ – Н.Й.Вапцаров, гр. Радомир НП“Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“2019.,Модул І“Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност ІV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Радомир 12.08.2019 г.  16:00 ч.
9091219 09.08.2019 г. Община Ценово „Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.” 29.08.2019 г.  17:00 ч.
9091215 09.08.2019 г. Община Правец Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец – п.к. Етрополе/Правешки манастир по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец – п.к. Етрополе/Правешки манастир“; Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец – п.к. Етрополе/Правешки манастир Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец – п.к. Етрополе/Правешки манастир 19.08.2019 г.  17:30 ч.
9091212 09.08.2019 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 12.08.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091211 08.08.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Изграждане на локални оповестителни системи за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“ 16.08.2019 г.  17:30 ч.
9091210 08.08.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Саниране на 12 броя опорни блокове и 136 броя бетонови поставки на напорния тръбопровод във ВЕЦ “Видима“, реф. №19РП-450А025 16.08.2019 г.  17:30 ч.
9091208 08.08.2019 г. 55 Средно училище „Петко Каравелов“ гр. София -/Старо наименование – 55 СОУ „Петко Каравелов“ гр. София/ Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на класни стаи и коридори в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9091201 08.08.2019 г. Община Панагюрище Текущ ремонт на сгради собственост на Община Панагюрище по 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 1.Ремонт на Пенсионерски клуб „Павел Бобеков“ в гр. Панагюрище- направа на покривна конструкция. 2.Текущ ремонт на покрива на Обреден дом-гр. Панагюрище 3.Ремонт на покрива на сграда на народно читалище „Ванчо Пашов“ с. Поибрене ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 1.Ремонт на стълби към фасадата на сградата на НЧ „Христо Ботев -1927“ в с. Левски 2.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Поибрене. 3.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Елшица; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 1.Текущ ремонт на сградата на ГУМ , гр. Панагюрище; 2.Текущ ремонт на къпалнята на градска минерална баня в гр. Панагюрище; 3.Текущ ремонт централния вход на Театър Дом Паметник – гр. Панагюрище; 4.Текущ ремонт на БЗ „Спортни имоти“, гр. Панагюрище; 5.Текущ ремонт в сграда на ДГ „Брезичка“ – кабинет на МКБППМН, гр. Панагюрище; 6.Текущ ремонт в сграда на ДЦПЛУ „Св. Св. Кузма и Дамян“, гр. Панагюрище. 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091197 08.08.2019 г. Община Пордим Почистване от храстовидна и дървесна растителност до дебелина на стъблото 10 см, както и ръчно изсичане на единични дървета; ръчно нарязване и надробяване на дървесната маса и извозването и на 2 км.; изкоп с багер на земни почви, товарене на транспорт и извозване. 20.08.2019 г.  17:00 ч.
9091195 08.08.2019 г. Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Кюстендил „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЗАПАДНОТО КРИЛО НА СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЮСТЕНДИЛ“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091189 08.08.2019 г. Община Банско “Ремонт на съществуващи подпорни стени“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт на подпорна стена (ПСТ1, при моста, кв. 8) в село Филипово, община Банско“ Обособена позиция 2: „Ремонт на подпорна стена (УПИ V, имоти с пл.№ 53 и № 54 в кв. 6 към улица между о.т. 9 и о.т. 22) в село Гостун, община Банско“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091182 08.08.2019 г. Община Гърмен ”Реконструкция на парк в УПИ І, кв.51 по плана на село Огняново, община Гърмен“ 13.08.2019 г.  16:30 ч.
9091181 08.08.2019 г. Община Бяла, област Варна Изпълнение на инженеринг – основен ремонт на улица от о. т. 30 до о. т. 24, улица о. т. 30 до о.т. 31 и улица с осови точки с номера 24, 23, 16, 13, 9 и 6 с. Господиново, община Бяла. Общата прогнозна стойност на поръчката от 105 833.33 лева без ДДС е разпределена както следва: 4 200.00 лева без ДДС за проектиране; 800.00 лева без ДДС за авторски надзор; 100 833.33 лева без ДДС за строителство; 21.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091178 07.08.2019 г. Община Ардино Предвижда се изграждане на подпорни стени в с. Седларци, с. Богатино, с. Боровица, с. Горно Прахово и в с. Искра, общ. Ардино. 20.08.2019 г.  17:00 ч.
9091177 07.08.2019 г. ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД Възстановяване на терен за съхранение на скрап 22.08.2019 г.  16:00 ч.
9091174 07.08.2019 г. Община Трекляно , област Кюстендил Изпълнение на строително-монтажни работи на общински пътища: асфалтиране на улица в село Трекляно с дължина0,820 км. и на общински път- с.Киселица-село Долно Кобиле от км 0+000 до 1+340 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091171 07.08.2019 г. Община Сливен Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9091168 07.08.2019 г. Община Сливо поле, област Русе „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I – 845, кв.136 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле” 19.08.2019 г.  16:30 ч.
9091167 07.08.2019 г. Столична община „Доставка и монтаж на пожароизвестителна система в Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София ЕООД” 19.08.2019 г.  17:30 ч.
9091162 07.08.2019 г. Община Родопи, област Пловдив „Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи”. Обособена позиция № 1: I. ДГ „Първи юни“, с. Брестовица; II. ДГ „Ралица“, с. Белащица; III. ДГ „Надежда“, с. Брестник; IV. ДГ „Първи юни“, с. Златитрап; V. ДГ „Мир“, с. Кадиево; VI. ДГ „Снежанка“, с. Крумово – първи етап; VII. ДГ „Снежанка“, с. Крумово– втори етап; VIII. ДГ „Родина“, с. Устина; IX. ДГ „Пролет“, с. Ягодово; X. „Пенсионерски клуб “ с. Брани поле; XI. Кметство с. Оризари; XII. Административна сграда на община „Родопи“; XIII. „Преустройство на аптека към пенсионерски клуб“, с. Брестник; XIV. „Спортна зала“ , с. Брестовица; XV. „Здравна служба“ , с. Марково; XVI. „Здравна служба“ , с. Брани поле; XVII. „Здравна служба“ , с. Златитрап; XVIII. „Здравна служба“ , с. Кадиево; XIX. „Здравна служба“ , с. Устина; XX. „Здравна служба“ , с. Ягодово; XXI. „Здравна служба“ , с. Храбрино. Обособена позиция №2: „Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи” – възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП. 19.08.2019 г.  17:30 ч.
9091160 07.08.2019 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР “Ремонт на покрив на административна сграда на МВР, гр. София, ж.к. „Красна поляна“ бл.31Б” 22.08.2019 г.  17:30 ч.
9091159 07.08.2019 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ по следните обособени позиции: – Обособена позиция № 1 – Ремонт на покриви на административна сграда И-71 и трафопост, бул. „Александър Малинов“ № 1, гр. София. – Обособена позиция № 2 – Ремонт на покрив в административна сграда, бул. „Мария Луиза“ №114Б, гр. София. 22.08.2019 г.  17:30 ч.
9091158 07.08.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за извършване на строителни дейности по надграждане на съществуващия парапет с височина 74,5 см/метален- ковано желязо и дървена ръкохватка / до височина 113,5 см.разположен от първия до последния етаж на съдебната сграда на Върховния административен съд, гр. София, ул.„Александър Стамболийски“ № 18. Обектът е недвижима културна ценност с национално значение. 12.08.2019 г.  10:00 ч.
9091156 07.08.2019 г. Община Банско “Ремонт на покрив на дърводелска работилница и пристройка към нея в ЗСУ, гр. Банско“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091155 07.08.2019 г. Община Долна Митрополия „Извършване на СМР за ремонт на общински пътна и улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез асфалтиране на компрометирани участъци“. Подобект № 1: Ремонт общински път Славовица PVN 1020/II-11, Гиген-Искър-Границ общ.(Гулянци-Д.Митрополия) от км.6+635 до км.13+500; Подобект № 2: „Ремонт общински път Горна Митрополия PVN 1047/III-18,Д.Митрополия-Ясен/-Г.Митрополия-Граница общ.(Д.Митрополия-Искър)-Староселци/III 137/ от км.0+000 до 5+200“;  Подобект № 3: „Ремонт на ул.“Раковски“ в с.Биволаре от ОТ50 до ОТ34“; Подобект № 4: „Ремонт на ул.“В.Левски“ в с.Биволаре от ОТ55 до ОТ44 „; Подобект № 5: „Текущ ремонт ул. „Нова“ в с. Биволаре“; Подобект № 6: „Ремонт на ул.“Мусала“ в с.Божурица от ОТ 137 до ОТ 149 “; Подобект № 7: „Ремонт на ул.“Гранит“ с.Комарево от ОТ352 до ОТ354“; Подобект № 8: „Ремонт на ул.“Св.Св.Кирил и Методий“ с.Ореховица от ОТ103 до ОТ122“; Подобект № 9: „Ремонт уа ул.“Васил Левски“ с.Победа от ОТ10 до ОТ3“; Подобект № 10: „Ремонт на ул.“24-ти Май“ с.Победа от ОТ15 до ОТ17“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091154 07.08.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Изработка по проект на навес над терасата на външна командна зала в ПАВЕЦ „Чаира“ 23.08.2019 г.  17:30 ч.
9091153 07.08.2019 г. Община Перущица Обособена позиция № 1: Ремонт и полагане на настилка от плътен асфалтобетон по улици; Обособена позиция № 2: Ремонт и полагане на рециклиран асфалт по улици; Обособена позиция № 3: Текущ ремонт на III кл.път № 8602 от км.12+843 до км15+145 с дължина 2 , 302 км. в регулационните граници на населеното място; Обособена позиция № 4: Основен ремонт на общински път PDV 1323 – /III-866/ Скобелево – Перущица – Йоаким Груево от км.20 + 000 до км.25 + 400 и от км.28 + 600 до км.40 + 000. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091151 07.08.2019 г. Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Кюстендил „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЗАПАДНОТО КРИЛО НА СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЮСТЕНДИЛ“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091149 07.08.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО Реконструкция на системи за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване: Обособена позиция № 1: Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване в тягова п/ст „Яворовец“; Обособена позиция № 2: Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване в тягова п/ст „Твърдица“. 29.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091137 06.08.2019 г. Средно общообразователно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Добрич Реконструкция на Актова зала и фоайе, находящи се в Средно училище ,,Свети Климент Охридски‘‘ – гр. Добрич 21.08.2019 г.  17:00 ч.
9091136 06.08.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол „Ремонт на общински сгради на територията на Община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Ремонт на външно стълбище на сградата на НЧ „Джон Атанасов – 1928“, находяща се в УПИ II – 253, кв.63 по ПУП на с. Бояджик, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 2 „Ремонт на сградата на НЧ „П. Р. Славейков – 1928“, находяща се в УПИ I – 126, кв.42 по ПУП на с. Гълъбинци, Община „Тунджа и ремонт на сградата на НЧ „Светлина – 1929, находяща се в УПИ ХI – 473, кв.55 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 3 „Ремонт на общинска сграда, находяща се в УПИ II -спортен комплекс, кв.70 по ПУП на с. Скалица, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 4 „Ремонт на сградата на читалище „Светлина – 1928“, находяща се в УПИ ХIV, кв.34 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа“ и ремонт на зъболекарски кабинет в общинска сграда, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. Окоп, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 5 „Ремонт на помещение за спортни дейности в общинска сграда, находяща се в ПИ 98, кв.14 по ПУП на с. Чарган, Община „Тунджа“. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091133 06.08.2019 г. Община Харманли „РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ГРАД ХАРМАНЛИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на покрива на съществуваща сграда в УПИ XVII, кв. 70А по ПУП на гр. Харманли (клуб II кв.)“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на туристическа хижа в ПИ 77181.29.217 по КК на гр. Харманли“ 19.08.2019 г.  18:00 ч.
9091122 06.08.2019 г. Община Карлово „Премахване на незаконно изпълнени строителни дейности на територията на община Карлово“. 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091121 06.08.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Ремонт на бетонови платна по деривация „Ханово – Скалица 16.08.2019 г.  17:30 ч.
9091106 06.08.2019 г. Община Тервел Предметът на настоящата обществена поръчка включва изграждане на площадка за игра в свободен от застрояване терен в двора на детска градина „Детелина“ в гр.Тервел, в т.ч. изграждане на основа, полагане на саморазливна настилка и доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца. 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9091104 06.08.2019 г. Община Омуртаг „Строително монтажни работи по проект „Изграждане и оборудване на многофункционална Спортна площадка на открито в УПИ I, кв.132, гр.Омуртаг“ 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091101 06.08.2019 г. Професионална гимназия /ПГ/ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ПГ „АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ВИДИН 19.08.2019 г.  16:00 ч.
9091099 06.08.2019 г. Община Марица, област Пловдив „Изграждане на обект „Многофункционална сграда – с. Желязно” в УПИ VII-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на с. Желязно, Община Марица”- II ЕТАП- „Демонтаж и повторен монтаж на покривна конструкция и строителство на втори етаж – 295,20 кв.м.-ЗП“ 16.08.2019 г.  16:30 ч.
9091097 06.08.2019 г. Столична община Строително-монтажни работи и консервационно-реставрационни работи на новооткритата антична гробница на ул. Московска 09.08.2019 г.  17:30 ч.
9091095 06.08.2019 г. Столична община „Извършване на строително-монтажни работи в службите на Общинско предприятие „Социален патронаж“: – бул. „Цар Борис III“ № 207 – УА в ОП „Социален патронаж“ – УА – ул. „Макгахан“ бл. № 55А – „Оборище, Подуяне, Кремиковци” – ул. „Кривина“, бл. №73 – „Слатина, Искър, Изгрев” – ул. „Вардар“ бл. № 173А – „Възраждане, Красна поляна, Илинден” – ул. „Борис Христов“ №16 – „Слатина, Искър, Изгрев” – ул. „Христо Белчев“ №36 – „Лозенец, Триадица, Средец” – ул. „Козлодуй“ №8 – „Сердика, Надежда, Банишора” – ул. „Сава Михайлов“ № 57 – гаражни клетки, в район „Възраждане, Красна поляна, Илинден” – Бивше ОДЗ 39, Младост 2 – „Младост, Студентски, Панчарево” – ул. „Св. Петка Търновска“ №9, бл.20 – „Сердика, Надежда, Банишора” 09.08.2019 г.  17:30 ч.
9091093 06.08.2019 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: ”Изграждане на физкултурен салон на училище в УПИ 3, кв.14 по плана на село Дебрен, община Гърмен” 08.08.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091089 05.08.2019 г. Почивна база „Ведра“-Витоша, гр. София „Ремонтно-възстановителни дейности на „Стефан Калкановата къща“, ПИ 38558.6.32, гр. Копривщица, обл. Софийска“ в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обекта“; Обособена позиция № 2 „Вътрешно обзавеждане и оборудване на обекта“. 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091088 05.08.2019 г. Община Шумен „Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети“ 08.08.2019 г.  17:30 ч.
9091084 05.08.2019 г. Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Извора, гр. Девин към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „Изграждане на ограда за разширяване на съществуващо ловностопанско съоръжение – База за интензивно стопанисване на дивеча „Чурал” за нуждите на ТП „ДЛС- Извора”. 08.08.2019 г.  16:30 ч.
9091083 05.08.2019 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ О.Т.980 – О.Т.982 НА УЛ. ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ В ГРАД СМОЛЯН“. 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9091082 05.08.2019 г. Община Приморско Избор на изпълнител за извършване на ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1927“, с. Ново Паничарево, община Приморско. 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091078 05.08.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Подмяна на водопровод 100 мм с ПЕВП 110/16, по ул. „Цар Калоян“, ул. „Пиргос“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Борис-I“, с. Пиргово, общ. Иваново; Обособена позиция № 2 – Подмяна на водопроводи АЦ 80 мм и 60 мм с ПЕВП 90/10 и СВО по ул. „Царевец“, с. Пиргово, общ. Иваново“ 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091071 05.08.2019 г. Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1908“ гр. Раковски „Обновяване и модернизация на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ Обособена позиция № 1 – „СМР архитектура“ – прогнозна стойност 164127.47 лева Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на озвучителна техника, ефектно осветление, проектор, конферетно озвучение, система за наблюдение” – прогнозна стойност 68060,78 лева. 15.08.2019 г.  16:00 ч.
9091068 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в п.и. с № 93 по неодобрения КП на с. Струя, общ. Руен, обл. Бургас”. 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091065 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в у.п.и. І132, квартал 31 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас”. 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091062 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортна площадка в у.п.и. I, квартал 21 по плана на с. Разбойна, общ. Руен, обл. Бургас” 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091060 05.08.2019 г. Община Струмяни Текущ ремонт на пътна настилка на ул.“Дядо Ильо Малешевски“ с.Струмяни 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091059 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 70 по одобрения КП на с. Рожден, общ. Руен, обл. Бургас”. 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091056 05.08.2019 г. Община Братя Даскалови Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ОУ „Христо Ботев“ с. Оризово, община Братя Даскалови. Ремонтните работи по сградата на ОУ „Христо Ботев“- с.Оризово трябва да започнат с изпълнение на основен ремонт на покривната конструкция. Освен ремонт на покрива, ще бъде подменена и старата, фасадна, дървена дограма на училището с нова РVС дограма. Новата РVС дограма задължително трябва да е с прекъснат термомост и стъклопакет за да удовлетвори съвременните /термоизолационни изисквания. 15.08.2019 г.  16:45 ч.
9091054 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 000036 по КВС на землище – с. Вресово с ЕКАТТЕ 12303, общ. Руен, обл. Бургас”. 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091052 05.08.2019 г. Община Антоново, област Търговище Основен ремонт на алеи в Градски мемориален парк гр.Антоново 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091050 05.08.2019 г. Община Сопот ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ И УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“, ГР. СОПОТ 16.08.2019 г.  16:00 ч.
9091049 05.08.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на Кметство в с.Мустрак, община Свиленград. 15.08.2019 г.  17:30 ч.
9091048 05.08.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на сграда на Кметство в с.Пъстрогор, Кметство в с.Момково и Здравен кабинет в с.Момково, община Свиленград. 15.08.2019 г.  17:30 ч.
9091043 05.08.2019 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна „Извършване на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140“ с две обособени позиции (ОП): ОП №1 – „Ремонт на помещения на ГСМ лаборатории във в.ф. 32140-Варна”. ОП№2 – „Ремонт на покрив и фасада на център за подготовка на водолази и бордни спасители във в.ф. 32140-Варна“. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091041 05.08.2019 г. Столична община – Район „Студентски“ Изграждане на нова детска площадка с детски съоръжения за игра в ПИ № 68134.1600.84, част от УПИ I-за ОДЗ, находяща се в кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091040 05.08.2019 г. Община Велики Преслав „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091036 05.08.2019 г. Община Сърница Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр.Сърница, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019г. 15.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091034 02.08.2019 г. Община Калояново Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново 06.08.2019 г.  17:30 ч.
9091030 02.08.2019 г. Община Стралджа „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр. Стралджа“ 07.08.2019 г.  17:00 ч.
9091024 02.08.2019 г. Община Сатовча „Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9091021 02.08.2019 г. Община Харманли „Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“ 15.08.2019 г.  18:00 ч.
9091020 02.08.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол Предвижда се ремонт на трошенокаменни и паважни настилки и изкърпване /машинно и ръчно/ на настилки от асфалтобетон по улици и съоръженията към тях в населените места на Община „Тунджа“ и други видове работи. 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9091010 02.08.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Наем на технологична и спомагателна механизация с оператор“ 15.08.2019 г.  16:00 ч.
9091007 02.08.2019 г. Община Калояново Изпълнение на СМР за строеж : Рехабилитация на улица „Й. Йовков” от о.т. 31 до о.т. 33 в село Дуванлии, община Калояново. 12.08.2019 г.  17:30 ч.
9091002 02.08.2019 г. Община Ветрино „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино“. Размерите на площадката са 4395 см х 2340 см и заема площ от 1027.34 кв.м. 14.08.2019 г.  17:00 ч.
9090994 02.08.2019 г. Община Гулянци „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2019г.”. 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090993 02.08.2019 г. Община Каварна „Текущ ремонт на тротоарна настилка по част от ул. „Любен Каравелов“ в гр. Каварна „ 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090992 02.08.2019 г. Община Каварна „Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна“ 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090986 02.08.2019 г. Национална художествена гимназия /НХГ/ „Цанко Лавренов“ гр. Пловдив ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИСТРОЙКА /ХУДОЖЕСТВЕНИ АТЕЛИЕТА/ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ „НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“- ГР.ПЛОВДИВ” В УПИ IV- УЧИЛИЩЕ , 518.368 ОТ КВ.188А ПО ПЛАНА НА ВТОРА ГРАДСКА ЧАСТ – ГР.ПЛОВДИВ 08.08.2019 г.  15:00 ч.
9090985 02.08.2019 г. „Софийска вода“ АД 49180/HZ-4679 Изграждане на катодна защита на водопровод Искър в Участък 3 – Тунел 6 до апаратна камера Зли Камък. 05.08.2019 г.  16:30 ч.
9090981 02.08.2019 г. Община Павел баня „Изграждане на „Мултифункционална спортна площадка в УПИ І –училище, кв.77 ПИ с идентификатор 55021.501.997, гр. Павел Баня, Община Павел Баня, Област Стара Загора“. и „Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см х 200см х 100см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, прахово боядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа 100% PE, UV стабилизирани, за употреба на открито“ в рамките на ПРСР 2014-2020 г.” 20.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090979 01.08.2019 г. Община Калояново Изпълнение на СМР по рехабилитация на улична мрежа община Калояново с две обособени позиции : Обособена позиция 1 : Рехабилитация на улица „44-та” от о.т. 155-157-158 до о.т. 159 в село Дълго поле, община Калояново; Обособена позиция 2 : Рехабилитация на улица „2-ра” от о.т. 158 до о.т. 123 в село Бегово, община Калояново. 05.08.2019 г.  17:30 ч.
9090975 01.08.2019 г. ОП „Общински имоти“ гр. Бургас „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА, ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ И ВИК МРЕЖИ, СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, УПИ I, КВ. 31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС” 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090967 01.08.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград „Извършване на текущи ремонти дейности в сградата на РЗОК- Разград“ в две обособени позиции: -Обособена позиция № 1- Ремонтни дейности по външна фасадна дограма и подмяна на уплътнения и стъкла на сградата на РЗОК-Разград и -Обособена позиция № 2 – Ремонт на входна козирка на сградата на РЗОК-Разград. 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090958 01.08.2019 г. Летище София ЕАД Изрълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: „Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София“ 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9090953 01.08.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ „Текущ ремонт на покрива на сградата на Върховния административен съд“ Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ на покрива на съдебната сграда на ВАС, в гр. София,бул.“ Александър Стамболийски“ № 18. 13.08.2019 г.  10:00 ч.
9090951 01.08.2019 г. Столична община – Район „Панчарево“ „Ремонт в гробищни паркове разположени в с. Казичене и с. Лозен – район Панчарево-Столична община“ 12.08.2019 г.  16:30 ч.
9090949 01.08.2019 г. Център за психично здраве /ЦПЗ/ – Пловдив ЕООД /Старо наименование – Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ – Пловдив ЕООД/ „Извършване на строително ремонтни дейности в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД“ 12.08.2019 г.  16:00 ч.
9090945 01.08.2019 г. Община Белослав „Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около него, заключена между ул.“Трети март“ и ул. „Гебедже“, гр. Белослав“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090933 01.08.2019 г. Община Кресна „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Открит обект за спортни дейности в гр.Кресна“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.