ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091443 14.08.2019 г. Община Челопеч Ремонтни дейности в сградата на общинска администрация Челопеч и прилежащ терен. 29.08.2019 г.  10:30 ч.
9091442 14.08.2019 г. Община Ветрино „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино“ В проекта е заложено изграждане на открита многофункционална спортна площадка в спортен терен в УПИ ІІІ, кв.63, с.Ветрино, община Ветрино, област Варна.Размерите на площадката са 4395 см х 2340 см и заема площ от 1027.34 кв.м. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091440 14.08.2019 г. ДП Национална компания “Железопътна инфраструктура” /НКЖИ/ – София „Възстановяване антикорозионно покритие, възли, ламели и скрепление на първа прътова конструкция в участъка между опори № 24 и № 25 на мост над река Дунав при град Русе“ 26.08.2019 г.  16:45 ч.
9091435 14.08.2019 г. Община Костинброд Изграждане на информационен център в гр. Костинброд 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091434 14.08.2019 г. Община Костинброд Изграждане на сцена на централен площад „Иван Вазов“ в гр. Костинброд. 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091433 14.08.2019 г. Община Хисаря Кътове за отдих в населени места на община Хисаря с две обособени позиции: Обособена позиция 1: Дейности предвидени за изпълнение в проектно предложение: 1. Един кът за отдих и спорт сред красива и чиста природа” в с. Беловица, УПИ –ll в кв. 49 за административна сграда, читалище, търговска сграда и тревни площи в площадно пространство по плана на с. Беловица, общ. Хисаря; Обособена позиция 2: Дейности, предвидени за изпълнение по проект: „Кът за отдих” около НЧ „Н. Й. Вапцаров 1927г.” град Хисаря и проект: “РАЙ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ” в улично пространство, между бул. „Христо Ботев” и улица „Вела Пеева” в кв. 60 гр. Хисаря 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091430 14.08.2019 г. Община Пордим Текущ ремонт и поддържане на платното /платната/ за движение на Републиканските пътища в границите на град Пордим.Целта на настоящата поръчка е да бъдат извършени текущ ремонт на двата Републикански пътища в чертите на град Пордим – PVN 3402 и PVN 3501 с цел осигуряване на по-добри условия за удобно и безопасно предвижване на хора и автомобили. 20.08.2019 г.  17:00 ч.
9091427 14.08.2019 г. Община Вълчи дол „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА НА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА В ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091426 14.08.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца „Събаряне и разрушаване на 4 броя метантанкове, разположени на територията на ПСОВ Враца“ 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091425 14.08.2019 г. Община Мездра „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на обект: „Мултифункционалнo спортнo игрище, УПИ VII697, кв. 68, с. Долна Кремена, общ. Мездра, обл. Враца“ 27.08.2019 г.  17:00 ч.
9091422 14.08.2019 г. Община Хаджидимово „НАПРАВА НА НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ ОТ ИЗРАВНИТЕЛ В МЕСТНОСТТА “ШАТОРА” ДО МЕСТНОСТТА “КАТЕРИЧКА” В СЕЛО АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО” 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091416 14.08.2019 г. Водоснабдяване и канализация “Йовковци” ООД – Велико Търново Изграждане на канализация по ул. “Добри Ганчев” от о.т. 215 до о.т. 278 (отклонение) по Подробен устройствен план – План за регулация на град Лясковец. 26.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091396 13.08.2019 г. Община Петрич Изграждане на подобект: „Външен колектор” от обект: „Канализация на с. Кавракирово, Община Петрич 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091393 13.08.2019 г. “Столичен електротранспорт” ЕАД – София „Ремонт със собствени средства на сградния фонд на „Столичен електротранспорт” ЕАД за Обособена позиция 1 – Ремонт на покрив в трамвайно депо „Искър” – административно тяло и работилници и Обособена позиция 2-Ремонт на покриви в поделение “Трамкар”. 30.08.2019 г.  16:00 ч.
9091391 13.08.2019 г. Община Хисаря «Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения, на улица „Никола Вапцаров” в участъка между Републикански път III-642 и улица „Васил Левски“ (между осови точки 87-76-75-35 по регулационния план на гр. Хисаря» 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091390 13.08.2019 г. Столична община – Район “Панчарево” „Ремонт в гробищни паркове разположени в с. Казичене и с. Лозен – район Панчарево-Столична община“ 16.08.2019 г.  16:30 ч.
9091388 13.08.2019 г. Община Червен бряг „Подобряване на спортната инфраструктура на територията на град Червен бряг – УПИ X – за спорт и развлечение, гр. Червен бряг, обл. Плевен“. 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9091384 13.08.2019 г. “Столичен електротранспорт” ЕАД – София Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Площадка за КПГ с доставка и монтаж на технологично оборудване” и последващо узаконяване пред “Инспекция за държавен технически надзор /ИДТН/ за срок от 3 /три/ месеца от датата на възлагане на поръчката (подписване на договор). 23.08.2019 г.  16:30 ч.
9091378 13.08.2019 г. Община Сатовча „Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: “Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“ 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091377 13.08.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум” ЕАД – София /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ “Св. Наум” ЕАД – София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка. 26.08.2019 г.  16:30 ч.
9091373 13.08.2019 г. Чистота ЕООД – Бургас “Спортни площадки – Реконструкция на дворно пространство – благоустрояване и паркоустрояване на ОУ “П.Яворов” Бургас 22.08.2019 г.  16:30 ч.
9091372 13.08.2019 г. Чистота ЕООД – Бургас „Избор на изпълнител за осъществяване на доставка и полагане на специална спортна настилка, с цел изпълнение обект “Спортни площадки – Реконструкция на дворно пространство – благоустрояване и паркоустрояване на ОУ “П.Яворов” гр.Бургас 22.08.2019 г.  16:30 ч.
9091371 13.08.2019 г. Община Ракитово Изпълнение на неотложни ремонти по общинска пътна мрежа в град Ракитово, община Ракитово. 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091367 13.08.2019 г. Столична община – Район “Илинден” Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-ремонтни работи по направа на стоманенобетонен цокъл, бетонова основа и топлоизолация под ателиетата на училищната сграда и частично изграждане на площадковата канализация на училищния двор. Обособена позиция № 1: „Изграждане на стоманобетонов цокъл и полагане на подложен бетон с топлоизолация в 3 СУ „Марин Дринов“, находящо се в район „Илинден“; Обособена позиция № 2: „Изграждане на част от дворно канализационно отклонение в 3 СУ „Марин Дринов“, находящо се в район „Илинден“. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091366 13.08.2019 г. Столична община – Район “Оборище” „Монтаж на асансьорна уредба, ремонт на стълбищна клетка, зала и санитарен възел, с цел осигуряване на достъпна среда в съществуваща административна сграда на район „Оборище“ – Столична община, гр. София, пк 1505, бул. „Мадрид“ № 1, по проект „Красива България” 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091364 13.08.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда – читалище в УПИ VIII, кв. 32, с. Дойранци, община Каолиново. 26.08.2019 г.  16:30 ч.
9091357 13.08.2019 г. Община Вълчедръм ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА – ВЪНШЕН АСАНСЬОР КЪМ СГРАДАТА НА ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА СЪС СЕТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 26.08.2019 г.  18:00 ч.
9091356 13.08.2019 г. “Център за психично здраве /ЦПЗ/- София” ЕООД – /старо наименование Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ – София област ЕООД/ Строително-ремонтни дейности на помещения в сектор „Гранично” и сектор „Неврози” на стационарен блок на „Център за психично здраве – София“ ЕООД. 16.09.2019 г.  13:00 ч.
9091354 13.08.2019 г. Мини “Марица Изток” ЕАД – Раднево Ремонт на сградата и пробовземен пункт до ЗС 3003 26.08.2019 г.  16:00 ч.
9091353 13.08.2019 г. Столична община – Район “Подуяне” Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с разваляне на съществуваща тротоарна настилка и бордюри към нея, направа на нова основа за тротоарна настилка, както и изграждане на нова тротоарна настилка от асфалтобетон и нови бордюри. 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091344 13.08.2019 г. Община Велинград „Рехабилитация на Общ.път PAZ – 1062 с.Аврамово – с.Кръстава /Панорамен път/ от км 4+855 до км 6+400“, общ.Велинград“. 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091341 13.08.2019 г. Център за психично здраве /ЦПЗ/ – Пловдив ЕООД /Старо наименование – Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ – Пловдив ЕООД/ „Извършване на строително ремонтни дейности в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД“ 16.08.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091267 09.08.2019 г. Столична община – Район “Средец” „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, както следва: „Конструктивно укрепване на физкултурен салон” в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” с идентификатор 68134.108.196.3 м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец”; 19.08.2019 г.  17:30 ч.
9091264 09.08.2019 г. Община Девин „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика, гр.Девин” 13.08.2019 г.  17:00 ч.
9091263 09.08.2019 г. Столична община „Доставка и монтаж на асансьорна уредба в „Диагностично-консултативен център XXII-София“ ЕООД” 20.08.2019 г.  17:30 ч.
9091262 09.08.2019 г. Община Девин „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на водопроводната инсталация в сградата на ОДЗ “Изворче”, гр.Девин”, Обособена позиция 2: „Ремонт на покрива на временен приют за безстопанствени кучета” 13.08.2019 г.  17:00 ч.
9091259 09.08.2019 г. Община Сливен „Реконструкция на уличната канализационна мрежа за блокове № 1, 2, 3 и 6 в кв. “Даме Груев“, гр. Сливен“- I етап: Реконструкция на уличната канализационна мрежа на жилищен блок № 6 в кв. “Даме Груев“, гр. Сливен“ 20.08.2019 г.  17:00 ч.
9091258 09.08.2019 г. Столична община – Район “Връбница” Ремонт ограда на 62 ОУ “Христо Ботев”, УПИ-I за училище, кв.29, м.”кв.Обеля”, район “Връбница”-Столична община 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091256 09.08.2019 г. Община Гоце Делчев „Смяна на водопроводната мрежа в междублокови пространства на ул. “Дунав”, гр. Гоце Делчев“. Изпълнението на СМР включва: монтаж на полиетиленови тръби ф110 на челна заварка в изкоп – 600,33 м, монтаж на полиетиленови тръби ф90 на челна заварка в изкоп – 460,84 м, доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 80мм – 6 бр., автоматични въздушници ф50 – 3бр., монтаж на полиетиленови тръби ф63 на челна заварка в изкоп за сградни водопроводни отклонения – 294 м. 13.08.2019 г.  17:00 ч.
9091255 09.08.2019 г. Община Златарица „Избор на изпълнител на СМР на обект „ОР на сграда общинска собственост-кметство в с. Горско Ново село-втори етап“. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091249 09.08.2019 г. Община Ямбол „Проектиране и изграждане на котелно помещение със стенни газови кондензни котли в сградата на ОУ „Любен Каравелов“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091237 09.08.2019 г. Община Балчик „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 142 по к.к. на гр. Балчик“ 21.08.2019 г.  16:00 ч.
9091235 09.08.2019 г. Община Долни Дъбник „Ремонт голям салон Културен дом гр. Долни Дъбник“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091222 09.08.2019 г. Топлофикация – Русе ЕАД Възстановяване на върхов подгревател по техническо задание и чертежи 20.08.2019 г.  16:00 ч.
9091220 09.08.2019 г. Техническа професионална гимназия /ТПГ/ – Н.Й.Вапцаров, гр. Радомир НП“Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“2019.,Модул І“Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност ІV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Радомир 12.08.2019 г.  16:00 ч.
9091219 09.08.2019 г. Община Ценово „Изпълнение на СМР за изграждане и оборудване на нова спортна площадка, по проект „Изграждане на нова спортна площадка на открито в УПИ I – 385, кв.42, с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“ по ПРСР 2014-2020 г.” 29.08.2019 г.  17:00 ч.
9091215 09.08.2019 г. Община Правец Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец – п.к. Етрополе/Правешки манастир по три обособени позиции: Обособена позиция №1: “Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец – п.к. Етрополе/Правешки манастир“; Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец – п.к. Етрополе/Правешки манастир Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец – п.к. Етрополе/Правешки манастир 19.08.2019 г.  17:30 ч.
9091212 09.08.2019 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 12.08.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091211 08.08.2019 г. “Национална Електрическа Компания” /НЕК/ ЕАД “Изграждане на локални оповестителни системи за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции” 16.08.2019 г.  17:30 ч.
9091210 08.08.2019 г. “Национална Електрическа Компания” /НЕК/ ЕАД “Саниране на 12 броя опорни блокове и 136 броя бетонови поставки на напорния тръбопровод във ВЕЦ “Видима“, реф. №19РП-450А025 16.08.2019 г.  17:30 ч.
9091208 08.08.2019 г. 55 Средно училище “Петко Каравелов” гр. София -/Старо наименование – 55 СОУ “Петко Каравелов” гр. София/ Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на класни стаи и коридори в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9091201 08.08.2019 г. Община Панагюрище Текущ ремонт на сгради собственост на Община Панагюрище по 3 обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 1.Ремонт на Пенсионерски клуб “Павел Бобеков” в гр. Панагюрище- направа на покривна конструкция. 2.Текущ ремонт на покрива на Обреден дом-гр. Панагюрище 3.Ремонт на покрива на сграда на народно читалище “Ванчо Пашов” с. Поибрене ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 1.Ремонт на стълби към фасадата на сградата на НЧ “Христо Ботев -1927” в с. Левски 2.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Поибрене. 3.Текущ ремонт на сградата на Кметството в с. Елшица; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 1.Текущ ремонт на сградата на ГУМ , гр. Панагюрище; 2.Текущ ремонт на къпалнята на градска минерална баня в гр. Панагюрище; 3.Текущ ремонт централния вход на Театър Дом Паметник – гр. Панагюрище; 4.Текущ ремонт на БЗ “Спортни имоти”, гр. Панагюрище; 5.Текущ ремонт в сграда на ДГ “Брезичка” – кабинет на МКБППМН, гр. Панагюрище; 6.Текущ ремонт в сграда на ДЦПЛУ “Св. Св. Кузма и Дамян”, гр. Панагюрище. 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9091197 08.08.2019 г. Община Пордим Почистване от храстовидна и дървесна растителност до дебелина на стъблото 10 см, както и ръчно изсичане на единични дървета; ръчно нарязване и надробяване на дървесната маса и извозването и на 2 км.; изкоп с багер на земни почви, товарене на транспорт и извозване. 20.08.2019 г.  17:00 ч.
9091195 08.08.2019 г. Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Кюстендил „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЗАПАДНОТО КРИЛО НА СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЮСТЕНДИЛ“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091189 08.08.2019 г. Община Банско “Ремонт на съществуващи подпорни стени” с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт на подпорна стена (ПСТ1, при моста, кв. 8) в село Филипово, община Банско“ Обособена позиция 2: „Ремонт на подпорна стена (УПИ V, имоти с пл.№ 53 и № 54 в кв. 6 към улица между о.т. 9 и о.т. 22) в село Гостун, община Банско“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091182 08.08.2019 г. Община Гърмен ”Реконструкция на парк в УПИ І, кв.51 по плана на село Огняново, община Гърмен“ 13.08.2019 г.  16:30 ч.
9091181 08.08.2019 г. Община Бяла, област Варна Изпълнение на инженеринг – основен ремонт на улица от о. т. 30 до о. т. 24, улица о. т. 30 до о.т. 31 и улица с осови точки с номера 24, 23, 16, 13, 9 и 6 с. Господиново, община Бяла. Общата прогнозна стойност на поръчката от 105 833.33 лева без ДДС е разпределена както следва: 4 200.00 лева без ДДС за проектиране; 800.00 лева без ДДС за авторски надзор; 100 833.33 лева без ДДС за строителство; 21.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091178 07.08.2019 г. Община Ардино Предвижда се изграждане на подпорни стени в с. Седларци, с. Богатино, с. Боровица, с. Горно Прахово и в с. Искра, общ. Ардино. 20.08.2019 г.  17:00 ч.
9091177 07.08.2019 г. ТЕЦ “Марица Изток” 2 ЕАД Възстановяване на терен за съхранение на скрап 22.08.2019 г.  16:00 ч.
9091174 07.08.2019 г. Община Трекляно , област Кюстендил Изпълнение на строително-монтажни работи на общински пътища: асфалтиране на улица в село Трекляно с дължина0,820 км. и на общински път- с.Киселица-село Долно Кобиле от км 0+000 до 1+340 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091171 07.08.2019 г. Община Сливен Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9091168 07.08.2019 г. Община Сливо поле, област Русе „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ I – 845, кв.136 по плана на гр. Сливо поле, общ. Сливо поле” 19.08.2019 г.  16:30 ч.
9091167 07.08.2019 г. Столична община „Доставка и монтаж на пожароизвестителна система в Специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София ЕООД” 19.08.2019 г.  17:30 ч.
9091162 07.08.2019 г. Община Родопи, област Пловдив „Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи”. Обособена позиция № 1: I. ДГ “Първи юни”, с. Брестовица; II. ДГ “Ралица”, с. Белащица; III. ДГ “Надежда”, с. Брестник; IV. ДГ “Първи юни”, с. Златитрап; V. ДГ “Мир”, с. Кадиево; VI. ДГ “Снежанка”, с. Крумово – първи етап; VII. ДГ “Снежанка”, с. Крумово– втори етап; VIII. ДГ “Родина”, с. Устина; IX. ДГ “Пролет”, с. Ягодово; X. „Пенсионерски клуб “ с. Брани поле; XI. Кметство с. Оризари; XII. Административна сграда на община „Родопи“; XIII. „Преустройство на аптека към пенсионерски клуб“, с. Брестник; XIV. “Спортна зала” , с. Брестовица; XV. “Здравна служба” , с. Марково; XVI. “Здравна служба” , с. Брани поле; XVII. “Здравна служба” , с. Златитрап; XVIII. “Здравна служба” , с. Кадиево; XIX. “Здравна служба” , с. Устина; XX. “Здравна служба” , с. Ягодово; XXI. “Здравна служба” , с. Храбрино. Обособена позиция №2: „Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи” – възложена по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП. 19.08.2019 г.  17:30 ч.
9091160 07.08.2019 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР “Ремонт на покрив на административна сграда на МВР, гр. София, ж.к. „Красна поляна“ бл.31Б” 22.08.2019 г.  17:30 ч.
9091159 07.08.2019 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Ремонт на покриви на сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ по следните обособени позиции: – Обособена позиция № 1 – Ремонт на покриви на административна сграда И-71 и трафопост, бул. „Александър Малинов“ № 1, гр. София. – Обособена позиция № 2 – Ремонт на покрив в административна сграда, бул. „Мария Луиза“ №114Б, гр. София. 22.08.2019 г.  17:30 ч.
9091158 07.08.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за извършване на строителни дейности по надграждане на съществуващия парапет с височина 74,5 см/метален- ковано желязо и дървена ръкохватка / до височина 113,5 см.разположен от първия до последния етаж на съдебната сграда на Върховния административен съд, гр. София, ул.„Александър Стамболийски“ № 18. Обектът е недвижима културна ценност с национално значение. 12.08.2019 г.  10:00 ч.
9091156 07.08.2019 г. Община Банско “Ремонт на покрив на дърводелска работилница и пристройка към нея в ЗСУ, гр. Банско” 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091155 07.08.2019 г. Община Долна Митрополия „Извършване на СМР за ремонт на общински пътна и улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез асфалтиране на компрометирани участъци“. Подобект № 1: Ремонт общински път Славовица PVN 1020/II-11, Гиген-Искър-Границ общ.(Гулянци-Д.Митрополия) от км.6+635 до км.13+500; Подобект № 2: „Ремонт общински път Горна Митрополия PVN 1047/III-18,Д.Митрополия-Ясен/-Г.Митрополия-Граница общ.(Д.Митрополия-Искър)-Староселци/III 137/ от км.0+000 до 5+200“;  Подобект № 3: „Ремонт на ул.”Раковски” в с.Биволаре от ОТ50 до ОТ34“; Подобект № 4: „Ремонт на ул.”В.Левски” в с.Биволаре от ОТ55 до ОТ44 „; Подобект № 5: „Текущ ремонт ул. „Нова“ в с. Биволаре“; Подобект № 6: „Ремонт на ул.”Мусала” в с.Божурица от ОТ 137 до ОТ 149 “; Подобект № 7: „Ремонт на ул.”Гранит” с.Комарево от ОТ352 до ОТ354“; Подобект № 8: „Ремонт на ул.”Св.Св.Кирил и Методий” с.Ореховица от ОТ103 до ОТ122“; Подобект № 9: „Ремонт уа ул.”Васил Левски” с.Победа от ОТ10 до ОТ3“; Подобект № 10: „Ремонт на ул.”24-ти Май” с.Победа от ОТ15 до ОТ17“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091154 07.08.2019 г. “Национална Електрическа Компания” /НЕК/ ЕАД Изработка по проект на навес над терасата на външна командна зала в ПАВЕЦ „Чаира“ 23.08.2019 г.  17:30 ч.
9091153 07.08.2019 г. Община Перущица Обособена позиция № 1: Ремонт и полагане на настилка от плътен асфалтобетон по улици; Обособена позиция № 2: Ремонт и полагане на рециклиран асфалт по улици; Обособена позиция № 3: Текущ ремонт на III кл.път № 8602 от км.12+843 до км15+145 с дължина 2 , 302 км. в регулационните граници на населеното място; Обособена позиция № 4: Основен ремонт на общински път PDV 1323 – /III-866/ Скобелево – Перущица – Йоаким Груево от км.20 + 000 до км.25 + 400 и от км.28 + 600 до км.40 + 000. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091151 07.08.2019 г. Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Кюстендил „ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЗАПАДНОТО КРИЛО НА СГРАДАТА НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ КЮСТЕНДИЛ“ 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091149 07.08.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО Реконструкция на системи за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване: Обособена позиция № 1: Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване в тягова п/ст „Яворовец“; Обособена позиция № 2: Реконструкция на система за дистанционно отчитане на електрическа енергия в съответствие с изискванията на правилата за измерване в тягова п/ст „Твърдица“. 29.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091137 06.08.2019 г. Средно общообразователно училище “Св. Климент Охридски”, гр. Добрич Реконструкция на Актова зала и фоайе, находящи се в Средно училище ,,Свети Климент Охридски‘‘ – гр. Добрич 21.08.2019 г.  17:00 ч.
9091136 06.08.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол „Ремонт на общински сгради на територията на Община „Тунджа“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Ремонт на външно стълбище на сградата на НЧ „Джон Атанасов – 1928“, находяща се в УПИ II – 253, кв.63 по ПУП на с. Бояджик, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 2 „Ремонт на сградата на НЧ „П. Р. Славейков – 1928“, находяща се в УПИ I – 126, кв.42 по ПУП на с. Гълъбинци, Община „Тунджа и ремонт на сградата на НЧ „Светлина – 1929, находяща се в УПИ ХI – 473, кв.55 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 3 „Ремонт на общинска сграда, находяща се в УПИ II -спортен комплекс, кв.70 по ПУП на с. Скалица, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 4 „Ремонт на сградата на читалище „Светлина – 1928“, находяща се в УПИ ХIV, кв.34 по ПУП на с. Маломир, Община „Тунджа“ и ремонт на зъболекарски кабинет в общинска сграда, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. Окоп, Община „Тунджа“; Обособена позиция № 5 „Ремонт на помещение за спортни дейности в общинска сграда, находяща се в ПИ 98, кв.14 по ПУП на с. Чарган, Община „Тунджа“. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091133 06.08.2019 г. Община Харманли „РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ В ГРАД ХАРМАНЛИ“ с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на покрива на съществуваща сграда в УПИ XVII, кв. 70А по ПУП на гр. Харманли (клуб II кв.)“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на туристическа хижа в ПИ 77181.29.217 по КК на гр. Харманли“ 19.08.2019 г.  18:00 ч.
9091122 06.08.2019 г. Община Карлово „Премахване на незаконно изпълнени строителни дейности на територията на община Карлово“. 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091121 06.08.2019 г. “Национална Електрическа Компания” /НЕК/ ЕАД Ремонт на бетонови платна по деривация „Ханово – Скалица 16.08.2019 г.  17:30 ч.
9091106 06.08.2019 г. Община Тервел Предметът на настоящата обществена поръчка включва изграждане на площадка за игра в свободен от застрояване терен в двора на детска градина „Детелина“ в гр.Тервел, в т.ч. изграждане на основа, полагане на саморазливна настилка и доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца. 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9091104 06.08.2019 г. Община Омуртаг „Строително монтажни работи по проект „Изграждане и оборудване на многофункционална Спортна площадка на открито в УПИ I, кв.132, гр.Омуртаг“ 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9091101 06.08.2019 г. Професионална гимназия /ПГ/ “Проф. д-р Асен Златаров” гр. Видин ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА В ПГ “АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ВИДИН 19.08.2019 г.  16:00 ч.
9091099 06.08.2019 г. Община Марица, област Пловдив „Изграждане на обект „Многофункционална сграда – с. Желязно” в УПИ VII-29,78 – зеленина и КОО, кв.5, по плана на с. Желязно, Община Марица”- II ЕТАП- „Демонтаж и повторен монтаж на покривна конструкция и строителство на втори етаж – 295,20 кв.м.-ЗП“ 16.08.2019 г.  16:30 ч.
9091097 06.08.2019 г. Столична община Строително-монтажни работи и консервационно-реставрационни работи на новооткритата антична гробница на ул. Московска 09.08.2019 г.  17:30 ч.
9091095 06.08.2019 г. Столична община „Извършване на строително-монтажни работи в службите на Общинско предприятие „Социален патронаж“: – бул. „Цар Борис III“ № 207 – УА в ОП „Социален патронаж“ – УА – ул. „Макгахан“ бл. № 55А – „Оборище, Подуяне, Кремиковци” – ул. „Кривина“, бл. №73 – „Слатина, Искър, Изгрев” – ул. „Вардар“ бл. № 173А – „Възраждане, Красна поляна, Илинден” – ул. „Борис Христов“ №16 – „Слатина, Искър, Изгрев” – ул. „Христо Белчев“ №36 – „Лозенец, Триадица, Средец” – ул. „Козлодуй“ №8 – „Сердика, Надежда, Банишора” – ул. „Сава Михайлов“ № 57 – гаражни клетки, в район „Възраждане, Красна поляна, Илинден” – Бивше ОДЗ 39, Младост 2 – „Младост, Студентски, Панчарево” – ул. „Св. Петка Търновска“ №9, бл.20 – „Сердика, Надежда, Банишора” 09.08.2019 г.  17:30 ч.
9091093 06.08.2019 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: ”Изграждане на физкултурен салон на училище в УПИ 3, кв.14 по плана на село Дебрен, община Гърмен” 08.08.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091089 05.08.2019 г. Почивна база “Ведра”-Витоша, гр. София „Ремонтно-възстановителни дейности на „Стефан Калкановата къща“, ПИ 38558.6.32, гр. Копривщица, обл. Софийска“ в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обекта“; Обособена позиция № 2 „Вътрешно обзавеждане и оборудване на обекта“. 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091088 05.08.2019 г. Община Шумен “Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети” 08.08.2019 г.  17:30 ч.
9091084 05.08.2019 г. Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Извора, гр. Девин към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „Изграждане на ограда за разширяване на съществуващо ловностопанско съоръжение – База за интензивно стопанисване на дивеча „Чурал” за нуждите на ТП „ДЛС- Извора”. 08.08.2019 г.  16:30 ч.
9091083 05.08.2019 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ О.Т.980 – О.Т.982 НА УЛ. ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ В ГРАД СМОЛЯН“. 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9091082 05.08.2019 г. Община Приморско Избор на изпълнител за извършване на ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище “Отец Паисий – 1927”, с. Ново Паничарево, община Приморско. 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091078 05.08.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Подмяна на водопровод 100 мм с ПЕВП 110/16, по ул. „Цар Калоян“, ул. „Пиргос“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Борис-I“, с. Пиргово, общ. Иваново; Обособена позиция № 2 – Подмяна на водопроводи АЦ 80 мм и 60 мм с ПЕВП 90/10 и СВО по ул. „Царевец“, с. Пиргово, общ. Иваново“ 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091071 05.08.2019 г. Народно читалище “Св. Св. Кирил и Методий – 1908” гр. Раковски „Обновяване и модернизация на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ Обособена позиция № 1 – „СМР архитектура“ – прогнозна стойност 164127.47 лева Обособена позиция № 2 – „Доставка и монтаж на озвучителна техника, ефектно осветление, проектор, конферетно озвучение, система за наблюдение” – прогнозна стойност 68060,78 лева. 15.08.2019 г.  16:00 ч.
9091068 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в п.и. с № 93 по неодобрения КП на с. Струя, общ. Руен, обл. Бургас”. 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091065 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в у.п.и. І132, квартал 31 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас”. 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091062 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортна площадка в у.п.и. I, квартал 21 по плана на с. Разбойна, общ. Руен, обл. Бургас” 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091060 05.08.2019 г. Община Струмяни Текущ ремонт на пътна настилка на ул.”Дядо Ильо Малешевски” с.Струмяни 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091059 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 70 по одобрения КП на с. Рожден, общ. Руен, обл. Бургас”. 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091056 05.08.2019 г. Община Братя Даскалови Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на СМР за ремонт на сграда на ОУ “Христо Ботев” с. Оризово, община Братя Даскалови. Ремонтните работи по сградата на ОУ “Христо Ботев”- с.Оризово трябва да започнат с изпълнение на основен ремонт на покривната конструкция. Освен ремонт на покрива, ще бъде подменена и старата, фасадна, дървена дограма на училището с нова РVС дограма. Новата РVС дограма задължително трябва да е с прекъснат термомост и стъклопакет за да удовлетвори съвременните /термоизолационни изисквания. 15.08.2019 г.  16:45 ч.
9091054 05.08.2019 г. Община Руен „Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 000036 по КВС на землище – с. Вресово с ЕКАТТЕ 12303, общ. Руен, обл. Бургас”. 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091052 05.08.2019 г. Община Антоново, област Търговище Основен ремонт на алеи в Градски мемориален парк гр.Антоново 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091050 05.08.2019 г. Община Сопот ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ И УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“, ГР. СОПОТ 16.08.2019 г.  16:00 ч.
9091049 05.08.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на Кметство в с.Мустрак, община Свиленград. 15.08.2019 г.  17:30 ч.
9091048 05.08.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на сграда на Кметство в с.Пъстрогор, Кметство в с.Момково и Здравен кабинет в с.Момково, община Свиленград. 15.08.2019 г.  17:30 ч.
9091043 05.08.2019 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна “Извършване на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140” с две обособени позиции (ОП): ОП №1 – „Ремонт на помещения на ГСМ лаборатории във в.ф. 32140-Варна”. ОП№2 – “Ремонт на покрив и фасада на център за подготовка на водолази и бордни спасители във в.ф. 32140-Варна”. 19.08.2019 г.  17:00 ч.
9091041 05.08.2019 г. Столична община – Район “Студентски” Изграждане на нова детска площадка с детски съоръжения за игра в ПИ № 68134.1600.84, част от УПИ I-за ОДЗ, находяща се в кв. 14а, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново” 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9091040 05.08.2019 г. Община Велики Преслав „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав 15.08.2019 г.  17:00 ч.
9091036 05.08.2019 г. Община Сърница Изграждане на спортна площадка в УПИ Х-290, кв.21, гр.Сърница, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020г. №BG06RDNP001-7.007-0002-C01 от 09.05.2019г. 15.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9091034 02.08.2019 г. Община Калояново Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново 06.08.2019 г.  17:30 ч.
9091030 02.08.2019 г. Община Стралджа „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр. Стралджа“ 07.08.2019 г.  17:00 ч.
9091024 02.08.2019 г. Община Сатовча „Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: “Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ III, кв. 35 по плана на с. Сатовча, община Сатовча“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9091021 02.08.2019 г. Община Харманли „Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“ 15.08.2019 г.  18:00 ч.
9091020 02.08.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол Предвижда се ремонт на трошенокаменни и паважни настилки и изкърпване /машинно и ръчно/ на настилки от асфалтобетон по улици и съоръженията към тях в населените места на Община „Тунджа“ и други видове работи. 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9091010 02.08.2019 г. Мини “Марица Изток” ЕАД – Раднево “Наем на технологична и спомагателна механизация с оператор” 15.08.2019 г.  16:00 ч.
9091007 02.08.2019 г. Община Калояново Изпълнение на СМР за строеж : Рехабилитация на улица „Й. Йовков” от о.т. 31 до о.т. 33 в село Дуванлии, община Калояново. 12.08.2019 г.  17:30 ч.
9091002 02.08.2019 г. Община Ветрино „Изграждане на открита спортна площадка в спортен терен в община Ветрино“. Размерите на площадката са 4395 см х 2340 см и заема площ от 1027.34 кв.м. 14.08.2019 г.  17:00 ч.
9090994 02.08.2019 г. Община Гулянци „Текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Гулянци – бюджет 2019г.”. 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090993 02.08.2019 г. Община Каварна “Текущ ремонт на тротоарна настилка по част от ул. “Любен Каравелов” в гр. Каварна “ 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090992 02.08.2019 г. Община Каварна “Аварийно укрепване и реконструкция на подпорна стена на плаж Каварна” 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090986 02.08.2019 г. Национална художествена гимназия /НХГ/ “Цанко Лавренов” гр. Пловдив ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИСТРОЙКА /ХУДОЖЕСТВЕНИ АТЕЛИЕТА/ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ „НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“- ГР.ПЛОВДИВ” В УПИ IV- УЧИЛИЩЕ , 518.368 ОТ КВ.188А ПО ПЛАНА НА ВТОРА ГРАДСКА ЧАСТ – ГР.ПЛОВДИВ 08.08.2019 г.  15:00 ч.
9090985 02.08.2019 г. “Софийска вода” АД 49180/HZ-4679 Изграждане на катодна защита на водопровод Искър в Участък 3 – Тунел 6 до апаратна камера Зли Камък. 05.08.2019 г.  16:30 ч.
9090981 02.08.2019 г. Община Павел баня „Изграждане на „Мултифункционална спортна площадка в УПИ І –училище, кв.77 ПИ с идентификатор 55021.501.997, гр. Павел Баня, Община Павел Баня, Област Стара Загора“. и „Доставка и монтаж на футболна врата с размери 300см х 200см х 100см за мини футбол, изработена от метален кръгъл профил, прахово боядисан с крепежни елементи за монтиране на плетена мрежа 100% PE, UV стабилизирани, за употреба на открито“ в рамките на ПРСР 2014-2020 г.” 20.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090979 01.08.2019 г. Община Калояново Изпълнение на СМР по рехабилитация на улична мрежа община Калояново с две обособени позиции : Обособена позиция 1 : Рехабилитация на улица „44-та” от о.т. 155-157-158 до о.т. 159 в село Дълго поле, община Калояново; Обособена позиция 2 : Рехабилитация на улица „2-ра” от о.т. 158 до о.т. 123 в село Бегово, община Калояново. 05.08.2019 г.  17:30 ч.
9090975 01.08.2019 г. ОП “Общински имоти” гр. Бургас „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА, ПЛОЩАДКОВИ ЕЛ И ВИК МРЕЖИ, СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ, ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, УПИ I, КВ. 31 ПО ПЛАНА НА С. ИЗВОРИЩЕ, ОБЩИНА БУРГАС” 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090967 01.08.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград „Извършване на текущи ремонти дейности в сградата на РЗОК- Разград“ в две обособени позиции: -Обособена позиция № 1- Ремонтни дейности по външна фасадна дограма и подмяна на уплътнения и стъкла на сградата на РЗОК-Разград и -Обособена позиция № 2 – Ремонт на входна козирка на сградата на РЗОК-Разград. 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090958 01.08.2019 г. Летище София ЕАД Изрълнение на строително – монтажни и инсталационни работи на обект: “Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София” 26.08.2019 г.  17:00 ч.
9090953 01.08.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ “Текущ ремонт на покрива на сградата на Върховния административен съд” Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ на покрива на съдебната сграда на ВАС, в гр. София,бул.” Александър Стамболийски” № 18. 13.08.2019 г.  10:00 ч.
9090951 01.08.2019 г. Столична община – Район “Панчарево” „Ремонт в гробищни паркове разположени в с. Казичене и с. Лозен – район Панчарево-Столична община“ 12.08.2019 г.  16:30 ч.
9090949 01.08.2019 г. Център за психично здраве /ЦПЗ/ – Пловдив ЕООД /Старо наименование – Областен диспансер за психични заболявания със стационар /ОДПЗС/ – Пловдив ЕООД/ „Извършване на строително ремонтни дейности в „Център за психично здраве – Пловдив“ ЕООД“ 12.08.2019 г.  16:00 ч.
9090945 01.08.2019 г. Община Белослав „Основен ремонт на открит отводнителен канал в ПИ 03719.503.3344 и облагородяване на зона около него, заключена между ул.”Трети март” и ул. “Гебедже”, гр. Белослав“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090933 01.08.2019 г. Община Кресна „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Открит обект за спортни дейности в гр.Кресна“ 12.08.2019 г.  17:00 ч.