ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090929 31.07.2019 г. Община Бобов дол „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на град Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, кв.49 по плана на град Бобов дол“ по проект №BG06RDNP001-7.007-0084, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. 12.08.2019 г.  17:15 ч.
9090919 31.07.2019 г. 55 Средно училище „Петко Каравелов“ гр. София -/Старо наименование – 55 СОУ „Петко Каравелов“ гр. София/ Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на класни стаи и коридори в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“ 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9090918 31.07.2019 г. Столична община – Район „Оборище“ „Монтаж на асансьорна уредба, ремонт на стълбищна клетка, зала и санитарен възел, с цел осигуряване на достъпна среда в съществуваща административна сграда на район „Оборище“ – Столична община, гр. София, пк 1505, бул. „Мадрид“ № 1, по проект „Красива България” 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090917 31.07.2019 г. Община Цар Калоян “Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо пространство към СОУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян: Първи етап – Игрище за мини Футбол“ по договор № BG06RDNP001-7.007-0056-C01/ 09.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” 12.08.2019 г.  16:00 ч.
9090916 31.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Довършителни строителни работи – ПАВЕЦ „Чаира“ – сграда до технически архив, съгласно техническата спецификация 05.08.2019 г.  17:30 ч.
9090915 31.07.2019 г. Първо средно училище – Св. седмочисленици, гр. Търговище – /Старо наименование – I-во средно общообразователно училище /СОУ/- Св. седмочисленици, гр. Търговище/ Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща строително- ремонтни дейности на коридора на втория етаж в сградата на Първо СУ „Свети Седмочисленици” гр. Търговище. 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090914 31.07.2019 г. „Софийска вода“ АД Изработка, доставка и монтаж на предпазни елементи от неръждаема стомана върху преливни ръбове в енергогасителното съоръжение на ПСПВ „Бистрица“. 12.08.2019 г.  16:30 ч.
9090908 31.07.2019 г. Община Велинград „Рехабилитация на Общ.път PAZ – 1062 с.Аврамово – с.Кръстава /Панорамен път/ от км 4+855 до км 6+400“, общ.Велинград“. 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090907 31.07.2019 г. Община Панагюрище „Текущ ремонт на сграда „Поликлиника“ – първи етаж“ 16.08.2019 г.  17:00 ч.
9090905 31.07.2019 г. Община Шабла „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 13.08.2019 г.  17:00 ч.
9090899 31.07.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с разваляне на съществуваща тротоарна настилка и бордюри към нея, направа на нова основа за тротоарна настилка, както и изграждане на нова тротоарна настилка от асфалтобетон и нови бордюри. 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090895 31.07.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ Ремонт на ограда на 175 ОУ „Васил Левски“, с. Мрамор, район „Връбница“-Столична община 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090894 31.07.2019 г. Столична община – Район „Илинден“ Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-ремонтни работи по направа на стоманенобетонен цокъл, бетонова основа и топлоизолация под ателиетата на училищната сграда и частично изграждане на площадковата канализация на училищния двор. Обособена позиция № 1: „Изграждане на стоманобетонов цокъл и полагане на подложен бетон с топлоизолация в 3 СУ „Марин Дринов“, находящо се в район „Илинден“; Обособена позиция № 2: „Изграждане на част от дворно канализационно отклонение в 3 СУ „Марин Дринов“, находящо се в район „Илинден“. 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090889 31.07.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ „Д-р Георги Кисьов“- Раднево Ремонт на IV-то мъжко отделение и VI –то мъжко отделение 05.08.2019 г.  13:30 ч.
9090887 31.07.2019 г. Община Мизия „Реконструкция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв.56, кад. № 501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на гр. Мизия” 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090884 31.07.2019 г. Топлофикация – Плевен ЕАД Изпълнение на строително–монтажни работи по проект: Реконструкция на 2 броя шламоуловителни ями 05.08.2019 г.  16:15 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090881 30.07.2019 г. Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на реконструкция на съществуващата вътрешна канализационна мрежа в Университетски медико-дентален център към Факултет „Дентална медицина“. 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090877 30.07.2019 г. Община Габрово „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“. 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090876 30.07.2019 г. Окръжна прокуратура, гр.Благоевград Извършване на строително монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090875 30.07.2019 г. Община Девин „Основен ремонт на сгради – общинска собственост на територията на Община Девин по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Ремонт на водопроводната инсталация в сградата на ОДЗ „Изворче”, гр.Девин”, Обособена позиция 2: „Ремонт на покрива на временен приют за безстопанствени кучета” 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090874 30.07.2019 г. Национално училище по изкуствата /НУИ/ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе Изпълнение на СМР/СРР на обект: вътрешна отоплителна инсталация в Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов – Русе“. 02.08.2019 г.  16:30 ч.
9090871 30.07.2019 г. Община Девин „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: ” Изграждане на покривна конструкция на ул. Малчика, гр.Девин” 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090868 30.07.2019 г. Община Пордим Текущ ремонт и поддържане на платното /платната/ за движение на Републиканските пътища в границите на град Пордим.Целта на настоящата поръчка е да бъдат извършени текущ ремонт на двата Републикански пътища в чертите на град Пордим – PVN 3402 и PVN 3501 с цел осигуряване на по-добри условия за удобно и безопасно предвижване на хора и автомобили. 13.08.2019 г.  17:00 ч.
9090863 30.07.2019 г. Община Бобов дол „Основен и текущ ремонт на тротоари на територията на град Бобов дол за 2019 г.“ 12.08.2019 г.  17:15 ч.
9090862 30.07.2019 г. Община Аксаково „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“ 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090860 30.07.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт и монтаж на слънчева инсталация на покрит басейн в сградата на XII-то ОУ „Елисавета Багряна“ 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090852 30.07.2019 г. Община Ямбол „Водопровод и канализация по улици в кв.20, кв.23, кв.24 к-с „Диана“ – I етап: „Водопровод от новопроектиран водопровод за УПИ VII-25, кв.20 до съществуващ уличен водопровод по ул. „Граф Игнатиев“; Канализация от о.т. 436 да включване в съществуваща канализация Б ф 1200 по ул. „Граф Игнатиев и от о.т. 433 до о.т.435 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090848 30.07.2019 г. Столична община – Район „Оборище“ „Ремонт и обновяване на междублокови пространства на територията на район „Оборище“ – СО .“ 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090847 30.07.2019 г. Община Гоце Делчев „Смяна на водопроводната мрежа в междублокови пространства на ул. „Дунав“, гр. Гоце Делчев“. 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090842 30.07.2019 г. Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ „Св. Иван Рилски Чудотворец“ – София Строително -ремонтни работи в оделения второ, пето и приемно – карантинно, и на част от ограда на ДМСГД Свети Иван Рилски 19.08.2019 г.  16:30 ч.
9090838 30.07.2019 г. Община Ямбол „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол”. 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090837 30.07.2019 г. Община Рудозем „Реконструкция на ул. Акация, с.Чепинци, община Рудозем” 12.08.2019 г.  17:00 ч.
9090833 30.07.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е текущ ремонт на Кметство в с.Капитан Андреево, община Свиленград”. 02.08.2019 г.  17:30 ч.
9090831 30.07.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Пловдив „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) на помещения в недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3“. 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090827 30.07.2019 г. Община Мирково „Ремонт и боядисване фасадите на сградата на ОУ „Георги Бенковски“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 48324.200.494 по кадастралната карта на с. Мирково“ 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090824 30.07.2019 г. Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД – Велико Търново Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Изграждане на дублиращ напорен водопровод от помпена станция „Павликени 3“ до напорен водоем, Община Павликени – първи етап. 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090823 30.07.2019 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе. 12.08.2019 г.  16:00 ч.
9090820 30.07.2019 г. Община Иваново „Ремонт и модернизация по проект „Красива България“ на кметство село Тръстеник, община Иваново, област Русе“ 01.08.2019 г.  16:45 ч.
9090817 30.07.2019 г. „Софинвест“ ЕООД „Строително ремонтни работи по разширяване на източния тротоар на ул. “Каменоделска“ 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090813 30.07.2019 г. Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/ „Ремонт на покрив в ГД „Охрана“ – ЦУ“ 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090804 30.07.2019 г. Основно училище /ОУ/ – Св.Св. Кирил и Методий, гр. Карлово Изграждане на Репетиционна зала към ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр.Карлово в УПИ І-училище, кв.78 по ПУП на гр.Карлово 08.08.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090800 29.07.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Кърджали „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрив и помещения в недвижим имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Ардино, ул.“Републиканска“ № 6“ 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090799 29.07.2019 г. Община Долни Чифлик „Реконструкция на читалище с. Булаир, по проект „Красива България“. 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090798 29.07.2019 г. Община Главиница „Извършване на текущи ремонти на общински сгради и други смр в населени места на територията на община Главиница” 01.08.2019 г.  17:00 ч.
9090788 29.07.2019 г. Окръжен съд/ОС/ – Разград Извършване ремонтни работи в Окръжен съд Разград 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9090783 29.07.2019 г. Община Рудозем „Реконструкция на улица с идн. №05365.507.174 с.Борие” 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090777 29.07.2019 г. Община Рудозем „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с.Елховец” 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090775 29.07.2019 г. Община Кирково „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в с.Кирково, община Кирково“. Целта на проекта е на мястото да се изградят два броя спортни площадки, позволяващи използването им за различни видове спортни занимания. 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9090774 29.07.2019 г. Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Шерба към Държавно предприятие – Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ – Шумен „Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата на «Голям ловен дом «Шерба» за нуждите на ТП ДЛС «Шерба» 09.08.2019 г.  17:00 ч.
9090761 29.07.2019 г. Детска градина /ДГ/ № 21 „Калина Малина“ гр. Варна „Изпълнение на ремонтни дейности в ДГ №21 „Калина Малина“ – група Звездичка и група Слънчо, ж.к. Чайка, гр. Варна“ 08.08.2019 г.  16:00 ч.
9090760 29.07.2019 г. Община Земен „СМР за „Изграждане на спортна площадка на открито в гр. Земен“ в изпълнение на проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище на територията на Община Земен“, финансиран по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата от селските райони“ по „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014г.-2020г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 31.07.2019 г.  17:00 ч.
9090755 29.07.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманен мост на км 24+751, по 23-та жп линия” 02.08.2019 г.  16:45 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090753 26.07.2019 г. Областна администрация/ОА/ – област Перник „Подмяна на втората асансьорна уредба във вход „Б“ на Административна сграда на Областна администрация гр. Перник“ с Обособена Позиция № 1 – по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” и Обособена позиция № 2 – финансирана от ОА Перник 29.07.2019 г.  17:30 ч.
9090750 26.07.2019 г. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Добрич „Проектиране, авторски надзор и строителство на гаражи за РСПБЗН-Генерал Тошево към РДПБЗН-Добрич“ 09.08.2019 г.  17:30 ч.
9090749 26.07.2019 г. Община Приморско Избор на изпълнител за извършване на ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1927“, с. Ново Паничарево, община Приморско. 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090748 26.07.2019 г. Столична община – Район „Кремиковци“ Ремонт на 117 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бухово, район „Кремиковци“-СО 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090747 26.07.2019 г. Община Ямбол „Текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“, представляващ сграда за търговия с идентификатор: 87374.541.40.1, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 37“ 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090737 26.07.2019 г. Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Извора, гр. Девин към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „Изграждане на ограда за разширяване на съществуващо ловностопанско съоръжение – База за интензивно стопанисване на дивеча „Чурал” за нуждите на ТП „ДЛС- Извора”. 05.08.2019 г.  16:30 ч.
9090736 26.07.2019 г. 55 Средно училище „Петко Каравелов“ гр. София -/Старо наименование – 55 СОУ „Петко Каравелов“ гр. София/ Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на класни стаи и коридори в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“ 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090734 26.07.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР на обект: Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт на покрив на спортна зала за джудо и акробатика „Младост”, парк „Юнак”, гр. Сливен“ 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090732 26.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Ремонт на свод на входна шахта на десен основен изпускател и подмяна на метални решетки при входни шахти на ляв и десен основен изпускател на язовир „Голям Беглик“ 30.07.2019 г.  17:30 ч.
9090719 26.07.2019 г. Почивна база „Ведра“-Витоша, гр. София „Ремонтно-възстановителни дейности на „Стефан Калкановата къща“, ПИ 38558.6.32, гр. Копривщица, обл. Софийска“ в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изпълнение на строително-монтажни работи на обекта“; Обособена позиция № 2 „Вътрешно обзавеждане и оборудване на обекта“. 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090716 26.07.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за извършване на строителни дейности по надграждане на съществуващия парапет с височина 74,5 см/метален- ковано желязо и дървена ръкохватка / до височина 113,5 см.разположен от първия до последния етаж на съдебната сграда на Върховния административен съд, гр. София, ул.„Александър Стамболийски“ № 18. 06.08.2019 г.  10:00 ч.
9090715 26.07.2019 г. Община Каспичан Изпълнението на СМР ще осигури по – добри условия за протичане на дейностите в центъра, ще бъдат изпълнени условията за добра здравословна и естетическа среда в ДЦПЛУ, където в момента материално – техническата база и състоянието на сградния фонд не е на нужното ниво. Изпълнението на СМР за обновяване за енергийна ефективност се извършва в съответствие с доклада от извършеното обследване за енергийна ефективност на сградата. 06.08.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090707 25.07.2019 г. Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Сандански „Изграждане на ВТО – Столова в І Основно училище „Климент Охридски“ УПИ І, кв.47 по плана на гр.Сандански“ 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090706 25.07.2019 г. Община Гърмен ”Реконструкция на парк в УПИ І, кв.51 по плана на село Огняново, община Гърмен“ 06.08.2019 г.  16:30 ч.
9090705 25.07.2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД „Преустройство на фитнес център (сутерен на сграда на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД) в помещения за архив“. 23.08.2019 г.  17:00 ч.
9090699 25.07.2019 г. Община Смолян „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ПРИ О.Т.980 – О.Т.982 НА УЛ. ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ В ГРАД СМОЛЯН“. 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090696 25.07.2019 г. Детска градина – Първи юни, гр. Горна Оряховица – /Старо име – Целодневна детска градина – Първи юни, гр. Горна Оряховица/ „Основен ремонт на сграда ДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица” Общетсвената поръчка се открива с цел основен ремонт на сграда ДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица. 06.08.2019 г.  17:00 ч.
9090694 25.07.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Подмяна на водопровод 100 мм с ПЕВП 110/16, по ул. „Цар Калоян“, ул. „Пиргос“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Борис-I“, с. Пиргово, общ. Иваново; Обособена позиция № 2 – Подмяна на водопроводи АЦ 80 мм и 60 мм с ПЕВП 90/10 и СВО по ул. „Царевец“, с. Пиргово, общ. Иваново“ 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090693 25.07.2019 г. Столична община „Извършване на строително-монтажни работи в службите на Общинско предприятие „Социален патронаж“: – бул. „Цар Борис III“ № 207 – УА в ОП „Социален патронаж“ – УА – ул. „Макгахан“ бл. № 55А – „Оборище, Подуяне, Кремиковци” – ул. „Кривина“, бл. №73 – „Слатина, Искър, Изгрев” – ул. „Вардар“ бл. № 173А – „Възраждане, Красна поляна, Илинден” – ул. „Борис Христов“ №16 – „Слатина, Искър, Изгрев” – ул. „Христо Белчев“ №36 – „Лозенец, Триадица, Средец” – ул. „Козлодуй“ №8 – „Сердика, Надежда, Банишора” – ул. „Сава Михайлов“ № 57 – гаражни клетки, в район „Възраждане, Красна поляна, Илинден” – Бивше ОДЗ 39, Младост 2 – „Младост, Студентски, Панчарево” – ул. „Св. Петка Търновска“ №9, бл.20 – „Сердика, Надежда, Банишора” 05.08.2019 г.  17:30 ч.
9090691 25.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 51 „Ран Босилек” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 51 „Ран Босилек”, УПИ II-384, кв. 57 по плана на с. Константиново, с адрес ул. „Васил Левски”, № 92, с. Константиново, общ. Варна“ 31.07.2019 г.  17:30 ч.
9090690 25.07.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево Изграждане на 2 броя КТП 20/6 за нуждите на рудник „Трояново-3“ 14.08.2019 г.  16:00 ч.
9090686 25.07.2019 г. Община Шумен „Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети“ 05.08.2019 г.  17:30 ч.
9090681 25.07.2019 г. Община град Добрич „Строително-монтажни работи на огради в град Добрич, по обособени позиции”. Обособена позиция № 1 (ОП1): „СМР на огради на Детска ясла №4 „Щастливо детство” Обособена позиция № 2 (ОП2): „СМР на огради на Детска ясла №5 „Пролет”; Обособена позиция № 3 (ОП3): „СМР на огради на Детска ясла №6 „Първи юни” Обособена позиция № 4 (ОП4): „Строително-монтажни работи на ограда за бизони в Център за защита на природата и животните, град Добрич“ – възлагане по реда на чл.21, ал.6 ЗОП. 07.08.2019 г.  17:00 ч.
9090678 25.07.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Стоян Михайловски“ гр. Пловдив Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на площадка за спорт на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”, гр. Пловдив. 29.07.2019 г.  15:00 ч.
9090677 25.07.2019 г. Община Тервел Предметът на настоящата обществена поръчка включва изграждане на площадка за игра в свободен от застрояване терен в двора на детска градина „Детелина“ в гр.Тервел, в т.ч. изграждане на основа, полагане на саморазливна настилка и доставка и монтаж на съоръжения за игра на деца. 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090674 25.07.2019 г. „Севлиевогаз – 2000“ АД – Севлиево Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево по обособени позиции 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090673 25.07.2019 г. Община Созопол Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол” по Договор №BG06RDNP001-7.007-0075-C01/14.05.2019г. с Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090672 25.07.2019 г. Столична община „Авариен ремонт на ВиК инсталациите в Кризисен център за настаняване на бездомни лица с адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика” бл. 48А 31.07.2019 г.  17:30 ч.
9090668 25.07.2019 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Пловдив към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „Основен ремонт на административната сграда, предоставена за управление на ЮЦДП – гр. Смолян, на ТП „ДГС – Пловдив, по две обособени позиции: „Обособена позиция № 1: Извършване на саниране на трети и четвърти етаж“ и „Обособена позиция № 2: Извършване на строително-ремонтни работи на вътрешни помещения“. 30.07.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090666 24.07.2019 г. Община Калояново Изпълнение на СМР за строеж „Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново”. 29.07.2019 г.  17:30 ч.
9090663 24.07.2019 г. 55 Средно училище „Петко Каравелов“ гр. София -/Старо наименование – 55 СОУ „Петко Каравелов“ гр. София/ Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на класни стаи и коридори в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“ 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090661 24.07.2019 г. Община Павел баня „Втори етап на ремонт чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност и извършване на съпътстващи СМР в общинска образователна инфраструктура – ЦДГ „Синчец”, гр. Павел баня, община Павел баня“ 14.08.2019 г.  17:00 ч.
9090660 24.07.2019 г. Община Ямбол „Изкърпване (запълване) на дупки на асфалтови настилки на територията на община Ямбол” 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090659 24.07.2019 г. Техническа професионална гимназия /ТПГ/ – Н.Й.Вапцаров, гр. Радомир НП“Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“2019,Модул І“Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност ІV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” гр.Радомир 08.08.2019 г.  16:00 ч.
9090658 24.07.2019 г. Столична община Строително-монтажни работи и консервационно-реставрационни работи на новооткритата антична гробница на ул. Московска 05.08.2019 г.  17:30 ч.
9090654 24.07.2019 г. Община Рудозем „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с.Елховец” 05.08.2019 г.  17:00 ч.
9090650 24.07.2019 г. Община Средец „Реконструкция на благоустройствена инфраструктура в УПИ II квартал 26 ЕКАТТЕ: 17974 в централна градска част на град Средец, Общ. Средец“ 08.08.2019 г.  17:00 ч.
9090647 24.07.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево Ремонт на сградата и пробовземен пункт до ЗС 3003 12.08.2019 г.  16:00 ч.
9090637 24.07.2019 г. Община Сунгурларе „Организация на движението в централна част гр. Сунгурларе във връзка с промяна на трасето за транзитно преминаващи автомобили“. 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090636 24.07.2019 г. Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД// Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити, вторична комутация и прекъсвачи в подстанции в подстанции и възлови станции, собственост на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити и вторична комутация на подстанция „Девня 2“ и подстанция „Крушари“. Обособена позиция № 2: Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити средно напрежение и вторична комутация на подстанция „Картала“ и подстанция „Синкевица“. Обособена позиция № 3: Проектиране и подмяна на цифрови релейни защити и прекъсвачи средно напрежение 20 kV, вторична комутация и прекъсвачи на възлова станция „Домостроителен комбинат“. 07.08.2019 г.  18:00 ч.
9090635 24.07.2019 г. Община Панагюрище „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция на площад „Райна Княгиня“, гр. Панагюрище 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090633 24.07.2019 г. Община Раднево, област Стара Загора Предмет на обществената поръчка е изграждането на многофункционална спортна площадка в двора на Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ в гр.Раднево. 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090631 24.07.2019 г. Община Брезник „Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, ПИ 06286.501.426, гр. Брезник, общ. Брезник“ по Проект „Красива България“ 31.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090628 23.07.2019 г. Община Дългопол “Извършване на СМР на обект: Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол“. 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090627 23.07.2019 г. Община Венец Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец, в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството. 26.07.2019 г.  16:30 ч.
9090626 23.07.2019 г. Община Борино „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ИЗВОРА ДО ВОДОЕМА НА С. КОЖАРИ, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”. 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090621 23.07.2019 г. Столична община – Район „Изгрев“ „Ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район „Изгрев” – Столична община” за 2019 г. 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090617 23.07.2019 г. Община Стралджа „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол и хандбал на територията на гр. Стралджа“ 02.08.2019 г.  17:00 ч.
9090610 23.07.2019 г. Община Калояново Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново 02.08.2019 г.  17:30 ч.
9090605 23.07.2019 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на стадиона в с.Бенковски, община Кирково 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090604 23.07.2019 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ І, кв.3 по ПУП на с.Златолист – Белоглушка, община Кирково. 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090599 23.07.2019 г. Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Извършване на строително-монтажни работи в ниската, четириетажна секция на сграда на НЗОК, находяща се на ул. „Кричим“ № 1“ 26.07.2019 г.  17:30 ч.
9090593 23.07.2019 г. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ – БАН “Инженеринг (проектиране и строителство) за аварийно укрепване на сградата на БАН, в гр. София, ул. „майор Юрий Гагарин“ №2, стопанисвана от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН“ 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090587 23.07.2019 г. Топлофикация – Русе ЕАД Възстановяване на върхов подгревател по техническо задание и чертежи 01.08.2019 г.  16:00 ч.
9090580 23.07.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с разваляне на съществуваща тротоарна настилка и бордюри към нея, направа на нова основа за тротоарна настилка, както и изграждане на нова тротоарна настилка от асфалтобетон и нови бордюри. 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090579 23.07.2019 г. „Софинвест“ ЕООД „Полагане на хоризонтална пътна маркировка и поставяне на нова и ремонт на съществуваща вертикална планировка на пътната мрежа на територията на Столична община“ 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090576 23.07.2019 г. Община Марица, област Пловдив „СЪБАРЯНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОПАСНИ И САМОСРУТВАЩИ СЕ, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ, БЕЗ ВЗРИВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“ 25.07.2019 г.  16:30 ч.
9090575 23.07.2019 г. Община Марица, област Пловдив „СМР(Изграждане) на инфраструктурни обекти по 3 /три/ обособени позиции“ Предмета на включените в обществената поръчка обособени позиции е както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=105м. по ул.17, от ул. „5-та“ до същ.РШ по ул.“6-та“, с.Бенковски, Община Марица 2. Обособена позиция № 2 „Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=190м. по ул.„1-ва“ заустваща в същ.канализация НD-РЕФ630 по ул. „3-та“, с.Радиново, Община „Марица“ 3. Обособена позиция № 3 „Изграждане на ДШ и включване със ст.тръба към същ. канавка, с.Желязно, Община Марица 25.07.2019 г.  16:30 ч.
9090567 23.07.2019 г. Община Генерал Тошево „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“ 25.07.2019 г.  17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090512 19.07.2019 г. Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Велико Търново „Ремонт на помещения и подмяна на дограма в административната сграда на РИОСВ –Велико Търново”. 31.07.2019 г.  17:30 ч.
9090511 19.07.2019 г. Община Перник ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции ОП № 1 Преасфалтиране на ул.Златоград кв.Изток гр.Перник от ОТ166 до ОТ167 ОП № 2 Преасфалтиране на ул.Доспат кв.Изток гр.Перник от ОТ167-ОТ193 до ВМГ ОП № 3 Преасфалтиране ул.Ставропол кв.Изток гр.Перник от ОТ120 до ОТ125 ОП № 4 Преасфалтиране на ул.Ленински проспект кв.Изток гр.Перник от ОТ281-ОТ381-ОТ383-ОТ2810 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090506 19.07.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол Предвижда се ремонт на трошенокаменни и паважни настилки и изкърпване /машинно и ръчно/ на настилки от асфалтобетон по улици и съоръженията към тях в населените места на Община „Тунджа“ и други видове работи. 19.07.2019 г.  17:00 ч.
9090505 19.07.2019 г. Община Аврен, област Варна „Реконструкция и ремонт на спортна площадка в ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, община Аврен“. 22.07.2019 г.  16:30 ч.
9090503 19.07.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ Ремонт на ограда на 175 ОУ „Васил Левски“, с. Мрамор, район „Връбница“-Столична община 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090499 19.07.2019 г. Водоснабдяване и канализация „Йовковци“ ООД – Велико Търново Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Изграждане на дублиращ напорен водопровод от помпена станция „Павликени 3“ до напорен водоем, Община Павликени – първи етап. 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090495 19.07.2019 г. Детска градина – Първи юни, гр. Горна Оряховица – /Старо име – Целодневна детска градина – Първи юни, гр. Горна Оряховица/ „Основен ремонт на сграда ДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица” Общетсвената поръчка се открива с цел основен ремонт на сграда ДГ „Първи юни”, гр. Горна Оряховица. 31.07.2019 г.  17:00 ч.
9090491 19.07.2019 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /предишно наименование – Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район – център Пловдив/ „Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс І-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино”, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик” 26.07.2019 г.  17:30 ч.
9090490 19.07.2019 г. Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници /ЦЛ СЕНЕИ/ към Българска академия на науките /БАН/ „Ремонт на лаборатория „Електрохимични технологии и преобразуватели на възобновяема енергия“ по проект Научна инфраструктура, съхранение на енергия и водородна енергетика (НИСЕВЕ)“. Строително-монтажните и ремонтни работи за изграждане на нови вентилационни и климатична инсталации ще се извършват в съществуваща сграда – лаборатория на ЦЛ СЕНЕИ-БАН, находяща се в град София, СО-Район „Младост“, ж.к. „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 72, Научен комплекс 2. 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090489 19.07.2019 г. Община Омуртаг „Реконструкции и рехабилитация на улици в Община Омуртаг“ и включва три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“, с. Камбурово“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция и възстановяване на част от ул. „Любен Каравелов“, с. Камбурово“; Обособена позиция № 3: „Рехабилитация на ул. „Чайка“, с. Долно Козарево“. 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090479 19.07.2019 г. Община Чупрене – област Видин „ТР улици в населените места от общината – с.Чупрене – ул.”Асен Балкански” от ОТ.82 до ОТ.84 – дълж.84 м. и от ОТ.93 до ОТ.94 – дълж.49 м.; с.Търговище – ул.”Седма” от ОТ.54 до ОТ.66 – дълж.69 м. и ул.”Пета ” от ОТ.52 до ОТ. 53 – дълж.32 м.” 23.07.2019 г.  16:00 ч.
9090477 19.07.2019 г. Община Чупрене – област Видин „ТP общински пътища – – път VID 1180 – мостово съоръжение на км.4+912 и 8 бр. пътни знаци – път VID 1181 частично изкърпване асфалт от км.2+020 до км.5+440 – път VID 1182 – мостово съоръжение на км.6+527” 23.07.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090461 18.07.2019 г. Топлофикация – Плевен ЕАД Изпълнение на строително–монтажни работи по проект: Реконструкция на 2 броя шламоуловителни ями 30.07.2019 г.  16:15 ч.
9090460 18.07.2019 г. Община Мирково „Ремонт и боядисване фасадите на сградата на ОУ „Георги Бенковски“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 48324.200.494 по кадастралната карта на с. Мирково“ 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090458 18.07.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Кърджали „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрив и помещения в недвижим имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.“Екзарх Йосиф“ № 1 Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Ардино, ул.“Републиканска“ № 6“ 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090457 18.07.2019 г. Община Велики Преслав „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090452 18.07.2019 г. Община Стрелча „Основен ремонт и реконструкция на водопровод по бул. „Руски“ долно ниво О.Т. 278 до О.Т. 312 с дължина 389 м. (343 м + 46 м.) и горно ниво О.Т. 303А ( О.Т. 696) до О.Т. 312А ( О.Т. 694) с дължина 192 м. (180 м. +12 м.)“ гр. Стрелча, общ. Стрелча.” 29.07.2019 г.  17:30 ч.
9090450 18.07.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е текущ ремонт на Кметство в с.Капитан Андреево, община Свиленград”. 29.07.2019 г.  17:30 ч.
9090448 18.07.2019 г. Община Правец „Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения“ в гр. Правец по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ по две обособени позиции:Обособена позиция 1: Изграждане на „Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения“ в гр. Правец по Проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ; Обособена позиция 2: Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми съоръжения за Игрище за минифутбол 29.07.2019 г.  17:30 ч.
9090443 18.07.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Живот+“ ЕООД – Крумовград „Частична подмяна на дограма, топлоизолация и ремонт на част от покрива на сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД, включващ Блок „Г“, топла връзка между Блок „Г“ и Блок „В“ и подмяна на дограма на операционна зала към АГО“ 29.07.2019 г.  16:00 ч.
9090441 18.07.2019 г. Община Главиница „Извършване на текущи ремонти на общински сгради и други смр в населени места на територията на община Главиница” 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090440 18.07.2019 г. Община Калояново Изпълнение на СМР по рехабилитация на улична мрежа община Калояново с две обособени позиции : Обособена позиция 1 : Рехабилитация на улица „44-та” от о.т. 155-157-158 до о.т. 159 в село Дълго поле, община Калояново; Обособена позиция 2 : Рехабилитация на улица „2-ра” от о.т. 158 до о.т. 123 в село Бегово, община Калояново. 01.08.2019 г.  17:30 ч.
9090434 18.07.2019 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и разширение на мост над река Канина на път ІІІ-1905 (Добринище – Гоце Делчев) Господинци – Балдево – Огняново – п.к. Гърмен – (Гоце Делчев – Сатовча) “ 22.07.2019 г.  16:30 ч.
9090433 18.07.2019 г. Средно общообразователно училище „Никола Й. Вапцаров“,с. Ружинци, обл. Видин Предметът на настоящата обществената поръчка е вътрешен ремонт и подмяна фасадна дограма на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с. Ружинци, представляващ текущ ремонт по чл. 151 от ЗУТ на сградата на училището, обхващащ: ремонт учителска стая, ремонт 6 броя учебни стаи и подмяна съществуваща дограма с ПВЦ 23.07.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090431 17.07.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Основен ремонт и реконструкция на спортни бази и съоръжения в гр. Сливен и населените места в общината (в т.ч и изпълнение на дейности за въвеждане на мерки за енергийна ефективност) – Ремонт и монтаж на слънчева инсталация на покрит басейн в сградата на XII-то ОУ „Елисавета Багряна“ 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090425 17.07.2019 г. Главна дирекция „Охрана“ към Министерство на правосъдието /ГДО към МП/ „Ремонт на покрив в ГД „Охрана“ – ЦУ“ 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090423 17.07.2019 г. Столична община – Район „Лозенец“ „Подмяна на отоплителна инсталация на 120 ОУ „Г.С.Раковски“ пл. „Папа Йоан Павел II“ № 7 на територията на район „Лозенец“ 22.07.2019 г.  16:00 ч.
9090417 17.07.2019 г. Община Ямбол „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол” 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090416 17.07.2019 г. „Софинвест“ ЕООД „Строително ремонтни работи по разширяване на източния тротоар на ул. “Каменоделска“ 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090415 17.07.2019 г. Община Перник РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090413 17.07.2019 г. Столична община – Район „Овча купел“ „Реконструкция и обновяване на спортна площадка зад бл. 419, ж.к. „Овча купел“ 1, гр. София“ 19.07.2019 г.  17:00 ч.
9090412 17.07.2019 г. Община Камено, област Бургас „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 ”Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.„Изграждане на площадки за спорт на открито”, в УПИ – кв.13 А, находящ се в с. Трояново, Община Камено и „Изграждане на площадки за спорт на открито”, ПИ № 1024, в кв.107, нaходящ се на ул. “Димитър Благоев“, гр. Камено“ 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090406 17.07.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Газифициране на котелно помещение в сграда за битови услуги с идентификатор 68970.502.49.09 и резервоар за газ пропан – бутан на ПС „Мини Марица – изток“, реф.№ 30/2019 – ОПнс. 29.07.2019 г.  16:00 ч.
9090405 17.07.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево Подмяна на втори котел с водогреен котел и комбинирана горелка в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, реф.№ 21/2019 – ОПнс. 29.07.2019 г.  16:00 ч.
9090403 17.07.2019 г. Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ гр. Пловдив „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „АНА МАЙ”, ГР. ПЛОВДИВ” 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090398 17.07.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ „Д-р Георги Кисьов“- Раднево Ремонт на IV-то мъжко отделение и VI –то мъжко отделение 30.07.2019 г.  13:30 ч.
9090396 17.07.2019 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проект 25.07.2019 г.  16:00 ч.
9090394 17.07.2019 г. Национална художествена гимназия /НХГ/ „Цанко Лавренов“ гр. Пловдив ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИСТРОЙКА /ХУДОЖЕСТВЕНИ АТЕЛИЕТА/ КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЕКТ „НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАЗИЯ „ЦАНКО ЛАВРЕНОВ“- ГР.ПЛОВДИВ” В УПИ IV- УЧИЛИЩЕ , 518.368 ОТ КВ.188А ПО ПЛАНА НА ВТОРА ГРАДСКА ЧАСТ – ГР.ПЛОВДИВ 01.08.2019 г.  16:30 ч.
9090392 17.07.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Плевен „Подмяна на растерни тавани в работните помещения, фоайета и коридори в сградата на РЗОК- Плевен“. 22.07.2019 г.  16:30 ч.
9090390 17.07.2019 г. Община Мизия „Реконстукция на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 56, кад. № 501.752 по одобрен кадастрален и регулационен план на гр. Мизия“ 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090388 17.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Изграждане на покрит паркинг в двора на ПАВЕЦ „Чаира“ 20.08.2019 г.  17:30 ч.
9090387 17.07.2019 г. Община Русе Кратко описание: Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности: Строителство, в това число: – временно строителство; – демонтажни работи; – доставка на необходимите материали и оборудване; – строително – монтажни работи. 22.07.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090382 16.07.2019 г. Основно училище „Св.Климент Охридски“, гр. Добринище “Ремонт на външен двор на ОУ „ Св.Климент Охридски”- Добринище 19.07.2019 г.  16:00 ч.
9090381 16.07.2019 г. Община Бобов дол „Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 2019 г., чрез полагане на бетонова настилка“ 23.07.2019 г.  17:15 ч.
9090380 16.07.2019 г. Община Бобов дол „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на територията на град Бобов дол, кадастрални данни УПИ Х, кв.49 по плана на град Бобов дол“ по проект №BG06RDNP001-7.007-0084, финансиран по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. 31.07.2019 г.  17:15 ч.
9090378 16.07.2019 г. Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за извършване на реконструкция на съществуващата вътрешна канализационна мрежа в Университетски медико-дентален център към Факултет „Дентална медицина“. 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090377 16.07.2019 г. Областна администрация/ОА/ – област Перник ПОЗИЦИЯ № 1 „ПОДМЯНА НА ВТОРАТА АСАНСЬОРНА УРЕДБА ВЪВ ВХОД „Б“ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ПЕРНИК“ – ПО ПРОЕКТ КРАСИВА БЪЛГАРИЯ ПОЗИЦИЯ № 2 „ФИНАНСИРАНА ОТ ОА ПЕРНИК“ 26.07.2019 г.  17:30 ч.
9090368 16.07.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ Разград „Извършване на текущи ремонти дейности в сградата на РЗОК- Разград“ в две обособени позиции: -Обособена позиция № 1- Ремонтни дейности по външна фасадна дограма и подмяна на уплътнения и стъкла на сградата на РЗОК-Разград и -Обособена позиция № 2 – Ремонт на входна козирка на сградата на РЗОК-Разград. 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090364 16.07.2019 г. Окръжна прокуратура, гр.Благоевград Извършване на строително монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1. 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090363 16.07.2019 г. Община Айтос „Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности по проект „Спортна площадка № 4 в УПИ – I за спортен терен, кв. 50 по плана на гр. Айтос“ 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090358 16.07.2019 г. Община Долни Чифлик „Реконструкция на читалище с. Булаир, по проект „Красива България“. 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090357 16.07.2019 г. Община Иваново „Ремонт и модернизация по проект „Красива България“ на кметство село Тръстеник, община Иваново, област Русе“ 29.07.2019 г.  16:45 ч.
9090353 16.07.2019 г. Община Приморско Избор на изпълнител за извършване на ремонт и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Народно читалище „Отец Паисий – 1927“, с. Ново Паничарево, община Приморско. 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090343 16.07.2019 г. Изпълнителна агенция – Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове /ИА СОСЕЗФ/, гр. София Изграждане на климатична инсталация в ИА СОСЕЗФ 19.07.2019 г.  17:30 ч.
9090340 16.07.2019 г. Община Стрелча „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ 18.07.2019 г.  17:30 ч.
9090338 16.07.2019 г. Община Челопеч Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект, ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч 19.07.2019 г.  16:30 ч.
9090336 16.07.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен „Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1“ 19.07.2019 г.  16:00 ч.
9090328 16.07.2019 г. Община Стамболийски „Ремонт на сграда на читалище „Иван Царев-1906”, село Триводици, община Стамболийски, област Пловдив” 18.07.2019 г.  17:00 ч.
9090327 16.07.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Ремонт на три броя апартаменти в хотелски комплекс „Истър“ 26.07.2019 г.  16:00 ч.
9090320 16.07.2019 г. Община Септември „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I – за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“ 19.07.2019 г.  17:30 ч.
9090319 16.07.2019 г. Община Свиленград СМР свързани с доставка и монтаж на беседка,на детска къщичка със занимателни игри и ограда в двора на ДГ „Радост“, гр. Свиленград, финансиран по проект „Земята – наша къщурка зелена“ по Национална кампания „За чиста околна среда-2019г. на МОСВ и ПУДООС. 24.07.2019 г.  17:30 ч.
9090318 16.07.2019 г. Община Свиленград Текущ ремонт на умивални и офиси в ДГ”Детелина”.Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС(Образец №8.1)-неразделна част от докуметацията. 19.07.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090316 15.07.2019 г. Обединено училище – „Д-р Петър Берон“ – Ямбол- /Старо име- Основно училище /ОУ/ „Д-р Петър Берон“ – Ямбол/ „Изпълнение на строително монтажни работи по подобряването и поддържането в изправност на обект : Обединено училище – „Д-р Петър Берон“ , гр. Ямбол“ 25.07.2019 г.  16:30 ч.
9090315 15.07.2019 г. Регионален исторически музей – Добрич „Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща – музей „Адриана Будевска“ в град Добрич“ 18.07.2019 г.  18:00 ч.
9090314 15.07.2019 г. Община Монтана Основен ремонт на площад „Извора“ и прилежащите пътни съоръжения 18.07.2019 г.  17:30 ч.
9090313 15.07.2019 г. Община Шумен „Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети“ 18.07.2019 г.  17:30 ч.
9090308 15.07.2019 г. Столична община – Район „Възраждане“ „Текуща поддръжа и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“ 18.07.2019 г.  17:00 ч.
9090307 15.07.2019 г. Община Тетевен „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна инфраструктура, ситуирана в прилежащ терен на ОУ „В. Левски“, с. Български извор, община Тетевен“ във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.007-0076-C01 от 21.05.2019 г. между Община Тетевен и ДФ „Земеделие“ 18.07.2019 г.  17:00 ч.
9090306 15.07.2019 г. Община Добричка „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД/ с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция /ЦНСТПЛД/“ 18.07.2019 г.  17:00 ч.
9090303 15.07.2019 г. Профилирана хуманитарна гимназия – Св. Св. Кирил и Методий , гр. Казанлък – /Старо наименование – Хуманитарна гимназия/ХГ/ – Св. Св. Кирил и Методий , гр. Казанлък/ Ремонт на физкултурния салон и част от базата на ПХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Казанлък 26.07.2019 г.  12:00 ч.
9090300 15.07.2019 г. Община Земен СМР за „Изграждане на спортна площадка на открито в гр. Земен“ в изпълнение на проект „Изграждане на мултифункционално спортно игрище на територията на Община Земен““ 25.07.2019 г.  17:00 ч.
9090297 15.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“, реф.№19РП-260А002 Обособена позиция 1: „Ремонт и АКП на 9 броя клапи и щитове на яз. „Студен кладенец” Обособена позиция 2:„Полагане на антикорозионно покритие (АКП) на Нова водна кула при ПС „Ханово“,Язовирен район „Овчарица” 02.08.2019 г.  17:30 ч.
9090291 15.07.2019 г. Първо основно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Сандански „Изграждане на ВТО – Столова в І Основно училище „Климент Охридски“ УПИ І, кв.47 по плана на гр.Сандански“ 25.07.2019 г.  17:00 ч.
9090287 15.07.2019 г. Национално училище по изкуствата /НУИ/ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе Изпълнение на СМР/СРР на обект: вътрешна отоплителна инсталация в Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов – Русе“. 30.07.2019 г.  16:30 ч.
9090286 15.07.2019 г. Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Шерба към Държавно предприятие – Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ – Шумен „Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата на «Голям ловен дом «Шерба» за нуждите на ТП ДЛС «Шерба» 26.07.2019 г.  17:00 ч.
9090278 15.07.2019 г. Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ – /старо наименование – Институт по металознание „Акад. А. Балевски“ към Българска академия на науките /БАН// Ремонт на главен колектор на отоплителната система на Административна сграда, блок А на Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика – БАН (ИМСТЦХА-БАН) 30.07.2019 г.  16:00 ч.
9090274 15.07.2019 г. Столична община – Район „Нови Искър“ Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Негован и реновиране на съществуваща многофункционална спортна площадка в с.Подгумер“ 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090269 15.07.2019 г. Община Златица Изграждане на игрище за волейбол в гр. Златица, Община Златица, Област Софийска 18.07.2019 г.  17:00 ч.
9090264 15.07.2019 г. Окръжна прокуратура гр.Пловдив „Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) на помещения в недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, пл.“Съединение“ № 3“. 29.07.2019 г.  17:00 ч.
9090262 15.07.2019 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов „Хидроизолация на покриви на сгради на СА „Д. А. Ценов” 26.07.2019 г.  16:30 ч.
9090261 15.07.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Изграждане на охранителна система на сгради, част от инженерно-технически съоръжения по периметъра на защитена зона на площадката на АЕЦ “Козлодуй” 30.07.2019 г.  16:00 ч.
9090260 15.07.2019 г. Община Русе „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе 18.07.2019 г.  17:30 ч.
9090259 15.07.2019 г. Община Вълчи дол „РЕМОНТ НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – С. МИХАЛИЧ И НА ПРИЛЕЖАЩОТО ВЪНШНО ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО НЕГО” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 29.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090240 12.07.2019 г. Община Панагюрище Текущ ремонт на ДЦДМУ „Дъга“, гр. Панагюрище 24.07.2019 г.  17:00 ч.
9090239 12.07.2019 г. Столична община – Район „Изгрев“ „Ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район „Изгрев” – Столична община” за 2019 г. 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090238 12.07.2019 г. Община Генерал Тошево „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“ 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090230 12.07.2019 г. „Севлиевогаз – 2000“ АД – Севлиево Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево по обособени позиции 24.07.2019 г.  17:00 ч.
9090229 12.07.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции, Обособена позиция 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция 2 -„Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)” 15.07.2019 г.  17:00 ч.
9090228 12.07.2019 г. Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Пловдив към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян „Основен ремонт на административната сграда, предоставена за управление на ЮЦДП – гр. Смолян, на ТП „ДГС – Пловдив, по две обособени позиции: „Обособена позиция № 1: Извършване на саниране на трети и четвърти етаж“ и „Обособена позиция № 2: Извършване на строително-ремонтни работи на вътрешни помещения“ 24.07.2019 г.  17:00 ч.
9090227 12.07.2019 г. Община Шабла „Повишаване на енергийната ефективност и естетизация на сградата на СУ „Асен Златаров“ гр. Шабла и физкултурния салон“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090226 12.07.2019 г. Община Созопол Строително-монтажни работи на строеж „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в УПИ I, кв. 70 по плана на гр. Созопол, община Созопол” 24.07.2019 г.  17:00 ч.
9090224 12.07.2019 г. Кметство Славяново, гр. Славяново Частичен ремонт на уличната мрежа в град Славяново 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090221 12.07.2019 г. Община Правец Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.”, в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец. Същите са с размери – за волейбол 13×30 м за баскетбол 17×30 м. 22.07.2019 г.  17:30 ч.
9090216 12.07.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с разваляне на съществуваща тротоарна настилка и бордюри към нея, направа на нова основа за тротоарна настилка, както и изграждане на нова тротоарна настилка от асфалтобетон и нови бордюри. 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090214 12.07.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ „Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка. 16.07.2019 г.  16:30 ч.
9090210 12.07.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Стоян Михайловски“ гр. Пловдив Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на площадка за спорт на открито в двора на ОУ „Стоян Михайловски”, гр. Пловдив. 24.07.2019 г.  15:00 ч.
9090207 12.07.2019 г. Община Сунгурларе „Организация на движението в централна част гр. Сунгурларе във връзка с промяна на трасето за транзитно преминаващи автомобили“. 23.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090201 11.07.2019 г. Община Своге Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по две обособени позиции Обособена позиция 1: Изграждане детска площадка център, с.Церово Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка център с.Томпсън 17.07.2019 г.  17:30 ч.
9090198 11.07.2019 г. Община Венец Предмет на настоящата обществена поръчка е изграждане на спортна площадка в с. Боян, община Венец. Строително – монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат дейности по: Част „Паркоустройство и благоустройство“ в т.ч.: Настилка – Асфалтова основа и Акрилна настилка; Ограда на спортна площадка; Част „Електро“ в т.ч.: Ел.табла и захранващи линии и Осветление спортна площадка. 23.07.2019 г.  16:30 ч.
9090197 11.07.2019 г. Община Генерал Тошево „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“ 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090195 11.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Рехабилитация на тръбопровод във ВЕЦ „ Троян 1“ 17.07.2019 г.  17:30 ч.
9090194 11.07.2019 г. Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Шерба към Държавно предприятие – Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ – Шумен „Изпълнение на текущи строително монтажни работи по сградата на «Голям ловен дом «Шерба» за нуждите на ТП ДЛС «Шерба» 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090193 11.07.2019 г. Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград Основно обновяване на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград. 22.07.2019 г.  16:30 ч.
9090189 11.07.2019 г. Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/ „Извършване на текущи ремонти по заявка в имоти собственост, стопанисвани или управлявани от Столична регионална здравна инспекция“ 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090185 11.07.2019 г. „Софинвест“ ЕООД „Полагане на хоризонтална пътна маркировка и поставяне на нова и ремонт на съществуваща вертикална планировка на пътната мрежа на територията на Столична община“ 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090184 11.07.2019 г. Община Раднево, област Стара Загора Предмет на обществената поръчка е изграждането на многофункционална спортна площадка в двора на Второ основно училище „Св.Паисий Хилендарски“ в гр.Раднево. Спортната площадка ще се състои от две игрища – футболно и многофункционално. На многофункц. игрище ще има възможност да се играе баскетбол и волейбол.Общата площ на игрищата е 645 кв. м. 23.07.2019 г.  17:00 ч.
9090179 11.07.2019 г. 23-то Средно училище /СУ/ „Фредерик Жолио Кюри“ гр. София „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 23 СУ „ФРЕДЕРИК Ж. КЮРИ” С две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Ремонт на санитарни и мокри помещения и физкултурен салон“ Обособена позиция 2: „Ремонт на покрив и смяна на водосточна тръба“ 22.07.2019 г.  16:30 ч.
9090178 11.07.2019 г. Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания /ИБЕИ/ – БАН “Инженеринг (проектиране и строителство) за аварийно укрепване на сградата на БАН, в гр. София, ул. „майор Юрий Гагарин“ №2, стопанисвана от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН“ 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090176 11.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Ремонт на свод на входна шахта на десен основен изпускател и подмяна на метални решетки при входни шахти на ляв и десен основен изпускател на язовир „Голям Беглик“ 24.07.2019 г.  17:30 ч.
9090167 11.07.2019 г. Община Брезник „Преустройство с промяна на предназначението и пристройка към част от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник, ПИ 06286.501.426, гр. Брезник, общ. Брезник“ по Проект „Красива България“ 23.07.2019 г.  17:00 ч.
9090166 11.07.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ „Текущ ремонт на покрива на сградата на Върховния административен съд“ Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ на покрива на съдебната сграда на ВАС, в гр. София,бул.“ Александър Стамболийски“ № 18. 16.07.2019 г.  10:00 ч.
9090165 11.07.2019 г. Община Панагюрище „Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция на площад „Райна Княгиня“, гр. Панагюрище 23.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090163 10.07.2019 г. Община Калояново Целта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на съществуващото улично осветление в населени места на община Калояново чрез изграждане на ново енергоспестяващо LED осветление. 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9090161 10.07.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ „Почистване коритото на река Селска в участъка от ул. „Зорница“ до ул.“Фитония“, некоригиран, 390м., с.Волуяк, район „Връбница“ 15.07.2019 г.  17:00 ч.
9090159 10.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 51 „Ран Босилек” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито в ДГ № 51 „Ран Босилек”, УПИ II-384, кв. 57 по плана на с. Константиново, с адрес ул. „Васил Левски”, № 92, с. Константиново, общ. Варна“ 24.07.2019 г.  17:30 ч.
9090158 10.07.2019 г. Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/ „Извършване на строително-монтажни работи в ниската, четириетажна секция на сграда на НЗОК, находяща се на ул. „Кричим“ № 1“ 22.07.2019 г.  17:30 ч.
9090157 10.07.2019 г. Община Струмяни „Реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа с.Микрево община Струмяни – II – ри етап: Гл. клон II , кл.9,11,13,16,19,25,28,29,30,32,33,34,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49 и кл.50; ЕТАП А – включващ реконструкция и доизграждане на улична водопроводна мрежа на част от Гл. клон II – от ОТ 93 до ОТ92ф125 с L-71м., уличен водопровод – клон 42 от ОТ92-165-171-172 до ОТ239-L-253м.-ф-90PE; уличен водопровод клон 40 от ОТ239-258 до ОТ 257 с дължина L-119.10м.-ф90PE, уличен водопровод клон39 от ОТ 257 до ОТ 299 с дължина L.10м-ф90; уличен водопровод клон 32 от ОТ 299-346-343 с дължина L-187м-ф90 PE и доизграждане на захранващ водопровод за с.Драката от ОТ 93-92-165-175-171-172-239-257-259-346 и 343/съпътстващ – Гл. клон II- от ОТ 93 до ОТ 92 и кл.42; клон 40; 39 и 32/с дължина L-763м. ”. 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090155 10.07.2019 г. Община Главиница “Изграждане на спортна мултифункционална площадка в гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра” 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090153 10.07.2019 г. Община Борино „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ИЗВОРА ДО ВОДОЕМА НА С. КОЖАРИ, ОБЩИНА БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН”. 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090148 10.07.2019 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в извършване на основен ремонт на стадиона в с.Бенковски, община Кирково 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090146 10.07.2019 г. Община Кирково Предметът на обществената поръчка се състои в изграждане на многофункционална спортна площадка в УПИ І, кв.3 по ПУП на с.Златолист – Белоглушка, община Кирково. 22.07.2019 г.  17:00 ч.
9090141 10.07.2019 г. Община Марица, област Пловдив „СЪБАРЯНЕ НА ПОДЛЕЖАЩИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОПАСНИ И САМОСРУТВАЩИ СЕ, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА РЕМОНТ ИЛИ ЗАЗДРАВЯВАНЕ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ, БЕЗ ВЗРИВ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ“ 22.07.2019 г.  16:30 ч.
9090136 10.07.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Монтана към ЕСО Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV Карбамид – Амоняк от ст. №1 до ст. №41 17.07.2019 г.  16:30 ч.
9090135 10.07.2019 г. Столична община „Авариен ремонт на ВиК инсталациите в Кризисен център за настаняване на бездомни лица с адрес: гр. София, ж.к. „Захарна фабрика” бл. 48А 24.07.2019 г.  17:30 ч.
9090131 10.07.2019 г. Община Марица, област Пловдив „СМР(Изграждане) на инфраструктурни обекти по 3 /три/ обособени позиции“ Предмета на включените в обществената поръчка обособени позиции е както следва: 1. Обособена позиция № 1: „Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=105м. по ул.17, от ул. „5-та“ до същ.РШ по ул.“6-та“, с.Бенковски, Община Марица 2. Обособена позиция № 2 „Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=190м. по ул.„1-ва“ заустваща в същ.канализация НD-РЕФ630 по ул. „3-та“, с.Радиново, Община „Марица“ 3. Обособена позиция № 3 „Изграждане на ДШ и включване със ст.тръба към същ. канавка, с.Желязно, Община Марица 22.07.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090126 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР на обект „ДГ №14 „Дружба” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ №14 „Дружба”, УПИ VI-53 „за ОДЗ” (ид. 10135.2554.605 по КК), кв. 35 по плана на 24 м.р. на гр. Варна““ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090125 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 12 „Ян Бибиян” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 12 „Ян Бибиянт”, УПИ VIII “детскo заведение“ (ид. 10135.2556.323 по КК), кв. 995, по плана на 5 м.р. на гр. Варна, ул. „Дойран” № 9, гр. Варна” 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090124 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 21 „Калина Малина” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито находящи се в ДГ № 21 „Калина Малина”, УПИ „Детска градина“ (ид. 10135.2562.56 по КК) по плана на 19 м.р. на гр. Варна“ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090123 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР на обект „ДГ №38 „Маргаритка” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №38 „Маргаритка”, УПИ XX 290,291 „за обединено детско заведение”, кв. 12 (ид. 10135.4504.735), по плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна“ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090121 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ ДГ № 5 „Слънчо” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 5 „Слънчо ”, УПИ I „за детска градина и ясла“ /ПИ 10135.1030.281 по КК/, кв. 535 по плана на 14 м.р. на гр. Варна, ул. „Юрий Венелин” № 5, гр. Варна“ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090118 09.07.2019 г. Професионална гимназия по механоелектротехника/ПГМЕТ/, гр. Троян Извършване на строително-ремонтни дейности на обекти на „Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян“ по следните обособени позиции: 1. Преасфалтиране на подход, площадка и спортна площадка в двора на ПГМЕТ – гр. Троян 2. Изграждане на ограда 84 л.м ПГМЕТ – Троян. 24.07.2019 г.  16:30 ч.
9090117 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 39 „Приказка” – Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ № 39 „Приказка”, УПИ XI „Детска градина“ (ид. 10135.4505.62 по КК), кв. 9 по плана на II м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090116 09.07.2019 г. Професионална гимназия по механоелектротехника/ПГМЕТ/, гр. Троян „Текущ ремонт на сгради на „Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян“ по следните подобекти: 1. Ремонт на учебни работилници към ПГМЕТ – Троян 2. Ремонт на учебен кабинет към ПГМЕТ – Троян“. 24.07.2019 г.  16:30 ч.
9090115 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ №42 „Българче” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №42 „Българче”, УПИ XX 290, 291 „за ОДЗ” (ид. 10135.4504.735), кв. 12, по плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, до бл.21, гр. Варна“ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090109 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 37 „Пламъче” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 37 „Пламъче”, УПИ I “за детска градина“ ( ид. 10135.4502.120 по КК), кв. 16 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, до бл. 402, гр. Варна“ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090108 09.07.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманен мост на км 24+751, по 23-та жп линия” 26.07.2019 г.  16:45 ч.
9090107 09.07.2019 г. Община Варна Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 9 „Ален мак” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 9 „Ален мак”, ПИ 10135.2562.165 по КК по плана на 20 м.р. на гр. Варна, ж.к. „Чайка”, до бл. 61, гр. Варна“. 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090106 09.07.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ №47 „Люляче ” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №47 „Люляче”, УПИ I „за детско заведение”, кв. 2а (ид. 10135.5510.333), по плана на кв. „Галата”, гр. Варна“ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090104 09.07.2019 г. Община Варна “Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 44 „Валентина Терешкова” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 44 „В. Терешкова” – Филиал, УПИ “за жилищен комплекс и обществени нужди“ ( ид. 10135.5502.219 по КК), кв. 24 по плана на част от 27 м.р. на гр. Варна, ул. “Кишинев” № 11, кв. „Аспаруховo“, гр. Варна“ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090103 09.07.2019 г. Община Раднево, област Стара Загора Изграждане на многофункционална спортна площадка във II – ро ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Раднево 23.07.2019 г.  17:00 ч.
9090102 09.07.2019 г. ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София „Възстановяване на антикорозионно покритие на стоманен мост на км. 107 + 950 в междугарието Петко Каравелово – Янтра” 01.08.2019 г.  16:45 ч.
9090101 09.07.2019 г. Община Белослав „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“ 19.07.2019 г.  17:00 ч.
9090100 09.07.2019 г. Столична община – Район „Панчарево“ Ремонт на детски площадки разположени в селата на територията на район Панчарево-Столична община, както следва: с. Бистрица, ул. „Бреза“ и ул. „Стефан Стамболов“ – 04234.6970.3479, кв. 99, УПИ XXI за озеленяване и трафопост с. Бистрица, ул. „Ивайло“ и ул. „Стефан Стамболов“- 04234.6971.3625 с. Бистрица, ул. „Младен Ангелов“ и ул. „Ягода“04234.6971.3545, кв.82, УПИ XVI, ТРП, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с. Бистрица, ул. „Никола Крушкин – Чолака“ – центъра 04234.6971.3677 кв.38, УПИ I – за КОО Пред Читалището – ул.“Стефан Стамболов“-04234.6971.3617 с.Долни Пасарел – ул.“Ален мак“ – на стадиона- 22472.7301.806 кв.52, УПИ I- ЗА СПОРТ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с.Долни Пасарел – ул.“Искър“ -22472.7324.233 с.Долни Пасарел – ул. „Кап. Петко Войвода“-22472.7324.233 с.Долни Пасарел – ул. „Момин камък“-22472.7301.762- кв.18, УПИ IV – за озеленяване и църква с.Железница – центъра – срещу кметството- 29150.7105.1255-кв.40, УПИ XXVII- ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ с.Казичене – ул.“Троянов път“- 35239.6103.1740- кв.10А, УПИ I – за трафопост и озеленяване 15.07.2019 г.  16:30 ч.
9090099 09.07.2019 г. Столична община – Район „Искър“ „Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки на територията на СО-район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“: 1. Спортна площадка /баскетбол, хандбал, волейбол/ до бл. 45, ул. „Тирана“; 2. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ , ул. „Иван Арабаджията“; 3. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ до бл. 161 , ул. „Илия Бешков“ 12.07.2019 г.  17:00 ч.
9090096 09.07.2019 г. Община Калояново Предмет на поръчката:Изпълнение на СМР за строеж „Ремонт, реконструкция и модернизация на съществуващ училищен физкултурен салон в УПИ IХ-училище, кв. 32 по КРП на с. Житница, община Калояново”. 24.07.2019 г.  17:30 ч.
9090092 09.07.2019 г. Община Своге Строително монтажни работи на училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Основен ремонт физкултурен салон в ОУ“Д-р Петър Берон“, с.Реброво Обособена позиция 2: Реконструкция ДГ „Слънце“, с.Искрец 22.07.2019 г.  17:30 ч.
9090089 09.07.2019 г. Столична община – Район „Илинден“ „Ремонт на паркингите пред бл. 382 и бл. 383 в ж.к. „Света Троица“ и направа на вертикална планировка около сградата на НПКСБ /Национална потребителска кооперация на слепите в България/, находяща се в ж.к. „Гевгелийски“ 19.07.2019 г.  17:00 ч.
9090088 09.07.2019 г. Община Аврен, област Варна „Реконструкция и ремонт на спортна площадка в ОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Приселци, община Аврен“. 19.07.2019 г.  16:30 ч.
9090086 09.07.2019 г. Столична община – Район „Надежда“ „Премахване на постройки, попадащи в обхвата на обект „Локални платна в обхвата на Северна скоростна тангента – IV етап от км. 3+320 до км 3+530″ 12.07.2019 г.  17:00 ч.
9090085 09.07.2019 г. Община Бобошево „Ремонт на уличната и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Бобошево”, включващ следните подобекти: Подобект 1: „Ремонт на уличната пътна мрежа” 1.1 Ремонт на пътна настилка на ул. „Цар Борис” с о.т. 37-36-28-27-20-21 в с. Слатино, общ. Бобошево; 1.2 Ремонт на пътна настилка на ул.”Васил Левски” с о.т. 57-56-60-73-12-75-76-77-78-79-88-89 в с. Блажиево, общ. Бобошево; 1.3 Ремонт на пътна настилка на улица с о.т. 73-74-75-78-62-57-55 в с. Усойка, общ. Бобошево; 1.4 Ремонт на пътна настилка на ул.”Здравец” с о.т. 176-172-162-151-160-139-156-157 в гр. Бобошево, общ. Бобошево; Подобект 2: „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа” 2.1 Текущ ремонт на път KNL 2034 – с. Доброво-с. Скрино; 2.2 Текущ ремонт на път KNL 1031 – с. Слатино; 2.3 Текущ ремонт на път KNL 1059 – с. Блажиево-с. Усойка; 2.4 Текущ ремонт на път KNL 3033 – с. Сопово- Висока могила; 19.07.2019 г.  16:00 ч.
9090079 09.07.2019 г. Община Габрово Изпълнение на „Рехабилитация на язовир „Синкевица“ и съоръженията към него, находящ се в кв. Славовци, гр. Габрово“. 30.07.2019 г.  17:00 ч.
9090077 09.07.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е СМР на Пенсионерски клуб в УПИ III-1713,кв.121 А, по плана на гр. Свиленград. Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС(Образец №8.1)-неразделна част от документацията. 22.07.2019 г.  17:30 ч.
9090076 09.07.2019 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР “Основен ремонт на покриви на блокове № 6 и № 7 от Централната сграда на МВР – гр. София” 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090072 09.07.2019 г. Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка с предмет: Преустроиство на съществуващ ресторант в Клуб на пенсионера и зала в с.Крушовене УПИ -I,кв.72. 12.07.2019 г.  17:00 ч.
9090071 09.07.2019 г. Община Перник ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции ОП № 1 Преасфалтиране на ул.Златоград кв.Изток гр.Перник от ОТ166 до ОТ167 ОП № 2 Преасфалтиране на ул.Доспат кв.Изток гр.Перник от ОТ167-ОТ193 до ВМГ ОП № 3 Преасфалтиране ул.Ставропол кв.Изток гр.Перник от ОТ120 до ОТ125 ОП № 4 Преасфалтиране на ул.Ленински проспект кв.Изток гр.Перник от ОТ281-ОТ381-ОТ383-ОТ2810 12.07.2019 г.  17:00 ч.
9090070 09.07.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда – читалище в УПИ VIII, кв. 32, с. Дойранци, община Каолиново. 12.07.2019 г.  16:30 ч.
9090068 09.07.2019 г. Община Перник „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по две обособени позиции ОП № 1 Асфалтиране на ул. Майска роза–кв.Калкас гр.Перник от ОТ60 – ОТ939 ОП № 2 Асфалтиране на ул.Трети март–с.Дивотино от ОТ21 – ОТ 23” 12.07.2019 г.  17:00 ч.
9090065 09.07.2019 г. „Напоителни системи“ ЕАД – София „НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ” С 14 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090064 09.07.2019 г. Община Дългопол “Извършване на СМР на обект: Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол“. 23.07.2019 г.  17:00 ч.
9090058 09.07.2019 г. Топлофикация – Перник АД ”Предоставяне на механизация, материали и изпълнение на СМР във връзка с извършване на аварийни, планови и други ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр. Перник” 15.07.2019 г.  10:00 ч.
9090057 09.07.2019 г. Топлофикация – Перник АД “СМР, свързани с възстановяване на разрушени връхни настилки след аварийни и други ремонти по топлопреносната мрежа на гр.Перник” 12.07.2019 г.  10:00 ч.
9090056 09.07.2019 г. Община Свиленград „Възстановяване и озеленяване на зона за спорт и отдих в с. Мезек, община Свиленград”. Имота се намира в с.Мезек, община Свиленград в УПИ XII,кв.16 по плана на с.Мезек, община Свиленград. 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9090054 09.07.2019 г. Община Раднево, област Стара Загора Изграждане столова към II основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ в УПИ 1-141, кв.111, гр.Раднево 12.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090049 08.07.2019 г. Прокуратура на Република България /ПРБ/ – Главен прокурор Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков. А. Ремонт на сграда със застр. площ 237 кв.м. на три етажа със сутерен, масивна конструкция, включващ 1.2.1. Ремонт на покрив на основната сграда в УБ „Боровец“ – к.к. „Боровец“. 1.2.2. Ремонт на тераса с площ от 56 кв. м., намираща се на второ ниво в основната сграда. 1.2.3. Ремонтни работи по отвеждане на дъждовните води около основната сграда. 1.2.4. Ремонт на вентилационна инсталация в кухнята. Б. Ремонт на сграда № 2 със застроена площ 103 кв.м. 11.07.2019 г.  17:00 ч.
9090043 08.07.2019 г. Професионална гимназия по транспорт – Н.Й.Вапцаров, гр. Сливница „Изработване на работен проект и текущ ремонт – въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Сливница, обл. Софийска“. 18.07.2019 г.  16:15 ч.
9090039 08.07.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол Предвижда се ремонт на трошенокаменни и паважни настилки и изкърпване /машинно и ръчно/ на настилки от асфалтобетон по улици и съоръженията към тях в населените места на Община „Тунджа“ и други видове работи. 19.07.2019 г.  17:00 ч.
9090032 08.07.2019 г. Столична община – Район „Овча купел“ „Изграждане на комбинирана площадка за игра на открито и алейна мрежа в УПИ I, кв. 70, м. кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, гр. София.” 11.07.2019 г.  17:00 ч.
9090031 08.07.2019 г. Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ /предишно наименование – Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район – център Пловдив/ „Изпълнение на строително-монтажни работи в пояс І-ви на санитарно-охранителна зона (СОЗ) на находище на минерална вода „Велинград-Чепино”, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик” 18.07.2019 г.  17:30 ч.
9090026 08.07.2019 г. Община Велики Преслав „Благоустрояване чрез ремонт на спортна площадка на ул. Захари Стоянов №2 в двора на закрито ОУ в с. Троица, общ. Велики Преслав 18.07.2019 г.  17:00 ч.
9090025 08.07.2019 г. Община Рудозем „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бърчево, общ. Рудозем” 19.07.2019 г.  17:00 ч.
9090024 08.07.2019 г. Община Омуртаг „Реконструкции и рехабилитация на улици в Община Омуртаг“ и включва три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“, с. Камбурово“; Обособена позиция № 2: „Реконструкция и възстановяване на част от ул. „Любен Каравелов“, с. Камбурово“; Обособена позиция № 3: „Рехабилитация на ул. „Чайка“, с. Долно Козарево“. 18.07.2019 г.  17:00 ч.
9090020 08.07.2019 г. Община Правец „Възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пешната лъка” по три обособени позиции: Обособена позиция 1: „Проектиране, строителство и авторски надзор на ремонтно Възстановителни работи за обект:“ Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пешната лъка”” Обособена позиция 2:Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:“ Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пешната лъка”” Обособена позиция 3: Упражняване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на ремонтно възстановителните работи за обект:“ Въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Видраре с махала „Пешна лъка”” 18.07.2019 г.  17:30 ч.
9090016 08.07.2019 г. Столична община „Ремонт на помещения в „ДКЦ V – София” ЕООД” 18.07.2019 г.  17:30 ч.
9090010 08.07.2019 г. Кметство Славяново, гр. Славяново Частичен ремонт на уличната мрежа в град Славяново 18.07.2019 г.  17:00 ч.
9090009 08.07.2019 г. Община Разлог „Инженеринг – проектиране и СМР за изграждане на газификация на обекти на територията на Община Разлог по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изграждане на газификация на Детска градина №5, гр. Разлог“ Обособена позиция №2: „Изграждане на газификация на МБАЛ-гр. Разлог“. 18.07.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9090000 05.07.2019 г. Община Перник РЕМОНТИ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК 16.07.2019 г.  17:00 ч.
9089999 05.07.2019 г. Община Монтана Основен ремонт на площад „Извора“ и прилежащите пътни съоръжения 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089993 05.07.2019 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК, находящи се в гр. София, бул. „Черни връх” № 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. „Дружба” бл. 35, вх. В, ап. 39, включително упражняване на авторски надзор. 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089992 05.07.2019 г. Община Панагюрище „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ” – проектиране и строителство 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089990 05.07.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР: Подмяна уличен водопровод Ф150 мм чугун с ПЕВП Ф250 мм, с дължина L=682 метра, по ул. „Димитър Басарбовски“, гр. Русе“ 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089989 05.07.2019 г. Община Добричка Изпълнение строителство на обект: „Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция /ДПЛД/ с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция/ЦНСТПЛД/“ 15.07.2019 г.  17:00 ч.
9089988 05.07.2019 г. Столична община – Район „Люлин“ „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на две футболни игрища на територията на СО район „Люлин“ 15.07.2019 г.  17:00 ч.
9089970 05.07.2019 г. Община Свиленград Текущ ремонт на умивални и офиси в ДГ”Детелина”.Количествата и видовете строителни дейности са посочени в КСС(Образец №8.1)-неразделна част от докуметацията. 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089961 05.07.2019 г. Средно общообразователно училище „Никола Й. Вапцаров“,с. Ружинци, обл. Видин Предметът на настоящата обществената поръчка е вътрешен ремонт и подмяна фасадна дограма на Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“ с. Ружинци, представляващ текущ ремонт по чл. 151 от ЗУТ на сградата на училището. 17.07.2019 г.  16:00 ч.
9089952 05.07.2019 г. Община Правец „Проектиране, строителство и авторски надзор на Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. Калугерово с махалите „Кардашица“, „Костадиновец“, „Връбчовци“, „Лъга“, „Клената“ 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089942 05.07.2019 г. Община Велинград Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Подмяна на пътна настилка, бордюри и направа на дъждоприемни шахти по ул. „Никола Вапцаров” – трети участък“. 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089941 05.07.2019 г. Столична община – Район „Овча купел“ „Реконструкция и обновяване на спортна площадка зад бл. 419, ж.к. „Овча купел“ 1, гр. София“ 16.07.2019 г.  17:00 ч.
9089940 05.07.2019 г. Средно общообразователно училище /СОУ/ „Христо Смирненски“ с. Кочан „Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка със саниране на фасадите на „СУ „Христо Смирненски” село Кочан” 15.07.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089936 04.07.2019 г. Регионален исторически музей – Добрич „Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща – музей „Адриана Будевска“ в град Добрич“ 15.07.2019 г.  18:00 ч.
9089935 04.07.2019 г. Община Бобов дол „Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 2019 г., чрез полагане на бетонова настилка“ 16.07.2019 г.  17:15 ч.
9089932 04.07.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив. 08.07.2019 г.  16:30 ч.
9089930 04.07.2019 г. Община Стражица СМР за реконструкция и оборудване на площадки за игра в ДГ „Ангел Каралийчев” и ДГ „Сава Цонев”, гр. Стражица 19.07.2019 г.  17:00 ч.
9089926 04.07.2019 г. Община Свиленград СМР свързани с доставка и монтаж на беседка,на детска къщичка със занимателни игри и ограда в двора на ДГ „Радост“, гр. Свиленград, финансиран по проект „Земята – наша къщурка зелена“ по Национална кампания „За чиста околна среда-2019г. на МОСВ и ПУДООС. 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089922 04.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Ремонт на покривна конструкция на машинна зала във ВЕЦ „Въча 1“, реф. №19РП-450А020 31.07.2019 г.  17:30 ч.
9089921 04.07.2019 г. Община Ардино „Извършване на строително -монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Административна сграда”, включва дейности като: ремонт на плосък покрив – хидроизолация, обшивка с ламарина, подмяна на врати и дограма, топлоизолационна система по външни стени със силиконова мазилка. 15.07.2019 г.  17:00 ч.
9089919 04.07.2019 г. Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение /ПСАГБАЛ/ „Света София“ ЕАД Текущ ремонт на сградата на ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, находяща се в гр. София, ул. „Михалаки Ташев“ № 2 15.07.2019 г.  16:00 ч.
9089918 04.07.2019 г. Община Стрелча „Ремонт и реконструкция на съществуваща масивна сграда – съблекалня, външни скамейки и сенна конструкция към стадион, находящ се в УПИ III, кв. 85 в гр. Стрелча“ 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089913 04.07.2019 г. Столична община – Район „Възраждане“ „Текуща поддръжа и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“ 15.07.2019 г.  17:00 ч.
9089911 04.07.2019 г. Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Варна – /Правоприемник на Областна дирекция – Полиция – Варна/ Текущ ремонт в сграда Питомник към ОДМВР – Варна 16.07.2019 г.  17:30 ч.
9089910 04.07.2019 г. Основно училище „Св.Климент Охридски“, гр. Добринище “Ремонт на външен двор на ОУ „ Св.Климент Охридски”- Добринище 15.07.2019 г.  16:00 ч.
9089908 04.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Саниране на 12 броя опорни блокове и 136 броя бетонови поставки на напорния тръбопровод във ВЕЦ “Видима“, реф. №19РП-450А025 30.07.2019 г.  17:30 ч.
9089907 04.07.2019 г. Община Неделино „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Дельо Войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, община Неделино, област Смолян “ Подобект: водопровод по ул. „Шина Андреева“ от т.182 до т.207.] 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089900 04.07.2019 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и разширение на мост над река Канина на път ІІІ-1905 (Добринище – Гоце Делчев) Господинци – Балдево – Огняново – п.к. Гърмен – (Гоце Делчев – Сатовча) “ 17.07.2019 г.  16:30 ч.
9089899 04.07.2019 г. Община Асеновград „АВАРИЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ, ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОЛИВНИТЕ ДЪЖДОВЕ ОТ 02.06.2019г.“, ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 15.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089896 03.07.2019 г. Община Шумен „Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети“ 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089894 03.07.2019 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и разширение на мост над река Канина на път ІІІ-1905 (Добринище – Гоце Делчев) Господинци – Балдево – Огняново – п.к. Гърмен – (Гоце Делчев – Сатовча) “ 17.07.2019 г.  16:30 ч.
9089892 03.07.2019 г. 49-то основно училище – Бенито Хуарес, гр. София „Ремонт на класни стаи и коридори на приземния и третия етаж в сградата на 49.ОУ „Бенито Хуарес” 15.07.2019 г.  16:00 ч.
9089888 03.07.2019 г. Областна администрация/ОА/ – област Перник „Подмяна на втората асансьорна уредба във вход „Б“ на Административната сграда на Областна администрация гр. Перник 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089887 03.07.2019 г. Община Септември „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I – за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“ 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089878 03.07.2019 г. Община Челопеч Проектиране и изпълнение на строително – монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за обект: „Ремонт на фонтан в кв. 38Б и повишаване на дълбочината на съществуващ воден ефект, ремонт на съществуваща трибуна в кв. 38В и изграждане на системи за водни и светлинни ефекти, пл. „Освобождение“, с. Челопеч “ 15.07.2019 г.  16:30 ч.
9089874 03.07.2019 г. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ /ДА „ДР и ВВЗ“/ Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089872 03.07.2019 г. Община Пловдив Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изграждане на съблекалня и фитнес зона към Зала за лека атлетика до стадион Локомотив в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81 по кадастралната карта на град Пловдив 08.07.2019 г.  17:15 ч.
9089869 03.07.2019 г. Община Русе Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности: Строителство, в това число: – временно строителство; – демонтажни работи; – доставка на необходимите материали и оборудване; – строително – монтажни работи; – изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; – геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект. 16.07.2019 г.  17:30 ч.
9089866 03.07.2019 г. Община Златоград “Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилна жилищна сграда находяща се на ул. „България“ бл. 128, гр. Златоград” 18.07.2019 г.  17:30 ч.
9089865 03.07.2019 г. Община Златарица „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на ул. Четвърта, с. Калайджии“. 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089864 03.07.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ – с. Карвуна Саниране и вътрешен ремонт на болнична сграда 08.07.2019 г.  14:00 ч.
9089860 03.07.2019 г. Община Стамболийски Предметът на обществената поръчка е: „Ремонт на сграда на читалище „Иван Царев-1906”, село Триводици, община Стамболийски, област Пловдив” 15.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089859 02.07.2019 г. Община Копривщица „Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Хаджи Генчо“ 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089858 02.07.2019 г. Община Русе Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Реконструкция на ВиК инсталация, корекция на вертикална планировка и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9089854 02.07.2019 г. Община Раковски „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“. 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089849 02.07.2019 г. Столична община – Район „Средец“ „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, по обособени позиции“. Обособена позиция № 1: „Конструктивно укрепване на физкултурен салон” в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”; Обособена позиция № 2: Основен ремонт и подмяна на ел. инсталацията в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”. 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9089846 02.07.2019 г. Община Бобошево ”Премахване на стопански постройки в ПИ 02172.62.15 в землището на с. Бадино, общ. Бобошево”, със следните подобекти: Подобект 1: Едноетажна масивна сграда с размери – 5/5/2,4 м; Подобект 2: Едноетажна паянтова сграда с размери – 7/20/3,50 м; Подобект 3: Едноетажна масивна сграда с размери – 12/6/3,50 м; Подобект 4: Премахване от имота на масово разпространени отпадъци; 08.07.2019 г.  16:00 ч.
9089843 02.07.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Изграждане на локални оповестителни системи за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции 31.07.2019 г.  17:30 ч.
9089842 02.07.2019 г. Община Първомай Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен “ И обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай – Бяла река. 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089841 02.07.2019 г. Средно училище /СУ/ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смядово „Строително-ремонтни дейности, изразяващи се в ремонт на покрива на съществуващ физкултурен салон към СУ ”Св. св. Кирил и Методий“ и ремонт на тоалетни на СУ ”Св. св. Кирил и Методий”. 12.07.2019 г.  17:00 ч.
9089839 02.07.2019 г. Община Златарица „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път VTR 1161 при км 10+700, с. Долно Шивачево“. 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089836 02.07.2019 г. Община Тетевен „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на комбинирана спортна инфраструктура, ситуирана в прилежащ терен на ОУ „В. Левски“, с. Български извор, община Тетевен“ във връзка със сключен договор № BG06RDNP001-7.007-0076-C01 от 21.05.2019 г. между Община Тетевен и ДФ „Земеделие“ 15.07.2019 г.  17:00 ч.
9089833 02.07.2019 г. 133-то средно училище – А.С. Пушкин, гр. София – /Преди – 133-то средно общообразователно училище – А.С. Пушкин, гр. София/ „Строително ремонтни работи на сградата на 133 СУ“ А. С. Пушкин“ 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089830 02.07.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен „Доставка и монтаж на общообменна трикратна вентилация в Операционна зала №1“ 15.07.2019 г.  16:00 ч.
9089829 02.07.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Отстраняване на дефекти по релсови пътища към трансформаторни площадки на 5 и 6 ЕБ в ЕП-2 на АЕЦ „Козлодуй“ 08.07.2019 г.  16:00 ч.
9089825 02.07.2019 г. Община Асеновград «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД» ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089821 02.07.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт на кметство кв. Кус, гр. Каолиново“; Обособена позиция №2: „Ремонт на покрив на ОУ „Йордан Йовков, с. Браничево, гр. Каолиново“; Обособена позиция №3: „Ремонт на покрив на административна сграда гр. Каолиново, пл. „Украйна“ №5“; Обособена позиция №4: „Смяна на дограма на сватбена зала с. Средковец“ 15.07.2019 г.  16:30 ч.
9089819 02.07.2019 г. Община Златица Изграждане на игрище за волейбол в гр. Златица, Община Златица, Област Софийска 12.07.2019 г.  17:00 ч.
9089817 02.07.2019 г. Община Челопеч „Аварийно – възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река Воздол, с. Челопеч, I етап от Пр.6=КК1 до т.16-L=160,36м.“ 04.07.2019 г.  16:30 ч.
9089810 02.07.2019 г. Община Чупрене – област Видин „ТP общински пътища – – път VID 1180 – мостово съоръжение на км.4+912 и 8 бр. пътни знаци – път VID 1181 частично изкърпване асфалт от км.2+020 до км.5+440 – път VID 1182 – мостово съоръжение на км.6+527” 18.07.2019 г.  16:00 ч.
9089809 02.07.2019 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. „Стефан Стамболов” – десен бряг на р. Голяма река, между о.т.9 и о.т. 11, кв.1 по ПУП на гр. Златоград” 04.07.2019 г.  17:30 ч.
9089807 02.07.2019 г. Община Якимово Поръчката е с предмет СТРОИТЕЛСТВО по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП. В рамките на поръчката е предвидено да се извърши подмяна на покрива. Ще се подменят изцяло носещите дървени конструктивни елементи. Покривът е стандартен за изпълнение – скатен дървен покрив с покритие от керемиди. Включените елементи са: керемиди, летви, контра летви, хидроизолационна мошама, дъсчена обшивка. 04.07.2019 г.  16:30 ч.
9089805 02.07.2019 г. Община Чупрене – област Видин „ТР улици в населените места от общината – с.Чупрене – ул.”Асен Балкански” от ОТ.82 до ОТ.84 – дълж.84 м. и от ОТ.93 до ОТ.94 – дълж.49 м.; с.Търговище – ул.”Седма” от ОТ.54 до ОТ.66 – дълж.69 м. и ул.”Пета ” от ОТ.52 до ОТ. 53 – дълж.32 м.” 18.07.2019 г.  16:00 ч.
9089802 02.07.2019 г. Община Гоце Делчев „Проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №6 „СЛЪНЦЕ“ в град Гоце Делчев“ – I етап. 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089801 02.07.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с трайно ограждане на зелени площи с цел ограничаване на масово паркиране на автомобили в тях; възстановяване на зелени площи; възстановяване на части от съществуващи алеи в междублокови пространства с покрития от тротоарни плочи и асфалт и други. 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089800 02.07.2019 г. Начално училище /НУ/ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Зимница „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на НУ „Паисий Хилендарски“ с. Зимница, община Мъглиж”. 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089799 02.07.2019 г. Община Пловдив – Район „Южен“ Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на дейности по ремонт и изграждане на тротоари и на прилежаща техническа инфраструктура на територията на Район „Южен” – Община Пловдив“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по ремонт на паважни настилки по улична мрежа на територията на Район „Южен” – Община Пловдив“ 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089798 02.07.2019 г. Столична община – Район „Банкя“ „Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж от корпус „В“ на 78 СУ за обособяване на филиал за 2 групи към ДГ № 25 „Изворче“ и две детски площадки, в УПИ I-единно политехническо училище, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“. 05.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089796 01.07.2019 г. Столична община – Район „Надежда“ Доставка на мебели и оборудване за нуждите на 63 ОУ „Христо Ботев“, кв. „Требич“, гр. София 04.07.2019 г.  17:00 ч.
9089795 01.07.2019 г. Столична община – Район „Надежда“ „Строително-монтажни работи по изграждане на 4 (четири) броя детски площадки в двора на 137 ДГ «Калина Малина“-централа, адрес: гр. София, район «Надежда», ж.к. «Лев Толстой», ул. «Република» № 70“ 04.07.2019 г.  17:00 ч.
9089787 01.07.2019 г. Община Ботевград „Ремонт на кухненски блок и реконструкция на дворно пространство на филиал „Детелина“ на детска градина „Иглика“ В УПИ IV, кв.28, ПИ с идентификатор 051815.302.512 по КК на ул. „Цар Самуил“, гр. Ботевград“ по проект „Красива България“ 11.07.2019 г.  17:30 ч.
9089783 01.07.2019 г. Община Попово Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ и раздел 45, група 45.5, клас 45.50 от Приложение No 1 към него от ЗОП, код по CPV 45500000 (Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор), в съответствие с конкретно възложена от Възложителя задача 04.07.2019 г.  17:00 ч.
9089782 01.07.2019 г. Община Крумовград „„Изграждане на улица в гр. Крумовград, в участък ОТ 443 – ОТ 442 – ОТ 434 – ОТ 433“ – инженеринг“ 04.07.2019 г.  17:00 ч.
9089773 01.07.2019 г. Община Балчик Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Изграждане и оборудване на мултифункционална спортна площадка в УПИ I, кв. 142 по к.к. на гр. Балчик“ 15.07.2019 г.  16:00 ч.
9089771 01.07.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител за извършване на СМР“, по две обособени позиции, Обособена позиция 1 – „Подобряване на уличното осветление в гр. Сливен и населените места в общината”; Обособена позиция 2 -„Аварийно възстановяване на улично осветление (в т. ч. нарушено или разрушено и при форсмажорни обстоятелства)” 11.07.2019 г.  17:00 ч.
9089769 01.07.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Пенчо Славейков“ с. Белащица „Строителство на обект: Спортно съоръжение – футболно игрище 40/20 малко поле в ОУ „Пенчо Славейков“, находящо се в УПИ I – училище от кв. 18 по плана на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив“. 04.07.2019 г.  17:00 ч.
9089763 01.07.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна – Варна“ АД „Възстановяване на външните стени на Хирургичен блок към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД” 12.07.2019 г.  16:30 ч.
9089761 01.07.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Газифициране на котелно помещение в сграда за битови услуги с идентификатор 68970.502.49.09 и резервоар за газ пропан – бутан на ПС „Мини Марица – изток“, реф.№ 30/2019 – ОПнс. 16.07.2019 г.  16:00 ч.
9089756 01.07.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево Подмяна на втори котел с водогреен котел и комбинирана горелка в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, реф.№ 21/2019 – ОПнс. 16.07.2019 г.  16:00 ч.
9089754 01.07.2019 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Иван Дечев в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проект 15.07.2019 г.  16:00 ч.
9089752 01.07.2019 г. Топлофикация – Русе ЕАД Изграждане на разпределителен и присъединителен топлопроводи и абонатна станция и ВОИ на блок Добри Христов в гр. Русе – по техническо задание, количествена сметка и проект 15.07.2019 г.  16:00 ч.
9089748 01.07.2019 г. Община Марица, област Пловдив „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I – УЧИЛИЩЕ /ПИ-501.659/, КВ. 54, ПО ПЛАНА НА С. ЦАРАЦОВО, ОБЩИНА „МАРИЦА“, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА“, ФИНАНСИРАН ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ МЯРКА 7 ОТ ПРСР 2014-2020“ 11.07.2019 г.  16:30 ч.
9089743 01.07.2019 г. Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“ Поръчката включва изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор, строителство и узаконяване във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21. 04.07.2019 г.  16:00 ч.
9089742 01.07.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Ремонт на административни помещения в ИЛК 15.07.2019 г.  16:00 ч.
9089740 01.07.2019 г. Изпълнителна агенция – Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове /ИА СОСЕЗФ/, гр. София Изграждане на климатична инсталация в ИА СОСЕЗФ 15.07.2019 г.  17:30 ч.
9089738 01.07.2019 г. Център за специална образователна подкрепа „Леда Милева“ гр. Долни Дъбник /предишно- Помощно училище-интернат /ПУИ/ „Асен Киселинчев“ – Долни Дъбник/ Ремонт на покрива на сградата на ЦСОП „Леда Милева“ Кратко описание: Ремонт на покрив на сграда център с полагане на топлоизолация с каменна вата с дебелина 10см.; хидроизолация с мембрана с дебелина 1,5 мм и всички СМР по демонтаж и монтаж на улуци, водосточни тръби и др., демонтаж и монтаж на гръмоотводно инсталация и замерване, както и изсичане и извозване на 15 броя големи дървета, намиращи се досег до 3м. от сградата . Количествата на СМР са посочени в КСС. 12.07.2019 г.  16:00 ч.