ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089736 28.06.2019 г. Община Панагюрище „Възстановяване на магистрален водопровод в местността „Поленак“, в района на яз. „Газян“, с.Бъта“ („Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.Злокучене – реконструкция на водопровода от О.Ш. 4 до Панагюрище от т.50 до т.41 – авариен участък от т.47.2 до т.45.2 L=444м) 01.07.2019 г.  17:30 ч.
9089734 28.06.2019 г. Община Перник „АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по две обособени позиции ОП № 1 Асфалтиране на ул. Майска роза–кв.Калкас гр.Перник от ОТ60 – ОТ939 ОП № 2 Асфалтиране на ул.Трети март–с.Дивотино от ОТ21 – ОТ 23” 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089731 28.06.2019 г. Община Перник ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГР.ПЕРНИК И ОБЩИНА ПЕРНИК по четири обособени позиции ОП № 1 Преасфалтиране на ул.Златоград кв.Изток гр.Перник от ОТ166 до ОТ167 ОП № 2 Преасфалтиране на ул.Доспат кв.Изток гр.Перник от ОТ167-ОТ193 до ВМГ ОП № 3 Преасфалтиране ул.Ставропол кв.Изток гр.Перник от ОТ120 до ОТ125 ОП № 4 Преасфалтиране на ул.Ленински проспект кв.Изток гр.Перник от ОТ281-ОТ381-ОТ383-ОТ2810 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089730 28.06.2019 г. Община Сандански Ремонт на детски заведения на територията на община Сандански по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Ремонт на помещения за яслена група и зала във филиал „Лилия“ към ДГ“Здравец“, гр.Сандански“ Обособена позиция № 2 „Ремонт на Детска градина, с.Поленица“ Обособената позиция №3 „Ремонт кухненски блок на ДГ с.Дамяница“ 09.07.2019 г.  17:00 ч.
9089728 28.06.2019 г. Столична община – Район „Връбница“ „Почистване коритото на река Селска в участъка от ул. „Зорница“ до ул.“Фитония“, некоригиран, 390м., с.Волуяк, район „Връбница“ 09.07.2019 г.  17:00 ч.
9089722 28.06.2019 г. Община Макреш „Изпълнение на СМР за текущ ремонт по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Ремонт сграда съблекалня стадион, покрив и фасада село Макреш“; “Ремонт Читалище „Митко Марков“ село Макреш“; „Ремонт Здравна служба село Раковица“; „Ремонт покрив и вътрешен ремонт сграда Пенсионерски клуб в ОУ „Христо Ботев“ село Раковица“; “Ремонт покрив сграда кметство село Подгоре“; „Ремонт покрив Читалище село Толовица“; „Ремонт на пивница село Киреево“; Стойност – 85 353 лева без ДДС; Обособена позиция №2 „Ремонт отводнителна канализация село Макреш“; „Благоустрояване улица 26-та село Раковица“; „Благоустрояване село Подгоре“; „Благоустрояване се Цар Шишманово“; „Ремонт на водосток село Киреево“; “Благоустрояване село Вълчек“;Стойност – 59 758 лева без ДДС 12.07.2019 г.  09:00 ч.
9089721 28.06.2019 г. Прокуратура на Република България /ПРБ/ – Главен прокурор Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков. А. Ремонт на сграда със застр. площ 237 кв.м. на три етажа със сутерен, масивна конструкция, включващ 1.2.1. Ремонт на покрив на основната сграда в УБ „Боровец“ – к.к. „Боровец“. 1.2.2. Ремонт на тераса с площ от 56 кв. м., намираща се на второ ниво в основната сграда. 1.2.3. Ремонтни работи по отвеждане на дъждовните води около основната сграда. 1.2.4. Ремонт на вентилационна инсталация в кухнята. Б. Ремонт на сграда № 2 със застроена площ 103 кв.м., Сградата е изградена от масивна монолитна конструкция на две нива. 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089716 28.06.2019 г. Община Кърджали Изграждане на улица в с. Звезделина, община Кърджали 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089714 28.06.2019 г. Община Дупница „Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница“ по две обособени позиции 11.07.2019 г.  17:30 ч.
9089713 28.06.2019 г. Обединено училище /ОУ/ „Христо Ботев“ с. Каспичан -/Предишно име – Основно училище /ОУ/ „Христо Ботев“ с. Каспичан/ „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект ОбУ „Христо Ботев”, с. Каспичан” 10.07.2019 г.  17:00 ч.
9089711 28.06.2019 г. Детска градина „Детска Вселена“ гр. Враца Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Детска вселена”, гр. Враца. 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089708 28.06.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование – Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ „Св. Наум“ ЕАД – София /Старо наименование: СБАЛНП/ Предмет на поръчката е: Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията на обществената поръчка. 11.07.2019 г.  16:30 ч.
9089701 28.06.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 6 блок 16.07.2019 г.  16:00 ч.
9089700 28.06.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Изграждане на водопровод по две отделни обособени позиции, като може да се участва за всяка обособена позиция по отделно или за двете обособени позиции заедно. 08.07.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089695 27.06.2019 г. Столична община – Район „Надежда“ „Премахване на постройки, попадащи в обхвата на обект „Локални платна в обхвата на Северна скоростна тангента – IV етап от км. 3+320 до км 3+530″ 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089691 27.06.2019 г. Община Своге Реконструкция и изграждане спортни и детски площадки на територията на община Своге по две обособени позиции Обособена позиция 1: Изграждане детска площадка център, с.Церово Обособена позиция 2: Реконструкция детска площадка център с.Томпсън 11.07.2019 г.  17:30 ч.
9089690 27.06.2019 г. Община Долна Митрополия Преустроиство на съществуващ ресторант в Клуб на пенсионера и зала в с.Крушовене УПИ -I,кв.72. 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089689 27.06.2019 г. „Напоителни системи“ ЕАД – София „НАЕМ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД И НЕГОВИТЕ КЛОНОВЕ” С 14 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089683 27.06.2019 г. ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД СМР на галерията на транспортьори 8А,Б 02.07.2019 г.  16:00 ч.
9089682 27.06.2019 г. Столична община – Район „Панчарево“ Ремонт на детски площадки разположени в селата на територията на район Панчарево-Столична община 08.07.2019 г.  16:30 ч.
9089672 27.06.2019 г. Върховен административен съд /ВАС/ „Текущ ремонт на покрива на сградата на Върховния административен съд“ Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности / текущ ремонт/ на покрива на съдебната сграда на ВАС, в гр. София,бул.“ Александър Стамболийски“ № 18. 10.07.2019 г.  10:00 ч.
9089668 27.06.2019 г. Община Рудозем „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем” 08.07.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089659 26.06.2019 г. Столична община – Район „Искър“ „Ремонтно-възстановителни дейности на 3 броя спортни площадки на територията на СО-район „Искър“, ж.к. „Дружба 1“: 1. Спортна площадка /баскетбол, хандбал, волейбол/ до бл. 45, ул. „Тирана“; 2. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ , ул. „Иван Арабаджията“; 3. Спортна площадка /баскетбол и хандбал/ до бл. 161 , ул. „Илия Бешков“ 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089657 26.06.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Довършителни строителни работи – ПАВЕЦ „Чаира“ – сграда до технически архив, съгласно техническата спецификация 26.07.2019 г.  17:30 ч.
9089646 26.06.2019 г. Община Белица „Изпълнение на инженеринг (вкл. работно проектиране, строително – монтажни работи и авторски надзор) на изграждане на улично осветление в местността „Гарата“, община Белица” 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089640 26.06.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Плевен „Подмяна на растерни тавани в работните помещения, фоайета и коридори в сградата на РЗОК- Плевен“. 16.07.2019 г.  16:30 ч.
9089638 26.06.2019 г. Топлофикация – Перник АД ”Предоставяне на механизация,материали и изпълнение на СМР във връзка с извършване на аварийни, планови и други ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр. Перник” 09.07.2019 г.  15:00 ч.
9089635 26.06.2019 г. Топлофикация – Перник АД “СМР,свързани с възстановяване на разрушени връхни настилки след аварийни и други ремонти по топлопреносната мрежа на гр.Перник” 08.07.2019 г.  15:00 ч.
9089632 26.06.2019 г. Община Септември „Изграждане на площадка за мини футбол в УПИ II – Детска градина, кв. 16 по план на с. Злокучене, община Септември“ 01.07.2019 г.  17:30 ч.
9089628 26.06.2019 г. Община Генерал Тошево Основни ремонти на обекти в гр. Генерал Тошево по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Преустройство, технологично оборудване и газифициране на кухненски блок в ДГ „Пролет”, гр. Генерал Тошево” и Обособена позиция №2: “ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА” в УПИ VII- училище, кв. 85, гр. Генерал Тошево, област Добрич 28.06.2019 г.  17:00 ч.
9089625 26.06.2019 г. Община Пещера „Изпълнение на аварийни строителни работи по възстановяване на улици и пътища на територията на Община Пещера“. 28.06.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089623 25.06.2019 г. Изпълнителна агенция – Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове /ИА СОСЕЗФ/, гр. София Изграждане на климатична инсталация в ИА СОСЕЗФ 28.06.2019 г.  17:30 ч.
9089622 25.06.2019 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на четвърти етаж в корпус 2 на административната сграда на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр. София, ул. „Мусала“ 1, включително упражняване на авторски надзор. 28.06.2019 г.  17:30 ч.
9089614 25.06.2019 г. Столична община – Район „Овча купел“ „Изграждане на комбинирана площадка за игра на открито и алейна мрежа в УПИ I, кв. 70, м. кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, гр. София.“ 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089609 25.06.2019 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК, находящи се в гр. София, бул. „Черни връх” № 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. „Дружба” бл. 35, вх. В, ап. 39, включително упражняване на авторски надзор. 05.07.2019 г.  17:30 ч.
9089608 25.06.2019 г. Община Сливен „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на площадка за скейтборд в ЦГЧ, гр. Сливен“ 28.06.2019 г.  17:00 ч.
9089607 25.06.2019 г. Водоснабдяване и канализация ООД – Русе „Изпълнение на СМР: Подмяна уличен водопровод Ф150 мм чугун с ПЕВП Ф250 мм, с дължина L=682 метра, по ул. „Димитър Басарбовски“, гр. Русе“ 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089602 25.06.2019 г. Община Панагюрище „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ” – проектиране и строителство 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089601 25.06.2019 г. Община Свиленград Настоящият проект включва изпълнение на СМР за „Възстановяване и озеленяване на зона за спорт и отдих в с. Мезек, община Свиленград”. Имота се намира в с.Мезек, община Свиленград в УПИ XII,кв.16 по плана на с.Мезек, община Свиленград. 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089599 25.06.2019 г. Община Калояново Целта на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на строителство, съставляващо реконструкция на съществуващото улично осветление в населени места на община Калояново чрез изграждане на ново енергоспестяващо LED осветление. 10.07.2019 г.  17:30 ч.
9089596 25.06.2019 г. Столична община – Район „Оборище“ „Текущи ремонти на тротоари и пътни настилки по уличната мрежа на територията на район „Оборище“ – Столична община“. 28.06.2019 г.  17:00 ч.
9089595 25.06.2019 г. Топлофикация – Русе ЕАД Възстановяване на металните носещи елементи на ГТЛ на гумено-лентов транспортьор- 150м. със ст.№ 21 Б по техническо задание 10.07.2019 г.  16:00 ч.
9089590 25.06.2019 г. Община Мирково Изпълнение на СМР на спортни площадки и съоръжения, намиращи се на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Спортна площадка с.Буново, община Мирково; Обособена позиция № 2: Ремонт на Шентовска чешма с.Бенковски; Обособена позиция № 3: Ограда гробищен парк Смолско; Обособена позиция № 4: Ремонт на паметник на загиналите в Руско-турска война, с. Буново; Обособена позиция № 5: Ограда покрай магазина в с. Бенковски 28.06.2019 г.  17:00 ч.
9089576 25.06.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда – читалище в УПИ VIII, кв. 32, с. Дойранци, община Каолиново. Строително – монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат: Част: Архитектура; Част: Конструкции; Част: Електро в т.ч.: I. Табла и линии; II. Ел.инсталации; III. Заземителна инсталация; IV. Мълниезащита. За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Каолиново. 08.07.2019 г.  16:30 ч.
9089575 25.06.2019 г. Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Смолян „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА „ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА“, находяща се в УПИ ІІІ, кв.63 по устройствения план на гр.Девин, ПИ 20465.504.251, втори етап“. 28.06.2019 г.  16:00 ч.
9089574 25.06.2019 г. Община Пазарджик „Водопроводна мрежа по ул. „Стоян Ангелов” между бул. „Ал. Стамболийски” и бул. „Г. Бенковски”, град Пазарджик” 28.06.2019 г.  17:30 ч.
9089567 25.06.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на благоустрояване на дворно пространство в ДЯ „Пролет” и ДЦДТМУ „Надежда”, което включва благоустрояване на прилежащо пространство към Детски ясли и благоустрояване на прилежащо пространство към ДЦДТМУ”Надежда” в гр. Свиленград. 28.06.2019 г.  17:30 ч.
9089564 25.06.2019 г. Профилирана гимназия „Св.Климент Охридски“ гр. Елхово „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фоайета на 1ви етаж“ 28.06.2019 г.  16:00 ч.
9089563 25.06.2019 г. Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Монтана към ЕСО Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV Карбамид – Амоняк от ст. №1 до ст. №41 09.07.2019 г.  16:30 ч.
9089556 25.06.2019 г. Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна „Изграждане на полигон за спасителни средства (Център за обучение по използване на корабни спасителни средства) за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ във войскови район (ВР) 1318“ 28.06.2019 г.  17:00 ч.
9089554 25.06.2019 г. Столична община – Район „Изгрев“ „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, топлоизолиране на външни стени и подмяна на дограма на корпус „А“ на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Латинка“ № 11, район „Изгрев“, Столична община“ 28.06.2019 г.  17:00 ч.
9089552 25.06.2019 г. Община Чипровци „ИЗГРАЖДАНЕ и ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ЧИПРОВЦИ,УПИ ХІV, кв.35, град Чипровци, община Чипровци 28.06.2019 г.  17:00 ч.
9089543 25.06.2019 г. Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ , с.Костиево, община Марица „Подобряване на енергийната ефективност на ОУ“СВ.Св.Кирил и Методий“, с.Костиево в УПИ I-битов комбинат/ПИ 501.904/, кв.24 по плана на с.Костиево – ПЪРВИ ЕТАП” 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089541 25.06.2019 г. „Софийска вода“ АД Изработка, доставка и монтаж на предпазни елементи от неръждаема стомана върху преливни ръбове в енергогасителното съоръжение на ПСПВ „Бистрица“. 28.06.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089539 24.06.2019 г. Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Шумен ЕООД/Старо наименование – Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Шумен „Извършване на строително монтажни, ремонти дейности и преустройство на помещение по обособени позиции по Техническа спецификация – Приложение 1” 10.07.2019 г.  16:30 ч.
9089534 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ №47 „Люляче ” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №47 „Люляче”, УПИ I „за детско заведение”, кв. 2а (ид. 10135.5510.333), по плана на кв. „Галата”, гр.Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089533 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 37 „Пламъче” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 37 „Пламъче”, УПИ I “за детска градина“ ( ид. 10135.4502.120 по КК), кв. 16 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, до бл. 402, гр. Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089532 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 21 „Калина Малина” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито находящи се в ДГ № 21 „Калина Малина”, УПИ „Детска градина“ (ид. 10135.2562.56 по КК) по плана на 19 м.р. на гр. Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089531 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР на обект „ДГ №38 „Маргаритка” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №38 „Маргаритка”, УПИ XX 290,291 „за обединено детско заведение”, кв. 12 (ид. 10135.4504.735), по плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089530 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР на обект „ДГ №14 „Дружба” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ №14 „Дружба”, УПИ VI-53 „за ОДЗ” (ид. 10135.2554.605 по КК), кв. 35 по плана на 24 м.р. на гр. Варна““ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089529 24.06.2019 г. Община Варна $Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 9 „Ален мак” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 9 „Ален мак”, ПИ 10135.2562.165 по КК по плана на 20 м.р. на гр. Варна, ж.к. „Чайка”, до бл. 61, гр. Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089528 24.06.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД Рехабилитация на тръбопровод във ВЕЦ „ Троян 1“ 10.07.2019 г.  17:30 ч.
9089527 24.06.2019 г. Община Варна “Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 44 „Валентина Терешкова” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 44 „В. Терешкова” – Филиал, УПИ “за жилищен комплекс и обществени нужди“ ( ид. 10135.5502.219 по КК), кв. 24 по плана на част от 27 м.р. на гр. Варна, ул. “Кишинев” № 11, кв. „Аспаруховo“, гр. Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089526 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ ДГ № 5 „Слънчо” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 5 „Слънчо ”, УПИ I „за детска градина и ясла“ /ПИ 10135.1030.281 по КК/, кв. 535 по плана на 14 м.р. на гр. Варна, ул. „Юрий Венелин” № 5, гр. Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089525 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ №42 „Българче” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №42 „Българче”, УПИ XX 290, 291 „за ОДЗ” (ид. 10135.4504.735), кв. 12, по плана на I м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик”, до бл.21, гр. Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089524 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 39 „Приказка” – Основен ремонт, реконструкция и благоустрояване на площадки за игра на открито, находящи се в ДГ № 39 „Приказка”, УПИ XI „Детска градина“ (ид. 10135.4505.62 по КК), кв. 9 по плана на II м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“ 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089520 24.06.2019 г. Община Варна „Изпълнение на СМР за обект: „ДГ № 12 „Ян Бибиян” – Основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в ДГ № 12 „Ян Бибиянт”, УПИ VIII “детскo заведение“ (ид. 10135.2556.323 по КК), кв. 995, по плана на 5 м.р. на гр. Варна, ул. „Дойран” № 9, гр. Варна” 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089514 24.06.2019 г. Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Банско „Ремонт на покрив и освежаване на фасада на НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр.Банско“ 27.06.2019 г.  16:00 ч.
9089512 24.06.2019 г. Община Панагюрище „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ В УЧИЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ” – проектиране и строителство 04.07.2019 г.  17:00 ч.
9089508 24.06.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Рахила Ангелова“ АД – Перник Ремонт на отделение по хемодиализа в МБАЛ Рахила Ангелова АД 04.07.2019 г.  16:30 ч.
9089504 24.06.2019 г. Второ Основно училище /ОУ/ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Смолян „Ремонт на пода на актова зала на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 04.07.2019 г.  15:00 ч.
9089501 24.06.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Рахила Ангелова“ АД – Перник Ремонт на Психиатрично отделение на МБАЛ Рахила Ангелова АД 04.07.2019 г.  16:30 ч.
9089495 24.06.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив. 04.07.2019 г.  16:30 ч.
9089492 24.06.2019 г. Община Велинград Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Подмяна на пътна настилка, бордюри и направа на дъждоприемни шахти по ул. „Никола Вапцаров” – трети участък“. 04.07.2019 г.  17:00 ч.
9089485 24.06.2019 г. Районна прокуратура, гр. Пловдив Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в обект: Районна прокуратура гр.Пловдив, пл. „Съединение“ №3, състоящ се в следните дейности: текущ ремонт на санитарни помещения на V етаж, текущ ремонт на кабинети на магистрати и канцеларии на съдебни служители на ІІ, V и VІ етаж – дейности по полагане на подови настилки, текущ ремонт на ел инсталация в работни помещения и канцеларии на V етаж и ІІ етаж, западно крило“ 27.06.2019 г.  17:00 ч.
9089483 24.06.2019 г. Община Марица, област Пловдив „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж „Административна сграда” в УПИ XV – поща, кметство, магазин, младежки дом, кв.12, по плана на с. Трилистник, Община „Марица”. 26.06.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089480 21.06.2019 г. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ /ДА „ДР и ВВЗ“/ Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна 02.07.2019 г.  17:30 ч.
9089477 21.06.2019 г. Професионална гимназия по облекло и дизайн – Евридика Укрепване и ремонт на физкултурен салон и терен около сградата на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089476 21.06.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в п.и. с № 93 по неодобрения КП на с. Струя, общ. Руен, обл. Бургас” 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089474 21.06.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле и волейбол (спортна площадка) в у.п.и. І132, квартал 31 по плана на с. Ръжица, общ. Руен, обл. Бургас” 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089473 21.06.2019 г. „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД “Работи по нанасяне на антикорозионни покрития за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“ в обособени позиции“, реф.№19РП-260А002 Обособена позиция 1: „Ремонт и АКП на 9 броя клапи и щитове на яз. „Студен кладенец” Обособена позиция 2:„Полагане на антикорозионно покритие (АКП) на Нова водна кула при ПС „Ханово“,Язовирен район „Овчарица” 12.07.2019 г.  17:30 ч.
9089472 21.06.2019 г. Община Руен „Изграждане на спортно игрище за футбол на малко поле (мини футболно игрище) в у.п.и. IX111, квартал 20 по плана на с. Добра поляна, общ. Руен, обл. Бургас”. 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089471 21.06.2019 г. Областна дирекция /ОД/ на Министерство на вътрешните работи /МВР/ – Варна – /Правоприемник на Областна дирекция – Полиция – Варна/ Текущ ремонт в сграда Питомник към ОДМВР – Варна 03.07.2019 г.  17:30 ч.
9089470 21.06.2019 г. Община Велики Преслав „Избор на изпълнител за обект: „Направа на тротоарни настилки в двора на детска градина „Червена шапчица“ в с.Златар, общ. Велики Преслав“ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089468 21.06.2019 г. Служба „Военна полиция“/ВП/ – /Старо наименование – Служба „Сигурност – Военна полиция и Военно контраразузнаване“ /Служба „Сигурност – ВП и ВКР“/ „Текущ ремонт на санитарни помещения и В и К във ВР 1315 – гр. Варна” 05.07.2019 г.  17:00 ч.
9089466 21.06.2019 г. Община Раковски „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ И ПОЛАГАНЕ НА БОРДЮРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ“. 02.07.2019 г.  17:00 ч.
9089465 21.06.2019 г. Община Неделино „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа по ул. Първи май, ул. Вельо Войвода, ул. Шина Андреева, ул. Баба Тонка и ул. Напредък, гр. Неделино, община Неделино, област Смолян “ ЕТАП 2: водопровод по ул. „Шина Андреева“ от т.182 до т.207. 03.07.2019 г.  17:00 ч.
9089463 21.06.2019 г. Община Златарица „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на ул. Четвърта, с. Калайджии“. 02.07.2019 г.  17:00 ч.
9089462 21.06.2019 г. Община Асеновград «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД» ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089454 21.06.2019 г. Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево „Изграждане на термоизолирана и климатизирана електро къща и монтаж на междинна част на насипообразувател AS6300 в рудник „Трояново-север“– реф.29/2019 г. – ОПнс 10.07.2019 г.  16:00 ч.
9089451 21.06.2019 г. Средно училище „Вичо Грънчаров“ – гр. Горна Оряховица Ремонт на 4 броя класни стаи , фоайета, коридори и стълбища, ремонт на кабинета на логопеда, съблекални и физкултурен салон, компютърен кабинет, подмяна на мълниезащитата на сградата, както и подмяна на осветителна и силова инсталации на СУ „Вичо Грънчаров”, град Горна Оряховица . 04.07.2019 г.  16:30 ч.
9089442 21.06.2019 г. Психиатрична болница /ПБ/ „Свети Иван Рилски“ – Нови Искър С ПРЕДМЕТ Обособена позиция №1 : ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРИ БОЛНИЧНИ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ ДПБ”СВ. ИВАН РИЛСКИ” – ГР. НОВИ ИСКЪР Обособена позиция №2 : РЕМОНТ НА ВЪТРЕШНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА ПРИ ДПБ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – НОВИ ИСКЪР 09.07.2019 г.  10:00 ч.
9089441 21.06.2019 г. Община Челопеч „Аварийно – възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река Воздол, с. Челопеч, I етап от Пр.6=КК1 до т.16-L=160,36м.“ 01.07.2019 г.  16:30 ч.
9089438 21.06.2019 г. Столична община – Район „Лозенец“ Подмяна на отоплителна инсталация на 120 ОУ „Г.С.Раковски“, район Лозенец, гр. София, пл. „Папа Йоан Павел II“ № 7 10.07.2019 г.  16:00 ч.
9089437 21.06.2019 г. Областна администрация/ОА/ – област Перник „Подмяна на втората асансьорна уредба във вход „Б“ на Административна сграда на Областна администрация гр. Перник“ 02.07.2019 г.  17:30 ч.
9089436 21.06.2019 г. Община Долна Митрополия „Бетониране на улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия“ Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект №1: Ремонт на ул. „Никола Дъбовянов“в с. Байкал от ОТ72 до ОТ49; 2. Подобект №2: Ремонт на ул.“Стара Планина“ в с.Байкал от ОТ49 до ОТ50; 3. Подобект №3: Ремонт на ул.“Коста Златарев“ в с.Брегаре ОТ75 до ОТ76; 4. Подобект №4: Ремонт на улица „Граф Игнатиев“ в с.Горна Митрополия от ОТ73 до ОТ35; 5. Подобект №5: Ремонт на ул.“В.Априлов“ с.Горна Митрополия от ОТ37 до ОТ35 ; 6. Подобект №6: Ремонт на ул.“Дунав“ с.Подем от ОТ1 до ОТ3; 7. Подобект №7: Ремонт на ул“Кайлъка“ с.Ставерци от ОТ47 до ОТ223; 8. Подобект №8: Ремонт улица „Пирин “ в гр.Долна Митрополия от ОТ74 до ОТ61. 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9089435 21.06.2019 г. Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА САНИРАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КЕЦ СМОЛЯН 01.07.2019 г.  16:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089426 20.06.2019 г. Община Асеновград «ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД» ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089425 20.06.2019 г. Столична община – Район „Средец“  „Ремонтни дейности в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II” – Столична община-район “Средец”, по обособени позиции“, както следва: – Обособена позиция № 1: „Конструктивно укрепване на физкултурен салон” в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, м.„Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец”; Прогнозна стойност ( 48 000,00 лв., без ДДС); Обособена позиция № 2: Основен ремонт и подмяна на ел. инсталацията в сградата на 12 СУ „Цар Иван Асен II”, м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец”; Прогнозна стойност (110 000,00 лв., без ДДС). 01.07.2019 г.  17:30 ч.
9089424 20.06.2019 г. Община Якимово СТРОИТЕЛСТВО по смисъла на чл.3, ал.1, т.1, б. „б“ от ЗОП. В рамките на поръчката е предвидено да се извърши подмяна на покрива. Ще се подменят изцяло носещите дървени конструктивни елементи. Покривът е стандартен за изпълнение – скатен дървен покрив с покритие от керемиди. Включените елементи са: керемиди, летви, контра летви, хидроизолационна мошама, дъсчена обшивка. 01.07.2019 г.  16:30 ч.
9089421 20.06.2019 г. Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД – София /Старо наименование – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Царица Йоанна“ ЕАД „Текущ ремонт на помещения в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД” 01.07.2019 г.  16:30 ч.
9089417 20.06.2019 г. Община Рудозем „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем” 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089416 20.06.2019 г. Окръжен съд/ОС/ – Разград „Ремонтни работи в сградата на Окръжен съд Разград“ 12.07.2019 г.  17:00 ч.
9089415 20.06.2019 г. Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“ /Професионална гимназия по туризъм и хранителни технологии /ПГТХТ/ „Никола Стойчев“/ гр. Разлог Ремонт и саниране на фасадите на учебния корпус на Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“, гр. Разлог, област Благоевград. 01.07.2019 г.  16:30 ч.
9089408 20.06.2019 г. Община Бобошево ”Премахване на стопански постройки в ПИ 02172.62.15 в землището на с. Бадино, общ. Бобошево”, със следните подобекти: Подобект 1: Едноетажна масивна сграда с размери – 5/5/2,4 м; Подобект 2: Едноетажна паянтова сграда с размери – 7/20/3,50 м; Подобект 3: Едноетажна масивна сграда с размери – 12/6/3,50 м; Подобект 4: Премахване от имота на масово разпространени отпадъци; 02.07.2019 г.  16:00 ч.
9089401 20.06.2019 г. Община Гоце Делчев „Проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ №6 „СЛЪНЦЕ“ в град Гоце Делчев“ – I етап. . 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089396 20.06.2019 г. Община Троян „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“, гр. Троян – II етап от ОК 151 до РШ 10“ 25.06.2019 г.  17:30 ч.
9089395 20.06.2019 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна „Извършване на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140“ с две обособени позиции (ОП): ОП №1 – „Ремонт на помещения на ГСМ лаборатории във в.ф. 32140-Варна”. ОП№2 – „Ремонт на покрив и фасада на център за подготовка на водолази и бордни спасители във в.ф. 32140-Варна“. 24.06.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание  

Срок за получаване нa оферти1

9089391 19.06.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол „Изграждане на отоплителна инсталация и възстановяване на фасада север на СУ „Паисий Хилендарски“, находящо се в УПИ I, кв.29 по ПУП на с. Скалица, Община „Тунджа“ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089389 19.06.2019 г. Професинална лесотехническа гимназия /ПЛТГ/ „Никола Й. Вапцаров“ – Банско В рамките на поръчката е предвидено да бъдат демонтирани текущите елементи на дървена дограма, изработени, доставени и монтирани елементи за подмяна – чрез мотажни работи на дограмата на сградата – учебния корпус на Професионална лесотехническа гимназия /ПЛТГ/ „Никола Вапцаров“, гр.Банско. 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089388 19.06.2019 г. Столична община – Район „Надежда“ „Строително-монтажни работи по изграждане на 4 (четири) броя детски площадки в двора на 137 ДГ «Калина Малина“-централа, адрес: гр. София, район «Надежда», ж.к. «Лев Толстой», ул. «Република» № 70“ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089387 19.06.2019 г. Община Попово „Строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ и раздел 45, група 45.5, клас 45.50 от Приложение № 1 към него от ЗОП, код по CPV 45500000 (Услуги по даване под наем на строителни машини и оборудване с оператор), в съответствие с конкретно възложена от Възложителя задача“ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089375 19.06.2019 г. 133-то средно училище – А.С. Пушкин, гр. София – /Преди – 133-то средно общообразователно училище – А.С. Пушкин, гр. София/ „Строително ремонтни работи на сградата на 133 СУ“ А. С. Пушкин“ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089372 19.06.2019 г. Община Златарица „Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище на път VTR 1161 при км 10+700, с. Долно Шивачево“. 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089370 19.06.2019 г. Начално училище /НУ/ „Свети Паисий Хилендарски“ с. Зимница „Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на НУ „Паисий Хилендарски“ с. Зимница, община Мъглиж”. 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089364 19.06.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с трайно ограждане на зелени площи с цел ограничаване на масово паркиране на автомобили в тях; възстановяване на зелени площи; възстановяване на части от съществуващи алеи в междублокови пространства с покрития от тротоарни плочи и асфалт; ремонт и възстановяване на съществуващо парково осветление в междублокови пространства; подмяна на амортизирана паркова мебел и кошчета в междублокови пространства; внасяне на нова трайна дървесна растителност в съществуващи зелени площи в междублокови пространства и други. 01.08.2019 г.  17:00 ч.
9089363 19.06.2019 г. Община Първомай Изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на общински пътища с две обособени позиции : обособена позиция 1 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Бяла река-Православен обособена позиция 2 : път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река. 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089357 19.06.2019 г. Община Пловдив Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изграждане на съблекалня и фитнес зона към Зала за лека атлетика до стадион Локомотив в поземлен имот с идентификатор 56784.540.81 по кадастралната карта на град Пловдив 02.07.2019 г.  17:15 ч.
9089354 19.06.2019 г. Столична община – Район „Банкя“ „Преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж от корпус „В“ на 78 СУ за обособяване на филиал за 2 групи към ДГ № 25 „Изворче“ и две детски площадки, в УПИ I-единно политехническо училище, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“. 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089350 19.06.2019 г. Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА САНИРАНЕ И РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КЕЦ КАРЛОВО 01.07.2019 г.  16:00 ч.
9089348 19.06.2019 г. Община Банско Обектът предвижда изместване на второстепенната (улична) канализационна мрежа и СКО до имотна граница. Обхват на проектната разработка е участъкът от ул. “Васил Коларов“ до ул. „Иван Галчев“ в град Добринище. 24.06.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089345 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“, ПИ 10135.2563.321 по КК, район „Приморски“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089344 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Любен Каравелов“, ПИ 10135.5502.166 по КК, по плана на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089343 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Капитан Петко Войвода“, ПИ 10135.5510.491 по КК, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089341 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в VII СОУ „Найден Геров“, ПИ 10135.2558.100 по КК, район „Приморски“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089340 18.06.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Пенчо Славейков“ с. Белащица „Строителство на обект: Спортно съоръжение – футболно игрище 40/20 малко поле в ОУ „Пенчо Славейков“, находящо се в УПИ I – училище от кв. 18 по плана на с. Белащица, община Родопи, област Пловдив“. 28.06.2019 г.  17:00 ч.
9089337 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Антон Страшимиров“, ПИ 10135.3512.50 по КК, по плана на I м.р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089336 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Захари Стоянов“, ПИ 10135.2562.244 по КК, по плана на ж. к. „Чайка“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089335 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Св. Климент Охридски“, ПИ 10135.1507.1023 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089334 18.06.2019 г. Община Варна “Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Гео Милев“, ПИ 10135.3512.158 по КК, по плана на II м.р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна “ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089333 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св. Климент Охридски“, УПИ II-384 по плана на с. Константиново, общ. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089332 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Цар Симеон I“, ПИ 10135.1501.270 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089331 18.06.2019 г. Община Варна Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУЕО „А. С. Пушкин“, ПИ 10135.1505.59 и ПИ 10135.1505.60 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089330 18.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Константин Арабаджиев“, ПИ 10135.1501.955 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089321 18.06.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Пазарджик АД „Текущ ремонт на сградния фонд на „МБАЛ Пазарджик” АД” 28.06.2019 г.  16:00 ч.
9089320 18.06.2019 г. Община Копривщица „Реконструкция на съществуващи улици в гр. Копривщица: ул. „Иван Джартазанов“, ул. „Димо Пиринджиев“, ул. „Георги Бенковски“ и ул. „Хаджи Генчо“ 02.07.2019 г.  17:00 ч.
9089318 18.06.2019 г. Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /СБПФЗДПЛР/ „Цар Фердинанд I“ – с. Искрец Изпълнение на строително-монтажни работи за подмяна на хоризонтални и вертикални топлопреносни и водопроводни щрангове в Централната болнична сграда на СБПФЗПЛР „ЦАР ФЕРДИНАНД I” ЕООД, с. Искрец 28.06.2019 г.  15:30 ч.
9089317 18.06.2019 г. Община Златоград “Изграждане на подпорна стена на ул. „Стефан Стамболов” – десен бряг на р. Голяма река, между о.т.9 и о.т. 11, кв.1 по ПУП на гр. Златоград” 01.07.2019 г.  17:30 ч.
9089316 18.06.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Добрич АД Преустройство на съществуващо помещение за монтаж на компютърен томограф на първия етаж на Хирургическия корпус на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД 02.07.2019 г.  16:30 ч.
9089315 18.06.2019 г. Столична община – Район „Панчарево“ Конструктивно укрепване на сградата на работилницата в 83 ОУ „Елин Пелин“, с. Панчарево, район Панчарево-Столична община“ 21.06.2019 г.  16:30 ч.
9089314 18.06.2019 г. Столична община – Район „Лозенец“ „Ремонт на покрив на 120 ОУ „Георги С. Раковски“, находящ се в УПИ I – за училище (ПИ 68134.901.5, по КК на гр. София), кв.80, местност „Лозенец II-ра част“ пл. „Папа Йоан Павел II“ № 7 03.07.2019 г.  16:00 ч.
9089311 18.06.2019 г. Община Раднево, област Стара Загора Изграждане столова към II основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ в УПИ 1-141, кв.111, гр.Раднево 08.07.2019 г.  17:00 ч.
9089310 18.06.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Отстраняване на дефекти по релсови пътища към трансформаторни площадки на 5 и 6 ЕБ в ЕП-2 на АЕЦ „Козлодуй 01.07.2019 г.  16:00 ч.
9089306 18.06.2019 г. Община Ценово „Основен ремонт в сграда с обществено предназначение в с. Долна Студена, община Ценово, област Русе“

 

04.07.2019 г.  17:00 ч.
9089304 18.06.2019 г. Община Пловдив – Район „Южен“ Изпълнение на СМР и СРР на тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Изпълнение на дейности по ремонт и изграждане на тротоари и на прилежаща техническа инфраструктура на територията на Район „Южен” – Община Пловдив“ Обособена позиция №2: „Изпълнение на дейности по ремонт на паважни настилки по улична мрежа на територията на Район „Южен” – Община Пловдив“ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089301 18.06.2019 г. Община Съединение “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение” 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089294 18.06.2019 г. Община Разлог „Ремонт на ЦДГ „Снежанка” – село Баня, Община Разлог“ 28.06.2019 г.  17:30 ч.
9089292 18.06.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Рехабилитация настилка на паркинг, гаражи и спортно игрище на ПОК „Леденика“ 24.06.2019 г.  16:00 ч.
9089290 18.06.2019 г. Държавна психиатрична болница /ДПБ/ – с. Карвуна Саниране и вътрешен ремонт на болнична сграда 02.07.2019 г.  14:00 ч.
9089286 18.06.2019 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площадково пространство пред Пенсионерски клуб в ж.к. „Загоре“, гр. Нова Загора“. Предмет на поръчката е основен ремонт на площадковото пространство пред Пенсионерския клуб в жк. „Загоре”, гр. Нова Загора. 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089285 18.06.2019 г. Община Нова Загора „Изграждане на детски кът в Детска градина „Слънчице“ в УПИ ІІ, кв. 244 по ПУП на гр. Нова Загора“. Предмет на ремонта /изграждане на детски кът/ е дворно пространство на детска градина „Слънчице” . 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089284 18.06.2019 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Любенова махала“. Предмет на ремонта е площадното пространство пред сградата на кметство с. Любенова махала. 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089283 18.06.2019 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: «Ремонт на ул.„Вела Пеева” в с.Пашови, Община Велинград, Област Пазарджик». 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089282 18.06.2019 г. Община Банско “Изграждане на пешеходен мост между двата бряга на река „Глазне”, намиращ се между ПИ 02676.501.4449 (ул.”Глазне”) и ПИ 02676.501.9059 (УПИ I, кв.233 по плана на гр.Банско), през ПИ 02676.501.3465 (река „Глазне”) по КК на гр.Банско“ – Етап 2: „Изграждане на подходи към мост (рампи и стълби)““ 21.06.2019 г.  17:00 ч.

 

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089262 17.06.2019 г. Столична община – Район „Лозенец“ Подмяна на отоплителна инсталация на 107 ОУ „Хан Крум“, кв.141, м. Лозенец III-та част, район Лозенец, гр. София, ул. „Димитър Димов“ №13 01.07.2019 г.  16:00 ч.
9089259 17.06.2019 г. Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР “Основен ремонт на покриви на блокове № 6 и № 7 от Централната сграда на МВР – гр. София” 08.07.2019 г.  17:30 ч.
9089258 17.06.2019 г. Община Крумовград „„Изграждане на улица в гр. Крумовград, в участък ОТ 443 – ОТ 442 – ОТ 434 – ОТ 433“ – инженеринг“ 01.07.2019 г.  17:00 ч.
9089255 17.06.2019 г. Община Дупница „Изпълнение на строително ремонтни работи на покриви на сградите на кметства на територията на Община Дупница“ по две обособени позиции 28.06.2019 г.  17:30 ч.
9089252 17.06.2019 г. Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“ Поръчката включва изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор, строителство и узаконяване във връзка с обект: Изграждане на газова инсталация в кампуса на НСА „Васил Левски“ в гр.София, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21. 28.06.2019 г.  16:00 ч.
9089246 17.06.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Възстановяване на хидроизолацията на покрив на складове №101 и 106, сграда ОСК 02.07.2019 г.  16:00 ч.
9089238 17.06.2019 г. Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Изграждане на отоплителна инсталация в РДГП Кюстендил-управление с 2 (две) обособени позиции, както следва. Обособена позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор по време на строителството и извършване на строително-монтажни работи на отоплителна инсталация в РДГП Кюстендил-управление“. Обособена позиция № 2: „Оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и координатор по безопасност и здраве за обект „Изграждане на отоплителна инсталация в РДГП Кюстендил-управление”“. 20.06.2019 г.  17:30 ч.
9089237 17.06.2019 г. Община Камено, област Бургас „Проектиране и изграждане на две детски площадки за игра на открито в ДГ „Слънце“, Община Камено“ 02.07.2019 г.  17:00 ч.
9089236 17.06.2019 г. Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе „Комплексни мероприятия по привеждане на Фериботен терминал Силистра в съответствие със законовите изисквания“ 20.06.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089232 14.06.2019 г. Община Смядово  „Благоустрояване на търговска зона в УПИ II в кв. 62б и участък от ул. „З. Ж. Величков“ от ОТ 37 до ОТ 40 в гр. Смядово”. 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9089225 14.06.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Преустройство на първи етаж от съществуваща сграда с кадастрален номер 64-2/196 в помещение за архив към Управление „Счетоводство” 21.06.2019 г.  16:00 ч.
9089224 14.06.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на благоустрояване на дворно пространство в ДЯ „Пролет” и ДЦДТМУ „Надежда”, което включва благоустрояване на прилежащо пространство към Детски ясли и благоустрояване на прилежащо пространство към ДЦДТМУ”Надежда” в гр. Свиленград. 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089223 14.06.2019 г. Столична община – Район „Оборище“ „Текущи ремонти на тротоари и пътни настилки по уличната мрежа на територията на район „Оборище“ – Столична община“. 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9089222 14.06.2019 г. Община Панагюрище Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на общински път Панагюрски колонии – местност „Манзул” от км 0+000 до км 7+660,78 подучастък от км 4+745 до км 5+020 26.06.2019 г.  17:00 ч.
9089218 14.06.2019 г. ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД СМР на галерията на транспортьори 8А,Б 26.06.2019 г.  16:00 ч.
9089216 14.06.2019 г. Община Бобов дол „Основен ремонт на: стълби и алея от кв. „Христо Ботев“ до кв. „Миньор“, гр. Бобов дол; стълби от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Свилен Русев“ – ул. „Дружба“; Алея от ул. „Никола Вапцаров“ – срещу „Кюстендилска вода“ ЕООД клон Бобов дол“ 27.06.2019 г.  17:15 ч.
9089206 14.06.2019 г. Община Панагюрище „Възстановяване на магистрален водопровод в местността „Поленак“, в района на яз. „Газян“, с.Бъта“ („Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с.Злокучене – реконструкция на водопровода от О.Ш. 4 до Панагюрище от т.50 до т.41 – авариен участък от т.47.2 до т.45.2 L=444м) 28.06.2019 г.  17:30 ч.
9089204 14.06.2019 г. Профилирана гимназия „Св.Климент Охридски“ гр. Елхово „Ремонтни дейности на Профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ – гр. Елхово“ по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонтни дейности на физкултурен салон“ и Обособена позиция № 2 „Ремонтни дейности на коридор и фоайета на 1ви етаж“ 24.06.2019 г.  16:00 ч.
9089196 14.06.2019 г. Община Пещера „Изпълнение на аварийни строителни работи по възстановяване на улици и пътища на територията на Община Пещера“. 25.06.2019 г.  17:30 ч.
9089194 14.06.2019 г. Изпълнителна агенция – Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове /ИА СОСЕЗФ/, гр. София Изграждане на климатична инсталация в ИА СОСЕЗФ 25.06.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089187 13.06.2019 г. Община Враца „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр. Враца“. Обект 1: Детска площадка- УПИ III кв. 76, по плана на ж.к. „Металург“- гр. Враца (инженеринг); Обект 2: Детска площадка- УПИ I-291, кв. 79, по плана на ж.к. „Металург“, ул.“Братя Миладинови“- гр. Враца (инженеринг); Обект 3: Детска площадка- УПИ I и IV, кв. 1, по плана на ж.к. „Река лева“, ул.“Остри Връх“-гр. Враца (инженеринг); Обект 4: Детска площадка- УПИ III, кв. 41, по плана на ж.к. „Дъбника“, ул. „Изгрев“, блок 36-гр. Враца (инженеринг); Обект 5: Детска площадка- УПИ II-381, кв. 4, по плана на ж.к. „Кулата“, ул.“Дъб“- гр. Враца (инженеринг); 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9089186 13.06.2019 г. Община Велики Преслав Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж: „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов“ с. Драгоево 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9089185 13.06.2019 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на четвърти етаж в корпус 2 на административната сграда на Агенция по геодезия картография и кадастър, находяща се в гр. София, ул. „Мусала“ 1, включително упражняване на авторски надзор 25.06.2019 г.  17:30 ч.
9089184 13.06.2019 г. Община Сливен Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на площадка за скейтборд в ЦГЧ, гр. Сливен“ 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9089181 13.06.2019 г. Община Септември „Изграждане на площадка за мини футбол в УПИ II – Детска градина, кв. 16 по план на с. Злокучене, община Септември“ 25.06.2019 г.  17:30 ч.
9089178 13.06.2019 г. Община Руен „Текущ ремонт на улици по населени места чрез бетониране” 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9089175 13.06.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора Реконструкция на енергийната система в „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара Загора – Основен ремонт на отоплителна инсталация – първи етап – частично – ІІ част. 26.06.2019 г.  16:00 ч.
9089174 13.06.2019 г. Районна Здравноосигурителна Каса /РЗОК/ – гр. Кюстендил „Извършване на ремонтни работи по покривна конструкция на сграда на РЗОК-Кюстендил ” 26.06.2019 г.  17:30 ч.
9089173 13.06.2019 г. „Софийска вода“ АД Изработка, доставка и монтаж на предпазни елементи от неръждаема стомана върху преливни ръбове в енергогасителното съоръжение на ПСПВ „Бистрица“. 24.06.2019 г.  16:30 ч.
9089168 13.06.2019 г. Начално училище „Свети Паисий Хилендарски“ гр. Банско „Ремонт на покрив и освежаване на фасада на НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр.Банско“ 24.06.2019 г.  16:00 ч.
9089166 13.06.2019 г. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ – Добрич АД Преустройство на съществуващо помещение за монтаж на компютърен томограф на първия етаж на Хирургическия корпус на „Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич“ АД 25.06.2019 г.  16:30 ч.
9089158 13.06.2019 г. Община Генерал Тошево Основни ремонти на обекти в гр. Генерал Тошево по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Преустройство, технологично оборудване и газифициране на кухненски блок в ДГ „Пролет”, гр. Генерал Тошево” и Обособена позиция №2: “ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА СПОРТНА ЗАЛА” в УПИ VII- училище, кв. 85, гр. Генерал Тошево, област Добрич 25.06.2019 г.  17:00 ч.
9089155 13.06.2019 г. Община Бяла, област Варна „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: „Модернизация на уличното осветление в гр. Бяла, област Варна“. Прогнозната стойност е разпределена както следва: 4 700.00 лева без ДДС за проектиране; 950.00 лева без ДДС за авторски надзор; 84 350.00 лева без ДДС за строителство; 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089150 13.06.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ АД – Ловеч “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата, експлоатирана от „В И К” АД, гр. Ловеч”. Обособени позиции – обществената поръчка е със 7 обособени позиции. 19.06.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089144 12.06.2019 г. Община Панагюрище „Благоустрояване на улици в с.Поибрене, с. Оборище и с. Попинци община Панагюрище” по обособени позиции: обособена позиция №1: „Благоустрояване на ул. „Св.Недельо Иванов“, с.Поибрене” – пътни работи обособена позиция №2: „Благоустрояване на улица „Милчовец“, с.Оборище” – пътни работи обособена позиция №3: „Благоустрояване на улица „Васил Левски“, с.Попинци” – пътни работи, I етап. 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089143 12.06.2019 г. Столична община – Район „Изгрев“ „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, топлоизолиране на външни стени и подмяна на дограма на корпус „А“ на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Латинка“ № 11, район „Изгрев“, Столична община“ 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9089138 12.06.2019 г. Община Дулово Рехабилитация на общински сгради в Община Дулово 27.06.2019 г.  17:00 ч.
9089134 12.06.2019 г. Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – Смолян „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА „ВЕТЕРИНАРНА ЛЕЧЕБНИЦА“, находяща се в УПИ ІІІ, кв.63 по устройствения план на гр.Девин, ПИ 20465.504.251, втори етап“. 24.06.2019 г.  16:30 ч.
9089113 12.06.2019 г. Община Каолиново Предметът на настоящата обществената поръчка е изграждане на пристройка към съществуваща масивна сграда – читалище в УПИ VIII, кв. 32, с. Дойранци, община Каолиново. Строително – монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат: Част: Архитектура; Част: Конструкции; Част: Електро в т.ч.: I. Табла и линии; II. Ел.инсталации; III. Заземителна инсталация; IV. Мълниезащита. 25.06.2019 г.  16:30 ч.
9089111 12.06.2019 г. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ /ДА „ДР и ВВЗ“/ Изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9089109 12.06.2019 г. Столична община – Район „Подуяне“ Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР, свързани с трайно ограждане на зелени площи с цел ограничаване на масово паркиране на автомобили в тях; възстановяване на зелени площи; възстановяване на части от съществуващи алеи в междублокови пространства с покрития от тротоарни плочи и асфалт; ремонт и възстановяване на съществуващо парково осветление в междублокови пространства; подмяна на амортизирана паркова мебел и кошчета в междублокови пространства; внасяне на нова трайна дървесна растителност в съществуващи зелени площи в междублокови пространства и други. 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9089104 12.06.2019 г. Община Русе „Строителство на обект „Осигуряване на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоцев Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж.к. Дружба, гр. Русе – Етап I“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089101 11.06.2019 г. Община Мирково Изпълнение на СМР на спортни площадки и съоръжения, намиращи се на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции: Обособена позиция № 1: Спортна площадка с.Буново, община Мирково; Обособена позиция № 2: Ремонт на Шентовска чешма с.Бенковски; Обособена позиция № 3: Ограда гробищен парк Смолско; Обособена позиция № 4: Ремонт на паметник на загиналите в Руско-турска война, с. Буново; Обособена позиция № 5: Ограда покрай магазина в с. Бенковски 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089097 11.06.2019 г. Столична община – Район „Изгрев“ „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, външна топлоизолация по ограждащи стени блок „А“ в Детска градина № 165 „Латинка“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Чарлз Дарвин“ № 19, район „Изгрев“, Столична община“ 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089082 11.06.2019 г. Община Чипровци Избор на изпълнител за СМР на обект: „ИЗГРАЖДАНЕ и ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ГР. ЧИПРОВЦИ,УПИ ХІV, кв.35, град Чипровци, община Чипровци 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9089080 11.06.2019 г. Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/ Ремонт на сграда – автоработилница в гр. Пловдив 24.06.2019 г.  16:00 ч.
9089078 11.06.2019 г. Община Родопи, област Пловдив „ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: Основен ремонт на улица „Стара планина“ в участък от о.т. 26, 29, 85 до о.т. 84 с. Ягодово, с приблизителна дължина 300 м.” 14.06.2019 г.  17:30 ч.
9089077 11.06.2019 г. Община Родопи, област Пловдив „ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „Основен ремонт на улица „3-ти Март“ в участък от о.т. 100, 212, 213 до о.т. 291, с. Марково, с приблизителна дължина 300 м.” 14.06.2019 г.  17:30 ч.
9089060 11.06.2019 г. Община Антоново, област Търговище “Основен ремонт на кметства в населени места в община Антоново по подобекти №1 „Основен ремонт на кметство в с.Добротица“ и №2 „Основен ремонт на кметство в с.Разделци“ 21.06.2019 г.  17:00 ч.
9089059 11.06.2019 г. Община Горна Малина „Текущ ремонт на уличната и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Горна Малина” 14.06.2019 г.  16:00 ч.
9089057 11.06.2019 г. Община Свиленград В предмета на поръчката се включва изпълнение на следните дейности: 1.Изготвяне от избрания ИЗПЪЛНИТЕЛ и предаване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение работния проект за обект: „Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т. 1531 по ПР гр.Свиленград“; 2.Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т. 1531 по ПР на гр.Свиленград“ 3.Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на улица между о.т.1530 и о.т. 1531 по ПР на гр.Свиленград“ Дължина на улицата е 43 м. Забележка: Дължината на улиците е измерена по оста. (между о.т. 1530 – о.т.1531) 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9089053 11.06.2019 г. Община Гърмен „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство, текущ ремонт и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на улици в с. Огняново“. 14.06.2019 г.  17:00 ч.
9089042 11.06.2019 г. 18-то Средно училище – Уилям Гладстон, гр. София „Текущ ремонт на фоайе, коридори и класни стаи в 18-то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София“. 14.06.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9089021 10.06.2019 г. Център за специална образователна подкрепа – Бургас -/Старо име – Помощно училище – Отец Паисий, гр. Бургас/ Реновиране на фасади и частичен ремонт на покрива на „Център за специална образователна подкрепа гр.Бургас“. 20.06.2019 г.  16:30 ч.
9089020 10.06.2019 г. Община Ботевград „Извършване на строително монтажни работи на обекти на територията на община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ДГ „Здравец“, с.Трудовец“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с.Врачеш община Ботевград – етап 2, разположени в терен между осови точки – 3, 326, 305, 1, 16 и 298“. 13.06.2019 г.  17:30 ч.
9089010 10.06.2019 г. Община Свиленград Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на помещения в ДГ „Слънце“, гр. Свиленград”, като основните строителни дейности и количества са посочени в КСС (Образец №8.1). 20.06.2019 г.  17:30 ч.
9089000 10.06.2019 г. Община Долна Митрополия „Бетониране на улична мрежа в населени места от територията на община Долна Митрополия“ Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект №1: Ремонт на ул. „Никола Дъбовянов“в с. Байкал от ОТ72 до ОТ49; 2. Подобект №2: Ремонт на ул.“Стара Планина“ в с.Байкал от ОТ49 до ОТ50; 3. Подобект №3: Ремонт на ул.“Коста Златарев“ в с.Брегаре ОТ75 до ОТ76; 4. Подобект №4: Ремонт на улица „Граф Игнатиев“ в с.Горна Митрополия от ОТ73 до ОТ35; 5. Подобект №5: Ремонт на ул.“В.Априлов“ с.Горна Митрополия от ОТ37 до ОТ35 ; 6. Подобект №6: Ремонт на ул.“Дунав“ с.Подем от ОТ1 до ОТ3; 7. Подобект №7: Ремонт на ул“Кайлъка“ с.Ставерци от ОТ47 до ОТ223; 8. Подобект №8: Ремонт улица „Пирин “ в гр.Долна Митрополия от ОТ74 до ОТ61. 20.06.2019 г.  17:00 ч.
9088995 10.06.2019 г. Община Свиленград ,,Текущ ремонт на помещения в ДГ”Радост”, гр.Свиленград. 20.06.2019 г.  17:30 ч.
9088993 10.06.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Повишаване надеждността на захранванията на периметровите охранителни системи 25.06.2019 г.  16:00 ч.
9088989 10.06.2019 г. Община Априлци Целта на настоящата поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да реализира строително-монтажни дейности за ремонт на храм „Св.Илия”. 12.06.2019 г.  16:30 ч.
9088986 10.06.2019 г. Община Димитровград „Дейности за подготовка по зимно поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград” 20.06.2019 г.  17:00 ч.
9088984 10.06.2019 г. Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна „Изграждане на полигон за спасителни средства (Център за обучение по използване на корабни спасителни средства) за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ във войскови район (ВР) 1318“ 24.06.2019 г.  17:00 ч.
9088982 10.06.2019 г. Столична община – Район „Лозенец“ Ремонт на комбинирано игрище минифутбол/баскетбол с размери 32/18 М. в двора на 35 СУ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“, ул. „Добри Войников“ № 16 на територията на район „Лозенец“ 21.06.2019 г.  16:00 ч.
9088980 10.06.2019 г. Община Марица, област Пловдив „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж „Административна сграда” в УПИ XV – поща, кметство, магазин, младежки дом, кв.12, по плана на с. Трилистник, Община „Марица”. 21.06.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9088969 07.06.2019 г. Университет по хранителни технологии /УХТ/ – Пловдив „Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университета по хранителни технологии” 10.06.2019 г.  16:30 ч.
9088967 07.06.2019 г. Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт /ПГМЕТТ/ – Христо Ботев, гр. Шумен Предметът на настоящата обществената поръчка е външно саниране на учебната сграда по фасади запад и юг и ремонт на покрива на Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“, гр. Шумен в т.ч.: I. Саниране фасади юг и запад и топлоизолация частично в подпокривно пространство; II. Ремонт на покрив учебен корпус. 18.06.2019 г.  16:00 ч.
9088964 07.06.2019 г. Основно училище /ОУ/ „Неофит Рилски/ гр. Костандово Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: Ремонт ОУ “Неофит Рилски“ град Костандово, община Ракитово. 20.06.2019 г.  17:00 ч.
9088961 07.06.2019 г. Община Пазарджик „Водопроводна мрежа по ул. „Стоян Ангелов” между бул. „Ал. Стамболийски” и бул. „Г. Бенковски”, град Пазарджик” 24.06.2019 г.  17:30 ч.
9088959 07.06.2019 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площадково пространство пред Пенсионерски клуб в ж.к. „Загоре“, гр. Нова Загора“. Предмет на поръчката е основен ремонт на площадковото пространство пред Пенсионерския клуб в жк. „Загоре”, гр. Нова Загора. 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088949 07.06.2019 г. Община Тервел Обновяване на клубна зала към читалище „Димитър Дончев-Доктора 1893“ и фонтан в прилежащото пространство в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Тервел, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 12.06.2019 г.  17:00 ч.
9088946 07.06.2019 г. Община Банско Обектът предвижда изместване на второстепенната (улична) канализационна мрежа и СКО до имотна граница. Обхват на проектната разработка е участъкът от ул. “Васил Коларов“ до ул. „Иван Галчев“ в град Добринище. 18.06.2019 г.  17:00 ч.
9088942 07.06.2019 г. Командване на военноморските сили, гр.Варна „Извършване на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140“ с две обособени позиции (ОП): ОП №1 – „Ремонт на помещения на ГСМ лаборатории във в.ф. 32140-Варна”. ОП№2 – „Ремонт на покрив и фасада на център за подготовка на водолази и бордни спасители във в.ф. 32140-Варна“. 19.06.2019 г.  17:00 ч.
9088938 07.06.2019 г. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов „Хидроизолация на покрив на многофункционална спортна зала на СА „Д. А. Ценов” 21.06.2019 г.  16:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9088937 06.06.2019 г. Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна Избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтни дейности за смяна предназначение и реконструкция на част от сграда за нуждите на Филиал Шумен към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна 10.06.2019 г.  17:00 ч.
9088926 06.06.2019 г. Община Нова Загора „Изграждане на детски кът в Детска градина „Слънчице“ в УПИ ІІ, кв. 244 по ПУП на гр. Нова Загора“. Предмет на ремонта /изграждане на детски кът/ е дворно пространство на детска градина „Слънчице” . Предвидена е разбиването на стар съществуващ бетонов басейн, разбиване на стара асфалтова настилка и на тяхно място ще се изпълни трошенокаменна настилка върху която ще се положи и армирана бетонова настилка, която ще послужи за основа на предвидената ударопоглъщаща настилка. Ще се монтират девет броя детски съоръжения за игра и други, в съответствие с одобрен технически проект и Разрешение за строеж № АГ-08-40/14.05.2019 г. на гл. архитект на Община Нова Загора. 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088925 06.06.2019 г. Община Нова Загора „Основен ремонт на площад с. Любенова махала“. Предмет на ремонта е площадното пространство пред сградата на кметство с. Любенова махала. Предвидена е подмяна на старите каменни бордюри с нови и също подмяна на старата настилка пред сградата на кметството с нова от бехатон, подмяна на съществуващите осветителни стълбове на парковото осветление и други, в съответствие с одобрен технически проект и Разрешение за строеж № АГ-08-45/15.05.2019 г. на гл.архитект на Община Нова Загора. 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088923 06.06.2019 г. Столична община – Район „Панчарево“ Външен ремонт на административна сграда на ул. „Сини вир“ № 2 17.06.2019 г.  16:30 ч.
9088912 06.06.2019 г. Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Монтана В обхвата на обществената поръчка са включени строително-ремонтни работи по грундиране, шпакловане и боядисване на коридори и работни помещения в сградата на РЗОК-Монтана, находяща се на адрес: гр. Монтана, бул.“Трети март“ №41, включително доставка на материали, грундиране, шпакловане и боядисване, както и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на ремонтните работи в съответствие с техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове. 12.06.2019 г.  17:00 ч.
9088908 06.06.2019 г. Столична община – Район „Панчарево“ Конструктивно укрепване на сградата на работилницата в 83 ОУ „Елин Пелин“, с. Панчарево, район Панчарево-Столична община“ 17.06.2019 г.  16:30 ч.
9088907 06.06.2019 г. Община Велинград Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: «Ремонт на ул.„Вела Пеева” в с.Пашови, Община Велинград, Област Пазарджик». 17.06.2019 г.  17:00 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9088867 04.06.2019 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК, находящи се в гр. София, бул. „Черни връх” № 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. „Дружба” бл. 35, вх. В, ап. 39, включително упражняване на авторски надзор. 07.06.2019 г.  17:30 ч.
9088865 04.06.2019 г. Община Съединение “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение” 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088863 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Св. Климент Охридски“, ПИ 10135.1507.1023 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088857 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“, ПИ 10135.2563.321 по КК, район „Приморски“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088856 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св. Иван Рилски“, ПИ 10135.3517.3 по КК, по плана на ж. к. „Св. Иван Рилски“, гр. Варнa“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088855 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Захари Стоянов“, ПИ 10135.2562.244 по КК, по плана на ж. к. „Чайка“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088854 04.06.2019 г. Община Варна “Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Гео Милев“, ПИ 10135.3512.158 по КК, по плана на II м.р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна “ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088853 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Константин Арабаджиев“, ПИ 10135.1501.955 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088852 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Антон Страшимиров“, ПИ 10135.3512.50 по КК, по плана на I м.р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088851 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Неофит Бозвели“, ПИ 10135.3512.165 по КК, по плана на II м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088850 04.06.2019 г. Община Сливница Реконструкция на площад в с. Алдомировци, УПИ XI-За площад, кв. 3, с. Алдомировци, Община Сливница. 14.06.2019 г.  17:00 ч.
9088849 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Елин Пелин“, ПИ 10135.51.105 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088848 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Любен Каравелов“, ПИ 10135.5502.166 по КК, по плана на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088847 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Стоян Михайловски“, ПИ 10135.4505.81 по КК, по плана на II м.р. на ж. к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088846 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Цар Симеон I“, ПИ 10135.1501.270 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088845 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Христо Смирненски“, ПИ 72709.501.181 по КК, по плана на с. Тополи, общ. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088842 04.06.2019 г. Община Варна Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУЕО „А. С. Пушкин“, ПИ 10135.1505.59 и ПИ 10135.1505.60 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088840 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св. Климент Охридски“, УПИ II-384 по плана на с. Константиново, общ. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088839 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Капитан Петко Войвода“, ПИ 10135.5510.491 по КК, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088838 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Патриарх Евтимий“, ПИ 10135.4504.499 по КК, по плана на I м.р. на ж. к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088836 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в VII СОУ „Найден Геров“, ПИ 10135.2558.100 по КК, район „Приморски“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088835 04.06.2019 г. Община Елхово „Частичен ремонт на покрив на детска градина „Невен“ – филиал в с. Гранитово и с. Лесово и базата на детска градина „Невен“ – в гр. Елхово, ул. „Славянска“ №6“ 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088834 04.06.2019 г. Община Чупрене – област Видин „ОР площад с.Търговище“ Ремонтът включва доставка и монтаж на бордюри и направа на нова тротоарна настилка. 14.06.2019 г.  16:00 ч.
9088832 04.06.2019 г. Община Троян „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“, гр. Троян – II етап от ОК 151 до РШ 10“ 19.06.2019 г.  17:30 ч.
9088827 04.06.2019 г. Столична община – Район „Овча купел“ „Усилване на междуетажните, стоманобетонни плочи над басейна, физкултурния салон и музикалния салон в блок А на ДГ № 39 „Пролет“ на територията на СО – район „Овча купел“ по одобрен работен проект и Разрешение за строеж № 05 от 20.01.2017 г., издадено от Гл. архитект на СО – район „Овча купел”. 07.06.2019 г.  17:00 ч.
9088823 04.06.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив. Строително – монтажните работи ще се извършват след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник и след изрично възлагане от Възложителя. 14.06.2019 г.  16:30 ч.
9088813 04.06.2019 г. Министерство на икономиката Извършване на текущи ремонти в сградите на Министерство на икономиката. 07.06.2019 г.  17:30 ч.
9088811 04.06.2019 г. Община Септември „Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“ 07.06.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9088867 04.06.2019 г. Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК, находящи се в гр. София, бул. „Черни връх” № 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. „Дружба” бл. 35, вх. В, ап. 39, включително упражняване на авторски надзор. 07.06.2019 г.  17:30 ч.
9088865 04.06.2019 г. Община Съединение “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение” 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088863 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Св. Климент Охридски“, ПИ 10135.1507.1023 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088857 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в IV ЕГ „Фредерик Жолио Кюри“, ПИ 10135.2563.321 по КК, район „Приморски“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088856 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св. Иван Рилски“, ПИ 10135.3517.3 по КК, по плана на ж. к. „Св. Иван Рилски“, гр. Варнa“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088855 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Захари Стоянов“, ПИ 10135.2562.244 по КК, по плана на ж. к. „Чайка“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088854 04.06.2019 г. Община Варна “Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Гео Милев“, ПИ 10135.3512.158 по КК, по плана на II м.р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна “ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088853 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Константин Арабаджиев“, ПИ 10135.1501.955 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088852 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Антон Страшимиров“, ПИ 10135.3512.50 по КК, по плана на I м.р. на ж. к. „Младост“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088851 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Неофит Бозвели“, ПИ 10135.3512.165 по КК, по плана на II м.р. на ж.к. „Младост“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088850 04.06.2019 г. Община Сливница Реконструкция на площад в с. Алдомировци, УПИ XI-За площад, кв. 3, с. Алдомировци, Община Сливница. 14.06.2019 г.  17:00 ч.
9088849 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Елин Пелин“, ПИ 10135.51.105 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088848 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУ „Любен Каравелов“, ПИ 10135.5502.166 по КК, по плана на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088847 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Стоян Михайловски“, ПИ 10135.4505.81 по КК, по плана на II м.р. на ж. к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088846 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Цар Симеон I“, ПИ 10135.1501.270 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088845 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Христо Смирненски“, ПИ 72709.501.181 по КК, по плана на с. Тополи, общ. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088842 04.06.2019 г. Община Варна Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в СУЕО „А. С. Пушкин“, ПИ 10135.1505.59 и ПИ 10135.1505.60 по КК, район „Одесос“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088840 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Св. Климент Охридски“, УПИ II-384 по плана на с. Константиново, общ. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088839 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Капитан Петко Войвода“, ПИ 10135.5510.491 по КК, по плана на кв. „Галата“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088838 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Патриарх Евтимий“, ПИ 10135.4504.499 по КК, по плана на I м.р. на ж. к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088836 04.06.2019 г. Община Варна „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в VII СОУ „Найден Геров“, ПИ 10135.2558.100 по КК, район „Приморски“, гр. Варна“ 17.06.2019 г.  17:30 ч.
9088835 04.06.2019 г. Община Елхово „Частичен ремонт на покрив на детска градина „Невен“ – филиал в с. Гранитово и с. Лесово и базата на детска градина „Невен“ – в гр. Елхово, ул. „Славянска“ №6“ 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088834 04.06.2019 г. Община Чупрене – област Видин „ОР площад с.Търговище“ Ремонтът включва доставка и монтаж на бордюри и направа на нова тротоарна настилка. 14.06.2019 г.  16:00 ч.
9088832 04.06.2019 г. Община Троян „Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“, гр. Троян – II етап от ОК 151 до РШ 10“ 19.06.2019 г.  17:30 ч.
9088827 04.06.2019 г. Столична община – Район „Овча купел“ „Усилване на междуетажните, стоманобетонни плочи над басейна, физкултурния салон и музикалния салон в блок А на ДГ № 39 „Пролет“ на територията на СО – район „Овча купел“ по одобрен работен проект и Разрешение за строеж № 05 от 20.01.2017 г., издадено от Гл. архитект на СО – район „Овча купел”. 07.06.2019 г.  17:00 ч.
9088823 04.06.2019 г. Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив Изграждане на водопроводи по ул. „Антон Тайнер” и ул. „Иларион Макариополски” и реконструкция на съществуваща канализация по ул. „Антон Тайнер” в гр. Пловдив. Строително – монтажните работи ще се извършват след подписване на договор с избрания за Изпълнител участник и след изрично възлагане от Възложителя. 14.06.2019 г.  16:30 ч.
9088813 04.06.2019 г. Министерство на икономиката Извършване на текущи ремонти в сградите на Министерство на икономиката. 07.06.2019 г.  17:30 ч.
9088811 04.06.2019 г. Община Септември „Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“ 07.06.2019 г.  17:30 ч.

 

ID Публикуван на Възложител Описание Срок за получаване нa оферти1
9088797 03.06.2019 г. Община Тунджа, област Ямбол Предмета на обществената поръчка включва извършване на основен ремонт на ул. „Г. С. Раковски“, о.т. 45 – 40 – 39 – 60 – 61 – 62 -72 – 67- 68 по ПУП на с. Крумово, Община „Тунджа“ – I етап – платно за движение в участъка от о.т. 60 до о.т. 67“. 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088794 03.06.2019 г. Община Козлодуй „Вътрешен ремонт на ОДЗ „Радост” в с. Гложене, община Козлодуй” 13.06.2019 г.  17:00 ч.
9088793 03.06.2019 г. Община Мизия „Частичен ремонт на ул. „Васил Левски“ гр. Мизия“ 13.06.2019 г.  17:00 ч.
9088789 03.06.2019 г. Община Белослав „Аварийно-възстановителни мероприятия по възстановяване и укрепване на пропадаща част от гробищен парк в гр. Белослав“ 13.06.2019 г.  17:00 ч.
9088777 03.06.2019 г. Община Велики Преслав Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж: „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов“ с. Драгоево 13.06.2019 г.  17:00 ч.
9088774 03.06.2019 г. Община Камено, област Бургас „Проектиране и изграждане на две детски площадки за игра на открито в ДГ „Слънце“, Община Камено“ 17.06.2019 г.  17:00 ч.
9088768 03.06.2019 г. „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй Рехабилитация настилка на паркинг, гаражи и спортно игрище на ПОК „Леденика“ 17.06.2019 г.  16:00 ч.
9088766 03.06.2019 г. Община Враца „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр. Враца“ В изпълнение на възложената обществена поръчка следва да се осъществи проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на детски площадки на територията на гр. Враца, както следва: Обект 1: Детска площадка- УПИ III кв. 76, по плана на ж.к. „Металург“- гр. Враца (инженеринг); Обект 2: Детска площадка- УПИ I-291, кв. 79, по плана на ж.к. „Металург“, ул.“Братя Миладинови“- гр. Враца (инженеринг); Обект 3: Детска площадка- УПИ I и IV, кв. 1, по плана на ж.к. „Река лева“, ул.“Остри Връх“-гр. Враца (инженеринг); Обект 4: Детска площадка- УПИ III, кв. 41, по плана на ж.к. „Дъбника“, ул. „Изгрев“, блок 36-гр. Враца (инженеринг); Обект 5: Детска площадка- УПИ II-381, кв. 4, по плана на ж.к. „Кулата“, ул.“Дъб“- гр. Враца (инженеринг); 13.06.2019 г.  17:00 ч.
9088765 03.06.2019 г. Община Грамада ОСНОВЕН РЕМОНТ И АСФАЛТИРАНЕ НА ПЛОЩАД В С. МЕДЕШЕВЦИ, ОБЩ.ГРАМАДА, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. ШЕСТТЕ ПАРТИЗАНИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. ПЕТЪР БЕРОН В ГР. ГРАМАДА, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА УЛ. ГАВРИЛ ГЕНОВ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.ЕДИНАДЕСЕТА В С. МИЛЧИНА ЛЪКА , ОБЩИНА ГРАМАДА ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 06.06.2019 г.  17:00 ч.