Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913907)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

29.05.2019 г. 

Преписка:

00580-2019-0015

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СТАРО ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА САМОКОВ”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (913808)

Възложител:

Община Искър

Получен на:

29.05.2019 г. 

Преписка:

01026-2019-0007

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води от В и К оператор за нуждите на Община Искър“ за срок от 36 месеца, считано от 17.06.2019 г. до 17.06.2022 г. съгласно Приложение №1 „Списък на обектите на Община Искър, до които ще се доставя вода“,

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (913767)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

29.05.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0099

Процедура:

Публично състезание

Име:

Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Светкавица“, ВЛ 110 кV „Поройна“ и ВЛ 110 кV „Въбел”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913366)

Възложител:

Ученически отдих и спорт ЕАД, гр. София

Получен на:

27.05.2019 г. 

Преписка:

02335-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913756)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

28.05.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0024

Процедура:

Публично състезание

Име:

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА УЛ.ИВАН ВАЗОВ, ГР.ПЕРНИК НАД РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-6 /СОФИЯ-РАДОМИР/ И ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ-РАДОМИР

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913720)

Възложител:

Община Созопол

Получен на:

28.05.2019 г. 

Преписка:

00568-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

Асфалтиране, преасфалтиране, асфалтови кърпежи, основен и локален ремонт, както и дейности по превантивното поддържане на улична мрежа общински и местни пътища на територията на община Созопол

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913715)

Възложител:

Община Генерал Тошево

Получен на:

28.05.2019 г. 

Преписка:

00964-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913686)

Възложител:

Община Лесичово

Получен на:

28.05.2019 г. 

Преписка:

00230-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за реализиране на обект: „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Лесичово, общ.Лесичово“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913671)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

28.05.2019 г. 

Преписка:

00126-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в местност „Чешме тарла“ в ПИ20.108, ПИ20.109 и ПИ86.21, в землището на с. Равда, община Несебър, обл. Бургас

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913584)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Монтана

Получен на:

28.05.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0058

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на газова инсталация и ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на ТП на НОИ – Монтана

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913566)

Възложител:

„Метрополитен“ ЕАД – София

Получен на:

28.05.2019 г. 

Преписка:

00423-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт и преустройство на северен подлез на метростанция „НДК“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913552)

Възложител:

Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

28.05.2019 г. 

Преписка:

05070-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на два броя сгради (гаражи) в ЗЖУ – Бургас

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (913526)

Възложител:

Община Казанлък

Получен на:

27.05.2019 г. 

Преписка:

00119-2019-0008

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Основен ремонт на надлез „Катекс“ – участък от бул. „Розова долина“ от кръговото кръстовище с ул. „Бачо Киро“ до пътен възел на околовръстен път – гр.Казанлък“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913515)

Възложител:

Община Попово

Получен на:

27.05.2019 г. 

Преписка:

00012-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на тротоарни настилки в Община Попово“ по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913476)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

27.05.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0031

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913385)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Петка“ АД – Видин

Получен на:

27.05.2019 г. 

Преписка:

00425-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на резервно електрозахранване на отговорни консуматори в МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913357)

Възложител:

Община Брацигово

Получен на:

27.05.2019 г. 

Преписка:

00765-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр.Брацигово.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913319)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

27.05.2019 г. 

Преписка:

00189-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ по 5/ пет/ обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913260)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00116-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт покрив детска ясла № 3, ул. „Шести септември“ № 1 в гр. Лом“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913256)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0036

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на сградата на Дом за пълнолетни лица с деменция „Свети Мина“ с. Падеш“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913108)

Възложител:

Община Плевен

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00226-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛ. «СВОБОДА» И ПЕШЕХОДНА УЛ.«ВАСИЛ ЛЕВСКИ» ОТ ПЛ. «СВОБОДА» ДО ПЛ. «СТ. СТАМБОЛОВ», ГР. ПЛЕВЕН

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913020)

Възложител:

Столична община – Район „Овча купел“

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

01268-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за ЕЕ на многофамилна жилищна сграда на територията на СО район Овча купел във връзка с НПЕЕМЖС приета с ПМС №18/02.02.2015г. по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912912)

Възложител:

Столична община

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0049

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Обновяване на зони и подобекти от парк „Дружба“– етап I“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912742)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

21.05.2019 г. 

Преписка:

00116-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на контролно – измервателна система /КИС/ за инструментален мониторинг на периодично активно свлачище с идентификационен номер № MON 24,44238,92,01 и съставните му периодично активни свалчища с № MON 24,44238,92,01,01 И № MON 24,44238,92,01,02 регистрирани в кв. Боруна – гр. Лом”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913297)

Възложител:

Община Попово

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00012-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Текущ ремонт на улична мрежа в села от община Попово” по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913281)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00413-2019-0015

Процедура:

Публично състезание

Име:

,, Ремонт на туристически заслон ‘‘

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913279)

Възложител:

Община Струмяни

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00579-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по проект за „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913258)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0021

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация на ул.Граово, гр.Перник

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913250)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0020

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на ул.Палма, кв.Ралица , пътна и ВиК част

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (913242)

Възложител:

Община Белово

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00112-2019-0002

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект „ „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р. Яденица, в участъците на гр. Белово , с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията ЕТАП 2 ПО КОРИТОТО НА Р.ЯДЕНИЦА В ЧЕРТИТЕ НА РЕГУЛАЦИЯ НА ГР.БЕЛОВО.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913240)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВОДОПРОВОД И УЛИЧНА НАСТИЛКА НА УЛ.СОФИЙСКО ШОСЕ от ОТ 191 ДО ОТ 27 ГР.ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (913236)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0035

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Избор на изпълнител за извършване на ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград, по обособени позиции:Обособена позиция № 1: „Изкърпване на общински път BLG 2061 (Благоевград –Бистрица – лет. Бодрост) от км. 0+000 до км. 29+400“;Обособена позиция № 2: „Направа на габиони на общински път BLG 2062“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913234)

Възложител:

Община Лъки

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00608-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР, по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1: Реконструкция и рехабилитация на улица „Речна“ между о.т.209 и о.т. 261 и благоустрояване в кв. 18, 56 и 57 по ПУП на град Лъки, община Лъки; Обособена позиция № 2: Реконструкция и рехабилитация на улица „Възраждане“ между о.т.153 и о.т. 154; улица „Освобождение“ между о.т.154 и о.т. 218; улица „Миньорска“ между о.т. 218 и о.т. 213 и благоустрояване в кв. 15, 18 и 22 по ПУП на град Лъки, община Лъки;

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913223)

Възложител:

Община Своге

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00227-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913146)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00244-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонтни дейности по уличната мрежа в населените места на територията на община Самуил

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913130)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00814-2019-0022

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с реализация на вертикална планировка в гр. Враца“ .

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913106)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

23.05.2019 г. 

Преписка:

00211-2019-0015

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 4 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912989)

Възложител:

Община Габрово

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

00038-2019-0024

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на участъци от общински пътища и улици в община Габрово по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912973)

Възложител:

Община Ябланица

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

00818-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот № 000463 в гр. Ябланица, местност „Зейков рът“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912965)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

00307-2019-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912944)

Възложител:

Национален исторически музей, гр. София

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

03618-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

“РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-СОФИЯ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912877)

Възложител:

Община Левски

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

00794-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Изграждане на транспортно-комуникационна алея при блок „Локомотив“ гр.Левски”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912840)

Възложител:

Община Омуртаг

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

00449-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на „Рехабилитация на ул. Климент Охридски и част от ул.Генерал Тотлебен, гр.Омуртаг”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912821)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

22.05.2019 г. 

Преписка:

00239-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ Благоустрояване и основен ремонт на настилки по общински пътища и улици в населените места от Община Момчилград“ в две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912583)

Възложител:

Община Симеоновград

Получен на:

21.05.2019 г. 

Преписка:

00638-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа и прилежащите съоръжения в град Симеоновград,както следва:Г.Бенковски,Неофит Рилски,Ст.Караджа,Патриарх Ефтимий,Янко Сакъзов и част от Хан Аспарух

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912514)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0033

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонт на улици на територията на община Благоевград

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912373)

Възложител:

Агенция „Митници“

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00334-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на съоръжения за отвеждане на високи води на р. Хаяз при ГКПП „Капитан Андреево“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912354)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0048

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонтни дейности на настилки по пътища и улици на територията на община Пловдив по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912702)

Възложител:

Община Рила

Получен на:

21.05.2019 г. 

Преписка:

00784-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР на обекти от техническата инфраструктура на гр. Рила, Община Рила, по три обособени позиции“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (912677)

Възложител:

Община Дупница

Получен на:

21.05.2019 г. 

Преписка:

00418-2019-0011

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Аварийно укрепване на път KNL 3063 /III-6232/ Дяково – Кременик, чрез изграждане на подпорна стена

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912641)

Възложител:

Община Елин Пелин

Получен на:

21.05.2019 г. 

Преписка:

00024-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строителство – реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на с. Равно поле, Община Елин Пелин“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912549)

Възложител:

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00063-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

ВР1004/СЗП – „Открита спортна площадка- тенис кортове в северозападен парк на Военна академия „Г. С. Раковски“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912519)

Възложител:

Община Две могили, област Русе

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00621-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на община Две могили

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912446)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0025

Процедура:

Публично състезание

Име:

Конструктивно укрепване,консервация и реставрация на сградата на Художествена галерия–гр.Силистра–Iви етап:Основен ремонт на покрива на Художествена галерия-гр.Силистра

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912410)

Възложител:

Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00566-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на бани, стаи и щрангове в студентски общежития бл.61 и бл.70 на НСА

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912386)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0029

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- ОУ „Любен Каравелов“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0019-С01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради– общинска собственост”, финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912357)

Възложител:

Община Венец

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00182-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на улици в с. Черноглавци, с. Габрица и с. Борци, община Венец”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (912320)

Възложител:

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД

Получен на:

20.05.2019 г. 

Преписка:

00246-2019-0049

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция и модернизация на Помпена станция при СОИ 7 и 8

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (912292)

Възложител:

Териториално поделение /ТП/- Варна при Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0022

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Възстановяване на проектните параметри на настилки 3 и 4 к. м., Пристанище Варна Запад “

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912074)

Възложител:

Община Ловеч

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00169-2019-0019

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт улици и алеи, община Ловеч“. Обособена позиция 1: „Авариен ремонт на улици в с. Соколово, община Ловеч“. Обособена позиция 2: „Ремонт на настилка алеи Зоопарк, гр. Ловеч“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912060)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Св. Пантелеймон“ АД – Ямбол

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00744-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доизграждане на Болничен Комплекс към МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол“ АД, гр. Ямбол“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911970)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0018

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти от социалната инфраструктура на Община Перник“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (911922)

Възложител:

Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0019

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Рехабилитация на вертикална южна кейова стена в Пристанищен терминал Русе-запад, ІІ-ри участък”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911842)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0051

Процедура:

Открита процедура

Име:

Преустройство на коловозно и стрелково развитие на гара Синдел Разпределителна – част от проект „Удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат-Синдел“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911836)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0027

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строително – ремонтни работи по 2 обособени позицииОбособена позиция № 1: „Изпълнение на строително –ремонтни работи по изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в урегулиран поземлен имот III в кв. 19, по плана на ж.к. „Братя Миладинови“, гр. Бургас“; Обособена позиция № 2: „Изпълнение на строително –ремонтни работи по изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в урегулиран поземлен имот I, кв. 16, кв. Акациите, гр. Бургас и преустройство на апартамент в бл.462, вх. б ет.1 ж. р. „Меден рудник“ за нуждите на Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21 годишна възраст“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911803)

Възложител:

Община Велико Търново

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00073-2019-0020

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонтно – възстановителни дейности в градски паркове и градини на територията на град Велико Търново”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912311)

Възложител:

Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

04147-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ в западната част на сутерена в блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912270)

Възложител:

Община Крумовград

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00467-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване на ж.к. „Дружба“, гр. Крумовград““

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912267)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ – Пловдив

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00512-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на сграда на катедра „Анатомия,Хистология и Ембриология“,катедра“Физиология“и“Департамент за езиково и спец. обучение“към МУ – гр.П-в,бул. „В.Априлов“ №15а по обособени позиции“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (912265)

Възложител:

Община Белово

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00112-2019-0001

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Аварийно укрепване на ляв устой на мост за „Дунева махала“ в с. Момина клисура, община Белово“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912263)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00244-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция (ЦНСТПЛД) с.Хума

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912258)

Възложител:

Община Крумовград

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00467-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР за обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград““

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (912244)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0024

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на северната фасада на общежитие „Албена“ – гр. Силистра

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912212)

Възложител:

Столична община – Район „Студентски“

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

01249-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция, основен ремонт на съществуваща сграда и разширение с едноетажно и двуетажно пристрояване на ДГ № 16 „Приказен свят“ в УПИ III, кв. 126, м. „Студентски град“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (912188)

Възложител:

Мини „Марица Изток“ ЕАД – Раднево

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00265-2019-0028

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт, реконструкция и удължение на електропроводи 2х3АС 185 мм2 и 2х3 АСО 400мм2, 6 и 20 кV на територията на рудник „Трояново- север“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912171)

Възложител:

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00268-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Отводняване и ремонт на нарушената цялост на бетоновите настилки в района около 9-то, 10-то и 11-то хале и изграждане на парк и открити места за почивка в РПЦ – гр. Харманли“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912135)

Възложител:

Община Кюстендил

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00426-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване и рехабилитиране на площи за обществено ползване“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912113)

Възложител:

Община Якимово

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00962-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт на общински път MON 1201/II-81,Mонтана-Лом/-Долно Церовене-/II-81/”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (912110)

Възложител:

„Софийска вода“ АД

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

00435-2019-0034

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова дифузорна система на биобасейните в СПСОВ Кубратово

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912076)

Възложител:

Учебен център МОМН

Получен на:

17.05.2019 г. 

Преписка:

02835-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на покрива на битовия корпус в Национален детски комплекс –с.Ястребино”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911771)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0032

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на ремонти на покриви на обекти,собственост на Община Благоевград,по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911761)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0031

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Стара планина“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (911473)

Възложител:

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара – Бургас“ по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912065)

Възложител:

Община Казанлък

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00119-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912054)

Възложител:

Община Ивайловград

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00041-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства, с две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (912027)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция вътрешната водопроводна мрежа на с. Катунци, община Сандански

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911963)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0027

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда – Социален център в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0019-С01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради- общинска собственост”, финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911951)

Възложител:

Областна администрация – област Хасково

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00344-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Поддържане на десния бряг на р.Марица чрез укрепване, както и почистване на реката от наносни отложения, на част от зоната между селата Великан и Ябълково”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911941)

Възложител:

Община Маджарово

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00548-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНА МРЕЖА НА СЕЛО ГОРНИ ГЛАВАНАК С ОБЩА ДЪЛЖИНА 673,35М, ОБЩИНА МАДЖАРОВО”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911908)

Възложител:

Агенция по вписванията

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00447-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преустройство и промяна предназначението на помещения в партер и сутерен за административен офис и архив за дейността на СВ – Бяла в сграда за обществено ползване, частна държавна собственост

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (911906)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00220-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, разрушени след ремонт на улични водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, на територията на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград,“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911904)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00841-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Зимна поддръжка на пътна мрежа в община Ковачевци – 2019 г.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911901)

Възложител:

Община Русе

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

00115-2019-0016

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911857)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Враца към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца

Получен на:

16.05.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0063

Процедура:

Публично състезание

Име:

Направа на нови горски пътища за нуждите на ДГС Враца

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911303)

Възложител:

Община Брезник

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00561-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“, разделена на единадесет ОП

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911270)

Възложител:

Община Карнобат

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00190-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪГЛАСНО ОДОБРЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА 3 БР. МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911261)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0026

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране и изпълнение на реплика на съществуващия през първата половина на ХХ век паметник на Александър Георгиев – Коджакафалията

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911179)

Възложител:

Община Пазарджик

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00385-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

“Ремонт на улици и пътища на територията на Община Пазарджик”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911799)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0050

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране и изграждане (инженеринг) пасарелка в района на гара Каспичан

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911766)

Възложител:

Община Маджарово

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00548-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО 2019 Г.”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911754)

Възложител:

Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

05070-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на строително-монтажни работи на административна сграда и сграда (учебно-битов корпус) в база гр. Берковица

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (911682)

Възложител:

Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0018

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН – 20 kV, пристанищен терминал Русе-изток“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911663)

Възложител:

Община Гоце Делчев

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00098-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на улици в села от Община Гоце Делчев“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (911594)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

Получен на:

15.05.2019 г. 

Преписка:

00353-2019-0049

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911035)

Възложител:

Столична община

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0044

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг (проектиране и строителство) за обект: Допълващо застрояване: пристройка на един етаж (Н до 3,60 м) към съществуващи едноетажни сгради, находящо се в УПИ ХІІ-37-„за адм. сграда и ПГ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911536)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00189-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Избор на изпълнител за извършване на строително ремонтни работи на детско отделение за обект: МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов“ – гр.Севлиево.“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911527)

Възложител:

Средно общообразователно училище „Йордан Йовков“ с. Рибново

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

05035-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и разширение на СУ „Йордан Йовков” село Рибново – инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911512)

Възложител:

Община Кърджали

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00322-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт и поддържане на улична мрежа и хоризонтална маркировка в гр. Кърджали

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911486)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0024

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР за въвеждане на енергоефективни мерки на сграда- НЧ „Васил Левски” в изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0019-С01 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради- общинска собственост”, финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911478)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0023

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911462)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на улици на територията на община Сандански

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911448)

Възложител:

Тракийски университет – Стара Загора

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00373-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на съществуващ двор към краварник в Учебно – опитно стопанство на Тракийски университет, гр. Стара Загора”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911426)

Възложител:

Община Борино

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00754-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Борино“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911323)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0046

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителство за изграждане на нова детска градина по проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911318)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00007-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на пазар гр. Мездра находящ се в гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски“ № 105

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911314)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

14.05.2019 г. 

Преписка:

00007-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Сердика“ № 7

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911223)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00007-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 43

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (911186)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0017

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Бетониране на задблоково пространство ул. “Георги Кисьов“ № 2, гр. Раднево и Благоустрояване на междублоково пространство ул. „Заводска“ № 6, гр. Раднево“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911171)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00007-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 2

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911167)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00007-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Мездра, ул. „Дунав” № 3 и № 5

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911149)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0021

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подготвителни дейности, организация на строителната площадка и строителни и монтажни работи на обект: “Ремонт и възстановяване на изправното експлоатационно състояние на яз.”Келанджика, в землището на с.Димитровче, общ.Свиленград”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911138)

Възложител:

Община Трън

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00147-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основни ремонти на междублокови пространства в гр. Трън по 6 (шест) обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911130)

Възложител:

Община Медковец

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00946-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция на общински път MON 1132 /ІІІ-114/ – Сталийска махала – Граница общ. ( Лом-Медковец ) -Аспарухово – Расово – /II-81/“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911118)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0023

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на покрив в СУ „Никола Вапцаров“, гр. Силистра – стара и нова част

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911066)

Възложител:

Община Главиница

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00368-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект: „ПРИСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СВАТБЕНА ЗАЛА В ГР.ГЛАВИНИЦА ( ПИ 15031.501.423)“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (911053)

Възложител:

Община Главиница

Получен на:

13.05.2019 г. 

Преписка:

00368-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор на обект:„Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул. ”Витоша” и ул. ”Оборище” в гр. Главиница, Подобект – „Прилежащи площи към Поликлиника, тротоари на ул. ”Оборище”, зелени площи и открит паркинг зад Читалище „Хр. Ботев”, в гр. Главиница”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910813)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

10.05.2019 г. 

Преписка:

00017-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Текущ ремонт на улици и пътища в общ. Берковица за 2019 г. по две обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910736)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0049

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил – Висока поляна от км 89+270 до км 95+220 с дължина 5950 м“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910704)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на двора на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания с адрес ул. Хайдукови № 83“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910702)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0029

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за изграждане на подлез към кв. „Грамада“ във връзка с реализацията на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Благоевград”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910699)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА ПО РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910521)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

08.05.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0029

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (910385)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

08.05.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0031

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР за единично изнасяне в кратки срокове на електромерни табла на имотна граница на рискови клиенти, с реконструкция и ново изграждане на мрежи НН на територията, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение България АД – град София и София Област

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (910381)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

08.05.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

Демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова комплектна разпределителна уредба 110 кV в подстанция „София-Център”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910922)

Възложител:

Община Крушари, област Добрич

Получен на:

10.05.2019 г. 

Преписка:

00613-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на улици в населени места на община Крушари“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910814)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Перник

Получен на:

10.05.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0039

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на аварийно стълбище и възстановяване на стоманената конструкция на четирите колони към административната сграда на ТП на НОИ – Перник.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (910768)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

10.05.2019 г. 

Преписка:

00239-2019-0005

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Брегоукрепване на централно градско дере гр. Момчилград – Етап първи”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (910722)

Възложител:

Община Генерал Тошево

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00964-2019-0011

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Ремонт тротоари по ул. ”Димитър Благоев” в участъка от ул. ”Патриарх Евтимий” до ул. ”П. Д. Петков” – дясно”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910716)

Възложител:

Община Златоград

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00183-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910691)

Възложител:

Община Костенец

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00484-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица „Езерище“, с. Костенец

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910681)

Възложител:

Община Костенец

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00484-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на уличен водопровод и реконструкция и рехабилитация на уличното платно, тротоари и бордюри на улица ”Стефан Караджа“ – от ул. ”Цариградско шосе” и ул. ”Перуника”, гр. Костенец

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910662)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на улици на територията на гр. Сандански

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910586)

Възложител:

Община Мирково

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00602-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация на пътна и улична мрежа и пътни съоръжения на територията на община Мирково по 5 (пет) обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910559)

Възложител:

Община Кула

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00827-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на улична мрежа в гр.Кула – пълен инженеринг“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910539)

Възложител:

Община Вълчи дол

Получен на:

09.05.2019 г. 

Преписка:

00160-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С ПРЕУСТАНОВЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ–ПРОМЯНА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ЧЛ.154,АЛ.2,Т.8 И ЧЛ.152,АЛ.2 ОТ ЗУТ–ЕТАПНО ИЗГРАЖДАНЕ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910255)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

00116-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт покрив и сграда на читалище „Съзнание“ с. Долно Линево“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (910069)

Възложител:

Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0016

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг и рехабилитация на външна водопроводна мрежа на I-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910518)

Възложител:

Община Ивайловград

Получен на:

08.05.2019 г. 

Преписка:

00041-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект за възстановяване на разрушени диги на река Бяла по 2 обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910497)

Възложител:

Столична община – Район „Лозенец“

Получен на:

08.05.2019 г. 

Преписка:

01262-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на район „Лозенец“ – Столична община включваща местност „Лозенец“, „Драгалевска спирка“, НПЗ „Хладилника – Витоша“, „Кръстова вада“, „Витоша ВЕЦ – Симеоново“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910494)

Възложител:

Община Батак

Получен на:

08.05.2019 г. 

Преписка:

00707-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: Ремонт и рехабилитация на ул.“Осемнадесета“, ул.“Двадесета“, ул.“Околовръстна“ и изграждане на подпорна стена на ул.“Двадесета“ в с.Фотиново, Община Батак

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910475)

Възложител:

Община Полски Тръмбеш

Получен на:

08.05.2019 г. 

Преписка:

00352-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на ул.“Търговска“, гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП I

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910315)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

08.05.2019 г. 

Преписка:

00138-2019-0022

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910264)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

00693-2019-0016

Процедура:

Публично състезание

Име:

Доставка, демонтаж, монтаж и пускане в експлоатация на нови асансьори – 3бр. в Клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910214)

Възложител:

Община Елин Пелин

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

00024-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на Ремонт и обновяване на сградата на Oбщина Елин Пелин, находяща се в УПИ III-за административен център, кв. 165, по плана на гр. Елин Пелин, Oбщина Елин Пелин”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910180)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Габрово

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0037

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Демонтаж, изработка и монтаж на нова дограма и монтаж на вътрешни алуминиеви щори в административната сграда на ТП на НОИ – Габрово“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910178)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

00502-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на болнични стаи и кабинети в Клиника по неврохирургия, находящи се на девети етаж, източно крило в основната сграда на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр.Варна

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910118)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

00212-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за аварийно бетониране на водоотвеждащ канал /дере/, минаващ през средата на с. Марикостиново.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910088)

Възложител:

Община Созопол

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

00568-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИНЖЕНЕРИНГ: проектиране, строителство, доставка и монтаж на оборудване и авторски надзор на обект: ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ I-за детска градина, кв. 15, с. Равадиново,община Созопол”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910021)

Възложител:

Община Две могили, област Русе

Получен на:

07.05.2019 г. 

Преписка:

00621-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

«РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА „КРАЛИ МАРКО“ ОТ ОК 105 ДО ОК 101 И ТРОТОАРИ НА УЛ. „ПЕТИ ПЕХОТЕН ДУНАВСКИ ПОЛК“ МЕЖДУ ОК 90 ПРЕЗ ОК 86, ОК 85 ДО ОК 84 В ГР. ДВЕ МОГИЛИ»

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910017)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00413-2019-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

,, Канализационна мрежа на гр.Горна Оряховица – Главен колектор II от ул. ,,Христо Смирненски ‘‘ до включване в Главен колектор III и Главен колектор III от о.т.568 до включване в Главен колектор I ’’

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910012)

Възложител:

Столична община

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0041

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община” по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (910009)

Възложител:

Община Попово

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00012-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Текущ ремонт на улична мрежа в села от община Попово” по обособени позиции

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (910001)

Възложител:

Община Варна

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00081-2019-0015

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на I Основно училище, гр. Варна“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909983)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00774-2019-0018

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на строителни и монтажни работи за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗООПАРК ГР.СТАРА ЗАГОРА“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909816)

Възложител:

Община Ботевград

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00257-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 6”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909800)

Възложител:

Община Ботевград

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00257-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 5”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909788)

Възложител:

Община Ботевград

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00257-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 4”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909778)

Възложител:

Община Ботевград

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00257-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в три сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 3”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909762)

Възложител:

Община Ботевград

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00257-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в четири сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 2”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909732)

Възложител:

Община Ботевград

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00257-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в пет сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909999)

Възложител:

Община Варна

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00081-2019-0014 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909949)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00151-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов“ №4, гр. Троян (РУ „Полиция“); МЖС на ул. „Христо Ботев“ №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев“ №266-272, гр. Троян“ по три обособени позиции.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909933)

Възложител:

„Софинвест“ ЕООД

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

01544-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително ремонтни работи на пътен подход / ул.46-та/ от бул. “Ботевградско шосе“ до депо за земни маси „Корията“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909923)

Възложител:

Община Перущица

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00448-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подпорна стена по Източния бряг на речното корито на Р.Перущинска (р.Стара), в зоната от УПИ-I зеленина до УПИ-VII-1146 включително, квартал 89 по регулационния план на град Перущица.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909895)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0014

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Основен ремонт тротоарни настилки в селата Бозвелийско, Венчан, Добрина, Петров дол и Тутраканци, община Провадия“ с пет обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909875)

Възложител:

Община Хитрино

Получен на:

03.05.2019 г. 

Преписка:

00172-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ДГ „ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА“ В С. ТИМАРЕВО ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909667)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

30.04.2019 г. 

Преписка:

00116-2019-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основно обновяване на зала „Балканиада” – гр. Лом”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909831)

Възложител:

Община Пещера

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00184-2019-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително-монтажни работи за повишаване на енергийна ефективност на сградите Дирекция Социален патронаж със звено Домашен социален патронаж,офиси и кухня, Дневен център за деца и младежи с увреждания

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (909825)

Възложител:

Териториално поделение /ТП/- Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ /ДППИ/

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0015 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преоборудване на ТП „Фар” и ТП „Магазия 1” – ниско и средно напрежение, Пристанище Бургас”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909819)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00450-2019-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител по Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) по особени позицииОбособена позиция 1: „Подпорна стена ДГ „Синчец“ в с. Стоян Михайловски, община Нови пазар” Обособена позиция 2: „Ремонт спортна зала „Христо Ботев“ в гр. Нови пазар , ул. „П. Берон“ 33” Обособена позиция 3: „Подмяна на дограма ДСП и обособяване на топла връзка между административна част и складове” в гр. Нови пазар, ул. „Хан Крум“ 1

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909801)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0013 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Основен ремонт тротоарни настилки в селата Градинарово, Комарево, Неново, Овчага, Снежина и Храброво, община Провадия“ с шест обособени позиции: Първа обособена позиция „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Градинарово”, Втора обособена позиция „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Комарево”, Трета обособена позиция „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Неново”, Четвърта обособена позиция „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Овчага”, Пета обособена позиция „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Снежина” и Шеста обособена позиция „Основен ремонт тротоарни настилки в с. Храброво”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909780)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

02.05.2019 г. 

Преписка:

00239-2019-0004

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Брегоукрепване на централно градско дере гр. Момчилград – Етап първи”