Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (919330)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00024-2019-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране и строителство на обект „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито по поречието на р. Габра в регулационните граници на село Караполци, община Елин Пелин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919277)
Възложител: Община Годеч
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00275-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II – етап 12“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919263)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Пловдив
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0090
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на огнеустойчиви врати за административните сгради на ТП на НОИ – Пловдив

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919260)
Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ – Пловдив ЕООД -/Старо наименование -Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ – Пловдив ЕООД- /Старо наименование – Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар /ОДОЗС/ – Пловдив ЕООД/
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00045-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД – база II

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919215)
Възложител: Община Ситово
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00630-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919188)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00613-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по проект “ Подмяна на довеждащи водопроводи към с.Лозенец и с.Северци, общ.Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919185)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00127-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере; облицовка на Централно дере от Центъра до ул.“М. Толбухин“; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере – покрита част и до вливането му, гр.Дългопол, Обл.Варна.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (919157)
Възложител: Столична община – Район „Подуяне“
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 01270-2019-0005
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Конструктивно-възстановителни работи в старата сграда на ДГ103 „Патиланско царство“, ул. „Гинци“ №16, ж.к.„Хаджи Димитър“, район „Подуяне“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919136)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00846-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улица, тротоари, съоръжения и принадлежности към нея – ул. Ротмистър Ат. Бендерев, гр. Сливница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919134)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00491-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Оряхово“, вкл. съпътстващата инфраструктура и доставка на необходимото оборудване за въвеждане на обекта в експлоатация“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919133)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на съществуващо Общинско депо за неопасни отпадъци” гр. Провадия, общ. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919088)
Възложител: Община Хаджидимово
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00191-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово и с. Абланица, община Хаджидимово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919064)
Възложител: Община Доспат
Получен на: 28.06.2019 г.
Преписка: 00166-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ на обект: Изграждане на „Градски център на гр.Доспат ”.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (919023)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0044
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Извършване на спешен ремонт на покрива на сгради с адрес: гр. Благоевград, ул. „Борис Ангелушев“ № 4 и № 6″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919019)
Възложител: Община Девня
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00510-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР по проект „Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня – гр. Девня, сградите на ОДЗ „Детелина“ и ЦДГ „Незабравка” по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (919004)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00322-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ – ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918997)
Възложител: Община Тервел
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00110-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на улици в населени места в Община Тервел по четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918991)
Възложител: Окръжен съд/ОС/ – Разград
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 01766-2019-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонтни работи в сградата на Окръжен съд Разград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918990)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0043
Процедура: Открита процедура
Име: „Противопожарни мероприятия за зала „Яворов“ и ремонт на помещения на Ансамбъл „Пирин“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918984)
Възложител: Столична община
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0066
Процедура: Открита процедура
Име: Допълнително изграждане на сгради към завода за Механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, разположен в с. Яна, местност ,,Садината”, район Кремиковци – инженеринг

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918979)
Възложител: Столична община – Район „Сердика“
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 01271-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на ремонтни дейности по изграждане на паркинги на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918976)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0033
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918967)
Възложител: Община Белене
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00661-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на канализация и подмяна на водопровод по ул. „Лозенец“, ул. „Пенчо Славейков“ и ул. „Сергей Румянцев“ в гр. Белене, община Белене“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918960)
Възложител: Университет за национално и световно стопанство /УНСС/
Получен на: 27.06.2019 г.
Преписка: 00062-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи в УНСС по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918617)
Възложител: Община Върбица
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 00965-2019-0014
Процедура: Открита процедура
Име: “Изграждане на Гурме ресторант към Общински комплекс за отдих , рекреация , търговия и услуги в УПИ VIII, кв. 2a, по плана на гр.Върбица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918588)
Възложител: Община Върбица
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 00965-2019-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „ Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (918562)
Възложител: ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 00246-2019-0065
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Строително монтажни работи по баластова призма на железен път

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918437)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00233-2019-0056
Процедура: Открита процедура
Име: Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино – Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918423)
Възложител: Община Варна
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0025
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918379)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Перник
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0047
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: мост при км 42+691 на път II-63 „Перник-Брезник-Трън“ ремонт и реконструкция“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918165)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 24.06.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0031
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена Галерия „Борис Денев“,гр. В.Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918140)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 24.06.2019 г.
Преписка: 00226-2019-0015
Процедура: Открита процедура
Име: Извънгаранционна поддръжка и ремонт на системата за улично осветление /СУО/ на територията на град Плевен и шест села на бюджетна издръжка към Община Плевен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918731)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 00212-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари в село Първомай, Община Петрич по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918729)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 00140-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на Община Ихтиман

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918703)
Възложител: Община Доспат
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 00166-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Благоустрояване на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча и с.Късак общ. Доспат, обл.Смолян

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (918618)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 00532-2019-0019
Процедура: Пряко договаряне
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ НА РЕКА „КОДЖАДЕРЕ“ , ПЪТ КЪМ СЕЛО ХРОМИЦА , ОБЩ. АРДИНО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918571)
Възложител: Община Белоградчик
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 00287-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и общинска сграда за образователни и социални услуги по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918559)
Възложител: Община Камено, област Бургас
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 01008-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на покрива на СУ „Христо Ботев“ , гр.Камено“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (918537)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО
Получен на: 26.06.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0118
Процедура: Публично състезание
Име: ПОДМЯНА ОБТЯЖКИ ОТ СТ.№ 63 ДО СТ.№ 90 НА НА ВЛ 400 KV ИВАН ПОПОВ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918485)
Възложител: Община Перник
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00589-2019-0030
Процедура: Публично състезание
Име: РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЪТЕН НАДЛЕЗ НА УЛ.ИВАН ВАЗОВ, ГР.ПЕРНИК НАД РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ I-6 /СОФИЯ-РАДОМИР/ И ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ-РАДОМИР

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (918481)
Възложител: Община Белово
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0004
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Избор на изпълнител за извършване на допълнително СМР за целите на проект „Ремонт, реконструкция на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Белово – ДГ „Щурче“ във връзка с изпълнение на Договор №13/07/2/0/00334 по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918458)
Възложител: Министерство на труда и социалната политика /МТСП/
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00422-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на текущи ремонти в помещения на Центровете за предоставяне на услуги по проект BG05M90PO001-3.002 „Центрове за заетост и социално подпомагане“ по ОП РЧР 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918411)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00900-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, община Аврен“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (918395)
Възложител: „Ей и Ес – 3С Марица изток I“ ЕООД
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 05242-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на изкопни, насипни и бетонни работи при поддръжка и ремонт на подземни тръбопроводи и съоръжения

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918378)
Възложител: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 05659-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на ремонт и преустройство на съществуваща сграда с административен адрес ул. „Каранова“ №2, гр. Ямбол”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918277)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00212-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително – монтажни работи за изграждане на физкултурен салон към Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918261)
Възложител: Община Чупрене – област Видин
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 01564-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (918242)
Възложител: Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 01158-2019-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг, доставка и монтаж на компенсиращи устройства на реактивна енергия в трафопостовете на пристанищен терминал Русе-запад“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (918211)
Възложител: Община Белово
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00112-2019-0003
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Изпълнение на СМР за обект: „Укрепителни мероприятия по съоръженията и корекцията на река Крива река – село Сестримо“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918202)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 25.06.2019 г.
Преписка: 00272-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и промяна предназначението на двуетажна масивна сграда- общинска собственост за Център за настаняване от семеен тип за пълноленти лица с деменция» в УПИ ІV- 96, кв.19, с.Плешивец, общ. Ружинци, обл.Видин-II етап”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918161)
Възложител: Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/
Получен на: 24.06.2019 г.
Преписка: 00537-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонти на сгради и площадки в ТП на ДПФЗД по четири обособени позиции за затворите в гр. Пловдив, гр. Плевен и гр. Сливен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918098)
Възложител: Община Своге
Получен на: 24.06.2019 г.
Преписка: 00227-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект “Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства в Община Своге“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918084)
Възложител: Община Братя Даскалови
Получен на: 24.06.2019 г.
Преписка: 00256-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора, по две обособени позиции” по ПРСР 2014-2020 г.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (918017)
Възложител: Община Етрополе
Получен на: 24.06.2019 г.
Преписка: 00099-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917986)
Възложител: Община Ветрино
Получен на: 24.06.2019 г.
Преписка: 00874-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване на настилката на улица в участъка ОК 37-36-52-57-58“, с.Момчилово, община Ветрино, област Варна

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (917937)
Възложител: Община Ямбол
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00339-2019-0008
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Проектиране и изграждане на благоустрояване, доставка и монтаж на параклис, УПИ І на кв.74е в жк. „Георги Бенковски“ и упражняване на авторски надзор”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917932)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0034
Процедура: Открита процедура
Име: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АНАЕРОБНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917927)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00580-2019-0019
Процедура: Открита процедура
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917919)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на улици в селата Градинарово, Снежина, Славейково, Черноок, Кривня, Равна, Неново, Черковна и Овчага с девет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917904)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00118-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Ремонт и преоборудване помещения в сграда (корпус в ДГ „Детски рай” – 2) за детска ясла”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917887)
Възложител: Община Лом
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00116-2019-0018
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, гр. Лом“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917879)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00536-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на енергийната система в УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД гр. Стара Загора – Основен ремонт на отоплителна инсталация -първи етап – частично – ІІ част.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917872)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00536-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройство на част от I етаж и сутерен на терапевтичен блок „В” в отд. по Хемодиализа и пристройки-коридор и евакуационна стълба

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917847)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00189-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи във връзка въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917802)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00532-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. ЖЪЛТУША, ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917773)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – София – Ректорат
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00398-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на текущ ремонт на сградния фонд на Медицински Университет – София по пет обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917753)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 21.06.2019 г.
Преписка: 00621-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: «ОСНОВЕН РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАД ПРЕД „КУЛТУРЕН ДОМ“ В СЕЛО КАЦЕЛОВО»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917706)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 20.06.2019 г.
Преписка: 00392-2019-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на улици в селата Житница, Бозвелийско, Бързица, Храброво, Китен, Блъсково, Тутраканци, Комарево и Чайка, община Провадия с девет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917699)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 20.06.2019 г.
Преписка: 00491-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Довършителни дейности на сградата на общинска администрация гр.Оряхово – етап I“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917689)
Възложител: Община Търговище
Получен на: 20.06.2019 г.
Преписка: 00299-2019-0009
Процедура: Открита процедура
Име: „Текущ ремонт на два обекта по проект „Сигурност в общността”, осъществяван по ОПРР 2014-2020, по 2 обособени позиции”. Обособена позиция №1 „Текущ ремонт на апартамент за създаване на „Ново наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 годишна възраст с капацитет 4 човека““ Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на „Център за обществена подкрепа” за разширяване на капацитета му“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917637)
Възложител: Община Борино
Получен на: 20.06.2019 г.
Преписка: 00754-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Изграждане и оборудване на спортна инфраструктура в с. Ягодина, община Борино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917618)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 20.06.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0033
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на 2 броя светофарни уредби на територията на Община Бургас по обособени позиции Обособена позиция № 1 „Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Българка“ и ул. “Ал. Стамболийски“ в кв. Ветрен, гр. Бургас, на път I-6 „София-Бургас“ км. 486+082; Обособена позиция № 2 „Светофарна уредба на кръстовище ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Генерал Гурко“ в ПИ 07079.611.272, ПИ 07079.608.301, ПИ 07079.600.291 по КК на гр. Бургас”.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (917614)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 20.06.2019 г.
Преписка: 00418-2019-0014
Процедура: Пряко договаряне
Име: Аварийно укрепване на път KNL 3063 /III-6232/ Дяково – Кременик, чрез изграждане на подпорна стена

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917609)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 20.06.2019 г.
Преписка: 00137-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи (СМР) на имоти – общинска собственост на територията на Община Лясковец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917239)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00056-2019-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ „Дружба – 1870“ гр. Харманли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917206)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00211-2019-0022
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на два обекта: обект №1“Реконструкция с преустройство на бивша сграда на МО в многофункционална обществена сграда и благоустрояване на терена в УПИ І-„за парк и общ. обсл.“, кв.360, гр. Хасково“ и обект №2:“Изграждане на паркова среда в УПИ I-„за парк“ в кв.864 и улица между осови точки 1224A и 38, гр. Хасково”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917184)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00385-2019-0009
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – Етап II”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917182)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00385-2019-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – Етап I”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917014)
Възложител: Община Доспат
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00166-2019-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат“ по две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916993)
Възложител: Община Варна
Получен на: 17.06.2019 г.
Преписка: 00081-2019-0022
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ на обект „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ в урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Варна, район „Младост“, ул. „Петко Стайнов“ 7, имот с идентификатор 10135.3513.148.24“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917470)
Възложител: Община Разград
Получен на: 19.06.2019 г.
Преписка: 00338-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на уличната мрежа в Бизнес зона „Перистър““

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (917467)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 19.06.2019 г.
Преписка: 02443-2019-0024
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – в землище на с. Гарван, община Габрово: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”, в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917408)
Възложител: Община Попово
Получен на: 19.06.2019 г.
Преписка: 00012-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНА ПОПОВО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917353)
Възложител: Столична община – Район „Изгрев“
Получен на: 19.06.2019 г.
Преписка: 01256-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (917341)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 19.06.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0031
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на отводнителна решетка, намираща се на Републикански път І – 7, в урбанизираната територия на гр. Силистра, община Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917340)
Възложител: Община Драгоман
Получен на: 19.06.2019 г.
Преписка: 00904-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛ. „СВ. ИВАН РИЛСКИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916916)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 17.06.2019 г.
Преписка: 00385-2019-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Закриване и рекултивация на съществуващо старо депо за отпадъци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916863)
Възложител: Столична община – Район „Младост“
Получен на: 17.06.2019 г.
Преписка: 01264-2019-0003
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради на територията на Район Младост-СО по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, както и упражняване на авторски надзор по време на строителството“, по седем обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917215)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00418-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917214)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 01255-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на покрив на 18 СУ „Уилям Гладстон“ – централна сграда и българо-японски културен център“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (917213)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00212-2019-0009
Процедура: Пряко договаряне
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ В ОБЕКТИ ОТ КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ.“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (917180)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00212-2019-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛИЦИ В С. КУЛАТА И ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917177)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00580-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ГР.САМОКОВ, ОБЛ.СОФИЙСКА” по четири обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (917129)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 18.06.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително–монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков”, гр. Козлодуй”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (916975)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 17.06.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0029
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт на северната фасада на общежитие „Албена“ – гр. Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916906)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 17.06.2019 г.
Преписка: 00413-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно-възстановителни работи за покрив на южно крило от болнична сграда на МБАЛ „Свети Иван Рилски“, разположена в УПИ І – за болница, кв.806 по плана на град Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916844)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 17.06.2019 г.
Преписка: 00369-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на спортна зала „Христо Ботев“, находяща се в УПИ I – 981, кв. 25, гр. Луковит, община Луковит с идентификатор №44327.502.981 по КК на гр. Луковит““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916775)
Възложител: Община Златица
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 00842-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен и текущ ремонт на пътища, улици и пътни съоръжения, находящи се на територията на община Златица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (916751)
Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 00026-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на оптична свързаност” в обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (916733)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Благоевград към ЕСО
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0115
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система, контрол на достъп и периметрова охрана в п/ст Симитли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916730)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 00169-2019-0022
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч – етап 3“, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (916720)
Възложител: Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Благоевград към ЕСО
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 01379-2019-0114
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално – охранителна система, контрол на достъп и периметрова охрана в п/ст Сандански

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916719)
Възложител: Община Лъки
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 00608-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за строеж: Възстановяване на подпорна стена и водосток за укрепване на улица между ПИ №62 и № 69-с. Дряново, община Лъки

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916684)
Възложител: Община Златарица
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 00954-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – Втори етап”.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (916654)
Възложител: Община Перник
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 00589-2019-0027
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Изпълнение на СМР за обект „Център за обществена подкрепа“ (ЦОП) – гр. Перник, кв. „Калкас“, ул. „Захари Зограф“ № 61, община Перник

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (916650)
Възложител: Община Перник
Получен на: 14.06.2019 г.
Преписка: 00589-2019-0025
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР“ по проект „Подкрепа за деинституциализация в община Перник чрез изграждане на наблюдавано жилище“, по договор № BG16RFOP001-5.001-0053-C01 с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916569)
Възложител: Община Ботевград
Получен на: 13.06.2019 г.
Преписка: 00257-2019-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в град Ботевград”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (916562)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 13.06.2019 г.
Преписка: 00159-2019-0006
Процедура: Пряко договаряне
Име: СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916478)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 13.06.2019 г.
Преписка: 00491-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на фасада на архитектурен паметник „Екимджиевата къща“, гр.Оряхово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916405)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 13.06.2019 г.
Преписка: 00450-2019-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В КВ. 117 ПО ПЛАНА НА ГР. НОВИ ПАЗАР“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916393)
Възложител: Община Шумен
Получен на: 12.06.2019 г.
Преписка: 00138-2019-0024
Процедура: Открита процедура
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА СТРОЕЖ: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С 50 БР. СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА И 1 БР. ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“ В УПИ І КВ.352 Б ГР.ШУМЕН”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916380)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 12.06.2019 г.
Преписка: 00092-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕСТАВРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ НА СТАРОТО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАНТАЛЕЙМОН“ В ДВОРА НА ЦЪРКВАТА „УСПЕНИЕ БОГОРОДИЧНО“ В С. ШИРОКА ЛЪКА, ОБЩИНА СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916364)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – Габрово
Получен на: 12.06.2019 г.
Преписка: 00574-2019-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително-монтажни работи на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ-Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916262)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 12.06.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0028
Процедура: Открита процедура
Име: Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916245)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора
Получен на: 12.06.2019 г.
Преписка: 00145-2019-0079
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на алуминиева дограма на входа на сграда на ТП на НОИ – Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано №11

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916194)
Възложител: Община Батак
Получен на: 12.06.2019 г.
Преписка: 00707-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: Ремонт и рехабилитациа на ул.“Мадара“ с.Нова Махала, Община Батак

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916181)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 12.06.2019 г.
Преписка: 00777-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общинска инфраструктура – улична мрежа на територията на Община Кочериново за 2019 г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916131)
Възложител: Главна дирекция Национална полиция /ГДНП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 12.06.2019 г.
Преписка: 05070-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за обособяването на гаражна клетка в гараж в ЗЖУ – София за щабен автомобил, доставен по проект ISF0046“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916096)
Възложител: Община Бургас
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 00797-2019-0031
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовните дейности-място за временно укритие на риболовни кораби/ЗАКРИТА ЛОДКОСТОЯНКА“ в ПИ с проектен идентификатор 07079.10.1245“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915851)
Възложител: Община Златица
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00842-2019-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на Инженеринг-проектиране,упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект„Реконструкция и доизграждане на част от гл.клон I,гл.клонове III,IV и клонове 2,28,34 ОТ НИСКАТА ЗОНА НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГРАД ЗЛАТИЦА, ОБЩ. ЗЛАТИЦА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915765)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00728-2019-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг-проектиране,упражняване на авторски надзор и строително-монтажни работи по изграждане на противообледенителна система на улуците на зала„Шатра“ и на воронки по покрив на ЛВБ на НС-Велинград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915741)
Възложител: Агенция по заетостта
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00311-2019-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на текущ ремонт на сградите и помещенията, в които се помещават териториалните структури на Агенция по заетостта по Проект BG05M90P001-1.004-0001-C01 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“ по приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места“, по ОП РЧР 2014-2020 г” по две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915660)
Възложител: Столична община
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0056
Процедура: Открита процедура
Име: „Принудително премахване или поправяне и заздравяване на строежи или части от тях, по реда на чл.196, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и премахване на незаконни строежи по реда на чл. 225а от ЗУТ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916091)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 00656-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново“ и Обособена позиция №2: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Дебрен“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916072)
Възложител: Община Долни Чифлик
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 00466-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916064)
Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 02030-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Преустройство на съществуваща сграда в арест и пробационна служба гр. Добрич, в поземлен имот с идентификатор 72624.606.1131.7.3, гр. Добрич, ул „Калиакра“ №54“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (916001)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 00030-2019-0027
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни дейности на читалища в Община Силистра, по обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (915966)
Възложител: Община Върбица
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 00965-2019-0010
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Строително-ремонтни работи и саниране на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Бяла река,община Върбица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915900)
Възложител: Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 04147-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Подмяна на дограма и ремонт на тоалетни в сгради на ИИКТ- БАН” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915885)
Възложител: Община Руен
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 00274-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на общински пътища с асфалт на територията на Община Руен по обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (915872)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 11.06.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0056
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на пешеходни пътеки под колектори за дъждовната канализация по ред „Б“, продължаване на пешеходната пътека по ред „А“ на кота + 36 и разделяне на общите сливни колектори на дъждовната канализация GH на 5,6МЗ

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (915795)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00564-2019-0005
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915791)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на уличното осветление на град Козлодуй”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915757)
Възложител: Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост – Гоце Делчев, гр. Благоевград /Старо наименование – Професионална гимназия по текстил и облекло /ПГТО/ гр. Благоевград/
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 04306-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на Професионална гимназия по туризъм и лека промишленост „Гоце Делчев“ – гр. Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915746)
Възложител: Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00537-2019-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на съществуващи сгради в ЗО Велико Търново към Затвора гр. Ловеч, гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, местност „Трошана“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915729)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00040-2019-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915708)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00211-2019-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Работи по подравняване на пътна настилка през 2019 година“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915671)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00307-2019-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улична мрежа на територията на общината”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915633)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00450-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица „Раковски“ с. Памукчи, Община Нови пазар““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915628)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 10.06.2019 г.
Преписка: 00450-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Подмяна на водопровод, изграждане на дъждоприемна канализация, отводнителна канавка, тротоар и полагане на асфалтова настилка по улица „Чавдар Войвода“ с. Памукчи, Община Нови пазар““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915553)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0041
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на ремонти на обекти, собственост на Община Благоевград, по обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915332)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0026
Процедура: Открита процедура
Име: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915296)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0039
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти от инвестиционната програма на територията на Община Благоевград по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (915266)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 01467-2019-0044
Процедура: Открита процедура
Име: „Възстановяване на метални заграждения и елементи на трафопостове (ТП) на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – област София (град) и София Област“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (915261)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 01467-2019-0043
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, доставка и монтаж на нови комплектни разпределителни уредби 20 kV от модулен тип и цифрови защити за възлови разпределителни станции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915258)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0038
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на ремонти на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Ремонт на канализация за отвеждане на отпадъчни води в СК „Пирин“ Обособена позиция № 2 Цялостен ремонт на съществуващ терен с изкуствена трева в СК „Пирин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915200)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 00914-2019-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на административни сгради на РУ-гр. Разлог и РСПБЗН-гр. Разлог“ по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915198)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0050
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране и изпълнение на СМР в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Пловдив – I етап

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (915539)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0040
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Ремонт на покрив ул. „Янко Забунов” № 5“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915537)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00237-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Основен ремонт, реконструкция, преустройство и промяна предназначението на част от съществуващата сграда за „общ. обслужване“ в УПИ XIІІ „ за търговия и общ. хранене“, кв. 49 по плана на с. Л. Каравелово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (915503)
Възложител: Летище София ЕАД
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00533-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на износена хоризонтална маркировка, изпълнена с термопластична боя на ПИК–машинно на подходите за кацане и част от страничните линии, както и ръчно изп. хор.маркир. на стрелки и цифри

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915498)
Възложител: Върховен касационен съд /ВКС/
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 01029-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ №2, съгласно работен проект.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915496)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00572-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на подпорни стени по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915476)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – Пловдив
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00512-2019-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на съществуващи площадни и алейни настилки в „УПИ II – Медицински техникум“ в кв. 41 по плана на р-н Южен, гр. Пловдив ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (915461)
Възложител: Летище София ЕАД
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00533-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Обработка на фуги и пукнатини с полимербитумна паста и двукомпонентна полимерна паста по летателното поле на летище София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915455)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00450-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълн. на СМР по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на Обществена сграда, община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Оборище” №5”, осъщ. по ОПРР 2014-2020г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915438)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 01387-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на ул. „Христо Ботев“ – с. Църквица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915428)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00426-2019-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на депо за ТБО, имот 000105 землището на с. Радловци м.“Гладни рид“, община Кюстендил“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915392)
Възложител: Община Девин
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00009-2019-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на проект на община Девин „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915350)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 07.06.2019 г.
Преписка: 00450-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване текущ ремонт на пътища и улици на територията на община Нови пазар и полагане на хоризонтална маркировка.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914920)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0025
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за преустройство, ремонт и реконструкция на сградите за приют за безстопанствени кучета в ПИ 48765.20.23 по КККР, местност „Гюрджийски път“, с. Могила- Етап I + II.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914918)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 02443-2019-0022
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914897)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0024
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914839)
Възложител: Община Благоевград
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00109-2019-0037
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на текущи ремонти на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Текущ ремонт на Детски градини Обособена позиция № 2 Текущ ремонт на Дневни детски ясли“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915308)
Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 02030-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройство на част от сграда в арест и пробационна служба в гр. Благоевград, поземлен имот с идентификатор 04279.621.34, гр. Благоевград, ул „Свобода“ №1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915307)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 00782-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строителство на обект: „„Реконструкция и рехабилитация на улици по населени места в община Стамболово“ по 5 OП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915214)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – Пловдив
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 00512-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Медицински университет – Пловдив”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915157)
Възложител: Столична община – Район „Овча купел“
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 01268-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Изграждане и оборудване на Детска градина – първи етап (4 групи за детска градина и 2 яслени групи) в поземлен имот с идентификатор 68134.4334.9449, УПИ ІІ-за“Обединено детско заведение“, кв.109, м.ж.к. Овча купел-1,район „Овча купел“, по плана на гр. София“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (915140)
Възложител: Община Бобов дол
Получен на: 06.06.2019 г.
Преписка: 00599-2019-0002
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно възстановяване на участък от улица „Станке Димитров“ между о.т.48 и о.т.49 в село Мламолово, чрез изграждане на анкерирана стоманобетонна стена, стеничка с ригола и канавка, село Мламолово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914723)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 01139-2019-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг /проектиране и строителство/ на обекти: „Изграждане на 4 /четири/ подпорни стени в кв.12, кв.20, кв.28 и кв.47-45 в с.Копиловци, община Георги Дамяново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914701)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0039
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на проектантски и строително-монтажни работи по проект: Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“, по 2 (две) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914623)
Възложител: Община Пловдив
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00267-2019-0049
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране, авторски надзор и строителство на „Съоръжение – пешеходен надлез /пасарелка/ над бул. “Менделеев“ /бул.Асеновградско шосе/ в ПИ 56784.540.1063, УПИ V-524,1527, етажен гараж, спортна зала, кв.1 по плана на ж.к. Тракия – 2 част и УПИ IV-550, общ. обсл. функции, кв.4 по плана на ВСИ-МО, гр. Пловдив“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914555)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Пазарджик
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0038
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обект: Административна сграда на РПС Пазарджик към ОПУ Пазарджик

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914512)
Възложител: Община Кресна
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00611-2019-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и благоустрояване на улици в с. Сливница, общ. Кресна, обл. Благоевград ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915123)
Възложител: Община Стара Загора
Получен на: 05.06.2019 г.
Преписка: 00774-2019-0026
Процедура: Публично състезание
Име: «Подобряване проводимостта на реки, дерета и съоръжения за отводняване в с. Ново село, община Стара Загора»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915088)
Възложител: Националн природо-математическа гимназия, гр. София
Получен на: 05.06.2019 г.
Преписка: 05846-2019-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ЧАСТИЧНО ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО В НПМГ „АКАД. ЛЮБОМИР ЧАКАЛОВ““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915079)
Възложител: Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките
Получен на: 05.06.2019 г.
Преписка: 04147-2019-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Модернизация (подготовка) на помещения и доставяне и инсталиране на поддържащо оборудване за изграждане на Център за данни (Data център) в югозападната част на сутерена на блок 8 на ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“ N 8, гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (915008)
Възложител: Община Гълъбово
Получен на: 05.06.2019 г.
Преписка: 00420-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Възстановяване и укрепване на стената на яз. „Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, находящ се в землището на община Гълъбово, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническа и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (914982)
Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй
Получен на: 05.06.2019 г.
Преписка: 00353-2019-0053
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на три броя леки обемни гаражни клетки, сеизмично укрепване на гараж автоподемник и изграждане на битова сграда за дежурната смяна и оперативния дежурен на РСПБЗН – АЕЦ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914968)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 05.06.2019 г.
Преписка: 00895-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Благоустрояване на улици на територията на прилежащите села в община Симитли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914925)
Възложител: Министерство на външните работи /МВнР/
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00105-2019-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Консервация и реставрация на сградата на ул. Кракра № 10 “ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914919)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00073-2019-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура, проектиране и авторски надзор

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914901)
Възложител: Община Септември
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00652-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914891)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00261-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914879)
Възложител: Община Трявна
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 01042-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Трявна за 2019 г. по 2 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914852)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00956-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА“, УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ И УЛ. „ЕТЪР“ В С. НОВГРАД, ОБЩИНА ЦЕНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914795)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Свети Иван Рилски“ ЕАД – София
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00594-2019-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг на помещения в сградата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД за монтаж на ядрено-магнитен резонанс и ангеограф“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914752)
Възложител: Столична община – Район „Връбница“
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 01254-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжка на уличната мрежа и съоръжения на територията на Столична община – район „Връбница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (914740)
Възложител: Водоснабдяване и канализация EООД – Плевен
Получен на: 04.06.2019 г.
Преписка: 00004-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914703)
Възложител: Община Попово
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00012-2019-0008
Процедура: Публично състезание
Име: “Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” – в кв. 115а, УПИ ІV, в село Садина, община Попово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914675)
Възложител: Община Малко Търново
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00031-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНА МРЕЖА И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914670)
Възложител: Община Попово
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00012-2019-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, във връзка с внедряване на мерки за енергийна ефективност в три жилищни сгради по ОП „региони в растеж“ 2014-2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914648)
Възложител: Община Хаджидимово
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00191-2019-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914600)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00211-2019-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914597)
Възложител: Община Разград
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00338-2019-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране и изграждане на спортна и фитнес площадка на ул. „Арда“ № 4 в гр. Разград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914582)
Възложител: Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 05615-2019-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Смяна на дограма и ремонт на покрива на сградата на дирекция „Миграция“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914573)
Възложител: Община Лъки
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00608-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за строеж: Подпорна стена за укрепване на ул. „Преспа” между о.т. 292 и 294 – община Лъки

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914498)
Възложител: Столична община – Район „Младост“
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 01264-2019-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община“ по пет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914485)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00183-2019-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914482)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 03.06.2019 г.
Преписка: 00490-2019-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Подмяна на улични осветители на територията на селищата на Община Марица с нови светодиодни (LED) осветители и рогатки и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914364)
Възложител: Столична община
Получен на: 31.05.2019 г.
Преписка: 00087-2019-0052
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция, пристрояване, частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в Център за изкуства и култура, УПИ IХ – за спорт и атракции, кв. 1, м. „Южен парк – II част”, р-н „Триадица“ – СО, гр. София.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (914311)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 31.05.2019 г.
Преписка: 00169-2019-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на ретензионен басейн “Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Ловеч, Летница и Угърчин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (913962)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 29.05.2019 г.
Преписка: 00044-2019-0037
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство на ж.п. надлез при км 106+569 на Път I-5 „Велико Търново – Дебелец”.