Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909663)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

30.04.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция вътрешната водопроводна мрежа на с. Катунци, община Сандански

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909649)

Възложител:

Община Белене

Получен на:

30.04.2019 г. 

Преписка:

00661-2019-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на улични настилки в гр. Белене”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909646)

Възложител:

Община Белене

Получен на:

30.04.2019 г. 

Преписка:

00661-2019-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на тротоари и междублокови пространства на територията на град Белене, по две обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909639)

Възложител:

Община Белене

Получен на:

30.04.2019 г. 

Преписка:

00661-2019-0005 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на община Белене“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909609)

Възложител:

Община Белослав

Получен на:

30.04.2019 г. 

Преписка:

00185-2019-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав по пет обособени позиции”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909596)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Първомай към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян

Получен на:

30.04.2019 г. 

Преписка:

02718-2019-0056 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2019-2020 г. на територията на ТП „ДГС – Първомай”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909557)

Възложител:

Община Павел баня

Получен на:

30.04.2019 г. 

Преписка:

00158-2019-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня при възникване на необходимост “

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909516)

Възложител:

Столична община – Район „Надежда“

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

01265-2019-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Допълнителни строителни работи по изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в гр. София, кв.“Требич“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909511)

Възложител:

Община Сливница

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00846-2019-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница – I-ви етап – подмяна на водопроводна мрежа по улици „Свети Климент Охридски“ и „Хан Аспарух“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909503)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00017-2019-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР за обект: “Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната и общинска администрация, находяща се в гр. Берковица, ул. „Антон Страшимиров“ № 2

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909498)

Възложител:

Община Панагюрище

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00564-2019-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА В ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909475)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0048 

Процедура:

Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Пловдив Юг

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909472)

Възложител:

Община Своге

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00227-2019-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО, ГР.СВОГЕ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909471)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00212-2019-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително – ремонтни работи в обекти от образователната, социалната и културната инфраструктура на Община Петрич по обособени позиции“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909466)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0027 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909465)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00392-2019-0012 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Рехабилитация на Път VAR1216 /III-208, Провадия-п.к. Храброво/-Тутраканци-Бозвелийско-/III-904/

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909445)

Възложител:

Община Септември

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00652-2019-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на Едноетажна масивна сграда – Детска градина, находяща се в УПИ – VI ОДЗ, кв.78, с. Варвара, Община Септември“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (909431)

Възложител:

„Булгартрансгаз“ ЕАД

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

01351-2019-0022 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж КС „Расово“ и строеж КС „Нова Провадия“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909361)

Възложител:

Столична община – Район „Триадица“

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

01274-2019-0001 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на район „Триадица“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909358)

Възложител:

Столична община

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0038 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на фасадата на административната сграда на Столична община, ул. „Оборище“ №44“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909335)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00307-2019-0017

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект „Възстановяване на сградата на Народно читалище „Яким Деспотов” в с. Гложене

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909301)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00969-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново – Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909290)

Възложител:

Община Завет

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00485-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „КМЕТСТВО БРЕСТОВЕНЕ – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ, ТАВАНСКИ И МЕЖДУЕТАЖЕН ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД“ ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909287)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0028

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване – СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ – Враца

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909286)

Възложител:

Община Мъглиж

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

01073-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на строеж: „Реконструкция на уличен водопровод в с. Ягода, Община Мъглиж- II етап – Реконструкция на второстепенни клонове.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909260)

Възложител:

Община Русе

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

00115-2019-0015

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт, преустройство и промяна предназначението на съществуващи сгради

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (909244)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Хасково към ЕСО

Получен на:

25.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0070 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, ПИ, СОТ, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст Капитан Петко

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909214)

Възложител:

Община Харманли

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00056-2019-0011 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг – обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Харманли, на адрес: бул.България“ № 20, блок 117, във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (909203)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Бургас към ЕСО

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0069 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909162)

Възложител:

Община Тетевен

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00037-2019-0007 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ III – 358 (Троян – Кърнаре) – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – (Роман – Златна Панега) – участък от община Тетевен“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908952)

Възложител:

Община Велико Търново

Получен на:

23.04.2019 г. 

Преписка:

00073-2019-0016 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена Галерия „Борис Денев“, гр. В.Търново

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908938)

Възложител:

Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ /ИА „ВКВПД“/ старо наименование /Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“ /ИА „СДМО“//

Получен на:

23.04.2019 г. 

Преписка:

00515-2019-0011 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонтни дейности на имоти от жилищния фонд на МО за ВО „Пети километър“, гофия, бул. Цариградско шосе“ № 111“ по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908717)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

22.04.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0023

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител на „СМР/СРР на спортна зала „Нефтохимик“, находяща се в гр. Бургас, ж.к. Лазур, УПИ I, кв.1 по плана на гр.Бургас“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908713)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

22.04.2019 г. 

Преписка:

00138-2019-0020

Процедура:

Открита процедура

Име:

Текущ ремонт и поддържане на зоните за почасово платено паркиране по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908672)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София

Получен на:

22.04.2019 г. 

Преписка:

00693-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Преустройство и смяна на предназначението на помещения за Физиотерапия и ЛФК в отделение за възрастни към Клиника по изгаряния и пластична хирургия към „УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ – ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908650)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

22.04.2019 г. 

Преписка:

00138-2019-0019

Процедура:

Открита процедура

Име:

Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Шумен“ по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (908608)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Смолян

Получен на:

22.04.2019 г. 

Преписка:

00295-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (909165)

Възложител:

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00246-2019-0044

Процедура:

Публично състезание

Име:

Разширение на съществуващата централизирана система за мониторинг (ЦСМ) с изграждане на нови автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) в новите две сървърни помещения в Главна административна сграда (ГАС) и актуализиране и препрограмиране на старите АПГИ и АПИИ в ГАС и системата за мониторинг за тях в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909157)

Възложител:

Община Лясковец

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00137-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец – Етап 1

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909085)

Възложител:

Община Минерални бани

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00514-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Корекцията на дере в с. Сърница”, Община Минерални бани, Област Хасково“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909077)

Възложител:

Община Минерални бани

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00514-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на общински път HKV2120 /III-506/ Минерални бани – Брястово – х. „Аида“ от км 0+000 до км 8+400“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (909075)

Възложител:

Община Любимец

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00604-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА СЕЛО ГЕОРГИ ДОБРЕВО“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (909054)

Възложител:

Община Искър

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

01026-2019-0006

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа” на обект: „Реконструкция на път PVN 3082 /ІІ-13, Искър – Долни Дъбник/ – /ІІІ-1307/ Искър“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (909007)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0066

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на ВЛ 110 kV „Тунджа“ в участъка от стълб № 14 до стълб № 89.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908988)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0025

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на сгради на ТП на НОИ – Търговище и изграждане на бетонова подпорна стена до сграда на Архивохранилище“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908961)

Възложител:

Община Роман

Получен на:

24.04.2019 г. 

Преписка:

00253-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на спортни игрища и благоустрояване на дворното пространство в СУ „Васил Левски“гр. Роман

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (908685)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

22.04.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0025

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Ремонт на покрив на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – ул. „Катина и Никола Хайдукови” № 83“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (908656)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Пловдив към ЕСО

Получен на:

22.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0064

Процедура:

Публично състезание

Име:

ПОДМЯНА МАСИЧКИ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА ИЗВОДНИ ПОРТАЛИ В ОРУ 110 KV НА П/СТ НОВИ КРИЧИМ.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908535)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

22.04.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0022

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на сгради общинска собственост

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908201)

Възложител:

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00585-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения – Русе за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908159)

Възложител:

Община Стамболово

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00782-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на строителство по проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Стамболово, с.Гледка, с.Голям извор, с.Долно Ботево, с.Зимовина, с.Царева поляна, Община Стамболово,Област Хасково“, осъществяван по ПРСР 2014-2020г. по 6 OП

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908436)

Възложител:

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Малко Градище

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

05709-2019-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „Основно училище Св. Св. Кирил и Методий” с. Малко Градище, общ. Любимец, обл. Хасково”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908430)

Възложител:

Община Дупница

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

00418-2019-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“ИНЖЕНЕРИНГ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908376)

Възложител:

Община Русе

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

00115-2019-0013 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране и строителство на обект „Вътрешно преустройство и промяна предназначението на 1-ви и сутеренен етажи в сгради с идентификатори 63427.4.609.1, и 63427.4.609.2 по кадастралнатакарта на Русе

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908366)

Възложител:

Община Сапарева баня

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

00761-2019-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА СМР С ПРЕДМЕТ: ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА ПОЛИКЛИНИКА – ГР. САПАРЕВА БАНЯ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908339)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Своге към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0053 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущ ремонт на сграда за нуждите на ТП ДГС Своге

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908334)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

00211-2019-0013 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в град Хасково и селата на Община Хасково през 2019 г. по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908310)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

00983-2019-0016 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-ремонтни работи на кабинети и общи части в сграда Ректорат на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908291)

Възложител:

Община Нова Загора

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

00069-2019-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущ ремонт на обекти общинска собственост

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908260)

Възложител:

Столична община – Район „Овча купел“

Получен на:

19.04.2019 г. 

Преписка:

01268-2019-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Избор на изпълнител/и за извършване СМР на строеж:“Изграждане на Гл.кол.І в участъка от ул.“Падина“ по ул. „Орех“ до ОТ 148 на ул.“Орех“-втори етап,кв.Суходол,р-н „Овча купел“ и съпътстващ водопровод

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908210)

Възложител:

Община Стрелча

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00935-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907939)

Възложител:

Община Дупница

Получен на:

17.04.2019 г. 

Преписка:

00418-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907836)

Възложител:

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София

Получен на:

17.04.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0046

Процедура:

Открита процедура

Име:

“Модернизация на железен път, конт.мрежа и системи за сигн.и телек.в жп участъци По-Крумово и По–Скутаре, вкл.в гарите По разпр.,Крумово,Скутаре и разд.пост Тракия по проект „Разв.на жп възел Пловдив“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907758)

Възложител:

Столична община

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0036 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на средства за организация на движението“ в 3 (три) обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908148)

Възложител:

Министерство на отбраната /МО/

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00164-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителство по Проект 3AF31029 „Осигуряване на противопожарна станция“ във в.ф. 26 030 – Безмер по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (908142)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0044

Процедура:

Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Смолян, КЕЦ Чепеларе и КЕЦ Кърджали.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908119)

Възложител:

Национален военен университет /НВУ/ „Васил Левски“ – Велико Търново

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00456-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на 3 бр. сгради в НВУ „В. Левски“ по 3 обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908111)

Възложител:

Община Луковит

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00369-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Ремонт на улична мрежа и тротоари в Община Луковит”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908033)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00450-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител по Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) по особени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907983)

Възложител:

Община Кубрат

Получен на:

18.04.2019 г. 

Преписка:

00803-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Основен ремонт на покрив на НЧ „Отец Паисий – 1928“ с. Севар““

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (907696)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ООД – Русе

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

00688-2019-0005

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Поддръжка, текущ и основен ремонт на сгради и съоръжения собственост на „ВиК” ООД- гр. Русе в 6 ЛОТА

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (907680)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

01467-2019-0023

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр.София и области Благоевград, Перник, Кюстендил, Плевен, Враца, Ловеч, Монтана и Видин“, реф. № РРС 19-035

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907538)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

15.04.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0024

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на улично осветление на територията на община Благоевград“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907930)

Възложител:

Община Кюстендил

Получен на:

17.04.2019 г. 

Преписка:

00426-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР, по четири обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907920)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

17.04.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи (инженеринг) за обект «Пътен възел с кръгово кръстовище за подход към град Сандански

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907889)

Възложител:

Община Царево

Получен на:

17.04.2019 г. 

Преписка:

00079-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ПРЕОБРАЖЕНСКА“ В УЧАСТЪКА ОТ УЛ. „МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ“ ДО УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ГР.ЦАРЕВО“ ОБЩИНА ЦАРЕВО“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907861)

Възложител:

Община Димитровград

Получен на:

17.04.2019 г. 

Преписка:

00068-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително монтажни работи по изграждане на I-ви етап на Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907829)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

17.04.2019 г. 

Преписка:

00211-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР на строеж: „Доизграждане на канализационна мрежа на кв. “Болярово“, Община Хасково“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907783)

Възложител:

Община Казанлък

Получен на:

17.04.2019 г. 

Преписка:

00119-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на Община Казанлък, землище с.Черганово, местност „Каракос“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (907420)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Русе към ЕСО

Получен на:

15.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0061

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, МЕР Русе”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (907729)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0043

Процедура:

Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Сливен, КЕЦ Ямбол и КЕЦ Елхово.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (907722)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0042

Процедура:

Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Пловдив Север.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (907687)

Възложител:

„Ей и Ес – 3С Марица изток I“ ЕООД

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

05242-2019-0020

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на подови покрития в Сграда 52 – ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907583)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

00969-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на многофункционална зала в УПИ XIII кв. 28 с. Гусла, община Каолиново“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (907568)

Възложител:

Топлофикация – Русе ЕАД

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

00678-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОЧИСТВАНЕ НА ДИМНИ ГАЗОВЕ ОТ СЕРНИ ОКИСИ, ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПАРОГЕНЕРАТОРИ СТ.№4 , №5,№7 И №8 В ТЕЦ РУСЕ ИЗТОК ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907555)

Възложител:

Община Велики Преслав

Получен на:

16.04.2019 г. 

Преписка:

00303-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи в рамките на проект BG16RFOP001-5.002-0023 „Създаване на център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики Преслав“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907547)

Възложител:

Министерство на външните работи /МВнР/

Получен на:

15.04.2019 г. 

Преписка:

00105-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг(проектиране,авт-ски надзор и изпъл-е на СМР) за обект:Ремонт на отоплителна инсталация, включително подмяна на отопл-ните тела в сграта на МВнР,без да се засягат съществ-те абонатни станции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907254)

Възложител:

Община Разград

Получен на:

12.04.2019 г. 

Преписка:

00338-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР по обособени позиции“, свързани с основен и текущ ремонт на улици в гр.Разград, ремонт на улици в населените места на територията на община Разград, рехабилитация на улица в гр.Разград и изграждане на алеи в нов гробищен парк гр.Разград.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907246)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

12.04.2019 г. 

Преписка:

00717-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа, Община Бойчиновци”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (907200)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

12.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0057

Процедура:

Публично състезание

Име:

Монтаж на OPGW на ВЛ 110 кV „Буря – Чардафон“, ВЛ 110 кV „Смилово“ и ВЛ 220 кV „Куманица”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907153)

Възложител:

Община Своге

Получен на:

12.04.2019 г. 

Преписка:

00227-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително монтажни работи на улична и пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907107)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

12.04.2019 г. 

Преписка:

00126-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР по реконструкция северна улица о.т.123-о.т.141 по ЗРП „Слънчев бряг”, Община Несебър”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907099)

Възложител:

Столична община – Район „Люлин“

Получен на:

12.04.2019 г. 

Преписка:

01263-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (907061)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

12.04.2019 г. 

Преписка:

00841-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт площад с.Ковачевци

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906968)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

11.04.2019 г. 

Преписка:

00532-2019-0015

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на четири общински сгради намиращи се на територията на Община Ардино”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906910)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

11.04.2019 г. 

Преписка:

00814-2019-0015

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2019 година“ в т.ч.: Път VRC1089 – (ІІ – 16, Ребърково – Зверино) Лютиброд – Граница община (Мездра – Враца) – Челопек (ІІІ – 1004); Път VRC1042 – (III – 1002, Враца – Леденика) – Згориград; Път VRC1038 – (II-15, Враца – Борован) – Мраморен – Голямо Пещене; Път VRC1029 – (III – 101, Враца – Криводол)- Лиляче /II – 15/

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (906886)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

11.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0055

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на ВЛ 110 kV „Славци“ и ВЛ 110 kV „Бакаджик“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906873)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

11.04.2019 г. 

Преписка:

00532-2019-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на шест общински сгради намиращи се на територията на Община Ардино”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906860)

Възложител:

Община Кубрат

Получен на:

11.04.2019 г. 

Преписка:

00803-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи на обекти общинска собственост по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (906845)

Възложител:

Пристанищна инфраструктура ДП – Териториално поделение-клон Русе

Получен на:

11.04.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на железопътната инфраструктура в пристанищен терминал Русе-изток”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906842)

Възложител:

Община Велики Преслав

Получен на:

11.04.2019 г. 

Преписка:

00303-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР „Реконструкция и рехабилитация на ул „Отец Паисий” и ул „Йоан Екзарх“ по проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906722)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

00532-2019-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на четири общински сгради намиращи се на територията на Община Ардино”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906699)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

00211-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА СПОРТНА ЗАЛА „МЛАДОСТ“ – ГР.ХАСКОВО, НАХОДЯЩ СЕ В ГР.ХАСКОВО, УЛ. „БЕЛАСИЦА“№1А“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906692)

Възложител:

Община Луковит

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

00369-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Луковит, в три обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906677)

Възложител:

Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0021

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство /инженеринг/ на обект: „Довеждащи пътища (локали), осигуряващи достъп/връзка на засегнатите имоти до/от реконструиращото се трасе на път II-86, в участъка “Пловдив-Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150“. За път II-86 “Пловдив – Асеновград“ в участъка от км 14+860 до км 25+150

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906647)

Възложител:

Община Георги Дамяново

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

01139-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР за ремонтни дейности на пътна мрежа, улици и тротоари на община Георги Дамяново“, разделена на две самостоятелно обособени позиции.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906631)

Възложител:

Община Върбица

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

00965-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Строително-ремонтни работи и саниране на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Бяла река,община Върбица“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906618)

Възложител:

Община Гулянци

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

00309-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: „Рехабилитация на улици в община Гулянци”, който включва шест подобекта.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906614)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Враца към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0048

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ДГС Враца

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906606)

Възложител:

Община Минерални бани

Получен на:

10.04.2019 г. 

Преписка:

00514-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (906529)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕООД – Смолян

Получен на:

09.04.2019 г. 

Преписка:

00295-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906356)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0023

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на фасадата на детска градина в с. Покровник“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906354)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00753-2019-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на СМР по обособени позиции: •Обособена позиция №1 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Трудолюбие – Дунав“, с. Вардим“; •Обособена позиция №2 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Читалище „Филип Станиславов“, с. Ореш“; •Обособена позиция №3 „Ремонт, обновяване, оборудване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906331)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00307-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор по време на строителството на паркинг в жк 3 – Юг до ДГ „Звънче” в гр. Козлодуй”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906304)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна“ АД – София – /Старо наименование – Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Света Анна АД, София/

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00692-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“- София АД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906286)

Възложител:

Община Ружинци

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00272-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906576)

Възложител:

Община Павликени

Получен на:

09.04.2019 г. 

Преписка:

00039-2019-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Почистване на речните корита на река Ломя и река Михалска, в границите на Община Павликени” по проект: „Ефективно управление при извънредни ситуации в трансграничния регион Калараш-Велико Търново“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (906545)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

09.04.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0039 

Процедура:

Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи в КЕЦ Харманли и КЕЦ Свиленград

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906519)

Възложител:

Община Кюстендил

Получен на:

09.04.2019 г. 

Преписка:

00426-2019-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг по Проект „Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в община Кюстендил ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ по две обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906516)

Възложител:

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Получен на:

09.04.2019 г. 

Преписка:

00894-2019-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и вътрешно преустройство на сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Шумен, предназначена за разполагане и функциониране на радарна станция“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906470)

Възложител:

Първо основно училище /ОУ/ „Кочо Мавродиев“ гр. Петрич

Получен на:

09.04.2019 г. 

Преписка:

03226-2019-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи по обект: „Пристройка за класни стаи и занималня към ОУ „Кочо Мавродиев” в УПИ I, кв.156А, гр.Петрич

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906446)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

09.04.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0021 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на сгради общинска собственост

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906437)

Възложител:

Община Вълчедръм

Получен на:

09.04.2019 г. 

Преписка:

00401-2019-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„„Ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана” по 2 (две) обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906390)

Възложител:

Столична община – Район „Люлин“

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

01263-2019-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подобряване на енергийната ефективност на 79 СОУ „ИНДИРА ГАНДИ“ гр. София“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906381)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0015 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за строително-монтажни работи/ подмяна на дограма/ по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906349)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00450-2019-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по проект „Център за грижа за лица с умствена изостаналост”, осъществяван по ОПРР 2014-2020г.”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906217)

Възложител:

Община Минерални бани

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00514-2019-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Благоустрояване на част от уличната мрежа на с.Минерални бани, Община Минерални бани“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906216)

Възложител:

Община Малко Търново

Получен на:

08.04.2019 г. 

Преписка:

00031-2019-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на инженеринг/проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор/за обект„Изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост–гр.Малко Търново“ по ОПРР 2014-2020.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906129)

Възложител:

Община Ловеч

Получен на:

05.04.2019 г. 

Преписка:

00169-2019-0013 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – прединвестиционно обследване, проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на „Център за грижа за лица с психични разстройства

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (906124)

Възложител:

ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ЕАД

Получен на:

05.04.2019 г. 

Преписка:

00246-2019-0036

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на специализирани строителни ремонтни дейности

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906119)

Възложител:

Община Русе

Получен на:

05.04.2019 г. 

Преписка:

00115-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция, рехабилитация и модернизация на бул. „3-ти март“, в т.ч. и ремонт и усилване конструкцията на мост при пътен възел “Сарая”, гр. Русе, осъществяващ директна връзка с коридор 9 от TEN-T

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906060)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Берковица към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца

Получен на:

05.04.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0047

Процедура:

Публично състезание

Име:

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906024)

Възложител:

Община Радомир

Получен на:

05.04.2019 г. 

Преписка:

00535-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улична мрежа в Община Радомир“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906023)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ – София – Ректорат

Получен на:

05.04.2019 г. 

Преписка:

00398-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на лекционна зала на две нива за 100 човека в обема на съществуваща сграда на ФДМ (Блок „Д“) при МУ – София”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (906015)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

05.04.2019 г. 

Преписка:

00841-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт общински обекти – 9 обособени позиции“. Предмет на настоящата поръчка са ремонтни работи на административни сгради, сгради за обществено ползване, паметници на загиналите.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905942)

Възложител:

Община Златоград

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00183-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ПОДМЯНА ДОГРАМА И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДА МБАЛ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ» В ГР. ЗЛАТОГРАД” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905926)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00417-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отп. води, кв.Прогрес, гр.Джебел и к-ция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче –Фотиново

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905922)

Възложител:

Община Руен

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00274-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905885)

Възложител:

Община Велики Преслав

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00303-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав – по три обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905873)

Възложител:

Община Камено, област Бургас

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

01008-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Осъществяване на строително-монтажни работи по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905942)

Възложител:

Община Златоград

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00183-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ПОДМЯНА ДОГРАМА И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДА МБАЛ «ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ» В ГР. ЗЛАТОГРАД” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905926)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00417-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на речен праг, част от колектор за битови отп. води, кв.Прогрес, гр.Джебел и к-ция на р.Джебелска в обсег – моста на път III – 508 /Кърджали – Момчилград/ – Джебел – Рогозче –Фотиново

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905922)

Възложител:

Община Руен

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00274-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905885)

Възложител:

Община Велики Преслав

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

00303-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителни и монтажни работи ( СМР ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в населени места на община Велики Преслав – по три обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905873)

Възложител:

Община Камено, област Бургас

Получен на:

04.04.2019 г. 

Преписка:

01008-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Осъществяване на строително-монтажни работи по административните сгради на Община Камено, находящи се в гр. Камено, ул. „Освобождение“ № 101, по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905781)

Възложител:

Община Земен

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

01157-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на пътна мрежа и настилки на територията на община Земен по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905778)

Възложител:

Столична община – Район „Студентски“

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

01249-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Частично обновяване, реконструкция на фасадата на ДГ № 78 „Детски свят“ и въвеждане на мерки за енергийна ефективност.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905771)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

00532-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общинска сграда ОДЗ „Слънце“, гр. Ардино, общ. Ардино“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (905768)

Възложител:

Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДП „ФЗД“/

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

00537-2019-0010

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78 остров Персин“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905656)

Възложител:

Община Шабла

Получен на:

03.04.2019 г. 

Преписка:

00997-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с четири обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905562)

Възложител:

Община Карнобат

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00190-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преустройство на съществуваща двуетажна сграда в Млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж в УПИ ХІV – 1459, кв. 92 по плана на гр. Карнобат“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905538)

Възложител:

Пловдивски университет /ПУ/ „Паисий Хилендарски“

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00858-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг за ремонт и преустройство на сградата на Химически факултет, Пловдивски университет

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905514)

Възложител:

Община Средец

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00053-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПРОЕКТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА И БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА СРЕДЕЦ“

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (905504)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0020

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на покрива на Етнографски музей – гр. Силистра

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (905500)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Стара Загора към ЕСО

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0051

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 220 kV „Светлина“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905498)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за достъпна среда за площад „България“, пешеходна улица „Македония“, ул.“Воден“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905472)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00572-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на пътна връзка и вертикална планировка за обект „Спортно-рекреационен център“ гр. Сандански, УПИ V, кв. 170 по плана на гр. Сандански, община Сандански

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (905429)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация EООД – Плевен

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00004-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905361)

Възложител:

Община Плевен

Получен на:

02.04.2019 г. 

Преписка:

00226-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на сгради общинска собственост”, разделена на осем обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905159)

Възложител:

Община Сливо поле, област Русе

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

00701-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на текущи ремонти на пътна и улична мрежа на територията на община Сливо поле по два подобекта“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905143)

Възложител:

Община Етрополе

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

00099-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на детски площадки за игра в Детска градина „Звънче“, гр. Етрополе“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (905132)

Възложител:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

00353-2019-0033

Процедура:

Публично състезание

Име:

Структурно окабеляване на помещения и офиси в сграда Районна служба пожарна безопасност и защита на населението и Районно управление полиция (РСПБЗН и РУП) АЕЦ

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905100)

Възложител:

Община Борован

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

00690-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА КМЕТСТВО И КУЛТУРНО – ПРОСВЕТЕН ДОМ СЕЛО НИВЯНИН”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (905042)

Възложител:

Община Чупрене – област Видин

Получен на:

01.04.2019 г. 

Преписка:

01564-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, Област Видин

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904969)

Възложител:

Столична община – Район „Подуяне“

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

01270-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на покриви на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на район „Подуяне“, по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904917)

Възложител:

Община Велико Търново

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00073-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„СМР по изграждане или ремонти на сгради и прилежащите им пространства, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904798)

Възложител:

Община Върбица

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00965-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Благоустройство на централен площад и парк в село Нова Бяла река, УПИ II-озеленяване и зона за озеленяване между О.Т. 38, О.Т. 43 и О.Т. 41 , кв.16, по плана на с. Нова Бяла река,общ.Върбица“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904507)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0021

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонт на санитарен възел и хранилище на художествена галерия

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904479)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0031

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Д-р Едгар Бороу“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904105)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0030

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Строителство и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Плувен комплекс с 50-метров басейн в част от кв. 4 по плана на СК „Отдих и култура“, гр. Пловдив“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904933)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на обекти общинска собственост по обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904897)

Възложител:

Община Тетевен

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00037-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“- Етап 1“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904824)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00212-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Благоустрояване на обекти публична общинска собственост в Община Петрич по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904738)

Възложител:

Министерство на външните работи /МВнР/

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00105-2019-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг(проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект:„Ремонт, подмяна на повредени участъци, цялостно почистване и импрегниране на каменната фасада на сградата на МВнР–Центр.управл.“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904550)

Възложител:

Община Кубрат

Получен на:

29.03.2019 г. 

Преписка:

00803-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг за рехабилитация на зелени площи, вертикална планировка и изграждане на алея по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903977)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903754)

Възложител:

Община Тополовград

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

00721-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Благоустрояване на улици и подобряване на градската среда на територията на Община Тополовград през 2019г. “

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904456)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00138-2019-0014

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (904375)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0018

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Неотложен ремонт на „Клуб на инвалида и пенсионера“ в сградата на кметство в с. Българка

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904367)

Възложител:

Община Ново село

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

01246-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на улици в населени места на територията на община Ново село“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904304)

Възложител:

Община Ново село

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

01246-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи за ремонт на общински сгради на територията на община Ново село по обособени позиции.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (904262)

Възложител:

Община Девня

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00510-2019-0005

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Допълнителни строително-монтажни работи в сградата на Средно училище „Васил Левски“ – гр. Девня

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904235)

Възложител:

Община Ново село

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

01246-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Основен ремонт и възстановяване на общинска сграда Блок №1 „Изток“ с промяна на предназначението за ЦНСТД-1, Преходно жилище и Център за обществена подкрепа, както и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекта“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904092)

Възложител:

Община Годеч

Получен на:

28.03.2019 г. 

Преписка:

00275-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I – ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (903556)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0045

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (904043)

Възложител:

Община Добричка

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

00159-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и ремонт на улици на територията на община Добричка

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (903828)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0047

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация на КЛ 110 kV „Аязмо“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903818)

Възложител:

Община Неделино

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

01019-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция и модернизация на улици на територията на община Неделино по осем обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903684)

Възложител:

Община Маджарово

Получен на:

27.03.2019 г. 

Преписка:

00548-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903215)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Aсфалтиране на двора на дневен център за деца с увреждания ул. „Скаптопара“ № 26“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903612)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт настилка на първи корт в спортен комплекс гр. Раднево“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (903528)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Горна Оряховица към ЕСО

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0046

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ретрофит на 1 бр. КРУ за Трафо I в п/с „Русаля“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903489)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

00211-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на Община Хасково през 2019 година“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903320)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

00693-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

РЕМОНТ НА ОБЕКТ: КЛИНИКА ПО ЛЧХ към УМБАЛСМ ПИРОГОВ ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903316)

Възложител:

Община Стамболово

Получен на:

26.03.2019 г. 

Преписка:

00782-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-монтажни работи за изпълнение на проект: „Реконструкция на Детска градина „Звездичка” – сграда в УПИ II, кв. 22 по плана на с. Малък извор, сграда с. Голям извор в УПИ II, кв. 31 по плана на с. Голям извор и сграда с. Силен в УПИ VI, кв. 4 по плана на с. Силен, община Стамболово, обл. Хасково”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (903245)

Възложител:

Топлофикация – Русе ЕАД

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00678-2019-0007

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Реконструкция на котел №5-Обособена позиция -–Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване електро и КИП и А в „Топлофикация Русе”ЕАД

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (903207)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0016

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Ремонт хидроизолацията на покрив на два обекта”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903173)

Възложител:

Община Никопол

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00402-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Аварийно възстановяване на мост на ул. „Александър Стамболийски“ над р. Съзлийка, находящ се в централната градска част на град Никопол”.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (903110)

Възложител:

„Свободна зона – Русе“ ЕАД

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

01104-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на текущи ремонти и поддръжка на обекти на територията на „Свободна зона – Русе”ЕАД по две обособени позиции”

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (903060)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0017

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изпълнение на инженеринг – инвестиционно проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект по Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С02 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по обособени позиции: Обособена позиция № 2 : „Център за обществена подкрепа / Общностен център за деца и семейства и места за спешно настаняване в бивш ДДЛРГ в гр. Силистра” Обособена позиция № 3: „Площадков газопровод към ЦОП, гр. Силистра”.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (902911)

Възложител:

Топлофикация ЕАД – Бургас

Получен на:

25.03.2019 г. 

Преписка:

00937-2019-0003

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Монтаж на предварително изолирани тръби и елементи по изграждане на нови топлопреносни мрежи за „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902836)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

00580-2019-0011

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Аварийно-възстановителни работи по транспортната инфраструктура, брегоукрепване и възстановяване проводимостта на речни корита и дерета на обекти в гр. Самоков, община Самоков.”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (902743)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0044

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Сторгозия“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902529)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

Ремонт на зала към ФТА „Пиринче“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902496)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00774-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Строително – монтажни работи по проект: „Улична дъждовна канализация за отводняване на УПИ I спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 334а, УПИ IX-7152 за православен храм и УПИ VI-7153 за парк, спорт, атракции, озеленяване и рекреация , кв. 326а, по улица от О.Т.4694 до О.Т.4672 и от О.Т.4672 до О.Т.4674 по плана на гр. Стара Загора»

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (902310)

Възложител:

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД – Плевен към ЕСО

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

01379-2019-0042

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст „Плевен 2“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902250)

Възложител:

Столична община – Район „Подуяне“

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

01270-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на СМР, конструктивни и възстановителни работи на общински детски и учебни заведения на територията на СО – район „Подуяне“ по 2 обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (902231)

Възложител:

ТЕЦ „Варна“ ЕАД – с. Езерово

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

00123-2019-0011

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

„Поддръжка и аварийни ремонти по топлинни изолации и пещостроителни работи”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902163)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Благоустрояване на ул. „Коста Босилков“ – инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902772)

Възложител:

Община Долна Митрополия

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

00601-2019-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на ул. „Вит“, с. Подем и изграждане на система за предпазване от дъждовните води“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902606)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

00151-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на община Троян през 2019 г.” по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902600)

Възложител:

Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Получен на:

22.03.2019 г. 

Преписка:

00909-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително – монтажни работи на обект сграда №14 – битов корпус във войскови район №1315 – ВВМУ „Н.Й.Вапцаров” – гр. Варна, съгласно утвърдена техническа спецификация с рег. №889/14.03.2019г.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901966)

Възложител:

Столична община

Получен на:

19.03.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0027

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902464)

Възложител:

Община Исперих

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00864-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР с предмет: Ремонт на улици в гр. Исперих и населените места на община Исперих по обособени позиции”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902353)

Възложител:

Медицински център І – Първомай ЕООД

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

05754-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за строителство по въвеждане на мерки за енергийна ефективност по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на „Медицински център I – Първомай“ ЕООД гр. Първомай

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902345)

Възложител:

Община Батак

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00707-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Укрепване на коритото на река Стара река, чрез изграждане на подпорни стени в град Батак“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902308)

Възложител:

Община Алфатар

Получен на:

21.03.2019 г. 

Преписка:

00290-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по улична мрежа в с. Бистра, с. Чуковец и с. Кутловица, община Алфатар ”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901942)

Възложител:

Столична община

Получен на:

19.03.2019 г. 

Преписка:

00087-2019-0026

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане на четири парцела от разширение на Централен гробищен парк, УПИ VI-528, кв.1, м.Централни гробища – Столична община, р-н Сердика, Подобект: Площадкова инженерна инфраструктура по обособени позиции

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (902179)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0016

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на стъпалата в края на централната алея на „Дунавски парк“ – гр. Силистра

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (902137)

Възложител:

Столична община – Район „Люлин“

Получен на:

20.03.2019 г. 

Преписка:

01263-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на сградата на ДГ № 31, находяща се в гр. София, район „Люлин“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (901770)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас

Получен на:

19.03.2019 г. 

Преписка:

00571-2019-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на съществуващ питеен водопровод по ул. „Булаир” гр. Бургас.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901238)

Възложител:

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00859-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект „Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в УАСГ“.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901222)

Възложител:

Община Добричка

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00159-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901193)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00748-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и реконструкция на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово- втори етап – отделение по нервни болести IХет.”

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (901109)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00693-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАРИЙНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ В СГРАДАТА НА В СГРАДИТЕ НА „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД в гр„София

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (901066)

Възложител:

Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Получен на:

15.03.2019 г. 

Преписка:

00143-2019-0036

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Изграждане на „Обществено, делово и комунално обслужване КЕЦ Север – Административна сграда“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900923)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

14.03.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител за извършване на ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград, по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900644)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

14.03.2019 г. 

Преписка:

00017-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на довеждащата инфраструктура, и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M1OP002-2.005-0008

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900558)

Възложител:

Община Средец

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00053-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (900276)

Възложител:

„ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00926-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 1 и Изграждане на инсталация ВРУ – Етап 3

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900255)

Възложител:

Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

12.03.2019 г. 

Преписка:

00752-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изготвяне на инвестиционни проекти,упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи (инженеринг) за изграждане на площадки за разполагане на контейнери” по 3 обособени позиции.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900525)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00774-2019-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Ремонт лекарски кабинет в с. Сладък кладенец, ремонт на Пенсионерски клуб в с. Бъдеще, ремонт на пенсионерски клуб в с. Ловец

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900516)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00151-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на Строително ремонтни работи на обекти: „Ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2019 г. по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (900360)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас

Получен на:

13.03.2019 г. 

Преписка:

00571-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на подводен оглед и ремонтни работи на съоръжения на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900057)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

12.03.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0028

Процедура:

Открита процедура

Име:

„СМР на обект „Многофункционална спортна зала към ЕГ „Иван Вазов“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900180)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

12.03.2019 г. 

Преписка:

00151-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт тротоари и вертикална планировка в гр. Троян през 2019 г.

Водещ документ: 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (900067)

Възложител:

Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – София област

Получен на:

12.03.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0010

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се врати на архивохранилищата с огнеустойчивост EI 60, находящи се на третия етаж в административната сграда на ТП на НОИ – София област

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (900007)

Възложител:

Върховен касационен съд /ВКС/

Получен на:

11.03.2019 г. 

Преписка:

01029-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително ремонтни дейности (текущ ремонт) за нуждите на Върховния касационен съд по две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899682)

Възложител:

Русенски университет „Ангел Кънчев“

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

00585-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг (проектиране, извършване на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за създаване на Център за върхови постижения – Русе за целите на Център за Върхови Постижения – УНИТе по Проект BG05M2OP001-1.001-0004“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899729)

Възложител:

Министерство на външните работи /МВнР/

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

00105-2019-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) – Възстановяване на част от площадки, тераси, хидроизолация и отводняване на част от лоджии и тераси в сградата на МВнР – ЦУ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899690)

Възложител:

Община Трявна

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

01042-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2019 г. по 7 обособени позиции“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899609)

Възложител:

Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ – БАН – /Старо наименование – Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

01517-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект – Център за компетентност ПЕРИМЕД

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899600)

Възложител:

Община Добричка

Получен на:

08.03.2019 г. 

Преписка:

00159-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на СМР във връзка с Модернизиране на туристическата инфраструктура в две обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (899448)

Възложител:

Топлофикация – Русе ЕАД

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00678-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899428)

Възложител:

Община Етрополе

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00099-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо – община Етрополе“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899361)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00580-2019-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство на обект: „Подмяна на компроментирани водопроводи на част от улици в населените места в общ. Самоков” по шест обособени позиции

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899352)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

07.03.2019 г. 

Преписка:

00841-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение в селата Сирищник, Светля, Косача, община Ковачевци“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899324)

Възложител:

Община Никопол

Получен на:

06.03.2019 г. 

Преписка:

00402-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 НА ОБЩИНА НИКОПОЛ“

Водещ документ: 

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (899290)

Възложител:

Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Получен на:

06.03.2019 г. 

Преписка:

00909-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име: