Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0023 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Реконструкция на пътно кръстовище на ул. „Пятигорск“ – ул. „Околовръстен път“ в кръгово, в обхвата на действащата улична регулация – гр. Панагюрище, област Пазарджик
Прогнозна стойност: BGN 699 431,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0024 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на пространства при бивш пазар и паркинг“
Прогнозна стойност: BGN 331 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0030 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на НЧ „Нов живот – 1940г.“, с. Конево, общ. Исперих”
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2021-0010 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград – Поликлиника“
Прогнозна стойност: BGN 99 745,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2021-0010 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на общински пътища и улици чрез асфалтиране и стабилизиране на банкети по общински пътища по населени места на територията на Община Руен по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 484 447,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2021-0007 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „СМР по реализирането на Проект „Реконструкция на ул. „Йордан Йовков“ ОК30-ОК53 в село Гороцвет, община Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 116 602,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0019 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на ПГ „Г.С. Раковски“ – гр. Костенец
Прогнозна стойност: BGN 462 761,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0037 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи за „Преустройство, реконструкция и пристрояване към съществуваща сграда на ДГ „Пролет“- гр. Ямбол- Етап I“
Прогнозна стойност: BGN 623 453,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0012 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА АЛЕИ В ГРОБИЩЕН ПАРК, ГРАД БОБОВ ДОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 79 334,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0074 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на НЧ“НОВ ЖИВОТ 1930″ и Библиотека в с.Капитан Андреево, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 15 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0028 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП:  „Изграждане на нови алеи в Гробищен парк гр. Павликени, ПИ 238001, етап 1, Група І – Централна алея“
Прогнозна стойност: BGN 30 573,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0017 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: Ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на основна настилка
Прогнозна стойност: BGN 63 154,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0031 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофарни уредби в гр. Севлиево на кръстовищата на ул. „Росица“ и ул. „Опълченска“ и на ул. „Росица“ и ул. „П. Р. Славейков”
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0009 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на покрива и саниране на съществуваща сграда /поликлиника/ в УПИ І5, кв.16 по ПУП на гр. Сунгурларе, област Бургаска“
Прогнозна стойност: BGN 215 516,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0156 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи настилки, ограда, осветление и площадкови мрежи на територията на открита складова площадка в Дизелова електрическа централа Сливен, ПИ 67338.604.16 по КК на гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 216 819,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0035 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в сградата на НЧ„Самообразование 1894“ в с.Побит камък,сградите на кметствата на населените места с.Балкански,с.Побит камък,с.Пороище,с.Просторно,с.Раковски,с.Черковна,с.Ясеновец,приемни на граждани към МВР и сградата на филхармония гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 39 200,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0057 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Футболно игрище в ж. к. „Младост“, в град Враца
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0047 Дата на публикуване: 16.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Непредвидени работи при авариен ремонт на покрив на СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 18 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0029 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: „Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге“ по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 127 950,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0011 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на тротоари – с. Шума, община Годеч о. т. 1 до о. т. 4 по плана на с. Шума“
Прогнозна стойност: BGN 58 481,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0013 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 4 подобекта ”
Прогнозна стойност: BGN 209 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0065 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на смр и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с изграждане на кръстовище с кръгово движение (ул. Г. С. Раковски, кръстовище ул. Г. С. Раковски и ул. СВ. СВ. Кирил и Методий)
Прогнозна стойност: BGN 460 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03808-2021-0002 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителна инсталация към административна сграда на ПГТ „Макгахан” – София”
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0034 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни работи по покрива на сградата на кметство Дянково – с. Дянково, община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 21 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2021-0010 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на авторски надзор по време на строителството и извършване на СМР дейности на обект „Реконструкция на 9 км. Част от довеждащ водопровод Габра-Вакарел, разположен на територията на Община Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 4 155 332,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00890-2021-0003 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАКА Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, класни стаи и санитарни възли на ОУ „А.Константинов“, с.Голямо Градище, общ.Опака, обл.Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 213 848,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02107-2021-0004 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при СУ «ИВАН ВАЗОВ», гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00830-2021-0008 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на фасаден елемент /стоманобетонен корниз/ на сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 27 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0034 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: УКРЕПВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СКЛОНОВ ОТКОС И ПЪТНО ПЛАТНО, ПРИЛЕЖАЩ НА УЛ. „ПИРИН“ ОТ О.Т. 762А, О.Т. 767 ДО О.Т. 1214 В КВ. 237 ПО ЗРП НА ГР.ПЕЩЕРА
Прогнозна стойност: BGN 618 959,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0075 Дата на публикуване: 15.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по част „ВиК“ за обект „Реконструкция улична мрежа на територията на град Велико Търново“ с подобекти
Прогнозна стойност: BGN 720 899,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00042-2021-0016 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Предмет на ОП: „Изпълнение на текущи (необходими) и аварийни (неотложни) ремонти на имоти, управлявани от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01411-2021-0003 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ – ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН Предмет на ОП: Ремонтни работи на съоръжения от находища на минерална вода – изключителна държавна собственост
Прогнозна стойност: BGN 57 381,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0011 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “Ремонт на отводнителен канал от прекъсвателната шахта до ТП на ул. „Найден Геров” до р. Потока, гр. Съединение, Област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 151 312,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0034 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 206 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00984-2021-0001 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „МАЙОР АТ. УЗУНОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Топлопроводна връзка за абонатна станция за захранване на сградата на общежитието на СУ „Майор Атанас Узунов“, гр. Русе”
Прогнозна стойност: BGN 108 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2021-0001 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на масивна плътна ограда и портал на Професионална гимназия „Васил Левски“ – гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 315 082,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05973-2021-0002 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: „Пристройка към зрителна зала в сградата на Община Казанлък /за гримьорни и вход към сцената/“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0068 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрива на НЧ „Васил Левски-Галата 1927″“
Прогнозна стойност: BGN 108 157,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0021 Дата на публикуване: 14.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализация на обект: „Изграждане на велоалея със зона за отдих в с. Бенковски“, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 99 946,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0060 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и СМР на газификация и отоплителна инсталация на обекти на територията на Община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Надежда“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 6, гр. Благоевград“; Обособена позиция № 2 „Изграждане на газификация и отоплителна инсталация в ЦНСТ „Вяра“ на ул. „Борис Ангелушев“ № 4, гр. Благоевград“;
Прогнозна стойност: BGN 53 333,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0053 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ II, КВ. 18 ПО ПЛАНА НА С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 209 841,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0012 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 4 подобекта ”
Прогнозна стойност: BGN 209 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04042-2021-0002 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на обект „Корпус за практическо обучение“ в ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 269 991,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0013 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Обновяване на техническата инфраструктура в населените места на община Кирково в четири обособени позиции“ Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на улици в с. Бенковски, община Кирково“ Обособена позиция № 2 „Рехабилитация на общински път KRZ 1153 „/III-508, Фотиново – Домище/ – Кирково и кръгово кръстовище при км 36+487 на републикански път III-508 „(Кърджали – Маказа) – Джебел – Рогозче – Фотиново – Домище – Подкова“ с общински път KRZ 1153 „/ III-508, Фотиново – Домище/ – Кирково“ Обособена позиция № 3 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Фотиново, община Кирково – ЕТАП I“ Обособена позиция № 4 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Чакаларово, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 3 137 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2021-0012 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА „УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, В КВ. „105-111”, ГР. САПАРЕВА БАНЯ
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2021-0006 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на площади и полагане на трошенокаменна настилка на улици без трайна настилка в община Брегово“
Прогнозна стойност: BGN 157 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0027 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТРАУРНА ЗАЛА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I – 131, КВ. 365, ПО ПЛАНА НА ЗВКО „СТОЯН КУРУ“ ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 128 170,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0041 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ НА УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция № 1: Ремонт на физкултурен салон в с.Безмер; Обособена позиция № 2: Ремонт на физкултурен салон в с.Зърнево
Прогнозна стойност: BGN 590 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02286-2021-0001 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Варна Предмет на ОП: „Реновиране на хранилище за веществени доказателства в ОДМВР Варна“
Прогнозна стойност: BGN 175 137,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0009 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа на ул. „Козница“ и ул. „Хан Крум“ , гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 399 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0008 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на ул. „Селището“ – с. Спанчевци, община Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 315 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00325-2021-0051 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0069 Дата на публикуване: 13.09.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Пълен инженеринг за реконструкция на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) 20 kV, на територията на области Благоевград, Ловеч и Кюстендил“, реф. № РРС 21-092
Прогнозна стойност: BGN 4 379 106,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0148 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РАЗГРАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на нов и демонтаж на съществуващ основен котел за газова отоплителна инсталация и газова горелка в сградата на РЗОК-Разград
Прогнозна стойност: BGN 14 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0028 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж: Реконструкция и пристрояване на детска градина “Александър Вутимски“- гр. Своге“, община Своге
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0027 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Благоустрояване на междублоково пространство в кварталите между улиците „Цар Симеон“, улица „Васил Левски“, улица „Соколов камък“ и улица „Околовръстна” в град Своге
Прогнозна стойност: BGN 157 267,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0017 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Благоустрояване – основен ремонт на настилки на част от УПИ I – общ. и жилищно строителство и гаражи в кв. 13 по плана на гр. Карлово-Запад (междублоково пространство на ул. „Парчевич“ № 62)
Прогнозна стойност: BGN 74 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0033 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Реконструкция на улични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр.Пещера
Прогнозна стойност: BGN 2 436 906,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00655-2021-0007 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: В и К – СТЕНЕТО ЕООД Предмет на ОП: „Рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място /СIРР/” на градски канализационен клон с диаметър Ø400мм и обща дължина 159м., в гр.Троян, преминаващ по ул. „Васил Левски”, от съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Шипка“ до съществуваща ревизионна шахта пред дере „Буковски дол“, и безизкопно превключване на 18 бр. СКО към рехабилитирания участък“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0026 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Доизграждане на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПИ XXXI- 156, кв. 248, град Бяла, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 238 436,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0014 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 19 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0025 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Спешен ремонт на Отделение по анестезиология и интензивно лечение при МИ – МВР“
Прогнозна стойност: BGN 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0227 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда ПиУТЦ
Прогнозна стойност: BGN 269 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2021-0005 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Нов гробищен парк в УПИ I, масив 39 в землището на гр.Тополовград“ – втори етап.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02053-2021-0003 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Плевен Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради, предоставени за управление на ОДМВР-Плевен, по три обособени позиции“,
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0058 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: “Възстановяване на хоризонтална пътна маркировка по пътищата и уличната мрежа на територията на община Благоевград за 2022 г., 2023 г. и 2024 г.“
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05863-2021-0002 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ЕДУАРД СЕГЕН“ Предмет на ОП: „Дейности по саниране на сградата на ЦСОП „Едуард Сеген“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01142-2021-0003 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи в обекти от сградата на ИО-БАН, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2021-0031 Дата на публикуване: 10.09.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДА (бивша парова централа) учебен полигон „Неохим” към при Център за професионално обучение /ЦПО/ – РДПБЗН-Монтана към ГДПБЗН – МВР
Прогнозна стойност: BGN 14 970,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0022 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на улици в с. Панагюрски колони, с. Левски и с. Елешница“ по три обособени позиции: ОП №1: „Благоустрояване на ул. „Васил Левски” в с. Панагюрски колони”; ОП №2: „Благоустрояване на ул. „Атанас Попов” и ул. „Здравец” в с. Левски”; ОП №3: „Благоустрояване на ул. „Георги Димитров”, ул. „Чайка” и уширение пред Гробищен парк в с. Елшица”
Прогнозна стойност: BGN 160 495,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0015 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на детска градина в с. Подрумче, общ. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 1 237 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0047 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване абонатна станция за жилищна сграда с магазини и подземен гараж в ПИ с идентификатор 68134.613.472, м. „Ботевградско шосе- рамка“, кв. 18, УПИ VI –472 за „ОО, търговия и жилища“, СО- район „Подуяне“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 104 068,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0039 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт на помещение за подготовка за повторна употреба – концепция „Repair Café” 30 кв.м. по – измазване, боядисване – латекс и настилка ламинат, ремонт на санитарен възел, подмяна на дограма и врата, поставяне на топлоизолация на пода, поставяне на топлоизолация на фасадата и други СМР, необходими за достигане на необходимата функционалност за извършване на дейността”
Прогнозна стойност: BGN 38 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02195-2021-0002 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма на СУ Христо Груев Данов, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 47 767,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0012 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Корпус 1 на СУ „Максим Райкович“ в гр. Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 766 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02546-2021-0004 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА СЕВЕРНИТЕ СТЕНИ НА УЧЕБНИ ГАРАЖИ
Прогнозна стойност: BGN 24 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0027 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ ЗА 2022 и 2023 год.” по обособени позиции, както следва: • Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Павликени” • Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на уличната мрежа по населените места на Община Павликени и улици от републиканската пътна мрежа (РПМ) в град Павликени и град Бяла Черква” • Обособена позиция № 3 „Ремонт на общински тротоари в населените места в община Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 1 616 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2021-0001 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и коридори в ОУ „Климент Охридски“, село Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 87 253,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0058 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 5 – гр. Русе, алея Ела
Прогнозна стойност: BGN 168 285,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0067 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „СТОЛОВА ЗА УЧЕНИЦИ В ДВОРА НА II ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ в УПИ I-3317 за училище, кв. 9102 по плана на гр. Стара Загора“ – ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ
Прогнозна стойност: BGN 142 789,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2021-0004 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на обект: Детска градина – преустройство на съществуваща сграда и нова пристройка
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0010 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи на засегната от бедствието покривна конструкция на двуетажна масивна сграда построена в УПИ VІІ-обществени услуги в кв.13 по ПУП на с. Динката, община Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 114 296,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0225 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Структурно окабеляване на слаботокова телефонна и компютърна инсталация в помещения, офиси и медицински кабинети в сграда СТМ (Служба трудова медицина)
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2021-0007 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: СМР по реализирането на етап 1 и етап 2 от Проект „ Обновяване на паркови пространства в гр.Антоново. Реконструкция на градски мемориален парк , УПИ I , кв. 9 , гр. Антоново
Прогнозна стойност: BGN 155 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0165 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изместване на електроснабдителна мрежа, улично осветление и телекомуникационни кабели на обект: „Отливен канал на Главен клон І по ул. „Павел Красов“ до вливането му в река Шиндра, кв. „Горубляне“, район „Младост“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2021-0002 Дата на публикуване: 09.09.2021
Наименование на възложителя:Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2021 – 2022 ГОДИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0013 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧВАЩ ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА С. ПРОЛЕША, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ“
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0008 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на местни пътища и улици, включително зимна поддръжка на пътна мрежа (кръпки) на територията на община Ковачевци – 4 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 262 164,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00633-2021-0004 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД Предмет на ОП: Изграждане на газопроводни отклонения на територията на община Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 17 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0026 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АГРАРНИ ТЕХНОЛОГИИ „ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ“, ГРАД ПАВЛИКЕНИ“
Прогнозна стойност: BGN 204 707,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0032 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: 3 броя точки от общинските системи за управление на отпадъците – площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци на територията на община Пещера
Прогнозна стойност: BGN 95 270,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0054 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) на пристройка на училищен корпус към основната сграда на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, град Враца”
Прогнозна стойност: BGN 1 333 871,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2021-0008 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Извършване строително-монтажни работи по реконструкция и благоустрояване на улици на територията на гр. Хисаря в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 533 138,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05615-2021-0009 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: МВР – ДИРЕКЦИЯ МИГРАЦИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурни райони с мултифункционално предназначение в гр. Любимец и гр. Елхово“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение, находящ се на адрес в гр. Любимец, ул. „Одрин“ № 73“ Обособена позиция № 2 „Изграждане на електрическа и ВиК мрежи до точките на свързване на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение, находящ се на адрес в гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1“
Прогнозна стойност: BGN 249 938,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0050 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт покрив административна сграда – град Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 51 965,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0016 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 152 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0057 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Преустройство на сграда – общинска собственост в с. Голяма Желязна, Община Троян за Здравна служба
Прогнозна стойност: BGN 31 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0021 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР на ул. „Ален Мак“, с. Мокреш от ОК-1 до ОК-39 „а“ (част „Водопровод“)
Прогнозна стойност: BGN 108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0040 Дата на публикуване: 08.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФАСАДИТЕ И ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩА И КЛАСНИ СТАИ В СГРАДАТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 173 253,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на тротоарни настилки в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 215 601,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0053 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА УРНОВИ СТЕНИ В ЦЕНТРАЛЕН ГРОБИЩЕН ПАРК, ГР. ГАБРОВО- ПЪРВИ ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0051 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на обект: „Преустройство на помещения на ДГ „Щурче“ и пристройка на два етажа за две нови групи” гр. Шумен, Област Шумен, ул. „Цвята Кънчева“ №12, поземлен имот с идентификатор 83510.664.95, по КК на гр. Шумен, УПИ I-95 социална инфраструктура детско заведение, кв. 234, по плана на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 644 390,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0018 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД С.ПОЛЕНИЦА – КВ.ИЗГРЕВ, ГР.САНДАНСКИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0118 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и отводнителна система на ПД „Енерго“ – Боровец“
Прогнозна стойност: BGN 49 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2021-0007 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улична мрежа в община Ружинци“
Прогнозна стойност: BGN 765 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Основен ремонт на обособена част от втори етаж на тяло ”Б” на сградата на общинска администрация Правец по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 67 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0015 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Почистване и осигуряване на хидравличната проходимост на речните корита в границите на урбанизираната територия на Община Златица.“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00934-2021-0007 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ – ГАБРОВО ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за газифициране на сградата на „СБАЛ по Белодробни Болести – Габрово“ ЕООД, чрез изграждане на подземен газопровод и вътрешна газова инсталация до горелка и кухня с доставка и монтаж на комбинирана газонафтова горелка“.
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0149 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Крумовград
Прогнозна стойност: BGN 674 481,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0148 Дата на публикуване: 07.09.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Раковски, КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре
Прогнозна стойност: BGN 356 296,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0014 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на СМР) на обект „Пристрояване и реконструкция на сгради в училищен комплекс на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №82А в гр. Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 1 642 393,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2021-0012 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Възстановяване на ПС за укрепване на десния бряг на р. „Камбурска“ под УПИ Х на ул. „К. Ванчева“ – гр. Чепеларе.“
Прогнозна стойност: BGN 269 217,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2021-0004 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Допълнителни дейности по вътрешен ремонт на класни стаи и общо пространство за обособяване на иновативен STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в ПГ „Ген. Владимир Заимов
Прогнозна стойност: BGN 12 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0009 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински имоти на територията на Община Николаево“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 92 708,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0005 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изграждане на спортни площадки на територията на СО- Район Панчарево
Прогнозна стойност: BGN 83 211,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0032 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоар по ул. „Девети септември“ в с.Топчии, текущ ремонт на площад в с.Топчии и текущ ремонт на тротоар в с. Ясеновец“
Прогнозна стойност: BGN 61 026,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04114-2021-0002 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГР. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 268 103,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0019 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 589 847,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0062 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг –проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на улици в ЦГЧ, гр. Перник с изграждане на кръстовище с кръгово движение (кръстовище с кръгово движение на ул. Г. С. Раковски, ул. Петко Каравелов до ул. Струма, ул. Миньор)
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0008 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово“ по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 132 915,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0020 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на пазарен площад – изграждане на покрит пазар с търговски обекти и паркинг гр. В. Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 678 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0009 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 141 350,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0021 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП: „Корекция на р. Марица „Капитан Андреево – границата“ – реконструкция – на част от корекцията при ляв приток р. Хаяз“, землище на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.
Прогнозна стойност: BGN 3 360 457,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0016 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Ремонт на сграда ПГМССЕ“Н.Й.Вапцаров“, гр.Средец –топлоизолация, хидроизолация на покрив и покривно водоизвеждане
Прогнозна стойност: BGN 188 148,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00909-2021-0007 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ – Варна Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на многофункционална система за обучение на екипажи от формированията на МО по направление „Аварийно напускане на потъващ хеликоптер“, леководолазно дело и обучение по стандартите на OPITO“
Прогнозна стойност: BGN 535 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0035 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и пристройка на сградата на зала „Катя Попова“, гр. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 1 845 713,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0018 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Основен ремонт на покрива на южното двуетажно тяло на ДГ „Здравец“, УПИ I- детска градина, кв.182 по плана на гр. Чирпан
Прогнозна стойност: BGN 43 406,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0093 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, ползвана от Регионална дирекция за социално подпомагане – Бургас, находяща се в гр. Бургас, ул. „Конт Андрованти“ № 2“
Прогнозна стойност: BGN 111 820,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2021-0026 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи (възстановяване) на покрива на сграда-хангар за хеликоптери, находяща се в гр. София, местност „Летищен комплекс – София“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0015 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Димитър Благоев“ от ул. „Орфей“ до ул. „Ст. Стамболов“ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 103 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0014 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: ОСНОВНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“, С.ИСКРА – ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
Прогнозна стойност: BGN 198 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0043 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Основен ремонт на Етнографски музей в ПИ с идентификатор 07079.610.105, УПИ III, кв. 90 ЦГЧ на гр. Бургас и изграждане на обслужващи сгради на допълващо застрояване на Етнографски музей в ПИ 07079.611.105, УПИ III, кв.90, ЦГЧ на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 865 971,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00203-2021-0029 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0008 Дата на публикуване: 03.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „Медицински център „Д-р Ал. Войников“ – гр. Гулянци“, Подобект: „Разработване и изпълнение на мерки по осигуряване на достъпна среда: Рампа и Асансьорна уредба“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 125 332,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0039 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: РЕМОНТ ПОКРИВ НА СГРАДА, БИВША СТОМАТОЛОГИЯ В ГР. ТЕРВЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 44 574,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0013 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Ремонт на сградите на три читалища в Община Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 508 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0009 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на парк „Ахтирка“ в гр. Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0017 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улици, паркинги, алеи и тротоари в Община Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 663 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04042-2021-0001 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ХАДЖИЕНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на обект „Корпус за практическо обучение“ в ПГ „Иван Хаджиенов“, Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 269 991,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0029 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улица „Александър Стамболийски“, с. Вазово и възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III – 2305 / Исперих – Вазово / RAZ1040/
Прогнозна стойност: BGN 33 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0017 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ (ПОКРИТИЕ НА Р. БИСТРИЦА В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА ГР. ДУПНИЦА ) ЗА УСТРОЙВАНЕ НА ОТКРИТ ПАРКИНГ В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР. ДУПНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 2 246 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2021-0004 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни дейности в „МБАЛ Иван Скендеров” ЕООД за вътрешно преустройство на помещения на първия етаж в съществуваща монолитна сграда със сутерен за инсталиране на фабрично нова рентгенова апаратура – компютърен томограф, графичен рентгенов апарат и графично – скопичен рентгенов апарат”
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0031 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: Ремонтни работи по покрива на сградата на кметство Дянково – с. Дянково, община Разград
Прогнозна стойност: BGN 21 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0038 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ЦЕНТЪРА НА С.ПОПОВЯНЕ, ОБЩИНА САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0028 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт спортна зала „Дан Колов“ гр.Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 30 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0011 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на „Център за превенция и социална интеграция“ (ЦПСИ), находящ се в бл. 9, вх. Б, ет. І, ж.к. „Левски-Г“, Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0016 Дата на публикуване: 02.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците – ул. „Балкан“ и ул. „Братя Миладинови““
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0071 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на НЧ „Нов живот 1930″ и Библиотека в с. Капитан Андреево, община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 15 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2021-0003 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: Ремонт на площадно пространство в кв. Ботунец, район „Кремиковци“- Столична община
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2021-0006 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонтни дейности в ОУ „Христо Ботев“ гр. Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 185 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0010 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на „Център за превенция и социална интеграция“ (ЦПСИ), находящ се в бл. 9, вх. Б, ет. І, ж.к. „Левски-Г“, Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 29 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0014 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на спортна и детска площадка УПИ II – 67, кв. 28 с. Вранско“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0007 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: „Ремонт на общински обекти на територията на Община Ковачевци – 5 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 276 545,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0015 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ОРЕШЕНЕ, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”
Прогнозна стойност: BGN 180 325,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0008 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 141 350,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0013 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Аварийно основен ремонт на канализация на улица „Средна гора“ от ос.т. 126 до ос.т. 140 и улица „Юрий Гагарин“ от ос.т. 20 до ос.т. 90“
Прогнозна стойност: BGN 66 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0021 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изпълнение на строеж: „Изграждане на скейт парк на територията на градски парк в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 231 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2021-0010 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Ремонт на помещения за шест градински групи, разположени на територията на СО район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0161 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане на улична канализация по ул. „Проф. Киркор Азарян“ от о.т.36 до о.т.31, район Студентски, и възстановяване на пътната настилка.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0020 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Основен ремонт на улично осветление по ул. „Ал. Стамболийски“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 56 257,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0037 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 150 549,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03808-2021-0001 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „МАКГАХАН“ Предмет на ОП: „Подмяна на съществуващи водогрейни котли и горелки с нови за отоплителна инсталация и изграждане на водородна инсталация към административна сграда на Професионална гимназия по транспорт „Макгахан” – София по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 135 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0025 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на отоплителна инсталация в Блокове 1 и 3 на сградата на ЗСС, към Национална спортна академия „Васил Левски
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0013 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Подмяна на дограма на сградата на поликлиника в гр. Дряново”
Прогнозна стойност: BGN 88 671,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0015 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: „Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр. Харманли по улиците – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. „Климент Охридски“, бул. „Освободител“ и ул. „Георги Жечев““
Прогнозна стойност: BGN 224 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02526-2021-0003 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ХАН АСПАРУХ“ Предмет на ОП: Ремонт покриви сграда „работилница“ и сграда „Учебен корпус 1“ на ПГСС ХАН АСПАРУХ гр. ИСПЕРИХ
Прогнозна стойност: BGN 100 466,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2021-0006 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградата на Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Бяла, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 76 668,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2021-0007 Дата на публикуване: 01.09.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“.
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание