Уникален номер на поръчката: 00207-2020-0096 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ВРАЦА Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-ремонтни работи на инвалидната рампа към административната сграда на РЗОК-Враца”
Прогнозна стойност: BGN 8833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0045 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на спортни обекти в община Костенец“ обособена в 2 позиции
Прогнозна стойност: BGN 121 047,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0008 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА, СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ“
Прогнозна стойност: BGN 80 008,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0034 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Основен ремонт с преустройство на блок Г на Поликлиника в гр. Троян в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания и Център за грижа за лица с умствена изостаналост по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в община Троян; Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян.
Прогнозна стойност: BGN 824 969,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2020-0015 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на водопровод Ø60 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм по ул. „Плиска“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе; Реконструкция на водопроводи Ø80 мм и Ø 125 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм и Ø140 мм по ул. „Преслав“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0028 Дата на публикуване: 30.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ – ЕТАП 2”
Прогнозна стойност: BGN 1 975 074,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01557-2020-0003 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК ЕООД Предмет на ОП: „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДКЦ – ПОЛИКЛИНИКА, ГР. КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 734 411,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2020-0006 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ: 1.1 Ул. „Тодор Пеев“ и ул.„Опълченска“, 1.2. ул. „9-ти септември“ и 1.3. ул. „Максим Горки“
Прогнозна стойност: BGN 434 083,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2020-0005 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Корекция на коритото на р.Ябланица, гр.Етрополе в определени участъци“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „СМР на подучастък I.3 – L=58 м – участък: от 3,5 м след ПРОФИЛ 30 до 5,9 м преди ПРОФИЛ 26 (по течението на реката)“ Обособена позиция 2: „СМР на подучастък I.4 – L=48 м – участък: от 5,9 м преди ПРОФИЛ 26 (по течението на реката) до о.т. 424 /ул. “Млада Гвардия”/“
Прогнозна стойност: BGN 633 751,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2020-0023 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студентски общежития блокове №№ 55–В, 55–Г и 61-А на П“ССО“ към УНСС по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 7 246 295,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0008 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I-82, КВ. 9, С. ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04604-2020-0002 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: Дунав мост Видин – Калафат АД Предмет на ОП: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2020 – 2021 ГОДИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2020-0007 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в землището на Община Копривщица”
Прогнозна стойност: BGN 503 491,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2020-0015 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” пo Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0106-С01 от 13.05.2019г.
Прогнозна стойност: BGN 88 518,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0015 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на фасада на сградата на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0044 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на спортна зала „Васил Левски“, гр. Пазарджик – строително монтажни работи по покрив и фасади“
Прогнозна стойност: BGN 106 343,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0053 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Подобряване и реновиране на стол с кухненски блок, бюфет на партерен етаж в жилищна сграда на ул. „Генерал Гурко“ № 76 – МВР, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2020-0004 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА «ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА АНТОН, ФИНАНСИРАН ПО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПУДООС
Прогнозна стойност: BGN 187 570,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0015 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 170 948,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0020 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи по проект „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление на гр. Павликени и гр. Бяла Черква“
Прогнозна стойност: BGN 566 679,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0014 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 205 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2020-0015 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДКЦ I гр. Червен бряг, обл. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 416 883,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2020-0027 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на системите за външно изкуствено осветление“
Прогнозна стойност: BGN 760 401,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0084 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Направа на скеле и подмяна на изолация при изпълнение на ремонтни дейности по сгради, тръбопроводи и естакади в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 11 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2020-0092 Дата на публикуване: 29.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи в сградата на РЗОК-Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 4833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02896-2020-0002 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ОБУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ОБЩ. СИЛИСТРА ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ В СЪЩЕСТВУВАЩА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
Прогнозна стойност: BGN 17 792,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2020-0007 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ гр. Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 696 325,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2020-0008 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 185, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01986-2020-0001 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на скатен покрив с керемиди в СУ „Христо Смирненски“ село Кочан, общ. Сатовч
Прогнозна стойност: BGN 113 729,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с об

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0048 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Кметство с. Пъстрогор, общ. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 8333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0028 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена, укрепване част от ул. „Странджа”, гр. Асеновград“
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2020-0008 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2020-0019 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ Карнобат“.
Прогнозна стойност: BGN 11 404 148,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05239-2020-0002 Дата на публикуване: 28.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бежаново, Община Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 154 319,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0013 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ПОДМЯНА КАНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ И ЧАСТ ОТ УЛ. „РИЛА“, ГР. САНДАНСКИ
Прогнозна стойност: BGN 63 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0019 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР/СРР на обект „Ремонт на покрив на работилница БКД в гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2020-0008 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Подобряване на уличните настилки на населените места в община Айтос по две обособени позиции: обособена позиция № 1: Улица № 3 в с. Поляново обособена позиция № 2: Улици № 6 и № 7 в с. Малка поляна
Прогнозна стойност: BGN 279 535,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0051 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на укрепителни и ремонтни работи на сграда – склад и канцеларии с идентификатор 68134.1200.381.53 по ККР в ЦСБ на МВР, гр. София, р-н „Илинден“, м. „Захарна фабрика“, област София, община Столична
Прогнозна стойност: BGN 161 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2020-0008 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за възстановяване на пътен мост между ул. „Дунав“ и ул. „Възраждане“, с. Юделник, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 61 811,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0013 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на западна фасада на сградата на Общинска администрация-Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2020-0016 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на тротоари на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“ в гр. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 59 348,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0027 Дата на публикуване: 25.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, КВ.ДОЛНИ ВОДЕН, ГР.АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 391 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0031 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по безопасност на движението – хоризонтална маркировка на уличната мрежа на териториятна на град Троян“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0019 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен “ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0015-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 768 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2020-0018 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: СОНДАЖНО ХИДРОГЕОЛОЖКО ИНЖЕНЕРИНГОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ ЗА ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО БИСТРИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 646 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00266-2020-0002 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Изпълнение на авариен ремонт на покрив на Спортен комплекс на ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Прогнозна стойност: BGN 585 550,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0121 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0021 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покриви и покривни покрития на общински обекти“
Прогнозна стойност: BGN 38 347,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2020-0016 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от водохващане „Кутревите блата“ до съществуващо водохващане „Илистен“ село Рибново, община Гърмен ”
Прогнозна стойност: BGN 60 122,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0013 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по изграждане на подпорна стена на улица „Родопи“ гр. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 265 395,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0012 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по изграждане на подпорна стена на улица „Илинден“ гр. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 254 178,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0011 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на улица „Христо Смирненски“ гр. Симитли
Прогнозна стойност: BGN 261 673,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05133-2020-0002 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 117 „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: Ремонтно възстановителни работи на сградата на ДГ № 117 “ Надежда“ .Конструктивно укрепване на тераси на кота 0,00 и английски дворове.
Прогнозна стойност: BGN 92 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0056 Дата на публикуване: 24.09.2020
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на тръбопроводни системи към абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 66 261,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01401-2020-0004 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за реализация на енергоспестяващи мерки на Учебен блок на „Висше училище по телекомуникации и пощи”.
Прогнозна стойност: BGN 516 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0025 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО В Ж.К. „ЗОРНИЦА”, ГР. ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 226 505,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0012 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 298 703,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0017 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР по ул. „Илия Р.Блъсков“ от ОК 186 до ОК 187 ( част пътна – асфалтиране и др.)
Прогнозна стойност: BGN 51 758,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0036 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена на ул. №1, с. Люлин, Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 16 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2020-0008 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа – с. Живково, Община Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 3 554 611,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03179-2020-0002 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: ОБЕКТ: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА КЪМ ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, УПИ I-училище /ПИ с идент. 36498.502.1006/, кв. 78 по УП и КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив „
Прогнозна стойност: BGN 154 502,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01220-2020-0004 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Неотложен авариен ремонт на покриви на сгради на ВСУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрива на административна сграда блок 1 и Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на студентско общежитие блок 5
Прогнозна стойност: BGN 94 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 16:30 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0066 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане” – Кнежа, находяща се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев” № 95, ет. 2”
Прогнозна стойност: BGN 13 434,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0012 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на ОУ „Д.Н.Матевски” в гр. Меричлери, община Димитровград“
Прогнозна стойност: BGN 122 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0036 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на сградни газови инсталации в сградите на „СБАЛПФЗ – Благоевград“ ЕООД на ул. „Цанко Церковски“ №4“
Прогнозна стойност: BGN 37 142,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0016 Дата на публикуване: 23.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи“, с. Миланово, общ. Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 14 623,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2020-0014 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на улици „Атанас Манчев“, „Бенковски“ и „Септемврийци“
Прогнозна стойност: BGN 166 880,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2020-0013 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на ул. „Гео Милев” от о.т. 283 до о.т.295, гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 359 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0011 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на покрив на топла връзка и зала „Гроссето“ в сградата на Общинска администрация-Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 64 551,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2020-0003 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Преустройство и промяна на предназначението на съществуваща топла кухня в допълнителна яслена група към ДГ №138 „Приятели“, кв. „Обеля“, район „Връбница“
Прогнозна стойност: BGN 300 619,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0022 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Укрепване на старата сграда на Читалище „Светлина-1861“, гр.Шипка, УПИ IV-740, кв.34 и ремонт на покрив“
Прогнозна стойност: BGN 86 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2020-0011 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище, кв. 26, с. Веселец, община Завет“.
Прогнозна стойност: BGN 113 303,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0019 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на общински обекти“
Прогнозна стойност: BGN 25 969,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0009 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. МЪРЧЕВО, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ ХII, КВ. 36, ПО ПЛАНА НА С. МЪРЧЕВО, ОБЛАСТ МОНТАНА, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ“
Прогнозна стойност: BGN 113 016,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0240 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Кабелно електрозахранване на зарядна станция за електрически автомобили на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 02594-2020-0001 Дата на публикуване: 21.09.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ГР. СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Основен ремонт на сграда за образование с идентификатор 68850.514.330.13 и обособяване на Кабинет „Пoдготвителна група“ и Кабинет „Професионална подготовка“ за нуждите на ЦСОП – гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 110 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2020-0006 Дата на публикуване: 19.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ДГ „Лиляна Димитрова” град Маджарово
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01546-2020-0005 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ЕКО АНТРАЦИТ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на работен проект: „Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“
Прогнозна стойност: BGN 2 073 276,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2020-0007 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Строително-монтажни дейности по техническа рекултивация за обект „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Димово в ПИ21097.92.40“
Прогнозна стойност: BGN 348 929,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид н

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2020-0092 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на подмяна на амортизирана дограма в административна сграда на ТД на НАП ГДО”
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0010 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Аварийно възстановителни работи по възстановяване и укрепване на улица от от.105 до от.12 за гробищен парк и махала “Газянци“ с. Брежани, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 265 183,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0237 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на амортизирани участъци от магистрални топлопроводи на топлоснабдителната система на гр. Козлодуй в участъци: Северна магистрала от К13А-5 до К13А-6, Южна магистрала от К16-6 до К16-8 и трета главна магистрала от К18 до К21 и до К20-1
Прогнозна стойност: BGN 875 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.10.2020, 23:59 Вид на

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0068 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и надстройка на съществуваща сграда към Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации – гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 232 606,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0078 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 64 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0053 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Подмяна и реконструкция на главни и етажни електромерни табла в жилищни сгради на територията на гр. София и София област“, реф. № РРС 20-076
Прогнозна стойност: BGN 3 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2020-0010 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2020 година – преасфалтиране на уличната мрежа в Община Пордим
Прогнозна стойност: BGN 33 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0026 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА РЕКАТА В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03357-2020-0003 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци.
Прогнозна стойност: BGN 49 059,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0080 Дата на публикуване: 18.09.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Полагане на усилена армировка в район охладителна кула
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2020-0024 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Текуща поддръжка на строителна част на сгуроотвал „Искрица“.
Прогнозна стойност: BGN 3 440 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2020-0007 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Път Златоград- Заставата (връх Костадин)-км 0+000 до км 3+934.93“
Прогнозна стойност: BGN 16 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0233 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на разширение към сграда на група „Входящ контрол“ и ремонт на помещения в сградите на Управление „Търговско“ и група „Входящ контрол“
Прогнозна стойност: BGN 172 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0048 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Наем на спомагателна механизация с оператор – наем на автогрейдер
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0034 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на уличното осветление на територията на Община Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 25 339,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2020-0002 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците от км. 0+000 до км. 7+269.07“- Етап Първи – от км 1+700м. до 2+500м. с обща дължина на етапа 800 л.м.
Прогнозна стойност: BGN 207 757,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2020-0008 Дата на публикуване: 17.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Реконструкция и обновяване на дворно пространство, площадки, съоръжения и ограда в Средно училище „Христо Ботев“, село Баните, област Смолян”
Прогнозна стойност: BGN 203 653,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0026 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена, ограда, вертикална планировка, озеленяване и осветление в поземлен имот обслужващ Административна сграда в гр. Лом“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2020-0013 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изграждане на довеждащ път и площадка за временно съхранение на строителни отпадъци на Регионален Център за Управление на отпадъците-Луковит”
Прогнозна стойност: BGN 166 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0018 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: “Изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата в гр. Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 108 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2020-0063 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“
Прогнозна стойност: BGN 42 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0029 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Ремонтни дейности на социални услуги – отдел „ОЗСПС“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 105 083,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2020-0017 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на община Кубрат“ по особени позиции: Обособена позиция № 1 „Ремонт на улици на територията на селата Беловец, Медовене, Савин, Севар, Сеслав“; Обособена позиция № 2 „Ремонт на улици на територията на селата Горичево, Задруга, Мъдрево, Тертер, Точилари“; Обособена позиция № 3 „Ремонт на улици на територията на селата Бисерци, Божурово, Каменово, Равно, Юпер, Звънарци““
Прогнозна стойност: BGN 497 585,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0017 Дата на публикуване: 16.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО“
Прогнозна стойност: BGN 50 013,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0043 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изграждане на автобусни спирки на територията на град Враца
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2020-0003 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 269 967,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2020-0038 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: „Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд управляван от МВнР на територията на страната“”
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0008 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площад в с. Кобиляк и Благоустройство на площадните пространства на три от населените места в община Бойчиновци – II-ри етап, с. Мърчево, с. Мадан и с. Громшин“
Прогнозна стойност: BGN 623 529,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2020-0016 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: СМР на обект: „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен
Прогнозна стойност: BGN 157 696,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02266-2020-0001 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: “Ремонт на покрив на „Професионална гимназия по механоелектротехника – гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 87 266,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04615-2020-0001 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с изграждането на спортна площадка /20х40м./ с изкуствена трева и осветление в СУ „Св.Св. Кирил и Методий” село Брезница”
Прогнозна стойност: BGN 134 036,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0018 Дата на публикуване: 15.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „СНАВР по възстановяване покрив на сграда НУ „Антон Иванов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 184 966,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04209-2020-0001 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОНЕН СЪД – АРДИНО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СТЪЛБИЩЕ РС – АРДИНО“ ГРАД АРДИНО
Прогнозна стойност: BGN 9415,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0025 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Обследване и рехабилитация на канализационна мрежа в тила от 6-то до 9-то корабни места – терминал „Бургас изток -1“
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00521-2020-0010 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология – Майчин дом ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на Послеродово отделение на Родилна клиника.
Прогнозна стойност: BGN 645 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 16:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2020-0015 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и промяна на предназначението на бивша училищна сграда в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 333 327,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0005 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0116 Дата на публикуване: 14.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по изграждане/ реконструкция на сграда, находяща се в гр. София, район „Възраждане“, ул. Пиротска №117
Прогнозна стойност: BGN 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2020-0009 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на улична мрежа в с.Меляне, с. Дълги Дел, с. Каменна Рикса, Община Георги Дамяново“
Прогнозна стойност: BGN 1 120 359,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0006 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: Пряко договаряне с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня
Прогнозна стойност: BGN 497 123,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01557-2020-0002 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК ЕООД Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДКЦ – ПОЛИКЛИНИКА, ГР. КАЗАНЛЪК“
Прогнозна стойност: BGN 734 411,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2020-0008 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Предмет на ОП: „СМР на обект: “Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав.“, в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.052-0001-С01 от 13.07.2020 г. за проект: “Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав.“ по Mярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за „ВОМР“ на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 261 257,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2020-0041 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на северна водна магистрала в участъка между колона 19 и колона 20 в ТЕЦ „Русе – Изток“ и изграждане на портал и пътна връзка с общинската пътна мрежа, по Техническо задание и проект
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0030 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: “Изграждане и реконструкция на улично осветление и канална кабелна мрежа при пътна връзка между път II-35 и път III-357 в гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 66 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01111-2020-0004 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА“НИКОЛА ПУШКАРОВ“ – СОФИЯ Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на ИПАЗР „Никола Пушкаров”
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.09.2020, 16:30 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2020-0017 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обособяване на обект „Иновативен дигитален център на Министерството на образованието и науката за поддържаща и продължаваща квалификация“ и осъществяване на авторски надзор
Прогнозна стойност: BGN 6 875 310,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0003 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ В ГРАД ЛЪКИ – УЛИЦИ ПО ПУП НА ГР. ЛЪКИ, ОБЩ. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2020-0002 Дата на публикуване: 11.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 830 445,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2020-0008 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за ,,Дунева махала,,
Прогнозна стойност: BGN 756 258,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 17:00 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0042 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Довършване на реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II
Прогнозна стойност: BGN 2 553 856,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01876-2020-0002 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ОУ „Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 61 036,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2020-0015 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“
Прогнозна стойност: BGN 257 132,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2020-0019 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Преустройство и смяна на предназначението на сграда, предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип „Керамична фабрика“ към затвора гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 1 347 301,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2020-0007 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА МАГИСТРАЛЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДИТЕЛНА ГРУПА „ОРЕХОВО – МАЛЕВО – ХВОЙНА – ПАВЕЛСКО“
Прогнозна стойност: BGN 5 984 543,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2020-0005 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилнa жилищнa сградa “Дарина” в гр. Златоград
Прогнозна стойност: BGN 117 449,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2020-0013 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи за обект: „Подмяна на главен и уличен водопровод по ул. „Младежка” гр. Костенец, община Костенец
Прогнозна стойност: BGN 153 685,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0010 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Преустройство, промяна на предназначението на помещения, пристройка на нов корпус за две яслени групи, две градински групи и физкултурен салон към сградата на ДГ № 177 „Лютиче“ в УПИ ІІ-за ОДЗ, кв. 150а, м. „Суха река“, к-с „Ботевградско шосе“, ул. „Витиня“ № 1
Прогнозна стойност: BGN 3 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04355-2020-0001 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Поставяне на външна топлоизолация на част от учебната сграда на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“- гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 79 274,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0008 Дата на публикуване: 10.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГРАД КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 45 598,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2020-0037 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор) за обект: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДАТА, ПРЕДОСТАВЕНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МВнР С АДРЕС: СОФИЯ, КВ. БОЯНА, УЛ. „ВИТОШКО ЛАЛЕ“ № 16 – ДОМ №8““
Прогнозна стойност: BGN 414 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2020-0007 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за целите на проект „OБНОВЯВАНЕ НА СУ „ЧАПАЙ“ГРАД БЕЛОВО“ във връзка с изпълнение на Договор № BG06RDNP001-7.002-0014-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмяра 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002-УЧИЛИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 444 390,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05526-2020-0001 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – Гюешево“
Прогнозна стойност: BGN 57 665,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2020-0022 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на довършителни СМР, във връзка с реализацията на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община град Добрич“, за сграда с административен адрес бул. „Трети март“ №12”
Прогнозна стойност: BGN 301 161,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0012 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг „Проектиране, извършване на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект: „Ремонт и възстановяване ограда на СУ „Христо Ботев“ гр. Драгоман, общ. Драгоман
Прогнозна стойност: BGN 530 015,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0023 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО КЪМ ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК – ПАРКОУСТРОЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ С МЕСТА ЗА ОТДИХ В КВ.126, УПИ II-ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ ПО ПЛАНА НА ГР. ЛОМ““
Прогнозна стойност: BGN 163 242,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05426-2020-0002 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „ГИП БУРГАС“
Прогнозна стойност: BGN 210 131,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0043 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Изграждане и оборудване на спортно съоръжение в дворното място на ОУ „Отец Паисий“ в с. Тополово, община Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0026 Дата на публикуване: 09.09.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД Предмет на ОП: РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ КЪМ „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 230 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0017 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Общински приют за безстопанствени животни” в УПИ V, кв.19 по ПУП на гр. Павликени“.
Прогнозна стойност: BGN 333 759,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00985-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ВАРНА Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР на обект: АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БРЕГОУКРЕПИТЕЛНА СТЕНА В ТИЛА НА МОРСКИ ПЛАЖ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА – ЮГ
Прогнозна стойност: BGN 486 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 17:30 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0009 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за „Изграждане на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на територията на Община Божурище по седем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0007 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, гр. София, жк. „Дружба 2“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05434-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Калотина“
Прогнозна стойност: BGN 114 824,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0009 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на настилките на околоблоковото пространство на бл.200, ул. „Лясковец“, жк. „Хаджи Димитър“, разположен в поземлен имот с идентификатор 68134.6060.1066., кв.28А, гр. София, община Столична, област София“
Прогнозна стойност: BGN 82 353,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0004 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Климент Охридски“
Прогнозна стойност: BGN 54 682,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2020-0011 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „ОР НА СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 26 720,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично

 

Уникален номер на поръчката: 05505-2020-0001 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: АВАРИЙНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ СГРАДЕН ФОНД НУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ПЪРВОМАЙ – ПОКРИВ И КЛАСНИ СТАИ
Прогнозна стойност: BGN 222 031,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04426-2020-0002 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ“ – гр. КЛИСУРА

Предмет на ОП: Обект: Ремонт на общи части – санитарни възли и изграждане на нови санитарни възли и вътрешна площадкова канализационна система, включително и подход към новите класни стаи за нуждите на ПГ по икономика „Тодор Влайков“ гр.Клисура
Прогнозна стойност: BGN 166 367,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0014 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛ.“ТРЕТА“ В С.КОЛАРЦИ- ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗНИКНАЛИ РАБОТИ“
Прогнозна стойност: BGN 11 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0021 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата в с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом по 3 (три) обособени позиции: Обособена позиция №1: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Сталийска махала”; Обособена позиция №2: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Замфир”; Обособена позиция №3: „Строително-монтажни работи за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на кметството в с. Долно Линево”
Прогнозна стойност: BGN 174 324,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2020-0060 Дата на публикуване: 08.09.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд на Агенция „Пътна инфраструктура“, в т.ч. и специализираните звена“
Прогнозна стойност: BGN 1 686 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0037 Дата на публикуване: 07.09.2020
Наименование на възложителя:ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на лаборатории на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01
Прогнозна стойност: BGN 167 415,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0118 Дата на публикуване: 07.09.2020
Наименование на възложителя:МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Изграждане на СОТ и видеонаблюдение в п/ст Ардино
Прогнозна стойност: BGN 37 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2020-0018 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Дренаж, Помпена станция и напорен тръбопровод до съществуваща канализация в гр. Пещера, в имот с идентификатор 56277.1.1461, представляващ публична общинска собственост с начин на трайно ползване за второстепенна улица, местност „Копривец“ по плана на гр. Пещера.
Прогнозна стойност: BGN 167 365,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0111 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00548-2020-0005 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДЖАРОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ДГ „Лиляна Димитрова” град Маджарово
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01481-2020-0008 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Предмет на ОП: Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 1 073 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0017 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на ХГ „Проф. Илия Петров“ и на стол-1 към ОП „УСХПД“
Прогнозна стойност: BGN 66 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2020-0006 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б – ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА, СЪГЛАСНО ИЗГОТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ“
Прогнозна стойност: BGN 80 008,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2020-0015 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА БЕЛИЦА

Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на сграда в община Белица, в която се предоставят три социални услуги в общността“, финансиран от Фонд „Социална закрила“, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“
Прогнозна стойност: BGN 68 502,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2020-0008 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Реновиране на автомобилен подход на строеж: „Ремонт и оборудване на ЦНСТ в с. Богомилци, Община Самуил“ – Първи етап: „Изграждането на асансьор и необходимото към него техническо помещение, реновиране на автомобилния подход, който е разположен северно от сградата на ЦНСТ, обновяване на алеята осигуряваща пешеходен достъп до сградата, както и настилката около самата сграда“
Прогнозна стойност: BGN 12 053,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2020-0006 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на строеж: „Основен ремонт на трасе на ски влек: изграждане на въжена линия тип „ПСВ-12”, система/инсталация/ за изкуствено заснежаване на пистата и мрежа и съоръжения за осветяване на трасето”.
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2020-0014 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на водопровод Ø60 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм по ул. „Плиска“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе; Реконструкция на водопроводи Ø80 мм и Ø 125 мм – етернит с ПЕВП Ø90 мм и Ø140 мм по ул. „Преслав“ в с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 145 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01680-2020-0001 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Реконструкция,оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на община Кирково“ на обект СУ“Н.Й.Вапцаров“ – с.Бенковски, община Кирково
Прогнозна стойност: BGN 70 027,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0023 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изработка и монтаж на стоманобетонови плочи тип „прелезен” на ІV-ти глух коловоз в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0050 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Изграждане и поддръжка на отоплителни къщички за уредби за повишаване на налягането, намиращи се във външни сгради
Прогнозна стойност: BGN 174 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02613-2020-0001 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт покрив и направа на дренаж на 6-ти корпус на сграда на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир“.
Прогнозна стойност: BGN 91 852,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0067 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“
Прогнозна стойност: BGN 7 013 785,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2020-0134 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“

Предмет на ОП: Изпълнение на дейности по механизирана поддржъжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат
Прогнозна стойност: BGN 4992,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2020-0003 Дата на публикуване: 04.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 358 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0042 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – Север““
Прогнозна стойност: BGN 331 741,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05906-2020-0001 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Предмет на ОП: ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА РАБОТИЛНИЦИ КЪМ ПГСС – с. СИТОВО
Прогнозна стойност: BGN 246 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0032 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Сграда за читалище“, УПИ І, кв.30, с .Катрище, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0031 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основно обновяване на Спортен комплекс „Осогово“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0108 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Развитие и разширяване на системата за ранно предупреждение на Столична община при наводнения
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2020-0005 Дата на публикуване: 03.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Извършване на довършителни СМР/СРР на обект: „Реконструкция на Централен площад и тротоари на ул. „Витоша“ и ул. „Оборище“ в гр. Главиница, Подобект – „Прилежащи площи към Поликниника, тротоари на ул. „Оборище“, зелени площи и открит паркинг зад Читалище „Хр. Ботев“, в гр. Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 111 755,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2020-0008 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Изграждане на канализация на гр. Куклен, подобект: канали с № 92, 92 а, 93, 98“
Прогнозна стойност: BGN 255 914,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0031 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Осигуряване на достъпна среда и оползотворяване на слънчева топлина за нуждите от топла вода на обект: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” гр. Ардино”
Прогнозна стойност: BGN 45 833,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0025 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА РЕКАТА В РЕГУЛАЦИЯТА НА С. НОВИ ИЗВОР, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2020-0020 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ VI-площад, озеленяване в кв. 11 по плана на с. Ведраре, община Карлово“.
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0030 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, общинска собственост, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 297 300,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04061-2020-0001 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ПРОФ. ДПН ГЕОРГИ АНГУШЕВ“ Предмет на ОП: Спешен ремонт на носещата конструкция и капандурите на Център за специална образователна подкрепа “ Проф. ДПН Георги Ангушев“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 75 444,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2020-0014 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за изпълнението на строително – монтажни работи по проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат по следните обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 353 972,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0022 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА БОРБА С РАЗЛИВИ“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0025 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД

Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ И ОПОВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМА – ВИСОКО ТЯЛО на „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2020-0017 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж – Нови пазар, чрез извършване на ремонтни дейности на помещенията”
Прогнозна стойност: BGN 41 662,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0008 Дата на публикуване: 02.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици по населени места чрез бетониране
Прогнозна стойност: BGN 242 563,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2020-0020 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Закриване и рекултивация на Общинско депо за неопасни отпадъци – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 1 468 007,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2020-0002 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на Изпитвателна лаборатория в отдел „Лабораторни дейности“ към Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 238 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0007 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УПИ I-82, КВ. 9, С. ТИЧА, ОБЩИНА КОТЕЛ
Прогнозна стойност: BGN 87 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0228 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 465 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0039 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа за 2020 година
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0041 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к. „Здравец“, гр. Русе – II етап: Южна част
Прогнозна стойност: BGN 144 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0015 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: ВР 1013/Ремонт на покрив на сграда № 23, блок А и Б
Прогнозна стойност: BGN 114 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0013 Дата на публикуване: 01.09.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА В С.ПОЛК.САВОВО“
Прогнозна стойност: BGN 50 013,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява