Уникален номер на поръчката: 06015-2021-0001 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на покрив в сградата на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявание гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 77 611,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0015 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на общинска сграда в УПИ VI – обществено обслужване, кв. 13 по плана на с. Бегунци, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 78 420,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0061 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни работи на приемна на МВР, гр. София, ул. „Шести септември“ № 29″
Прогнозна стойност: BGN 41 342,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0060 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Подмяна на дограма на стол № 4 – ГДЖСОБТ на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0009 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт на подлез, находящ се на бул. „Александър Малинов” при бл. 458, ж.к. „Младост 4“
Прогнозна стойност: BGN 15 817,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05780-2021-0001 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт покрив ОУ „Христо Ботев“, с. Глогово“
Прогнозна стойност: BGN 85 797,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2021-0023 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за основен и/или текущ ремонт улици и/или пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на община Свищов”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0067 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушна електропроводна линия средно напрежение (СрН) 20 kV, на територията на области Кюстендил, Перник, Благоевград, Видин, Ловеч и Враца обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД“, реф. № РРС 21-091
Прогнозна стойност: BGN 5 632 915,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0076 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за възстановявяне работата на резервоара за условно чисти води (РУЧВ)
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0014 Дата на публикуване: 31.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг и упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обект: „Ремонтно-възстановителни работи по предпазните диги по левия бряг на река Малък Искър, покрай и над село Видраре, Община Правец“ с три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 817 165,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05911-2021-0002 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Саниране на сградата на ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, с. Нова Черна
Прогнозна стойност: BGN 215 244,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0052 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на СИЕР „Вълчи дол““ и Обособена позиция № 2: „Преизолиране и ремонт на участъци от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД на територията на ЮЗЕР „Ихтиман““
Прогнозна стойност: BGN 2 153 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0011 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪПЪТСТВАЩИ СМР (ВКЛ. ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ) В ЦДГ В С. ДОЛНО САХРАНЕ, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 136 984,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04846-2021-0002 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ““ Предмет на ОП: „Изграждане на отоплителна инсталация и съпътстващи СМР на ОУ „Пейо Крачолов Яворов” село Огняново”
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0041 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Възстановяване на пътни настилки след авариен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе в 4 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0018 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ОТ УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНИ МРЕЖИ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 3 520 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0141 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане, доставка и монтаж на система за климатизация в център за административно обслужване на ТП на НОИ – Варна, ул. „Хан Аспарух“ № 4
Прогнозна стойност: BGN 15 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0054 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка на ул. „Захари Зограф“, град Троян, УПИXLII „За озеленяване и трафопост“, квартал 60 по плана за регулация и застрояване на град Троян –I и II микрорайон, поземлен имот с с идент. 73198.512.235 по кадастралната карта на град Троян”
Прогнозна стойност: BGN 40 867,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2021-0013 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСТВО“- ГР.СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2021-0009 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Строеж на информационен център към Античен амфитеатър, паркоустройство и благоустрояване на прилежащите ландшафтни пространства с цел социализация
Прогнозна стойност: BGN 325 764,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0019 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Основен ремонт на открит паркинг в ПИ 40422.505.2179 в гр. Кубрат”
Прогнозна стойност: BGN 65 206,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0053 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане на Газово стопанство за Детска Ясла и ДГ „Синчец“ в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2021-0009 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за обект: „Реконструкция на мост на р. Писаровска при кв. 111 и кв. 113, с. Писарово, общ. Искър”.
Прогнозна стойност: BGN 172 537,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2021-0012 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на покрива на ОУ „Иван Вазов“ село Алдомировци
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0012 Дата на публикуване: 30.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ 1 „Транспортно – комуникационна алея в между блоковo пространство при ж. блок на ул. „Александър Стамболийски“ №25 УПИ ХVI-2614, кв.76 по плана на гр.Левски, община Левски“ и „Изграждане на паркинг по улица „Хан Аспарух“ от ОК297 до ОК238 гр.Левски, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05725-2021-0001 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И СТРОИТЕЛСТВО „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА „УЧЕБЕН АВТОСЕРВИЗ“ И „КОМПЮТЪРНА ЛАБОРАТОРИЯ“ НА ПГТС „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – ГР. РАЗГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 77 543,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0030 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в сградата на Детска ясла „Слънчево детство“ гр. Разград, ДЦДМУ гр. Разград, ДПЛД гр. Разград, КЦНСТДБУ гр. Разград, КЦНСТДМУ гр. Разград, ОБСНВ гр. Разград, ЦПЛР-ЦРД гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 69 513,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2021-0052 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за направа на хидроизолация на тераса и покриви на сграда Ректорат“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0013 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на град Белово,,
Прогнозна стойност: BGN 377 351,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0040 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по: Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул. „Рупчос“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул. „Рудозем“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф300 мм ГMT по ул.“София“ и ул. „Лом“ в гр. Русе, община Русе; Изграждане на уличен канал с ПЕВП Ф 300 мм ГMT по ул.“Алея Освобождение“ в гр. Русе, община Русе
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0092 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради, находящи се в гр. Пловдив, по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 219 910,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0017 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Ремонт покрив на общинска сграда , с. Ослен Криводол
Прогнозна стойност: BGN 36 019,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2021-0010 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ: СУ „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. БАЛЧИК; ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, ГР. БАЛЧИК; ОУ „АНТИМ I“, ГР. БАЛЧИК“
Прогнозна стойност: BGN 268 519,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02910-2021-0006 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИE НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА „STEM ЦЕНТЪР“ – „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ – НАУКИ ЗА БЪДЕЩЕТО” В СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ – ГРАД ВРАЦА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
Прогнозна стойност: BGN 153 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04153-2021-0002 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ – гр. ХИСАРЯ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обособяване на кабинет по готварство в СУ“Христо Смирненски“ гр.Хисаря
Прогнозна стойност: BGN 26 652,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0028 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради общинска собственост на територията на община Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 94 583,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0105 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Извършване на техническа рекултивация в района на насипище „Медникарово“ в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово
Прогнозна стойност: BGN 389 620,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2021-0025 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „ Реконструкция на част от ул.“Волгоград“, в участъка от кръстовище с ул.“Пейо Яворов“ – о.т.277 до кръстовището с ул.“Раковска“- о.т.537а и изграждане на прилежащ тротоар ”
Прогнозна стойност: BGN 89 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0025 Дата на публикуване: 27.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм гр.Бяла, обл.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 204 467,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0012 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СРР по улица 1, улица 2, улица 3, улица 4 и улица 15 в село Момина клисура във връзка с изпълнение на дейностите по проект „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура“
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0139 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0050 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „OСНОВЕН РЕМОНТ С ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА НА КОМПЛЕКС „ЛЕТЕН ТЕАТЪР“ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГАБРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0052 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветлениe на град Враца“
Прогнозна стойност: BGN 801 268,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0022 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Възстановяване на водосток в кв.24 – с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 210 362,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2021-0011 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект: „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“, в изпълнение на Договор № BG06RDNP001-19.412-0001-С01 от 20.05.2021 г. за проект: “Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие ” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0204 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда Управление „Инвестиции“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0031 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „СМР на обект „Промяна предназначението на съществуваща сграда – бивша гранична застава, в посетителски център, чрез реконструкция, преустройство и оборудване/обзавеждане, ремонт и обновяване на терена в ПИ 34045.54.222, в с. Йовково, общ. Ген. Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 324 233,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0203 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда Дирекция „Управление на ресурса“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00707-2021-0004 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАТАК Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за “Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за обект: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Стефан Керелов“ и отклонение към ул. „Стефан Божков“, гр. Батак, общ. Батак“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2021-0003 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗЖЛУИ – ГРАД БОРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 48 715,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03395-2021-0001 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в ОБУ „Христо Ботев“, с. Семчиново“
Прогнозна стойност: BGN 103 527,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0019 Дата на публикуване: 26.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА НАСТИЛКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 242 583,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0009 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I, кв.109, по ПУП на гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 193 551,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0021 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на улица м/у о.т. 236 и о.т. 240 в кв.27″, с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 169 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00816-2021-0005 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БЛАГОЕВГРАД АД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ НА „МБАЛ -БЛАГОЕВГРАД” АД”
Прогнозна стойност: BGN 58 266,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0036 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на Община Ботевград“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“, с четири обособени позиции: Обособена позиция 1: „ Рехабилитация на участък от път SFO1040: /I-1, Ботевград – Витиня/ – Врачеш – Врачешки манастир“, Обособена позиция 2: „Рехабилитация на участък от път SFO2046: /SFO1093, Новачене – Боженица/ Боженица – Граница общ.(Ботевград-Роман) – Курново – ЖП гара Струпец – /VRC1143/“ , Обособена позиция 3: „Рехабилитация на участък от път SFO2047: /I-3/ Ботевград – летовище Зелин“ и Обособена позиция 4: „Рехабилитация на участък от път SFO3056: /SFO3054, Новачaне – Липница/ Липница – Елов дол – /SFO2046/“
Прогнозна стойност: BGN 5 525 506,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0020 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Подпорна стена за укрепване на гробищен парк – с. Сопота“
Прогнозна стойност: BGN 235 774,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0051 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица и село Горно Дряново, Община Гърмен по обособени позиции” Обособена позиция № 1 „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица, община Гърмен“, Обособена позиция № 2 „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Горно Дряново, община Гърмен“, Обособена позиция № 3 „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица, община Гърмен”, Обособена позиция № 4 с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: „Водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Горно Дряново, община Гърмен”
Прогнозна стойност: BGN 3 419 841,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0030 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Изготвяне на ПСД, преработка технология на пречистване на водата и подмяна облицовки басейн”
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0051 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: Оптична кабелна линия към Магистрален газопровод в участъка ЛКВ „Преселка“ – Стоян Михайловски“
Прогнозна стойност: BGN 370 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0027 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 133 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0049 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Футболно игрище в ж. к. „Младост“, в град Враца
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0027 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Читалище „Нов живот – 1940г.“, с. Конево, общ. Исперих”
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0024 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Метална пластика“
Прогнозна стойност: BGN 19 980,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0023 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Паметник на Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 69 613,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0050 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВОДОСТОЦИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОРОЙНИТЕ ВОДИ ПРЕЗ МАСИВИ 24, 36-39, 49-58“ – С. РИБНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 331 206,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0022 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКT: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ТРОТОАР ПО УЛ. „НЕДЕЛЧО КАМБОВ“, ГР. КАМЕНО, ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0007 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Преустройство и пристройки към съществуваща детска градина в с.Едрево, общ.Николаево, обл.Стара Загора“.
Прогнозна стойност: BGN 355 634,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0006 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Енергийна ефективност на училище с. Нова махала, общ.Николаево, обл. Стара Загора”
Прогнозна стойност: BGN 213 243,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2021-0041 Дата на публикуване: 25.08.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на кафе-сладкарница в сградата на РЦДО – гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2021-0008 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улица в с.Черноочене, общ.Черноочене при о.т. 96 до о.т.215 ж и изграждане на улично осветление“
Прогнозна стойност: BGN 98 467,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0010 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини – град Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 99 420,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01063-2021-0003 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и извършване на строително – монтажни работи за Изграждане на газификация на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД – гр. Гоце Делчев”
Прогнозна стойност: BGN 64 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0200 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни дейности по помещения ТЛД1, СИЧ1, СИЧ3, КПП1, КПП2, КПП4 и КПП5
Прогнозна стойност: BGN 256 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2021-0009 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици от уличната мрежа на гр. Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 894 944,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04786-2021-0003 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: 68-МО Средно Училище „АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности по проект за център по природни науки, изследвания и иновации в 68-мо СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ““
Прогнозна стойност: BGN 115 460,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0117 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив над машинна зала – ПАВЕЦ „Белмекен“
Прогнозна стойност: BGN 149 362,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0116 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над машинна зала (МЗ) (430 м2) и командна зала (КЗ) (380 м2), нови обшивки и отводнителни системи – ВЕЦ „Въча 1“
Прогнозна стойност: BGN 119 605,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0016 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности – вертикална планировка и ремонтни работи в градски пространства в град Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 529 463,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0025 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ–ПИ 61056.501.505 ОТ О.Т 14 ДО О.Т. 166 В С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР .
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0024 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕМОНТ НА УЛ.“КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЧАСТ ОТ ПИ 61056.501.505 В УЧАСТЪКА ОТ О.Т.14-16 ДО О.Т.22 В С.РАВДА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР”
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0024 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилежащи помещения в ДЯ „Еделвайс““
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0069 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление в жилищни квартали в община Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 646 913,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0139 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово
Прогнозна стойност: BGN 631 636,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04681-2021-0002 Дата на публикуване: 24.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ЮРИЙ ГАГАРИН“ – ГР.РУСЕ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и комини на сграда II – работилници към ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“, гр. Русе
Прогнозна стойност: BGN 89 063,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0070 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от покрив на сградата на ОбА-Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0069 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 44 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0013 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ – ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ С. ОРЕШЕНЕ, ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”
Прогнозна стойност: BGN 180 325,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката (: 02065-2021-0004 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Кърджали Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт и реконструкция в сгради-публична държавна собственост, управлявани от ОДМВР-Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 108 785,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0029 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Строително – монтажни работи по подобряване състоянието на настилките по пешеходни алеи в Градски парк, находящ се в УПИ XLIV 603.1710, кв.53, Петрич
Прогнозна стойност: BGN 78 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0005 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на покривна хидроизолация и водосточната инсталация на цялата сграда, с административен адрес гр. Варна, ул. Петко Стайнов №7, ЦСОП- Варна
Прогнозна стойност: BGN 69 152,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0004 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на нови ОВК инсталации, съгласно проект на възложителя – неразделна част от документация за участие в процедурата
Прогнозна стойност: BGN 24 254,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04685-2021-0003 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ – гр. БУРГАС Предмет на ОП: Доставка на материали и извършване на строително ремонтни дейности за нуждите на центрове СТЕМ в училищна среда
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2021-0006 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: Ремонт на покрив и вътрешен ремонт на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ с.Стеврек, общ.Антоново, обл.Търговище
Прогнозна стойност: BGN 223 015,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0009 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи на засегната от бедствието покривна конструкция на двуетажна масивна сграда построена в УПИ VІІ-обществени услуги в кв.13 по ПУП на с. Динката, община Лесичово“.
Прогнозна стойност: BGN 114 296,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0012 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Кирково, финансиран по ПРСР 2014 – 2020 г. по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Реконструкция и рехабилитация на улица и съществуващи тротоари в с. Чакаларово, община Кирково с О.Т. 30 до О.Т. 161“ Обособена позиция № 2 „Реконструкция и рехабилитация на улица и съществуващи тротоари на ул.“Георги Димитров“ в с. Чорбаджийско, община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 1 095 745,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2021-0015 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Църквица, общ. Никола Козлево – ул. „Ленин“, ул. „Вела Пискова“, ул. „Ивайло“
Прогнозна стойност: BGN 309 643,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2021-0007 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Садово, подобект 1: PDV 2270 „Кочево – Караджово“
Прогнозна стойност: BGN 723 229,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0018 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА УЛИЧНА НАСТИЛКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ПО СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 941 553,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0157 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София в изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 19 570 158,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0156 Дата на публикуване: 23.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Основен ремонт/реконструкция на театър „София”, УПИ II – за театър, кв. 582, м. Зона Г-13 ЮГ, район „Оборище“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 8 106 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0039 Дата на публикуване: 21.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на 12 бр. помещения в общински сгради – кметства на територията на Община „Тунджа“ в селата Ботево, Бояджик, Генерал Инзово, Генерал Тошево, Кабиле, Крумово, Миладиновци, Маломир, Победа, Сламино, Търнава, Чарган, предоставени за ползване на ОД на МВР-Ямбол за нуждите на Районно управление „Полиция“ – Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 24 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0028 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущо възникващи СМР по ремонт на помещения в обектите на ОП „УСХПД“ гр.Разград“
Прогнозна стойност: BGN 20 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0023 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица “15-та“, ул. “16-та”, ул. “17-та”, ул. “18-та”, ул. „21-ва“ и ул. „28-ма“ в с. Симеоновец, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 145 402,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0017 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Площадка за управление на неопасни отпадъци от строителството в ПИ с идентиф. 81414.501.290 по КККР, УПИ IV- площадка за третиране на отпадъци, компостираща и сепарираща инсталации, кв.4 по плана на гр. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2021-0010 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на детска градина „Детелина“ в УПИ – IV „детска градина“, кв.14, по плана на с. Изворско, общ. Аксаково, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 832 802,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0034 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт и подмяна на главен разпределителен водопровод и асфалтиране на ул. „Гурко“, в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ при О.Т. 172 до О.Т.19, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0054 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общинско помещение, находящо се на ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 9 289,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0155 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Ремонт на сграда и помешенията в нея с идентификатор 68134.1376.2017.1, публична общинска собственост, находящи се в УПИ ІІ – за училище, кв. 7, местност „Момкова махала“, ж.к „Свобода“, р-н „Надежда“ (Център за реакция при бедствия, аварии и кризи в р-н „Надежда”)
Прогнозна стойност: BGN 88 586,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2021-0003 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на две класни стаи в сградата на 170. СУ „Васил Левски“ , гр. Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 24 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2021-0006 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2021 година – преасфалтиране на уличната мрежа в Община Пордим и Републикански път PVN 3402.
Прогнозна стойност: BGN 40 749,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0044 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект с № в ИСУН BG06RDNP001-19.234-0005 с наименование „Изграждане на зони за обществено ползване и отдих на открито в селата Златитрап, Оризари и Кадиево, находящи се на територията на община Родопи“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 55 020,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0013 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2 и 3
Прогнозна стойност: BGN 325 744,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0027 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущи ремонтни дейности в сградата на НЧ „Самообразование 1894“ в с. Побит камък, сградите на кметствата на населените места с. Балкански, с. Побит камък, с. Пороище, с. Просторно, с. Раковски, с. Черковна, с. Ясеновец, приемни на граждани към МВР и сградата на филхармония гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 39 200,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0007 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за реализиране на обект: „Реконструкция на водопровод и обновяване на ул. „Република“ от ОТ270 до ОТ358“ – ПЪРВИ ЕТАП  – РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОД И ОБНОВЯВАНЕ НА УЛ. „РЕПУБЛИКА“ ОТ ОТ270 ДО ОТ315, ГР. ВЪРШЕЦ“.
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0071 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на водопроводната мрежа на територията на Столична община – зона Югозапад и зона Югоизток
Прогнозна стойност: BGN 29 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0017 Дата на публикуване: 20.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Изграждане и основен ремонт на подпорни стени в гр. Трън по 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изграждане подпорна стена по улица Мурговица между от 658 – 650 и ул. Света Троица между ОТ 658 – 677”. Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на подпорна стена – пътно съоръжение на ул. Стефан Рангелов гр. Трън”.
Прогнозна стойност: BGN 61 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0036 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ПО 2 / ДВЕ / ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.
Прогнозна стойност: BGN 213 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0056 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на съществуващ блок А – част от Хранителен блок“ на адрес: гр. София, ул. „Патриарх Герман“ № 202
Прогнозна стойност: BGN 111 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0045 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Изграждане на нова сграда Корпус 3 към детска градина „Братя Грим“- гр. Шумен, област Шумен, ул. „Родопи“ №28“, поземлен имот с идентификатор 83510.664.95 по КК на гр. Шумен, УПИ I детско заведение, кв. 362, по плана на гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0046 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в Дом на културата „Емануил Манолов“
Прогнозна стойност: BGN 3 099 400,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2021-0007 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на звукоизолираща подвижна преградна стена за нуждите на СУ Константин Константинов гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 19 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0010 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: Строителство на обект: „ Аварийно почистване на дерета отвеждащи преливните и отточни води от язовири в община Съединение“
Прогнозна стойност: BGN 538 402,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02864-2021-0001 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ „ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Основен ремонт на вътрешна отоплителна инсталация на ПГИМ „Йордан Захариев“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 233 409,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0030 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт покрив ОУ „Йордан Йовков с. Спасово“
Прогнозна стойност: BGN 58 378,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2021-0002 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: ТЕКУЩ, ОСНОВЕН И АВАРИЕН РЕМОНТ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02625-2021-0002 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на ел. инсталация и вътрешен ремонт ОУ „Христо Ботев“, с. Владимировци, общ. Самуил
Прогнозна стойност: BGN 149 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0020 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 1 076 632,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03070-2021-0001 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „РАЙНА КНЯГИНЯ“ Предмет на ОП: ,,Подобряване условията на труд- реновиране на вътрешно-отоплителната инсталация на детска градина ,,Райна Княгиня“- град Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 102 766,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2021-0008 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи в работни помещения в административна сграда, находяща се в гр. Русе, бул. „Мария Луиза“ № 19 за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)“
Прогнозна стойност: BGN 118 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0075 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенция за социално подпомагане в област София-град“
Прогнозна стойност: BGN 138 229,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0019 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, община Раднево – етап II“
Прогнозна стойност: BGN 1 340 032,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2021-0023 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: Промяна предназначението на детски дом в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в УПИ XI-109, кв.13, с. Ножарово, община Самуил
Прогнозна стойност: BGN 172 553,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2021-0006 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с.Василовци и с. Крива бара, община Брусарци“.
Прогнозна стойност: BGN 933 433,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0037 Дата на публикуване: 19.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица 11-та в с.Нова Камена, Община Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0065 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт покрив на основна сграда на ОУ „П.Р. Славейков“, гр.Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 155 977,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0065 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, обновяване, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за Сградата на култура и изкуство – драматичен театър „Гео Милев“, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев“ №34, гр.Стара Загора – УПИ дом на културата, кв. 1 „в“ по плана на гр. Стара Загора»
Прогнозна стойност: BGN 3 426 083,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0064 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора: ремонт на покрив читалище село Кирилово, ремонт читалище с. Дълбоки, ремонт кметство село Преславен, ремонт читалище в село Загоре, ремонт на кметство с. Казанка, ремонт читалище село Борово, ремонт здравна служба и кметство село Ловец, ремонт кметство село Християново, ремонт покрив кметство село Бенковски, ремонт читалище село Сулица“
Прогнозна стойност: BGN 182 127,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00332-2021-0010 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИЧИМ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ДВОРНИ ПРОСТРАНСТВА КЪМ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА И ПАРК „ЛИВИНГСТЪН“ ГР. КРИЧИМ”
Прогнозна стойност: BGN 408 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00388-2021-0027 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи (СМР) в сградите на Българската национална телевизия“
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0044 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение по Оперативна програма „Региони растеж“ 2014-2020 година
Прогнозна стойност: BGN 762 335,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0042 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Основен ремонт на улично осветление – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0006 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на община Роман“
Прогнозна стойност: BGN 78 738,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0035 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕЖИТИЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 65231.908.19.1 ПО КККР, КВ. 287, ГР.САМОКОВ, ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ”
Прогнозна стойност: BGN 577 089,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2021-0018 Дата на публикуване: 18.08.2021
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: Спортен комплекс във факултет “Общовойскови” на НВУ “Васил Левски” – Велико Търново ”
Прогнозна стойност: BGN 733 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0114 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ВЪЗДУШНИЯ ОТКОС НА ЯЗОВИРНА СТЕНА „КОКАЛЯНЕ“ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2021-0007 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. “ИЗГРЕВ” ОТ О.Т.240 ДО О.Т.242, МЕЖДУ КВ.19 И КВ.27 ПО ПУП НА С. ДОЛЕН, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 61 955,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0112 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на ремонтни затвори на основен изпускател на язовир „Копринка“
Прогнозна стойност: BGN 673 729,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0010 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „СМР по проект „Изграждане на мини парк със зона за отдих, спорт и рекреация в УПИ XXIV 561 – „за спорт, рекреация и озеленяване“ ( ПИ с ид. 40097.501.561 по КК), кв. 33 , с. Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 326 546,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2021-0007 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и инженеринг -допълнително проектиране и изграждане на два броя асансьорни уредби на пешеходен подлез „Ситняково“, находящ се в гр. София, СО – район „Средец“, бул.„Михаил Еминеску“, ул.„Цар Иван Асен II” и бул.„Шипченски проход“
Прогнозна стойност: BGN 611 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2021-0006 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция на улична мрежа в гр. Чипровци, с. Превала, с. Бели мел и с. Мартиново, община Чипровци”
Прогнозна стойност: BGN 614 402,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0020 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: “Светлинна празнична украса в гр. Пазарджик – профилактика и ремонт на съществуващи елементи, монтаж, поддръжка и демонтаж. Доставка и монтаж на нови фигури.”
Прогнозна стойност: BGN 185 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01147-2021-0006 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студентско общежитие – блок 10, идентификатор 68134.1605.4856.1, находящо се на територията на град София, Район Студентски, м. „Студентски град“, ПИ с пл. № 3, кв.150
Прогнозна стойност: BGN 3 025 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:  00956-2021-0009 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в с. Ценово и с. Долна Студена, община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 919 036,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0036 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП::Текущ ремонт на покрив на административна сграда „Старият съвет“ в гр. Тервел
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0062 Дата на публикуване: 17.08.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Пълен инженеринг за реконструкция на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) 20 kV, на територията на области Благоевград, Плевен, Враца и Монтана, реф. № РРС 21-057
Прогнозна стойност: BGN 5 539 285,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03938-2021-0001 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА Предмет на ОП: „СМР В СГРАДА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – ГР. СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 201 207,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0033 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Авариен ремонт на мостово съоръжение на река Рударка в село Новачене, община Ботевград
Прогнозна стойност: BGN 133 766,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0012 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по доставка и монтаж на оборудване за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на общинска администрация в гр. Котел
Прогнозна стойност: BGN 241 430,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05973-2021-0001 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕАТЪР „ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ“ Предмет на ОП: Пристройка към зрителна зала в сградата на Община Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0029 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 75 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0005 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 88 409,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0025 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ С ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА, СТЪЛБОВЕ И КАБЕЛИ ПО УЛИЧНА ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА – І-ВИ ЕТАП“, ГР. ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 73 084,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0088 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с реализацията на обект: етап Първи – „Източно крило“ на СУ „Константин Величков“, ул. „Бугариево“ № 28, гр. Пловдив, включващи основен ремонт и реконструкция, вътрешно преустройство, интериорен дизайн и благоустрояване на дворните площи с цел създаване на иновативна учебна среда.
Прогнозна стойност: BGN 2 078 184,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00500-2021-0006 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“
Прогнозна стойност: BGN 69 616,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0012 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК””
Прогнозна стойност: BGN 149 686,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2021-0007 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЯКИМОВО – СЕЛО КОМОЩИЦА, ПЪТ MON 1130“
Прогнозна стойност: BGN 230 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2021-0007 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Текущи ремонти и маркировка на общинска пътна мрежа след зимно поддържане на територията на община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0043 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка в УПИ XV – за озеленяване и трафопост, кв.92 по плана на с.Ягодово, община „Родопи“, обл.Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 75 527,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0042 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка (комбинирана) за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години“ в УПИ II – парк, кв.4 по плана на с.Крумово, община „Родопи“, обл.Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 77 613,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0041 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка в УПИ I – рекреационни действия и озеленяване, кв.21 по плана на с.Брестник, община „Родопи“, обл.Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 73 860,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04846-2021-0001 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ““ Предмет на ОП: Изграждане на отоплителна инсталация и съпътстващи СМР на ОУ“П.Кр.Яворов“ с.Огняново общ.Гърмен обл.Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0004 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ПИРДОП С ЕКАТТЕ 56407, ОБЩИНА ПИРДОП
Прогнозна стойност: BGN 1 396 935,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0004 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Начално училище „П.Р. Славейков“ – гр. Роман, Община Роман, област Враца“
Прогнозна стойност: BGN 125 899,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0134 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 4 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01959-2021-0003 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на коридорите и общите части на първи и втори етаж на СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0039 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на обекти от общинската инфраструктура на територията на община Враца
Прогнозна стойност: BGN 999 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06152-2021-0001 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Христо Ботев“, с.Оризово, община Братя Даскалови, с водогреен котел на пелети и топлоносител вода
Прогнозна стойност: BGN 164 652,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0152 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на ВиК мрежата на кв. „в.з. Горна баня“, район „Овча купел“.
Прогнозна стойност: BGN 8 166 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2021-0017 Дата на публикуване: 16.08.2021
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Изграждане на тренировъчен футболен терен със съоръжения за лека атлетика във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 2 524 044,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0013 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Асфалтиране на алеи в нов гробищен парк – гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 49 999,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03929-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: „СМР, РЕМОНТ НА ПОКРИВА И ПОДМЯНА НА ДОГРАМА В СГРАДА-УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ по ССМ и АТТ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ, ГРАД ДУЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 259 481,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0032 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради, читалища, училища и детски градини в гр. Видин и населените места на община Видин, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 860 740,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0052 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на общински имот по две обособени позициии: Обособена позиция №1: „Ремонт на общински апартамент, находящ се в жк. „Еленово“, бл. 202, вх. В, ет.2 /едностаен апартамент/“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински апартамент, находящ се в жк. „Еленово“, бл. 202, вх. В, ет.2 /двустаен апартамент/
Прогнозна стойност: BGN 33 927,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0008 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Изграждане /строителство/ на обект „Пречиствателна станция за отпадни води УПИ I-2053 – за пречиствателна станция, местност Малкото кладенче, землището на гр. Перущица, Довеждащ водопровод и външно ел. захранване“
Прогнозна стойност: BGN 3 030 136,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06157-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЯНЕ САНДАНСКИ – 1928“ НЧ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция на сградата на НЧ „Яне Сандански-1928“, гр. Хаджидимово
Прогнозна стойност: BGN 216 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02910-2021-0003 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИE НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА „STEM ЦЕНТЪР“ – „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ – НАУКИ ЗА БЪДЕЩЕТО” В СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ – ГРАД ВРАЦА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
Прогнозна стойност: BGN 153 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0052 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт тротоарна настилка по ул. „Васил Левски“ гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0038 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Неотложни ремонтни дейности в обекти на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 39 373,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02621-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на класни стаи в Трето ОУ „Братя Миладинови“ гр. Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 121 218,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0027 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 13 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2021-0004 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод и канализация по бул. „Хаджи Ненчо Дончев Палавеев“ – западен бряг на река Тополница – клонове VIII и IX, ул. „Любен Каравелов“ и ул. „Никола Герджиков“, гр. Копривщица“
Прогнозна стойност: BGN 315 527,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2021-0011 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТСТВО“- ГР.СИМЕОНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04547-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: МУЗИКАЛНО-ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „КОНСТАНТИН КИСИМОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност“ в сградата на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ , град Велико Търново – Първи етап: Камерна зала и анекси“
Прогнозна стойност: BGN 229 338,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0016 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Изграждане на детски площадки в ДЯ „Патиланци“, УПИ I за Детска ясла, кв. 31, гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 101 631,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2021-0006 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя:

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“

Предмет на ОП: Ремонтни работи по покрива на кабинетен корпус ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 13 238,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0134 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на метален навес и бетонова настилка в складова база на КЕЦ Крумовград
Прогнозна стойност: BGN 121 963,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0014 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Текущ ремонт на покрив на Читалище „Христо Ботев – 1927 г., с. Загорци, община Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 412,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезани

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0009 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Основен ремонт на улици в Община Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 690 890,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0023 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на покриви на сгради, за нуждите на ОП „Бизнес зона Перистър“, „ЦПЛР-ЦУТНТ“ и ХГ „Проф. Илия Петров““
Прогнозна стойност: BGN 71 287,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02723-2021-0004 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обособяване на STEM център „Дигитален калейдоскоп“ по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в СУ“Васил Левски“ гр.Карлово
Прогнозна стойност: BGN 83 662,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00653-2021-0003 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН“ Предмет на ОП: „Изграждане на училищен STEM център“ за нуждите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр. Велико Търново по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 132 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04684-2021-0001 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт и частичен ремонт на покрива на ПТГ «Васил Левски», гр. Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN242 362,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0021 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Пристройка към целодневна детска градина „Първи юни“, гр. Бяла, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 363 643,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2021-0017 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Възстановяване на антикорозионна защита и надписи на стоманорешетъчни стълбове по въздушни линии СрН по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 14 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0029 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап”
Прогнозна стойност: BGN 1 050 047,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0021 Дата на публикуване: 13.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Допълнително водоснабдяване и реконструкция на съществуващи водопроводи с. Горски долен Тръмбеш, Община Горна Оряхови“
Прогнозна стойност: BGN 992 273,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0035 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 95 971,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0028 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Изготвяне на ПСД, преработка технология на пречистване на водата и подмяна облицовки басейн”
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04817-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ „Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАД ВАРНА „Д. И. МЕНДЕЛЕЕВ“
Прогнозна стойност: BGN 158 265,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2021-0006 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Разчистване по ул.“Справедливост“ в участъка от О.Т.266 – О.Т.68 – О.Т.67 и по ул.“367″ в участъка от О.Т.72 – О.Т.68, м.“кв. Модерно предградие“, район Връбница
Прогнозна стойност: BGN 87 852,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0132 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА ПОЛЗВАНИ ОТ ТП НА НОИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Прогнозна стойност: BGN 10 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00144-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на асфалтови настилки на териториите на пристанищни терминали Русе – изток 1, Русе – изток 2 и Обособена зона Русе – изток“
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0010 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО С ПРЕКРАТЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НАХОДЯЩО СЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РАЗБОИЩЕ В ИМОТИ С №001234 И №001192“
Прогнозна стойност: BGN 1 076 264,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0037 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на покриви на основната сграда на хотел „Флагман“, к.к. „Свети Свети Константин и Елена
Прогнозна стойност: BGN 101 717,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0051 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на II ОУ „Димитър Благоев“, гр. Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 79 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02625-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ“ Предмет на ОП: Спешен авариен ремонт на работилницата на ОУ „Христо Ботев“, с. Владимировци
Прогнозна стойност: BGN 120 920,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00123-2021-0003 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: „Поддръжка и аварийни ремонти по топлинни изолации и пещостроителни работи“
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2021-0027 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Реконструкция на Северна водна магистрала в участъка по ул. „Чипровци“, след К№В40а до Н.О. №В41 с предварително изолирани стоманени тръби, по техническо задание
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0178 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на отоплително-климатичната система в командна зала на БПС
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0026 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Обновяване на културна инфраструктура в УПИ III, кв. 208, имот с идентификатор 56126.602.2475 по ККР на гр. Петрич – Читалище „Бр. Миладинови” – гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 2 238 384,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04579-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: Софийска професионална гимназия “ Княгиня Евдокия „ Предмет на ОП: «Ремонт на покрив на сградата на СПГ «Княгиня Евдокия»
Прогнозна стойност: BGN 218 817,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0021 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 5 545 682,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0034 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив на кметство в с.Каблешково
Прогнозна стойност: BGN 23 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0009 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на съществуваща сграда детско заведение – детска градина (за 2 групи деца от 3 г. до 6 г.), гр. Червен бряг, ул. „Бено Вълчев“ № 3, стр. кв. 75, УПИ III, ПИ 80501.808.565.1
Прогнозна стойност: BGN 391 910,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02891-2021-0001 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „СМР на покрив на ОУ „Неофит Рилски“ находящ се в ПИ 10450.503.746, ул. Братя Маврикови № 48 град Велинград“.
Прогнозна стойност: BGN 135 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2021-0006 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за преустройство на отоплителни инсталации за работа на компресиран природен газ за обекти на територията на община Хисаря, разделена в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 120 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0015 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч – ІІ етап“
Прогнозна стойност: BGN 203 320,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0121 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РУСЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на работни и сервизни помещения, възстановяване на частично разлепена хидроизолация на покрива в административната сграда на РЗОК – Русе
Прогнозна стойност: BGN 5 743,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0031 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Текущ ремонт в обекти на Община Силистра по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 56 428,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0149 Дата на публикуване: 12.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изместване на електроснабдителна мрежа, улично осветление и телекомуникационни кабели на обект: „Отливен канал на Главен клон І по ул. „Павел Красов“ до вливането му в река Шиндра, кв. „Горубляне“, район „Младост“.
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0033 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на автоспирка в с.Гуслар
Прогнозна стойност: BGN 5 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0024 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на СМР на обект „Ремонт на покрив на работилница в БКД в гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 35 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02610-2021-0001 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ФРИЗЬОРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО-гр. ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство, гр. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 137 975,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2021-0006 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на улица „2-ра”, „68-ма”, „78-ма” в с. Ръжево Конаре, улица 40-та в с. Житница, улица Боримечката в с. Дуванли и улица „21-ва” в село Отец Паисиево, община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 206 825,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0013 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец 2021год. ”
Прогнозна стойност: BGN 283 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0027 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“
Прогнозна стойност: BGN 49 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04989-2021-0001 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО“ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ Предмет на ОП: «Извършване на вътрешен ремонт и ремонт на покрив»
Прогнозна стойност: BGN 229 307,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2021-0031 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обект „Нов водопровод от Помпена станция в ПИ 49309.21.58 до манастир „Света Петка” в ПИ 49309.12.28, с. Мулдава, община Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0012 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на две детски градини в гр. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0009 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 124 668,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0007 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър, община Вълчедръм
Прогнозна стойност: BGN 132 080,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0053 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване прилежащите пространства около жилищни блокове „ЧЕРВЕН“, „ТИНТЯВА“, „АСТРА“, „Р. ЛОМ“, „ПОЩЕНЕЦ“, „МАШПРОЕКТ“, ХОРИЗОНТ“, „ЖЕЛЕЗНИЧАР“, „ЕЛЕНА“ в кв. „Дружба 2“ гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 199 259,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2021-0005 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки в с. Арчар и с. Гара Орешец, Община Димово“
Прогнозна стойност: BGN 94 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04355-2021-0002 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност и ремонт на прилежащата инфраструктура на Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“- гр. Враца“ с отпуснати средства по ПМС № 262 от 29.07.2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 219 878,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0027 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за строеж “Изграждане на подпорна стена за укрепване на улица „Г. Бенковски“, с.Корница, община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 401 464,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0015 Дата на публикуване: 11.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: „Ремонт покрив на старата част на СУ „Св. Климент Охридски“, с. Зверино“
Прогнозна стойност: BGN 91 319,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2021-0011 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покривна конструкция при СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Якоруда; Обособена позиция 2: Външна топлоизолация по фасада на ОУ „Неофит Рилски“ – с. Бел камен.“
Прогнозна стойност: BGN 216 056,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2021-0007 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „СМР/СРР на покрива на сградата на 55. СУ „Петко Каравелов“
Прогнозна стойност: BGN 255 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0016 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ДЪЛГОПОЛ, ОБЩ. ДЪЛГОПОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 2 093 698,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0055 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за благоустрояване на жилищно и квартално пространство кв. 243 и кв. 252 по плана на гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0129 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни работи в сграда №3/4 и №8 в Архивохранилище с. Невестино за нуждите на ТП на НОИ – Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 690 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0060 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „СТОЛОВА ЗА УЧЕНИЦИ В ДВОРА НА II ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ в УПИ I-3317 за училище, кв. 9102 по плана на гр. Стара Загора“ – ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ
Прогнозна стойност: BGN 171 347,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2021-0008 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Изграждане на ПСОВ на гр. Оряхово и довеждащ канализационен колектор“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04397-2021-0001 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО „ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ“ Предмет на ОП: „Саниране на сградата на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 323 955,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02486-2021-0001 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС Ц. БУРОВ“ Предмет на ОП: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕЖИТИЕ ПРИ ПГПТ „АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ“ – ГР. РУСЕ
Прогнозна стойност: BGN 255 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2021-0004 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Изместване и реконструкция на ел. и тел. кабели, улично осветление, изграждане на отводняване на улици по трасето на ВиК мрежата по ул. „Справедливост“ и ул. „367“ кв. Модерно предградие, район „Връбница“/Възлагане на I Етап и IV Етап/
Прогнозна стойност: BGN 1 375 636,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0145 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за обновяване на три училища на територията на Столична община, чрез извършване на основен ремонт/реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 5 346 670,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0053 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покриви на бл.3 и бл.4, реновиране на помещения, коридори и санитарни възли в основен бл.4 в КК „Тилия“ – Варна
Прогнозна стойност: BGN 719 999,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0144 Дата на публикуване: 10.08.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Доизграждане на „Интегриран проект за водния сектор на гр. София – Дубльор на Ляв Владайски колектор и реконструкция на съпътстваща инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 16 665 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0009 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на пътна общинска мрежа, рехабилитация на паркинг в УПИ I в кв. 138 и паркинг с осови точки 523-524 по плана на град Годеч и текущ ремонт на улици и четвъртокласна общинска пътна мрежа, разделена на пет обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 356 745,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04232-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив – хидроизолация и топлоизолация на фасадите на учебния корпус на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска – Кюри“, гр.Сливен
Прогнозна стойност: BGN 249 939,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00644-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ „КОСТА ПЕТРОВ“ Предмет на ОП: «Усилване на земната основа под учебните работилници и ремонт на покрив на учебния корпус на ПГТ «Коста Петров»»
Прогнозна стойност: BGN 244 563,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0054 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Младежки център в УПИ II, кв. 202 по регулационния план на гр. Перник, община Перник
Прогнозна стойност: BGN 1 725 378,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0043 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг по проект „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“ финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Приоритетна ос 6: Регионален туризъм, по Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“ с две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0017 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 229 644,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2021-0007 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Строително – ремонтни дейности за изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на административна сграда в гр. Оряхово, ул. „Андрей Чапразов“ №5“
Прогнозна стойност: BGN 139 550,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2021-0007 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за обществена подкрепа „Смело сърце“, гр. Ветово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03728-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „НИКОЛА. Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: «Ремонт на общежитието и частичен ремонт на санитарните възли във всички сгради на ПГЖТ «Н.Й. Вапцаров», гр. Горна Оряховица»
Прогнозна стойност: BGN 196 202,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04019-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА „ПГ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“ , гр.Дупница
Прогнозна стойност: BGN 146 478,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2021-0013 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Проектиране и създаване на Център за временно настаняване и първа помощ на ранени и пострадали червеногуши гъски и тяхната рехабилитация по проект: „Подобряване природозащитното състояние на червеногушата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769) чрез изпълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018)“ , финансиран по Договор № BG16M1OP002-3.027-0002-C01 от 04.01.2021 г., по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 -2020, по Приоритетна ос „НАТУРА 2000 и биоразнообразие“, към процедура BG16М1ОР002-3.027 „ Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици – 2“
Прогнозна стойност: BGN 134 346,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0018 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Изграждане на улично осветление на територията на Община Карнобат по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01299-2021-0001 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ЛЕСОТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтни дейности в Лесотехническа професионална гимназия – гр. Берковица
Прогнозна стойност: BGN 143 185,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0034 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи – външно саниране на част от сграда, предоставена за нуждите на Териториално отделение – гр. Поморие към РП-Бургас, с адрес: гр.Поморие, ул. „Княз Борис I“ № 75 и подмяна на подовото покритие на санитарното помещение.“
Прогнозна стойност: BGN 31 985,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02392-2021-0003 Дата на публикуване: 09.08.2021
Наименование на възложителя: МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на помещения за обособяване на „Център за технологии в креативните индустрии“, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 80 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2021-0002 Дата на публикуване: 07.08.2021
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградата на 170. СУ „Васил Левски“ , гр. Нови Искър, разделена на обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0032 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Дейности по реконструкция и ремонт на отоплителна инсталация в сградите на две училища на територията на община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“ и Обособена позиция №2: „Ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Васил Левски /основна сграда, столова и лекарски кабинет, физкултурен салон/“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 266 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02638-2021-0004 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на спортна площадка и пешеходни алеи в двора на СЕУ „Свети Паисий Хилендарски“ град Дупница“, с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0011 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: ,,Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обекти в община Каварна по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 506 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2021-0020 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕН БЛОК И НА ПОКРИВ НА КЛИНИКА ПО ПЕДИАТРИЯ НА УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД“
Прогнозна стойност: BGN 113 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0008 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Рехабилитация на тротоари – с. Шума, община Годеч о. т. 1 до о. т. 4 по плана на с. Шума“
Прогнозна стойност: BGN 58 481,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0034 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Aвариен ремонт на водопровод Ф110мм ПЕВП с тръби ПЕВП Ф110/10 по ул. „Дунав“, с. Пиргово, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0052 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „СКЕЙТ ПАРК“ в ПИ с идентификатор 63427.1.18 по КККР на гр. Русе, УПИ XXXVI-Парк на младежта, кв. 940 по плана на гр. Русе.
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2021-0003 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: Извършване на консервационно-реставрационни дейности по екстериора на Къща „ВЕРЕН СТАМБОЛЯН“, ул. „Кирил Нектариев“ № 15, Архитектурен резерват „Старинен Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 84 831,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2021-0002 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: Консервационно-реставрационни дейности по екстериора на къща „Павлити“, част от АИР „Старинен Пловдив“, ул. „Арх. Хр. Пеев“ №6, кв. 394, УПИ – ХVI – Студентски дом, гр. Пловдив.
Прогнозна стойност: BGN 151 583,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0111 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонтни работи в ПД „Енерго“ Приморско по фасади на югозападния корпус и реновиране/подмяна на метални елементи – парапети и прегради“
Прогнозна стойност: BGN 149 413,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2021-0005 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на звукоизолираща подвижна преградна стена за нуждите на СУ Константин Константинов гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 19 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0011 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Ремонт и разширение на общински пазар в гр. Джебел
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0008 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Ремонт и разширяване на съществуващи пътища, горски пътища в землищата на с. Сърница, с. Брястово, с. Спахиево, с. Винево, с. Ангел войвода, община Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0013 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Ремонт на покрива на Народно читалище „Христо Ботев – 1869 г.“ в гр. Калофер“
Прогнозна стойност: BGN200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2021-0007 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „СМР/СРР на покриви на сградите на детски градини находящи се на територията на СО-район „Нови Искър“, разделена на две обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 190 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0006 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 98 979,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0051 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Осигуряване на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоце Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж. к. Дружба, гр. Русе – Етап IV“ ЕТАП IV – БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ОТ УЛ. „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ ДО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04976-2021-0002 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ГЕНЧО“ Предмет на ОП: Изграждане на разливно помещение за хранене към НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен“, ПИ 72343.500.8157, УПИ – VIII, кв.60, адм. адрес – ул. „Хаджи Генчо“ № 8, гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 134 320,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0032 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Ремонт на участък от асфалтова настилка в ляво платно в района на свлачище на общински път DOB1199
Прогнозна стойност: BGN 4 936,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0011 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в населените места на община Бобов дол за 2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 155 206,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00633-2021-0003 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: СЕВЛИЕВОГАЗ-2000 АД Предмет на ОП: „Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево, на строежи втора категория“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0059 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж, на нова суха кабелна електропроводна линия 110 kV „Дойран” от линеен ножов разединител 110 kV на подстанция „Хиподрума” до линеен ножов разединител 110 kV на подстанция „Красно село” и частична реконструкция в двата енергийни обекта, реф. № РРС 21-068
Прогнозна стойност: BGN 3 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0013 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР и упражняване на строителен надзор на обект: Укрепване на свлачищен участък на път SFO1471/III-308/ Калугерово – Видраре – Джурово – /I-3/ от км 8+210 до км 8+360, с. Манаселска река,община Правец“ с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 525 855,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04786-2021-0002 Дата на публикуване: 06.08.2021
Наименование на възложителя: 68-МО Средно Училище „АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности по проект за център по природни науки, изследвания и иновации в 68-мо СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ““
Прогнозна стойност: BGN 115 460,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06144-2021-0002 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: 35-ТО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на кабинети по природни науки в сградата на 35 СЕУ „Добри Войников“
Прогнозна стойност: BGN 41 411,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00875-2021-0010 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Частична подмяна на амортизиран паропровод и кондензопровод с преизолирани тръби в двора на Аграрен Университет – Пловдив, зад сградата на Агрономически факултет
Прогнозна стойност: BGN 132 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0131 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Преустройство, реконструкция, ремонт и пристрояване на административна сграда на КЕЦ Стамболийски
Прогнозна стойност: BGN 2 030 021,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0026 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на фасада на сградата на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”
Прогнозна стойност: BGN 87 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0025 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в Детска градина –УПИ V- 679 – „ За детска градина“, кв.7, с.Церово
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0043 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: Извършване на аварийно-възстановителни работи на обект „Жилищни сгради за жители, принадлежащи към уязвими етнически малцинства-3 броя“ Подобект: Блок 45, Подобект: Блок 46, Подобект: Блок 47 с местонахождение УПИ V, кв.645, ПИ 77195.709.33 по КК на гр. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 78 014,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0027 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради от образователната инфраструктура на гр.Видин, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 183 740,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0024 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Проектиране (документация за издаване на Разрешително за водовземане) и изграждане на два сондажа за водоснабдяване на селата Трайково и Сталийска махала“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Проектиране (Документация за издаване на Разрешително за водовземане) и изграждане на сондаж за водоснабдяване на с. Трайково“; Обособена позиция № 2 „Проектиране (Документация за издаване на Разрешително за водовземане) и изграждане на сондаж за водоснабдяване на с. Сталийска махала“.
Прогнозна стойност: BGN 61 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0010 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Благоустрояване на пешеходни зони в община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 92 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2021-0006 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Мировяне, район „Нови Искър“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 122 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0171 Дата на публикуване: 05.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на стени на кота -7.80, плоча на кота +7.20 в ХОГ и помещения в ХССОЯГ
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0040 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Довеждаща инфраструктура за Индустриален парк Шумен – Първи етап: Ново кръгово кръстовище № 2 на път I-2, на км 119 + 800 и съпътстваща инфраструктура, ремонт на съществуващо кръгово кръстовище на път I-7, на км. 115 + 756, в рамките на средствата, отпуснати за безвъзмездно финансиране за реализацията на проекта, съгласно Постановление № 348 от 18.12.2019 г. на МС, за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.“
Прогнозна стойност: BGN 928 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0006 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“
Прогнозна стойност: BGN 97 789,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2021-0005 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Ремонтни дейности на общински обекти в община Алфатар
Прогнозна стойност: BGN 123 523,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0051 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на плосък покрив на склад №8 в РСБ – МВР, Долни Богров“
Прогнозна стойност: BGN 51 130,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0085 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности по подмяна на парната инсталация в Дом за стари хора „Свети Василий Велики“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0030 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения на трети етаж в ОУ „Васил Левски“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 100 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06065-2021-0001 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ПОПИНЦИ Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод и възстановяване на настилки по ул. „Г. Димитров“ и ул. „Петко Д. Петков“ с. Попинци“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00198-2021-0004 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА РЕАКТОР- УТАИТЕЛ № 2 в цех ХВО НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2021-0023 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Текущо поддържане /ремонтни и аварийно – възстановителни работи/ на сградния фонд на Тракийски университет гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 982 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0012 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: Обособена позиция №1 – „Основен ремонт на улица „Цар Борис III“ село Антон, област Софийска, Обособена позиция №2 – Текущ ремонт на улица „Планински извори“ село Антон, област Софийска, Обособена позиция №3 – Аварийно – Основен ремонт път „Параклис Свети Георги“ село Антон, област Софийска
Прогнозна стойност: BGN 67 646,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03011-2021-0003 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР с цел текущ ремонт на покрив и котелна инсталация в ОУ “Христо Ботев“-гр. Бургас по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 107 030,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0007 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Подмяна на уличен водопровод и изграждане на нов канал по ул. „Марица“, гр. Перущица
Прогнозна стойност: BGN 73 020,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02107-2021-0003 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при СУ «ИВАН ВАЗОВ», гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2021-0007 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Авариен ремонт на външен водопровод в местност „Сюткя”, участък „Бошнов чарк”“
Прогнозна стойност: BGN 102 737,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2021-0008 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддръжка на пътища на територията на Община Ценово през 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 77 454,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0008 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Рехабилитация на общински пътища в община Омуртаг“
Прогнозна стойност: BGN 3 699 754,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2021-0130 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на съществуващи настилки, ограда, осветление и площадкови мрежи на територията на открита складова площадка в Дизелова електрическа централа Сливен, ПИ 67338.604.16 по КК на гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 216 819,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0112 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – БУРГАС Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Обзор“
Прогнозна стойност: BGN 46 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0037 Дата на публикуване: 04.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2021 година
Прогнозна стойност: BGN 115 396,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0011 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на зала 119 на административната сграда на Община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 195 479,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0024 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на ул.Искър от ОТ210 до ОТ219 за мах.Търно, с. Гара Бов по ПМС №360/2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 221 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0023 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на ул.Христо Ботев от ОТ84 до ОТ72, кв. Прокопаник, с.Томпсън по ПМС №360/2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 160 467,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0057 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи по проект: „Обществена тоалетна“ в УПИ ХІІІ-градина, кв.1в по плана на гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 111 242,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0010 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици в с. Блъсково и с. Градинарово, община Провадия с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 160 278,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0011 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на улици: „Топола“, „Дружба“, „Шипка“, „Цар Симеон“, „Ал. Стамболийски“, „Джемина“, „В. Боримечков“ в с. Антон, общ. Антон“
Прогнозна стойност: BGN 920 720,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0025 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2021-0007 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт покрив и дограма многофункционална сграда общинска собственост; кв.158; гр.Искър, община Искър”
Прогнозна стойност: BGN 108 770,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0170 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на огнезадържащи клапи (ОЗК), тип НЕПТУН, монтирани на въздуховоди към помещения от I, II,III СБ на 5,6 ЕБ
Прогнозна стойност: BGN 183 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0003 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на нови ОВК инсталации, съгласно проект на възложителя – неразделна част от документация за участие в процедурата
Прогнозна стойност: BGN 24 254,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2021-0012 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в град Кресна, община Кресна“ по две обособени позиции: І-ва позиция – „Реконструкция на ул.”Еделвайс” (о.т.161-170) – гл.Кресна” ІІ-ра позиция – „Реконструкция на ул.”Огражден” (о.т86- о.т.88)-гр.Кресна”
Прогнозна стойност: BGN 82 235,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0020 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Информационни табели и пътепоказатели на улиците в гр. Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 48 692,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0008 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ, ДЕТСКА КУХНЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II – 379 „ЗА ОДЗ“, ПИ 68134.4082.379, КВ.17, М. „МЛАДОСТ 1” ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 1 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0005 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на транспортната инфраструктура на община Вълчедръм, обл. Монтана”
Прогнозна стойност: BGN 98 979,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0032 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на дворното пространство на ДГ „Радост“, гр. Каблешково“
Прогнозна стойност: BGN 106 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0023 Дата на публикуване: 03.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Реконструкция на площад „Жеравица“, гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 4 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02248-2021-0002 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: Постоянното Представителство на Република България към ООН в Ню Йорк, САЩ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на ремонтни дейности на фасадата, включително подмяна на дограмата, на жилищната сграда на ПП с адрес 328 Ийст 86-та улица, Ню Йорк 10028 САЩ“
Прогнозна стойност: USD 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0011 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи по проект „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в град Хаджидимово, община Хаджидимово“ – улица „Пейо Яворов“ от О.Т. 309 до О.Т. 314“, съгласно Административен договор № BG06RDNP001-19.408-0001-С01/28.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 6-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 75 498,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0099 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на площадкова канализация на складова база на отдел „Логистика и контрол”
Прогнозна стойност: BGN 148 270,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0016 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на съоръжения в парк за отдих в местността „Ждрелото“- с. Ломница“
Прогнозна стойност: BGN 21 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0035 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор за обект „Основен ремонт на сепарираща инсталация
Прогнозна стойност: BGN 468 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2021-0005 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР на трети етаж и на стълбищни пространства в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 56 755,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02881-2021-0002 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „КОКИЧЕ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО в ДГ КОКИЧЕ – ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 69 202,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03555-2021-0002 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТКА“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИE НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ОГРАДИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „МАРГАРИТКА“, ГРАД ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0008 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици и ведомствен път в община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 342 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0013 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Ремонт на многофункционална спортна площадка, с. Върбешница, община Мездра”
Прогнозна стойност: BGN 95 263,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0039 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР при реализацията на обект: „Обновление, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен“ по проект BG16RFOP001-1.014-0004 „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър гр. Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 1 693 021,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05255-2021-0002 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: 10 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обособяване на „STEM ЦЕНТЪР“ в 10 Средно училище „Теодор Траянов“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 163 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0037 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за строителство, основен ремонт, рехабилитация и текущо поддържане на улиците и участъците от РПМ, включително попадащи в регулацията на населените места в Обособен подрайон (ОП) 7 „Изгрев“ на територията на община Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0019 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: Извършване на СМР за обект: „ гр. Бяла – Укрепване свлачище и брегоукрепване“ – I първи етап
Прогнозна стойност: BGN 32 552 440,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0038 Дата на публикуване: 02.08.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Извършване на СМР при реализацията на обект: „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“
Прогнозна стойност: BGN 1 969 597,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура