Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0055 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Възраждане, находяща се в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №173
Прогнозна стойност: BGN 49 386,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02441-2020-0002 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Предмет на ОП: „Неотложен основен ремонт на покрив и санитарени възли в сградата на Професионална гимназия по земеделие гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0030 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР/СРР за осигуряване на достъпна среда и оползотворяване на слънчевата топлина за нуждите от топла вода на обект: „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост “ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ гр. Ардино
Прогнозна стойност: BGN 45 833,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0016 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за Основен ремонт на пожарогасителна система /ПГС/ в Панорама „Плевенска епопея 1877”
Прогнозна стойност: BGN 201 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0041 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05239-2020-0001 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Бежаново, Община Луковит“
Прогнозна стойност: BGN 154 319,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0054 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Раднево, находяща се в гр. Раднево, ул.“Магда Петканова“№5А.
Прогнозна стойност: BGN 19 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2020-0007 Дата на публикуване: 31.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“. По Обособени позиции: Обособена позиция 1: гр. Две могили – бул. „България”, кръстовището с ул. „Черно море” в гр. Две могили след ОК 208 през ОК 40 към ОК 39 – 1300 кв.м. Обособена позиция 2: с. Чилнов – улици „Преслав” и „Цар Калоян” от ОК 86 през ОК 61 към ОК 59 – 470 кв.м. Обособена позиция 3: с. Острица – ул. „Плиска” от ОК 102 до ОК 119- 540 кв. м.
Прогнозна стойност: BGN 61 833,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2020-0003 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: „Подмяна на вътрешно-отоплителна инсталация, касаеща връзката между котелното помещение и малка сграда на 192 СУ „Христо Ботев“, с. Бистрица, Район Панчарево“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2020-0002 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: Спешен авариен ремонт на пътното платно на ул.“Буйновско ждрело“ между спирка “Калфин дол“ и ул.“Полежан“, Район Панчарево.
Прогнозна стойност: BGN 41 074,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05397-2020-0021 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: Основен ремонт на санитарни възли на първи, втори и трети етаж – административна сграда – ул. „Ген. Й. В. Гурко № 6″
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Направа на инфраструктура с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон и преасфалтиране на улици в Район „Тракия“ – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) в първи и втори етаж на бивша училищна сграда с идентификатор 10135.3513.148.6 по КК на гр. Варна, с административен адрес гр.Варна, ул.“Петко Стайнов“ 7”
Прогнозна стойност: BGN 151 696,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0019 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Укрепване на старата сграда на Читалище „Светлина-1861“, гр.Шипка, УПИ IV-740, кв.34 и ремонт на покрив“
Прогнозна стойност: BGN 86 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0227 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на отоплително-климатична система в командна зала на БПС
Прогнозна стойност: BGN 42 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05434-2020-0001 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СОФИЯ ОБЛАСТ Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Калотина“
Прогнозна стойност: BGN 114 824,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2020-0002 Дата на публикуване: 28.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“

Предмет на ОП: „Ремонт класни стаи за обособяване на STEM център „От природни към инженерни науки“ по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на 5-ти етаж в ПГТЕ „Хенри Форд“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 87 865,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0041 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) – по прекратени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 865 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01952-2020-0001 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО Предмет на ОП: Основен ремонт чрез асфалтиране на пътища от общинската пътна мрежа в община Трекляно, със следните подобекти: Подобект 1: Асфалтиране на път село Злогош от км 0+000 до км 0+440, Подобект 2: Асфалтиране на път Киселица от км 0+000 до км 0+970 и Подобект 3:Асфалтиране на път в село Чешлянци от км 0+000 до 3+000
Прогнозна стойност: BGN 212 275,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0038 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг (в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР за обект: „Укрепване на свлачище с рег. № VRC 10.12259.01. над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)“
Прогнозна стойност: BGN 609 728,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0018 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0224 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Премахване на сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 37798.505.295 в гр.Козлодуй (бивш имот на ОЦ), извозване на отпадъци и подравняване на терена
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0040 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Югозападен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 674 107,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0039 Дата на публикуване: 27.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Южен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 2 931 697,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.10.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0006 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, гр. София, жк. „Дружба 2“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2020-0037 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на локални отоплителни инсталации на компресиран природен газ в ЛД София, район Подуяне в Хале № 3, Хале „Стругарно“, Хале „Подлокомотивен бандажен струг“ и Хале „Кантар“, собственост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 690 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0011 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ТЕРВЕЛ В ПИ №72271.47.321 ПО КККР НА ГРАД ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 865 600,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0004 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0029 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на Народно читалище „Развитие – 1898“, с. Орешак
Прогнозна стойност: BGN 354 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2020-0006 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя:

МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД

Предмет на ОП: Подмяна на част от водопроводната мрежа на територията на База II
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 16:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2020-0028 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА“ към Тракийски университет Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 377 562,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0221 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Разширяване на открита тераса пред ресторанта на ПОК „Леденика“ и изграждане на защитно покритие
Прогнозна стойност: BGN 161 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00403-2020-0008 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Предмет на ОП: „Реконструкция на заседателна зала и спомагателно помещение в сграда на НСИ – гр. София, ул. „Панайот Волов № 2“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0021 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Ремонт настилка западно от Склад №1 във II-ри участък на Пристанищен терминал Русе – Запад“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0017 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: „РЕМОНТ ФАСАДА НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, ГР. ЛОМ“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕМОНТ ФАСАДА И ОГРАДА НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА НА УЛ. „КАЙМАК ЧАЛАН“ №9“
Прогнозна стойност: BGN 37 656,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0002 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: ПОДПОРНА СТЕНА ЗА УКРЕПВАНЕ НА СКАТА ПОД ЖИЛИЩЕН БЛОК В КВ. 36 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ” МЕЖДУ ОТ 160 И ОТ 161А ГР. ЛЪКИ
Прогнозна стойност: BGN 413 386,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2020-0001 Дата на публикуване: 26.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на система за пожароизвестяване в детската градина на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05133-2020-0001 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА 117 „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: Ремонтно възстановителни работи на сградата ДГ № 117 „Надежда“. Конструктивно укрепване тераси на кота 0,00 и английски дворове.
Прогнозна стойност: BGN 92 480,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2020-0009 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И РЕМОНТ НА ОГРАДА В КСУ „АХИНОРА“ – С. ИСКРА, ОБЩИНА КАРНОБАТ И РЕМОНТ НА ПЕШЕХОДНИ НАСТИЛКИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. КАРНОБАТ“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 196 996,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2020-0006 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици в на територията на град Белоградчик”
Прогнозна стойност: BGN 118 575,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2020-0015 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Извършване на строително монтажни работи за благоустрояване на обект: „Площад-градина за отдих и сцена за обществени мероприятия“ – 1-ви етап, в УПИ V, кв.9 по плана с. Оселна, община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 57 296,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2020-0018 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на обект: „Изграждане на част от Колектор 2 за канализационна мрежа на ул. „Христо Смирненски” и ул. „Захари Хаджигюров”, гр. Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 351 110,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0012 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН И ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН В СЕЛО ЛЕШНИЦА, ОБЩИНА САНДАНСКИ
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0009 Дата на публикуване: 25.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Изграждане и обновяване на детски площадки за игра в Община Елхово“ финансиран по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 343 045,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2020-0022 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „Античен град Хераклея Синтика” и прилежащи некрополи” в двете зони – зона за културно историческо наследство и зона за социализация на археологическия обект
Прогнозна стойност: BGN 5 959 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0008 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект “Реконструкция на тротоари на ул. „Ал. Стамболийски “ от о.т. 10 до о.т.370 финансиран по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 379 988,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0015 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект „Ремонтни работи в Комплекс за социални услуги – гр. Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 47 677,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0032 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт покрив ниска част АСБ „Момина клисура“, реф.№ 20РП-Т50А020
Прогнозна стойност: BGN 24 469,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2020-0007 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Реконструкция на довеждащ водопровод до напорен водоем за с. Баничан
Прогнозна стойност: BGN 470 972,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03357-2020-0002 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци
Прогнозна стойност: BGN 49 059,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02182-2020-0001 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „П.Р. СЛАВЕЙКОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане на зелена класна стая на открито в двора на НУ «П. Р. Славейков“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2020-0007 Дата на публикуване: 24.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект “Подобряване на състоянието, реконструкция и ремонт на три броя читалища в Община Елхово“ по 3 Обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 239 954,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0040 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по химични и хранителни технологии, гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0039 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище с изучаване на чужди езици “Св. Климент Охридски”, гр. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0038 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по икономика, гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0037 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Седмочисленици“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0036 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Методий Драгинов“, с. Драгиново, общ. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0035 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Христо Смирненски“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0034 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0033 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по туризъм, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0032 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Иван Вазов“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0031 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по икономика и туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Петрич“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0030 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Отец Паисий“, гр. Мадан“
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2020-0017 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Основен ремонт на покриви на основна и помощна сгради на ПГ „Константин Фотинов”, гр. Самоков” .
Прогнозна стойност: BGN 204 047,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2020-0004 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА“
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2020-0006 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Извършване на строително- монтажни работи на обект: Благоустрояване на кв. 38б централа градска част с. Челопеч.
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0046 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) по изместване и/или преработка на контактни кабелни мрежи и релсов път за градски електротранспорт в обхвата на строежи на ВиК инфраструктура, възложени от „Софийска вода“ АД на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 269 380,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0012 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Избор на „строител“ по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/ обект „ОР ул. “Букаците“ с. Осмар
Прогнозна стойност: BGN 58 037,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2020-0009 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на обект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Дуранкулак, общ. Шабла“ – Втори етап от проект Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Дуранкулак, Община Шабла“
Прогнозна стойност: BGN 1 571 997,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0007 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ ГРАД КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 45 598,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00178-2020-0011 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД

Предмет на ОП: Ремонт на покривната конструкция на Клиника по педиатрия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0031 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за Изграждане на спортни площадки на територията на Община Перник, по две обособени позиции: За обособена позиция №1: „Изграждане на спортна площадка в с. Драгичево“, Община Перник. За обособена позиция №2: „Изграждане на спортна площадка в с. Ярджиловци“, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0067 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална зала с басейн, топла връзка, с прилежащата им инфраструктура и вертикална планировка – Втори етап на обект „Обновяване на СОУ „Любен Каравелов“ сграда 1, находяща се на ул. „Лютиче“ № 2, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 426 775,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0102 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтно – строителни и монтажни дейности на сграда с местонахождение УПИ 1-417, кв. 60, м. „Христо Смирненски“ – „Слатина“, ул. „Кривина“, район „Слатина“ – Столична община с административен адрес: гр. София, ул. „Роглец“ № 9.
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0045 Дата на публикуване: 21.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на Апаратна камера (АК) Зли Камък на водопровод Искър
Прогнозна стойност: BGN 69 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0044 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: 51053-SP-3344 Подмяна на електроинсталации на обекти на „Софийска вода“ АД
Прогнозна стойност: BGN 266 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0034 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Северозападен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“
Прогнозна стойност: BGN 2 311 293,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0030 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в Първа езикова гимназия, ПИ 10135.2553.247 по КК, с адрес ул. “Подвис” № 29, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 267 409,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0033 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Югоизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 2 082 467,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0008 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА В КВ. „ДЕВЕТИ СЕПТЕМВРИ”,ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ –ІІІ-ти (последен) етап от „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр.Божурище”
Прогнозна стойност: BGN 329 464,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2020-0029 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортни площадки на открито в ОУ „Кирил и Методий“, ПИ 10135.1508.37 по КК с адрес ул.“Братя Миладинови“ №19, гр.Варна“
Прогнозна стойност: BGN 159 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0011 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Изграждане на канализация село Джигурово, община Сандански
Прогнозна стойност: BGN 101 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0032 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на Североизточен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 1 810 616,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0031 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на на Северен централен район за планиране, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 2 789 174,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0217 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещение на отдел „Експлоатация на технически системи за сигурност“
Прогнозна стойност: BGN 57 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0041 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на филиал на Детска градина „Детелина“-с.Момково, община Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 37 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0027 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Аварийни ремонтни дейности в сградата на Обединен детски комплекс Силистра
Прогнозна стойност: BGN 10 176,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2020-0023 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. Княз Александър I № 1, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0026 Дата на публикуване: 20.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Ученическо общежитие към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, находяща се : гр. Хасково, ул. „Видин“ № 1, Община Хасково, Област Хасково, сграда с ид. №№ 77195.703.277.4 , 77195.703.277.5“
Прогнозна стойност: BGN 1 315 181,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2020-0012 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация и рехабилитация на водопровод по улици в гр.Каварна, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 840 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2020-0029 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ на територията на София-град, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“
Прогнозна стойност: BGN 3 344 949,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03357-2020-0001 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ДГ „ЗДРАВЕЦ“, с. Първомайци
Прогнозна стойност: BGN 49 059,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01220-2020-0003 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на сгради на ВСУ „Любен Каравелов“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Ремонт на покрива на административна сграда блок 1 и Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на студентско общежитие блок 5
Прогнозна стойност: BGN 94 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 16:30 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0044 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

Електроразпределение Юг ЕАД

Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по поддръжка и ремонт на административни сгради на територията на ”Електроразпределение Юг” EАД, за обособена позиция № 3 – Територията на КЕЦ Казанлък, КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Загоре, КЕЦ Раднево, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Сливен
Прогнозна стойност: BGN 820 066,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие по КС

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0066 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Текущи ремонтни дейности на обекти от социалната инфраструктура в община Пловдив“ по обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1: „Строително ремонтни дейности в ЦНСТПЛПР – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ – гр. Пловдив; Обособена позиция №2: Ремонтни дейности в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ към КСУ „Олга Скобелева“ – гр. Пловдив; Обособена позиция №3: “Текущ ремонт на част от покривното пространство на сградата на КСЗУ „Света Петка“ – гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 60 331,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0065 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТА Предмет на ОП: „Полагане на хоризонтална пътна маркировка по уличната мрежа на територията на община Пловдив и поставяне на нова и ремонт на съществуващата вертикална пътна сигнализация по уличната мрежа на територията на община Пловдив” по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 541 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0026 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Аварийно изпълнение на инженеринг за „Смяна на горивната база от дизелово гориво на природен газ в „Закрит плувен басейн“ в гр. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0111 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тръстеник“
Прогнозна стойност: BGN 51 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0020 Дата на публикуване: 19.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изграждане на ограда по източната граница на поземлени имоти с идентификатори 63427.8.1363 (Пристанищен терминал Русе-изток 1) и 63427.8.1364 (Обособена зона Русе-изток)“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0017 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Основен ремонт на покриви по 8 /осем/ обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 201 789,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0036 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Довършване на реконструкция на водопроводна мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на град Враца – Етап II
Прогнозна стойност: BGN 2 553 856,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01481-2020-0005 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОХИМИЯ И ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ Предмет на ОП: Извършване на СМР за значително модернизиране на Лаборатории 1, 3 и 5 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 1 073 940,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0083 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Предмет на ОП: Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0019 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Изготвяне на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, ПУП-ПРЗ и ИТП за проектиране и изпълнение на благоустрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.1009 – Русе-изток“
Прогнозна стойност: BGN 1 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0024 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда на ОУ „Ангел Кънчев” гр. Асеновград /конструктивно укрепване/“
Прогнозна стойност: BGN 129 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0101 Дата на публикуване: 18.08.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Техническа поддръжка, ремонтно възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община”, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 73 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0030 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на сградата на Американския университет в България“
Прогнозна стойност: BGN 7428,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01876-2020-0001 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна система в ОУ „Елин Пелин“
Прогнозна стойност: BGN 61 036,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0030 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на съоръжения, разположени на детски и спортни площадки и в паркови зони на общински обекти ”
Прогнозна стойност: BGN 69 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00894-2020-0007 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“

Предмет на ОП: Изграждане на външна водопроводна инсталация за водоснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на Североизточна и Централна България
Прогнозна стойност: BGN 69 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00894-2020-0006 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя:

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“

Предмет на ОП: Изграждане на външно кабелно електрозахранване за електроснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на Североизточна и Централна България
Прогнозна стойност: BGN 30 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0003 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Климент Охридски”, село Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 54 682,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2020-0004 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА В ОБЩИНА ЯКИМОВО – СЕЛО КОМОЩИЦА, ПЪТ МОN 1130”
Прогнозна стойност: BGN 141 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2020-0006 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Основен ремонт и рехабилитация на отводнителен канал в кв. Изток, град Ихтиман
Прогнозна стойност: BGN 1 243 963,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2020-0002 Дата на публикуване: 17.08.2020
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: „Ремонт на вертикални цилиндрични стоманени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали ”, която включва 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 507 576,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.09.2020, 17:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03095-2020-0001 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на класни стаи в нова сграда АЕГ „Гео Милев“, гр. Бургас /бивша сграда СУ „Д. Чинтулов“/.“
Прогнозна стойност: BGN 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0029 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище с разширено изучаване на чужди езици „Д-р Петър Берон“, гр. Перник”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0028 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по телекомуникации, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0027 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Софроний Врачански“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0026 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Петко Каравелов“, гр. Асеновград”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0025 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Основно училище „Д. Хаджидеков“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0024 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Карнобат”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0023 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към III Основно училище „Д.Благоев“, гр. Шумен”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0022 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2020-0007 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт – рехабилитация на участък от ул. „Г. С. Раковски“ в участъка от О.Т.165 през О.Т.166, 167, 168, 169, 171, 172 до О.Т. 344 в гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 267 913,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0021 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Осмо Средно училище, гр. Благоевград”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0020 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0214 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривна хидроизолация на сгради в ЕП-2
Прогнозна стойност: BGN 259 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0011 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”
Прогнозна стойност: BGN 319 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2020-0016 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД

Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция в Клиника по ОЧПХ в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0213 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Топлопреносна мрежа на гр. Козлодуй. Промяна местоположението на топлофикационна камера К-16-29
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0007 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово, с. Охрид и с. Пали лула, община Бойчиновци
Прогнозна стойност: BGN 238 877,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0212 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на канализация за свързване на отпадни води от сграда РМ към градската канализационна мрежа – Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 67 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2020-0057 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“
Прогнозна стойност: BGN 2 440 780,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0010 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на канализационен клон на път за връзка с кв.„Изгрев“, гр. Сандански”
Прогнозна стойност: BGN 79 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0003 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“.
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0009 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ.„СЛАВЯНКА“, ГР. САНДАНСКИ ”
Прогнозна стойност: BGN 66 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05995-2020-0001 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА Сдружение Предмет на ОП: Реконструкция на поквив на сграда за социални услуги за деца и семейства
Прогнозна стойност: BGN 54 596,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0009 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Извършване на СМР по фасади на ОУ „Васил Левски“- топлоизолация и дограма, гр. Плачковци“
Прогнозна стойност: BGN 111 265,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0034 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора: Тераса кметство, с. Арнаутито; Здравна служба, с. Бенковски; Сградата на здравна служба, с. Братя Кунчеви; Кметство, с. Воденичарово; Пенсионерски клуб – фасада, с. Горно Ботево; Кметство, с. Дълбоки; Кметство, с. Козаревец; Здравна служба и тоалетна, с. Колена; Здравна служба, с. Ловец; Кметство, с. Люляк; Читалище, с. Маджерито; Тоалетна в кметство, с. Михайлово; Кметство, с. Пъстрово; Сградата на кметство и пенсионерски клуб, с. Руманя; Здравна служба и кметство, с. Самуилово; Кметство, с. Хрищени и Здравна служба, с. Яворово.“
Прогнозна стойност: BGN 84 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2020-0042 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка в СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски, съгласно одобрен работен проект
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0042 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на скатен покрив на музей на МВР, гр. София, ул. „Лавеле“, № 30”
Прогнозна стойност: BGN 88 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0028 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Реконструкция водопроводна мрежа на ул.Палма гр.Перник“
Прогнозна стойност: BGN 121 552,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0010 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на мост на село Ялботина, община Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 194 423,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0019 Дата на публикуване: 14.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Асфалтиране на площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба – Троян“ област Ловеч – имоти с идентификатор 35290.154.28 и 35290.154.29, в землището на с. Калейца.
Прогнозна стойност: BGN 264 270,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0018 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към ІІ Основно училище „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора””
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0017 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0016 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към 134 Средно училище „Димчо Дебелянов“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0015 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Средно училище „Найден Геров“, гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0014 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към VII Средно училище „Найден Геров”, гр. Варна”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0013 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на спортни обекти в община Костенец“ обособена в 2 позиции
Прогнозна стойност: BGN 121 047,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0028 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Поддържане на пътищата и уличната мрежа в Община Кюстендил – извършване на текущ ремонт /кръпки/ по технология „Печматик“ или еквивалентна на нея“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0026 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян“ по проект № BG06RDNP001-19.004-0002 по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.004 по подмярка 19.2 «Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (изпълнение на СМР, доставка и монтаж) по две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 353 650,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0025 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: “Изграждане и реконструкция на улично осветление и канална кабелна мрежа при пътна връзка между път II-35 и път III-357 в гр. Троян“
Прогнозна стойност: BGN 66 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0006 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Основен ремонт на сгради, собственост на Община Руен по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 67 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезан

 

Уникален номер на поръчката: 02911-2020-0001 Дата на публикуване: 13.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДАТА НА ПГИТ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ – ВЕЛИНГРАД
Прогнозна стойност: BGN 109 189,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2020-0003 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на Детска градина в УПИ II – 3212 (за обединено детско заведение) (ПИ с идентификатор 68134.4327.3212), кв. 32, м. „кв. Горна баня“, район „Овча купел“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 4 466 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0010 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: „Ремонт на сгради и изграждане на автоспирка в селата Смолница, Малка Смолница и Козлодуйци, и рехабилитация на участъци от улица „Втора“, с. Дончево, община Добричка по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 175 308,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0008 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Детска градина №177 – „Лютиче“ – Нов корпус за две яслени и две градински групи и нов физкултурен салон, преустройство и промяна на предназначение на помещения
Прогнозна стойност: BGN 3 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0023 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда на ОУ „Ангел Кънчев” гр. Асеновград /конструктивно укрепване/.
Прогнозна стойност: BGN 129 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 05993-2020-0002 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1927“ НЧ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности по части от сградата на Народно Читалище „Просвета-1927“ – гр. Камено“
Прогнозна стойност: BGN 52 611,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2020, 16:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0064 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Изпълнение на строително – ремонтни работи за изграждане на „КУЛТУРНО-ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“ в УПИ X-1368, отреден – „За етнографско пристанище и обслужващи дейности“, в местност „Рибарско пристанище“ /бивша местност „Ченгене скеле“/, землище кв. Крайморие, гр. Бургас, ПОДОБЕКТ: Сгради за етнографски експозиции и приемна постройка
Прогнозна стойност: BGN 244 799,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2020-0001 Дата на публикуване: 12.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 107 И НА ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОТ О.Т. 26 ДО О.Т. 29 НА УЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“
Прогнозна стойност: BGN 193 337,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2020-0006 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. ЖАБЛЯНО, ОБЩИНА ЗЕМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05346-2020-0002 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 214 540,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0033 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „СТОЛОВА ЗА УЧЕНИЦИ В ДВОРА НА II ОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ“ в УПИ I-3317 за училище, кв. 9102 по плана на гр. Стара Загора“ – ПРЕМЕСТВАЕМ ОБЕКТ”
Прогнозна стойност: BGN 123 539,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0008 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 1 298 703,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2020-0015 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, смяна на дограма и ремонт на работни помещения на 5-ти и 6-ти етаж в сграда с административен адрес в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114 Б“
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2020-0003 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на две помещения на Лаборатория „Интелигентни системи“ по проект MIRACle в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“
Прогнозна стойност: BGN 20 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0063 Дата на публикуване: 11.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на детска градина ”МОРСКО КОНЧЕ” филиал на ДГ”РАКОВИНА” В УПИ I, КВ.7, к-с ”Братя Миладинови”, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 2 143 803,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2020-0016 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: ПОДМЯНА НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ НА БОЛНИЧЕН И ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОРИ, ОБОСОБЯВАНЕ НА МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСАНСЬОРНИ ШАХТИ В „МБАЛ-ХАРМАНЛИ” ЕООД” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 108 055,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0030 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ПЛ. ”Й.РАДИЧКОВ”, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.543 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА И ПАРК-ГРАДИНА, НАМИРАЩ СЕ В ПИ 03928.511.542 ПО КК НА ГР.БЕРКОВИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 066 996,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04366-2020-0001 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт в Основно училище „Христо Ботев“ село Гложене
Прогнозна стойност: BGN 124 904,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2020-0005 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 1 049 352,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00752-2020-0021 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: Министерство на вътрешните работи Предмет на ОП: „Ремонт на помещения“
Прогнозна стойност: BGN 24 802,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2020-0015 Дата на публикуване: 10.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: Рехабилитация на външното водоснабдяване на с. Гара Елин Пелин и с. Нови хан
Прогнозна стойност: BGN 2 039 692,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0007 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за „Изграждане на водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на територията на Община Божурище по седем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 11:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2020-0005 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Подмяна на абонатни станции – 2 броя с топлоносител гореща вода в 150 ОУ „Цар Симеон Първи“, гр. София, жк. „Дружба 2“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2020-0017 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Ремонтно- възстановителни работи на разрушен участък от главен колектор на кв.Нов път гр.Видин по време на строителството на новата ж.п. линия Видин – Калафат“
Прогнозна стойност: BGN 123 812,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0076 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЪРДЖАЛИ

Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ № 4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2020-0011 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на ул. „Римски мост“ с о.т. 3, 21 до о.т. 22, с. Крумово, с приблизителна дължина 250 м.
Прогнозна стойност: BGN 75 885,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2020-0011 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на фотоволтаична система за производство на електроенергия за собствени нужди върху покрива на закрит плувен басейн –гр. Созопол
Прогнозна стойност: BGN 110 968,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2020-0033 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сграда Хале № 3 – цех за ремонт на ел. локомотиви в ЛД София, район Подуяне
Прогнозна стойност: BGN 119 498,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05426-2020-0001 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „ГИП БУРГАС“
Прогнозна стойност: BGN 210 131,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0041 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда – текущ ремонт на административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпмагане“ – Пещера, находяща се в гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №5
Прогнозна стойност: BGN 18 379,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0057 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на строителство, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Локомотив“ – град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 9 999 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0056 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на допълнително възникнали непредвидени видове и количества строително-монтажни работи на обект: „Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на ДГ „Перуника“, находяща се на ул. „Марагидик“ № 97А, кв. 501 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0024 Дата на публикуване: 07.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: СМР по общинската пътна инфраструктура и съоръженията към нея за нуждите на община Силистра
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2020-0002 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: „Частичен ремонт и възстановяване на носеща способност на отделни конструктивни елементи“ на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – град Русе“
Прогнозна стойност: BGN 72 203,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2020-0014 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД

Предмет на ОП: Частична подмяна на захранващ водопровод Ф350, свързващ УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с водоснабдителните зони № 4 и № 5 на „ВиК Варна“ ООД“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00725-2020-0004 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: „РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за създаване на зелена инфраструктура в местността Пода
Прогнозна стойност: BGN 746 765,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05470-2020-0001 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – Златарево
Прогнозна стойност: BGN 217 779,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0010 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Велики Преслав“ финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Прогнозна стойност: BGN 460 700,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05362-2020-0001 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – СОФИЯ ГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Летище София“
Прогнозна стойност: BGN 168 212,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04147-2020-0010 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси“ в източната част на блок 2 на ИИКТ-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies“
Прогнозна стойност: BGN 52 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.09.2020, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04308-2020-0001 Дата на публикуване: 06.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. КАМЕН ПЕТКОВ“ – гр. ПЛОВДИВ

Предмет на ОП: Ремонт на отоплителна инсталация на ПГСАГ „Арх.Камен Петков“ гр.Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 184 486,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02896-2020-0001 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ОбУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ОБЩ. СИЛИСТРА, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: Обособена позиция №1- Изграждане на външна спортна площадка и ремонт на помещения за спортни дейности и отдих Обособена позиция № 2-Доставка и монтаж на водогреен котел в съществуваща отоплителна инсталация
Прогнозна стойност: BGN 95 078,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02580-2020-0001 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на класните стаи на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 167 691,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05378-2020-0001 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на сградите и съоръженията на Граничен контролен пункт – „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 269 967,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2020-0002 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: Ремонтно-възстановителни работи на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Николаево при възникване на необходимост за срок от 36 месеца по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2020-0026 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване дворни площи ДГ МЛАДОСТ – I-ви етап”, по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 247 397,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0038 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна, находяща се на адрес: гр. Варна, ж. к. „Чайка“, бл. 67, вх. В и вх. Д
Прогнозна стойност: BGN 1977,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0003 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покриви на сгради учебен корпус „А“ и учебен корпус „Б“ на ВВВУ „Георги Бенковски“ в 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 161 067,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0031 Дата на публикуване: 05.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“ – етап I
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2020-0009 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 5 612 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0029 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на община Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 244 156,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2020-0006 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „ОБЛАГОРОДЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПЛОЩ ПО УЛ.”АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” В ГР.КАСПИЧАН“
Прогнозна стойност: BGN 175 350,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0013 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Изграждане на детски площадки със съоръжения, достъпна среда, благоустрояване и ремонт на ограда на Детска градина „Слънце” в гр. Павликени по Проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 89 104,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0202 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на ново трасе на дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС 1 и ШПС 2
Прогнозна стойност: BGN 256 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0008 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА КАНАЛИЗАЦИОНЕН КЛОН НА ПЪТ ЗА ВРЪЗКА С КВ.„ИЗГРЕВ“, ГР. САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 79 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01055-2020-0007 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт и промяна на предназначение в архив на самостоятелен обект с идентификатор 55155.503.511.3.2, находящ се в гр. Пазарджик, бул. “България” №4, ет. -1, включително упражняване на авторски надзор.“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0101 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя:

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство за укрепване на обратни насипи и настилки на сгради на подстанции, разположени на територията на мрежови експлоатационен район Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2020-0034 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с процедура ВG16RFOP001-1.019 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, и реализацията на проект ВG16RFOP001-1.019-0006 „Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение“
Прогнозна стойност: BGN 676 739,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0022 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” ГР. АСЕНОВГРАД /КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ/“
Прогнозна стойност: BGN 129 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0002 Дата на публикуване: 04.08.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация в ОУ „Климент Охридски, с. Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 54 682,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2020-0001 Дата на публикуване: 03.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В С.НЕГОВАНОВЦИ, ОБЩИНА НОВО СЕЛО”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0007 Дата на публикуване: 03.08.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА УЛ.„СЛАВЯНКА“, ГР. САНДАНСКИ ”
Прогнозна стойност: BGN 66 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0037 Дата на публикуване: 03.08.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Изграждане на разширение на електрическа инсталация в сградата на ДУССД – МВР, гр. София, ул. „Княз Борис I, № 124
Прогнозна стойност: BGN 53 158,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява