Уникален номер на поръчката: 03029-2021-0003 Дата на публикуване: 31.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ НА УЧЕБНИ КАБИНЕТИ, КЛАСНИ СТАИ И СУТЕРЕН-ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ НА ПОДОВИ И СТЕННИ НАСТИЛКИ”
Прогнозна стойност: BGN 49 980,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2021-0001 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: “Ремонт на покрива на южното крило и корпус „Начален етап“, част от сградата на 121- во СУ „Георги Измирлиев ” – гр. София, район „Триадица“
Прогнозна стойност: BGN 211 962,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0012 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект „Реконструкция и рехабилитация на улици, част от уличната мрежа на град Радомир, Община Радомир”
Прогнозна стойност: BGN 966 067,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0064 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 44 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00858-2021-0024 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКА БАЗА, НАХОДЯЩА СЕ В ЦЕНТЪРА НА ГР. АХТОПОЛ, В УПИ-III, КВ. 43“
Прогнозна стойност: BGN 405 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0029 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за строеж: „Изграждане на довеждащ водопровод от сондаж с. Капитан Димитриево до вътрешно водопроводна мрежа на с. Капитан Димитриево, Община Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 73 666,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0007 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Ремонт на многофункционална спортна площадка в УПИ VI-175, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални бани
Прогнозна стойност: BGN 85 597,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2021-0008 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Сключване на рамково споразумение за извършване на строително-монтажни работи /СМР/ по одобрени инвестиционни проекти и/или инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) и/или количествени сметки, за изграждане, основни и текущи ремонти на пътища, улици, алеи, площадни пространства, канализации и водопроводи на територията на Община Стралджа, Област Ямбол”
Прогнозна стойност: BGN 1 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0016 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: ,,РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В КВ. НОВ ЦЕНТЪР, ГР. СМОЛЯН – ВОДНА КАСКАДА“.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03089-2021-0002 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: 44 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ Предмет на ОП: Ремонт на ограда на 44. СУ „Неофит Бозвели“ СО Район“Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 152 516,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0097 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Увеличаване на носимоспособността и полагане на усилена армировка в района на везна „Север”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0012 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ ПО БУЛ.ТРЕТИ МАРТ ОТ ОТ277 ДО ОТ 377 И ПАРКИНГ СПОРТНА ЗАЛА по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 133 361,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0041 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, включително авторски надзор на асфалтиране на ул. „Войнишка“ от ул. „Ген. Столетов“ до ул. „Ген. Драгомиров“
Прогнозна стойност: BGN 82 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2021-0002 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: „Ремонт на сгради на територията на община Макреш от капиталовата програма за 2021 година“,
Прогнозна стойност: BGN 136 245,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2021-0008 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводнителен канал (дере), с. Красно градище, Община Сухиндол, Област Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 343 391,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0018 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект за преработка по чл. 154 от ЗУТ на одобрен инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0003 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: Саниране на фасади към вътрешен двор на административната сграда на Върховния административен съд,в гр.София, бул. „Александър Стамболийски №18“
Прогнозна стойност: BGN 182 551,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2021-0011 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на рекреационна зона в УПИ I-парк, кв. 46 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 341 501,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0010 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари на част от улица „Елин Пелин“ в село Абланица, община Хаджидимово“
Прогнозна стойност: BGN 57 780,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0135 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на четири парцела от разширение на Централен гробищен парк, УПИ VI-528, кв. 1, м. Централни гробища – СО-район „Сердика“, Подобект: „Площадкова инженерна инфраструктура“.
Прогнозна стойност: BGN 734 414,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0072 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи/СМР/ в административна сграда,ползвана от териториална структура на Агенцията за социално подпомагане -текущ ремонт на административна сграда,ползвана от ДСП-Пловдив ,находяща се на адрес : гр.Пловдив , район „Южен“ ,ул.“Трети март“№28
Прогнозна стойност: BGN 15 897,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0079 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строителни дейности (текущ ремонт) по проект BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“
Прогнозна стойност: BGN 115 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0059 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев” за осигуряване на едносменен режим на обучение, УПИ I „за училище”, кв. 29, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 1 053 507,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0015 Дата на публикуване: 30.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности на обекти: „Текущ ремонт (изкърпване) на улици и пътища в Община Етрополе”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0039 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на вътрешноблоково пространство по ул. „Иван Енчев-Видю“
Прогнозна стойност: BGN 148 441,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0029 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт на храм „Успение Богородично“ гр. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 835 793,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2021-0007 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „I Етап на разширение на съществуваща пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в землище на с. Краище – включване на отпадъчни води от с. Краище, община Белица“
Прогнозна стойност: BGN 1 681 824,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0025 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на жилищна сграда на три етажа, находяща се в УПИ XIV, кв.49, по плана на с.Коларово, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0019 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич“, кв. Секирово, гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0006-С01 от 05.01.2021 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 37 259,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0012 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт ул. „Стара планина“ от ОТ 400 до ОТ 439 гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 118 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0016 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР/ ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ПЕТЪР МАРИНОВ, УЛ. ЧАТАЛДЖА И УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ, С. ГРОЗДЬОВО“
Прогнозна стойност: BGN 255 271,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0013 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛЕН ХИДРОГЕОЛОЖКИ СОНДАЖ ПЕС – 1ХГ РАЗПОЛОЖЕН В ОБСЕГА НА УЧАСТЪК №3 В ГРАНИЦИТЕ НА ПИ №2, С. КРАЙНА, ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „НЕДЕЛИНО“ (АКТ №1023/16.05.2013).
Прогнозна стойност: BGN 225 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01714-2021-0001 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и оформяне на ново пространство за науки, изследвания, иновации и изкуство „Да Винчи STEAM хъб“ към съществуващата учебна база на СУ „Христо Ботев“ град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0021 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКT: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.ВИНАРСКО, ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 686 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0019 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения в с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца – II етап
Прогнозна стойност: BGN 1 038 028,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0018 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на Строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект: „Реконструкция на вътрешното пространство на сградата ДГ „СЛЪНЧИЦЕ” в гр. Козлодуй”“.
Прогнозна стойност: BGN 291 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0018 Дата на публикуване: 29.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТРАУРНА ЗАЛА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ I – 131, КВ. 365, ПО ПЛАНА НА ЗВКО „СТОЯН КУРУ“ ГР. БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
Прогнозна стойност: BGN 128 170,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0037 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа в населени места на Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 269 963,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0014 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 13, гр. Етрополе“
Прогнозна стойност: BGN 151 151,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0062 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив в НЧ „Искра-1932”, село Димитровче, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 1 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0061 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с. Щит, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 2 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2021-0007 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО – район „Овча купел“
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05549-2021-0006 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и авторски надзор (Инженеринг) на Комплектни трансформаторни постове, кабелни трасета до зарядни станции за електрически автобуси, и присъединяване към електропреносна мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 422 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0023 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Кръгово кръстовище на бул.“Банско шосе“ и ул.“Самуиловско шосе“
Прогнозна стойност: BGN 162 494,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0022 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Изготвяне на ПСД, преработка технология на пречистване на водата и подмяна облицовки басейн”
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2021-0010 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи на водоеми за питейна вода, експлоатирани от „В и К“ ООД гр.Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01255-2021-0001 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ, ОСНОВЕН И АВАРИЕН РЕМОНТ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА И ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА”
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0028 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: УКРЕПВАНЕ И ОТВОДНЯВАНЕ НА СКЛОНОВ ОТКОС И ПЪТНО ПЛАТНО, ПРИЛЕЖАЩ НА УЛ. „ПИРИН“ ОТ О.Т. 762А, О.Т. 767 ДО О.Т. 1214 В КВ. 237 ПО ЗРП НА ГР.ПЕЩЕРА
Прогнозна стойност: BGN 618 959,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0044 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане на обслужваща инфраструктура към Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост
Прогнозна стойност: BGN 330 138,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0046 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт с цел подобряване на енергийната ефективност и външния вид на нов учебен корпус на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София
Прогнозна стойност: BGN 181 786,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0024 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В Ж.К „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ гр. Севлиево
Прогнозна стойност: BGN 29 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2021-0008 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „Авариен ремонт на административна сграда с адрес: гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 40“
Прогнозна стойност: BGN 10 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2021-0021 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на авариен ремонт и реконструкция на топлопровод част от главна магистрала от стълб №1 до камера №178
Прогнозна стойност: BGN 655 687,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0102 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по поставяне на метални охранителни решетки в сградата на РЗОК-Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 14 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0045 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Смяна на външна и вътрешна дограма на 4-ти учебен блок на Технически университет – София
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 06150-2021-0001 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – СОФИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода“ /с идентификатор по КККР 68134.4336.550.1/ – УПИ I, поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550, кв. 39, местност „кв. Овча купел“, район „Овча купел“, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 6 333 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05863-2021-0001 Дата на публикуване: 28.07.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „ЕДУАРД СЕГЕН“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по саниране и ремонт на покрив на сградата на ЦСОП „Едуард Сеген“ – гр. София“ в 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 191 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01026-2021-0005 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСКЪР Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър, община Искър, за ІІ етап
Прогнозна стойност: BGN 162 029,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0042 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: ОБЕКТ № 1: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция на „Жилищна сграда с магазини, ателиета и подземен паркинг“, в УПИ X-20,кв. 39в, ПИ с идентификатор 68134.512.364 по КК и КР, м. „ГГЦ Зона В-17“, СО- район „Сердика“, гр. София“ ОБЕКТ № 2: „Външно топлозахранване и оборудване на помещение за абонатна станция на „Жилищна сграда с подземни гаражи“, в УПИ IV-14, ПИ с идентификатор 68134.512.377, кв. 39б, м. „ГГЦ Зона В-17“, ул. „Козлодуй“ № 151, СО- район „Сердика“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 168 467,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0041 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция на „Жилищна сграда с гаражи, офиси и подземни гаражи“ в УПИ XI-95, кв. 88б, м. „Надежда 2а и 2б“, ул. „Търновска конституция“ №28“
Прогнозна стойност: BGN 82 694,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0040 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII-447, 448, кв.18, м. „Изток -Юг“, ул. „Елемаг“ № 24“, намираща се в район „Изгрев“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 94 454,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0024 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Обновяване на външното пространство на Детска градина „Снежанка“, ПИ 56126.602.1128, УПИ XI, кв.173 – гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03172-2021-0002 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на спортна площадка и тротоар в двора на ОУ „Христо Ботев“ в с. Енина, община Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00969-2021-0011 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАОЛИНОВО Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на уличната мрежа в община Каолиново“
Прогнозна стойност: BGN 157 507,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0071 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от териториална структура на Агенцията за социално подпомагане-текущ ремонт на административна сграда, ползвана от ДСП-Кърджали, находяща се на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“, обект „Бивш Окръжен съвет“
Прогнозна стойност: BGN 952,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0006 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 16“
Прогнозна стойност: BGN 248 743,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0021 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на Изпълнител на строителни и монтажни работи за обект: „Разширение на ОУ „Паисий Хилендарски” с. Тополчане Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 1 132 354,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0163 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Повишаване надеждността на системата за постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии ЕА07 и ЕА08
Прогнозна стойност: BGN 464 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2021-0002 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на покривната хидроизолация на ДГ №19 „Света София“, гр. София, Район Лозенец, бул. „Христо Смирненски“ № 36
Прогнозна стойност: BGN 50 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0023 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив на сграда с идентификатор 56126.602.2740.3 по кадастралната карта на гр.Петрич – училище „Кочо Мавродиев”, находяща се в УПИ – I, кв.156А по плана на гр.Петрич – имот с идентификатор 56126.602.2740 по КККР на гр.Петрич, общ.Петрич, обл.Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02400-2021-0003 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАТИ БОЛГАРИЯ“ Предмет на ОП: Ремонт на спортна площадка в общия двор на ОУ „Мати Болгария“ и ПХГ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 136 946,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2021-0006 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., на територията на Столична община, район „Овча купел“ за Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Овча купел – 2“, бл. 1
Прогнозна стойност: BGN 2 012 870,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0017 Дата на публикуване: 27.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Инженеринг(проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция на общински път BLG1240 от пътен възел Сандански на Автомагистрала „Струма“ до кръстовище с главен път 1-1 (Е-79) на входа на град Сандански“
Прогнозна стойност: BGN 3 748 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0051 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг–проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 700 м., от мост на ул. „Георги Сава Раковски“ до трафопост „6-ти септември“, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 3 117 334,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0050 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг–проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 650 м. от пресечката на мост на третокласен път „605“/Батановци-Брезник/ и на ул. „Струма“ до ул. „Средорек“, гр. Батановци
Прогнозна стойност: BGN 950 607,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0038 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“ – текущ ремонт
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0108 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на стълби и предпазни обръчи в ревизионни шахти на покрит канал №1 след язовир „Ковачево“, ЯР „Овчарица“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0019 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 82 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0032 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на ново улично осветление на обособени участъци на територията на гр.Плевен
Прогнозна стойност: BGN 81 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0016 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа висока и ниска зона на околовръстен път от кръстовище на ул. „Криволак“ до ел. трансформатора на завод Бунай“
Прогнозна стойност: BGN 182 029,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2021-0008 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: Ремонт на 10 броя площадки за игра на територията на Район „Илинден“-СО
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2021-0022 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО с. ХЪРСОВО”
Прогнозна стойност: BGN 16 001,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02550-2021-0002 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ“ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обособяване на STEM център по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в ПГ “Цар Иван Асен ІІ“ гр.Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 57 212,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05401-2021-0013 Дата на публикуване: 26.07.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Предмет на ОП: Подобряване на сградната инфраструктура и системи за сигурност за сграда на МВР в град София
Прогнозна стойност: BGN 2 123 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0035 Дата на публикуване: 25.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопроводна мрежа по ул. „Ю. Гагарин“ от о.т.143 до о.т.196, по ПУП на с. Ханово, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 58 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0011 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради по обособени позиции № 1 и 2
Прогнозна стойност: BGN 304 754,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2021-0006 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тоалетни в сградата на 55. СУ „Петко Каравелов“ в изпълнение на проект „София избира децата“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0007 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт и обновяване на парк „Ахтирка“ в гр. Кнежа“
Прогнозна стойност: BGN  108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0010 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Изграждане на детски площадки в община Джебел и една фитнес площадка в градски стадион гр. Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 104 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0049 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране във фаза Работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Почистване на коритото и укрепването на двата бряга на р. Маниш, кв. Църква, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 289 871,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0029 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на тревно покритие на тренировъчно игрище „Христо Ботев“, гр. Ботевград“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0042 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА CMP ЗА ЖИЛИЩНО – ОБЩЕЖИТИЕН КОМПЛЕКС ОТ ЗАТВОРЕН ТИП В Ж.К. „СТУДЕНТСКИ ГРАД“, ГР. СОФИЯ, УПИ 1 – ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ФУНКЦИИ НА ВУЗ
Прогнозна стойност: BGN 2 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0008 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „СМР за обособяване на STEM център: „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в СУ „Никола Вапцаров-Айтос“, изграждан по НП „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 73 233,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0007 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – Айтос, по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0077 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи на обекти, находящи се в Траурен парк „Север“ – град Пловдив по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 34 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0015 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР/ ЗА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. ПЕТЪР МАРИНОВ, УЛ. ЧАТАЛДЖА И УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ, С. ГРОЗДЬОВО“
Прогнозна стойност: BGN 255 271,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04786-2021-0001 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: 68-МО Средно Училище „АКАД.НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности по проект за център по природни науки, изследвания и иновации в 68-мо СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ““
Прогнозна стойност: BGN 153 542,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0060 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от покрив на сградата на ОбА-Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01486-2021-0005 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ Предмет на ОП: Mодернизиране нa лаборатория № 4 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 54 944,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0059 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на НЧ „Отец Паисий-1929” с. Момково, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 6 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0160 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривна хидроизолация на сграда „Служба трудова медицина”
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0031 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа на кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, гр. Русе с три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 876 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0048 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на проект № BG16RFOP001-1.018-0007 „Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) в ДГ № 9 „Калина Малина“ – филиал Проучване“
Прогнозна стойност: BGN 691 127,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0076 Дата на публикуване: 23.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на спешен и авариен ремонт на покрива на Детска градина „Елица“ – филиал – гр.Пловдив, район „Западен“, улица „Орфей“ №10″
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0012 Дата на публикуване: 22.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Проектиране и строителство за изграждане, разширение и подмяна на компоненти на система за видеонаблюдение за с. Челопеч – етап V”
Прогнозна стойност: BGN 797 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0049 Дата на публикуване: 22.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА „ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“, УПИ I, КВ.18, ПО ПЛАНА НА С. ДОЛНО ДРЯНОВО, OБЩИНА ГЪРМЕН, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 380 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0096 Дата на публикуване: 22.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на подкранов път в склад 1503 на територията на отдел „Логистика и контрол“
Прогнозна стойност: BGN 63 801,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01624-2021-0002 Дата на публикуване: 22.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на частичен ремонт на спортна площадка на СУ „Св.Климент Охридски“, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 63 739,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03236-2021-0001 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на отоплителна инсталация на СУ „Христо Ботев“ в гр. Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 96 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0029 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Аварийна подмяна на участък от компроментиран водопровод по ул. „Пристанищна”, гр. Русе”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0007 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт на подлез, находящ се на бул. „Александър Малинов” при бл. 458, ж.к. „Младост 4“
Прогнозна стойност: BGN 15 817,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0047 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: Улица към индустриална зона „Перник“ и пътна връзка с път I-6 при км 82+790
Прогнозна стойност: BGN 1 895 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0006 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Младост, Столична община по три обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 265 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03011-2021-0002 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР с цел текущ ремонт на покрив и котелна инсталация в ОУ “Христо Ботев“-гр. Бургас по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 107 030,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0014 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на нова сграда на Детска градина № 5, УПИ I/ ПИ № 73626.509.159/, кв. 112, гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов“ № 29” по МОДУЛ 1 на Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 469 274,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0044 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни работи на приемна на МВР, гр. София, ул. „Шести септември“ № 29″
Прогнозна стойност: BGN 41 342,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00981-2021-0001 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: Национална Гвардейска Част Предмет на ОП: Текущ ремонт на административна сграда на ПАВС – сграда №6
Прогнозна стойност: BGN 732 317,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0043 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив в Централна сграда на МВР- блок №2, гр. София, ул. Шести септември № 29
Прогнозна стойност: BGN 175 706,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00830-2021-0005 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на ремонт на фасаден елемент /стоманобетонен корниз/ на сградата на ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 27 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0037 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Инженеринг, включително авторски надзор на „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0039 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на СМР към основен ремонт на сградата на ТУЕС към ТУ-София
Прогнозна стойност: BGN 164 901,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0026 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в селата Мосомище и Брезница, община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 357 760,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0130 Дата на публикуване: 21.07.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи с цел повишаване на пътната безопасност на територията на Столична община.
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0017 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Възстановяване на водосток в кв.24“ – с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 210 362,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0015 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на градски стадион „Орчо Войвода” гр. Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 551 925,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0016 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стана за укрепване на улица м/у о.т. 236 и о.т. 240 в кв.27″, с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 169 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03871-2021-0002 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на основна сграда и сектор по рентгенова диагностика при ДКЦ Чайка“
Прогнозна стойност: BGN 1 445 452,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2021-0005 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА И ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0014 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ЗЛАТИЦА, С.ЦЪРКВИЩЕ, С.ПЕТРИЧ И С.КАРЛИЕВО, ОБЩИНА ЗЛАТИЦА”
Прогнозна стойност: BGN 114 379,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0041 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на спортни игрища в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и ОУ „Любен Каравелов“ в гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 166 622,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04062-2021-0003 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения и инсталации, необходим за изграждане на СТЕМ център в учебния корпус в сградата на Средно училище „Христо Ботев”, гр. Тутракан”
Прогнозна стойност: BGN 27 259,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0009 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на река Бабинска, река Новоселска и река Рабовска в регулационните граници на село Долистово, община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 1 210 243,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02926-2021-0002 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Предмет на ОП: “Текущ ремонт на тоалетни в сградата на 7. СУ „Св. Седмочисленици“ в изпълнение на проект „София избира децата“
Прогнозна стойност: BGN 39 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02910-2021-0002 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИE НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР/СРР) ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА „STEM ЦЕНТЪР“ – „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ – НАУКИ ЗА БЪДЕЩЕТО” В СУ „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ – ГРАД ВРАЦА ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“
Прогнозна стойност: BGN 84 735,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0011 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт тротоарни настилки ул. „Орфей“ в участъка ОТ 400-403 (от ул. „Г. Бенковски“ до ул.“Стара планина“-южен тротоар)
Прогнозна стойност: BGN 71 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2021-0013 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Aварийна подмяна на водопровод по ул. „Пенчо Цонев“, гр. Килифарево“
Прогнозна стойност: BGN 69 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0034 Дата на публикуване: 20.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на културен дом и библиотека в с. Доспей, община Самоков“ .
Прогнозна стойност: BGN 133 207,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0042 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Водоснабдяване на част от ул. „Стою Комитата
Прогнозна стойност: BGN 25 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0016 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в Детска градина „Здравец“ – гр. Сандански
Прогнозна стойност: BGN 194 983,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0015 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Подпорна стана за укрепване на гробищен парк“ – с. Сопота“
Прогнозна стойност: BGN 235 774,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0033 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Смяна на предназначение и ремонт на съществуващи сгради за музей в туристически – информационен център с етнографска експозиция в УПИ ІV – за музей, кв. 49 по регулационния план на с. Говедарци, община Самоков, област Софийска;“
Прогнозна стойност: BGN 250 528,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0047 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Корекция на дере в с. Хвостяне, Община Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 921 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00796-2021-0006 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни настилки след отстранени ВиК аварии
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2021-0051 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на административна сграда за нуждите на ТП ДГС Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 1 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0058 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Пенсионерски клуб кв.Гебран, град Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 27 375,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0012 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за извършване на ремонт на общински път PAZ 1065 м.Овчарниците – с.Медени поляни.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02881-2021-0001 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „КОКИЧЕ“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО ДГ КОКИЧЕ – ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 55 951,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06153-2021-0001 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи в ОУ”Гео Милев” с.Чернооково, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 99 992,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0026 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: Текущ ремонт и поддържане на Републикански пътища в границите на град Стрелча, община Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 13 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2021-0003 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на покрив на Здравна служба, с.Бяла река, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 36 374,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0053 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Извършване на рехабилитация на сграда охранителна полиция – кантон „Порколица“ и апаратна камера „Пасарел“, разположени на територията на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2021-0004 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП: “Доставка и монтаж на 2 (два) бр. подземни резервоари за гориво-смазочни материали с обем 25 м3 във военно формирование 28860 – Горна Малина”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2021-0022 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително монтажни работи за частично преустройство и пристрояване на съществуваща училищна сграда на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 1 105 866,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0128 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на ВиК мрежата на жилищни блокове, намиращи се в УПИ І, кв.70, кв. „Горна баня“, район „Овча купел“ между улиците „Николай Хрелков“, „Лотос“ и „Еделвайс“.
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0011 Дата на публикуване: 19.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: Строително – ремонтни работи по подобект „ЕТАП 1-ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – водопровод за квартали 168, 169 и 170 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска”.
Прогнозна стойност: BGN 108 553,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0014 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Възстановяване на водосток в кв.24“ – с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 210 362,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0017 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Водоснабдяване на с.Горно Прахово и изграждане на резервоар за питейна вода в с.Търна, община Ардино“
Прогнозна стойност: BGN 96 551,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0025 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Изкърпване на компрометирани участъци по улична мрежа в град Стрелча и улична мрежа в с. Дюлево, с. Смилец, с. Свобода и с. Блатница с асфалтобетон плътна смес“ на 1 кв. м., с дебелина до 6 см.
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0022 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради – общинска собственост в село Мусина община Павликени
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2021-0026 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по одобрен инвестиционен проект за обект: „Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от сградата на Народно Читалище „ЙОРДАН ЙОВКОВ – 1870 година“, бул. „25-ти Септември“ №44, УПИ ХIХ, кв. 80 по действащ ПУП-ПРЗ на ЦГЧ гр. Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 849 676,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00067-2021-0022 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на блок „Е” на сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София с обособяване на 4 кабинета и санитарен възел
Прогнозна стойност: BGN 66 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03025-2021-0004 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнениe на СМР по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изпълнениe на СМР на част от учебния корпус на втори етаж, невключени в изграждането на СТЕМ центъра, в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“ Обособена позиция №2: „Изпълнениe на СМР на трети етаж и на стълбищни пространства в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово“
Прогнозна стойност: BGN 84 797,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0046 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Проектиране, изграждане, оборудване и обзавеждане на нов физкултурен салон на Обединено училище „Христо Ботев“, с. Дъбница, общ. Гърмен“
Прогнозна стойност: BGN 458 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0111 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Изграждане на газова инсталация за битова гореща вода на ТП на НОИ – Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 4 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0008 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Благоустрояване на общински парк в централна градска част – кв. 25, гр. Джебел – имот с пл. сн. №315, кв. 25 по плана на гр. Джебел, общ. Джебел, обл. Кърджали /ПИ с идентификатор: 20746.501.315/”
Прогнозна стойност: BGN 285 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0018 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0013 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: “Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище“, по ОПРР 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 910 567,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 05503-2021-0002 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на нови ОВК инсталации, съгласно проект на възложителя – неразделна част от документация за участие в процедурата
Прогнозна стойност: BGN 24 254,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0154 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изработка, демонтаж, доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма за сгради собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0020 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на обекти“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилежащи помещения в ДЯ „Еделвайс““; Обособена позиция №2: „Основен ремонт на отоплителна инсталация и прилежащи помещения в ДЯ „Зорница““.
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00850-2021-0005 Дата на публикуване: 16.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРШЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект „Изграждане на ул.“5-та“, кв.Изток, град Вършец – етап 1″“
Прогнозна стойност: BGN122 312,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2021-0006 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване проводимостта на „Сухо дере“ в границите на регулацията на гр. Мизия, община Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 216 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0028 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН за планиране, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020 г.“ – второ преобявяване
Прогнозна стойност: BGN 8 030 742,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2021-0007 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на Столична община, район „Изгрев“ за „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Изгрев“, ул. „Тодор Стоянов“ № 7“
Прогнозна стойност: BGN 80 385,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0031 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив, външна тераса и каменна зидария на УЦ „Трендафила“, п.п. „Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 155 015,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01772-2021-0004 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на СМР за текущ ремонт на кабинет по биология и здравно образование и на физкултурен салон в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 22 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0018 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Реконструкция на водно отоплителна инсталация – ет. 3 и ет. 4 в блок „Б“ на общинска администрация Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01055-2021-0008 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с основен ремонт на обект „Обучителен и изследователски център Мареографна станция „Иракли“ на Агенция по геодезия, картография и кадастър“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2021-0006 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Благоустрояване и отводняване на ул.“Марица“ с.Дорково“
Прогнозна стойност: BGN 407 450,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0013 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на асфалтова настилка“
Прогнозна стойност: BGN 206 129,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02969-2021-0006 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: 105 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тоалетни в сградата на 105. СУ „Атанас Далчев“ в изпълнение на проект „София избира децата“
Прогнозна стойност: BGN 78 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01815-2021-0003 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на кабинети за STEM център в СУ „Д-р Петър Берон“ гр.Свиленград по НП „Изграждане на училищна STEM среда” на Министерство на образованието и науката”
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0025 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основно обновяване на спортна площадка, находяща се в североизточната част на двора на ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил, ПИ 41112.504.81“
Прогнозна стойност: BGN 217 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0008 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ по обособени позиции: ОП№1 Транспортно – комуникационна алея в между блоковo пространство при ж. блок на ул. „Александър Стамболийски“ №25 УПИ ХVI-2614, кв.76 по плана на гр.Левски, община Левски“ и ОП №2„Изграждане на паркинг по улица „Хан Аспарух“ от ОК297 до ОК238 гр.Левски, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0021 Дата на публикуване: 14.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица „Александър Стамболийски“, с. Вазово и възстановяване на банкети на път RAZ 3046 / III – 2305 / Исперих – Вазово / RAZ1040/“
Прогнозна стойност: BGN 33 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0024 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на ул. „Стара планина“ от О.Т. 118 до О.Т. 117, от О.Т. 128 до О.Т. 129, от О.Т. 131 до О.Т. 128А, ул. „Петра Войвода“ от О.Т. 119 до О.Т. 296 и от О.Т. 296 до О.Т. 225, ул. „Полковник Тимирязев“ от О.Т. 15 до О.Т. 604А – гр. Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 207 003,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2021-0035 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Довършителни – ремонтни и монтажни работи на жилищни помещения и коридори, разположени на самостоятелно обособени етажи с № 8, 9 и 10 във ВО „Пети километър“
Прогнозна стойност: BGN 164 830,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0045 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Рехабилитация на стълбове улично осветление и светофарни уредби с полагане на комбинирана антикорозионна защита с хидроизолационни, киселиноустойчиви и абразивоустойчиви качества, находящи се в гр. Перник.
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2021-0017 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на сгради, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0010 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за изпълнение на: „Текущ ремонт на ул.“Никола Попов“, част от републиканска пътна мрежа на територията на община Средец”
Прогнозна стойност: BGN 55 533,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2021-0003 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Разрушаване и преместване на абонатна станция
Прогнозна стойност: BGN 72 585,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2021-0016 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за изграждане на захранващо кабелно трасе в зърно база Генерал Тошево, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 83 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04079-2021-0003 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: 51-ВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА“ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в сградата на 51-во „Елисавета Багряна“ гр.София.
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01772-2021-0003 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на СМР за изграждане на STEM център в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 121 259,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01905-2021-0004 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на част от сградата на ПГСУАУ «Атанас Буров» гр. Силистра по НП „Изграждане на училищна STEM среда”
Прогнозна стойност: BGN 26 360,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0013 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Подпорна стана за укрепване на гробищен парк“ – с. Сопота“
Прогнозна стойност: BGN 235 774,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0012 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР в изпълнение на проект: „Основен ремонт на ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Ботево, Община Стамболово, в УПИ I, кв.10 по плана на село Долно Ботево, община Стамболово“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите стратегии за местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана чрез от ПРСР 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 118 960,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0027 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: “Извършване на строителни/строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване.
Прогнозна стойност: BGN 3 753 838,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0017 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Строителни дейности с цел – възстановяване и ремонт на обекти и терени, съоръжения към тях и прилежащи площи, на територията на Община Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06151-2021-0001 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ЯРЕБИЧНА 2007 НЧ Предмет на ОП: Ремонт и реконструкция на съществуващо читалище в УПИ V-1, кв.11, по плана на с. Яребична, общ. Аксаково
Прогнозна стойност: BGN 122 206,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0091 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – БУРГАС Предмет на ОП: Извършване на текущи строително-монтажни работи в помещенията на РЗОК – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 1 708,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03298-2021-0002 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на Основно училище „Христо Ботев“, в ПИ 54153.888.990, с. Осетеново, община Павел баня, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05440-2021-0001 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: 97-МО СУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни дейности в 97 СУ „Братя Миладинови” по проект „София избира Децата“ – създаване на съвременни училищни тоалетни“ ”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0011 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за основен ремонт на улици в с. Пчелари, община Стамболово
Прогнозна стойност: BGN 333 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0020 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в административната сграда на Община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 2 730 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0015 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Ремонт на улици – ул.”Цанко Церковски”, ул.”Ангел Чопев” и ул.”Димитър Грънчаров” в участъка от ул. „Осми Март” до бул. „Съединение” в гр.Велинград”
Прогнозна стойност: BGN 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0024 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: 3 броя точки от общинските системи за управление на отпадъците – площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци на територията на община Пещера
Прогнозна стойност: BGN 95 270,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0012 Дата на публикуване: 13.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стана за укрепване на улица м/у о.т. 236 и о.т. 240 в кв.27″, с. Пловдивци“
Прогнозна стойност: BGN 169 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2021-0017 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ Предмет на ОП:  Реконструкция и възстановяване на отводнителна помпена станция „Капитан Андреево 1“, землището на с. Капитан Андреево, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 310 019,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03526-2021-0003 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: 133 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „А.С.ПУШКИН“ Предмет на ОП: „Строително ремонтни работи по текущ ремонт на сградата на 133 СУ „А. С. Пушкин“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0006 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт и преустройство в „Многофункционална обществена зала“, находяща се на първи етаж в ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица, ситуирана в западната част на поземлен имот № 501.2143 в УПИ II-28 класно училище от кв. 20 по регулационния план на гр. Перущица, одобрен със Заповед № 509/1989г., ЕКАТТЕ 55909, община Перущица, област Пловдив, с административен адрес: гр. Перущица, ул. Христо Ботев № 7, при граници на помещението: на изток – имот 501.2143, на запад – имот 501.2143, на север – столова и на юг – имот 501.2143
Прогнозна стойност: BGN 58 026,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0057 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улица „Бузлуджа” и улица „Граничар” в с. Капитан Андреево”
Прогнозна стойност: BGN 65 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03488-2021-0002 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА КЛАСНИ СТАИ, ФИЗКУЛТУРНИ САЛОНИ, КОРИДОР, СТЪЛБИЩА, ФОАЙЕТА И ДРУГИ ПОМЕЩЕНИЯ В 49.ОУ „БЕНИТО ХУАРЕС“
Прогнозна стойност: BGN 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05911-2021-0001 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на покрива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2021-0006 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя:ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи по проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за обществена подкрепа „Смело сърце“, гр. Ветово“, финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0033 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на улично осветление – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02761-2021-0006 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на сграда за домуване на техника в ПИ 03366.179.94.1 по кадастралната карта на гр. Белене”
Прогнозна стойност: BGN 56 590,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0032 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на обект: „Пристройка за столова и два броя класни стаи към ОУ”Митрополит Авксентий Велешки” в УПИ I , кв. 97 по плана на гр.Самоков”
Прогнозна стойност: BGN 190 091,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0010 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СУ „СТЕФАН КАРАДЖА“, НАХОДЯЩО СЕ В ПИ 35064.501.902 ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. КАВАРНА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ”
Прогнозна стойност: BGN 991 064,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0024 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: „Извършване на строителни/ строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване
Прогнозна стойност: BGN 4 121 280,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0153 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на S-SLAN
Прогнозна стойност: BGN 224 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0023 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: Извършване на строителни/ строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН за планиране в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“ – преобявяване
Прогнозна стойност: BGN 5 342 909,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00080-2021-0022 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: Извършване на строителни/строително-монтажни работи за нуждите на извънболничните структури на спешната помощ на територията на следните райони за планиране: ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ И СОФИЯ ГРАД, в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 7 072 602,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0035 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Благоустрояване на междублокови пространства с решение на Общински съвет“ – текущ ремонт
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0033 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Инженеринг, включително авторски надзор на асфалтиране на ул. „Войнишка“ от ул. „Ген. Столетов“ до ул. „Ген. Драгомиров“
Прогнозна стойност: BGN 82 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0010 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Покриване на плосък покрив с четирискатен покрив – дървена конструкция и керемиди на ЦДГ „Радост”, с.Скобелево”
Прогнозна стойност: BGN 63 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0066 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /текущ ремонт/ в административна сграда, предоставена за ползване на АСП, находяща се в гр. Банкя, ул. „Княз Борис I“ № 5, ет. 2“
Прогнозна стойност: BGN 5 720,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06144-2021-0001 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: 35-ТО СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „ДОБРИ ВОЙНИКОВ“ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи в сградата на 35 СЕУ “ Добри Войников“
Прогнозна стойност: BGN 128 911,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0043 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 9 – гр. Русе, ул. „Ловеч“ №27.
Прогнозна стойност: BGN 335 805,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0011 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ И ГЛАВНИ ВОДОПОРОВОДИ ОТ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР ДО УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“, С. ЗЛАТНА ПАНЕГА, ОБЩ. ЯБЛАНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 187 648,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04976-2021-0001 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ГЕНЧО“ Предмет на ОП: Изграждане на разливно помещение за хранене към НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен“, ПИ 72343.500.8157, УПИ – VIII, кв.60, адм. адрес – ул. „Хаджи Генчо“ № 8, гр. Тетевен, община Тетевен, област Ловеч
Прогнозна стойност: BGN 89 236,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0027 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“, гр. Генерал Тошево-етап I“
Прогнозна стойност: BGN 124 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0026 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с идн. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовково, Община Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 324 233,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01190-2021-0002 Дата на публикуване: 12.07.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – БЛАГОЕВГРАД ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА МОКРИ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ НА ЦПЗ-БЛАГОЕВГРАД – ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 10 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0029 Дата на публикуване: 11.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Инженеринг за възстановяване на участък от общински път DOB 1196 /III -207, Жегларци – Кочмар / -Войниково – Нова Камена -Градница – / от км 6+240 до км 6+300 / в Община Тервел
Прогнозна стойност: BGN 85 597,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0013 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, авторски надзор и извършване на строително- монтажните работи, свързани с полагане на водопровод и обсадни тръби за електрически кабел на път III-507 Кърджали-Мост-Манастир“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0041 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: “ПРЕИЗГРАЖДАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОРАНЖЕРИЯТА КЪМ РЕМО „ЕТЪР“
Прогнозна стойност: BGN 116 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2021-0006 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрива на ДГ 133 „Зорница“, СО-район „Изгрев“
Прогнозна стойност: BGN 78 310,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0015 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: ,,РЕМОНТ НА СГРАДА В КВ. 155, УПИ I – РЕДАКЦИЯ, ГР. СМОЛЯН (СГРАДА „ЖУРНАЛИСТ“)“
Прогнозна стойност: BGN 157 953,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2021-0014 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) на площадкова водопроводна мрежа в складова база Силистра, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0039 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни дейности по проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно осветление в Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 600 597,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0028 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улица 11-та в с.Нова Камена, Община Тервел
Прогнозна стойност: BGN 191 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0033 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на авариен ремонт на източното крило на Трети учебен корпус на Филиал Пловдив към ТУ-София
Прогнозна стойност: BGN 105 106,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00829-2021-0001 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително ремонтни дейности на част от сградата и дворното пространство на ДЪРЖАВЕН САТИРИЧЕН ТЕАТЪР „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ““
Прогнозна стойност: BGN 204 218,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00966-2021-0008 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА“.
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05959-2021-0002 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦЕКО ЕООД Предмет на ОП: Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: „Газопроводно отклонение от Газоразпределителен пункт (ГРП) , попадащ в имот с идентификатор 65766.320.175 до индустриална площадка „Свилоза“ – поземлен имот 65766.418.142, гр. Свищов, общ. Свищов, обл. В. Търново“
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0026 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него“
Прогнозна стойност: BGN 8 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00640-2021-0047 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйцето“) по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“
Прогнозна стойност: BGN 866 513,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0101 Дата на публикуване: 09.07.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тръстеник“
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0011 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на участъци от улична мрежа на територията на община Дряново”
Прогнозна стойност: BGN 268 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0010 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Ремонт на пространство, отредено за „Културен Дом“ с обособяване на паркоместа и изграждане на ВиК в УПИ I и УПИ II, кв.40 по ПУП на с. Бисер, Община Харманли“.
Прогнозна стойност: BGN 104 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0032 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХИПОДРУМ – КАБИЮК“, ГР.ШУМЕН
Прогнозна стойност: BGN 3 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0010 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Реконструкция на отоплителна инсталация на общинска сграда с идентификатор 23947.501.129.1 находяща се на ул. „Шипка“ №164, гр. Дряново – изграждане на нова VRF система за отопление”
Прогнозна стойност: BGN 134 185,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02178-2021-0001 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗВЪНЧЕ“ Предмет на ОП: Подмяна на дограма в сградата на ДГ „Звънче“ – гр. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 74 498,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2021-0012 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Aварийна подмяна на вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Сп. Карпукчиев“, ул. „Ю. Гагарин“ и ул. „Тунджа“, с. Ресен, общ. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0056 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Ремонт тенис кортове – УПИ VІ, кв. 236, ул. „Мария Габровска“ №2А, гр. Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 97 456,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0017 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изграждане на нова детска градина в с. Съдиево, общ. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 512 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2021-0007 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАПАДНА ЧАСТ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО (РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧЕБНА ПЛОЩ КЪМ СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“)
Прогнозна стойност: BGN 217 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0046 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство – в УПИ IV 131 за детска градина (ПИ: 10135.71.131), кв.189, по пл. на 12мр. общ. Варна, ул.“Хъшове” №2, гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN  2 027 931,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2021-0006 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на централен градски площад – град Елена, ремонт и благоустрояване на съществуваща довеждаща и отвеждаща алейна мрежа до Парк „Калето“
Прогнозна стойност: BGN 520 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00690-2021-0004 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВАН Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на разрушени тротоари-пред пощата и централната част на с. Борован, Община Борован”
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0016 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Ремонт на покрива и отоплителната инсталация на сградата на Основно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Добринище, Община Банско“
Прогнозна стойност: BGN 158 331,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02724-2021-0114 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО“ Предмет на ОП: Почистване и поддържане на площи по Схема за единно плащане на площ за нуждите на ТП „ДГС-Белово”
Прогнозна стойност: BGN 7 770,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00537-2021-0025 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78, остров Персин“
Прогнозна стойност: BGN 1 639 294,94 Обект на ОП:  Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 03298-2021-0001 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на Основно училище „Христо Ботев“, в ПИ 54153.888.990, с. Осетеново, община Павел баня, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0006 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортни площадки на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 71 192,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2021-0025 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Ремонт на улици и общински пътища на територията на община Драгоман“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на път SFO 02201 Драгоман – Чуковезер – Табан – Камбелевци – Габер“ Обособена позиция №2: „Ремонт на улица „Мусала“, гр. Драгоман“ Обособена позиция №3: „Ремонт на улица „Марица“, гр. Драгоман“ Обособена позиция №4: „Ремонт на улица „Никола Вапцаров“, гр. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 351 614,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0032 Дата на публикуване: 08.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици на територията на община Враца, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 333 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2021-0006 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАПАДНА ЧАСТ НА ПОДПОКРИВНО ПРОСТРАНСТВО (РАЗШИРЯВАНЕ НА УЧЕБНА ПЛОЩ КЪМ СУ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“
Прогнозна стойност: BGN 217 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02896-2021-0001 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „СМР В УЧЕБНАТА СГРАДА НА ОбУ „ СВ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО, ОБЩ. СИЛИСТРА“
Прогнозна стойност: BGN 157 983,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2021-0009 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на обекти в населени места на община Земен – III-та група“
Прогнозна стойност: BGN 119 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2021-0008 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на обекти в населени места на община Земен – II-ра група“
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 04102-2021-0001 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР- СРР на обект: „Вътрешен ремонт на сградата на Профилирана природо-математическа гимназия гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 97 220,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0021 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 206 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0072 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Детска градина за шест градински групи от 3 до 6 г. на целодневно обучение, гр. Пловдив, район Южен, с административен адрес: ул. „Константин Геров“ № 47, поземлен имот с идентификатор 56784.531.650 по КККР на гр. Пловдив, находящ се в УПИ II-детска градина, в кв.72 по плана на кв. „Христо Ботев – юг“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 180 338,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0007 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на първия етаж от двуетажната масивна административна сграда (Старото кметство), находяща се на площад „Съединение“, УПИ ХVІ-обществено обслужване от кв. 42 по плана на гр. Съединение, Пловдивска област с цел адаптирането му за „Детски кът”
Прогнозна стойност: BGN 19 056,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0065 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, ползвана от териториална структура на Агенция за социално подпомагане – основен ремонт на административна сграда, ползвана от ДСП-Костинброд, находяща се на територията на гр. Костинброд, бул. „Ломско шосе“ № 35, обект „Поликлиниката“
Прогнозна стойност: BGN 71 038,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0031 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка изграждане на нова сграда “Младежки център-база 2”, в УПИ IX, кв. 167, ж.к. “Подбалканска”, ул. “Войнишка” № 6а, гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 338 615,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0044 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Основен ремонт на покрива на НЧ „Васил Левски-Галата 1927
Прогнозна стойност: BGN 108 157,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2021-0024 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: Ремонт спортно игрище СУ „Христо Ботев“ филиал, гр. Драгоман
Прогнозна стойност: BGN 71 061,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2021-0005 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт и преустройство на Професионална учебна база „Хаскел“ при Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Пордим, обл. Плевен – Първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 632 378,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00203-2021-0019 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД Предмет на ОП: „Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“
Прогнозна стойност: BGN 512 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2021-0006 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на Общинска сграда /Поликлиника/ – гр. Главиница, за детски кът за деца на работещите в Община Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 18 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0032 Дата на публикуване: 07.07.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа“ от о.т.131 до о.т.132, с. Ботево, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 61 901,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02949-2021-0004 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР – Вътрешен ремонт на класни стаи и общо пространство за обособяване на център по НП „Изграждане на STEM среда“ в сградата на ОУ „Братя Миладинови“ -Бургас
Прогнозна стойност: BGN 94 050,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2021-0005 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩА ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН „СРЕДЕЦ““
Прогнозна стойност: BGN 309 558,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00602-2021-0007 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: „Аварийно – възстановителни работи по корекция на участък от речното корито на река „Буновска“ от О.Т. 38 до О.Т. 13, с. Буново, Община Мирково“
Прогнозна стойност: BGN 691 474,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0022 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: 3 броя точки от общинските системи за управление на отпадъците – площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци на територията на община Пещера
Прогнозна стойност: BGN 95 270,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0005 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 16“
Прогнозна стойност: BGN 248 743,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0014 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен“
Прогнозна стойност: BGN 157 696,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0022 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване чрез асфалтиране на улица “30-та“, ул. „36-та“ и ул. „52-ра“ в с. Бошуля, общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 105 283,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2021-0006 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда Общинска администрация – община Опан, с. Опан“
Прогнозна стойност: BGN 276 699,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0012 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване по проект: „Изграждане и оборудване на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 118 356,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02955-2021-0003 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Перник Предмет на ОП: „Изграждане на ограда на терен, находящ се в гр. Перник, кв. “Васил Левски“, предоставен за ползване на ОДМВР – Перник“
Прогнозна стойност: BGN 67 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0033 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Реконструкция възли водоподводящи тръби, топлоизолация и възстановяване на огнеупорното покритие на дъното на Енергиен котел № 8 в ТЕЦ „София”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2021-0008 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: ”Предоставяне на механизация, доставка на материали и изпълнение на СМР във връзка с извършване на аварийни, планови и други ремонтни дейности по топлопреносната мрежа на гр.Перник”.
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06146-2021-0001 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: КЪЩА МУЗЕЙ „ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: Конструктивно укрепване на едноетажна сграда – Къща музей „Панчо Владигеров“
Прогнозна стойност: BGN 77 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0022 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0024 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Разрушаване на две сгради в кв. 136, УПИ I в гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01916-2021-0001 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сградата на 94. СУ „Димитър Страшимиров“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2021-0010 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор на основната и довеждащи инфраструктури, строително монтажни работи (на основната и довеждащи инфраструктури), изграждане на инсталация за предварително третиране и на инсталация за компостиране и въвеждането им в експлоатация
Прогнозна стойност: BGN 6 317 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00334-2021-0014 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на текущи ремонти на покриви, вътрешни ремонти и ремонти на пътни настилки на обекти на Агенция „Митници“
Прогнозна стойност: BGN 2 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0042 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Дубровник“, по плана на 24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна – Ι етап (обект фактически свързан с бул. „В. Левски”)“
Прогнозна стойност: BGN 806 973,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00298-2021-0015 Дата на публикуване: 06.07.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА КЛИНИКА ПО „ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ“ ПРИ УМБАЛ „КАНЕВ“ АД
Прогнозна стойност: BGN 307 902,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0025 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на улици в община Ботевград в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Шипка“ от о.т. 181 през о.т. 211, 210, 218 и 220 до о.т. 267, с. Врачеш“; Обособена позиция №2: „Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Любен Каравелов“ от о.т. 156 до о.т. 201, с. Трудовец“
Прогнозна стойност: BGN 198 500,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02185-2021-0001 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ТЕТОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Тетово., община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 77 649,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0005 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на Клуб на пенсионера в ПИ 55909.2142, гр. Перущица, община Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 51 691,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0031 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на покривната конструкция на сграда на кметството в с.Оризари, община „Родопи“ – гр.Пловдив.
Прогнозна стойност: BGN 56 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0027 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за „Основен ремонт на Младежки културен център „Георги Братанов“ – Етапно изграждане: Първи етап – основен ремонт на Младежки културен център „Георги Братанов“ и паркинг; и Втори етап – изграждане на пасарелка между Младежки културен център „Георги Братанов“ и спортна зала „Диана“, чрез реконструкция на съществуваща пергола“
Прогнозна стойност: BGN 3 100 576,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0003 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ  НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РОМАН  ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 88 409,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2021-0011 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево”
Прогнозна стойност: BGN 282 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0146 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт сгради в цех ОСП
Прогнозна стойност: BGN 98 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0002 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) „РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН “, Поръчката е разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Ремонт на улици в с. Кунино, с. Долна Бешовица, с. Стояновци, с. Камено поле и с. Хубавене“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици гр. Роман , с. Синьо бърдо, с. Курново, с. Струпец“
Прогнозна стойност: BGN 151 197,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0015 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКT: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.ВИНАРСКО, ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 686 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0014 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДА НА ДГ С.СВОБОДА, ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 63 327,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0038 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изграждане и авторски надзор на обект „Закрит плувен басейн“ в поземлен имот №77195.31.53“, УПИ I, кв.901 по плана на град Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 310 717,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2021-0010 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Инженеринг – Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за изграждане на улица „Първа“, улица „Втора“ и улица „Трети март“ в град Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 113 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0053 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Разширение на “Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов”
Прогнозна стойност: BGN 406 987,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0037 Дата на публикуване: 05.07.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“
Прогнозна стойност: BGN 16 626 675,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0022 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за „Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на канализационна мрежа на ул. „Стара планина“ от О.Т. 117 до О.Т. 118, от О.Т. 131 до О.Т 128, от О.Т. 128 до О.Т. 127 и на ул. „Петра Войвода“ от О.Т. 119 до ОТ 118, и от О.Т. 118 до О.Т. 296, и от О.Т. 296 до О.Т. 225 град Стрелча““
Прогнозна стойност: BGN 189 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0016 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „СМР по проект „Основен ремонт на покрив на МБАЛ Света Петка Българска ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 383 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03770-2021-0003 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив и фоайе на ОУ „Христо Смирненски“, кв. Ген. Николаево, гр. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 110 705,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0020 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР В ГР.ТРЯВНА“
Прогнозна стойност: BGN 494 809,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0013 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Реконструкция на довеждащ водопровод за гр. Трън от преходен резервоар до напорен резервоар V=2000m3
Прогнозна стойност: BGN 1 806 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0071 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Основен ремонт, реконструкция, консервация и реставрация на ДГ „Майчина грижа“ – УПИ I – „Детска градина“, кв. 56-нов, 169 – стар, по плана на ЦГЧ – гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 846 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00298-2021-0013 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ“ ПРИ УМБАЛ „КАНЕВ“ АД“
Прогнозна стойност: BGN 216 553,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2021-0006 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: “РЕМОНТ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В С.НОВО СЕЛО, ОБЩИНА НОВО СЕЛО”
Прогнозна стойност: BGN 116 614,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0010 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: Ремонт на общински пътища и улици в община Ябланица
Прогнозна стойност: BGN 240 306,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2021-0014 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: Преустройство на част от операционен блок на 3-ти етаж с Интраоперативна лъчетерапия, Ангиограф, Хибридни операционни зали за трансплантация и ОАИЛ, включително и помещения за реанимация в блок В (терапевтичен блок на 3-ти етаж)“
Прогнозна стойност: BGN 299 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0029 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на град Враца
Прогнозна стойност: BGN 801 268,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0030 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: “Канализация с. Белащица-улична канализация от о.т. 122 в регулацията на с.Белащица до същ. РШ при о.т. 150 в регулацията на с.Брани поле, Община „Родопи““.
Прогнозна стойност: BGN 90 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2021-0005 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на НЧ „Христо Ботев – 1926” и прилежащата инфраструктура в с. Дреновец” по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 458 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2021-0007 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „СМР свързани с възстановяване на разрушени връхни настилки след аварийни и други ремонти по топлопреносната мрежа на гр. Перник”Неозаглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2021-0006 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на община Садово, подобект 1: PDV 2270 „Кочево – Караджово“
Прогнозна стойност: BGN 809 452,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0024 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сграда на спирка в с.Гуслар
Прогнозна стойност: BGN 5 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0028 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на ул. „Беласица“
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2021-0004 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 169 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0100 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – БУРГАС Предмет на ОП: Поставяне на топлоизолация под пода на работното помещение на отдел „Осигурителен архив“, подмяна на подпрозоречни первази на ет. 7 и ет. 8, подмяна на подова настилка и боядисване в работни помещения на административна сграда на ТП на НОИ – Бургас
Прогнозна стойност: BGN 17 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00052-2021-0008 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ОБЛАСТНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ АД Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от етаж – „Второ Хирургично отделение“, за обособяване на „Отделение по ортопедия и травматология“ в корпус „Г“ на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 323 730,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0070 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за реконструкция и преустройство на детска ясла и млечна кухня в кв.“Съдийски“, ул.“Стоян Михайловски“ №13 в град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 2 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0018 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в административната сграда на Община Видин“
Прогнозна стойност: BGN 2 275 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2021-0014 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ПСОВ Стара Загора – изсушителни полета, доставка и монтаж на оборудване“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга
Прогнозна стойност: BGN 3 201 765,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедур

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2021-0013 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обекти на територията на НВУ „Васил Левски – Велико Търново“, по обособени позиции“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Нови контролно-пропускателни пунктове в НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”– Велико Търново” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: “Изграждане на музей във факултет “Общовойскови” на НВУ “Васил Левски” и “Изграждане на лятно кино във факултет “Общовойскови” на НВУ “Васил Левски” – Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 458 332,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00647-2021-0005 Дата на публикуване: 02.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Предмет на ОП: „Изграждане на нова отоплителна система в сградата на Български културен институт „Дом Витгенщайн“ – Виена, Република Австрия“
Прогнозна стойност: BGN 439 873,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2021-0009 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: Неотложни възстановителни работи по път SML /II-86 Хвойна – Чепеларе/ – местността „Чудните мостове“ от км. 9+200 до км.16+200.
Прогнозна стойност: BGN 208 362,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0006 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на централна градска част на гр. Провадия – Етап II
Прогнозна стойност: BGN 401 571,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2021-0004 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи и инженеринг -допълнително проектиране и изграждане на два броя асансьорни уредби на пешеходен подлез „Ситняково“, находящ се в гр. София, СО – район „Средец“, бул.„Михаил Еминеску“, ул.„Цар Иван Асен II” и бул.„Шипченски проход“
Прогнозна стойност: BGN 611 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0043 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на земното покритие на участъци от Газопроводно отклонение „Перник“ при с. Мало Бучино
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0018 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Аварийно възстановяване на ул. „Добруджа“, ул. „Кирил и Методий“, кръстовището на ул. „Кубадин“ и ул. „Шипка“, ул. „6-ти септември“, ул. „Аспарухов хълм“, ул. „Дедеагач“ и ул. „Дядо Цеко войвода“ в гр. Лом; ул. „Софроний“ и ул. „Раковски“ в село Замфир“
Прогнозна стойност: BGN 379 575,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0023 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на административна сграда „Старият съвет“ в гр. Тервел
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0017 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и оборудване кухненски блок „Дом стари хора”, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 69 270,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2021-0005 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Реконструкция и пристрояване сградата на Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Майско, община Елена“.
Прогнозна стойност: BGN 1 047 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2021-0019 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Подмяна на ламарина по покрива и осветителни тела на сграда „Навес“ (сграда с идентификатор 27382.500.34.13), РДГП Елхово“
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0029 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ И ПЕРАЛЕН БЛОК НА ДЕТСКА ЯСЛА „ЧАЙКА“, ГР. ПЛЕВЕН“ С АДМ. АДРЕС: ГР. ПЛЕВЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 159 412,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0085 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покрива на ремонтно хале „Ремонт кофи“ в участък „Механична работилница“ в рудник „Трояново-1“ с. Трояново
Прогнозна стойност: BGN 277 394,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.08.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02236-2021-0001 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО НИКОЛОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 81 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03101-2021-0002 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СМР В ОУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ – ГР.БУРГАС В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НП „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0020 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ЗОНИ ЗА ОТДИХ В СЕЛИЩЕН ПАРК, МЕСТНОСТ „МАРИНОПОЛЦИ”, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР № 55052.239.35 В ГР. ПАВЛИКЕНИ.”
Прогнозна стойност: BGN 77 705,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2021-0005 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа /средна зона/ ул.“Баба Неделя Петкова“ от осова точка 400 до осова точка 302 град Ракитово“.
Прогнозна стойност: BGN 66 795,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2021-0004 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Реконструкция /и подмяна/ на водопроводна мрежа ул.“Васил Левски“ от осова точка 71 до осова точка 225 град Костандово, община Ракитово“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0007 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително – ремонтни работи в гр.Левски по обособени позиции: ОП№1”Рехабилитация и реконструкция на улица „Яворов“ от ОТ471 през ОТ473, ОТ430, ОТ383, ОТ384, ОТ329 до ОТ328 в гр. Левски;ОП№2„Ремонт тротоарна настилка ул.“Александър Стамболийски“ от ОК 151 до ОК 193 в гр. Левски“; ОП№3Изграждане на обществен паркинг в УПИ VI, кв. 24 по плана на гр. Левски етап I, част 1”
Прогнозна стойност: BGN 841 346,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0012 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Ремонт на общинска пътна мрежа, републиканска пътна мрежа в регулацията на гр. Чирпан и улична мрежа в гр. Чирпан и населените места в състава на Община Чирпан по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 94 458,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0055 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на републикански пътища в чертите на град Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 44 466,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0009 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ГРАД ДОЛНИ ДЪБНИК””
Прогнозна стойност: BGN 149 686,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2021-0018 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за извършване на основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РДГП-Бургас (ГПУ-Бургас)”
Прогнозна стойност: BGN 1 185 972,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2021-0004 Дата на публикуване: 01.07.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Ремонт на техническа и социална инфраструктура на територията на Община Брусарци по четири обособени позиции” за обособна позиция № 1-„Ремонт на общинска пътна и улична инфраструктура в община Брусарци“
Прогнозна стойност: BGN 491 315,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание