Уникален номер на поръчката: 00484-2020-0011 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Асфалтиране на ул. „Пионерска“ – от ул. „Родопи“ до ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Костенец и ул. „Иван Вазов“ – от ул. „Здравец“ до ул. „Софроний Врачански“, с. Костенец, община Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 118 528,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2020-0009 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи по аварийно възстановяване на пътното тяло на местен път /II-29, /Стожер-Добрич/ – РД за ТБО Стожер/ при водосток на км 2+360, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 26 549,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2020, 22:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2020-0008 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Подмяна на улични водопроводи на територията на град Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 486 035,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02932-2020-0001 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Смолян Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт в сгради – публична държавна собственост, управлявани от ОДМВР -Смолян в т.ч. подмяна на дървена дограма с PVC
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0197 Дата на публикуване: 31.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и модернизация на S-SLAN
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2020-0005

Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на община Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, местност Клисурата, в землището на град Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик“ с две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 884 570,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0195 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сградата на ПиУТЦ
Прогнозна стойност: BGN 123 166,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0074 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР. РАЗГРАД

Предмет на ОП: Ремонт на санитарно помещение на IV етаж и стена в архивно помещение в което се съхраняват ведомости към ТП на НОИ – Разград
Прогнозна стойност: BGN 2100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05554-2020-0001 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: СЪВМЕСТНО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ № 8, 17, 19, 22,26, 27,30 и 33 – УЧЕБЕН ЦЕНТЪР“ ВЪВ ВР № 1536 НА СЪВМЕСТНОТО КОМАНДВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ОПЕРАЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 410 031,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01928-2020-0001 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – СОФИЯ“ Предмет на ОП: Ремонтни и обновителни дейности в Реставрационен център в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект „Изграждане и развитие за върхови постижения „Наследство БГ”
Прогнозна стойност: BGN 35 404,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0008 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на уличната мрежа на територията на Община Ветово“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 217 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2020-0099 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Пелово“
Прогнозна стойност: BGN 51 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0018 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Укрепване на колони в магазии, Пристанище Варна Изток”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0096 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт по обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“ Обособена позиция №2: „Основен ремонт на контактно-кабелна мрежа и ТИС по трасетата на „Столичен електротранспорт” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0095 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Основен ремонт на ул. „Кукуш” и ул. „Йосиф Щросмайер”, район Илинден.
Прогнозна стойност: BGN 7 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0052 Дата на публикуване: 30.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура – Стадион „Христо Ботев“ – град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 44 348 399,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.09.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2020-0004 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов“ гр. Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 696 325,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2020-0008 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Ремонт на обекти, свързани с културния живот в община Ветрино“ по ПРСР 2014-2020г.
Прогнозна стойност: BGN 220 790,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2020-0013 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД

Предмет на ОП: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Втора клиника по кардиология, находяща се на VII етаж на високото тяло на бл. 7 и 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 425 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0038 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на oбект ,,Изграждане на изложбена зала към Общински исторически музей гр.Свиленград” , в изпълнение на АДБФП № BG06RDNP001-19.055-0003-C01/2020 по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 105 715,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01421-2020-0001 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя: ДУ СОФИЙСКА ДУХОВНА СЕМИНАРИЯ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „Довършване на ремонт/реставрация на фасади (фасадна реставрация) на сградата на Софийска духовна семинария „Св. Иван Рилски“
Прогнозна стойност: BGN 248 946,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 17:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05486-2020-0001 Дата на публикуване: 29.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНЕ

Предмет на ОП: „Осъществяване на СМР на сграда на професионална гимназия по транспорт и машиностроене с. Градница, община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 140 933,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0037 Дата на публикуване: 28.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Изграждане детска площадка в с. Капитан Андреево, Община Свиленград в изпълнение на АДБФП № BG06RDNP001-19.055-0003-C01, подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 17 097,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0015 Дата на публикуване: 28.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Конструктивно укрепване и възстановяване на сградата на ХГ „Илия Бешков” – гр. Плевен”
Прогнозна стойност: BGN 324 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0014 Дата на публикуване: 28.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Реконструкция на отоплителната инсталация и абонатна станция в Общински нежилищен имот /Сграда на „ДКЦ по дентална медицина”/ в гр. Плевен, бул. „Русе” № 1
Прогнозна стойност: BGN 130 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2020-0012 Дата на публикуване: 28.07.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД

Предмет на ОП: Частична подмяна на захранващ водопровод Ф350, свързващ УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД с водоснабдителните зони № 4 и № 5 на „ВиК Варна“ ООД“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0017 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Проект и СМР за промяна на предназначение на сграда ,,Кухня-майка”, терминал ,,Бургас Изток 1“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0039 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя:

Електроразпределение Юг ЕАД

Предмет на ОП: Доставка и монтаж на тръбопроводни системи към абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 60 261,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0092 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонтни дейности за Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Детелина“, район „Илинден“, ул. „Пиротска“ № 175.
Прогнозна стойност: BGN 65 863,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0015 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: „Ремонт на Общински паркинг в имот 57491.511.9, гр. Поморие”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2020-0011 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД

Предмет на ОП: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по лицево-челюстна хирургия и Клиника по ушни, носни и гърлени болести, находящи се на IX етаж на висото тяло в бл. 7 и 8 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 425 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2020-0003 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, община Хаджидимово – улица „Илинденци“, съгласно Договор № BG06RDNP001-19.254-0001-C01 от 24.06.2020 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 287 336,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0007 Дата на публикуване: 27.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на два пенсионерски клуба на територията на община Ветово, област Русе, по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникале

н номер на поръчката: 00678-2020-0039

Дата на публикуване: 25.07.2020
Наименование на възложителя:

ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД

Предмет на ОП: Реконструкция на димоходи на Котел 7 за връзка към димохода до СОИ, по техническо задание и проектна документация
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2020, 15:30 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2020-0006 Дата на публикуване: 24.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: “Извършване на ремонтни дейности по отводнителен канал с адрес с. Пролеша, Община Божурище”
Прогнозна стойност: BGN 430 650,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0008 Дата на публикуване: 24.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“
Прогнозна стойност: BGN 20 174,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0041 Дата на публикуване: 24.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Преместваема конструкция за покритие на сцената на Летен театър в парк „Марно поле“, гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 96 045,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2020-0006 Дата на публикуване: 24.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за рекултивация на съществуващо депо за отпадъци на община Трявна по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 298 703,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0090 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2020-0002 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране и строителство) на преустройство и промяна на предназначението на част от първи етаж от корпус „Б“ на 78 СУ за разширение на филиал към ДГ № 25 „Изворче“ с 3 групи и 3 детски площадки към тях и Ремонт на три учебни кабинета на втори етаж от корпус „Б“ на 78 СУ в УПИ I-единно политехническо училище, кв.33, м. „гр. Банкя“, район „Банкя“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0190 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Модернизация на отоплително-климатична система в командна зала на БПС
Прогнозна стойност: BGN 42 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05545-2020-0001 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: ЦАТИП В.Ф. 26940 Предмет на ОП: „2352/Реконструкция на покрив на Склад артилерийски БП (обект Б-35), ЦАТИП в.ф.26940 – Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00884-2020-0009 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университета по хранителни технологии
Прогнозна стойност: BGN 165 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 16:30 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0026 Дата на публикуване: 23.07.2020
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Наем на автокранове
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0073 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВАРНА

Предмет на ОП: „Подмяна на осветителни тела /демонтаж, доставка и монтаж/ в двете административни сгради на ТП на НОИ – Варна“
Прогнозна стойност: BGN 20 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2020-0027 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „ЦЕНТЪР ЗА ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ И КУЛТУРА“ към Тракийски университет Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 323 773,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03078-2020-0001 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на класни стаи в ОУ „Климент Охридски”, село Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2020-0002 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: „Ремонт на ОВИ инсталация на 61 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ район „Връбница“-СО“
Прогнозна стойност: BGN 101 250,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0011 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: Разрушаване и фактическо премахване на негодна за ползване сграда, в управление на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
Прогнозна стойност: BGN 140 890,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0010 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни работи на обект: „Възстановяване на подхода и паркинга пред сградата на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров““
Прогнозна стойност: BGN 69 318,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обяв

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2020-0007 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Подмяна на улични водопроводи на територията на град Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 486 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.08.2020, 0:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0051 Дата на публикуване: 22.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на Младежки международен център Бургас“, в поземлен имот с идентификатор 07079.651.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, УПИ IV54, кв.14, по плана на ж.к. „Меден рудник“, зона“A“.
Прогнозна стойност: BGN 2 181 633,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2020-0027 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Благоустрояване на жилищни блокове 131 и 133, ул. „Юндола“, в ж.к. „Здравец“, гр. Русе – II етап: Южна част
Прогнозна стойност: BGN 144 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05991-2020-0001 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Саниране на сградата на ОУ „Христо Ботев“ – с. Стожер
Прогнозна стойност: BGN 136 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2020-0009 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „СЪБАРЯНЕ НА ОПАСНИ СГРАДИ В ИМОТИ С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 7 490 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2020-0050 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР/КРР) за изпълнение на обекти по 3 (три) обособени позиции, във връзка с реализацията на проект: “По крепостните стени на Филипопол“
Прогнозна стойност: BGN 5 831 909,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0015 Дата на публикуване: 21.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Възстановяване и ремонт на пасарелка и парапети по Вълнолом Варна”
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.08.2020, 17:30 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2020-0005 Дата на публикуване: 20.07.2020
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 185, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01254-2020-0001 Дата на публикуване: 20.07.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ВРЪБНИЦА“ Предмет на ОП: Ремонт на ОВИ инсталация на 61 ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ район „Връбница“-СО
Прогнозна стойност: BGN 101 250,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 0:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0006 Дата на публикуване: 20.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Проектиране и строителство за изпълнение на основен ремонт/рехабилитация на улици на територията на Община Ветово по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 208 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01578-2020-0001 Дата на публикуване: 20.07.2020
Наименование на възложителя:

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ

Предмет на ОП: Текущ ремонт на сградата на Административен съд – Пловдив, находяща се в град Пловдив, ул. „Иван Вазов” №20
Прогнозна стойност: BGN 13 473,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00693-2020-0022 Дата на публикуване: 17.07.2020
Наименование на възложителя:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД

Предмет на ОП: ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЯТА В КЛИНИКА ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ И КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ КЪМ „УМБАЛСМ Н.И. ПИРОГОВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 1 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 16:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0048 Дата на публикуване: 17.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“.
Прогнозна стойност: BGN 7 013 785,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01055-2020-0006 Дата на публикуване: 17.07.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Предмет на ОП: Ремонт и поддръжка на сградите, предоставени за ползване и управление на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ по 2 (две) обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0010 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя:

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на изкуствена тревна настилка на игралното поле на стадион „Смолян“, гр. Смолян
Прогнозна стойност: BGN 415 710,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04426-2020-0001 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ“ – гр. КЛИСУРА

Предмет на ОП: Ремонт на съществуваща работилница и преустройството й в класни стаи за нуждите на ПГИ „Т.Г.Влайков „, гр. Клисура Община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 87 727,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0022 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Авариен ремонт на закрит плувен басейн в гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 13 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2020-0007 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за строителство на обект: „Сграда за общоселски мероприятия- довършителни работи и благоустрояване“ с. Миланово, общ. Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 14 623,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2020-0103 Дата на публикуване: 16.07.2020
Наименование на възложителя:

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО МАЗАЛАТ“

Предмет на ОП: „Изпълнение на дейности по механизирана поддржъжка на лесокултурни прегради и минерализовани ивици на територията на ТП ДЛС Мазалат
Прогнозна стойност: BGN 4992,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 17:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2020-0032 Дата на публикуване: 15.07.2020
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на покриви на производствени сгради, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, съдържаща обособени позиции от № 2 до № 21
Прогнозна стойност: BGN 613 617,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0005 Дата на публикуване: 15.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт на част от общински път RSE 1135/III–2001, Ветово–Глоджево/Смирненски – граница общ. /Ветово-Русе/-Тетово /RSE 3147/ от Чукура до разклона за с. Тетово“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2020-0001 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: „Частичен ремонт и възстановяване на носеща способност на отделни конструктивни елементи“ на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – град Русе“
Прогнозна стойност: BGN 72 203,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05851-2020-0001 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: Модернизация на спортна площадка на ОУ „Св. Климент Охридски”, гр. Добринище
Прогнозна стойност: BGN 133 235,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0184 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на асфалтов път над аварийния коридор на ЦУА.
Прогнозна стойност: BGN 64 983,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0183 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в РУП на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 69 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0014 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя:

ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП

Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, жп коловози и стрелки, Пристанище Варна запад”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.08.2020, 17:30 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на

поръчката: 00571-2020-0012

Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя:

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД

Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на ПСОВ Карнобат“.
Прогнозна стойност: BGN 11 404 148,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05981-2020-0001 Дата на публикуване: 14.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „П.К.ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЧАСТ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОУ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ , С. ГЬОВРЕН, ОБЩИНА ДЕВИН
Прогнозна стойност: BGN 57 267,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01983-2020-0001 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЕМЯ“ Предмет на ОП: „Ремонт в Сграда „04“ – Учебни работилници „Север“ и прилежаща септична яма към нея, предоставени за управление на Професионална гимназия по селско стопанство „Земя“, гр.Провадия“
Прогнозна стойност: BGN 48 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01946-2020-0001 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни дейности по възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, находяща се на територята на Природен парк „Витоша”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Ремонт и възстановяване на туристически заслони Обособена позиция № 2 – Ремонт и възстановяване на санитарни възли Обособена позиция № 3– Ремонт на алейна мрежа и прилежаща инфраструктура Обособена позиция № 4 – Ремонт и възстановяване на чешми Обосочена позиция № 5 – Ремонт на сгради
Прогнозна стойност: BGN 106 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02260-2020-0002 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Рехабилитация, обновяване, възстановяване и сертификация на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“, Етап 2 – Изграждане на пет мултифункционални игрища с размери 24,80 х 13,40 м с шлайфана бетонова настилка и площадка за скок на дължина“
Прогнозна стойност: BGN 199 088,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02023-2020-0012 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Спасителни и неотложни аварийни работи /СНАР/ на отводнителен канал „Дели арк“ от км. 0+000 до км 4+000 в землищата на с. Сарая и с. Ивайло, общ. Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 223 401,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2020, 17:30 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на

поръчката: 00877-2020-0009

Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи по сградния фонд на УМБАЛ Пловдив – АД – ремонт на Отделение по гинекология, блок А и блок Б, ет. 3”
Прогнозна стойност: BGN 167 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на

оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 22:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

 поръчката: 00877-2020-0008

Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи по сградния фонд на УМБАЛ Пловдив – АД – ремонт на Отделение по инвазивна кардиология, блок А и блок Б, ет. 4”
Прогнозна стойност: BGN 126 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на

оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2020-0010 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: „Проектиране и строителство на обект: Изграждане на вътрешна отоплителна инсталация (ВОИ) в хале 11 в РПЦ – гр. Харманли“
Прогнозна стойност: BGN 145 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00123-2020-0012 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: „Демонтаж на съществуваща и доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова асансьорна уредба“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2020-0012 Дата на публикуване: 13.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речни корита в населени места на община Първомай
Прогнозна стойност: BGN 1 303 757,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2020-0007 Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на НЧ „Стефан Караджа“, находяща се на ул. „Гинци“ №11, УПИ І, кв. 29, м. „Х.Димитър“
Прогнозна стойност: BGN 89 460,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00530-2020-0046

Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – СОФИЯ Предмет на ОП: „Ремонт в административни помещения в сградата на ТД на НАП София с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21”
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2020-0005 Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ – СОУ „Христо Смирненски“ – с. Кочан“
Прогнозна стойност: BGN 511 555,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.07.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03788-2020-0015 Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД Предмет на ОП: Изработка, доставка и монтаж на пътни знаци, табели, стълбове, антипаркинг стълбчета и полагане на хоризонтална пътна маркировка за изграждане и поддържане на зоните за почасово платено паркиране, на нововъведени зони за почасово платено паркиране и дейности, възложени от Столична община извън зоните за почасово платено паркиране по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0082 Дата на публикуване: 10.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Аварийно възстановяване на мостово съоръжение по ул. „Момина скала 15-17“, район Витоша“.
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00741-2020-0001 Дата на публикуване: 09.07.2020
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ФИЛМОТЕКА Предмет на ОП: Консервация, реставрация и адаптация на обект: „Сграда на Българска Национална филмотека, находящ се в УПИ II-11, кв. 459, м. Центъра”, гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” №36
Прогнозна стойност: BGN 143 257,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0180 Дата на публикуване: 09.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция и преустройство на помещения в Почивно оздравителен комплекс „Леденика“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 390 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2020-0024 Дата на публикуване: 09.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на строеж: „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св. Богородица“, Подобект 2 – Подход към монумент „Света Богородица“ – стълбищен подемник за хора с увреждания в УПИ II, кв.792“
Прогнозна стойност: BGN 40 468,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04572-2020-0001 Дата на публикуване: 08.07.2020
Наименование на възложителя: 170-ТО СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП:Строително ремонтни работи по облагородяване на дворното пространство на 170 СУ „Васил Левски“ гр. Нови Искър
Прогнозна стойност: BGN 78 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0178 Дата на публикуване: 08.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП:Разширяване на открита тераса пред ресторанта на ПОК „Леденика“ и изграждане на защитно покритие
Прогнозна стойност: BGN 161 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0177 Дата на публикуване: 08.07.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП:Кабелно електрозахранване на зарядна станция за електрически автомобили на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 68 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00645-2020-0004

Дата на публикуване: 08.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП:„Изпълнение на строително-монтажни работи по реализацията на два пенсионерски клуба на територията на община Ветово, област Русе, по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2020-0019 Дата на публикуване: 07.07.2020
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект „Административно-учебен комплекс“ на ул. “Любен Каравелов“ № 26, гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 8 325 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2020-0023 Дата на публикуване: 07.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕМОНТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ГАБРОВО ЧРЕЗ ДОГОВОР С ГАРАНТИРАН РЕЗУЛТАТ
Прогнозна стойност: BGN 4 070 631,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2020-0002 Дата на публикуване: 06.07.2020
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП:Текущ ремонт на сградния фондна на 55 СУ „Петко Каравелов“ гр. София
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0068 Дата на публикуване: 06.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ГР. РАЗГРАД Предмет на ОП: Преустройство на филиалите в ТП на НОИ – Разград и изграждане на гишета в гр. Кубрат и гр. Исперих
Прогнозна стойност: BGN 2700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0008 Дата на публикуване: 05.07.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Асфалтиране на площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба – Троян“ област Ловеч – имоти с идентификатор 35290.154.28 и 35290.154.29, в землището на с. Калейца.
Прогнозна стойност: BGN 264 270,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03488-2020-0002 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“ Предмет на ОП: „Ремонт и възстановяване на части от фасадата, както и на класни стаи и коридори на първи и втори етаж на 49.ОУ „Бенито Хуарес”,УПИ I, кв. 58, жк „Сухата река“ 2-ра част, р-н Подуяне, по плана на гр. София, с административен адрес: гр. София 1517, жк „Суха река“, ул. „Константин Фотинов“ №4“
Прогнозна стойност: BGN 174 828,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 16:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05962-2020-0002 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покриви на сгради учебен корпус „А“ и учебен корпус „Б’ на ВВВУ Георги Бенковски“
Прогнозна стойност: BGN 161 067,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0072 Дата на публикуване: 02.07.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг по изграждане на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица”
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.08.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2020-0002 Дата на публикуване: 01.07.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в община Твърдица, област Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 358 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0067 Дата на публикуване: 01.07.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Доставка и монтаж на осветителни тела в работните помещения, ползвани от ТП на НОИ – Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание