Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0009 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците от км. 0+000 до км. 7+269.07“- Етап Трети – от км 1+700м. до км.1+300м.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02123-2021-0001 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ФРЕНСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АНТОАН ДЬО СЕНТ – ЕКЗЮПЕРИ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт и преустройство на сграда с идентификатор 56784.505.98.5 в УПИ І-училище от кв. 7 – нов, по плана на кв. „Артерия аерогара” – гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 251 266,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0011 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт по поддържане на улици, площади, ОПМ на територията на Община Панагюрище и улици от РПМ в чертите на гр. Панагюрище
Прогнозна стойност: BGN 587 812,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2021-0015 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект (проектиране), изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект „Ремонт и модернизация на сгради и помещения в РДГП Кюстендил (10 броя сгради)”
Прогнозна стойност: BGN 804 479,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01261-2021-0002 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРЕМИКОВЦИ“ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на здравна служба, гр. Бухово, СО-район „Кремиковци“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0016 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: „Благоустрояване централна градска част в гр.Ардино, общ.Ардино
Прогнозна стойност: BGN 587 649,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0123 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Строителен ремонт на помещения в СББ за лаборатория ИЙЛ, отдел „Метрологично осигуряване“
Прогнозна стойност: BGN 144 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0015 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция на общински пътища на територията на община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 590 098,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00841-2021-0003 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Ковачевци“
Прогнозна стойност: BGN 594 837,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0009 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: Обособена позиция №1 – „Основен ремонт на улица „Цар Борис III“ село Антон, област Софийска, Обособена позиция №2 – Текущ ремонт на улица „Планински извори“ село Антон, област Софийска, Обособена позиция №3 – Аварийно – Основен ремонт път „Параклис Свети Георги“ село Антон, област Софийска
Прогнозна стойност: BGN 67 646,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0014 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция на улици на територията на община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 275 235,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0014 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане на площадки за игра в селата Ф. Денково и Бенковски
Прогнозна стойност: BGN 56 115,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0024 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2021-0004 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „СУ „Васил Левски“ гр. Брезник – Саниране, частичен вътрешен ремонт, покрив ниска част и изграждане на сградна газова инсталация на компресиран природен газ, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „СУ „Васил Левски“ гр. Брезник – Изграждане на сградна газова инсталация на компресиран природен газ“. Обособена позиция № 2: „СУ „Васил Левски“ гр. Брезник – Саниране, частичен вътрешен ремонт, покрив ниска част“.
Прогнозна стойност: BGN 666 663,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0005 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на канализации, водопроводна мрежа и изграждане на канали за дъждовни води“
Прогнозна стойност: BGN 248 860,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0012 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Реализиране на проект за обект: Реконструкцияна уличен водопровод и реконструкция /рехабилитация на пътна настилка на част от уличната мрежа в гр. Златица по две обособени позиции: ОП1: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР), ВКЛЮЧВАЩ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД И РЕКОНСТРУКЦИЯ/РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 1 382 267,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0063 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и авторски надзор, преустройство и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за обособяване на работни помещения за нормалното функциониране на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ и механизма „лична помощ“ на ул. „Трети март“ № 33, град Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 108 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0007 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за пристрояване на Основно училище „Кап. Петър Пармаков“, с. Градец, община Котел и благоустрояване на дворното му пространство
Прогнозна стойност: BGN 673 689,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2021-0009 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Ремонт на сгради – общинска собственост на територията на община Братя Даскалови, област Стара Загора -текущ ремонт на детски градини и кметства в община Братя Даскалови
Прогнозна стойност: BGN 196 083,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06142-2021-0001 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка на ОБУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Плетена, община Сатовча“
Прогнозна стойност: BGN 113 757,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0011 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Благоустрояване на пространство между сградите на НЧ ,,Димитър Полянов“ и Районен съд, гр. Карнобат – изграждане на паркинг“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0012 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Извършване на СМР по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на СМР на обект: Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат и Обособена позиция № 2: Извършване на СМР на обект: Реконструкция на Екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в Лесопарк, гр. Кубрат, Община Кубрат – етап 2”
Прогнозна стойност: BGN 158 992,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0035 Дата на публикуване: 15.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт, реконструкция и преустройство на спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска градина“ (ПИ с ид. 30497.501.363 по КК), кв. 9 по плана на с. Звездица, с административен адрес ул. „Феникс“ №47, с. Звездица, община Варна
Прогнозна стойност: BGN 245 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02524-2021-0001 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ПАМУКЧИИ, ОБЩ. НОВИ ПАЗАР, ОБЛАСТ ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 83 972,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 03193-2021-0002 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „САНИРАНЕ НА УЧЕБЕН КОРПУС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, НАХОДЯЩ СЕ В ИМОТ УПИ III-42, КВ. 93 ПО ПЛАНА гр. РАДНЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 204 226,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0009 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител на дейностите по СРР по Подобекти: Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на гр. Белово, по улиците: 1. ул. „Априлско въстание „ от ул. „Алеко Константинов“ до ул. Алеко Константинов“. 2. ул. „Чавдар войвода„ от ул. „Орфей“ до Константинов“ до ул. „Априлско въстание“. 3. ул. „Балабаница„ от ул. „Юндола“ до ул. „Иван Вазов“. 4. ул. „Азово„ от ул. „Юндола “ до до ул. „Иван Вазов“.
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00258-2021-0011 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонтни дейности в административната сграда, стопанисвана и управлявана от Министерство на околната среда и водите находяща се в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0022 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици в Община Тервел (с.Орляк) по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 192 538,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0007 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В С. ПОПОВО И ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В ГРАД БОЛЯРОВО“ по 2 (две) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 40 817,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04114-2021-0001 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ЧЕТВЪРТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВИТЕ НА СГРАДИТЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЮ ШИШКОВ“, ГР. СМОЛЯН“
Прогнозна стойност: BGN 251 281,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02680-2021-0001 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности на сграда с идентификатор 66425.500.4006.1 и пристройка на асансьор в имот 66425.500.4006 по КК и КР на гр. Силистра, вкл. доставка и монтаж на асансьор за нуждите на ЦСОП – Силистра
Прогнозна стойност: BGN 62 448,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00375-2021-0012 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН АД Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на топлопроводно отклонение по ул. Бяло море
Прогнозна стойност: BGN 84 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0055 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от териториална структура на Агенция за социално подпомагане – основен ремонт на административна сграда, ползвана от ДСП – Сандански, находяща се на адрес: гр. Сандански, ул. „Македония“ № 53, ет. 2
Прогнозна стойност: BGN 122 328,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0019 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „САМУИЛОВА КРЕПОСТ” С.ПЪРВОМАЙ, ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 64 277,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0018 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В С. КАВРАКИРОВО, ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0010 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Аварийна консервация на зидове в Късноантична и средновековна крепост „Мисионис“ – местността „Парка“, гр. Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 95 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2021-0006 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Ремонт на спортни игрища в двора на 33 ОУ „Санкт Петербург“, ж.к. „Люлин“ – 3 м.р.“
Прогнозна стойност: BGN 88 183,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04525-2021-0004 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за изграждане на училищна STEM среда в 122.ИОУ „Николай Лилиев“, гр. София.
Прогнозна стойност: BGN 170 830,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00845-2021-0002 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОШЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Бобошево“
Прогнозна стойност: BGN 478 098,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02397-2021-0002 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: Индустриални терени и складове ЕАД Предмет на ОП: „Подобряване параметрите на работната среда в работни помещения и офиси, обособяване зона за отдих, възстановяване и доизграждане на площадков водопровод и пожарни хидранти“
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0047 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: ”Благоустрояване на дворно пространство в ДЯ „Пролет”, гр. Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 11 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0007 Дата на публикуване: 14.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Реконструкция на водопровод до НВ „Долно Козарево
Прогнозна стойност: BGN 233 917,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0029 Дата на публикуване: 13.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ І, кв.36 по ПУП на с.Безмер, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 115 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02397-2021-0001 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: Индустриални терени и складове ЕАД Предмет на ОП: „Подобряване параметрите на работната среда в работни помещения и офиси, обособяване зона за отдих, възстановяване и доизграждане на площадков водопровод и пожарни хидранти“ в територията на „Индустриални терени и складове“ ЕАД, база Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0021 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на жк. „Саранск“, кв.1, парцел 1 с ПИ:05815.302.290 и ПИ: 05815.302.291 /бл.5, бл.6, бл.7 и бл.8/, гр. Ботевград“.
Прогнозна стойност: BGN 210 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0020 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Дейности по реконструкция на отоплителна инсталация в общинско имущество и благоустрояване на междублоково пространство в две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Реконструкция на отоплителна инсталация в сградата на ОУ „Любен Каравелов“, с. Трудовец“ и Обособена позиция №2: „Благоустрояване на жк. „Васил Левски“, гр. Ботевград, кв.153, парцел 1, пи:05815.304.656 /бл.1, бл.2 и бл.3/“
Прогнозна стойност: BGN 241 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02431-2021-0001 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Предмет на ОП: Извършване на СМР с цел модернизация на учебни и административни кабинети, работилници и санитарни помещения в Професионална гимназия по електротехника – град Варна
Прогнозна стойност: BGN 142 384,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0015 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В УЛИЦА ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА С.ЛЕВУНОВО, ОБЩИНА САНДАНСКИ, КАКТО СЛЕДВА: дясно в участъка между о.т.44 и о.т..49 и ляво в участъка между о.т.40 и о.т.50”
Прогнозна стойност: BGN 686 996,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0010 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Ремонт и поддържане на уличната мрежа в гр. Кърджали – 2021г.”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0023 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД IV“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 301 849,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2021-0005 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“. По Обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 95 241,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0008 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „ДОВЪРШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“
Прогнозна стойност: BGN 143 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0015 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Благоустрояване и вертикална планировка на вътрешно-квартално пространство, в кв.177, 178 и 73 по ПУП на гр. Павликени.
Прогнозна стойност: BGN 182 172,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2021-0003 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на сграда и прилежащата й инфраструктура за детска градина в с. Мировяне, СО-район „Нови Искър““
Прогнозна стойност: BGN 1 758 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01671-2021-0001 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: „Реконструкция и изграждане на спортни обекти по проект: „Благоустрояване и озеленяване двор на ОУ „Д-р Петър Берон“ – I—ви етап
Прогнозна стойност: BGN 268 841,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2021-0004 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Ремонт и асфалтиране на улици в населените места на територията на общината от капиталовата програма за 2021 година по обекти“
Прогнозна стойност: BGN 486 195,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0007 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ И ГЛАВНИ ВОДОПОРОВОДИ ОТ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР ДО УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“, С. ЗЛАТНА ПАНЕГА, ОБЩ. ЯБЛАНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 187 648,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2021-0009 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Неотложни аварийно-възстановителни дейности по реконструкция и рехабилитация на ул. „Васил Левски“ и довеждаща улица за Дневен център за деца с увреждания гр. Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2021-0011 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ НА УЛ.ХРИСТО БОТЕВ И УЛ.ТОПОЛНИЦА
Прогнозна стойност: BGN 58 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0107 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обект: „Зелен коридор на здравето, район Надежда, гр. София“ по проект URBiNAT – „Регенерация и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на социални и екологични решения, базирани на природата“
Прогнозна стойност: BGN 1 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0025 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на настилки на Мол А и кейова стена на 10 к. м., пристанище Варна Изток”
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00845-2021-0001 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОШЕВО Предмет на ОП: Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строителство/ за „Техническа рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местността „Къро“ на община Бобошево
Прогнозна стойност: BGN 317 324,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2021-0008 Дата на публикуване: 11.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ – ГР. СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 203 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02527-2021-0001 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на учебен корпус на ОУ „Васил Левски“ с. Бузовград“
Прогнозна стойност: BGN 70 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0008 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на съществуващи сгради в град Харманли по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Текущ ремонт на покрива на сграда Общинска администрация /ново крило/“; Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на покрива на сграда с идентификатор 77181.11.398.2 по КК на гр. Харманли ( НУ „Алеко Константинов“ гр. Харманли );
Прогнозна стойност: BGN 136 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01484-2021-0002 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО СЛЬНЧЕВА ЕНЕРГИЯ И НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Предмет на ОП: Извършване на подготвителни дейности и строителни и монтажни работи (СМР) за модернизиране на Лаборатория № 2 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 103 893,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0017 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Неотложни възстановителни работи на пешеходна пасарелка за кв.Слатина, гр.Своге
Прогнозна стойност: BGN 98 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0039 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВОДОСТОЦИ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА ПОРОЙНИТЕ ВОДИ ПРЕЗ МАСИВИ 24, 36-39, 49-58“ – С. РИБНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 1 331 206,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0116 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на 5 броя апартаменти и 3 броя санитарни помещения в ХК „Истър”
Прогнозна стойност: BGN 266 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0115 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтно-рехабилитационни дейности по слабонапорни канали №13, №14, №15 и №16, между РШ1 и РШ2
Прогнозна стойност: BGN 93 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2021-0022 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Изграждане на второстепенна водопроводна мрежа по полски пътища по КК на с. Царацово и с. Бенковски, Община Марица
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0198 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици“
Прогнозна стойност: BGN 8 436,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0019 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища в община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02400-2021-0001 Дата на публикуване: 10.06.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАТИ БОЛГАРИЯ“ Предмет на ОП: “Ремонт на спортна площадка в общия двор на ОУ „Мати Болгария“ и ПХГ „Св.Св.Кирил и Методий, гр.Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 136 946,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00649-2021-0003 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Изграждане на външен асансьор за осигуряване достъпна среда към съществуваща училищна сграда на ЦСОП, гр. Шумен, УПИ XVIII, „Училище“, кв. № 483“
Прогнозна стойност: BGN 52 910,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0016 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Преустройство на сектор за водолечение на отделението по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Д-Р Теодоси Витанов“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 78 302,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0013 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена в с. „Горно Прахово“, изграждане на подпорна стена и пътека за пешеходци в село Богатино“, рехабилитация и укрепване на съществуваща подпорна стена в село Главник, общ. Ардино
Прогнозна стойност: BGN 36 647,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0013 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изграждане на фонтан на площада на ул. „Александър Стамболийски“, кв. 104, УПИ I по ПРЗ /План за регулация и застрояване/ ЦГЧ – гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 593 756,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0022 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“, находяща се в УПИ XVII, кв. 63, по плана на гр. Ген.Тошево, общ. Ген.Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 53 178,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0008 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I – 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница”
Прогнозна стойност: BGN 351 135,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на битови канализации в населените места от Община Момчилград – с. Багрянка, с. Птичар, с. Чайка, с. Конче, с. Върхари и с. Загорско“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0022 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на Съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1
Прогнозна стойност: BGN 84 764,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2021-0003 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2021-0004 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Черноочене“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „ Рехабилитация на общински път „ KRZ1444, участък от разклон на път ІІ-58 за с.Даскалово до центъра на с.Даскалово, община Черноочене“ Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Черноочене“ Обособена позиция № 3: „Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Черноочене“
Прогнозна стойност: BGN 584 957,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Изграждане на когенераторна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, включващо и изграждане на кабелни трасета средно напрежение“
Прогнозна стойност: BGN 5 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0018 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Варвара, общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 217 055,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0017 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Семчиново, общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 151 080,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на съществуващ покрит пазар в УПИ II, кв.23 по плана на с. Венец, община Венец
Прогнозна стойност: BGN 150 857,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00649-2021-0002 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Изграждане на външен асансьор за осигуряване достъпна среда към съществуваща училищна сграда на ЦСОП, гр. Шумен, УПИ XVIII, „Училище“, кв. № 483
Прогнозна стойност: BGN 52 910,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Търговска, Рила и Любен Каравелов в гр. Полски Тръмбеш, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 338 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06139-2021-0001 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО КАЛОФЕР Предмет на ОП: „Инженеринг(проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на обект:“Ремонт на покрива на кметство Калофер, Община Карлово““
Прогнозна стойност: BGN 44 583,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3 и 4
Прогнозна стойност: BGN 999 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01829-2021-0001 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П.К.ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка /реконструкция на съществуваща/ в СУ „П.К.Яворов“ гр. Чирпан, УПИ ІІІ-за Техникум, кв. 99 по плана на гр. Чирпан, ПИ с идентификатор № 81414.502.1282 по КККР-Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 67 075,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01020-2021-0005 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи (СМР) в сградния фонд на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0027 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0101 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реконструкция и изграждане на улици по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 2 870 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00649-2021-0003 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Изграждане на външен асансьор за осигуряване достъпна среда към съществуваща училищна сграда на ЦСОП, гр. Шумен, УПИ XVIII, „Училище“, кв. № 483“
Прогнозна стойност: BGN 52 910,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0016 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Преустройство на сектор за водолечение на отделението по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Д-Р Теодоси Витанов“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 78 302,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0013 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена в с. „Горно Прахово“, изграждане на подпорна стена и пътека за пешеходци в село Богатино“, рехабилитация и укрепване на съществуваща подпорна стена в село Главник, общ. Ардино
Прогнозна стойност: BGN 36 647,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0013 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изграждане на фонтан на площада на ул. „Александър Стамболийски“, кв. 104, УПИ I по ПРЗ /План за регулация и застрояване/ ЦГЧ – гр. Попово“
Прогнозна стойност: BGN 593 756,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0022 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на съществуваща сграда на „Домашен социален патронаж“, находяща се в УПИ XVII, кв. 63, по плана на гр. Ген.Тошево, общ. Ген.Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 53 178,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0008 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт и цялостно обновяване на сградата и двора на ОУ „Никола Вапцаров“, намираща се в УПИ I – 232, кв.14 по плана на с. Побит камък, Община Сърница”
Прогнозна стойност: BGN 351 135,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на битови канализации в населените места от Община Момчилград – с. Багрянка, с. Птичар, с. Чайка, с. Конче, с. Върхари и с. Загорско“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0022 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА гр.БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) на фасада „Север“, фасада „Изток“ и 4-ти етаж на Съдебна палата гр.Благоевград, пл.“Васил Левски“ №1
Прогнозна стойност: BGN 84 764,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2021-0003 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00470-2021-0004 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на община Черноочене“ с три обособени позиции: Обособена позиция № 1: „ Рехабилитация на общински път „ KRZ1444, участък от разклон на път ІІ-58 за с.Даскалово до центъра на с.Даскалово, община Черноочене“ Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на община Черноочене“ Обособена позиция № 3: „Текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Черноочене“
Прогнозна стойност: BGN 584 957,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Изграждане на когенераторна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия, включващо и изграждане на кабелни трасета средно напрежение“
Прогнозна стойност: BGN 5 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0018 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Варвара, общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 217 055,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0017 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Семчиново, общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 151 080,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на съществуващ покрит пазар в УПИ II, кв.23 по плана на с. Венец, община Венец
Прогнозна стойност: BGN 150 857,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00649-2021-0002 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА Предмет на ОП: Изграждане на външен асансьор за осигуряване достъпна среда към съществуваща училищна сграда на ЦСОП, гр. Шумен, УПИ XVIII, „Училище“, кв. № 483
Прогнозна стойност: BGN 52 910,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция на водопроводна мрежа и улична настилка на улиците Търговска, Рила и Любен Каравелов в гр. Полски Тръмбеш, по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 338 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06139-2021-0001 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО КАЛОФЕР Предмет на ОП: „Инженеринг(проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на обект:“Ремонт на покрива на кметство Калофер, Община Карлово““
Прогнозна стойност: BGN 44 583,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0006 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3 и 4
Прогнозна стойност: BGN 999 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01829-2021-0001 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „П.К.ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на спортна площадка /реконструкция на съществуваща/ в СУ „П.К.Яворов“ гр. Чирпан, УПИ ІІІ-за Техникум, кв. 99 по плана на гр. Чирпан, ПИ с идентификатор № 81414.502.1282 по КККР-Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 67 075,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01020-2021-0005 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ“ ЕООД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи (СМР) в сградния фонд на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 650 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0027 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи и аварийни ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0101 Дата на публикуване: 09.06.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реконструкция и изграждане на улици по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 2 870 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0046 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи на сграден фонд общинска собственост на територията на община Велико Търново, по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 471 791,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2021-0006 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „ПРЕМАХВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ БЕЗ ВЗРИВ, РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ”
Прогнозна стойност: BGN 99 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0003 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Ремонт на общински път Блъсково – Храброво – Овчага – Черковна
Прогнозна стойност: BGN 833 332,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0028 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия. Превантивно и текущо поддържане на мостове и водостоци по общинската пътна мрежа на територията на община Казанлък през 2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 107 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0022 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград, с 5 обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 2 112 916,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0038 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Ремонт на улични участъци в с. Рибново, общ. Гърмен, обл. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 15 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2021-0039 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ГОВЕЖДА“ Предмет на ОП: Осигуряване достъп до обекти за добив и продажба на дървесина за нуждите на ТП ДГС Говежда
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0023 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина „Еделвайс“, с.Брезница, Община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 910 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0013 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Корекция на речно корито на р. Крива в гр. Нови пазар II етап „
Прогнозна стойност: BGN 1 405 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04987-2021-0001 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО „ПЕНЬО ПЕНЕВ“ Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на покрива на общежитието към Професионална гимназия по строителство „Пеньо Пенев“ гр. Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 70 319,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0044 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения без взрив, извозване на строителните отпадъци и рекултивация на разчистения терен”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0033 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ. “ГРАДИЩЕ“, С. СТУДЕНА“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0045 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на водопровод и канализация на бул. „България“ в гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 3 753 431,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0012 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане на площадки за игра в селата Ф. Денково и Бенковски
Прогнозна стойност: BGN 56 115,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0006 Дата на публикуване: 08.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО–МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИТЕ МУ УЛИЦИ В СЕЛО САДОВЕЦ””
Прогнозна стойност: BGN 100 269,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2021-0002 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на класни стаи и общо пространство за обособяване на иновативен STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в ПГ „Ген. Владимир Заимов“ – гр.Сопот
Прогнозна стойност: BGN 108 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0012 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Ремонт на настилка на спортна площадка в кв. Диамандово, с. Бял извор, общ. Ардино
Прогнозна стойност: BGN 29 384,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0037 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: ”Изпълнение на ремонт на водосток в село Балдево”
Прогнозна стойност: BGN 15 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2021-0014 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТИ С ИЗГРАДЕНА КОНСТРУКЦИЯ – БЛОК 12, БЛОК 13 И ПРИЛЕЖАЩ КЪМ ТЯХ ГАРАЖ, СОБСТВЕНОСТ НА ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА“
Прогнозна стойност: BGN 3 814 889,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2021-0005 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: Текущи ремонти на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Ветово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 386 377,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0008 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителство и осъществяване на авторски надзор на обект Спортни площадки в село Александрово, община Павел баня“, в УПИ VIIІ–за ОДО, кв.60 по плана на с.Александрово.
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0021 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт и пристройка на сграда на Регионален исторически музей –Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 921 711,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0033 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на строеж: „Благоустрояване на бл. „Енергетик 1“ и бл. „Енергетик 2“, в т. ч. изграждане на паркинг
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0017 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт Ректорат на НСА „Васил Левски”
Прогнозна стойност: BGN 1 515 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0023 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Изграждане на ул. „Беласица“
Прогнозна стойност: BGN 137 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00048-2021-0002 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: Текущ ремонт на учебната база „Лозенец“ на Върховния административен съд.
Прогнозна стойност: BGN 520 752,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0020 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтни работи на обществена сграда към стадион „Спортист“, гр. Генерал Тошево-етап I“
Прогнозна стойност: BGN 124 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0021 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основно обновяване на спортна площадка, находяща се в североизточната част на двора на ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил, ПИ 41112.504.81“
Прогнозна стойност: BGN 217 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0084 Дата на публикуване: 07.06.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на комплексни дейности по възстановяване експлоатационното състояние, промяна на съществуващото положение и/или изграждане на нови елементи от техническата инфраструктура (електропроводи), част от електропреносната мрежа
Прогнозна стойност: BGN 275 531 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0027 Дата на публикуване: 05.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Ремонт на сградата на кметство, находяща се в УПИ III, кв.38 по ПУП на с. Челник, Община „Тунджа“ – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 94 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0009 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на улици в гр. Разград и изграждане на алеи в гробищен парк Разград“
Прогнозна стойност: BGN 616 666,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0036 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг (изработване на проект, изпълнение на строително-монтажни работи и извършване на авторски надзор) по проект: “Корекция на коритото река Върбица в участъка от о.т. 4 до о.т. 17 по плана на село Дъбница, чрез изграждането на подпорни стени и мост“.
Прогнозна стойност: BGN 1 050 673,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0041 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив в НЧ „Искра-1932”, село Димитровче, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 1 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0020 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Изграждане на осветление по крайречната алея от входа на Градски парк до ресторант „Златен рог“
Прогнозна стойност: BGN 84 633,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2021-0006 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СТРАЛДЖА, ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Прогнозна стойност: BGN 316 545,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00303-2021-0007 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на пазарен площад – изграждане на покрит пазар с търговски обекти и паркинг гр. В. Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 678 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0022 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ, ГР. АСЕНОВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 183 293,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0019 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покрив, външна тераса и каменна зидария на УЦ „Трендафила, п.п. „Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 155 015,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0011 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНА И МЕЖДУСЕЛИЩНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 146 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01486-2021-0002 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ Предмет на ОП: Mодернизиране нa лаборатория № 4 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 54 944,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0016 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Симеоновец, общ. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 169 999,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00958-2021-0008 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: В и К ООД Предмет на ОП: Възстановяване на улични настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Кърджали
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0006 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Изграждане на площадка за игра със зона за отдих в град Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 15 903,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0015 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на вътрешни улици в село Вехтино, община Мадан“.
Прогнозна стойност: BGN 108 272,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0014 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: ,,Рехабилитация на вътрешни улици в село Средногорци, община Мадан“.
Прогнозна стойност: BGN 79 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0013 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: ,,Рехабилитация на вътрешни улици в село Боровина, община Мадан“.
Прогнозна стойност: BGN 93 317,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0012 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на вътрешни улици в село Шаренска, община Мадан“.
Прогнозна стойност: BGN 205 288,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04015-2021-0001 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Преустройство на две учебни зали в кабинети и ремонт на санитарни помещения и прилежащ коридор в Професионална гимназия по машиностроене –гр.Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 126 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03095-2021-0001 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Подобряване на работната среда за труд и обучение в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 88 682,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0006 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител на обект „Възстановяване настилката на площад в с.Невша“, община Ветрино, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 234 511,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0032 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийно спестяване чрез подмяна на улични осветители с нови светодиодни (LED) осветители на основни булеварди в град Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 166 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2021-0010 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево – Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр.Раднево; Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево
Прогнозна стойност:  BGN 4 053 130,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00858-2021-0015 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на ПУ „Паисий Хилендарски“
Прогнозна стойност: BGN 305 830,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0022 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Поддръжка, текущ и основен ремонт на сгради и съоръжения собственост на „ВиК” ООД- гр. Русе с 6 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0004 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на канализации, водопроводна мрежа и изграждане на канали за дъждовни води
Прогнозна стойност: BGN 239 581,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0021 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Саниране на училищна сграда на Обединено училище „Петър Берон“ в село Лъжница, община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 213 469,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0073 Дата на публикуване: 04.06.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на тръбопроводи от смивна шахта-2 (см.Ш-2) до ЕФ на КА-9 и КА-10
Прогнозна стойност: BGN 92 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00105-2021-0022 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ Предмет на ОП: „Извършване на ремонти за поддръжка на сградния фонд, управляван от МВнР на територията на страната“
Прогнозна стойност: BGN 488 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0003 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Изграждане на нова сграда на целодневна детска градина и детска ясла на мястото на съществуващата целодневна детска градина ,,Зорница“ в УПИ V, кв. 21 по ПУП на село Грозден.”
Прогнозна стойност: BGN 1 653 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0002 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Ремонт на общински път Черноок – Градинарово – Славейково
Прогнозна стойност: BGN 833 282,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2021-0010 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Aварийна подмяна на участък от водопровод по ул. „Първа“, с. Долна Липница, Община Павликени“
Прогнозна стойност: BGN 96 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2021-0062 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – РАЗГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи в сградата на РЗОК – Разград
Прогнозна стойност: BGN 23 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0012 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на ул. „Отец Паисий“ гр. Попово от ул. „Каломенска“ до ул. „Райко Даскалов““
Прогнозна стойност: BGN 275 190,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0041 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи по проект: „Обществена тоалетна“ в УПИ ХІІІ-градина, кв. 1в по плана на гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 111 242,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0043 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на кметството на село Логодаж, община Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 12 040,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2021-0007 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Обновяване на културна инфраструктура чрез извършване на ремонтни дейности в сградата на НЧ „Отец Паисий-1876 г.“ – гр. Брезово“
Прогнозна стойност: BGN 217 767,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2021-0006 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Изграждане на игрище за спорт в двора на СУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Златю Бояджиев“, град Брезово“
Прогнозна стойност: BGN 99 992,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0078 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Предмет на ОП: Доизграждане на централна модулна климатизация – блокове „А“ и „Б“ (ниски тела), изграждане на аварийно евакуационно осветление и проектиране, изграждане, поддръжка на сигнално-охранителна система в административната сграда на ЦУ на НОИ по три обособени позиции“, за обособена позиция № 1 „Доизграждане на централна модулна климатизация в сградата на ЦУ на НОИ – блокове „А“ и „Б“ (ниски тела)
Прогнозна стойност: BGN 862 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0011 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: „ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В СПОРТНО – РЕКРЕАЦИОНЕН ПАРК И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С КАФЕ-БАР В УПИ I /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА 11538.501.539/ В КВ.65 ПО ПЛАНА НА ГР.СВЕТИ ВЛАС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР „
Прогнозна стойност: BGN 790 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0021 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 245 042,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2021-0013 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ /БЛОК „А“, „Б“ И „В“/ – ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 6 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0004 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, осъществяван по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 86 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0020 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД III“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 173 543,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0018 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. „Сан Стефано”, в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „3-ти март“
Прогнозна стойност: BGN 257 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0017 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. „Княз Борис I”, в участъка от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сан Стефано“
Прогнозна стойност: BGN 235 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2021-0009 Дата на публикуване: 03.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „КОРЕКЦИЯ НА ДЕРЕ, ВКЛЮЧВАЩО ПОДПОРНИ СТЕНИ L=78,00 М НА СЕВЕРНАТА И L=77,70 М НА ЮЖНАТА СТРАНА НА ДЕРЕ ЗА УКРЕПВАНЕ НА БРЕГОВЕТЕ МУ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦАТА МЕЖДУ О.Т. 51 И О.Т. 70 В КВ. 22 И КВ. 26 ПО ПР НА С. ДОЛНА ГРАДЕШНИЦА, ОБЩ. КРЕСНА”.
Прогнозна стойност: BGN 555 705,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0015 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Бошуля, общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 664,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0006 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „СМР за обособяване на STEM център: „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в СУ „Никола Вапцаров“ Айтос, изграждан по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
Прогнозна стойност: BGN 73 233,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2021-0009 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Довършителни монтажни и строителни дейности за обект: „Доставка и монтаж на външно оборудване“ в изпълнение на проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДЗ „Тодора Миладинова“, град Рила, община Рила
Прогнозна стойност: BGN 15 713,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0021 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 11-та в с.Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 141 629,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2021-0019 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма на съществуващи сгради на територията на Община град Добрич по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 44 583,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0016 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА КАНАЛ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ УЛ. „КУБАДИН““
Прогнозна стойност: BGN 20 766,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03174-2021-0001 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ КИРКОВ“ Предмет на ОП: Цялостен ремонт на покрив на сграда 1 в Основно училище „Георги Кирков“, гр. Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0031 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Доставка, изграждане и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 98 966,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00239-2021-0005 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Предмет на ОП:„Изпълнение на СМР по проект: „Изграждане на спортна площадка в кв. „Орфей” гр. Момчилград”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0011 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Ремонт на тротоарни настилки в центъра на с. Бял извор, община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 26 293,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0109 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП:  Изграждане на подход от южната страна на сграда „Нов център за управление на авариите“ на територията на град Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 179 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0189 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 571,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02638-2021-0001 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително – ремонтни дейности на сградния фонд на СЕУ „Свети Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2021-0004 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за изпълнение на обект: Пристройка и надстройка с един етаж на съществуваща детска градина в у.п.и. II311, квартал 27 по плана на с. Руен, общ. Руен, обл. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 583 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00611-2021-0008 Дата на публикуване: 02.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРЕСНА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) НА ОБЕКТ„АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА Р.СТРУМА В РАЙОНА НА ГР.КРЕСНА- ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕТАП II И ЧАСТ ОТ ЕТАП III”.
Прогнозна стойност: BGN 572 783,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2021-0008 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Чепеларе, по обособени позиции.”
Прогнозна стойност: BGN 199 492,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2021-0018 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2021 година“
Прогнозна стойност: BGN 274 400,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01653-2021-0001 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА ОБЕКТ: „ДУХОВНО-ПРОСВЕТЕН ЦЕНТЪР В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 43952.505.92 ПО КККР НА ГР. ЛОВЕЧ, С АДРЕС УЛ. „ХАН КУБРАТ“ № 1, ГР. ЛОВЕЧ“
Прогнозна стойност: BGN 707 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0016 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на НЧ „Нов живот – 1940г.“, с. Конево, общ. Исперих”
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0034 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МС-ЧИТАЛИЩЕ“, УПИ I-71, КВ. 31 ПО ПЛАНА НА С. СКРЕБАТНО, ОБЩИНА ГЪРМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 683 064,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0007 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор) за извършване на основен ремонт на улици на територията на Община Сърница по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 188 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0039 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с. Щит, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 2 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0014 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в гр. Ветрен, общ. Септември“ по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 264 436,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00401-2021-0003 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на улица „Васил Левски“ от ОТ 328 до ОТ 297 от км 0+000.00 до км 0+317.00”
Прогнозна стойност: BGN 216 654,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0009 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на нова сграда на Детска градина № 5, УПИ I/ ПИ № 73626.509.159/, кв. 112, гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов“ № 29” по МОДУЛ 1 на Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“.
Прогнозна стойност: BGN 1 469 274,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0004 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Основен ремонт и преустройство в „Многофункционална обществена зала“, находяща се на първи етаж в ОУ „Петър Бонев“, гр. Перущица, ситуирана в западната част на поземлен имот № 501.2143 в УПИ II-28 класно училище от кв. 20 по регулационния план на гр. Перущица, одобрен със Заповед № 509/1989г., ЕКАТТЕ 55909, община Перущица, област Пловдив, с административен адрес: гр. Перущица, ул. Христо Ботев № 7, при граници на помещението: на изток – имот 501.2143, на запад – имот 501.2143, на север – столова и на юг – имот 501.2143
Прогнозна стойност: BGN 58 026,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0004 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: “Текущ ремонт на общинските пътища и улици с асфалтови и трошенокаменни настилки в населените места на територията на община Съединение”
Прогнозна стойност: BGN 236 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0005 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на част от прилежащото външно пространство на сградата на СУ „Васил Левски“”
Прогнозна стойност: BGN 299 997,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0029 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обекти на образователната инфраструктура по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 125 375,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0028 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в участък по ул. „Македония“ от бул. „Освобождение“ до бул. „Васил Левски“, град Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 516 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0006 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: Аварийно и неотложно изграждане на подпорна стена и възстановяване на ограда и вертикална планировка на СУ „Христо Смирненски“ с. Крушари
Прогнозна стойност: BGN 205 310,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01262-2021-0001 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ Предмет на ОП: Ново строителство, ремонт (основен и текущи), реконструкция и рехабилитация на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Лозенец – СО
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2021-0003 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул. „Иван Вазов“, ул. „П. Бонев“, ул. „Д. Малинчев“, ул. „Проф. К. Гълъбов“, ул. „Цар Симеон I“ и ул. „Крайречна“ в гр. Перущица
Прогнозна стойност: BGN 48 704,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04927-2021-0003 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБРЕДИ ЕООД Предмет на ОП: “Изграждане колумбарийни стени за поставяне на урни в Централен гробищен парк Варна”
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0057 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Ремонтни дейности и изграждане на паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки на територията на град Пловдив по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 5 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0020 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 1-ва в с.Градница“
Прогнозна стойност: BGN 168 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2021-0005 Дата на публикуване: 01.06.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Основен ремонт и рехабилитация на улици на територията на гр. Куклен, община Куклен по шест обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 842 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание