Уникален номер на поръчката: 01264-2020-0004 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, строителство и авторски надзор) на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Младост“ по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г., по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 176 885,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2020-0017 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване (основен ремонт алейна мрежа, осветление и парково обзавеждане) на УПИ III-парк в кв. 48 по плана на гр. Баня, община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 80 916,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0032 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт в апартаменти с административни адреси: град Карлово, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 1, ул. “Ген. Карцов” № 65 ап. 4, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 15, ул. “Ген. Карцов” № 65, ап. 18, ул. “Ген. Карцов” № 65 ап. 22 част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 107 643,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0071 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на покрив на сграда в кв. Хаджи Димитър ул. „Баба Вида 1“
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0070 Дата на публикуване: 30.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг на обект с местонахождение: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 200-202, включващ изграждането на 1 бр. „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“
Прогнозна стойност: BGN 361 470,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2020-0040 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: “Изпълнение на строително-монтажни работи в части от административна сграда с адрес: гр. Хасково, пл. „Атлантически“ №2, изразяващи се в основен ремонт на самостоятелен обект с идентификатор 77195.723.135.1 по кадастрална карта на гр. Хасково, и основно обновяване в самостоятелен обект с идентификатор 77195.723.135.1.3 “
Прогнозна стойност: BGN 328 033,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0022 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на тротоарни настилки“
Прогнозна стойност: BGN 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0003 Дата на публикуване: 29.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и модернизация на ОДЗ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня“
Прогнозна стойност: BGN 497 192,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2020-0066 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП:„Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ №4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”.
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0012 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Подмяна и ремонт на отбивни съоръжения на 1 – 13 к.м., пристанищен терминал Бургас-Изток 1”
Прогнозна стойност: BGN 280 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0011 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Обособяване сервитутната зона с НКЖИ и изграждане на ограда на тревната площ около сградата на БУЛРИС”
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 22:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0006 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Обновяване на хандбална спортна зала“, в комплекс Закрити спортни съоръжения (ЗСС) на НСА „Васил Левски“ в гр. София, Студентски град
Прогнозна стойност: BGN 78 998,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0005 Дата на публикуване: 26.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонтни дейности в зала за хандбал и тежка атлетика в СК „Христо Ботев“, гр. Габрово.
Прогнозна стойност: BGN 196 070,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0027 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: Информационен Център и санитарни възли за обособяване на достъпна среда за хора с увреждания“ на административната сграда на Oбщина Стара Загора, УПИ ІI-3560, кв. 1004, гр. Стара Загора.“
Прогнозна стойност: BGN 82 989,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0169 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на ново трасе на дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна вода между ШПС 1 и ШПС 2
Прогнозна стойност: BGN 256 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Брой получени оферти: Брой обособени пози

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2020-0016 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект- Мостово съоръжение над река Сенковчица“
Прогнозна стойност: BGN 52 407,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0042 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Модернизация на уличното осветление в гр. Бургас, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 764 532,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0064 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на кабелно трасе от ЦДП – старо до Дробилен корпус ІІ-ра степен в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 443 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0067 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг по изграждане на газово отоплителна инсталация в 2 сгради по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 410 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0004 Дата на публикуване: 25.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Извършване на СМР по частично асфалтиране (кърпежи) на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Руен със следните подобекти: Подобект 1: Текущ ремонт улици по населени места чрез изкърпване на дупките (кърпежи); Подобект 2: Текущ ремонт общинска пътна мрежа (IV класна) чрез изкърпване на дупките (кърпежи).
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00143-2020-0036

Дата на публикуване: 23.06.2020
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обекти за обособяване на КЕЦ Пловдив Юг
Прогнозна стойност: BGN 1 206 498,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2020-0008 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: „Възстановяване на велоалея в сервитут на път DOB1149“
Прогнозна стойност: BGN 257 132,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0065 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“ – от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“, без участъците на пл. „Руски паметник“ и кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Гоце Делчев.“
Прогнозна стойност: BGN 40 541 238,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0062 Дата на публикуване: 22.06.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт в сградата на Столична община на ул. „Доспат“ №70“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2020-0001 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: Изграждане на три броя открити паркинги на територията на район „Студентски“
Прогнозна стойност: BGN 197 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0026 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на обекти, намиращи се на територията Община Стара Загора по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 и Обособена позиция № 2
Прогнозна стойност: BGN 177 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0165 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мероприятия в сгради, собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чрез договор, доказващ ефекта от внедряването им
Прогнозна стойност: BGN 1 165 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0010 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: Изграждане на подземно ел.трасе, кабел НН” – ПИ № 257018, с.Въбел, община Никопол, област Плевен; ЕКАТТЕ 12365 – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0023 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за обект: „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст в гр. Стара Загора, кв. Три чучура, ул. Мусала 26“, УПИ XX3910, кв. 527a, ПИ с идентификатор 68850.502.342.7 по КК на гр.Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 194 918,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0061 Дата на публикуване: 19.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Нивелиране на железопътни стрелки по ос и ниво
Прогнозна стойност: BGN 77 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0009 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Проект и СМР за промяна на предназначение на сграда ,,Кухня-майка”, терминал ,,Бургас Изток 1“
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0059 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нова местостоянка за личните автомобили в района на ОПС
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01847-2020-0002 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: СМР на училищни стаи
Прогнозна стойност: BGN 8750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0163 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на енергоефективни мероприятия в сгради, собственост на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, чрез договор доказващ ефекта от внедряването им
Прогнозна стойност: BGN 1 377 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02185-2020-0001 Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ТЕТОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР – изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с.Тетово, община Русе“
Прогнозна стойност: BGN 56 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00267-2020-0038

Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Проектиране и строителство (инженеринг), включително упражняване на авторски надзор при изграждане на социални жилища в град Пловдив“, финансирани по процедура BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“
Прогнозна стойност: BGN 5 250 588,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на

поръчката: 00580-2020-0015

Дата на публикуване: 18.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Изграждане на част от Колектор 2 за канализационна мрежа на ул. „Христо Смирненски” и ул. „Захари Хаджигюров”, гр. Самоков.
Прогнозна стойност: BGN 351 110,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.07.2020, 17:30 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00353-2020-0161

Дата на публикуване: 17.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на технологичен тунел, технологични канали в сградата на ХВО и ВБС
Прогнозна стойност: BGN 1 916 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00353-2020-0157

Дата на публикуване: 16.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП:Ремонтни дейности в РУП на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 69 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0030

Дата на публикуване: 16.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на апартаменти в гр. София и гр. Божурище
Прогнозна стойност: BGN 63 753,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 01981-2020-0004

Дата на публикуване: 15.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Основен ремонт на волейболна зала, зала по борба и санитарни помещения в спортна зала с идентификатор 97374.534.3“ по КК на гр. Ямбол.
Прогнозна стойност: BGN 69 153,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 01981-2020-0003

Дата на публикуване: 15.06.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Ремонт на общи помещения, съблекални и отоплителна инсталация в зала за волейбол в спортен комплекс „Дружба“ гр. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 91 072,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984241)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 15.06.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт трибуна на футболен терен, Спортен комплекс, с. Мирково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984135)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на тротоарна настилка от западната страна по ул. „Васил Левски”от о.т. 150 до о.т. 144 – гр. Чирпан, община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984133)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984131)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 13.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на инженерна инфраструктура гр. Кочериново, община Кочериново“

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0008 Дата на публикуване: 12.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП:„Инженеринг за изпълнение на кабелни линии 10kV и трафопост на пристанищен терминал Видин-център“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0007 Дата на публикуване: 12.06.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на дублиращо ел. захранване на пристанищен терминал Видин-север“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984116)
Възложител: Община Златица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00842-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по укрепване и възстановяване на пътно тяло, чрез подпорни стени на улична мрежа в с. Карлиево, община Златица,от ОТ47 до ОТ61 и пътна връзка,с дължина 431,3м.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984110)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на подлези в гр. Провадия с пет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984107)
Възложител: Профисионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника /ПГ по ПСТТ/ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 04933-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на сградата на ученическо общежитие на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника Н. Й. Вапцаров гр. Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984106)
Възложител: Община Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00339-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984090)
Възложител: Община Рила
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00784-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984079)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на тротоарна настилка по южната страна на бул. „Георги Димитров” от о.т. 231 до о.т. 237, гр. Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984077)
Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00833-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт, преустройство и пристройка с асансьор към сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул.„Крали Марко“№ 2 за нуждите на Административен съд–Благоевград и Районна прокуратура–Благоевград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984047)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг–в.т.число проектиране във фаза„Технически проект“,авторски надзор и строително монтажни работи за обект:Укрепване на ерозионен откос на пътBLG 2258“III-198,Катунци-Чучулигово/Враня-Хърсово-Виногради- / III-109/, община Сандански“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984046)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00550-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на гр. Нови пазар по 2 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984044)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0023
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: „Транспортен мост над р.Искър, гр.Своге“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984041)
Възложител: Община Белоградчик
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00287-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-монтажи работи за обект: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984036)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0022
Процедура: Открита процедура
Име: Строителство на обект „ВиК- Централна градска част гр.Своге – етап I“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984031)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане предпазна дига по десния бряг на р. Искър в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-„За озеленяване и водни площи“, кв.174 по ПУП на гр. Своге и в имоти №000317 и №000319 и част от имот №000271 по Картата на възстановената собственост (КВС) на град Своге.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984025)
Възложител: Община Бобов дол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00599-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на общинско сметище – град Бобов дол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984023)
Възложител: Община Своге
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: “ Ремонтно-възстановителни работи на общински път от км. 0+00 до км. 29+700( Общински път SFO 2604/II-16 , Своге- София/Батулия-Бакьово-Ябланица 0 от км.0+000 до км.22+000 и местен общински път от км.22+000 до км.29+700 Ловна хижа „Търсава“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984015)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и облагородяване на междублокови пространства в ж. к. Бистрица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983992)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. ГЛАВАТАРЦИ С. БОЛЯРЦИ И С. ЧЕРНА СКАЛА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983990)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, м. „Злево“, гр. Дупница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983989)
Възложител: Община Полски Тръмбеш
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00352-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983988)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за довършителни СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Природоматематическа гимназия „Иван Вазов”, гр.Добрич”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983894)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ И БРЕГОУКРЕПИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ В П.И. 52218.546.572 гр.АПРИЛЦИ, КВ. ОСТРЕЦ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983873)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „„Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за обект :„Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983872)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи за укрепване на ул. „6-та“ от о.т.115 до о.т.172, площадно пространство от о.т.113 до о.т.167, укрепване устоите на сводов мост на река Дедевска  и изграждане на подпорна стена и възстановяване на речно корито, кв.12, с. Храбрино, община „Родопи“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983859)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна“ АД – София – /Старо наименование – Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Света Анна АД, София/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00692-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: Поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на УМБАЛ „Света Анна“- София АД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983784)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01021-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Перник“ -Реконструкция и разширение на ПСОВ Батановци, доставяне и монтаж на SCADA

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983764)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на дейности по СМР, свързани с консервация и опазване на местообитания и видове на територията на МИГ Поморие”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983710)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01021-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг по проект: „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Перник” по 3 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983677)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 2078 и PDV 1081, по обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983623)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Рехабилитация и реконструкция на общински пътища – PDV 1360 и PDV 1290 по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983539)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ гр. Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983414)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00402-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Реконструкция на улици на територията на община Никопол.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983389)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ 2 разделена на 6 обособени позици

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983315)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР на обект „зала „Добрич“- основен ремонт и обновяване в УПИ I, кв.45,на ЦГЧ гр.Добрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983305)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00966-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студенски общежития на територията на град Варна за нуждите на Технически университет-Варна по обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983293)
Възложител: Лесотехнически университет /ЛТУ/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00520-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет гр. София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983272)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983266)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0027
Процедура: Открита процедура
Име: “Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект 11: Изграждане на нови дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево, Община Стара Загора”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983234)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983197)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ОСТРЕЦ, ГР. АПРИЛЦИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983155)
Възложител: Столична община – Район „Подуяне“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01270-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Конструктивно – възстановителни работи по покриви и фасади, мълниезащитна инсталация и прилагане на мерки за ЕЕ на сградата на 106 ОУ, район „Подуяне“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983023)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0024
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната мрежа на с.Малорад-община Борован и с.Липница – община Мизия”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982990)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0025
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982825)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: “Реконструкция на вътрешно-разпределителна водопроводна мрежа за кв. Рилци – Етап I, гр. Добрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982799)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0044
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 „Калотина–Софийски околовръстен път“ в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982683)
Възложител: Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00859-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в УАСГ“ по проект№ BG05M2OP001-1.001-0001„Изграж.и развитие на Център за върх.постижения „Наследство БГ“, фин. по ОП НОИР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982652)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране,изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „ Ремонт на сградата на НЧ „Дружба – 1870“ гр. Харманли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982642)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Шумен: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982638)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982534)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Сливен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01075-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Изпъл. на инженеринг–проект., строит. и автор.надзор на обект Реконстр. на ПСОВ – Сливен на Агломерация Сливен и ПСОВ–Нова Загора на Агломерация Н.Загора, съгласно у-ята на ФИДИК Жълта книга, с две ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982506)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително монтажни работи за Обект: „Преустройство и промяна предназначението на съществуващ сграден фонд, изграждане на достъпна среда за населението, с цел създаване на „Кризисен център“ в гр. Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982398)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982387)
Възложител: Община Средец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982365)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на клетка №5 за ТБО и прилежащи съоръжения на „Регионално депо за неопасни отпадъци-Разлог“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982322)
Възложител: Община Роман
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00253-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА РОМАН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982274)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982206)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0032
Процедура: Открита процедура
Име: СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА СГРАДА КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ).

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982185)
Възложител: Община Шумен
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00138-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации) на територията на Община Шумен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982010)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0048
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник и Кюстендил от лицензионната територия на „ЧЕЗ Разпределение България” АД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981972)
Възложител: Община Търговище
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00299-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна на дограма в сгради, собственост на Община Търговище, разположени на територията на община Търговище и извън нея“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981968)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0030
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително – монтажни работи (СМР) по заключване на трафопостове, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981919)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0047
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на ел. табла на имотна граница,на терит. на обл.Враца,Ловеч,Монтана,Видин иПлевен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981866)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински сгради и съоръжения и премахване гаражни клетки, община Ловеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981831)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и изграждане на уличен водопровод по ул. „Изворите“, гр. Разлог“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984095)
Възложител: Община Златица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00842-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „АВАРИЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦА, ДИГА И ПОДПОРНА СТЕНА ОТ о.т. 103 ДО о.т. 108 НА ЛЕВИЯ БРЯГ НА Р. ТОПОЛНИЦА, по плана на с. Петрич, община Златица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984080)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0056
Процедура: Публично състезание
Име: Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: Обвързка за работа в реверсивен режим на ТГ1 при КС Лозенец и реконструкция на ОС Лозенец 1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984072)
Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 02030-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройството и смяна на предназначението на съществуващ производствен цех към затвора в гр. Пазарджик в обучителен център за подпомагане социалната включеност на лишените от свобода след тяхното освобождаване

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (984063)
Възложител: Градски транспорт ЕАД – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01389-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984030)
Възложител: Столична община – Район „Нови Искър“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01266-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за благоустрояване на парк „Кестените“, кв. „Славовци“, гр. Нови Искър – ІІ-ри етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (984000)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „Рехабилитация и реконструкция на улици на територията на град Харманли, Община Харманли, Област Хасково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983983)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на строеж: Разширение на ДГ № 119 с изграждане на ново тяло и обновяване на старата сграда” – УПИ VІ за детска градина и трафопост, кв. 218, м. „Западно направление”, ул. „Брегалница” 26-30

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983951)
Възложител: Община Тунджа, област Ямбол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00689-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект за обект: „Основен ремонт и отоплителна инсталация на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, Община „Тунджа“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983947)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор, във връзка с реконструкция на площад в с.Софрониево, община Мизия“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983931)
Възложител: Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00983-2020-0030
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на учебна сграда – Симулационен център за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983929)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийни дейности по възстановяване на коритото на дере и неотложно-възстановителни работи по компроментирана конструкция на мост о.т. № 116 в с. Кавракирово, община Петрич”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983916)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на санитарните помещения на СУ „П.К.Яворов” гр. Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983895)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по паркоустрояване и благоустрояване на съществуващ обществен селищен парк- „Лесопарка“ на гр. Рудозем

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983854)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на обект:„Подмяна на водопроводна мрежа в с. Росица и рехабилитация на път VTR2211/III-40/Бяла Черква – Росица от км 1+000 до км 4+070, Община Павликени

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983852)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00502-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Рамков договор за извършване на текущи и аварийни ремонти в сградите и инфраструктурата на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за срок от 2 години

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983836)
Възложител: Община Разград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00338-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения в югозападната част на град Разград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983826)
Възложител: Община Гълъбово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00420-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни /битови и строителни/ отпадъци, находящо се в ПИ №000373 в землището на гр. Гълъбово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983823)
Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00585-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг за изграждане на учебно – изследователски комплекс за нуждите на учебната и научна дейност на Русенски университет „Ангел Кънчев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983818)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Ана Козинарова“, гр. Клисура“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983817)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Вътрешно преустройство и основен ремонт на Залата на младежки общински съвет /МКБППМН/ в сградата на Община Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983811)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ВОДЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983791)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община Козлодуй“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983789)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на гр. Сливница – Подобект 1: бул. „Юрий Гагарин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983776)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983775)
Възложител: Столична община – Район „Оборище“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01267-2020-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Обновяване и основен ремонт на електрическата инсталация на сградата на 129 ОУ „Антим I“ и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, ул. Султан тепе“ № 1, гр. София – Етап II“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983774)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00041-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети по горите от горски пожари на територията на община Ивайловград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983773)
Възложител: Община Стралджа
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00065-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности за предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на Община Стралджа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983759)
Възложител: Столична община – Район „Кремиковци“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01261-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по изграждане на нова детска градина – филиал в кв. Сеславци, район „Кремиковци“ – Столична община.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983729)
Възложител: Община Ботевград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00257-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“, с четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983728)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на водопровод по обслужваща улица от точка – Р57, Р55, Р53 до Р56, кв. 246 и канализация за отводняване на улицата до заустване в Главен колектор VII”, гр. Кърджали, Община Кърджали

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983722)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на дъждовно приемателна канализация по ул.“П. Владигеров “ , ул.“П.Славейков“ и ул.“Вл. Димитров-Майстора“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983719)
Възложител: Община Белица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0011
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Бабяшка в регулационните граници на с. Горно Краище, община Белица, обл. Благоевград“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983718)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0037
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции, техническо задание и проект- обособена позиция -Направа топлинна изолация на димоходи от К7,К5 и К4 до СОИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983715)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ – СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Дългопол”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983712)
Възложител: Община Дряново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00840-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и реконструкция на водопроводни мрежи в село Чуково и село Гостилица, общ. Дряново“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983700)
Възложител: Община Белица
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Беличка и р. Вотречка в регулационните граници на гр. Белица, община Белица, обл. Благоевград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983699)
Възложител: Община Цар Калоян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00271-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Изграждане на Кухня за социален патронаж и зала за тържества в УПИ XI, кв.24, по КККР на гр.Цар Калоян, Община Цар Калоян

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983680)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00237-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Подобряване водоснабдителната система на с. Любен Каравелово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983674)
Възложител: Висш съдебен съвет /ВСС/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00833-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебната власт гр. Бяла, УПИ IX-951,952, КВ.176 по действащия регулационен план на гр. Бяла / ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983653)
Възложител: Община Искър
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01026-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи на общински обекти

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983652)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Берковица към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА: “ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕМОНТНИ УСЛУГИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДОСТАВКА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ), СВЪРЗАНИ С ПОДДРЪЖКА И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ КАМИОННИ ГОРСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983645)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи за техническа и биологична рекултивация на депо за отпадъци, разположено в землището на гр. Каварна (ПИ 35064.50.175)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983640)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на стол за хранене с жилища за временно настаняване в УПИ XIII-ООД,ПИ87, кв. 6 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983628)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на външни СМР по корпус А1, А2, АБВ и Д и вътрешни СМР в корпус А1, А2 и АБВ на факултет „Техника и Технологии“ – гр. Ямбол към Тракийски университет – Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983625)
Възложител: Община Котел
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00111-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ремонт на обекти от уличната мрежа, разположена на територията на община Котел”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983624)
Възложител: Община Белослав
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00185-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Битово-фекална канализация с помпена станция и тласкател, с. Разделна- кв.“Стара гара“, община Белослав

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983618)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на р. Бистрица с дължина 1000 м, находящо се в с. Свети Спас, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983613)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Каменисто дере с дължина 1050 м, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983608)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0002
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Селско дере с дължина 1400 м, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983604)
Възложител: Община Долна баня
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01024-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Почистване на Луджо дере, Гробищарско дере и Събча дере, находящо се в гр. Долна Баня, общ. Долна Баня“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983603)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00184-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: СМР ПО УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983590)
Възложител: Община Лом
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00116-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СУТЕРЕН ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗАЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВИ ДЕЙНОСТИ, ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО И ОГРАДА НА ЦОП, НАХОДЯЩ СЕ В ГР. ЛОМ, УЛ. „ДИМИТЪР АНГЕЛОВ“ № 5

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983559)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00535-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – актуализация I етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983553)
Възложител: Община Якимово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00962-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг за изпълнение на „Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритото на река Душилница в района на село Комощица, община Якимово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983550)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа в Община Лясковец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983548)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01263-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – паспортизиране, проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на сгради от образователната инфраструктура на територията на СО район „Люлин“, както и възстановяване на основното им предназначение за детски градини, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983536)
Възложител: Университет по хранителни технологии /УХТ/ – Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00884-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университет по хранителни технологии“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983532)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Център за рехабилитация и интеграция – гр. Петрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983521)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01265-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Сеизмично укрепване и прилагане на мерки за подобряване на енергийната ефективност на 27 Детска градина, гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983513)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983495)
Възложител: Община Чирпан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00240-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983489)
Възложител: Община Белово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00112-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране и строителство) при рекултивация на сметище за твърди отпадъци на община Белово в землището на с.Дъбравите“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983483)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0011
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Макоцевска в регулационните граници на с. Долно Камарци, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983474)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи за рекултивация на Депо за твърди битови отпадъци, община Брезник.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983458)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на улици в община Костенец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983452)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на мост, при км.3+165 на път „SZR 2101 / III-5007 / Николаево-Брестова-Дворище-Жълтопоп“ и реконструкция на подходите към моста“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983442)
Възложител: Община Септември
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на допълнителни видове и количества СМР за: Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа,тротоари,съоръжения и принадлежности към тях в община Септември

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983418)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речно корито на река Стъргелска в регулационните граници на с. Стъргел, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983404)
Възложител: Община Елена
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00619-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на Община Елена

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983395)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) за обект „Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, находящо се в землището на с.Каменар, община Поморие“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983392)
Възложител: Българска академия на науките /БАН/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01175-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: “Текущи и Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983385)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи – строителни дейности в обектите на Тракийски университет гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983373)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983372)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ. “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-СЕВЕР”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983367)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01387-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на път „SHU1060 от км. 14+800 до км. 15+400“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983363)
Възложител: Софийска професионална гимназия – Княгиня Евдокия, София – /Старо наименование – Професионална гимназия по фризьорство и козметика – Княгиня Евдокия, София/
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 04579-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СПГ „КНЯГИНЯ ЕВДОКИЯ“ – ГР. СОФИЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983361)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00184-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов” и ул. „Иван Вазов” от о.т. 313 до о.т. 338 и на ул. „Изгрев” от о.т. 148 до о.т. 312”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983360)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: „Улична канализация по улици в гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983354)
Възложител: Община Дряново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00840-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за обекти „Подмяна на водопроводна инсталация в село Царева ливада“ и „Изграждане на довеждащ водопровод на кв. Марча и село Крънча в община Дряново” с две обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (983350)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0008
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983343)
Възложител: Община Пловдив – Район „Южен“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01418-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР и СРР по ремонт на улична мрежа, тротоарни и паважни настилки на територията на Район „Южен” – Община Пловдив” в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983342)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на град Велинград, местност „Реповица“, община Велинград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983341)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00092-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ПЪТИЩА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983340)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Враца
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0062
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонти в приземен етаж на сградата на ООА при ТП на НОИ – Враца, включително обезопасяване от наводняване трафопост и вентилация и климатизация“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983314)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛ.“ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ВКЛ. ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983302)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на прожектори, осветители и табла за улично осветление за Спортна площадка – гр. Провадия и по улици в част от населените места в Община Провадия със седем обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983292)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00631-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на гаражи за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, кв.55 по плана на с. Челопеч, община Челопеч“ – етап 1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983291)
Възложител: Община Троян
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: ЕТАП 2 – Изграждане на клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983253)
Възложител: Община Ветрино
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00874-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на обект: „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, община Ветрино, област Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983250)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Гурково по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983247)
Възложител: Община Гулянци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00309-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за обект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983229)
Възложител: Община Каспичан
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00261-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983223)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00566-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителнo-ремонтни работи на обекти на НСА „Васил Левски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983213)
Възложител: Община Мездра
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00007-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Почистване и възстановяване на проводимостта на р. Моравишка в урбанизираната територия на гр. Мездра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983205)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: “Инженеринг- проектиране, авторски надзор и основен ремонт и реконструкция на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983200)
Възложител: Община Хайредин
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00614-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Хайредин

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983188)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00631-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни отпадъци-Челопеч.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983167)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Aварийно-възстановителни работи за водоснабдяване на гр. Кочериново – аварийно изграждане на Н.Р. за ПБН – 500куб.м и аварийен ремонт на съществуващи резервоари, находящи се в местност Ридо, гр. Кочериново, община Кочериново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983163)
Възложител: Община Ценово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00956-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно възстановяване проводимостта и почистване на отводни канали (дерета) в регулацията на с. Пиперково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983161)
Възложител: Община Бяла, област Варна
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00541-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и доизграждане на вътрешни водопроводни мрежи в Община Бяла по 3 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983150)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00913-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци, находящо се в землището на гр. Пордим в имот с № 136038“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983144)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по реализиране на проект „Стадион и спортна зала (съблекални) към него в гр.Сунгурларе,общ. Сунгурларе““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983112)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от общински път BGS 2267/ II -73 Прилеп – ж.п гара Завет – Съединение, общ.Сунгурларе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983106)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: “Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983101)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (983093)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности по покриви за обекти на „Топлофикация София” ЕАД по три обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983090)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА СГРАДА –ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ГРУПИ В УПИ I-ДЕТСКА ГРАДИНА, КВ.28, С. ПРАВОСЛАВЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983089)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00226-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общинска пътна мрежа през 2020 г., разделена на две позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983082)
Възложител: Пловдивски университет /ПУ/ „Паисий Хилендарски“
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00858-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на текущ ремонт на сграда на ПУ „Паисий Хилендарски” – Физико-технологичен факултет-база гр.Смолян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983080)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 01387-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: “Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983067)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00120-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК” ЕАД, филиал Баня Карлово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983056)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на улица „Христо Ботев” гр. Две могили от ОК 180 през ОК 188 до ОК 187”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983053)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на физкултурен салон към СУ „Никола Й. Вапцаров” в с. Ружинци, община Ружинци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983048)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00782-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по предотвратяването на щети от горски пожари в горите на територията на община Стамболово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983047)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983045)
Възложител: Община Средец
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на улица „Йорданка Николова” в гр. Средец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983039)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на ул. „Чипровци” в гр. Две могили”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (983035)
Възложител: Община Шумен
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00138-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на пътна маркировка и сигнализация с пътни знаци по уличната мрежа на територията на Община Шумен

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982982)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ 5 ВЪЗРАЖДАНЕ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982973)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОБНОВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА, ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР, ГР. НОВИ ПАЗАР, УЛ. „ОБОРИЩЕ” №5”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982971)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 12.06.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „ Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград “
Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0148 Дата на публикуване: 11.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на независима видео-система за разпознаване и прочитане на номера на МПС
Прогнозна стойност: BGN 520 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982959)
Възложител: Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Бургас
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00725-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи на съществуваща инфраструктура по 2 Обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982949)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи по преустройство и реконструкция на съществуващ градски стадион в гр.Рудозем в мултифункционален спортен комплекс“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982890)
Възложител: Община Батак
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и строителство) за Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в месността „Ралева къшла“ в землището на гр.Батак – поземлен имот № 02837.5.580”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982833)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност в кметствата на селата Катунци и Плоски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981775)
Възложител: ЕВН България Топлофикация – Пловдив ЕАД /старо наименование -Топлофикация – Пловдив ЕАД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00129-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни работи при аварийни дейности на топлопреносната мрежа и съоръжения гр. Пловдив, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981715)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0033
Процедура: Открита процедура
Име: „Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на Община Велико Търново”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981684)
Възложител: Община Чепеларе
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00064-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Чепеларе“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981655)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981635)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0038
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981579)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0023
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981574)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0022
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект „Център за работа с деца на улицата”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981469)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“, проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 По ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981453)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция на улици в с. Баня, община Разлог в участък от път III-1901“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982895)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (инвестиционно проектиране, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор) на обект „Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. Татарево, община Минерални бани“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982858)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00237-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, авт. надзор и изпълнение СМР на обект:„Почистване и изграждане бетонова облицовка на дере в участъка от мостово съоръжение на ул. „Г. Петлешев“ до водосток на ул. „Извор“ в гр. Аксаково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982851)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Мизия” по 3(три) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982839)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982838)
Възложител: Община Земен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01157-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО ОБЩИНА ЗЕМЕН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982830)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за обект: „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Северна буна – Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982827)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01265-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Обновяване на сградата и прилежащото дворно пространство на 153 СУ „Неофит Рилски“, гр. София, адм. адрес: гр. София, район „Надежда“, ул. „Народни будители“ № 2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982816)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов“ в гр. Асеновград- I етап”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982800)
Възложител: Община Пловдив – Район „Западен“
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 01770-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки на територията на Район „Западен“ – Община Пловдив.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982778)
Възложител: Община Дулово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00043-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улична и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Дулово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982748)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор) ЗА СТРОЕЖ : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩИ/ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ» В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982747)
Възложител: Община Суворово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00108-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци (сметище) в ПИ 70175.75.21, землище на гр.Суворово – етапно строителство”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982743)
Възложител: Община Куклен
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00025-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Община Куклен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982740)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: ,,Изграждане на Открит паркинг, озеленяване, алейно осветление, ограда и детска площадка в УПИ VІ в кв. 5 по регулационния план на гр. Обзор, община Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982723)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00604-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР/СРР на обект: „Реконструкция и изграждане на дневен център за стари хора, в УПИ IV, кв.66 по плана за регулация и застрояване на град Любимец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982712)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на пътни настилки след отстраняване на аварии по ВиК мрежата

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982701)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00308-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Енергоспестяващи мерки за повишаване на енергийната ефективност на СУ „Отец Паисий“ с. Кирково, община Кирково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982690)
Възложител: Община Девин
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00009-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР на улици на територията на с. Грохотно и с. Триград, община Девин, финансирани по ПМС № 348 на Министерски съвет от 18.12.2019 г. по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982657)
Възложител: Община Брацигово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00765-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за осъществяване на техническа и биологична рекултивация на обект: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТБО на общ. Брацигово в УПИ І „Депо за неопасни отпадъци“, м. Клисурата

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982653)
Възложител: Община Криводол
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00671-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на общинската администрация на гр. Криводол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982644)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на общ. Б. Слатина“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982628)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на помещения в сградата на ЦПРЛ – ОДК – Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982624)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00627-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА РАЗДЕЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В КВ.12,13, 14,15,17,18,19,20,21,121 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР.СМЯДОВО

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982623)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: «Изграждане на спортни площадки на територията на община Аврен» по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982598)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“ – реконструкция и преустройство на сгради

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982594)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на част от уличната мрежа в с. Здравец, община Аврен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982586)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00604-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на горски пътища и реконструкция на водоеми на територията на община Любимец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982533)
Възложител: Община Айтос
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00195-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция улично осветление по ул. „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов” гр. Айтос”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982531)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Разград
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0057
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на стъпала на входа на филиал в гр. Кубрат към ТП на НОИ – Разград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982517)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор по проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и създаване на достъпна среда в сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982490)
Възложител: Община Кочериново
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00777-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (изготвяне на проект и изпълнение на СМР) на общинска инфраструктура – улична мрежа на територията на Община Кочериново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982482)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР ПО ОБЩИНСКАТА ВИК, УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982418)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00616-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в УПИ V-479, кв. 23А

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982409)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00616-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект: „Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда “ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982395)
Възложител: Община Стрелча
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00935-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпъл.на СМР за изпъл.на обект: Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни стени и нов водосток на ул.“20-ти април“-гр.Стрелча

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982383)
Възложител: Община Средец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец 2020год.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982375)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00244-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС В УПИ V, КВ.70 ПО ПЛАНА НА С.САМУИЛ – I ви ЕТАП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982364)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на строеж: „Реконструкция на корекцията и възстановяване на проводимостта на река Хасковска – участък Запад“, местонахождение ПИ 77195.751.1 по КК и ПИ 77195.751.3 по КК – от моста на ул. „19-ти февруари“ на запад срещу течението до края на регулационната граница на гр. Хасково, с дължина 1,200км“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982360)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00782-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг : изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Изграждане на частични канализации по населени места в община Стамболово, област Хасково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982352)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг : изготвяне на работен проект, строителство и упражняване на СМР на обект „Изграждане на водосъбирателен резервоар и водопровод до обществена баня за минерална вода в с. Минерални бани

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982351)
Възложител: Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс /СБР – НК/ ЕАД – София
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00120-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на покрива на сградата на болницата в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисар“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982339)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на община Минерални бани в четири обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982335)
Възложител: Командване на Военновъздушните сили
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 02830-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на сграда № 18 – част от център за специализирана подготовка на летателен състав във военно формирование 42130 – Боровец“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982309)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Павликени – ІІ етап, подетап 2.6”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982294)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на улици в община Минерални бани в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982263)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА СГРАДИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982253)
Възложител: Община Правец
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00100-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ Проектиране , авторски надзор и изпълнение на СМР за ремонтни дейности на покрит плувен басейн в ПГПЧЕ „Ал.Константинов“ и ОУ „Васил Левски“, гр. Правец. “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982248)
Възложител: Община Роман
Получен на: 11.06.2020 г.
Преписка: 00253-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН“

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0027 Дата на публикуване: 10.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в 7 (седем) бр. апартаменти в гр. Карлово: 1. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 1; 2. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 4; 3. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 5; 4.ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 6; 5 ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 10; 6. ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 12; 7 ул. Ген. Кацаров № 67, ап. 32.
Прогнозна стойност: BGN 160 669,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.06.2020, 22:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0039 Дата на публикуване: 10.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Бургас в (5 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 820 859,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982235)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт в сградата на Общинска администрация – Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981269)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД -Враца – Довеждащ водопровод от НР 13 000 м3 до НР 6 200 м3.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (981185)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0027
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982223)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и модернизация на Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.“ в гр. Карлово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (982216)
Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – /Старо наименование – Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ „Марица Изток 3“ АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00015-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на напорни сгуроизвозни тръбопроводи в участъци от багерна помпена станция (БПС) до сгуроотвал „Искрица“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982195)
Възложител: Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ към МРРБ – София
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00381-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонтни дейности на сгради, собственост и предоставени за управление на ДНСК в гр. София и страната

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982171)
Възложител: Община Болярово, област Ямбол
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00703-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улици и междублокови площадки в Болярово и улици в Г.Крушево, Ст.Караджово, Воден, Попово, Мамарчево, Шарково, Ружица, Денница, Оман, Ситово и Иглика. Четвъртокласни пътища ІV- JAM 2004, 2007, 2008, 2025 и 3006. Тротоарна настилка на улици в Болярово и М.Шарково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982106)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КАМЕНИЦА, ОБЩИНА МИРКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982097)
Възложител: Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ – Русалка – Априлци към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (982090)
Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00143-2020-0032
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) – гр. Пловдив.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982078)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на СМР за обект: Ремонт на уличната и водопроводна мрежа на ул. „Цар Симеон“ гр. Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982063)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982058)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване и обновяване на плувен басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СУ ”Братя Миладинови”-УПИ I за училище, кв.238, м.”Зона Б-5”, гр. София”, район „Възраждане”, Етап 3 – Вертикална планировка и ремонт на външни игрища

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982055)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от сграда с идентификатор № 40097.501.569.1., по Кадастрална карта на с. Крушари, община Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (982037)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително- монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Павел баня- II-ри етап и III-ти етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981982)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Бургас
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0054
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнителни врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981958)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград.”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981931)
Възложител: Община Лесичово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00230-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с.Щърково, съгласно изготвен проект

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981913)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДЕН ФОНД, СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРА КЪМ ТЯХ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ХИТРИНО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981895)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01019-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект № BG06RDNP001-7.002-0016-C01: „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Неделино, общ. Неделино.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981893)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: Доизграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Павел баня – първи етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981890)
Възложител: Община Копривщица
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 01037-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци в землището на Община Копривщица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981857)
Възложител: Община Сатовча
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00637-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура“ – СОУ „Христо Смирненски“ – с. Кочан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981786)
Възложител: Община Трън
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на беседки- перголи парк „Ждрелото”, община Трън”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981774)
Възложител: Община Трън
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на подпорни стени в гр. Трън по 2 (две) об. позиции: ОП № 1: „Изграждане подпорна стена ул. „П. Асенов” ОТ 128-127-126-125“ ; ОП № 2: „Изграждане подпорна стена ул. „Г. Бабичев”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981768)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00627-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа,тротоари,съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981763)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 10.06.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД
Уникален номер на поръчката: 00515-2020-0026 Дата на публикуване: 09.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в 4(четири) броя апартаменти с адреси: 1. Апартамент в ж.к. „Западен парк“ бл. 76, вх. Б, ет. 1, ап. 1; 2. Апартамент в ж.к. „Люлин 5“ бл. 504, вх. А, ет. 8, ап. 31; 3. Апартамент на ул. „Суходолска“ бл. 38, вх. 2, ап. 6; 4. Апартамент на ул. „Суходолска“ бл. 102, вх. В, ет. 2, ап. 3.
Прогнозна стойност: BGN 67 845,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0025

Дата на публикуване: 09.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в 3 (три) броя апартаменти с адреси: 1. Апартамент в гара „Илиянци“, бл. 2, ет. 3, ап. 10; 2. Апартамент в ж.к. „Oвча купел“, бл. 20, ет. 10, ап. 1; 3. Апартамент на ул. „Кота 1050“ № 9, бл. 2, вх. А, ап. 703“
Прогнозна стойност: BGN 63 232,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981750)
Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 02849-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Площадков водопровод и канал в района на ГПУ Брегово и ГПУ Видин”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981746)
Възложител: Община Разград
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00338-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘ , гр.Разград/до автогарата/“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981721)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на Център за временно настаняване (ЦВН)

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (981717)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0032
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Инженеринг на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981702)
Възложител: Община Сунгурларе
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00047-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект: СОУ „Христо Ботев “ – гр. Сунгурларе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981643)
Възложител: Община Кричим
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00332-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор в изпълнение на проект: „Проектиране и изграждане на тер-та на община Кричим на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981619)
Възложител: Община Своге
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981614)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981611)
Възложител: Община Своге
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на водопроводи и канализации на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981592)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на част от общински път DOB 3172 /III 7001/-Капитан Димитрово-Габер-Огняново-/DOB2171/ oт км 0+000 до км 5+360, Община Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981559)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.006-0120 „Реконструкция на площи за широко обществено ползване в населените места на община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г. по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981536)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „Ремонт и рехабилитация на уличното платно на ул.”Зора” между о.т.365-435 и ул.”Детелина” между о.т.435–432 в гр.Мъглиж“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981520)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за реализиране на строеж: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОДЗ „ДЕТЕЛИНА“ С. ДЪБОВО, ОБЩИНА МЪГЛИЖ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981449)
Възложител: Община Долни Дъбник
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01071-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за извършване на техническа рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981445)
Възложител: Община Павликени
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00039-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Павликени“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981427)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Перник
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0046
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно възстановителни работи на покрив на административната сграда на ТП-Перник“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981413)
Възложител: Община Брусарци
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00477-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на техническа и социална инфраструктура на територията на Община Брусарци“ по десет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981412)
Възложител: Областна администрация – област Кърджали
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 01552-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981383)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на детски площадки по 3 /три/ обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (981367)
Възложител: Градски транспорт – Перник ЕООД
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 05700-2020-0003
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: „Pеконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020г. „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981358)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 09.06.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТ С. ЕНЕВО,ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР“
Уникален номер на поръчката: 00311-2020-0007 Дата на публикуване: 08.06.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) на покривна конструкция и вътрешни ремонти на административна сграда, в която се помещава Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981337)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00038-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОМЕСТА ЗА НУЖДИТЕ НА РЕМО „ЕТЪР“, В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПРР 2014-2020 Г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981329)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжа и ремонт на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Възраждане“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981315)
Възложител: Община Враца
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за обект: Основен ремонт на път VRC 1036 – Девенe – Чирен – /II – 15/, община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981293)
Възложител: Община Бяла, област Русе
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00497-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 07603.211.664, по КККР на гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Русе““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981274)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Игрище за футбол, волейбол, баскетбол, тенис корт, съблекалня, трибуна, паркоместа в УПИ I-спорт и атракции, кв.4 по плана на с.Крумово, община Родопи“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981255)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР по общинската улична мрежа и пътна инфраструктура и съоръжения към нея за нуждите на Oбщина Елин Пелин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981249)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи за обект: Изграждане на улична водопроводна мрежа в гр. Рудозем за минерална вода“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981238)
Възложител: Община Главиница
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00368-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Суходол, общ.Главиница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981220)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00159-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на общински пътища на територията на община Добричка

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981151)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Червен бряг по ул. ,,Г. С. Раковски“ и ул. ,,Антим І“ по трасето на път ІІІ-308 (Роман-Кунино-Реселец-Червен бряг) в чертите на населеното място“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981123)
Възложител: Община Септември
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т. 129 до О.Т. 180 по плана на с.Виноградец, община Септември”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981120)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981116)
Възложител: Община Септември
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улици в населените места от община Септември”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981081)
Възложител: Община Бяла, област Варна
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00541-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (981071)
Възложител: Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/
Получен на: 08.06.2020 г.
Преписка: 00891-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на вътрешни ремонтни строително монтажни работи в антрета и бани и РСМР на покрив в студентско общежитие–блок37,при Химикотехнологичен и металургичен университет„Студентски град”,гр.София

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0141 Дата на публикуване: 05.06.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на водовземно съоръжение –

сондажен кладенец за водоснабдяване за цели, различни

от питейно – битовите на сградата на КПП „Валята“

Прогнозна стойност: BGN 41 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00515-2020-0024

Дата на публикуване: 05.06.2020
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на хотел „Олимп“ – к.к. Боровец, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 608 543,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на

поръчката: 00267-2020-0036

Дата на публикуване: 05.06.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ.“ДАМЕ ГРУЕВ“ В УЧАСТЪКА ОТ ТРАНСПОРТЕН ВЪЗЕЛ „РОДОПИ“ ДО БУЛ.“МАКЕДОНИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 6 207 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.07.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура
Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980973)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0045
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи с реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница на територията на град София и София област

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980729)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на СМР в рамките на проект „Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ“ финансиран по фонд “Вътрешна сигурност 2014-2020г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980724)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Инвестиционно проектиране, авторски надзор и строителство на тренировъчен център по проект Floodguard

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980531)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0023
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980467)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително монтажни работи по Проект: BG161PO001/5-2/2012/037 „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Парк „Градска градина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980417)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за доизграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворното пространство на ОУ „Проф. Димитър Димов“, гр. Ловеч „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980986)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци в м. „Балабана“, землище на гр. Обзор, община Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980938)
Възложител: Община Ракитово
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00149-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Завършване на вътрешна водопроводна мрежа гр.Ракитово – част от Средна зона“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980924)
Възложител: Община Девня
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00510-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Девня, село Кипра и село Падина в община Девня чрез договор с гарантиран резултат

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980903)
Възложител: Община Болярово, област Ямбол
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00703-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980894)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0043
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на вътрешна ВиК мрежа на партерен, първи, втори и трети етаж на административната сграда на ТП на НОИ– Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, бул. Руски №44

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980893)
Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00909-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ във войскови район (ВР) 1315“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980847)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0053
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж „Електрическа подстанция 110/6kV, КС „Вълчи дол““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980821)
Възложител: Община Враца
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот УПИ I-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“ и по плана на кв. Кулата, гр. Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980820)
Възложител: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00251-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Текущи строително монтажни работи на сградният фонд на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980810)
Възложител: Община Враца
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980800)
Възложител: Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00251-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на сграда, собственост на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980792)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00566-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Подмяна на отоплителна и ремонт на вентилационна инсталация на ПУСБ „Проф. Иван Стайков” – ПП Витоша

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980782)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0033
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на сграда – Дом за пълнолетни лица с психични разстройства в село Пъстрогор, община Свиленград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980771)
Възложител: Община Камено, област Бургас
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 01008-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на Народно читалище „Просвета 1927“ в гр. Камено“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980769)
Възложител: Община Камено, област Бургас
Получен на: 05.06.2020 г.
Преписка: 01008-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на строително-монтажни работи по реконструкция на ул. „Димитър Благоев“ в гр. Камено с оформянае на паркоместа и обновяване на тротоарите“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980751)
Възложител: Община Тунджа, област Ямбол
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00689-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддържане /превантивно, текущо и зимно/ и текущ ремонт на Общинска пътна мрежа /ОПМ/ на Община „Тунджа”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980262)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Карлово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980225)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0031
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980161)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0022
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Възстановяване на антикорозионна защита и надписи на стоманорешетъчни стълбове (СРС) по въздушни електрически линии (ВЕЛ) 20kV за нуждите на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980056)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0041
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране и подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Тотлебен” от подстанция „Средец” до подстанция „Витоша”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980712)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0036
Процедура: Публично състезание
Име: ПОДМЯНА НА ТРЪБЕН СНОП НА КОНДЕНЗАТОРА НА ПАРНА ТУРБИНА № 6 В ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД ПО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ И ЧЕРТЕЖ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980702)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно укрепване на активизирали се свлачищни процеси по път PDV 3016 /II-86, Асеновград – Бачково/-Лясково-Яврово-Добралък-/III-8064/ при км. 2+070, Община Асеновград”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980697)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЧАСТ ОТ КВАРТАЛ „БАДЕЛЕМА 2“, ГР. АСЕНОВГРАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980662)
Възложител: Столична община – Район „Нови Искър“
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 01266-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и смяна на предназначение на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на администрацията на СО район „Нови Искър

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980631)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изп. на преместваеми обекти: Павилион за инф. услуги за екстремни спортове; Павилиони за съхранение на инвентар, оборудване за екстремни спортове и съблекални; МПСОВ; Писта за колокрос

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980623)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Аварийно укрепване бреговете на дере, находящо се в махала “Косячка”, кв. Ораново, гр. Симитли, община Симитли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980620)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване на общинските пътища и улици, тротоари, алеи и настилки на територията на община Симитли

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (980612)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 04.06.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0015
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Благоустрояване ул.“Самуилова Крепост“ с. Ключ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979742)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0040
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на разпределителни касети ниско напрежение на територията на гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980499)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на участъци от улици в гр. Крумовград” по обособени позиции № 1 и 2

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980473)
Възложител: БДЖ – Пътнически превози ЕООД
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 01605-2020-0029
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на площадков газопровод, газови табла и отоплителни инсталации на природен газ в битова сграда, администрация и работилници към Ремонтен цех във Вагонно депо Надежда”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980397)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР, ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИЗИЯ, ОБЛАСТ ВРАЦА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980377)
Възложител: Община Ветово
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00645-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг–изготвяне на работни проекти, строителство и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за реконструкция и рехабилитация на улична и пътна мрежа на територията на община Ветово, област Русе, по обособени позиции“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980371)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Сливен
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0039
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на самостоятелна алармена система против проникване в сървърното помещение в ТП на НОИ – Сливен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980360)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00841-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт общински обекти – 4 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980358)
Възложител: Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00063-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: ВР 1004/КБ-ПФ – Строително-монтажни и ремонтни работи на помещения в сграда киносалон и библиотека на Военна академия „Г. С. Раковски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980347)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград.” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980307)
Възложител: Община Лозница
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00213-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980298)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-13 – Реконструкция на топлопровод от камера №КIIIМ-8-4 на ул. „Полк. Владимир Серафимов“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980295)
Възложител: Община Две могили, област Русе
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00621-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на общински улици в Община Две могили“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980271)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 03.06.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ В УЧАСТЪКА ОТ ЧИТАЛИЩЕ „РОДОЛЮБИЕ“ ДО ГРАДСКИ БАСЕЙН В ГР. АСЕНОВГРАД

 

Уникален номер на

поръчката: 00894-2020-0004

Дата на публикуване: 02.06.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“ Предмет на ОП: Изграждане на външно кабелно електрозахранване за електроснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на Североизточна и Централна България
Прогнозна стойност: BGN 30 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00894-2020-0003

Дата на публикуване: 02.06.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“ Предмет на ОП: Изграждане на външна водопроводна инсталация за водоснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на североизточна и централна България
Прогнозна стойност: BGN 69 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980204)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Рехабилитация на улици гр. Крумовград – II етап“, подобект: „Рехабилитация на улица „Съединение“ гр. Крумовград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980197)
Възложител: Община Белово
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00112-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980146)
Възложител: Национална гвардейска част
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00981-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част – сграда № 19”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (980130)
Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00026-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на бани в средния корпус на сградата на ПД „Енерго“ Приморско“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980080)
Възложител: Община Кресна
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00611-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на улици в гр.Кресна:„Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1,„Влахински езера”от о.т.157 до о.т.149,„Пирин” от о.т.130 до о.т.136,„Спартак”от о.т.153до о.т.151 и„Цар Самуил”ото.т131до о.т135 ; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански” от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак” от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил от о.т.131 до о.т.135“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (980032)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изгр.канализационна мрежа по ул.Т.Илиев(ОТ211-272),З.Бомбов(ОТ272-363),Н.Обретенов(ОТ272-266 и 327-323),Й.Йовков(ОТ71-75-103),Хр.Смирненски(ОТ75-77-380),Н.Вапцаров(ОТ102-88),Д.Дебелянов(ОТ89-86) в гр.Дългопол, общ.Дългопол”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979958)
Възложител: Община Опака
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00890-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване проводимостта на отводни канали /дерета/ в село Крепча и в град Опака, намиращи се в Община Опака” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979955)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за „Реконструкция на второстепенни клонове на водoпроводната мрежа на с. Бърложница, община Сливница (Втори етап)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979944)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 00239-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Демонтаж на установен незаконен строеж: Полумасивен търговски обект – кафе „Комби“ в УПИ ІІ, кв.43 по плана на гр. Момчилград, общ. Момчилград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979942)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Чипровци към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 02.06.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на горски пътища за нуждите на ТП ДГС Чипровци
Уникален номер на

поръчката: 00894-2020-0002

Дата на публикуване: 01.06.2020
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“ Предмет на ОП: Изграждане на антенна кула за монтаж на антена на радарна станция за наблюдение и ранно известяване за градушки на територията на североизточна и централна България
Прогнозна стойност: BGN 141 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява
Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979906)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Строителни и монтажни работи на водоеми, експлоатирани от „В и K“ ООД – Враца

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979905)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: “М16-IV-9 – “Реконструкция на главно стебло на 2-ра люлинска топломагистрала“, район Връбница, гр. София”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979874)
Възложител: Община Казанлък
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00119-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КРЪН – I ЕТАП, II ПОДЕТАП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТЛИВЕН КАНАЛ ОТ ПРЕЛИВНИК ДО ЗАУСТВАНЕ В Р. КРИВАТА ВАДА; КОЛЕКТОР ЗА РАЗРЕДЕНИ БИТОВИ ВОДИ ОТ ПРЕЛИВНИК ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ; ЧАСТ ОТ ГЛАВЕН КОЛЕКТОР 1 – ОТ О.К. 300 ДО О.К. 244”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979862)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00226-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (979853)
Възложител: Община Лом
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00116-2020-0008
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Аварийно възстановяване на улични настилки на територията на община Лом“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (979826)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0017
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Извършване на неотложни довършителни работи по обект „Школа по изкуствата“ – II етап

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979790)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Лесново Етап I – гл. клон I  и сградни водопроводни отклонения с Ф32 ПЕВП“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979776)
Възложител: Община Опан
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00971-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979730)
Възложител: Община Борино
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 00754-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на обекти общинска собственост“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979711)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 01.06.2020 г.
Преписка: 01139-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Асфалтиране на ул. „Генерал Гурко“ с. Главановци и ул. „Седма“ с. Меляне, община Георги Дамяново“