Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0033 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Корекция на дерета на улици между осови точки 12-28 и 181-187 по плана на с. Гърмен“.
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00827-2021-0002 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУЛА Предмет на ОП: „Основен ремонт на улична мрежа в гр.Кула“
Прогнозна стойност: BGN 370 458,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0006 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 594 158,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2021-0004 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация – Аксаково“ по проект BG06RDNP001-19.044-0002 „Изграждане на ИКТ инфраструктура в сградата на общинска администрация – Аксаково“ по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.044 на МИГ „Девня – Аксаково, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 154 984,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0107 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изработка, демонтаж, доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма за сгради собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0019 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за „Основен ремонт – реконструкция на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 3 051 138,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2021-0004 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция на улична мрежа в гр. Чипровци, с. Превала, с. Бели мел и с. Мартиново, община Чипровци”
Прогнозна стойност: BGN 614 402,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00189-2021-0018

Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: “Изграждане на велосипедна алея в зона за крайградски отдих в град Севлиево“, с трасе през парк “Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южна крайречна зона на р. Росица, в землището на гр. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 1 433 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0019 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на пешеходна улица (алея) в градски парк Тервел”
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0008 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Инженеринг- проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект „Изграждане на ново детско учреждение, находящо се в УПИ I , кв. 409 по плана на гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 2 401 183,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0020 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Укрепване и корекция на река Лиляшка, за подобряване проводимостта при средни и високи води, с. Лиляче, община Враца
Прогнозна стойност: BGN 103 921,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0006 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: „Многофункционални спортни площадки – 2 бр., площадка за фитнес уреди на открито и реконструкция на съществуваща ограда – етапно изпълнение – ІI -ри, III –ти и IV –ти етапи”
Прогнозна стойност: BGN 183 037,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0041 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел
Прогнозна стойност: BGN 178 083,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0026 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Възлагане на дейности по извършване на СМР за проект: „Изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на ОУ „Христо Ботев“ и многофамилни жилищни сгради, град Поморие“, съфинансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“
Прогнозна стойност: BGN 304 170,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2021-0008 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови
Прогнозна стойност: BGN 640 265,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0016 Дата на публикуване: 31.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на обект: „Спортна площадка-мини футболно игрище в УПИ IX – спорт и зеленина /ПИ-501.316/, кв.77, с. Бенковски, Община „Марица“, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 195 401,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0011 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Рехабилитация на вътрешни улици в село Мъглища, община Мадан“.
Прогнозна стойност: BGN 125 223,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0039 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Изграждане на кръгово кръстовище между улици „Христо Ботев“, „7-ми юли“, „Цар Т. Светослав“
Прогнозна стойност: BGN 325 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0032 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на водохващане, външни водопроводи и резервоари за село Ковачевица и село Горно Дряново, Община Гърмен по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 4 946 712,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03193-2021-0001 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „САНИРАНЕ НА УЧЕБЕН КОРПУС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, НАХОДЯЩ СЕ В ИМОТ УПИ III-42, КВ. 93 ПО ПЛАНА гр. РАДНЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 204 226,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0010 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект/строеж: „Транспортен мост над река „Голяма река“, свързващ ул. „Явор“ и ул. „Обединение“, гр. Мадан“”
Прогнозна стойност: BGN 556 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0011 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ПЛОЩАДКА ЗА СКЕЙТБОРД И РОЛЕР СПОРТОВЕ” В ПИ 8015, КВ.107 ПО ПЛАНА НА ГР. КАМЕНO“
Прогнозна стойност: BGN 132 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0011 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В УПИ I УЧИЛИЩЕ В КВ. 86 ПО ПЛАНА НА ГР. ДОЛНИ ЧИФЛИК
Прогнозна стойност: BGN 128 175,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2021-0004 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на Общински сгради на територията на Община Главиница“
Прогнозна стойност: BGN 213 439,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04005-2021-0001 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на съществуваща въздушна контактна мрежа и токоизправителни станции“ по две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Ремонт на съществуваща контактна мрежа“; Обособена позиция 2 „Ремонт на токоизправителни станции”, в рамките на проект BG16M1OP002-5.004-0011-C02 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух в община Сливен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.
Прогнозна стойност: BGN 1 627 301,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00502-2021-0007 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД Предмет на ОП: Боядисване на южна фасада – основен корпус на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2021-0008 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Изграждане на общински пазар в гр. Сливница в ПИ 2291 и ПИ 2690, кв.115 от действащ план за регулация на гр. Сливница, общ. Сливница.
Прогнозна стойност: BGN 1 106 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0008 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт на водопроводна мрежа, улица и тротоари на ул. „17-та“, ос.т.92 до ос.т.40 по плана на с.Калугерово, общ.Лесичово“.
Прогнозна стойност: BGN 185 086,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00125-2021-0001 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ Предмет на ОП: ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МГУ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 420 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0031 Дата на публикуване: 28.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ НАОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗДРАВНА СЛУЖБА В СЕЛО ОГНЯНОВО“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 57 777,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0014 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция и оборудване кухненски блок „Дом стари хора”, гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 69 270,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06131-2021-0001 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ГЛАРУС“ Сдружение Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР: Изграждане на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство на с. Козичино, общ. Поморие“
Прогнозна стойност: BGN 99 961,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0016 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на жилищна сграда на три етажа, находяща се в УПИ XIV, кв.49, по плана на с.Коларово, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0012 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на двуетажна учебна сграда, пристройка към физкултурен салон в СУ ,,Св. Климент Охридски” гр. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 368 836,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0011 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка и изграждане на нова обслужваща сграда“
Прогнозна стойност: BGN 446 412,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2021-0001 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП: „Изграждане на система за пожароизвестяване в административния корпус на Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0041 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена на улица „Околчица“ в град Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 12 522,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0040 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на II ОУ „Димитър Благоев“, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 79 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0013 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „НАДСТРОЙКА И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР №68789.606.84.1 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР. ДУПНИЦА – ОУ“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“, ГР.ДУПНИЦА И СГРАДА ОТ ДОПЪЛВАЩОТО ЗАСТРОЯВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНО-ОБСЛУЖВАЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И АСФАЛТИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ДВОР“
Прогнозна стойност: BGN 380 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0019 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг за обект „Реконструкция, рехабилитация и ремонт на улици в селата от Община Гоце Делчев по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 447 499,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0011 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане- проектиране и строителство на детска градина в село Стефан Караджа, община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 208 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2021-0008 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Неотложни аварийно-възстановителни дейности по рехабилитация на ул. Св. св. Кирил и Методий, ул. Яне Сандански и ул. Якорущица, гр. Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 248 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0010 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Попово”
Прогнозна стойност: BGN 171 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0175 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици“
Прогнозна стойност: BGN 8 436,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0008 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за “Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище“, по ОПРР 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 910 567,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0039 Дата на публикуване: 27.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране и изграждане на подпорна стена на улица в село Зелен дол
Прогнозна стойност: BGN 6 772,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2021-0007 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на градски парк в град Чепеларе – I-ви етап”
Прогнозна стойност: BGN 383 951,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0034 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане паркинг в кв. 303 (зад АИР)
Прогнозна стойност: BGN 179 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02924-2021-0002 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на помещения и инсталации, необходим за изграждане на СТЕМ център в учебния корпус в сградата на Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда
Прогнозна стойност: BGN 88 528,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0032 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за изграждане на учебен корпус с басейн и топла връзка към сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ град Перник
Прогнозна стойност: BGN 7 477 997,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0013 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦA 8-MA В С.КАРАБУНАР, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”
Прогнозна стойност: BGN 102 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0016 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите на Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград – етапно строителство – Блок 1, Блок 2 и Блок 3, находящи се в ПИ с идентификатор 05815.303.120, УПИ I, кв. 202 по плана на гр. Ботевград, София област“
Прогнозна стойност: BGN 2 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0021 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Реконструкция на кабелна мрежа средно напрежение от главна ел. подстанция до Раней 6“
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2021-0003 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“.
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0172 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КЛИСУРА“ Предмет на ОП: „Изграждане и подържане на съществуващи минерализовани ивици – ръчно, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС – Клисура”- ЮЦДП, гр.Смолян с цел изпълнението на противопожарни мероприятия”
Прогнозна стойност: BGN 3 576,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0020 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа на кв. „Средна кула“ и кв. „Долапите“, гр. Русе с три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 876 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0007 Дата на публикуване: 26.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: Основен ремонт на пътища в община Трън по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на път PER 3167 – Слищовци – Реяновци – Бохова“. Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на част от четвъртокласна пътна мрежа с.Ерул“. Обособена позиция № 3: „Основен ремонт на част от четвъртокласна пътна мрежа с. Лялинци“. Обособена позиция № 4: „Основен ремонт на част от четвъртокласна пътна мрежа с. Парамун“
Прогнозна стойност: BGN 291 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2021-0005 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини – град Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 149 948,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0015 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска“
Прогнозна стойност: BGN 139 698,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0014 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: Основен ремонт на стълбище от централен площад до читалище в с. Гьоврен”
Прогнозна стойност: BGN 43 353,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0013 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска, в УПИ XIII – за паркинг, озеленяване и кътове за наблюдение, кв. 59 по ПУП на гр. Девин, (ПИ 20465.503.5087 по КККР на гр. Девин)“
Прогнозна стойност: BGN 84 455,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0006 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улици, паркинги, алеи и тротоари в Община Радомир през 2021 година“
Прогнозна стойност: BGN 423 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0101 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонтно-рехабилитационни дейности по слабонапорни канали №13, №14, №15 и №16, между РШ1 и РШ2
Прогнозна стойност: BGN 93 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01821-2021-0001 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ“ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА В ПГМЕТ „ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ” ГРАД СЕВЛИЕВО
Прогнозна стойност: BGN 86 008,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0016 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрива на административната сграда на кметството в с. Айдемир
Прогнозна стойност: BGN 10 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0015 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Строително – монтажни работи по подобряване състоянието на настилките по пешеходни алеи в Градски парк, находящ се в УПИ XLIV 603.1710, кв.53, Петрич
Прогнозна стойност: BGN 162 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00859-2021-0009 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: “Строително – ремонтни работи, включително основна, аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на студентски общежития – бл.33Б, бл.34А, бл.34Б, бл.35, бл.36А, бл.61Б и студентски стол 3-14 -УАСГ – гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 999 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0009 Дата на публикуване: 25.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Аварийно възстановителни работи по покрива на ОУ „Васил Левски“, с. Поляците, общ. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 155 807,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02617-2021-0001 Дата на публикуване: 22.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в ПГТТМ, гр. Казанлък – втори етап“
Прогнозна стойност: BGN 163 806,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0022 Дата на публикуване: 22.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Поддържане /превантивно, текущо и зимно/ и текущ ремонт на Общинска пътна мрежа (ОПМ) на Община „Тунджа”
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0008 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“- гр. Разград и на покрива на НЧ „Бузлуджа 2010“ – гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0036 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Кметство в село Пъстрогор, община Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 2 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0019 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД II“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 195 829,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0010 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция на улици на територията на община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 275 235,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02620-2021-0004 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ“ Предмет на ОП: Изпълнениe на СМР за обособяване на „STEM ЦЕНТЪР“ в Средно училище „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда
Прогнозна стойност: BGN 224 501,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0009 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция на общински пътища на територията на община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 590 098,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0018 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД I“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 247 029,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0017 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Основен ремонт на общински сгради  по 4 /четири/ обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 90 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2021-0007 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ВТОРИ ЕТАЖ ОТ МАСИВНА СГРАДА В С.КОНСТАНТИНОВО“
Прогнозна стойност: BGN 66 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0036 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещение в сградата на общинско предприятие „Мересев“ ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ №28, ет.2“
Прогнозна стойност: BGN 66 775,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2021-0010 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на територията на община Костенец“ по три обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 204 855,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00268-2021-0010 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Предмет на ОП: „Поддръжка и ремонт на сграден фонд и инсталации“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02030-2021-0008 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ Предмет на ОП: Преустройство и смяна на предназначението на сграда, предназначена за преместване на затворническо общежитие от открит тип „Керамична фабрика“ към затвора гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 1 347 301,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2021-0005 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Изграждане на пешеходен мост за връзка между ж.к. „Люлин“ и Западен парк – представителна част, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 268 722,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0012 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦA 5-TA, 12-TA И 13-TA В С.ЛОЗЕН, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”
Прогнозна стойност: BGN 117 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0011 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦА БРЕЗА, НЕЗАБРАВКА И ЕЛЕДЖИК В ГР.СЕПТЕМВРИ, ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ”
Прогнозна стойност: BGN 74 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02017-2021-0003 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: 3 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на покривни работи на Корпус „А” и „В” на III ОУ „Ангел Кънчев”, гр.Варна
Прогнозна стойност: BGN 101 411,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0016 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 441 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0012 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Инженеринг на сграда с мултифункционална зала, зала за свободното време и зала за рехабилитация на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – дневна грижа- вкл. авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 73 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0005 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Футболно игрище в ПИ с идентификатор 57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“
Прогнозна стойност: BGN 176 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0014 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТУКТУРА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 963 610,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0010 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО“
Прогнозна стойност: BGN 1 666 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2021-0007 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: Реконструкция, конструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Неделино– по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 040 183,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2021-0007 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Девня
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0024 Дата на публикуване: 21.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на публични и междублокови пространства по програма „Граждански инициативи 2020” чрез изграждане/ обновяване на площадки за игра и спорт на територията на община Хасково по три обособени позиции”.
Прогнозна стойност: BGN 113 903,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0010 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР – вертикална планировка около сградата на поликлиника гр. Божурище
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0009 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯТА НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С. ХРАБЪРСКО, ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00147-2021-0006 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в град Трън”
Прогнозна стойност: BGN 432 497,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2021-0004 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175” – етап IV (от о.т. 164 до о.т. 175)“
Прогнозна стойност: BGN 149 976,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0005 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО–РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ КЪМ ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК– УЛИЦА „СТАМБОЛИЙСКИ” ОТ ОК 427 ДО ОК 478 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА СЕЛО САДОВЕЦ””
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00499-2021-0005 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАСКОВО АД Предмет на ОП: Ремонт на Акушеро-гинекологично отделение към „МБАЛ-Хасково“ АД
Прогнозна стойност: BGN 334 490,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0013 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Извършване на дейности, осигуряващи безопасността и организацията на движение на пътни превозни средства и пешеходци на територията на Община Сливен
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2021-0009 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на сградата на ДГ „Щастливо детство“, застроена в УПИ IV -238, кв. 32, с адрес: ул. Нов живот № 13, гр. Твърдица, община Твърдица, област Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03054-2021-0002 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обособяване на STEM център „Център за експерименти, роботика и наука (ЦЕРН) в сградата на СУ „Константин Константинов“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 114 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02052-2021-0004 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка при СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 98 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0014 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 367 734,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0012 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЕКТ: ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В М.“ДРЕНСКИ РИД“ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68789.21.202 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА ГР.ДУПНИЦА, С НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК, ИСТОРИЧЕСКО МЯСТО, ОБЩИНСКА ПУБЛИЧНА СОБСТВЕНОСТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03791-2021-0001 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Ремонт на мини-футболно игрище в ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, гр. Николаево, общ. Николаево“
Прогнозна стойност: BGN 93 282,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0021 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И/ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА, ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ПЛЕВЕН И КМЕТСТВАТА БЕЗ САМОСТОЯТЕЛЕН БЮДЖЕТ В 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2021-0002 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на електрически преносни/разпределителни проводи/мрежи, разпределителни устройства и съоръженията към тях, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0009 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 114, гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 528 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01747-2021-0002 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи в помещения в Езикова гимназия „Иван Вазов“- гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 31 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0005 Дата на публикуване: 20.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – Айтос, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00530-2021-0032 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на покрив на сграда на ЦУ на НАП, гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №52, както и обновяване на помещения находящи се на 7 (последен) етаж в сградата
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0018 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране, авторски надзор и строеж на обект: „Подпорна стена за укрепване на десния бряг на р. „Туфча“ и улица между о.т. 193 и 196 в кв. 46 и 47“
Прогнозна стойност: BGN 532 625,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2021-0002 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Доставка, монтаж и довършителни работи на PVC дограма в бл. 37 на ХТМУ – Студентски град през 2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2021-0014 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на водопроводна мрежа на улица „Съединение“ от ос.т. 455 до ос.т. 464 в гр. Ивайловград, Община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0081 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Преустройство и промяна на предназначението на „Нежилищен обект с предназначение сграда за транспорт в Клуб на пенсионера“ в ПИ с идентификатор 68134.4086.1747, УПИ XXIII- за училище и трафопост, кв. 46, местност „кв. Горубляне“, район „Младост“
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2021-0004 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: “Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора, находящ се на ул. „Цар Калоян“ № 3, УПИ ІV, кв. 89 от плана на гр. Смядово“
Прогнозна стойност: BGN 733 336,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0030 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ПРИСТРОЙКА, НАДСТРОЙКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ XI, КВ.12, ПО ПЛАНА НА С. РИБНОВО, ОБЩ. ГЪРМЕН, ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 501 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04295-2021-0001 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив – вертикална планировка – Двор 1 и Двор 2
Прогнозна стойност: BGN 352 063,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2021-0004 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обекти общинска собственост на територията на Община Ситово по седем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 74 212,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00849-2021-0002 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – РУСЕ ЕООД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация на метална постройка в дворното пространство на ЦПЗ-Русе ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 126 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2021-0018 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура“ със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура на Община Свищов”; Обособена позиция № 2 „СМР на сгради общинска собственост и елементи на общинската инфраструктура, ползвани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити“
Прогнозна стойност: BGN 998 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2021-0006 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Девня – Подобект: Път VAR 1154 /VAR1132, Девня, кв. Повеляново – жп гара Повеляново/ – жп комплекс ЕАД – 850 м
Прогнозна стойност: BGN 673 737,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2021-0007 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Ремонт на ул. „Алеко Константинов“ в гр. Сливница
Прогнозна стойност: BGN 1 170 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0004 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш през 2021 г. и изпълнение на строително ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Текущ ремонт на улични и пътни настилки на територията на община Полски Тръмбеш, в т.ч.: 1.Текущ ремонт на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш; 2.Текущ ремонт на републиканската пътна мрежа в границите на гр. Полски Тръмбеш. Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-ремонтни работи по подготовка за експлоатация в зимни условия и поддръжка на пътни настилки при зимни условия на общински пътища на територията на Община Полски Тръмбеш, и на републиканската пътна мрежа в границите на гр. П.Тръмбеш
Прогнозна стойност: BGN 387 245,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0009 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКT: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЕКТОР 3, СГРАДА НА ДВЛУИ, С. РУСОКАСТРО, ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 28 210,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2021-0004 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Просвета – 1918“ – с. Каменец, община Пордим“
Прогнозна стойност: BGN 309 273,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0002 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради, собственост на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 288 352,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0067 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи за възстановяване на металните елементи и бетоновите повърхности на комин №1, Н=180 м.
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0034 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: “Укрепване и реконструкция на сградата на ЗРУ (закрита разпределителна уредба) 20 kV на ПС „Илиянци“, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, реф. № РРС 21-040
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0080 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Разширение на бул. „Ломско шосе” от кръговото кръстовище при метростанция „Ломско шосе” до Софийски околовръстен път, включително нов мост над ж.п. линията, район „Връбница” – Етап 1: участък от метростанция „Ломско шосе” до ул. „107”
Прогнозна стойност: BGN 9 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2021-0008 Дата на публикуване: 19.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за текущи ремонти на републикански, общински пътища и улична мрежа в община Шабла по обекти както следва: 1. Авариен ремонт на общински път DOB 3223 /I–9/, Горичане-Пролез; 2. Ремонт на улица „20-та“ – с. Крапец; 3. Текущ ремонт на ул. „17-та“, с. Крапец, общ. Шабла; 4. Текущ ремонт на ул. „1-ва“ и ул. „2-ра“, с. Езерец, общ. Шабла; 5. Текущ ремонт на ул. „7-ма“, с. Захари Стояново, общ. Шабла; 6. Текущ ремонт на ул. „Веслец“ и ул. „Несебър“, гр. Шабла, общ. Шабла; 7. Текущ ремонт на тротоарна настилка по ул. „Марица“, гр. Шабла, в отсечката заключена между ул. „Комсомолска“ и ул. „Кубрат“ 8. Текущ ремонт и поддържане на Републикански път III-901 „Шабла-Камен бряг-Каварна“, участък От км. 0+000 До км. 3+600 (гр. Шабла – ул. „Нефтяник“, ул. „Равно поле“)
Прогнозна стойност: BGN 473 975,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0020 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА РЕМОНТ НА СГРАДИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС, ПРЕЗ 2021 Г.“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 135 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2021-0007 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ремонт и мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда на кметство в село Главан”
Прогнозна стойност: BGN 266 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2021-0009 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Малко Търново“
Прогнозна стойност: BGN 291 346,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0065 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Подмяна на осветителни тела и монтаж на дефектнотокови защити и катодни отводители в електроразпределителните табла в ТП на НОИ – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0008 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Благоустрояване на централна градска част в гр.Ардино, общ.Ардино
Прогнозна стойност: BGN 587 649,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0029 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Корекция на част от дере между кв. 14 – кв. 15 и кв. 18 – кв. 19, с. Дебрен“
Прогнозна стойност: BGN 250 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0008 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Реконструкция на улици: „Топола“, „Дружба“, „Шипка“, „Цар Симеон“, „Ал. Стамболийски“, „Джемина“, „В. Боримечков“ в с. Антон, общ. Антон“
Прогнозна стойност: BGN 920 720,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2021-0007 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Укрепване и разширение на мост в с. Горна Митрополия, разположен на път PVN 1047 при км. 5+750“
Прогнозна стойност: BGN 480 398,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0020 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ И ПЕРАЛЕН БЛОК НА ДЕТСКА ЯСЛА „ЧАЙКА“, ГР. ПЛЕВЕН“ С АДМ. АДРЕС: ГР. ПЛЕВЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 159 412,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2021-0004 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Аварийни и спешни ремонти на пътни и тротоарни настилки на улици и елементи на градската инфраструктура, находящи се на територията на район “Централен” – Община Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0028 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни работи на приемна на МВР, гр. София, ул. „Шести септември“ № 29″
Прогнозна стойност: BGN 41 342,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0026 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: Основен ремонт на промишлена канализация в ОЦ „Люлин“
Прогнозна стойност: BGN 168 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2021-0013 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на електрооборудване, оборудване за автоматизация и спомагателни системи и инсталации за нова заместваща отоплителна централа Север
Прогнозна стойност: BGN 1 534 175,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0024 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и оборудване на помещения за абонатни станции на високоетажна жилищна сграда, състояща се от пет секции – A, B, C, D и Е, с магазини и подземни гаражи на две нива“, находящ се в УПИ I-1738 – ЗА ЖС, общ. обсл. подз. гаражи и ТП, кв. 23А, ПИ с идентификатор 68134.803.1738 по КК и КР, м. „Дианабад“, район „Изгрев“ – СО, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 76 340,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0023 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатна станция за „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“, находяща се в УПИ VIII- 23, 24, „за ЖС“, ПИ с идентификатор: 68134.513.607, кв. 22, м. „ГЛАВЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР – Зона В 17“, ул. „Охрид“ № 38, СО – район „Сердика“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 72 358,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06016-2021-0001 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на Професионална гимназия по текстил и кожени изделия, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 98 956,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0018 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 9-та в с.Попгруево“
Прогнозна стойност: BGN 116 012,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0029 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на нова детска градина в кв.103, Централна градска част, гр. Русе, 63427.2.436, УПИ-436-за детска градина, кв. 103, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Дондуков-Корсаков“ №3“
Прогнозна стойност: BGN 2 614 630,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0079 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Укрепване, почистване и освежаване на елементите на фасадата на централната административна сграда на Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 289 691,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0035 Дата на публикуване: 18.05.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Изпълнение на инвестиционни проекти по канализационната мрежа, включително реконструкция на части от водопроводната мрежа в техния обхват – зона Юг и зона Север
Прогнозна стойност: BGN 26 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01049-2021-0001 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАКРЕШ Предмет на ОП: Ремонт на улици и сгради на територията на община Макреш
Прогнозна стойност: BGN 223 742,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04525-2021-0003 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: 122 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в двора на 122. ИОУ „Николай Лилиев“, гр. София “
Прогнозна стойност: BGN 64 752,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0027 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЛАВНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ III И IV, С. УСТИНА”
Прогнозна стойност: BGN 1 299 272,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2021-0018 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци, на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции – позиция – строителство – Изграждане на клетка 1 на ново депо за съхранение на неопасни отпадъци
Прогнозна стойност: BGN 950 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0058 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покрива на подстанция „2Б“
Прогнозна стойност: BGN 42 523,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0038 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: ,,Инженеринг – проектиране и изпълнение на дейности по укрепване на свлачищно – срутищен участък над път BLG 2061 (I-1) Благоевград (Бистрица- лет. Бодрост – м. Картала)“
Прогнозна стойност: BGN 3 906 028,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0011 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Корекция на речно корито на р. Крива в гр. Нови пазар II етап „
Прогнозна стойност: BGN 1 405 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00213-2021-0005 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ гр. Лозница“
Прогнозна стойност: BGN 1 130 768,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0037 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на помещение, находящо се на ул. „Васил Априлов“ № 26, гр. Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 9 289,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2021-0006 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект “Частична подмяна на водопроводната мрежа в с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево”
Прогнозна стойност: BGN 282 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01803-2021-0001 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ В СГРАДАТА НА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, ГР. ПАЗАРДЖИК“
Прогнозна стойност: BGN 1 192 448,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2021-0003 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с.Василовци и с. Крива бара, община Брусарци“
Прогнозна стойност: BGN 933 433,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2021-0003 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: Ремонт и асфалтиране на улици в населените места на територията на общината от капиталовата програма за 2021 година по обекти
Прогнозна стойност: BGN 488 076,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0064 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – гр. ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Ремонт на фасада на административната сграда на ТП на НОИ – Търговище“
Прогнозна стойност: BGN 2 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0006 Дата на публикуване: 17.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: ”Ремонт на покрив и фасади на обществено обслужваща административна сграда, находяща се на ул. „Добротица“ №27, гр.Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 130 326,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03287-2021-0001 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на съществуващо помещение в сградата на ППМГ „Академик Никола Обрешков“ за изграждане на „Център по природни науки, изследвания и иновации“.“
Прогнозна стойност: BGN 118 817,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06113-2021-0002 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в „Професионална гимназия по транспорт“, гр. Дупница“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 160 769,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0018 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Основен ремонт на „Границка кула“, в УПИ XII-349, кв.33 по плана с. Граница“
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0065 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Обновяване на инфраструктура в района на пресипка 15
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2021-0014 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0017 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Прилагане на план за регулация и застрояване в м. „Хисарлъка“, землище на гр. Кюстендил в обхвата на ПИ 41112.525.4471 и кръстовище към о.т.1561 с изграждане на кръстовище, улица и паркинг“
Прогнозна стойност: BGN 281 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2021-0008 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Подмяна на улични осветители на територията на Община Тетевен с нови светодиодни (LED) осветители и инсталиране на система за енергиен мониторинг на уличното осветление“
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06138-2021-0001 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В УПИ 328, КВАРТАЛ: 35, ПАРЦЕЛ: II, С. ПАНИЧЕРЕВО, ОБЩ. ГУРКОВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА“
Прогнозна стойност: BGN 75 510,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0017 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина „Еделвайс“, с.Брезница, Община Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 910 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0009 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Извършване на СМР/СРР на обект: ,,Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в Детска градина ,,Мир“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 187 288,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01747-2021-0001 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на част от етаж на Езикова гимназия „Иван Вазов” – гр. Пловдив и приспособяването му в STEM център – „Център за природни науки, изследвания и иновации“
Прогнозна стойност: BGN 66 515,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0013 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: “Изпълнение на СМР за обекти на територията на Община „Марица“,както следва: 1.Ремонт на Кметство в село Динк;2. Ремонт на Кметство в село Скутаре;3. Ремонт на Кметство в село Рогош;4. Ремонт на съблекалня на стадиона в село Ясно поле;5. Ремонт на административната сграда на Община „Марица“;6. Ремонт на Кметство в село Манолско Конаре;7.Ремонт на покрива на кухня към ЦДГ село Войсил ;8.Ремонт на покрив на трапезария към ОУ село Костиево;9.Ремонт на покрив на ЦДГ-стара сграда в село Войводиново;10.Ремонт на покрив в ЦДГ село Трилистник;11. Ремонт на покрив на читалище в село Костиево;12. Ремонт на покрив на читалище в село Войсил;13. Ремонт на рампа в ЦДГ село Войводиново;14.Ремонт на санитарен възел в Пенсионерски клуб в село Маноле;15. Ремонт на покрив на съблекалня на стадион в село Радиново;16. Ремонт на санитарен възел в ЦДГ село Маноле;17.Ремонт на физкултурен салон в ЦДГ село Костиево;18. Ремонт на ЦДГ село Скутаре“.
Прогнозна стойност: BGN 259 097,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01636-2021-0004 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ЗАЛА ЗА ХОРЕОГРАФИЯ И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГР. ШУМЕН“
Прогнозна стойност: BGN 250 147,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0012 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция и ремонт на градски стадион „Петър Парчевич“, кв. Секирово, гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0006-С01 от 05.01.2021 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 37 259,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0017 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Допълнителни работи за изграждане на паметник и ремонт на междублокови пространства към площад „Старият дъб“ гр.Тервел“
Прогнозна стойност: BGN 30 276,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0011 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: Преустройство на сектор за водолечение на отделението по Физикална и рехабилитационна медицина в МБАЛ „Д-Р Теодоси Витанов“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 78 302,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0007 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт на улица „14-та от ос.т.79-80-76“ в с.Динката по плана на с.Динката, общ.Лесичово “.
Прогнозна стойност: BGN 211 705,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2021-0006 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Основен ремонт на улица „24-та от ос.т.75 до ос.т.79“ в с.Динката по плана на с.Динката, общ.Лесичово“
Прогнозна стойност: BGN 257 601,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2021-0008 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Реконструкция водопроводна мрежа с. Варвара, Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 1 191 370,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0024 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ВАРНА – НЧ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ 1928″ – саниране на конструкция, ВиК и електрически инсталации; въвеждане на основни мерки за достъпност, пожарна безопасност и енергийна ефективност“
Прогнозна стойност: BGN 579 679,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0036 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. “, „Васил Априлов“ (о.т. 107 – о.т. 125)
Прогнозна стойност: BGN 351 494,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2021-0033 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Изпълнение на инвестиционни проекти по водопроводната мрежа на територията на Столична община – Зона 1, 2 и 3
Прогнозна стойност: BGN 26 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2021-0009 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр.Априлци” по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 – Етап 2 „Реконструкция на водопроводна мрежа до НВ „Събевци” в ПИ 52218.815.334 , НВ „Почивни станции Острец” в ПИ 52218.811.378 и НВ „Ново село” в ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ”Острец” и м.Боевци в ПИ 52218.853.59” Обособена позиция № 2 – Етап 4 „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул.”Васил Левски” , кв.Ново село, ул.”Зора” , кв.Зла река“
Прогнозна стойност: BGN 4 161 310,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0005 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „Максим Райкович“ гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 94 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00100-2021-0006 Дата на публикуване: 14.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРАВЕЦ Предмет на ОП: „Реализиране на проект за обект: Реконструкция и промяна на предназначението на МС (общежитие) в ДГ „Индира Ганди“ – филиал с. Разлив по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 484 260,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01772-2021-0002 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на СМР за изграждане на STEM център в Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Хасково”
Прогнозна стойност: BGN 121 259,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0010 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2021 г. по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 420 309,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00574-2021-0015 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Благоустрояване на част от терена на Технически университет – Габрово, вкл. паркинг, южно от Учебен корпус №1“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 228 598,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0001 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Ремонт на част от улична мрежа на гр. Сунгурларе по подобекти“
Прогнозна стойност: BGN 187 480,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00913-2021-0003 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОРДИМ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2021 година – преасфалтиране на уличната мрежа в община Пордим и Републикански път PVN 3402
Прогнозна стойност: BGN 289 504,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0009 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Основен ремонт на общинска сграда с предназначение кметство и читалище с.Одърци, община Добричка по проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 117 741,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0032 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Реконструкция канализация ул. „Асен и Петър“ гр. Троян – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 26 745,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2021-0028 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Съоръжение за укрепване на десния бряг на дере, в землището на гр. Кресна, за участък от Транзитния Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700”
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2021-0005 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Ремонт и модернизация на Кметство с. Кошов, община Иваново, област Русе по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 146 193,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2021-0014 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на обекти общинска собственост“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 99 237,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04231-2021-0003 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: 120-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Г.С. РАКОВСКИ“ Предмет на ОП: Извършване на строителни дейности в сградата на 120-то ОУ „Г.С. РАКОВСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 72 798,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00653-2021-0002 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „Д-Р ВАСИЛ БЕРОН“ Предмет на ОП: „Изграждане на училищен STEM център“ за нуждите на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр. Велико Търново по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
Прогнозна стойност: BGN 132 330,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2021-0014 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари, улици и общински пътища на територията на община Исперих“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 668 391,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2021-0008 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на област Силистра и област Русе
Прогнозна стойност: BGN 2 176 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 02582-2021-0001 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СТЕФАН КАРАДЖА“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и саниране на сградата на учебно-производствената база на ПГ „Стефан Караджа“, гр. Елхово
Прогнозна стойност: BGN 190 379,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0095 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Вертикална планировка на площадка за съхранение на водорасли, листа и други, генерирани при водовземното от река Дунав
Прогнозна стойност: BGN 114 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0016 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основно обновяване на спортна площадка, находяща се в североизточната част на двора на ЕГ „Д-р Петър Берон“ гр. Кюстендил, ПИ 41112.504.81“
Прогнозна стойност: BGN 131 758,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0006 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел”
Прогнозна стойност: BGN 508 232,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02490-2021-0002 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на ПГ по лека промишленост и туризъм Казанлък
Прогнозна стойност: BGN 122 401,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0028 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Изграждане на осветление по главен път I-2 „Русе-Разград“ до кръстовище за гр. Кубрат и кв. Средна кула, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0027 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Проектиране и строителство на обект „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ПАРТЕРНИЯ ЕТАЖ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР–63427.4.609.1, гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №20 за СЪЗДАВАНЕ на ОБЩЕСТВЕНА ПЕРАЛНЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 104 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0026 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на строеж: „Благоустрояване на бл. „Енергетик 1“ и бл. „Енергетик 2“, в т. ч. изграждане на паркинг“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2021-0005 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Основен ремонт, преустройство и пристройка на асансьор на обществена сграда за социално – здравни услуги – етап 1 и етап 2“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 224 996,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2021-0002 Дата на публикуване: 13.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с.Владимирово – IV етап, община Бойчиновци ”
Прогнозна стойност: BGN 1 024 215,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02626-2021-0005 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: 18-ТО СУ „УИЛЯМ ГЛАДСТОН“ Предмет на ОП: “Текущ ремонт в Японско-български образователен център за културен обмен на 18.то СУ „Уилям Гладстон“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 267 151,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0005 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Ремонт на тенис корт в градски стадион в гр. Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 69 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02490-2021-0001 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: Ремонт на покрив на ПГ по лека промишленост и туризъм
Прогнозна стойност: BGN 122 401,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0006 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Текущ ремонт на улици и пътища на територията на община Червен бряг по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 422 016,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0033 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи по проект: „Охранителен канал „Лозенец“ в град Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 5 740 298,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2021-0006 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ НА СГРАДА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01463-2021-0002 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „АРХИВИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Подобряване условията на труд и административното обслужване на граждани в административните сгради на дирекция „Държавен военноисторически архив” – Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 62 368,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00416-2021-0001 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАМАДА Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА НА УЛ. ДОБРИ ЧИНТУЛОВ, ГР.ГРАМАДА, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.СЕДЕМНАДЕСЕТА С.ТОШЕВЦИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ. ЧЕТВЪРТА С.МЕДЕШЕВЦИ, ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛ.ОСЕМНАДЕСЕТА С.СРАЦИМИРОВО ГАРА СРАЦИМИР , ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЪТНА И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА В ПИ 17645.502.6 ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ С НТП ЗА ВТОРОСТЕПЕННА УЛИЦА ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 211 750,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06134-2021-0001 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Реставрация и консервация на национална недвижима културна ценност Хаджи Ангелова къща, гр. Търговище – втори етап – Консервация и реставрация фасади“
Прогнозна стойност: BGN 144 063,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00064-2021-0006 Дата на публикуване: 12.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ Предмет на ОП: „Възстановяване на подпорна стена и водосток под УПИ ІІІ и УПИ ІV кв. 57, гр. Чепеларе“.
Прогнозна стойност: BGN 147 670,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2021-0007 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол“
Прогнозна стойност: BGN 7 118 875,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0028 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Благоустрояване и изграждане на урнови стени в Централен гробищен парк, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 260 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0027 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ОБЕКТ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ“ ПО ПРОЕКТ „РИМ-ГАБРОВО – ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕЖИВЯВАНЕ“ ДОГОВОР № 378-ФС-20/29.04.2020 Г., ФГР СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И ДОГОВОР № BG16RFOP001-6.002-0009-С01/18.06.2020 Г., ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 937 654,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0035 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, светофарни уредби и други елементи, като предпазни парапети и всякакво друго крайулично и крайпътно оборудване, свързано с организацията и безопасността на движението на територията на община Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2021-0007 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 82 280,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0009 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА „ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН“
Прогнозна стойност: BGN 110 648,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2021-0004 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.“
Прогнозна стойност: BGN 88 177,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0009 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО”
Прогнозна стойност: BGN 66 799,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0013 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ПАВЛИКЕНИ – ІІ ЕТАП, ПОДЕТАПИ ІІ.1, ІІ.2, ІІ.4 И ІІ.5“
Прогнозна стойност: BGN 3 319 956,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0007 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Укрепване на коритото на р. Луда Яна в регулационните граници на гр. Панагюрище IV – Етап от км. 2+022 до км 3+001.83 по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Укрепване на коритото на р. Луда Яна – Подетап от км 0+094.70 до км 195.62 с дължина 100.93 м; Обособена позиция № 2 – Укрепване на коритото на р. Луда Яна – Подетап от км 0+195.620 до км 0+293.51 с дължина 97.89 м“.
Прогнозна стойност: BGN 2 144 566,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0051 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: Детска градина за шест градински групи от 3 до 6 г. на целодневно обучение, гр. Пловдив, район Южен, с административен адрес: ул. „Константин Геров“ № 47, поземлен имот с идентификатор 56784.531.650 по КККР на гр. Пловдив, находящ се в УПИ II-детска градина, в кв.72 по плана на кв. „Христо Ботев – юг“, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 180 338,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04030-2021-0001 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА – РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД И ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“, ГР. РАЗГРАД“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0015 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Изграждане на улица в с. Вратца от главен път „I- 6“ –Кюстендил-ГКПП Гюешево до о.т.5-в“
Прогнозна стойност: BGN 127 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00901-2021-0001 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Д – Р ИВАН ТЕМКОВ – БУРГАС ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и строителство за изграждане инсталация за захранване с компресиран природен газ, подмяна на котел и преработка на отоплителна инсталация в „Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас“ ЕООД.“
Прогнозна стойност: BGN 122 090,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0026 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ ГРУПА СЕЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО – ДУМНИЦИ, ГАЙТАНИ, ПРАХАЛИ, ГЛЕДАЦИ, МРАХОРИ, ЧАВЕИ, ПЕЦЕВЦИ, ЗЛАТЕВЦИ, МИЛКОВЦИ, ЛОЗА, ПЕТРОВЦИ, АРМЕНИТЕ, ЗДРАВКОВЕЦ, ВЛАЙЧОВЦИ, ДРАГАНОВЦИ, МУЗГА И ЯВОРЕЦ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. ГАБРОВО”
Прогнозна стойност: BGN 4 163 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0005 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: ”Изпълнение на инженеринг /проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР/ за „Ремонт и реконструкция на обществена сграда за административно обслужване и дейности на пенсионерски клуб гр. Левски”
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0008 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Извършване на СМР/СРР на обект: ,,Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в Детска градина ,,Мир“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 187 288,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0005 Дата на публикуване: 11.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец -2021год”
Прогнозна стойност: BGN 283 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01946-2021-0001 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ВИТОША“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни дейности по възстановяване и ремонт на съществуваща туристическа инфраструктура, находяща се на територята на Природен парк „Витоша”, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Ремонт на алейна мрежа и прилежаща инфраструктура Обособена позиция № 2 – Възстановяване и почистване на езера
Прогнозна стойност: BGN 109 714,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0014 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 7 броя изкуствени водоизточници по проект „Съвременни мерки за борба с горските пожари в община Своге“
Прогнозна стойност: BGN 372 533,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0026 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи за обект: „Преустройство на обслужваща сграда в УПИ VI-детска градина, кв.75, село Брестник в детски ясли“
Прогнозна стойност: BGN 119 791,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0007 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня при възникване на необходимост“.
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2021-0003 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ -УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩЕ – II ЕТАП“ в землището на с.Флорентин общ. Ново село, обл.Видин.
Прогнозна стойност: BGN 275 380,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00279-2021-0002 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕГОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Брегово – Рехабилитация на ул. „Тимок“ в гр. Брегово, Рехабилитация на ул. „Ернст Телман“ в гр. Брегово, Рехабилитация на ул. „Хан Аспарух“ в гр. Брегово, Рехабилитация на ул. „Панайот Хитов“ в гр. Брегово, Рехабилитация на ул. „Патриарх Евтимий“ в гр. Брегово, Рехабилитация на ул. „Роза Люксембург“ в гр. Брегово, Реконструкция и рехабилитация на улица „Георги Димитров“ в с. Гъмзово“
Прогнозна стойност: BGN 1 320 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2021-0004 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Ремонт на коридор на трети етаж в корпус А на 27 СУ „Акад. Г. Караславов“, ж.к. „Люлин“ – 6 м.р., гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 10 089,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2021-0024 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт и смяна на предназначение на част от сграда на СБАГАЛ – Варна, предоставена за ползване на Медицински университет -Варна“
Прогнозна стойност: BGN 366 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезани

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2021-0004 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2021г. и текущ ремонт на паркинг пред блок „Лилия“ в гр. Белене.
Прогнозна стойност: BGN 132 367,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0026 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: РЕМОНТ СГРАДИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА НА ЖП ГАРА АЙТОС
Прогнозна стойност: BGN 1 098 699,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0010 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изграждане на нов довеждащ водопровод в трасето на съществуващ водопровод от каптаж „Пещта” до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца
Прогнозна стойност: BGN 2 820 014,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0012 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ТРОТОАРИ НА УЛ. „СОЛУНСКА” И УЛ. „ЕЛ ТЕПЕ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 279 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0011 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на покрив на жилищна сграда на три етажа, находяща се в УПИ XIV, кв.49, по плана на с.Коларово, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0017 Дата на публикуване: 10.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Основен ремонт музейна сбирка и читалище „Дора Габе“ 1940, село Дъбовик по проект: „Развитие и популяризиране на общото наследство“, BSB1010 по Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014-2020“. Договор № MLPDA 68649/13.05.2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 311 468,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0017 Дата на публикуване: 07.05.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране – техническо обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 3 и 4 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти; изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с изпълнението на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по процедура за безвъзмездна помощ „Култура и спорт в училище“ по приоритетна ос 3, компонент 2 – „Спортни училища“ – Спортно училище „Юрий Гагарин”, гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 584 066,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0001 Дата на публикуване: 07.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) „РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН “, Поръчката е разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Ремонт на улици в с. Кунино, с. Долна Бешовица, с. Стояновци, с. Камено поле и с. Хубавене“ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Ремонт на улици гр. Роман , с. Синьо бърдо, с. Курново, с. Струпец“
Прогнозна стойност: BGN 151 197,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0060 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покрива на административната сграда на предприятие „Язовири и каскади“ – проектиране и изпълнение“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0031 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Ремонт и подготовка за експлоатация при зимни условия на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 419 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01222-2021-0002 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за реализиране на строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО НА ТРИ СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБИНЕТА И КОРИДОР В STEM ЦЕНТЪР В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. ТРОЯН“
Прогнозна стойност: BGN 102 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0012 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ФАСАДА И ПРИЛЕЖАЩИ ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ“
Прогнозна стойност: BGN 178 328,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04238-2021-0001 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обособяване на иновативен STEM център по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в СУ „Васил Левски“ в гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 66 504,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2021-0004 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Изграждане на физкултурен салон в ЦДГ „Чайка“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 299 984,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2021-0012 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) – реконструкция на канализационни мрежи на гр. Добрич по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03045-2021-0001 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обособяване на иновативен STEM център по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 95 496,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0006 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на улици и изграждане на тротоари в с. Баня, с. Попинци и с. Левски, община Панагюрище“ по три обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 080 660,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02500-2021-0001 Дата на публикуване: 05.05.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И ХРАНЕНЕ „РАЙНА КНЯГИНЯ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Учебни зали на ПГОХ “Райна Княгиня” – надстройка и пристройка в УПИ I 3550 от кв. 8301 по плана на гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 945 484,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2021-0011 Дата на публикуване: 04.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч по проект: „Преустройство на сградата на Младежки дом Ловеч, за младежки дейности, музейни дейности и дейности на Община Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 3 392 463,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0034 Дата на публикуване: 04.05.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“;
Прогнозна стойност: BGN 1 011 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0019 Дата на публикуване: 04.05.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София
Прогнозна стойност: BGN 291 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура