Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979673)
Възложител: Община Враца
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . “Сениче, гр. Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979670)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-2 – “Реконструкция на разпределителен топлопровод от топлофикационна камера № 14 – 20, находяща се в зелената площ пред блок 350, по ул. „ген. Радко Димитриев“ до топлофикационна камера № 14 – 20 – 47 и топлопроводните отклонения към него за блокове №№ 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 356, 356А и 358, ж.к. Младост – 3””

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979666)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-1 – “Реконструкция на топлопровод от К III М-14, находяща се до кръстовището на ул. „Акад. Румен Цанев“ и ул. „Филип Аврамов“ по ул. „Филип Аврамов“, ул. „Д-р Николай Николаев“ и ул. „Бъднина“ за захранване на бл. №№336, 328, 329, 330А, 330, ОДЗ 59, ОДЗ 56, бл .№№327, 322, 323A, 323, ж.к. „Младост 3″”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979646)
Възложител: Община Шабла
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00997-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в община Шабла с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979642)
Възложител: „Национална Електрическа Компания“ /НЕК/ ЕАД
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00026-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на оптична свързаност ВЕЦ „Сестримо“ – ПАВЕЦ „Белмекен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979591)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА КЛЕТКИ 2 И 3 НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ-КЪРДЖАЛИ И ОБСЛУЖВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА НА КЛЕТКИ 2 И 3“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979582)
Възложител: Община Челопеч
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00631-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Текущи ремонтни дейности на обекти собственост на община Челопеч по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979550)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00662-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт и оборудване на Второ основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Раднево

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979544)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни работи на дворно пространство на ОУ „Св. Климент Охридски“ към сграда на ул. „Граф Игнатиев“ №14“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979537)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: ”Основен ремонт сграда на стадион в гр. Севлиево.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979485)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА в УПИ VIII-219,училище и детска градина, от кв.18, по плана на село Радиново, Община „Марица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979606)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 29.05.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на улици и пътища, община Ловеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979380)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Ръчно изкърпване на настилки със студена асфалтова смес“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979255)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР 2500м3 до ПС III подем, гр. Първомай“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979475)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за обект: “ Изграждане на парково осветление на зона за обществен отдих „ПАРК ДИМАНА ДАНЕВА“, по плана на гр. Харманли, Община Харманли „

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979456)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на ж.к. ”Оптикоелектрон” II, кв.145, гр. Панагюрище” – Етап II

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979412)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на пожароизвестяване и ел. инсталации в градска библиотека, гр. Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979397)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0028
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на беседка в местността „Трите чучура“, с. Правдолюб, общ. Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979387)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Мездра към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на сграда- гараж собственост на ТП – ДГС Мездра”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979384)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обекти, общ. собственост – старо кметство в с. Тимарево, парк в с. Тимарево, кметство и здравна служба в с. Висока поляна и спортна площадка в с. Каменяк.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979373)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: ДОВЪРШВАНЕ НА СГРАДАТА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“, КВ.ДОЛНИ ВОДЕН, ГР.АСЕНОВГРАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979371)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00233-2020-0036
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на дежурен пункт – административна сграда, гараж дрезини и склад на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) гр. Шумен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979365)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. ГУРКОВО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979349)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ, КОРЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО НА Р.ЛАЗОВА В ГР.ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО – ИЗГРАЖДАНЕ НА УКРЕПВАЩА ПОДПОРНА СТЕНА”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979342)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979341)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00580-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯ, към СУ „Отец Паисий”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979335)
Възложител: Община Криводол
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00671-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в гр. Криводол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979325)
Възложител: Община Балчик
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00479-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за СМР на обект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време в кв. „Балик“, УПИ I, кв. 1157, гр. Балчик

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979313)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Мездра към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Осигуряване на достъп до обекти за добив и продажба на дървесина за нуждите на ДГС Мездра”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979307)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0027
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на стария пешеходен мост в с. Бял извор, общ. Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979297)
Възложител: Община Никола Козлево
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 01387-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на общински улици“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979284)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Търговище
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0027
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на административни сгради на ТП на НОИ – Търговище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979261)
Възложител: Община Вълчи дол
Получен на: 28.05.2020 г.
Преписка: 00160-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на обект: „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978737)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979239)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-11- Реконструкция на топлопровод от камера №Л – 17 на ул. „Фредерик Жолио Кюри“ по ул. „Константин Кисимов“ до камера №Л – 17 – 3 по ул. „Елемаг“ до АС на „Аудиотехника“ на бул. „Самоков “ № 60 и топлопроводни отклонения за „Интерпред“ и бл. 302, 303, 304 жк. „Изгрев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979237)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-10 – Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера № III M – 14 – 1 за бл. 340, 341, 342 и ТОА „Младост“ и от камера № III M – 14 – 2 за бл. 332,333,334 и 335 – ж.к. „Младост -3““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979232)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-9 – Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 12 – Д12 на ул. „Проф. Стоян Киркович“ /ул. „31 януари“/ за бл. 35,36 и 38 в кв. 5 и резиденция на КНДР в кв. 4, от камера №СГ – 12 – Д13 за бл. 42,43,44 и 45 в кв. 4 – жк. „Дървеница“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979230)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-II-8 – “Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 12 – Д9 и камера №СГ – 12 – Д10 – ж.к. „Дървеница“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979228)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: СМР на обект : „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“ по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M10P002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979222)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: “М16-II-7 – Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 12 – Д7 на ул. „Проф. Стоян Киркович“ /ул. „31 януари“/ за ОДЗ, бл. 15 и 16 в кв. 7 и за бл. 10,11,12 и 13 в кв. 16 и кв. 19 – жк. „Дървеница“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979216)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: М16-II-4 – “Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера №СГ – 10 на ул. „Трайко Станоев“ до Център по онкология, Дом за стари хора и бл. 2 – жк. „Дървеница“”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979158)
Възложител: Община Борино
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00754-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Интегрирана ВиК система и ПСОВ с. Борино, община Борино, област Смолян“ II етап .

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979079)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0051
Процедура: Публично състезание
Име: Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979077)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0050
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – северен клон в две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979059)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на обреден дом в гр. Ардино и ремонт на обществена тоалетна в общински пазар гр. Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (979057)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (979047)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00449-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улица „Г. С. Раковски” от О.Т.75 до О.Т.450 и част от улица „Стара Планина” от О.Т.169 до О.Т.175, гр. Омуртаг“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (979037)
Възложител: Българска академия на науките /БАН/
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 01175-2020-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. „15 ноември” № 1“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978992)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00239-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на битови канализации в с. Лале, с. Синделци, с. Нановица и с. Карамфил Община Момчилград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978985)
Възложител: Община Опака
Получен на: 27.05.2020 г.
Преписка: 00890-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддържане (превантивно, текущо и аварийно – възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт/ рехабилитация/ и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Опака и общински пътища, стопанисвани от Община Опака“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978968)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-III-4 Реконструкция на топлопровод по ул.“Природа“ от камера К№К-II-К-1 до камера К№КII-K-16 -/ смяна на диаметър Ду400 на Ду500/ и отклонение от камера К№К-II-К-15 за бл. 213, отклонение от камера К№К-II-К-3 за бл.223А, ОДЗ 8, отклонение от камера К№К-II-К-1 за ОДЗ 8 и отклонение от съществуващо трасе по ул. „Пчела“ за 20-та поликлиника -жк. Борово“, р-н Красно село““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978964)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-3: Реконструкция на топлопроводни отклонения от камера К-III-7-47-08 на ул. „Цар Иван Александър“ до блокове 300, 301, 302, клуб, 303, 303Б и 303В, 307 и 306 вх. А и вх. Б – ж.к. „Св. Троица“, р-н „Илинден““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978962)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „М16-IV-7: Реконструкция на топлопровод от камера №К82-5 до бл. 1, 2 и 37 в ж.к. „Свобода“, гр. София, р-н „Надежда““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978938)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на два броя паркинги, прилежащи на ул. „Сергей Румянцев”, гр. Мизия, област Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978935)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Стара Загора
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на покрив и подход за инвалиди в административната сграда на ТП на НОИ-Стара Загора, находяща се в гр. Казанлък, ул. Сан Стефано №11

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978920)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Разширение на канализационна мрежа за дъждовни води, ВВМ, ВВМ за поливна вода и ВВМ за минерална вода

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978871)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Обновяване на парк за широко обществено ползване в гр. Ардино, община Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978818)
Възложител: Национален осигурителен институт /НОИ/
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на централна модулна климатизация в сградата на ЦУ на НОИ – блок „В“ (високо тяло)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978811)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00244-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978799)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улици на територията на град Сандански и част от населени места в община Сандански

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978785)
Възложител: 44-то Средно училище – Неофит Бозвели, гр. София – /Старо наименование – 44-то средно общообразователно училище /СОУ/ – Неофит Бозвели, гр. София/
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 03089-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-ремонтни и монтажни работи за подобряване на образователната среда в 44. СУ „Неофит Бозвели“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978754)
Възложител: Община Батак
Получен на: 26.05.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Двадесет и първа“ с. Фотиново, общ. Батак

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978684)
Възложител: Община Казанлък
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00119-2020-0009
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително-монтажни работи по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978651)
Възложител: Община Нова Загора
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00069-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на община Нова Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978630)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0027
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE),договор BG05M2OP001-1.003-0002-С01 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978602)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на улици в община Костенец“ по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978474)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – в землище на с. Гарван, община Габрово: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978464)
Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 01224-2020-0029
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978374)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) Раднево – Реконструкция водопроводна мрежа и довеждащ водопровод: Обект 9: Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа на гр. Раднево; Обект 10: Външен довеждащ водопровод от водна кула „Ковач“ до РШ „Знаменосец“ за гр. Раднево “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978229)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Сливен
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 01075-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, вкл. мерки за ефективност на гр. Нова Загора, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978725)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00041-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2020 година“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978707)
Възложител: Община Сандански
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00572-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР за изграждане на нова сграда на читалище в с. Поленица и ремонт и доизграждане на настилките на прилежащата му алейна мрежа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978699)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00038-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И КРР В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ „РЕМО „ЕТЪР“- МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014 – 2020 Г. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (978693)
Възложител: Топлофикация – София АД
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00277-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за обект: „М16-I-12 – “Реконструкция на главно стебло на V-та Градска топломагистрала в участъка

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978639)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00035-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: Реконструкция и оборудване на СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978618)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР на обект: „Укрепване и възстановяване на пътен мост на река Марица на бул. „Стефан Стамболов“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978607)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00035-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: Изграждане на довеждащ водопровод до село Голяновци, ремонт на помпена станция и напорен резервоар 500 m3 за село Драговищица и село Голяновци, община Костинброд

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978605)
Възложител: Община Тервел
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00110-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА БЛОК 1 – ОБЩИНСКИ В ГР.ТЕРВЕЛ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978535)
Възложител: Община Трън
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА В ОБЩИНА ТРЪН ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978532)
Възложител: Община Трън
Получен на: 22.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт покрив спортна зала- гр. Трън”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978510)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Асфалтиране на улици на територията на община Мирково по 3 (три) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978503)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00535-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: Обособена позиция №1: „Изграждане на поливна система на градски стадион в град Радомир“; Обособена позиция № 2: „Изграждане на козирки на градски стадион, гр.Радомир“; Обособена позиция № 3: „Изграждане на детска площадка в ж.к „Арката“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978487)
Възложител: Община Враца
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (в.т. число проектиране във фаза “Технически проект“, авторски надзор и СМР) за обект: „Укрепване на свлачище срег. № VRC 10.12259.01. над ул. „Черни Дрин“ гр. Враца (под водоем „Среченска бара“)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978448)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Кърджали
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул. „Раковска“ №4 с Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978440)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улична и пътна мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978437)
Възложител: Община Сливо поле, област Русе
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00701-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР ПО ОБЩИНСКАТА УЛИЧНА МРЕЖА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978348)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на спортен комплекс – басейн в УПИ IX, кв. 24, гр. Сливница

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978345)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 21.05.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища в община Севлиево”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977789)
Възложител: „Метрополитен“ ЕАД – София
Получен на: 18.05.2020 г.
Преписка: 00423-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Строителство на временен паркинг при метростанция (МС)16 от ул. Монтевидео до ул. 716

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978232)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт и реконструкция на сградата на Общинска администрация в гр. Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978221)
Възложител: Община Своге
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978197)
Възложител: Столична община – Район „Сердика“
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 01271-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на физкултурен салон и подпорна стена към ПГИИ „Проф.Николай Райнов“, на територията на СО-район „Сердика“, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978162)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 01139-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на обект „Ремонт на улична мрежа на територията на община Георги Дамяново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978130)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978116)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. „СТОЯН ДЖАНСЪЗОВ”,ГР. АСЕНОВГРАД – ОТ УЛ. „ШИПКА ДО НОВ АСФАЛ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978082)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Отводнителни мероприятия за предотвратяване на наводнения на прилежащи имоти по ул.5-та, ул.6-та, ул.8-ма, ул.9-та, ул.28-ма, ул.29-та, ул.30-та, ул.31-ва, ул.33-та, ул.34-та, ул.35-та, ул.36-та, с. Костиево, Община Марица, Област Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978076)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 20.05.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978013)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 19.05.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на покрив на СУ “Христо Смирненски“, с.Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (978009)
Възложител: Община Сърница
Получен на: 19.05.2020 г.
Преписка: 05223-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор ) на обект: Ремонт на тротоарни площи ул. „Свобода“ в град Сърница

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977910)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 19.05.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977814)
Възложител: Столична община – Район „Искър“
Получен на: 18.05.2020 г.
Преписка: 01258-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности за подобряване на енергийната ефективност на ДГ № 108 „Детско царство“ – централна сграда“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977778)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 18.05.2020 г.
Преписка: 00656-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на В и К мрежи на населените места в община Гърмен по седем обособени позиции

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (977742)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 18.05.2020 г.
Преписка: 01263-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Ремонтно-възстановителни работи за осигуряване на експлоатационната и проектна сигурност на строителната конструкция на ДГ № 68 „Ран Босилек“, съгласно констатации в конструктивно обследване от ноември, 2014 г., УПИ XVI-за детска градина, кв. 4, м. „ж.к. Люлин – 7м.р.”, по плана на гр. София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977537)
Възложител: Национален военен университет /НВУ/ „Васил Левски“ – Велико Търново
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00456-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: Основен ремонт на сграда № 23 – битов корпус в НВУ „Васил Левски“ – факултет „Артилерия, ПВО и КИС”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977327)
Възложител: Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ /ДП „РВД“/
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00222-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на обекти и сгради на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (977031)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00571-2020-0009
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Изгрев, кв. Зорница, ЦГЧ, кв. Акации и кв. Победа, гр. Бургас“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976830)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ „Н.И. Пирогов“ ЕАД – София
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00693-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг /проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи/ за доставка, демонтаж, монтаж и въвеждане в експлоатация на три броя нови асансьорни уредби за нуждите на Клиника по Урология към „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977601)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна /Предишно – Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Марина“ ЕАД – Варна/
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00502-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по ревматология, находящи се на 7 (седми) етаж на високото тяло в бл. 6 и 7 на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977597)
Възложител: Община Белица
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977590)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на общ. Димитровград, с 6 обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977587)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00536-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРЕБАЗИРАНЕ НА ЧЕТИРИ КЛИНИКИ НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ“ АД

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (977571)
Възложител: Община Долна Митрополия
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00601-2020-0006
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Авариен ремонт за отстраняване на констатирани дефекти по канализационни колектори от ВиК мрежата на гр.Тръстеник, община Долна Митрополия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977539)
Възложител: Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко – 1933“ с. Симеоновец
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 05960-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на сградата на народно читалище „Серафим Янакиев Червенко-1933“, находящо се в УПИ ІX – за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, община Септември

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977508)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на текущ ремонт на обект: Покрив на блок „Б“ от ДИПКУ при Тракийски университет гр. Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977461)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00662-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ТРОТОАРИ по ул.”Заводска”, ул.”Митьо Станев” и ул.”Загоре” в гр. Раднево“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (977409)
Възложител: Градски транспорт – Перник ЕООД
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 05700-2020-0002
Процедура: Договаряне без предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: „Избор на изпълнител на инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 за Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977408)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0031
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977378)
Възложител: Община Пловдив – Район „Северен“
Получен на: 15.05.2020 г.
Преписка: 01248-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддържане и текущ ремонт на паважни, асфалтови и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на район „Северен” – община Пловдив.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976729)
Възложител: Национален военен университет /НВУ/ „Васил Левски“ – Велико Търново
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00456-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 4 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976638)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг за обекти: „Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа гр. Чирпан и довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км.4+943 до водoем V=6500m3 на гр. Чирпан“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977129)
Възложител: Община Банско
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00283-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на разделна канализация за ул. „Глазне” в участъка от ул. „Иван Вазов” до ул. „Христо Матов”, гр. Банско”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977120)
Възложител: Община Гоце Делчев
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00098-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по ремонт и рехабилитация на улични настилки на територията на Община Гоце Делчев

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977112)
Възложител: Община Батак
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и рехабилитация на ул. „Стара планина” и ул. „Люлин” с. Нова Махала, Община Батак.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977097)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0030
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №12, кв. Простор, УПИ IV, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (977090)
Възложител: „Български пощи“ /“БП“/ ЕАД
Получен на: 14.05.2020 г.
Преписка: 00276-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради, стопанисвани от БП ЕАД с 6 (шест) обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976579)
Възложител: „Софийска вода“ АД
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00435-2020-0027
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977061)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00402-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Любен Дочев“, ул. „Витоша“, ул. „Мусала“, ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Пирин“ в гр. Никопол и Ремонт на улици в с. Черковица, с. Евлогиево и с. Дебово в Община Н

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (977017)
Възложител: Община Рила
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00784-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за „Реконструкция и рехабилитация на дере Рилица“ в град Рила”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976987)
Възложител: Столична община – Район „Илинден“
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 01257-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт /реконструкция/ на сграда със смесено предназначение с идентификатори 68134.1200.325.42 и 68134.1200.325.43 /Център за временно настаняване „Св. София“, административна сграда и търговски обекти/“, находящ се в УПИ I-за жилищно строителство и КОО, кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“ по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Захарна фабрика“, бл. 51А“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976962)
Възложител: Община Сливо поле, област Русе
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00701-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на дъждовна канализация в района на кръстовищата на ул.“Цар Борис I“ с улици „Люлин” и „Весела“ в с. Ряхово, за отводняване на общинските терени застрашаващи жилищни домове от наводняване.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976955)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0029
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на ПГССИ „Христо Ботев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976951)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00841-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Зимна поддръжка (кръпки) на общинска пътна мрежа в община Ковачевци – 2020 г.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (976931)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0028
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976925)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0028
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК № 3, кв.

Простор УПИ XI, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976918)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0027
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №2, кв.Простор УПИ XI, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976893)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00603-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на Сондаж № 3ХГ – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на село Баните, община Баните, област Смолян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976886)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0026
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №9, кв. Простор, УПИ I, кв.315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976866)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0025
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №7, кв. Простор, УПИ II, кв. 314 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976832)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 13.05.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Червен бряг по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976799)
Възложител: Столична община – Район „Красно село“
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 01260-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Дейност по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО- Район „Красно село“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (976743)
Възложител: Областно пътно управление /ОПУ/ – Хасково
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0026
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Премахване на негодна и опасна за обитаване сграда, представляваща опорен пункт за поддържане (пътен кантон) едноетажна масивна конструкция със застроена площ от 92кв.м., с прилепен към него склад, със застроена площ 48кв.м., находящи се в с. Николово, община Хасково, УПИ (парцел) V.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976737)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици на територията на община Харманли”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976690)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00662-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски Градец, Община Раднево – I етап”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976684)
Възложител: Топлофикация – Сливен ЕАД
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00198-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: « ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ППС „А” КЪМ ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН“ ЕАД»

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976673)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00566-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на Плувен басейн „НСА“ – София, бул. „Прага“ 21

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976672)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0031
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции – монтаж на механичното оборудване : тръбна разводка , помпи , спирателна и регулираща арматура, дюзи и др.,както и доставка на материали и крепежни елементи

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976665)
Възложител: Община Трън
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Основни ремонти на сгради собственост на Община Трън по 4 (четири) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976661)
Възложител: Община Трън
Получен на: 12.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт водопровод с. Лева река, община Трън”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976526)
Възложител: Община Мадан
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00104-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ВКЛЮЧВАЩА УЛИЦИТЕ „СПАРТАК“, „ТРЕТИ МАРТ“ И „ИЗВОР“ В ГРАД МАДАН“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976515)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-Втори етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976511)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: ”Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Тулово – ІІ ЕТАП, състоящ се от ІІ-ри подетап, включващ клонове с номера 5, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 27“ – с обща дължина 2 833,77 л.м. и ІІІ-ти подетап, включващ клонове с номера 41, 58 с обща дължина 505 л.м. улична мрежа в с. Тулово, общ. Мъглиж””.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976498)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0030
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или№8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции – Направа топлинна изолация на димоходи от К7,К5 и К4 до СОИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976484)
Възложител: Столична община – Район „Надежда“
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 01265-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на инфраструктурната мрежа на територията на Столична община – район „Надежда“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976477)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Обособена позиция №1: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“-обл. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976401)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Облагородяване на парк при площад „Възраждане““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976390)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00841-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане на спортна инфраструктура в УПИ XXIV, кв. 49 по плана на с. Ковачевци, община Ковачевци“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976362)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на „Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици на територията на община Велинград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976361)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №6, кв. Изгрев УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976359)
Възложител: Община Гулянци
Получен на: 11.05.2020 г.
Преписка: 00309-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР – Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация – Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976224)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (976088)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I Б“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (975909)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Видин
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00974-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от „ВиК – Видин” ЕООД, гр. Видин съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга по 2 обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (975897)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) на вътрешната водоснабдителна и канализационна мрежа, гр. КАЗАНЛЪК

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976333)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт тротоарни настилки по улици „Бойчо Желев“, „Хаджи Димитър“ и „Георги Димитров“ в гр. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976243)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00913-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР – Обновяване на площи за широко обществено ползване (паркове) в с. Вълчитрън, с. Каменец, с. Одърне и гр. Пордим“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976241)
Възложител: Община Белово
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00112-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ В ОБЩИНА БЕЛОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976173)
Възложител: Община Белене
Получен на: 08.05.2020 г.
Преписка: 00661-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на пътни и улични настилки на територията на община Белене през 2020г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975820)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00728-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи (СМР) – текущ ремонт на хоризонтален водопровод в сутерена на сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър I“ № 1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (976020)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „АКАДЕМИЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СТАРА ЗАГОРА”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975997)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на четири общински сгради в три населени места и изграждане на помещение под изграден навес в с. Башево, общ. Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975995)
Възложител: Община Попово
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00012-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АСФАЛТОВИ НАСТИЛКИ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В РАМКИТЕ НА ГРАД ПОПОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975987)
Възложител: Община Ябланица
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00818-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и възстановяване на проводимостта на речно корито, приток на р. Вит, в регулационните граници на с. Малък извор, община Ябланица”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975959)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт по поддържане на улици, площади и общинска пътна мрежа в Община Панагюрище – 2020 г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975951)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00183-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975905)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 07.05.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: Водоснабдяване на три населени места в Община Ардино и изграждане на два резервоара за питейна вода.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975743)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по ремонт и поддържане на пътища и улици на територията на Община Поморие по три обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975546)
Възложител: Община Търговище
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00299-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи за цялостна реконструкция и разширение на бул. „Трайко Китанчев” от ул. „3 март” до бул. „Цар Освободител” по проект „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – етап 2”, осъществяван по ОПРР 2014-2020″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975536)
Възложител: Главна дирекция – Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи – МВР, гр. София
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 02443-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Подмяна на водопроводна инсталация и реновиране на санитарни възли в сграда на ГДПБЗН, находяща се в гр. София, ул. „Пиротска“ № 171А

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975513)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975839)
Възложител: Община Исперих
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00864-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975804)
Възложител: Тракийски университет – Стара Загора
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00373-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Подобряване на енергийната ефективност на учебни корпуси на Педагогически факултет и Медицински колеж към Тракийски университет Стара Загора в У.П.И.IV3921, кв. 525, Стара Загора

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975800)
Възложител: Община Руен
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00274-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на проект „Реконструкция и ремонт на общински сгради, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност в селата Билка, Дъскотна, Планиница, Разбойна, Рупча, Ръжица, Сини рид, Соколец, Струя, Ясеново, Скалак и Преображенци на община Руен” по 2 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975782)
Възложител: Община Пещера
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00184-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за подобряване на техническата инфраструктура на град Пещера, общ. Пещера, по две обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975771)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на ул. „Сливница” и ул.„Косанска”, град Мизия, област Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975737)
Възложител: Община Бойчиновци
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00717-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ находящи се в с. Владимирово,

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975700)
Възложител: Община Угърчин
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00340-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР на обект: „Почистване и укрепване на река Каменица и изграждане на подпорни стени“, по две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975649)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на град Хасково“ по пет обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975638)
Възложител: Община Златоград
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 00183-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на улична мрежа в община Златоград – по обособени поз

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975624)
Възложител: Община Чупрене – област Видин
Получен на: 05.05.2020 г.
Преписка: 01564-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт улици в населените места от общината – с.Чупрене – ул. „Асен Балкански” от ОТ 101 до ОТ 106 – дълж. 254м. и с.Върбово – ул. „Единадесета” от ОТ 72 до ОТ 141 – дължина 670 м.“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (975355)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – EТАП I А“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975571)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: ,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАВАРНА“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975559)
Възложител: Община Ябланица
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00818-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване за възстановяване и осигуряване на проводимостта на речно корито – дере, в регулационните граници на гр. Ябланица, община Ябланица”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975496)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №2, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975492)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Смилян към Държавно предприятие – Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ – Смолян
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 02718-2020-0078
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт и пристройка на административната сграда на ТП „ДГС Смилян”” в УПИ XXII, кв.39, с.Смилян, ул. „Девети септември” №101, община Смолян.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975479)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00913-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на дълготрайни материални активи, включени в разпределение на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2020 година и поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в границите на град Пордим – преасфалтиране на уличната мрежа, общинска пътна мрежа, собственост на Община Пордим и на платната за движение на Републиканските пътища в границите на град Пордим

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975435)
Възложител: Община Трън
Получен на: 04.05.2020 г.
Преписка: 00147-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт детска градина „Ален мак“ – гр. Трън“.