Уникален номер на поръчката: 03968-2021-0004 Дата на публикуване: 30.04.2021
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт за изграждане на STEM Център в сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“ гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00537-2021-0018 Дата на публикуване: 30.04.2021
Наименование на възложителя: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Изграждане на предприятие за преработка на краве мляко в поземлен имот с идентификатор 03366.2.78, остров Персин
Прогнозна стойност: BGN 1 663 317,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0073 Дата на публикуване: 30.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности на дом за пълнолетни лица с деменция – Княжево, с адрес: гр. София, бул. Цар Борис III“ № 200-202.
Прогнозна стойност: BGN 348 381,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0072 Дата на публикуване: 30.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности на дом за стари хора „Надежда“ с местонахождение: гр. София, ул. „Пиротска“ № 175.“
Прогнозна стойност: BGN 825 380,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2021-0002 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен“ – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0004 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Изграждане довеждащ водопровод, захранващ гр. Ябланица и реконструкция на Главен клон I от ВВМ на с. Малък извор, община Ябланица и реконструкция външен водопровод от РВШ с. Малък извор до ЧР на ПС с. Малък извор“
Прогнозна стойност: BGN 2 012 229,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0012 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Асфалтиране на улици и междублокови пространства в жилищни квартали на гр. Видин и на улици от населените места на община Видин, по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 2 594 985,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2021-0007 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР, доставка и монтаж на необходимото оборудване за обект: „Реконструкция и обновяване на площад „Първи май“, гр.Златарица, общ.Златарица”.
Прогнозна стойност: BGN 628 107,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04060-2021-0001 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: 90-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ГЕН.ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обособяване на „STEM ЦЕНТЪР“ в Средно училище „Ген. Хосе де Сан Мартин“
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0006 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улица „Васил Левски“ в гр.Рудозем“
Прогнозна стойност: BGN 839 834,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2021-0013 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Основен ремонт на Клиники и Отделения в ЦКБ на Медицински институт на МВР“
Прогнозна стойност: BGN 1 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0010 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Изграждане на кът за наблюдение и отдих на р. Девинска, в УПИ XIII – за паркинг, озеленяване и кътове за наблюдение,кв. 59 по ПУП на гр. Девин, (ПИ 20465.503.5087 по КККР на гр. Девин)“
Прогнозна стойност: BGN 84 455,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0004 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на бул. „Априлско въстание“ в участъка от ул. „Пета“ до ул. „Перистър“ и на бул. „Странджа“ от ул. „Добруджа“ до ул. „Дунав“, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 1 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0012 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект „Oбpeден дом в гробищен парк, находящ ce в ПИ c идентификатор 51809.507.2509 пo кадастралната карта нa гp. Hoвa Зaгopa, yл. ,,Петко Eнeв“
Прогнозна стойност: BGN 253 994,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00182-2021-0004 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕНЕЦ Предмет на ОП: Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на съществуващ покрит пазар в УПИ II, кв.23 по плана на с. Венец, община Венец
Прогнозна стойност: BGN 150 857,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00565-2021-0001 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВ. ИВАН РИЛСКИ ЕООД Предмет на ОП: Поддръжка на ВиК инсталации и текущ ремонт на сградния фонд по Архитектурно-строителна част на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 248 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2021-0008 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради на територията на Община Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 121 438,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2021-0007 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици на територията на Община Берковица“
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0007 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА «ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА АНТОН, ФИНАНСИРАН ПО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ПУДООС
Прогнозна стойност: BGN 187 570,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2021-0006 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект „Рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ от о.к. 204 до о.к. 207 в гр. Белослав“
Прогнозна стойност: BGN 357 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2021-0002 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: “ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА, С. НОВО СЕЛО”
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05330-2021-0001 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: КМЕТСТВО ПИРГОВО Предмет на ОП: „Ремонт на помещения на общински сгради в с.Пиргово“.
Прогнозна стойност: BGN 93 130,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0023 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Подмяна на водопроводи, канализации и сградни отклонения на улици на територията на община Самоков” по девет обособени позиции;
Прогнозна стойност: BGN 500 433,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2021-0010 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Авариен ремонт на Водопровод по път III-407 (О.Т.15 – О.Т.117 – шахта за СК), с.Ново Градище
Прогнозна стойност: BGN 56 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2021-0007 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0003 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ПО УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ И ГЛАВНИ ВОДОПОРОВОДИ ОТ НАПОРЕН РЕЗЕРВОАР ДО УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“, С. ЗЛАТНА ПАНЕГА, ОБЩ. ЯБЛАНИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 187 648,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01147-2021-0003 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студентско общежитие – блок 10, идентификатор 68134.1605.4856.1, находящо се на територията на град София, Район Студентски, м. „Студентски град“, ПИ с пл. № 3, кв.150
Прогнозна стойност: BGN 3 025 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2021-0002 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП: „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с. Арчар, Община Димово“
Прогнозна стойност: BGN 2 476 859,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0010 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ОБНОВЯВАНЕ НА КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА В УПИ III, КВ. 208, ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56126.602.2475 ПО ККР НА ГР. ПЕТРИЧ – ЧИТАЛИЩЕ „БР. МИЛАДИНОВИ” – ГР. ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 2 238 384,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0019 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Осъществяване на ремонт на сгради, общинска собственост, находящи се на територията на Община Айтос през 2021 год. по три обособени позиции Обособена позиция № 1: Осъществяване на ремонт на сгради на общинската администрация; Обособена позиция № 2: Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „ОЦСЗУ” при Община Айтос; Обособена позиция № 3: Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос;
Прогнозна стойност: BGN 221 250,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0022 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ / СМР/ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦИ, УЛИЧНИ ВИК МРЕЖИ, ВЕЛОАЛЕЯ И ТРОТОАР ПО 4 /ЧЕТИРИ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 1 131 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01842-2021-0001 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на две класни стаи и тераса за обособяване на СТЕМ център в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица“
Прогнозна стойност: BGN 213 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0141 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПЪРВОМАЙ“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици”
Прогнозна стойност: BGN 571,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2021-0007 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, гр. Тетевен по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 – Етап I: „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Централен градски площад“ и изграждане на фонтан с водни ефекти и художествено осветление“, финансиран по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г.” във връзка със сключен ДБФП № BG06RDNP001-7.006-0080-C01 от 21.05.2019 г.“ между Община Тетевен и Държавен фонд“ Земеделие“ – РА; Обособена позиция 2 – Етап II: Пешеходна зона на север от сградата на Община Тетевен; зона на изток от Исторически музей, тротоар на юг от сградата на Община Тетевен; западна пешеходна алея; северна пешеходна алея.
Прогнозна стойност: BGN 964 140,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02990-2021-0002 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ГЕО МИЛЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт и нова ограда на ПГСС „Гео Милев” в поземлен имот с идентификатор 49494.701.1291 урегулиран поземлен имот I-1291 в кв.72 на гр.Мъглиж, община Мъглиж”.
Прогнозна стойност: BGN 153 767,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01257-2021-0007 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЛИНДЕН“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0010 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Пристройка към детска градина в ПИ с идентификатор 49494.701.894, в УПИ ХХVIII-894, кв. 65 по плана на гр. Мъглиж”
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0009 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: “Вертикална планировка към спортна площадка в ПИ 49494.701.2901 в град Мъглиж“
Прогнозна стойност: BGN 135 512,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0033 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общински имот по две обособени позициии: Обособена позиция №1: „Ремонт на общински апартамент, находящ се в жк. „Еленово“, бл. 202, вх. В, ет.2 /едностаен апартамент/“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински апартамент, находящ се в жк. „Еленово“, бл. 202, вх. В, ет.2 /двустаен апартамент/“
Прогнозна стойност: BGN 33 927,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0008 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 185, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0007 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Проектиране и строително-монтажни работи по основен ремонт на сградата на Районен съд-Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0006 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 6, за нуждите на органите на съдебната власт“
Прогнозна стойност: BGN 5 827 315,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2021-0015 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улична мрежа и на общински пътища в Община Бяла“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2021-0006 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покриви на сгради публична общинска собственост на територията на община Белоградчик”
Прогнозна стойност: BGN 62 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2021-0003 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: Ремонт и възстановяване коритото и бетоновата облицовка на отводнителен канал в с. Кайнарджа от местност „историческа чешма“ до бензиностанция на път с. Краново, L=1016m.
Прогнозна стойност: BGN 399 932,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00160-2021-0007 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол–основен ремонт и реконструкция на OУ „Св. Иван Рилски“–УПИ I, кв.54, с.Червенци, община Вълчи Дол“
Прогнозна стойност: BGN 240 296,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0019 Дата на публикуване: 29.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ І, кв.36 по ПУП на с.Безмер, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 115 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2021-0001 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен“ – Община Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0005 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: ”Ремонт на покрив и фасади на обществено обслужваща административна сграда, находяща се на ул. „Добротица“ №27, гр.Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 130 326,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01248-2021-0002 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „СЕВЕР“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на СМР на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 0 -12 г. на ул. „Брезовска“ №42, гр. Пловдив, находяща се територията на Община Пловдив, район „Северен“
Прогнозна стойност: BGN 30 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00537-2021-0017 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Предмет на ОП: Ремонтни дейности/ вътрешни ремонти на служебни помещения и търговски обекти на ТП на ДПФЗД
Прогнозна стойност: BGN 186 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0032 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 434 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2021-0004 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по изграждане на 1 (един) брой детска площадка в поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2802, адрес: гр. София, район «Надежда», ж.к. «Надежда – 1ч.», западно от бл.122.
Прогнозна стойност: BGN 73 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2021-0006 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на площи за широко обществено ползване в с. Оризово, с. Черна гора, с. Горно Белево, община Братя Даскалови по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 345 514,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02723-2021-0003 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обособяване на STEM център „Дигитален калейдоскоп“ по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в СУ“Васил Левски“ гр.Карлово
Прогнозна стойност: BGN 83 662,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00561-2021-0001 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗНИК Предмет на ОП: „Ремонтни дейности по уличната мрежа на община Брезник“ в три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 425 295,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0134 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КАРЛОВО“ Предмет на ОП: „Изграждане и поддържане на минерализовани ивици, поддържане на противопожарни просеки, находящи се в териториалния обхват на ТП „ДГС-Карлово” – ЮЦДП, гр. Смолян с цел изпълнението на противопожарни мероприятия“
Прогнозна стойност: BGN 8 426,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01266-2021-0002 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НОВИ ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Нови Искър“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2021-0004 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕКУЩИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТИ НА ТРОТОАРНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0013 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на обекти на НСА „Васил Левски”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2021-0009 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Ремонт на улици и пътища на територията на община Стражица по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 173 764,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0070 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа на гр. Банкя, кварталите „Градоман“, „Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“
Прогнозна стойност: BGN 28 888 517,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0069 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Бенковски“, р-н „Сердика“
Прогнозна стойност: BGN 3 343 882,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0068 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Изграждане на канализационна мрежа на кв. „Драгалевци“, район „Витоша“
Прогнозна стойност: BGN 35 660 722,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0067 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Обеля“, р-н „Връбница“
Прогнозна стойност: BGN 5 790 660,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0066 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационната мрежа на кв. „Симеоново“
Прогнозна стойност: BGN 14 498 516,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0065 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: Доизграждане на канализационна мрежа на кв. „Суходол“, р-н „Овча купел“
Прогнозна стойност: BGN 2 927 706,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0064 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Изграждане на канализационна мрежа за кв. „Кръстова вада – изток”, р-н Лозенец
Прогнозна стойност: BGN 2 275 039,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0063 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Доизграждане на канализационната мрежа на гр. Нови Искър, район „Нови Искър“ – СО“
Прогнозна стойност: BGN 20 530 177,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.06.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0010 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО „РИБКАТА“ И ЧИТАЛИЩЕ „ХР. БОТЕВ – 1872“ ГР. НОВИ ПАЗАР, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 191 337,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0009 Дата на публикуване: 28.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) на реконструкция на част от водопроводната мрежа и ремонт на улици в населени места на територията на община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 1 301 156,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0001 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Доставка и полагане на трошенокаменна настилка в гр. Провадия, с. Блъсково, с. Славейково, с. Овчага, с. Черноок, с. Градинарово, с. Бозвелийско, с. Неново и с. Манастир с девет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 99 955,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00806-2021-0002 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БУРГАС ЕООД Предмет на ОП: „Подобряване на работната среда чрез ремонт на „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Бургас” ЕООД”
Прогнозна стойност: BGN 105 898,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0006 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажните работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Братя Маврикови в гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 355 968,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0004 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: СМР за обособяване на STEM център: „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в СУ „Никола Вапцаров“ Айтос
Прогнозна стойност: BGN 73 233,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0028 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Водоснабдяване на част от ул. „Стою Комитата“
Прогнозна стойност: BGN 25 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2021-0007 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в сградата на ДГ „Слънце“, гр. Стамболийски, община Стамболийски, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 106 352,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2021-0003 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Оборище“
Прогнозна стойност: BGN 186 370,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0002 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – Айтос, по две обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2021-0004 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа и общински пътища в община Златоград – по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 464 954,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0009 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за реконструкция на сондаж №2хг, сондаж №1ВКП и съоръжение за мониторинг – сондаж №2ВКП от находище на минерална вода „Рупите-м.Кожух”, с.Рупите, община Петрич, област Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0027 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на сгради в община Троян
Прогнозна стойност: BGN 74 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00188-2021-0004 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИСАРЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на единадесет детски площадки в населените места на територията на община Хисаря“
Прогнозна стойност: BGN 263 306,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0017 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия“ в с. Радиево, Община Димитровград“.
Прогнозна стойност: BGN 492 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0005 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Строително монтажни работи на обект Средно училище „Христо Смирненски“ – с.Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 149 558,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0019 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В С.ДРАГУШИНОВО, С. ГОРНИ ОКОЛ И С.МАЛА ЦЪРКВА ПО 3 / ТРИ / ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ”
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2021-0004 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, на територията на Столична община, район „Изгрев“ за Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Изгрев“, ул. „Тодор Стоянов“ № 7“
Прогнозна стойност: BGN 80 385,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0017 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонтни дейности и изграждане на достъпна среда в читалище „Възраждане“- кв.Рудник“ , находящ се в УПИ VІ, кв. 36 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас, по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 168 412,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2021-0017 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Извършване на СМР в изпълнение на проект: „Благоустрояване на площи за широко обществено ползване-паркове в с. Лъка, с. Александрово, с. Медово, с. Страцин и с. Порой, община Поморие“ по мярка 4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19-002-МИГ Поморие_10_1_7.2 М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана чрез от ПРСР 2014-2020”, по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 212 477,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01021-2021-0007 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството, разпределени в 4/четири/ самостоятелно обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 490 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2021-0005 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион „Юнак“, в УПИ II-332, кв.34 по плана на гр.Ардино, общ.Ардино
Прогнозна стойност: BGN 269 292,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2021-0003 Дата на публикуване: 27.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „Преустройство на част от първия етаж от корпус 2 на ПТГ „Д-р Никола Василиади” в СТЕМ център – в четири изследователски мултидисциплинарни стаи”
Прогнозна стойност: BGN 132 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на

поръчката: 00689-2021-0018

Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на

възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА

Предмет на ОП: „Отводняване на ул. „Поморие“ и ул. „Трети март“, с. Завой, Община „Тунджа“ – І етап – отводнителни канали и съоръжения на ул. „Трети март“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за

участие: 13.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01486-2021-0001 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО ИНЖЕНЕРНА ХИМИЯ Предмет на ОП: Mодернизиране нa лаборатория № 4 – част от Център за Компетентност ХИТМОБИЛ
Прогнозна стойност: BGN 54 944,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02150-2021-0001 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на класни стаи и общо пространство за обособяване на иновативен STEM център по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ”, гр.Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 80 520,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2021-0003 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи по две обособени позиции“: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на градски парк в гр. Кочериново“ и Обособена позиция №2 „Текущ ремонт на улици гр. Кочериново“.
Прогнозна стойност: BGN 838 963,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00332-2021-0005 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИЧИМ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти на покриви на 4 сгради, собственост на община Кричим, разделени в 4 позиции: Обособена позиция № 1 – Текущ ремонт на покрива на част от сградата на Общинска администрация – гр. Кричим; Обособена позиция № 2 – Текущ ремонт на покрив на сграда функционираща, като здравно заведение (поликлиника) в гр. Кричим; Обособена позиция № 3 – Текущ ремонт на покрива на административна сграда в гр. Кричим; Обособена позиция № 4 – Текущ ремонт на покрив на читалище „ПРОБУДА-1912“ – гр. Кричим“”
Прогнозна стойност: BGN 170 451,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0012 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Укрепване на свлачище в района на училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Сотиря, Община Сливен”
Прогнозна стойност: BGN 1 087 466,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03406-2021-0001 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БАН Предмет на ОП: ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА КОЛЕКЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ДЕПА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ ПРИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02924-2021-0001 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на помещения и инсталации, необходим за изграждане на СТЕМ център в учебния корпус в сградата на Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Якоруда
Прогнозна стойност: BGN 88 528,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2021-0008 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на улици във всички населени места на територията на община Горна Малина, както и на пътища SFO2170 и SFO3058“
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0016 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонт на общински улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 339 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0010 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Ковачево, общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 140 976,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2021-0010 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни работи (възстановяване) на покрива на сграда-хангар за хеликоптери, находяща се в гр. София, местност „Летищен комплекс – София“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0046 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и компрометирани следствие течове тавани и стени на сграда №10 в ООА – с. Невестино към ТП на НОИ – Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 46 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00244-2021-0013 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМУИЛ Предмет на ОП: „Преустройство на детска градина в сграда с предназначение за социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Голяма вода“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2021-0005 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Разширение на Гробищен парк на гр. Омуртаг, поземлен имот с идентификатор № 53535.235.413, местност „ДО ГРОБИЩЕТО”, гр. Омуртаг
Прогнозна стойност: BGN 419 047,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2021-0008 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на помещения за обособяване на Лаборатория по виртуална реалност в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Прогнозна стойност: BGN 136 503,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00964-2021-0015 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения, прилежащи площи и тротоари на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 157 387,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02443-2021-0014 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Извършване на спешен авариен ремонт на покрива над зала 303 в сградата на ГДПБЗН-МВР на ул. „Н. Габровски“ № 30, шпакловане и боядисване на стени и тавани в залата и прилежащите й помещения, засегнати от теча на вода от покрива
Прогнозна стойност: BGN 44 873,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0016 Дата на публикуване: 26.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Изграждане на второстепенна улица, съставляваща ПИ с идентификатор 77030.36.643 по КККР на с. Хаджидимитрово, Община „Тунджа“
Прогнозна стойност: BGN 188 125,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0017 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Разрушаване на две сгради в кв. 136, УПИ I в гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02725-2021-0001 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на санитарни помещения.
Прогнозна стойност: BGN 41 268,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0024 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“-обл. Пловдив“, разпределени в две обособени позиции: Обособена позиция №2: „Изпълнение на текущи и аварийни ремонти в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на община „Родопи“-обл. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 716 183,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0016 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 268 416,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0015 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: „Изграждане на детска площадка в село Карагеоргиево, община Айтос“
Прогнозна стойност: BGN 8 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2021-0006 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по почистване и укрепване на речно корито на р. Конска, в с. Антон, община Антон“
Прогнозна стойност: BGN 1 166 389,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0014 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Почистване и облагородяване на общински терени на територията на община Айтос, финансирани по Национална кампания „Чиста околна среда – 2021 г.” по тринадесет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 108 333,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2021-0003 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Преустройство на дом за деца и младежи от 3-18 г. с умствена изостаналост и смяна на предназначение в детска градина и кухня, с оборудване и обзавеждане“ в УПИ III, (ПИ с идентификатор 68134.4332.58), кв. 2, м. „кв. Карпузица“, район „Овча купел“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 3 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0009 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на покриви по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 125 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2021-0010 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки след отстранени В и К аварии на територията на Област Благоевград“ разделена на четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 190 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05696-2021-0001 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на работилница, складове, учебна кухня, учебна зала, предверия и санитарен възел в СУ „Желязко Терпешев“ – гр. Любимец
Прогнозна стойност: BGN 269 439,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0004 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Ремонт на общински сгради „ алфатарски тип“ в с.Лозенец и с.Загорци, община Крушари“
Прогнозна стойност: BGN 124 729,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0008 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: “Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Попово” по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 158 816,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01248-2021-0001 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „СЕВЕР“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на СМР“, както и ремонт на детски площадки за игра на открито за деца на възраст от 0 – 12 г. на територията на Община Пловдив, район „Северен“ по девет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0009 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПЛАМЪЧЕ“, С. ПЧЕЛНИК, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 100 410,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0005 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Благоустрояване на УПИ VI-жилищен комплекс в кв. 54 по плана на град Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 176 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2021-0008 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА „ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТУТРАКАН“
Прогнозна стойност: BGN 110 648,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0008 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: ОБЕКТ: СМР ЗА ПОЖАРООСИГУРЯВАНЕ В СГРАДАТА НА СПОРТНА ЗАЛА „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. НОВИ ПАЗАР
Прогнозна стойност: BGN 29 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0003 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт на едноетажна сграда с идентификатор 68134.4089.75.1, находяща се в УПИ X –„за озеленяване”, кв. 20, ж.к. „Младост 3”, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 49 199,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0013 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево” – по обособена позиция № 3“
Прогнозна стойност: BGN 660 700,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0017 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Ремонт на сгради общинска собственост, разделена на осем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 248 816,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00254-2021-0005 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУДОЗЕМ Предмет на ОП: „Поддръжка и текущ ремонт на общински пътища и улици на територията на община Рудозем по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 435 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0050 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Газифициране на котелно помещение в сграда за битови услуги и резервоар за газ пропан – бутан на ПС „Мини Марица – изток“
Прогнозна стойност: BGN 74 309,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0028 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Полагане на хоризонтална пътна маркировка на обекти на територията на Община Перник по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 282 695,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2021-0006 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект – „Подобряване на енергийната ефективност на външно изкуствено осветление на 4 населени места в община Априлци”, финансиран по Програма Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към ФМ на ЕИП 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 395 838,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0091 Дата на публикуване: 23.04.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на съществуващи осветителни инсталации за работно и аварийно осветление на помещение за отработено гориво № 201 и помещение за разтоварване на ОЯГ № 202 в сграда „Хранилище за отработено гориво“ – АЕЦ „Козлодуй“ с енергоефективно
Прогнозна стойност: BGN 356 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0016 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: Модернизация на информационна уредба на стадион „Тича“ в УПИ V-243 “за стадион”, кв. 48, 18 м.р., гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0006 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Основен ремонт на улица в Промишлена зона в участък ОТ 329 – ОТ 321 по плана на гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 171 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0011 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКРИВНИ И ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА СГРАДАТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЮРИЙ ГАГАРИН“ В ГР. СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 133 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0015 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение инженеринг – проектиране и строеж на обект: Реконструкция и разширение на улица „Дунав““
Прогнозна стойност: BGN 232 708,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0006 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: “Избор на изпълнител за извършване на СМР по пътна маркировка и пътна сигнализация, съобразно нуждите на Община Несебър, както следва: 1 – Полагане на нова хоризонтална пътна маркировка и възстановяване на стара и демаркировка; 2- Изработка, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на вертикална пътна сигнализация”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0090 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на Топъл канал 2 за техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 489 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0022 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ОБЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПРИЛЕЖАЩИТЕ ПРОСТРАНСТВА ОКОЛО ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ „ЧЕРВЕН“, „ТИНТЯВА“, „АСТРА“, „Р.ЛОМ“, „ПОЩЕНЕЦ“, „МАШПРОЕКТ“, „ХОРИЗОНТ“, „ЖЕЛЕЗНИЧАР“, „ЕЛЕНА“ В КВ. „ДРУЖБА 2“, ГР. РУСЕ“
Прогнозна стойност: BGN 199 259,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0088 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство на част от сграда „Временно котелно“ за архивохранилище на Централен архив
Прогнозна стойност: BGN 733 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0004 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Рехабилитация и реконструкция на улица Бачо Киро, гр. Средец
Прогнозна стойност: BGN 359 956,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0012 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на обекти“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изграждане на ограда гробищен парк гр. Долна Оряховица“, Обособена позиция №2 „Изграждане на ограда гробищен парк с. Писарево“, Обособена позиция №3 „Изграждане на ограда гробищен парк с. Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 30 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0008 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 2 070 953,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0028 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици от о.т. 24-38.в с. Долно Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 73 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2021-0004 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Ремонт на общински сгради в град Джебел
Прогнозна стойност: BGN 100 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2021-0005 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Ремонт на сградата на Народно Читалище „Пейчо Минев- 1905 г.“ в с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови, област Стара Загора, УПИ XI-общ. обсл. д-сти, кв. 89, по плана, с. Братя Даскалови, финансиран по Проект „Красива България“ и Община Братя Даскалови.
Прогнозна стойност: BGN 175 746,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0024 Дата на публикуване: 22.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: РЕМОНТ ПУБЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА В ЦГЧ – КВ. 175, КВ. 162 И КВ. 163 ПО ПЛАНА НА ГАБРОВО II ЕТАП – III ЧАСТ И КВ. 65 ПО ПЛАНА НА КВ. БОРОВО-ВЕЛЧЕВЦИ
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0015 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Реконструкция на лекоатлетическа писта в спортен комплекс „Христо Ботев“ – Враца“
Прогнозна стойност: BGN 1 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0007 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Частична рехабилитация на пътна настилка в населени места на територията на община Нови пазар“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 240 941,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0003 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив и преустройство на масивна сграда в гараж за леки коли и лекотоварни автомобили и склад за инвентар“
Прогнозна стойност: BGN 187 800,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2021-0003 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН, ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДЕН ФОНД И СЪОРЪЖЕНИЯ НА СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0021 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на спортни игрища в ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и ОУ „Любен Каравелов“ в гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 166 622,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0020 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на лекоатлетическа писта на стадион „Младост“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 417 535,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2021-0003 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13
Прогнозна стойност: BGN 1 882 476,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0008 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕЛО НОВО ЛЕСКИ, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 159 357,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2021-0008 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: «Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на път, отводнителна система и пътни съоръжения на местен път, свързващ манастир «Покров на Св. Богородица» със село Ресилово»
Прогнозна стойност: BGN 607 318,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2021-0010 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В „УМБАЛ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД – УПИ І ЗА ЗДРАВНИ НУЖДИ, КВ. 524 ГР. СТАРА ЗАГОРА, ВТОРИ ЕТАП – ЧАСТИЧНО – БЛОК „В“ И БЛОК „Д“
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2021-0006 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Алдомировци, общ. Сливница – ІІ етап”
Прогнозна стойност: BGN 3 001 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0012 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа – 2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2021-0004 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 452 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0016 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за разширяване на общински гробищен парк, находящ се в ПИ 56722.203.616, в местност „Чаира“, в землището на град Плевен“.
Прогнозна стойност: BGN 2 245 447,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2021-0023 Дата на публикуване: 21.04.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг за обекти: Реконструкция на Деривация Ясна Поляна.
Прогнозна стойност: BGN 118 020 570,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2021-0002 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: „Преустройство на част от първия етаж от корпус 2 на ПТГ „Д-р Никола Василиади” в СТЕМ център – в четири изследователски мултидисциплинарни стаи”
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2021-0004 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на улици от уличната мрежа на гр. Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 894 944,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0018 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за подмяна на главен парен колектор и главен паропровод на ТГ-5 и проверка на опоро-подвесната система на всички прилежащи към главен парен колектор паропроводи в ТЕЦ „София Изток“
Прогнозна стойност: BGN 4 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2021-0006 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на улична мрежа и пътни настилки на територията на община Земен по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 431 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0010 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ – гр. САНДАНСКИ
Прогнозна стойност: BGN 194 983,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0002 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Ремонт и реконструкция на път Суворово – Ветрино – Неофит Рилски“
Прогнозна стойност: BGN 1 654 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01977-2021-0001 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р Н.ВАСИЛИАДИ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на помещения, находящи се в корпус №2 на Професионална Техническа Гимназия „Д-р Никола Василиади“ гр. Габрово “
Прогнозна стойност: BGN 56 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01285-2021-0006 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в къщи № 1, № 2 и № 3, бивш магазин и склад в почивна база на Агенция за държавна финансова инспекция в курортен комплекс Албена, община Балчик, област Добрич
Прогнозна стойност: BGN 368 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0011 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ:„ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЧНА МРЕЖА И ПРИЛЕЖАЩАТА Й ИНФРАСТРУКТУРА-ОБЩИНСКА УЛИЧНА МРЕЖА)“ПОДОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА „ИВАН ВАЗОВ“, О.Т. 2193-2193А-2193Б-2193В“
Прогнозна стойност: BGN 105 471,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02580-2021-0001 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: „Вътрешен ремонт на стаите, коридорите и на стаите за самоподготовка в общежитието на Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 186 013,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0007 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Обновяване на външното пространство на Детска градина „Снежанка“, ПИ 56126.602.1128, УПИ XI, кв.173 – гр. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2021-0003 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „СЪБАРЯНЕ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ БЕЗ ВЗРИВ, РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ”
Прогнозна стойност: BGN 99 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2021-0002 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Общественообслужваща сграда – кметство в у.п.и. I-116, квартал 11 по плана на с. Добра поляна, община Руен, област Бургас – въвеждане на мерки за енергийна ефективност“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 211 001,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2021-0026 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВРАЦА Предмет на ОП: Осигуряване достъп до обекти за добив и продажба на дървесина за нуждите на ТП ДГС Враца
Прогнозна стойност: BGN 15 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0006 Дата на публикуване: 20.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ И В и К НА ОБЕКТ: СПОРТНА ЗАЛА „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. НОВИ ПАЗАР
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2021-0005 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска сграда на община Сливница, в която се предоставят обществени услуги, находяща се в град Сливница, Община Сливница, с кадастрален идентификатор 67372.153.412.1“
Прогнозна стойност: BGN 264 227,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02565-2021-0001 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ТРАНСПОРТ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрива и подмяна на дограмата в двуетажното тяло на сграда „Учебни работилници“ в Професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“, град Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 241 550,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2021-0005 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Брезово, Община Брезово“
Прогнозна стойност: BGN 249 969,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00694-2021-0003 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на ограда и сграда на гробищен парк в с. Паничерево, община Гурково“
Прогнозна стойност: BGN 59 996,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2021-0005 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на уличната водоснабдителна мрежа на с. Черньово, община Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 4 262 077,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01256-2021-0003 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: Благоустройство на озеленени площи и съществуваща алейна мрежа в междублоково пространство в УПИ I – за ЖС, ОО и озеленяване, УПИ VII – за озеленяване, спорт и ТП и УПИ VI – за православен храм, кв. 9, м. „Дианабад“
Прогнозна стойност: BGN 341 653,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00846-2021-0004 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВНИЦА Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Алдомировци, общ. Сливница – І етап
Прогнозна стойност: BGN 4 647 793,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2021-0009 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Елхово – ул.“Марица“ от о.т.139 до о.т.306 (от ул.“Търговска“ до ул.“В.Търново“)
Прогнозна стойност: BGN 98 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0008 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив и помещения в ДГ“Камбанка“ в гр.Мъглиж“
Прогнозна стойност: BGN 237 867,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2021-0005 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Промяна предназначението на Фурна в Младежки център в с. Ценово, община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 217 887,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2021-0013 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Свищов по ул. „Рила“, ул. „Д. Ценов“, ул. „Д. Г. Анев“, ул. „Козлодуй“, ул. „Вихрен“, ул. „27-ми юни“, ул. „Х. Димитър“, ул. „Екзарх Антим I“, кв. „Ст. Ников“, ул. „К. Д. Аврамов“, ул. „Д. Хадживасилев“, ул. „Ст. Михайловски“, ул. „Шипка“, ул. „Иконом Христо Василев“, ул. „Н. Бозвели“, ул. „Ц. Бояджиев“, ул. „Ив. Данчев“, ул. „В. Левски”, ул. „Тракия“, ул. „д-р Д. Хр. Павлович“, ул. „Хр. Смирненски“, ул. „Ст. Караджа“, ул. „К. Цанков“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „П. Евтимий“, ул. „Г. Катранов“, ул. „Г. Матев“, ул. „Арда“ и ул. „Росица“.
Прогнозна стойност: BGN 1 456 676,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02546-2021-0002 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: Изработка, доставка, монтаж на навес от метална конструкция и термо-панели с размер: дължина: 10/десет/метра, широчина: 6/шест/метра, височина: 6/шест/метра за нуждите на „ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ“ –гр.Карнобат
Прогнозна стойност: BGN 17 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01024-2021-0002 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ Предмет на ОП: „Реконструкция и подновяване на част от уличната водопроводна мрежа на град Долна баня, община Долна баня, област Софийска – III-ти етап“
Прогнозна стойност: BGN 4 402 942,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0006 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: ,,Извършване на СМР/СРР на обект: ,,Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в Детска градина ,,Мир“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 185 280,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0005 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Основен ремонт на улици в град Карнобат и основен ремонт на общински път “BGS 1004 /I-6/Айтос-Карагеоргиево-Тополица – граница общ. (Айтос-Карнобат)-Кликач“ – /I-6/ участък /I-6/-с.Кликач“
Прогнозна стойност: BGN 1 183 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2021-0012 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: “Изпълнение на строеж „Създаване на зона за отдих и туризъм и приключенски парк в местността „Дупката“, Ивайловград (реконструкция и рехабилитация)“
Прогнозна стойност: BGN 707 509,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0009 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на социални жилища за хора в неравностойно положение на територията на град Видин“
Прогнозна стойност: BGN 1 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0017 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг (Проектиране и изграждане) на яхтени зони в градовете Варна и Бургас и сервизна зона в град Варна, с две обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 11 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00640-2021-0028 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство на нова сграда за нуждите на Център за компетентност в направление “води“и „отпадъци” по проект BG05M2OP001-1.002-0019 “Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 3 084 736,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02849-2021-0008 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/ Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане на нова ограда на района на РДГП Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00966-2021-0005 Дата на публикуване: 19.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на ремонтни работи по фасади, покрив и учебни зали за научни разработки на помощен корпус, към Технически университет -Варна, ул. „Студентска“ №1
Прогнозна стойност: BGN 585 780,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0013 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за „Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за обект: „Благоустрояване на ул. „Независимост“ от о.т. 394 до о.т. 321; ул. „Марко Нешев“ от о.т. 395 до о.т. 408“; ул. „Пенчо Генов“ от о.т. 394 до о.т. 388; ул. „Бойчо Ханджиев“ от о.т. 409 до о.т. 380; ул. „Димчо Дебелянов“ от о.т. 381 до о.т. 386 и ул. „Христо Ботев“ от о.т. 324 до о.т. 401 в град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 691 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0008 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Ветрен дол, общ. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 949,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0008 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР на обект: „Изграждане на паркинг в УПИ І, кв. 58, ПИ 20465.504.1509 по ПУП на гр. Девин”
Прогнозна стойност: BGN 102 224,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0007 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦА МЕЖДУ О.Т. 88 И О.Т. 91, ПО ЗРП НА С. ОСИКОВО, ОБЩИНА ДЕВИН”
Прогнозна стойност: BGN 97 528,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0027 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: “Саниране на два учебни корпуса – „А“ и „Г“, на сградата на Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. Дебрен, община Гърмен “
Прогнозна стойност: BGN 375 254,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0023 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Канализация с. Марково: Главни колектори І-продължение, ІІ и ІІІ“ Община Родопи”
Прогнозна стойност: BGN 3 324 272,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00872-2021-0002 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРИМОРСКО Предмет на ОП: „Ремонт на улици на територията на гр. Приморско и гр. Китен“
Прогнозна стойност: BGN 128 803,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0022 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Игрище за футбол, волейбол, баскетбол, тенис корт, съблекалня, трибуна, паркоместа в УПИ I-спорт и атракции, кв.4 по плана на с.Крумово, община Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 1 533 449,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0040 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на неотложни дейности по почистване на коритото на река „Марица“ в границите на град Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 4 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2021-0003 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР – ремонт и обновяване на учебни кабинети в ЗПГ „Климент Тимирязев“
Прогнозна стойност: BGN 51 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01311-2021-0002 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на STEM център в ЗПГ „Климент Тимирязев“
Прогнозна стойност: BGN 117 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0014 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за изграждане на социални жилища в гр.Гоце Делчев
Прогнозна стойност: BGN 1 265 802,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0005 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на улици на територията на община Девин“ по две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – Ремонт и рехабилитация на ул. „Гранит“ от о.т. 1118 през о.т 1121 до о.т. 1124 в гр. Девин, кв. Настан; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Ремонт и рехабилитация на улица в с. Лясково от о.т. 99-17.5 м до о.т. 125”
Прогнозна стойност: BGN 237 253,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2021-0002 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строителство и авторски надзор за обект :„Рекултивация на общинско депо за неопасни битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново.“
Прогнозна стойност: BGN 3 344 169,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2021-0002 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по изграждане на сграда за обществено обслужване – Детска градина – филиал на 24 ДГ” в УПИ XXI – за детска градина, кв. 15а, м. „Надежда – 3 част“, гр. София, район „Надежда“
Прогнозна стойност: BGN 5 042 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02526-2021-0001 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ХАН АСПАРУХ“ Предмет на ОП: Ремонт покрив, стаи и коридор – Учебен корпус 2 ПГСС ХАН АСПАРУХ гр. ИСПЕРИХ,
Прогнозна стойност: BGN 73 218,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2021-0002 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: “Основен ремонт на покрив на сграда №35242.600.1-ОУ „Черноризец Храбър“ в УПИ І-693, кв. 32 по плана на с. Кайнарджа, община Кайнарджа”
Прогнозна стойност: BGN 230 930,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0004 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: „ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ В СПОРТНО – РЕКРЕАЦИОНЕН ПАРК И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА С КАФЕ-БАР В УПИ I /ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА 11538.501.539/ В КВ.65 ПО ПЛАНА НА ГР.СВЕТИ ВЛАС, ОБЩИНА НЕСЕБЪР „
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0013 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Мерки за енергийна ефективност за сградата на ОДЗ „Пролет“ с. Мосомище
Прогнозна стойност: BGN 179 041,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0006 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изграждане на паркоустрояване и благоустрояване централното площадно пространство, кв.73 по плана на с. Зверино
Прогнозна стойност: BGN 503 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0004 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) на обект: Основен ремонт на стълбище от централен площад до читалище в с. Гьоврен”
Прогнозна стойност: BGN 43 353,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0006 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Извършване на СМР в изпълнение на проект: „Основен ремонт на ОУ „Христо Ботев”, с. Долно Ботево, Община Стамболово, в УПИ I, кв.10 по плана на село Долно Ботево, община Стамболово“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите стратегии за местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, финансирана чрез от ПРСР 2014-2020”
Прогнозна стойност: BGN 118 960,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02335-2021-0003 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И/ИЛИ МОНТАЖНИ РАБОТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, КАКТО И В ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОЛЗВАНЕ, В КАЧЕСТВОТО НА НАЕМАТЕЛ ИЛИ В ДРУГО КАЧЕСТВО”
Прогнозна стойност: BGN 2 594 534,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0011 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на обекти“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт кметство гр. Долна Оряховица“ Обособена позиция №2 „Основен ремонт на кметство с. Върбица“ Обособена позиция №3 „Основен ремонт покрив кметство с. Стрелец“ Обособена позиция №4 „Основен ремонт покрив кметство с. Крушето“ Обособена позиция №5 „Основен ремонт покрив кметство с. Паисий“ Обособена позиция №6 „Основен ремонт на сграда към кметство с. Янтра“ Обособена позиция №7 „Основен ремонт на кабинети и спални помещения ДЯ „Зорница““ Обособена позиция №8 „Ремонт на площадка в ДПЛУИ с. Драганово“ Обособена позиция №9 „Основен ремонт стена в ДПЛУИ с. Драганово“
Прогнозна стойност: BGN 79 999,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0010 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Основен ремонт на обекти“ по следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Основен ремонт покрив дневни центрове за деца и пълнолетни лица с увреждания“ Обособена позиция №2 „Реконструкция на сграда ДГ с. Г. д. Тръмбеш“ Обособена позиция №3 „Ремонт съблекални към стадион в с. Поликраище“ Обособена позиция №4 „Основен ремонт на НЧ „Просвета-1906“ с. Г. г. Тръмбеш“ Обособена позиция №5 „Основен ремонт на НЧ „Съгласие-1905“ с. Писарево“ Обособена позиция №6 „Основен ремонт на покрив в УПИ ХІV-664, кв.78 по плана на с. Поликраище“
Прогнозна стойност: BGN 89 999,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0015 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки в УПИ VIII-1367, кв. 1, м. „Рибно пристанище“, землището кв. „Крайморие“, гр. Бургас ПИ с идентификатор 07079.10.1367 по КК на гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 260 255,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01400-2021-0002 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ НА БАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Ремонт на топла връзка между блок № 2 и бл. 26Б, на бул. Цариградско шосе № 125, гр. София за нуждите на лабораторията по консервация и реставрация на НАИМ – БАН“
Прогнозна стойност: BGN 64 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0007 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Благоустрояване на част от кв.8, УПИ I, по плана на гр. Търговище, Етап 1 и Етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 620 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0005 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ, ремонт и пространствено оформление на сграда „Младежки дом и обществени услуги“, находящ се на ул.“Свобода“ №13-13А, УПИ II-399, кв.47 по плана на гр.Сърница, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 176 083,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0020 Дата на публикуване: 16.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ № 17 „Славейче“ в гр. Казанлък”
Прогнозна стойност: BGN 119 166,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00753-2021-0012

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА СВИЩОВ

Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00971-2021-0004

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ОПАН

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда Общинска администрация – община Опан, с. Опан“
Прогнозна стойност: BGN 276 699,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00053-2021-0003

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. СРЕДЕЦ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ” ПО ОП „ВЕЕЕЕС“ 2014-2021 Г., ПРОЦЕДУРА: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ“
Прогнозна стойност: BGN 303 159,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00069-2021-0010

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на Строително – монтажни работи по проект „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 128 534,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

26.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

05503-2021-0001

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА

Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи за подобряване на образователната инфраструктура и подмяна на сградни електроинсталации на 1 и 2 етаж на „Център за специална образователна подкрепа“ – гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. Петко Стайнов №7
Прогнозна стойност: BGN 11 943,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00226-2021-0015

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ПОДХОД КЪМ СКОБЕЛЕВ ПАРК-МУЗЕЙ“ И ПЕШЕХОДНА УЛ. „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“ ОТ ПЕШЕХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД УЛ. ГЕНЕРАЛ АТАНАС СТЕФАНОВ“ ДО ВХОДА НА СКОБЕЛЕВИЯ ПАРК-МУЗЕЙ – ГРАД ПЛЕВЕН”
Прогнозна стойност: BGN 3 493 313,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00611-2021-0004

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА КРЕСНА

Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на улична мрежа и реконструкция на част от водопроводната мрежа на територията на гр. Кресна“.
Прогнозна стойност: BGN 2 942 736,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

07.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

02620-2021-0003

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ“

Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за обособяване на „STEM ЦЕНТЪР“ в Средно училище „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 224 501,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

26.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00024-2021-0008

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на фасадите на детска градина „Славейче“, с. Лесново, Община Елин Пелин”
Прогнозна стойност: BGN 133 132,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

02538-2021-0009

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ

Предмет на ОП: Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект: помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, пл. „Съединение“ №3.
Прогнозна стойност: BGN 123 782,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

13.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00795-2021-0002

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА САДОВО

Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Детска площадка и благоустрояване на част от прилежащия терен на Детска градина „Свобода” в с.Катуница
Прогнозна стойност: BGN 119 202,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

26.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00040-2021-0031

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с.Студена, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

26.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00964-2021-0014

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Предмет на ОП: „Битова канализация по ул. „Иван Вазов“, гр. Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 122 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

07.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

 00969-2021-0006

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в населените места в община Каолиново по 3(три) обособени позиции“: 1. Обсобена позиция 1: Подобект 14: „Реконструкция на ул. “ Иван Вазов“ в с. Климент“ Подобект 15: „Роконструция на ул. „Добри Чинтулов“ в с. Лятно“ Подобект 19: „Реконструкция на ул. „Албена“ в с. Пристое“ 2. Обсобена позиция 2: Подобект 4: „Реконструкция на ул. „Чайка“ в с. Гусла“ Подобект 21: „Реконструкция на ул. „Дружба“ в с. Средковец“ 3. Обсобена позиция 3: Подобект 1: „Реконструкция на ул. „Аврора“ в с. Браничево“ Подобект 9: „Реконструкция на ул. „Тича“ в гр. Каолиново“ Подобект 24: „Реконструкция на ул. „Калиакра“ в с. Т. Икономово“
Прогнозна стойност: BGN 970 801,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00031-2021-0007

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Предмет на ОП: „Извършване на строително –монтажни работи за закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, разположени в местност „Райков чукар“ до с. Звездец и местност „Вълково мъклище“ до с.Граматиково“ по проект №BG16M1OP002-2.010-0024 „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, Община Малко Търново“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 144 377,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

07.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2021-0001 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0006 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ село Черковица“
Прогнозна стойност: BGN 337 440,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2021-0004 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Изграждане на когенераторна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 652 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0012 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ І КВ.136 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ГР. АЙТОС
Прогнозна стойност: BGN 2 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0019 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на административна сграда в ЦСБ-МВР Захарна фабрика, гр. София, ул. „Кукуш“ №1
Прогнозна стойност: BGN 27 074,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0023 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане паркинг в кв. 303 (зад АИР)
Прогнозна стойност: BGN 179 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0029 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на уличното осветление на територията на Община Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 29 792,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0028 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Васил Априлов“ (о.т. 200 – о.т. 183)
Прогнозна стойност: BGN 343 344,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0013 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Разширение на гробищен парк – в ПИ 21539.153.16 и ПИ 21539.153.14, м. Попката, земл. с. Добрич, общ. Димитровград.
Прогнозна стойност: BGN 278 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0019 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия. Превантивно и текущо поддържане на мостове и водостоци по общинската пътна мрежа на територията на община Казанлък през 2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 107 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05979-2021-0001 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на баскетболно игрище в УПИ VI-1290, кв. 25а, в двора на СУ „Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 80 459,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0039 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Изграждане на нова детска градина за 8 групи в ПИ с ид. 56784.540.623, УПИ II-540.623, детски комбинат, кв. 59 по плана на ЖР „Тракия“, Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 2 600 222,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0006 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР. ЕТРОПОЛЕ – 3-ТИ ПОДОБЕКТ: 3.1. ул. „Столетов“, 3.2. ул. „Стефан Караджа“, 3.3. ул. „Хаджи Димитър“ и 3.4. ул. „Марийка Гаврилова“
Прогнозна стойност: BGN 331 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0013 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СМР НА ОБЕКТ: СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, СЕКЦИЯ „А“ И СЕКЦИЯ „Б“ В УПИ – Х „ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА“, КВ. 186 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 1 208 110,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0018 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, с. Копринка, общ. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0026 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ на обект с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново о.т 53-57, о.т. 190-193“
Прогнозна стойност: BGN 50 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0111 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици“
Прогнозна стойност: BGN 832,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0001 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 1 133 235,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0011 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Банско
Прогнозна стойност: BGN 2 239 416,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2021-0014 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София“
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0027 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 168 405,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01830-2021-0004 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ Предмет на ОП: ,,Ремонт на класни стаи, коридори, покрив на столова и подмяна на ел.инсталация в СУ „Вичо Грънчаров“, град Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 227 484,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0008 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция на общински път BLG1240 от пътен възел Сандански на Автомагистрала „Струма“до кръстовище с главен път I-1(E-79) на входа на град Сандански.
Прогнозна стойност: BGN 3 748 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0007 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Карабунар, общ. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 149,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0002 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари – УПИ XVll, кв. 60, по плана на с. Крушари – 1-ви етап“
Прогнозна стойност: BGN 182 249,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0010 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Довършване на общински жилища за настаняване“, гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0025 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици между осови точки 170-21-157-158, 17-159, 19-21 по плана на село Дебрен.
Прогнозна стойност: BGN 85 627,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01006-2021-0001 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център- „Креативна работилница“ в Математическа гимназия „Баба Тонка“- гр. Русе по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
Прогнозна стойност: BGN 73 266,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0024 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново“.
Прогнозна стойност: BGN 155 227,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0024 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за рехабилитация на ул.“Освобождение“, кв.Тева, гр.Перник
Прогнозна стойност: BGN 2 437 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0014 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ И ПЕРАЛЕН БЛОК НА ДЕТСКА ЯСЛА „ЧАЙКА“, ГР. ПЛЕВЕН“ С АДМ. АДРЕС: ГР. ПЛЕВЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 159 412,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0006 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на нова детска градина в с. Градец, община Котел
Прогнозна стойност: BGN 1 519 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2021-0003 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“.
Прогнозна стойност: BGN 95 242,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0017 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Етап II: Внедряване на мерки за енергийна ефективност“, по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 179 089,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0014 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изместване на основен захранващ кабел СР.Н. 20 КV 6-13 К.М. Пристанище Бургас Изток-1”
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0023 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) в гр. Перник, УПИ I кв.202 – ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 640 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2021-0082 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради“ на територията на ТП „ДГС Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 3 575,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 17:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0013 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на Лаборатория 2 – „Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото“ на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle”,
Прогнозна стойност: BGN 78 331,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0003 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 729 906,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2021-0010 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „СПОРТНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ В УПИ № XXIII, КВ. 112, М. „ЛЪДЖА“-ИВАЙЛОВГРАД, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩ. ИВАЙЛОВГРАД,ОБЛ. ХАСКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 1 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04962-2021-0002 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин, находящи се в гр. Елин Пелин, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 105 615,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0008 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Неотложно възстановителни работи по коритото на река Яденица , град Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4,,
Прогнозна стойност: BGN 2 616 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0023 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗДРАВНА СЛУЖБА В СЕЛО ОГНЯНОВО“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 57 777,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0008 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап”
Прогнозна стойност: BGN 1 050 047,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0004 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за пристрояване на Основно училище „Кап. Петър Пармаков“, с. Градец, община Котел и благоустрояване на дворното му пространство
Прогнозна стойност: BGN 673 689,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0043 Дата на публикуване:12.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП:Ремонт на помещение ЗРУ 20 kV в подстанция „Боруй“
Прогнозна стойност: BGN 122 847,69 Обект на ОП:Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката:Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0016 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на „Буна Минерален басейн-крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. „Св. св. Константин и Елена“ о.т.360 м до о.т.360 к, община Варна
Прогнозна стойност: BGN 4 770 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0004 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Ремонт на пешеходни настилки и тротоарни пространства в град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02872-2021-0001 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: 119 СУ „АКАД.МИХАИЛ АРНАУДОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“
Прогнозна стойност: BGN 216 383,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0007 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормална проводимост на речните корита на реките в регулация, находящи се в териториалния обхват на Община Мъглиж.
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0005 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Частична рехабилитация на пътна настилка в населени места на територията на община Нови пазар“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 240 941,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0003 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Милковица етап 1, общ. Гулянци“
Прогнозна стойност: BGN 632 673,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2021-0005 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: СМР на обект „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“
Прогнозна стойност: BGN 87 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2021-0005 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ в УПИ І, кв.4, Бяла Слатина“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 170 785,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2021-0004 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на улици и тротоари в с. Георги Дамяново по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 119 547,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0023 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци на територията на гр. Габрово по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 98 966,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0051 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонт по съществуващо положение на Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър и Кремиковци и на улица „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе, район Нови Искър.
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0050 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реконструкция и изграждане на улици от първостепенната улична мрежа по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0012 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа“ от о.т.131 до о.т.132, с. Ботево; ул. „П. Волов“ от о.т.203 до о.т.143 и ул. „Поп Андрей“ от о.т.204 до о.т.205, с. Тенево, Община „Тунджа“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 144 489,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0007 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ, ПЪТИЩА И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0003 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 594 158,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0017 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на плосък покрив на склад №8 в РСБ – МВР Долни Богров“
Прогнозна стойност: BGN 51 130,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03315-2021-0002 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за изграждане на „STEM – Център по природни науки, изследвания и иновации“ в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
Прогнозна стойност: BGN 93 382,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0022 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЪСТАВНИТЕ СЕЛА НА КМ. КМЕТОВЦИ-С. БОЖЕНЦИ, С. КМЕТОВЦИ, С. ЧЕРНЕВЦИ И С. ТРАПЕСКОВЦИ, ОБЩ. ГАБРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 527 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0006 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Лозен, общ. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0005 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в гр. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 581,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0004 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ, ремонт и пространствено оформление на сграда „Младежки дом и обществени услуги“, находящ се на ул.“Свобода“ №13-13А, УПИ II-399, кв.47 по плана на гр.Сърница, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 176 083,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0004 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Ремонт на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий -1912“ село Оборище
Прогнозна стойност: BGN 319 723,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03560-2021-0002 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център MIT LAB в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Стралджа по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
Прогнозна стойност: BGN 62 106,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0029 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на НЧ „Развитие 1928” с.Сива река, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 10 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0015 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Текущ ремонт на VIII-ми етаж, Блок А на МБАЛ Самоков ЕООД, гр.Самоков ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 195 839,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2021-0005 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг- проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за „Ремонт на ул.”Капитан I ранг Христо Кукенски , гр.Априлци”
Прогнозна стойност: BGN 566 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2021-0006 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за Реконструкция на водопроводна мрежа и довеждащ водопровод Раднево
Прогнозна стойност: BGN 4 053 130,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0008 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРЕН „БОЖКОВСКА ПОЛЯНА“ И МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ”, ПЪРВИ ЕТАП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПАРКОВАТА СРЕДА НА ТЕРЕН „БОЖКОВСКА ПОЛЯНА“ И МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ 2“
Прогнозна стойност: BGN 405 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0013 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ,,Ремонт на общинска пътна мрежа през 2021 г.”
Прогнозна стойност: BGN 259 708,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0007 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 202 420,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0003 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на участъци от улична мрежа в град Дряново”, както следва: Обект №1 – Преасфалтиране на улици в ж.к. „Успех“, гр. Дряново и Обект №2 – Преасфалтиране на ул. „Гурко“, гр. Дряново
Прогнозна стойност: BGN 198 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0011 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Мерки за енергийна ефективност за сградата на ОДЗ „Пролет“ с. Мосомище
Прогнозна стойност: BGN 179 041,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2021-0001 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: „ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОСЕЩА СПОСОБНОСТ НА ОТДЕЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПИ 63427.2.4221.1, гр. РУСЕ, ул.”АЛЕКСАНДРОВСКА” № 108“
Прогнозна стойност: BGN 77 125,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03422-2021-0002 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Ремонт на част от етаж в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Неделино за обособяване на STEM център по природни науки, изследвания и иновации
Прогнозна стойност: BGN 144 898,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2021-0003 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Повишаване енергийната ефективност на сграда на здравеопазването в гр. Разлог, община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 167 222,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2021-0005 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 911 470,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04962-2021-0001 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин, находящи се в гр. Елин Пелин, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 105 615,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2021-0011 Дата на публикуване:07.04.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП:„Ремонт на покриви на сгради, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 218 125,00 Обект на ОП:Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката:Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0007 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път BLG 1255/III-198, Катунци-Враня/Катунци-Златолист от км 0+000 до км 6+860“
Прогнозна стойност: BGN 3 332 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0017 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: “РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “
Прогнозна стойност: BGN 368 380,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2021-0013 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции – позиция Изграждане утаителен басейн № 3.
Прогнозна стойност: BGN 1 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0005 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – извършване на дейности по рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в местност „Карач Дере“, в землището на град Никопол и осъществяване на авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 1 021 724,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0017 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Осигуряване на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоце Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж. к. Дружба, гр. Русе – Етап IV“ ЕТАП IV – БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ОТ УЛ. „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ ДО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0002 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на район „Младост“-СО“
Прогнозна стойност: BGN 500 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0020 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Детска площадка в ДГ „Осми март“ в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 70 862,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2021-0004 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен от ОТ 315 до ОТ 313 и оформяне на паркинг на площад „Първи ноември“
Прогнозна стойност: BGN 316 188,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0009 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 2 809 207,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2021-0005 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в град Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 319 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0005 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Ремонтни работи по възстановяване функцията на част от съоръженията на ПСОВ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0009 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център
Прогнозна стойност: BGN 147 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0008 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 390 517,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06064-2021-0003 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ Предмет на ОП: Ремонт ДГ “Митко Палаузов“ град Ракитово, община Ракитово
Прогнозна стойност: BGN 167 647,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0009 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Предмет на ОП: „РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ гр.Севлиево
Прогнозна стойност:

BGN 56 548,67

Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03266-2021-0001 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата в която се помещават работилниците и физкултурен салон на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 150 206,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2021-0001 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: Консервационно-реставрационни дейности по екстериора на къща „Павлити“, част от АИР „Старинен Пловдив“,ул. „Арх. Хр. Пеев“ №6, кв. 394, УПИ – ХVI – Студентски дом, гр. Пловдив.
Прогнозна стойност: BGN 151 583,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2021-0003 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Ремонт и модернизация на Кметство с. Кошов, община Иваново, област Русе по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 146 193,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00031-2021-0006

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Предмет на ОП: ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. МАЛКО ТЪРНОВО по договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) за изпълнение на проекта пред финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП) по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Прогнозна стойност: BGN 291 346,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

28.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00575-2021-0007

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА РАКОВСКИ

Предмет на ОП: „Изграждане на част от канализационната мрежа и модулно пречиствателно съоръжение на с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив Подобект: „Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив“ Подобект: „Изграждане на модулно пречиствателно съоръжение в с.Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 894 702,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

29.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00846-2021-0003

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница“, вкл. съпътстващата инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 1 104 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 

00580-2021-0012

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА САМОКОВ

Предмет на ОП: „ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПАРКИНГ И ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ, по обособени позиции” ;
Прогнозна стойност: BGN 2 020 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00041-2021-0008

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа) за обект: ул. „Първа“ от ос.т. 7 до ос.т. 44, с. Славеево, община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 105 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00761-2021-0006

Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Предмет на ОП: Изпълнение на строителство с предмет: „Паркоустройство и благоустройство на училищен двор в кв. 125, парцел III, гр. Сапарева баня“
Прогнозна стойност: BGN 602 396,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0003 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Корекция на отводнителен канал, гр. Съединение – ІІ – ри етап“
Прогнозна стойност: BGN 888 057,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2021-0003 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Целодневна детска градина в УПИ IV, кв. 44 по плана на село Опан, Община Опан (довършване на започнато строителство, включително двор, без обзавеждане)“
Прогнозна стойност: BGN 1 267 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0004 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Ремонт и укрепване на конструкцията на Основно училище „Христо Ботев“, находящо се в УПИ III-143, кв.1 по ПУП-ПРЗ на с. Рупци, община Червен бряг
Прогнозна стойност: BGN 186 034,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0015 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „СКЕЙТ ПАРК“ в ПИ с идентификатор 63427.2.5403 по КККР на гр. Русе, ул. „Независимост“ №1А, УПИ VI-3759, кв. 330, ЦГЧ по плана на гр. Русе.
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2021-0003 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на горски противопожарни пътища на територията на община Ихтиман по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 2 701 536,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05957-2021-0004 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЬР БЛАГОЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на част от етаж на Второ ОУ „Димитър Благоев“ и приспособяването му в STEM център – „Център за природни науки, изследвания и иновации
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0012 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на малки улици в Община Тервел“ по две обособени позиции – ОП 1 – ул.Родопи, ОП 2 – ул.6-та в с.Каблешково
Прогнозна стойност: BGN 151 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0040 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на ел.проводи СН и НН в рудник „Трояново-север“, при необходимост
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0013 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на вертикална западна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-2“
Прогнозна стойност: BGN 430 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0013 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на аварийни мерки и дейности за изграждане (укрепване) на подпорна стена в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 416 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04062-2021-0001 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. ТУТРАКАН
Прогнозна стойност: BGN 169 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00991-2021-0005 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: В И К АД Предмет на ОП: “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”
Прогнозна стойност: BGN 156 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0026 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0039 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нова ел. къща за ЗС 1341
Прогнозна стойност: BGN 99 986,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0013 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Изграждане на осветление по главен път I-2 „Русе-Разград“ до кръстовище за гр. Кубрат и кв. Средна кула, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0004 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки на открито в УПИ VI-1290, кв. 25а, в двора на СУ „Христо Ботев“ гр. Долни Дъбник”
Прогнозна стойност: BGN 154 563,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0005 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на покрив на сграда общинска собственост с идентификационен № 46045.501.213.1 – западна част на покрива“
Прогнозна стойност: BGN 62 094,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0012 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Проектиране и рехабилитация на трафопостовете и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН – 20 kV в пристанищни терминали Русе-изток 1 и Русе-изток 2“
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2021-0039 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи във връзка с модификация на Абсорбер 12 и Абсорбер 34 с цел повишаване степента на десулфуризация на 97%
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0011 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 11-та в с.Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 141 629,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00192-2021-0001 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙНИЦА Предмет на ОП: ИЗБОР ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ С. БОЙНИЦА, С. БОРИЛОВЕЦ, С. РАБРОВО И С. ШИШЕНЦИ – етап III и ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ № VID 1020 Бойница – Хайдук чешма по 2 (две) обособени позиции”: 1. Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улици с. Бойница, с. Бориловец, с. Раброво и с. Шишенци – етап III”; 2. Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на общински път № VID 1020 Бойница – Хайдук чешма”.
Прогнозна стойност: BGN 706 127,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0001 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – Айтос, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0004 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за ремонт на улична и водопроводна мрежа на населени места на територията на Община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 786 495,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0005 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Аварийно възстановяване на водостоци, подпорни стени и част от път IV-HKV-2174 до с. Воденци, общ. Стамболово, обл. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 665 414,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0017 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен по проект BG16RFOP001-5.002-0009 „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., финансиран по АДБФП BG16RFOP001-5.002-0009-С01 между Община Шумен и МРРБ“
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0016 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 302 530,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0007 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 511 827,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0005 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на горски пътища нахождащи се в ПИ 533008 и ПИ 600005 в землището на с. Брусен, общ. Етрополе“
Прогнозна стойност: BGN 1 630 337,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0011 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ФАСАДА И ПРИЛЕЖАЩИ ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ“
Прогнозна стойност: BGN 178 328,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2021-0019 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Разширение на ПСОВ Меден Рудник“.
Прогнозна стойност: BGN 4 472 221,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2021-0008 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг: – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на ул. „Вардар“ в участъка от ул. „Черно море“ до ул. „Търговска“ и от ул. „Търговска“ до ул. „Ж.Петков“; ул. „Ж.Петков“ в участъка от ул. „Ал.Стамболийски“ до ул. „Вардар“ и ул. „Асен Златаров“ в участъка от ул. „Ал.Стамболийски“ до ул. „Вардар“
Прогнозна стойност: BGN 925 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0015 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция по одобрени проекти на улична мрежа в град Шумен, улица от ОТ 135 до ОТ 136, квартал Боян Българанов
Прогнозна стойност: BGN 191 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0011 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Инженеринг, вертикална планировка и изграждане на площадка за изчакване на товарни автомобили в пристанищен терминал Русе-изток“
Прогнозна стойност: BGN 620 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0006 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Петрич и довеждаща инфраструктура – захранващ (външен) водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп“
Прогнозна стойност: BGN 13 141 913,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 

00674-2021-0002

Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Предмет на ОП: „Реконструкция на външен водопровод с. Едрево от БПС до НВ V=T20 куб. м. – II и III етап от точка В6 до НВ = 120 куб. м.“
Прогнозна стойност: BGN 720 208,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00190-2021-0003

Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Предмет на ОП: ,,Извършване на СМР/СРР на обект: ,,Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в Детска градина ,,Мир“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 185 280,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2021-0002 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) на обект: „Пристройка и надстройка на детска градина № 9 „Пламъче“, кухненски блок, и оборудване и обзавеждане“; местоположение в УПИ I (ПИ с идентификатор 68134.4141.719.1), кв.12, м. „Суходол“, район „Овча купел“, гр. София, с административен адрес: ул. „Овчо поле“ № 16“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0003 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА УРЕДБАТА НА БОЛНИЧЕН И ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР В „МБАЛ – ХАРМАНЛИ” ЕООД, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №66, УПИ І, КВ. 99А ПО ПЛАНА НА ГР. ХАРМАНЛИ“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 115 994,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0010 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ДОЛНО ВЛАХОВО, ОБЩИНА СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 1 475 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2021-0009 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Изпълнение на текущ ремонт на помещение в сграда с идентификатор 38978.900.7798.1 (ритуална зала) в гр.Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 79 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02620-2021-0001 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за обособяване на „STEM ЦЕНТЪР“ в Средно училище „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 224 501,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00574-2021-0007 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Благоустрояване на част от терена на Технически университет – Габрово, вкл. паркинг, южно от Учебен корпус №1“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 228 598,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02967-2021-0001 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РОБЕР ШУМАН“ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РОБЕР ШУМАН“, ГР. РАЗГРАД
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0021 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление с полагане на антиплакатна и антикорозионна защита“.
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0007 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 286 923,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2021-0005 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 155 458,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0011 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Подмяна и ремонт на водопроводи и канализации на улици на територията на, община Самоков” по седем обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 403 677,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0009 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0003 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Tекущ ремонт на улици и изграждане на изкуствени неравности в община Kаварна по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 183 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0005 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Инженеринг— проектиране, авторски надзор и строителство при благоустройство на улица „Младежка“ от ОТ 39 до ОТ 94 в гр. Болярово”
Прогнозна стойност: BGN 680 525,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание