Уникален номер на поръчката: 

00753-2021-0012

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА СВИЩОВ

Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт на улично осветление и поддръжка на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00971-2021-0004

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ОПАН

Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Повишаване на енергийната ефективност на сграда Общинска администрация – община Опан, с. Опан“
Прогнозна стойност: BGN 276 699,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00053-2021-0003

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА ОСВЕТИТЕЛИ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. СРЕДЕЦ, ОБЩИНА СРЕДЕЦ” ПО ОП „ВЕЕЕЕС“ 2014-2021 Г., ПРОЦЕДУРА: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ“
Прогнозна стойност: BGN 303 159,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00069-2021-0010

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на Строително – монтажни работи по проект „Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на град Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 128 534,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

26.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

05503-2021-0001

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – гр. ВАРНА

Предмет на ОП: Извършване на строително – монтажни работи за подобряване на образователната инфраструктура и подмяна на сградни електроинсталации на 1 и 2 етаж на „Център за специална образователна подкрепа“ – гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. Петко Стайнов №7
Прогнозна стойност: BGN 11 943,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00226-2021-0015

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ПОДХОД КЪМ СКОБЕЛЕВ ПАРК-МУЗЕЙ“ И ПЕШЕХОДНА УЛ. „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“ ОТ ПЕШЕХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД УЛ. ГЕНЕРАЛ АТАНАС СТЕФАНОВ“ ДО ВХОДА НА СКОБЕЛЕВИЯ ПАРК-МУЗЕЙ – ГРАД ПЛЕВЕН”
Прогнозна стойност: BGN 3 493 313,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00611-2021-0004

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА КРЕСНА

Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на улична мрежа и реконструкция на част от водопроводната мрежа на територията на гр. Кресна“.
Прогнозна стойност: BGN 2 942 736,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

07.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

02620-2021-0003

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ“

Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за обособяване на „STEM ЦЕНТЪР“ в Средно училище „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 224 501,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

26.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00024-2021-0008

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Предмет на ОП: „Ремонт и обновяване на фасадите на детска градина „Славейче“, с. Лесново, Община Елин Пелин”
Прогнозна стойност: BGN 133 132,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

02538-2021-0009

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ПЛОВДИВ

Предмет на ОП: Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) на обект: помещения в недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, пл. „Съединение“ №3.
Прогнозна стойност: BGN 123 782,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

13.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00795-2021-0002

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА САДОВО

Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Детска площадка и благоустрояване на част от прилежащия терен на Детска градина „Свобода” в с.Катуница
Прогнозна стойност: BGN 119 202,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

26.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00040-2021-0031

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

Предмет на ОП: Текущ ремонт на Кметство в с.Студена, община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 41 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

26.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00964-2021-0014

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

Предмет на ОП: „Битова канализация по ул. „Иван Вазов“, гр. Генерал Тошево“
Прогнозна стойност: BGN 122 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

07.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

 00969-2021-0006

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Предмет на ОП: „Реконструкция на улици в населените места в община Каолиново по 3(три) обособени позиции“: 1. Обсобена позиция 1: Подобект 14: „Реконструкция на ул. “ Иван Вазов“ в с. Климент“ Подобект 15: „Роконструция на ул. „Добри Чинтулов“ в с. Лятно“ Подобект 19: „Реконструкция на ул. „Албена“ в с. Пристое“ 2. Обсобена позиция 2: Подобект 4: „Реконструкция на ул. „Чайка“ в с. Гусла“ Подобект 21: „Реконструкция на ул. „Дружба“ в с. Средковец“ 3. Обсобена позиция 3: Подобект 1: „Реконструкция на ул. „Аврора“ в с. Браничево“ Подобект 9: „Реконструкция на ул. „Тича“ в гр. Каолиново“ Подобект 24: „Реконструкция на ул. „Калиакра“ в с. Т. Икономово“
Прогнозна стойност: BGN 970 801,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00031-2021-0007

Дата на публикуване: 15.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Предмет на ОП: „Извършване на строително –монтажни работи за закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, разположени в местност „Райков чукар“ до с. Звездец и местност „Вълково мъклище“ до с.Граматиково“ по проект №BG16M1OP002-2.010-0024 „Закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци в местност „Райков чукар“ и местност „Вълково мъклище“, Община Малко Търново“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз, по процедура чрез директно предоставяне BG 16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 144 377,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

07.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2021-0001 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Консервация, реставрация и експониране на недвижима културна ценност, с категория „Местно значение“ – къща на „Райна Княгиня“
Прогнозна стойност: BGN 335 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0006 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Реконструкция и рехабилитация на улица „Васил Левски“ село Черковица“
Прогнозна стойност: BGN 337 440,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00305-2021-0004 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК АД Предмет на ОП: „Изграждане на когенераторна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 652 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0012 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ І КВ.136 ПО ДЕЙСТВАЩИЯ ПЛАН ГР. АЙТОС
Прогнозна стойност: BGN 2 083 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0019 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Ремонт на покрив на административна сграда в ЦСБ-МВР Захарна фабрика, гр. София, ул. „Кукуш“ №1
Прогнозна стойност: BGN 27 074,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0023 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане паркинг в кв. 303 (зад АИР)
Прогнозна стойност: BGN 179 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0029 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на уличното осветление на територията на Община Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 29 792,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0028 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ВиК мрежи по ул. „Васил Априлов“ (о.т. 200 – о.т. 183)
Прогнозна стойност: BGN 343 344,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0013 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Разширение на гробищен парк – в ПИ 21539.153.16 и ПИ 21539.153.14, м. Попката, земл. с. Добрич, общ. Димитровград.
Прогнозна стойност: BGN 278 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0019 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия. Превантивно и текущо поддържане на мостове и водостоци по общинската пътна мрежа на територията на община Казанлък през 2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 107 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05979-2021-0001 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на баскетболно игрище в УПИ VI-1290, кв. 25а, в двора на СУ „Христо Ботев“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник“
Прогнозна стойност: BGN 80 459,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0039 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Изграждане на нова детска градина за 8 групи в ПИ с ид. 56784.540.623, УПИ II-540.623, детски комбинат, кв. 59 по плана на ЖР „Тракия“, Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 2 600 222,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0006 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР. ЕТРОПОЛЕ – 3-ТИ ПОДОБЕКТ: 3.1. ул. „Столетов“, 3.2. ул. „Стефан Караджа“, 3.3. ул. „Хаджи Димитър“ и 3.4. ул. „Марийка Гаврилова“
Прогнозна стойност: BGN 331 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0013 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СМР НА ОБЕКТ: СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА, СЕКЦИЯ „А“ И СЕКЦИЯ „Б“ В УПИ – Х „ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА“, КВ. 186 ПО РЕГУЛАЦИОННИЯ ПЛАН НА ГР. ЛОМ”
Прогнозна стойност: BGN 1 208 110,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0018 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, с. Копринка, общ. Казанлък“
Прогнозна стойност: BGN 58 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0026 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор“ на обект с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Горно Дряново о.т 53-57, о.т. 190-193“
Прогнозна стойност: BGN 50 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0111 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Поддържане на съществуващи минерализовани ивици“
Прогнозна стойност: BGN 832,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2021-0001 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 1 133 235,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0011 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Банско
Прогнозна стойност: BGN 2 239 416,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2021-0014 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи (СМР) – основен ремонт на бюфет на Народното събрание в сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1, София“
Прогнозна стойност: BGN 158 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0027 Дата на публикуване: 14.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 168 405,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01830-2021-0004 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВИЧО ГРЪНЧАРОВ“ Предмет на ОП: ,,Ремонт на класни стаи, коридори, покрив на столова и подмяна на ел.инсталация в СУ „Вичо Грънчаров“, град Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 227 484,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0008 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция на общински път BLG1240 от пътен възел Сандански на Автомагистрала „Струма“до кръстовище с главен път I-1(E-79) на входа на град Сандански.
Прогнозна стойност: BGN 3 748 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0007 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Карабунар, общ. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 149,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2021-0002 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари – УПИ XVll, кв. 60, по плана на с. Крушари – 1-ви етап“
Прогнозна стойност: BGN 182 249,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2021-0010 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект: „Довършване на общински жилища за настаняване“, гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0025 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици между осови точки 170-21-157-158, 17-159, 19-21 по плана на село Дебрен.
Прогнозна стойност: BGN 85 627,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01006-2021-0001 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „БАБА ТОНКА“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център- „Креативна работилница“ в Математическа гимназия „Баба Тонка“- гр. Русе по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
Прогнозна стойност: BGN 73 266,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0024 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на на обекти/строежи в обхвата на строителство с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново“.
Прогнозна стойност: BGN 155 227,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0024 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за рехабилитация на ул.“Освобождение“, кв.Тева, гр.Перник
Прогнозна стойност: BGN 2 437 066,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0014 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ И ПЕРАЛЕН БЛОК НА ДЕТСКА ЯСЛА „ЧАЙКА“, ГР. ПЛЕВЕН“ С АДМ. АДРЕС: ГР. ПЛЕВЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 159 412,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0006 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на нова детска градина в с. Градец, община Котел
Прогнозна стойност: BGN 1 519 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2021-0003 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на улици в Община Две могили“.
Прогнозна стойност: BGN 95 242,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2021-0017 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Преустройство и реконструкция на сградата на бившето ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Розово в Детска академия за развитие на таланти. Етап II: Внедряване на мерки за енергийна ефективност“, по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, по проект „Красива България”
Прогнозна стойност: BGN 179 089,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0014 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изместване на основен захранващ кабел СР.Н. 20 КV 6-13 К.М. Пристанище Бургас Изток-1”
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0023 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъци (СО) и едрогабаритни отпадъци (ЕГО) в гр. Перник, УПИ I кв.202 – ЕТАП 1
Прогнозна стойност: BGN 640 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02716-2021-0082 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на дейности по поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни прегради“ на територията на ТП „ДГС Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 3 575,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.05.2021, 17:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0013 Дата на публикуване: 13.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел основен ремонт на Лаборатория 2 – „Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото“ на ТУ – София по договор BG05M2OP001-1.002-0011-С01 “Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти Технологии MIRACle”,
Прогнозна стойност: BGN 78 331,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0003 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 729 906,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2021-0010 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „СПОРТНО РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС“ В УПИ № XXIII, КВ. 112, М. „ЛЪДЖА“-ИВАЙЛОВГРАД, ГР. ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩ. ИВАЙЛОВГРАД,ОБЛ. ХАСКОВО“
Прогнозна стойност: BGN 1 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04962-2021-0002 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин, находящи се в гр. Елин Пелин, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 105 615,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2021-0008 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Неотложно възстановителни работи по коритото на река Яденица , град Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4,,
Прогнозна стойност: BGN 2 616 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00656-2021-0023 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ/РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЗДРАВНА СЛУЖБА В СЕЛО ОГНЯНОВО“ ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 57 777,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0008 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап”
Прогнозна стойност: BGN 1 050 047,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0004 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за пристрояване на Основно училище „Кап. Петър Пармаков“, с. Градец, община Котел и благоустрояване на дворното му пространство
Прогнозна стойност: BGN 673 689,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0043 Дата на публикуване:12.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП:Ремонт на помещение ЗРУ 20 kV в подстанция „Боруй“
Прогнозна стойност: BGN 122 847,69 Обект на ОП:Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.05.2021, 23:59 Вид на поръчката:Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0016 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на „Буна Минерален басейн-крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к. „Св. св. Константин и Елена“ о.т.360 м до о.т.360 к, община Варна
Прогнозна стойност: BGN 4 770 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0004 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Ремонт на пешеходни настилки и тротоарни пространства в град Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02872-2021-0001 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: 119 СУ „АКАД.МИХАИЛ АРНАУДОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“
Прогнозна стойност: BGN 216 383,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0007 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на дейности, свързани с осигуряване на нормална проводимост на речните корита на реките в регулация, находящи се в териториалния обхват на Община Мъглиж.
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2021-0005 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Частична рехабилитация на пътна настилка в населени места на територията на община Нови пазар“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 240 941,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0003 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с.Милковица етап 1, общ. Гулянци“
Прогнозна стойност: BGN 632 673,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2021-0005 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: СМР на обект „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“
Прогнозна стойност: BGN 87 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2021-0005 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Ремонт на съществуваща самостоятелна сграда – част от МБАЛ в УПИ І, кв.4, Бяла Слатина“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 170 785,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2021-0004 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Ремонт на улици и тротоари в с. Георги Дамяново по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 119 547,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0023 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци на територията на гр. Габрово по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 98 966,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0051 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Ремонт по съществуващо положение на Чепинско шосе в участъка от началото на регулацията на с. Чепинци до жп прелез на ул. „Жак Дюкло“, райони Нови Искър и Кремиковци и на улица „Езерата“ в участъка от началото на регулацията на с. Негован до кръстовището с Чепинско шосе, район Нови Искър.
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0050 Дата на публикуване: 12.04.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Реконструкция и изграждане на улици от първостепенната улична мрежа по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2021-0012 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР във връзка с изпълнение на проект „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Странджа“ от о.т.131 до о.т.132, с. Ботево; ул. „П. Волов“ от о.т.203 до о.т.143 и ул. „Поп Андрей“ от о.т.204 до о.т.205, с. Тенево, Община „Тунджа“, финансиран по ПРСР 2014-2020 г.“ по 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 144 489,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2021-0007 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ, ПЪТИЩА И ТРОТОАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ” ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 175 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2021-0003 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: Асфалтиране на улици от капиталовата програма на община Кнежа за 2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 594 158,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2021-0017 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на плосък покрив на склад №8 в РСБ – МВР Долни Богров“
Прогнозна стойност: BGN 51 130,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03315-2021-0002 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БАЧО КИРО“ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за изграждане на „STEM – Център по природни науки, изследвания и иновации“ в ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
Прогнозна стойност: BGN 93 382,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0022 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЪСТАВНИТЕ СЕЛА НА КМ. КМЕТОВЦИ-С. БОЖЕНЦИ, С. КМЕТОВЦИ, С. ЧЕРНЕВЦИ И С. ТРАПЕСКОВЦИ, ОБЩ. ГАБРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 527 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0006 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в с. Лозен, общ. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0005 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Текущ ремонт и благоустрояване на улици в гр. Септември“ по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 269 581,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2021-0004 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на обект: „Въвеждане на мерки за ЕЕ, ремонт и пространствено оформление на сграда „Младежки дом и обществени услуги“, находящ се на ул.“Свобода“ №13-13А, УПИ II-399, кв.47 по плана на гр.Сърница, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 176 083,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2021-0004 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Ремонт на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий -1912“ село Оборище
Прогнозна стойност: BGN 319 723,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03560-2021-0002 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център MIT LAB в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Стралджа по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
Прогнозна стойност: BGN 62 106,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0029 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на НЧ „Развитие 1928” с.Сива река, общ.Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 10 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0015 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Текущ ремонт на VIII-ми етаж, Блок А на МБАЛ Самоков ЕООД, гр.Самоков ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 195 839,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00016-2021-0005 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АПРИЛЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг- проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за „Ремонт на ул.”Капитан I ранг Христо Кукенски , гр.Априлци”
Прогнозна стойност: BGN 566 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2021-0006 Дата на публикуване: 09.04.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за Реконструкция на водопроводна мрежа и довеждащ водопровод Раднево
Прогнозна стойност: BGN 4 053 130,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0008 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРЕН „БОЖКОВСКА ПОЛЯНА“ И МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ”, ПЪРВИ ЕТАП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ПАРКОВАТА СРЕДА НА ТЕРЕН „БОЖКОВСКА ПОЛЯНА“ И МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ 2“
Прогнозна стойност: BGN 405 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2021-0013 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ,,Ремонт на общинска пътна мрежа през 2021 г.”
Прогнозна стойност: BGN 259 708,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00823-2021-0007 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕТНИЦА Предмет на ОП: „Облагородяване и благоустрояване на централна част в град Летница, област Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 202 420,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2021-0003 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: “Ремонт на участъци от улична мрежа в град Дряново”, както следва: Обект №1 – Преасфалтиране на улици в ж.к. „Успех“, гр. Дряново и Обект №2 – Преасфалтиране на ул. „Гурко“, гр. Дряново
Прогнозна стойност: BGN 198 583,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0011 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Мерки за енергийна ефективност за сградата на ОДЗ „Пролет“ с. Мосомище
Прогнозна стойност: BGN 179 041,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05030-2021-0001 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ВЪТРЕШНА АРХИТЕКТУРА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на Обект: „ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НОСЕЩА СПОСОБНОСТ НА ОТДЕЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПИ 63427.2.4221.1, гр. РУСЕ, ул.”АЛЕКСАНДРОВСКА” № 108“
Прогнозна стойност: BGN 77 125,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03422-2021-0002 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Ремонт на част от етаж в СУ „Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Неделино за обособяване на STEM център по природни науки, изследвания и иновации
Прогнозна стойност: BGN 144 898,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2021-0003 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Повишаване енергийната ефективност на сграда на здравеопазването в гр. Разлог, община Разлог“
Прогнозна стойност: BGN 167 222,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2021-0005 Дата на публикуване: 08.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 911 470,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04962-2021-0001 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи на обекти на СУ „Васил Левски”- гр. Елин Пелин, находящи се в гр. Елин Пелин, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 105 615,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2021-0011 Дата на публикуване:07.04.2021
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП:„Ремонт на покриви на сгради, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Прогнозна стойност: BGN 218 125,00 Обект на ОП:Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката:Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0007 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Реконструкция на общински път BLG 1255/III-198, Катунци-Враня/Катунци-Златолист от км 0+000 до км 6+860“
Прогнозна стойност: BGN 3 332 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0017 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: “РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ “
Прогнозна стойност: BGN 368 380,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2021-0013 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Изграждане на ново депо за неопасни отпадъци и площадка за предварително третиране на неопасни отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на ТЕЦ Русе изток по проект и техническо задание по обособени позиции – позиция Изграждане утаителен басейн № 3.
Прогнозна стойност: BGN 1 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00402-2021-0005 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОПОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – извършване на дейности по рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, разположено в местност „Карач Дере“, в землището на град Никопол и осъществяване на авторски надзор“
Прогнозна стойност: BGN 1 021 724,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0017 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за обект: „Осигуряване на безопасни тротоари със съоръжения за колоездене по бул. „Васил Левски“ в участъка от бул. „Христо Ботев“ до бул. „Гоце Делчев“ и по бул. „Гоце Делчев“ в участъка от бул. „Васил Левски“ до бул. „България“ ж. к. Дружба, гр. Русе – Етап IV“ ЕТАП IV – БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ОТ УЛ. „ХРИСТО ЯСЕНОВ“ ДО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0002 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Ремонт и поддръжка на улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на район „Младост“-СО“
Прогнозна стойност: BGN 500 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2021-0020 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Детска площадка в ДГ „Осми март“ в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 70 862,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2021-0004 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажните работи на обект: „Реконструкция на ул. „Иван Вазов“, гр. Тетевен от ОТ 315 до ОТ 313 и оформяне на паркинг на площад „Първи ноември“
Прогнозна стойност: BGN 316 188,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0009 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 2 809 207,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2021-0005 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Реконструкция и модернизация на улично осветление в град Белоградчик“
Прогнозна стойност: BGN 319 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2021-0005 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Ремонтни работи по възстановяване функцията на част от съоръженията на ПСОВ гр. Първомай
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0009 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на кафе-аперитив в партерния /първи/ етаж от съществуваща административна сграда № 9 от Общински комплекс „Алея на занаятите”, находяща се в ПИ № 000783, мест. „Лесопарк”, землището на гр. Айтос в Посетителски център
Прогнозна стойност: BGN 147 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2021-0008 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Благоустрояване и реновация на спортна зала към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 390 517,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06064-2021-0003 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ Предмет на ОП: Ремонт ДГ “Митко Палаузов“ град Ракитово, община Ракитово
Прогнозна стойност: BGN 167 647,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2021-0009 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя:

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Предмет на ОП: „РЕМОНТ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ“ гр.Севлиево
Прогнозна стойност:

BGN 56 548,67

Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03266-2021-0001 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на сградата в която се помещават работилниците и физкултурен салон на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия – гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 150 206,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2021-0001 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: Консервационно-реставрационни дейности по екстериора на къща „Павлити“, част от АИР „Старинен Пловдив“,ул. „Арх. Хр. Пеев“ №6, кв. 394, УПИ – ХVI – Студентски дом, гр. Пловдив.
Прогнозна стойност: BGN 151 583,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2021-0003 Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: Ремонт и модернизация на Кметство с. Кошов, община Иваново, област Русе по Проект „Красива България“
Прогнозна стойност: BGN 146 193,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00031-2021-0006

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Предмет на ОП: ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ГР. МАЛКО ТЪРНОВО по договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) за изпълнение на проекта пред финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 (ФМ на ЕИП) по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Прогнозна стойност: BGN 291 346,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

28.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00575-2021-0007

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА РАКОВСКИ

Предмет на ОП: „Изграждане на част от канализационната мрежа и модулно пречиствателно съоръжение на с. Белозем, община Раковски, обл. Пловдив Подобект: „Изграждане на част от канализационната мрежа на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив“ Подобект: „Изграждане на модулно пречиствателно съоръжение в с.Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 2 894 702,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

29.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00846-2021-0003

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА СЛИВНИЦА

Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположена на територията на Община Сливница“, вкл. съпътстващата инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 1 104 840,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

10.05.2021, 23:59

Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 

00580-2021-0012

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА САМОКОВ

Предмет на ОП: „ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ, ПАРКИНГ И ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ, по обособени позиции” ;
Прогнозна стойност: BGN 2 020 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00041-2021-0008

Дата на публикуване: 07.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изграждане на водопроводна мрежа) за обект: ул. „Първа“ от ос.т. 7 до ос.т. 44, с. Славеево, община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 105 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00761-2021-0006

Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

Предмет на ОП: Изпълнение на строителство с предмет: „Паркоустройство и благоустройство на училищен двор в кв. 125, парцел III, гр. Сапарева баня“
Прогнозна стойност: BGN 602 396,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

27.04.2021, 23:59

Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0003 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Корекция на отводнителен канал, гр. Съединение – ІІ – ри етап“
Прогнозна стойност: BGN 888 057,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00971-2021-0003 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОПАН Предмет на ОП: „Целодневна детска градина в УПИ IV, кв. 44 по плана на село Опан, Община Опан (довършване на започнато строителство, включително двор, без обзавеждане)“
Прогнозна стойност: BGN 1 267 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0004 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Ремонт и укрепване на конструкцията на Основно училище „Христо Ботев“, находящо се в УПИ III-143, кв.1 по ПУП-ПРЗ на с. Рупци, община Червен бряг
Прогнозна стойност: BGN 186 034,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0015 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на Инженеринг – изготвяне на технически инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „СКЕЙТ ПАРК“ в ПИ с идентификатор 63427.2.5403 по КККР на гр. Русе, ул. „Независимост“ №1А, УПИ VI-3759, кв. 330, ЦГЧ по плана на гр. Русе.
Прогнозна стойност: BGN 480 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2021-0003 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на горски противопожарни пътища на територията на община Ихтиман по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 2 701 536,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05957-2021-0004 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЬР БЛАГОЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на част от етаж на Второ ОУ „Димитър Благоев“ и приспособяването му в STEM център – „Център за природни науки, изследвания и иновации
Прогнозна стойност: BGN 90 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0012 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на малки улици в Община Тервел“ по две обособени позиции – ОП 1 – ул.Родопи, ОП 2 – ул.6-та в с.Каблешково
Прогнозна стойност: BGN 151 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0040 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на ел.проводи СН и НН в рудник „Трояново-север“, при необходимост
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0013 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на вертикална западна кейова стена в пристанищен терминал Русе-изток-2“
Прогнозна стойност: BGN 430 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2021-0013 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Проектиране, строителство и авторски надзор (инженеринг) на аварийни мерки и дейности за изграждане (укрепване) на подпорна стена в УПИ I, кв.1 по плана на Приморски парк, гр. Бургас.“
Прогнозна стойност: BGN 416 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04062-2021-0001 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ“ – гр. ТУТРАКАН
Прогнозна стойност: BGN 169 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00991-2021-0005 Дата на публикуване: 06.04.2021
Наименование на възложителя: В И К АД Предмет на ОП: “Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от “В И К” АД, гр. Ловеч”
Прогнозна стойност: BGN 156 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0026 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на уличната мрежа на територията на община Благоевград, по обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 1 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0039 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нова ел. къща за ЗС 1341
Прогнозна стойност: BGN 99 986,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2021-0013 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Изграждане на осветление по главен път I-2 „Русе-Разград“ до кръстовище за гр. Кубрат и кв. Средна кула, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 95 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2021-0004 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Ремонт на спортни площадки на открито в УПИ VI-1290, кв. 25а, в двора на СУ „Христо Ботев“ гр. Долни Дъбник”
Прогнозна стойност: BGN 154 563,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0005 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: „Ремонт и реконструкция на покрив на сграда общинска собственост с идентификационен № 46045.501.213.1 – западна част на покрива“
Прогнозна стойност: BGN 62 094,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0012 Дата на публикуване: 05.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Проектиране и рехабилитация на трафопостовете и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН – 20 kV в пристанищни терминали Русе-изток 1 и Русе-изток 2“
Прогнозна стойност: BGN 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2021-0039 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи във връзка с модификация на Абсорбер 12 и Абсорбер 34 с цел повишаване степента на десулфуризация на 97%
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0011 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улица 11-та в с.Зърнево“
Прогнозна стойност: BGN 141 629,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00192-2021-0001 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙНИЦА Предмет на ОП: ИЗБОР ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ С. БОЙНИЦА, С. БОРИЛОВЕЦ, С. РАБРОВО И С. ШИШЕНЦИ – етап III и ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ № VID 1020 Бойница – Хайдук чешма по 2 (две) обособени позиции”: 1. Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улици с. Бойница, с. Бориловец, с. Раброво и с. Шишенци – етап III”; 2. Обособена позиция № 2: „Текущ ремонт на общински път № VID 1020 Бойница – Хайдук чешма”.
Прогнозна стойност: BGN 706 127,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 17:00 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02410-2021-0001 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на СУ „ Никола Йонков Вапцаров“ – Айтос, по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2021-0004 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за ремонт на улична и водопроводна мрежа на населени места на територията на Община Мездра
Прогнозна стойност: BGN 786 495,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2021-0005 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Аварийно възстановяване на водостоци, подпорни стени и част от път IV-HKV-2174 до с. Воденци, общ. Стамболово, обл. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 665 414,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0017 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, гр. Шумен по проект BG16RFOP001-5.002-0009 „Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., финансиран по АДБФП BG16RFOP001-5.002-0009-С01 между Община Шумен и МРРБ“
Прогнозна стойност: BGN 830 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0016 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по Проект BG05M9OP001-2.061-0001 „Създаване на Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в град Шумен““
Прогнозна стойност: BGN 302 530,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00159-2021-0007 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОБРИЧКА Предмет на ОП: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка
Прогнозна стойност: BGN 511 827,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0005 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на горски пътища нахождащи се в ПИ 533008 и ПИ 600005 в землището на с. Брусен, общ. Етрополе“
Прогнозна стойност: BGN 1 630 337,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0011 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ, ФАСАДА И ПРИЛЕЖАЩИ ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ“
Прогнозна стойност: BGN 178 328,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2021-0019 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Разширение на ПСОВ Меден Рудник“.
Прогнозна стойност: BGN 4 472 221,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2021-0008 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „Инженеринг: – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Основен ремонт на ул. „Вардар“ в участъка от ул. „Черно море“ до ул. „Търговска“ и от ул. „Търговска“ до ул. „Ж.Петков“; ул. „Ж.Петков“ в участъка от ул. „Ал.Стамболийски“ до ул. „Вардар“ и ул. „Асен Златаров“ в участъка от ул. „Ал.Стамболийски“ до ул. „Вардар“
Прогнозна стойност: BGN 925 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0015 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция по одобрени проекти на улична мрежа в град Шумен, улица от ОТ 135 до ОТ 136, квартал Боян Българанов
Прогнозна стойност: BGN 191 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0011 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Инженеринг, вертикална планировка и изграждане на площадка за изчакване на товарни автомобили в пристанищен терминал Русе-изток“
Прогнозна стойност: BGN 620 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0006 Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: „Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Петрич и довеждаща инфраструктура – захранващ (външен) водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп“
Прогнозна стойност: BGN 13 141 913,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.05.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 

00674-2021-0002

Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

Предмет на ОП: „Реконструкция на външен водопровод с. Едрево от БПС до НВ V=T20 куб. м. – II и III етап от точка В6 до НВ = 120 куб. м.“
Прогнозна стойност: BGN 720 208,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00190-2021-0003

Дата на публикуване: 02.04.2021
Наименование на възложителя: 

ОБЩИНА КАРНОБАТ

Предмет на ОП: ,,Извършване на СМР/СРР на обект: ,,Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в Детска градина ,,Мир“, гр. Карнобат“
Прогнозна стойност: BGN 185 280,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2021-0002 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) на обект: „Пристройка и надстройка на детска градина № 9 „Пламъче“, кухненски блок, и оборудване и обзавеждане“; местоположение в УПИ I (ПИ с идентификатор 68134.4141.719.1), кв.12, м. „Суходол“, район „Овча купел“, гр. София, с административен адрес: ул. „Овчо поле“ № 16“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00056-2021-0003 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА УРЕДБАТА НА БОЛНИЧЕН И ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР В „МБАЛ – ХАРМАНЛИ” ЕООД, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” №66, УПИ І, КВ. 99А ПО ПЛАНА НА ГР. ХАРМАНЛИ“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 115 994,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00092-2021-0010 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМОЛЯН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ДОЛНО ВЛАХОВО, ОБЩИНА СМОЛЯН“.
Прогнозна стойност: BGN 1 475 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2021-0009 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Изпълнение на текущ ремонт на помещение в сграда с идентификатор 38978.900.7798.1 (ритуална зала) в гр.Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 79 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02620-2021-0001 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ ПЪРВИ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за обособяване на „STEM ЦЕНТЪР“ в Средно училище „Екзарх Антим I“, гр.Казанлък по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 224 501,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00574-2021-0007 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Благоустрояване на част от терена на Технически университет – Габрово, вкл. паркинг, южно от Учебен корпус №1“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
Прогнозна стойност: BGN 228 598,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02967-2021-0001 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РОБЕР ШУМАН“ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛЕНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „РОБЕР ШУМАН“, ГР. РАЗГРАД
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0021 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Рехабилитация на стълбове за улично осветление с полагане на антиплакатна и антикорозионна защита“.
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0007 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 286 923,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2021-0005 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на Община Девня по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 155 458,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0011 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Подмяна и ремонт на водопроводи и канализации на улици на територията на, община Самоков” по седем обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 403 677,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2021-0009 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЕКТИ ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОМ“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0003 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: Tекущ ремонт на улици и изграждане на изкуствени неравности в община Kаварна по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 183 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0005 Дата на публикуване: 01.04.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Инженеринг— проектиране, авторски надзор и строителство при благоустройство на улица „Младежка“ от ОТ 39 до ОТ 94 в гр. Болярово”
Прогнозна стойност: BGN 680 525,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание