Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (970070)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Сливен
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 01075-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (970038)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00550-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация

 

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970421)
Възложител: Община Смолян
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00092-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML2240 /III-866/ СМОЛЯН-МУГЛА ОТ КМ 8+100 ДО КМ 13+400 НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970384)
Възложител: Община Гурково
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00694-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр.Гурково, Община Гурково-Втори етап“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970353)
Възложител: Община Троян
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на сгради в община Троян

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970290)
Възложител: Община Мадан
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00104-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВА ЕКОЛОГИЧНО-КУЛТУРНА ВАЛОРИЗАЦИЯ НА МИННИ И КАРИЕРНИ ОБЕКТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН” ПО ПРОГРАМА ЗА ТГС „ИНТЕРРЕГ V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ“ 2014-2020Г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970201)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: ”Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Тулово, община Мъглиж-ІІ етап, ІІ подетап, включващ клонове с номера 5, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 27 и ІІІ подетап, включващ клонове с номера 41, 58”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970058)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД I“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970055)
Възложител: Областна администрация – област Смолян
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 01044-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг на 2 броя подпорни стени на територията на област Смолян“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970008)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на съществуващо депо твърди битови отпадъци в местност„Балабана“ в землището на гр. Обзор, община Несебър

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970002)
Възложител: Община Бобошево
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00845-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в местност «Къро» на община Бобошево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969961)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР за обект: „Ремонт на средно училище „Свети Климент Охридски гр. Симеоновград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969944)
Възложител: Община Стамболийски
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00590-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на физкултурен салон към СУ „Отец Паисий“, кв. 16, УПИ I – училище, гр. Стамболийски

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969943)
Възложител: Община Руен
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00274-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР на обект: „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Руен”, финансиран от „ОПОС 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969938)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0019
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №7, кв. Простор, УПИ II, кв. 314 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969921)
Възложител: Община Завет
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00485-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969881)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК № 3, кв.Простор УПИ XI, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969865)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 31.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №2, кв.Простор УПИ XI, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969669)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00580-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ, ВЕЛОАЛЕИ И ПАРКИНГИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА САМОКОВ, по пет обособени позиции”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (969658)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0030
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и електрооборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969299)
Възложител: Община Царево
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00079-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА гр. ЦАРЕВО, ОБЩИНА ЦАРЕВО – ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969154)
Възложител: Община Чипровци
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 01031-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, авторски надзор, строителсто и доставка на оборудване на инсталация за компостиране на зелени/биоразградими отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново”.

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969738)
Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 02849-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект „Изграждане на специализиран пункт и създаване на условия за извършване насъвместен с румънските гранични органи граничен контрол на плавателни средства по р. Дунав във Видин”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969694)
Възложител: Община Божурище
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00171-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект:Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO1400 /II-81/ Костинброд – граница общини (Костинброд – Божурище) – Пролеша – Хераково /SFO3024/ от км 0+000 до км 1+500 етап I

 

Водещ документ:  

Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (969677)

Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0043
Процедура: Публично състезание
Име: КС „Вълчи дол“ – ремонт на столова и кухня и на площадкова мрежа на питеен и противопожарен водопроводи

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969650)
Възложител: Община Бяла, област Русе
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00497-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Консервация и реставрация на моста на Колю Фичето над река Янтра при гр. Бяла“ с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969623)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по ортопедия /СБАЛО/ „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД – София
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00121-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на Отделение за продължително лечение на СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969608)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00535-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на ремонтно – възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва: Обособена позиция №1 – „Вертикална планировка кв. “Автогара“- бл.1-УПИ VIII, кв.83, гр.Радомир“; Обособена позиция №2 – „Текущ ремонт на тротоарна настилка кв.“Върба, ул.“Иван Соколов“ ОТ37 до ОТ116, гр.Радомир“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969548)
Възложител: Община Монтана
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00019-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №2, гр. Монтана

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969528)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0017
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи във връзка с реализацията на „Изграждане на гробищен парк в с. Гложене““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969449)
Възложител: Община Маджарово
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00548-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на водопроводна мрежа на с. Ръженово, Община Маджарово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969419)
Възложител: Община Мездра
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00007-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергоефективност в Кметство с.Зверино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969294)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №6, кв. Изгрев УПИ I, кв. 925 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969286)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни общински сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енерг. ефективност, на територията на общ. Червен бряг” по 3 ОП

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969246)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 30.03.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци по тринадесет обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (969041)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00550-2020-0009
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/обор във връзка с Реконструкция на довеждащ водопровод от яз.Тича до НВ 13 000 – град Шумен по три обособ.позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969021)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: Допълнително водоснабдяване на с. Радювене от водоснабдителна група „Черни Осъм”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968906)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Подмяна водопровод и асфалтиране на улици на територията на Община Горна Оряховица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (968848)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) – Реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на гр. Стара Загора с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968727)
Възложител: Столична община – Район „Витоша“
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 01253-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2-ро СУ „Академик Емилиян Станев“ – гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36, Район Витоша, Столична Община

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968365)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – Плевен
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00282-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Строително – монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при МУ-Плевен, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968011)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Тодор Каблешков“ №№ 20, 22” по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – ІI Етап ” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.”

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (969011)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ I ,,ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА”, КВ. 45 ПО ПЛАНА НА С. ЦОНЕВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968995)
Възложител: Община Троян
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на град Троян през 2020, 2021 и 2022 г.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968980)
Възложител: Община Медковец
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00946-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект. Реконструкция, обновяване и изграждане на паркове и градини в селата Медковец и Расово на община Медковец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968954)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Благоустрояване на улици на територията на община Симитли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968922)
Възложител: Община Лом
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00116-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг на изграждане на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Славянска“ с ул. „Цар Петър“ и с ул. „Хан Аспарух“, на ул. „Славянска“ с ул. „Добруджа“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968887)
Възложител: Община Сухиндол
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00543-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Укрепване и възстановяване на път VTR-2206 от км 5+000 до км 5+500 и определяне територия за геозащитни дейности в свлачищен район VTR32.70295.01″, землище гр. Сухиндол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968877)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Консервация, реставрация и адаптация на туристическата инфраструктура в Община Карлово.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968871)
Възложител: Община Аксаково
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00237-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Текущи и неотложни аварийни ремонти на улични и пътни настилки по всички общински пътища и улици в населените места на територията на Община Аксаково

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968765)
Възложител: Община Маджарово
Получен на: 27.03.2020 г.
Преписка: 00548-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на строеж: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА Ф.90 С.БОРИСЛАВЦИ, ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968713)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЕШЕХОДЕН МОСТ В ПАРК „АРПЕЗОС – СЕВЕР“, СВЪРЗВАЩ I-А И II – РА ЧАСТ” ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДПБФП BG161PO001-1.021-0003-C01 “РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ В ГРАД КЪРДЖАЛИ“, КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967877)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0009
Процедура: Открита процедура
Име: Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси и елементите на прилежащата техническа и нфраструктура за нуждите на Община град Добрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967670)
Възложител: Община Главиница
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00368-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на улици и пътища на територията на Община Главиница“

 

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968659)
Възложител: Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00983-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части в сградата на ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново,предоставени за упр-е на МУ „Проф. д-р П. Стоянов“-Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968615)
Възложител: Община Борован
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00690-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на улици в община Борован” по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968602)
Възложител: Община Завет
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00485-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет“, Подобект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968544)
Възложител: Община Мадан
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00104-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ SML 3143 ОТ КМ 1+276.77 ДО КМ 2+818.18, С. ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968531)
Възложител: Община Мадан
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00104-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И СЪПЪТСТВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА В КВ. БАТAНЦИ, ГРАД МАДАН“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968515)
Възложител: Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Русе
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00664-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за извършване на строително монтажни работи за изграждане на Западен канал в ПР „Сребърна”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968454)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на Работен проект, изпълнение на СМР, КРР и осъществяване на авторски надзор) за експониране и социализация, консервация, реставрация

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968382)
Възложител: Основно училище – Св.Св.Кирил и Методий, с. Нановица, община Момчилград
Получен на: 26.03.2020 г.
Преписка: 03377-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Нановица Община Момчилград“ “ – I – ви етап”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (967603)
Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00088-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на Автобусно поделение Дружба

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (967594)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0025
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи Средно и Ниско Напрежение и други енергийни съоръжения на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967581)
Възложител: Национален военен университет /НВУ/ „Васил Левски“ – Велико Търново
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00456-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ в 5 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967500)
Възложител: Столична община – Район „Триадица“
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 01274-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Район Триадица, Столична община

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (967447)
Възложител: Електроразпределение Север АД /старо наименование „Енерго – Про Мрежи“ АД /старо наименование „Е.ОН България мрежи“ АД /Старо наименование: Електроразпределение – Горна Оряховица АД//
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00609-2020-0013
Процедура: Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)
Име: Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР) по архитектурно-строителни (АС) части и хидроизолация на производствени сгради, собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (967357)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни

колектори по бул. Княз Борис I“.

 

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (968288)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0040
Процедура: Публично състезание
Име: Преизолиране на МГ-север в участъка ЛКВ „Преселка“ – КВ „Патреш“ и на ТГ за Гърция в участъка ОС „Стряма“ – ОС „Пиперево“ в три обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968258)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт тротоарни настилки в селата Тутраканци и Снежина, община Провадия с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968242)
Възложител: Община Перник
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00589-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: “ Инженеринг –проектиране и строителство на дъждовна канализация ул.”Софийско шосе” гр.Перник”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968210)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №2, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнениена проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968186)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – Варна
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00966-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на съществуваща електрическа инсталация и извършване на строително монтажни работи на помещения с ново функционално предназначение – изследователски лаборатории, собственост на Технически университет – Варна, във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 “Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“, по две обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968137)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00579-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Наименование на обществената поръчка: „Изпълнение на СМР за обект: Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмяни (с. Струмяни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968026)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968016)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (968008)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 25.03.2020 г.
Преписка: 00369-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и рехабилитация на ІV-то класна пътна и улична градска мрежа на територията на гр. Луковит и община Луковит”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967924)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Доставка и полагане на трошенокаменна настилка по улици в част от населените места в ОБщина Провадия с шест обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967855)
Възложител: Дирекция „Национален парк Рила“ – Благоевград
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 01331-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на обект: „Контролно-информационен пункт (КИП) „Седемте Рилски езера“ на територията на НП „Рила“, Парков участък Дупница, в района на хижа „Рилски езера “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967807)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: „Преустро

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967801)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда „Б“ на община Дългопол – гр. Дългопол Обособена позиция № 2: Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофункционална сграда „Младост“ – гр. Дългопол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967799)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация/Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище северна буна – Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (967791)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0022
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или №8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967746)
Възложител: „Напоителни системи“ ЕАД – София
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 02023-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Pемонт и възстановяване на бързотока на язовир „Елешница“, находящ се в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Вар

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967709)
Възложител: Община Левски
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00794-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително – монтажни работи в община Левски по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967686)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00580-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Благоустройствени дребномащабни мерки в населените места на община Самоков” по 6 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967639)
Възложител: Община Борино
Получен на: 24.03.2020 г.
Преписка: 00754-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане и реконструкция на паркови пространства в Община Борино“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967213)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на захранващ водопровод от помпена станция по ул. „Георги Димитров“ до О.Т.199 на ул. „Антон Иванов“ и от края на регулацията при ул. „Христо Ботев“ до водоем в землището на гр. Дългопол“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967608)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Корекция на речно корито на р. Крива в гр. Нови пазар, община Нови пазар – I Етап““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967599)
Възложител: Община Монтана
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00019-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на улици на територията на община Монтана“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967573)
Възложител: Община Черноочене
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00470-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Общинска автогара – Черноочене”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967512)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР – Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967469)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци в Община Берковица и Община Вършец, на съпътстваща, техническа и довеждащата инфраструктура и доставка на технологично оборудване за инсталацията по проект BG16M10P002-2.005-0008.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967419)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – София – Ректорат
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00398-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967388)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00140-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт, рехабилитация и реконструкция на общинска пътна и улична мрежа в община Ихтиман“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967354)
Възложител: Община Стражица
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00078-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно възстановителни работи по язовирна стена и съоръженията към нея на язовир „Зеленчуков дол”, находящ се в землището на с. Нова Върбовка”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967332)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж „СПОРТНА ЗАЛА“ в УПИ-IV-501.4202 – зеленина и спорт, кв. 3 по плана на с. Рогош, община Марица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967300)
Възложител: Община Балчик
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00479-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за СМР на обект „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време в кв. „Балик“, УПИ I, кв. 1157, гр. Балчик

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967298)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 23.03.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Подготвителни дейности за зимно поддържане на част от общинските пътища на територията на Община Брезник през 2020г. по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (967220)
Възложител: БДЖ – Пътнически превози ЕООД
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01605-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-ремонтни работи на две сгради: „Административна сграда” в Локомотивно депо София, район Подуяне, към ППП София, гр. София, ул.“Майчина слава“ № 2 и „Сграда Пътнически център Пловдив /бивша сграда на Транспортна полиция/“ към ППП Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев”№ 44, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, съдържаща 2 /две/ обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967064)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА КЛЕТКИ 2 И 3 НА РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ-КЪРДЖАЛИ И ОБСЛУЖВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА НА КЛЕТКИ 2 И 3“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967045)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в община Минерални бани по пет обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967041)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община град Добрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966959)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, общинска пътна мрежа паркинги и тротоари на територията на община Несебър по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966918)
Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00088-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Изграждане на навес над зарядни стации и места за зареждане на електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Земляне и Автобусно поделение Малашевци, по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966816)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – София
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00193-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: “Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) за нуждите на Технически университет-София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966808)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – София
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00193-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи ремонти на учебните корпуси на ТУ – София“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966748)
Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00088-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг-проектиране,авторски надзор и извършване на СМРдейности за изграждане на кабелни линии СрН, кабелни линии НН и нов БКТП за захранване на нови зарядни станции за електрически автобуси на територията на Автобусно поделение Земляне и Автобусно поделение Малашевци по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966665)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране, изграждане, доставка на оборудване и авторски надзор) на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и на компостираща инсталация за разделно събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци, включително изграждане на външни връзки за водоснабдяване и електроснабдяване“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966660)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на строително – монтажни работи /СМР/, строително-ремонти работи /СРР/ и консервационно – реставрационни работи /КРР/ в сгради на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в гр.София и страната”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966651)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966648)
Възложител: Софийски университет /СУ/ „Св. Климент Охридски“
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Поддръжка и извършване на текущи аварийни ремонти, в сгради, стопанисвани от СУ „Св. Климент Охридски”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966628)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0022
Процедура: Открита процедура
Име: Kомплексно изпълнение на проектиране, доставка и монтаж на машини и съоръжения, и въвеждане в експлоатация на уредба 20 kV и реконструкция на ОРУ 110 kV в подстанция „Младост” 110/21/10,5 кV“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966627)
Възложител: Община Тетевен
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00037-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Основен и текущ ремонт на участъци от общински пътища и улици на територията на община Тетевен“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966599)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор на гр. Пазарджик“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966590)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00728-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг–проектиране,авторски надзор и изпълнение на СМР по изграждане на противообледенителна система на улуците на зала „Шатра“ и на воронки по покрив на ЛВБ на Народното събрание в гр. Велинград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966573)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и рехабилитация, включително въвеждане на енергоспестяващи осветление на ул. „Баховска шосе“ гр. Ловеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966538)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обект „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от с. Каменар, агломерация Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966532)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обекти, свързани с външни водопроводи, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966527)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обекти, свързани с реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Варна по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966523)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция на помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода на водоизточниците от находище „Кюстендил“ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр. Кюстендил”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966474)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Шумен
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00550-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (работно проектиране, строителство, доставка на материали/оборудване и авторски надзор) във връзка с подмяна, реконструкция и рехабилитация на техническа инфраструктура за водоснабдяване и канализация на гр. Шумен, по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966348)
Възложител: Община Роман
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00253-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ И В С. КАМЕНО ПОЛЕ, С. КУНИНО, С. СИНЬО БЪРДО, С. РАДОВЕНЕ, С. ДОЛНА БЕШОВИЦА , С. КУРНОВО И С. ХУБАВЕНЕ ОБЩИНА РОМАН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966270)
Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 01224-2020-0016
Процедура: Открита процедура
Име: Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966268)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на нови и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966248)
Възложител: Столична община – Район „Подуяне“
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 01270-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг (проектиране и строителство) на междублокови пространства в ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“, в два етапа – І етап – кв.10, кв.11 и кв.12, м. „ж.к. „Левски – зона В“, р-н „Подуяне“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966144)
Възложител: „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Плевен
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00262-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа собственост на оператора и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции за 14 броя електроавтобуси.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966049)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00603-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на СМР на обекти в община Баните, област Смолян, по обособени позиции“

 

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967200)
Възложител: Община Своге
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 12 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967193)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: “Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н.Й.Вапцаров – етап 2, находящ се на ул.”Васил Априлов” №9, УПИ VII- училище, кв. 85, по плана на гр. Генерал Тошево”, по проект „Красива България”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967188)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Благоустрояване на обекти публична общинска собственост и ремонт на техническа инфраструктура в Община Петрич по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967179)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обекти на територията на Община Аврен, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967166)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00579-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967150)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения, прилежащи площи и тротоари на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967149)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНА БАНЯ СЕЛО МИНЕРАЛНИ БАНИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967141)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт тротоарни настилки по улици „Бойчо Желев“, „Хаджи Димитър“ и „Георги Димитров“ в гр. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967133)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на ПГСИ „Христо Ботев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967106)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Основен ремонт на обекти по следните обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967097)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла Слатина по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (967094)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0032
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967083)
Възложител: Община Джебел
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00417-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Джебел

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967070)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община Козлодуй“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967048)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00239-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966960)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: АВАРИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 1+87 М. ДО О.Т. 64 В С.ТРОЯН

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966937)
Възложител: Община Земен
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01157-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улична мрежа и пътни настилки на територията на община Земен по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966936)
Възложител: Община Годеч
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00275-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966909)
Възложител: Община Искър
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01026-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966876)
Възложител: Община Средец
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Основен ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец, 2020год.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966862)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня при възникване на необходимост “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966830)
Възложител: Водоснабдяване и канализация EООД – Плевен
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00004-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966826)
Възложител: Община Завет
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00485-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост“ в УПИ VIII – Озеленяване и КОО, кв. 44 по ПУП на гр. Завет, по Проект „Красива България”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966820)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00656-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966776)
Възложител: Община Борино
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00754-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и укрепване на бреговете на общинско дере в кв.45, чрез изграждане на подпорни стени и водостоци – с. Борино, обл. Смолян“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966759)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ – Черно поле – Буковец от км. 6+300 до км. 8+100“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966756)
Възложител: Община Ветрино
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00874-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на обект: „Рекултивация на депо за ТБО в поземлен имот 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, област Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966753)
Възложител: Община Куклен
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00025-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на текущи и спешни ремонти на тротоарни и пътни настилки в населените места на територията на Община Куклен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966747)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на общински път PVD 1216 / I – 8, Поповица – Бяла река / Първомай, кв. Дебър – Татарево, община Първомай”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966719)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-ремонтни работи за нуждите на община Мъглиж по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966707)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Общински театър Кюстендил“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966686)
Възложител: Столична община – Район „Илинден“
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 01257-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966682)
Възложител: Община Созопол
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00568-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Созопол по

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966676)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, авт.надзор и СМР) за изп. на проект: „РЕКОСТР. НА УЛ.“ИНДУСТРИАЛНА“ И ИЗГР. НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ НА ПЪТ II-64 КАРЛОВО-ПЛОВДИВ С УЛ.“ИНДУСТРИАЛНА“, ГР КАРЛОВО“, ПО ОБ. ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965955)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по одобрен Работен инвестиционен проект на обект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965949)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (965942)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Ямбол
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00176-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965931)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Порой, с. Косовец, с. Страцин и с. Белодол, община Поморие“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965672)
Възложител: Община Нова Загора
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00069-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на община Нова Загора

 

 

 

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967200)
Възложител: Община Своге
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 12 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967193)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: “Основен ремонт и обновяване на Спортна зала към СУ „Н.Й.Вапцаров – етап 2, находящ се на ул.”Васил Априлов” №9, УПИ VII- училище, кв. 85, по плана на гр. Генерал Тошево”, по проект „Красива България”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967188)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Благоустрояване на обекти публична общинска собственост и ремонт на техническа инфраструктура в Община Петрич по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967179)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обекти на територията на Община Аврен, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967166)
Възложител: Община Струмяни
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00579-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на проводимостта на коритото на р. Каменица, в регулационните граници на с. Каменица, община Струмяни”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967150)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтно-възстановителни работи на общински сгради, съоръжения, прилежащи площи и тротоари на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967149)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство на обект „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩЕСТВЕНА БАНЯ СЕЛО МИНЕРАЛНИ БАНИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967141)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт тротоарни настилки по улици „Бойчо Желев“, „Хаджи Димитър“ и „Георги Димитров“ в гр. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967133)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на ПГСИ „Христо Ботев“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967106)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Основен ремонт на обекти по следните обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967097)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и част от ул. „Христо Ботев“ в гр. Бяла Слатина по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (967094)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0032
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на магистрален газопровод при пресичането на АМ „Тракия“ в района на с. Горно Вършило

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967083)
Възложител: Община Джебел
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00417-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улична мрежа на територията на Община Джебел

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967070)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на детски площадки в междублоковите пространства на гр. Козлодуй и в селата на община Козлодуй“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (967048)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00239-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Подобряване енергийната ефективност на сградата на кметство с. Равен, общ. Момчилград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966960)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: АВАРИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОТВОДНЯВАНЕ НА УЛИЦА ОТ О.Т. 1+87 М. ДО О.Т. 64 В С.ТРОЯН

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966937)
Възложител: Община Земен
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01157-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улична мрежа и пътни настилки на територията на община Земен по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966936)
Възложител: Община Годеч
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00275-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966909)
Възложител: Община Искър
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01026-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация – УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966876)
Възложител: Община Средец
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Основен ремонт на обекти от четвъртокласната пътна мрежа на територията на община Средец, 2020год.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966862)
Възложител: Община Павел баня
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00158-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи на уличната мрежа и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Павел баня при възникване на необходимост “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966830)
Възложител: Водоснабдяване и канализация EООД – Плевен
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00004-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на улични настилки, тротоари и шахти след отстранени В и К аварии

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966826)
Възложител: Община Завет
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00485-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: „Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост“ в УПИ VIII – Озеленяване и КОО, кв. 44 по ПУП на гр. Завет, по Проект „Красива България”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966820)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00656-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Рибново“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966776)
Възложител: Община Борино
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00754-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и укрепване на бреговете на общинско дере в кв.45, чрез изграждане на подпорни стени и водостоци – с. Борино, обл. Смолян“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966759)
Възложител: Община Ружинци
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00272-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на част от път VID 2161 /I-1, Ружинци – Белотинци/ – Черно поле – Буковец от км. 6+300 до км. 8+100“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966756)
Възложител: Община Ветрино
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00874-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на обект: „Рекултивация на депо за ТБО в поземлен имот 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, област Варна“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966753)
Възложител: Община Куклен
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00025-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Осъществяване на текущи и спешни ремонти на тротоарни и пътни настилки в населените места на територията на Община Куклен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966747)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на общински път PVD 1216 / I – 8, Поповица – Бяла река / Първомай, кв. Дебър – Татарево, община Първомай”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966719)
Възложител: Община Мъглиж
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 01073-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-ремонтни работи за нуждите на община Мъглиж по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966707)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 20.03.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Общински театър Кюстендил“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966686)
Възложител: Столична община – Район „Илинден“
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 01257-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи за основен ремонт на ул. „Кукуш” и улица „Йосиф Щросмайер” по съществуващо положение“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966682)
Възложител: Община Созопол
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00568-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Созопол по

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966676)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 19.03.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, авт.надзор и СМР) за изп. на проект: „РЕКОСТР. НА УЛ.“ИНДУСТРИАЛНА“ И ИЗГР. НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ НА ПЪТ II-64 КАРЛОВО-ПЛОВДИВ С УЛ.“ИНДУСТРИАЛНА“, ГР КАРЛОВО“, ПО ОБ. ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965955)
Възложител: Община град Добрич
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00383-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по одобрен Работен инвестиционен проект на обект „Реконструкция на сграда за приют за бездомни лица и семейства“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965949)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0019
Процедура: Открита процедура
Име: Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (965942)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Ямбол
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00176-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг за „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителна и канализационна системи в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965931)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Порой, с. Косовец, с. Страцин и с. Белодол, община Поморие“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965672)
Възложител: Община Нова Загора
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00069-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на община Нова Загора

 

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (966259)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0020
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №4: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Сержантско училище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966255)
Възложител: Община Никопол
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00402-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Любен Дочев“, ул. „Витоша“, ул. „Мусала“, ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Пирин“ в гр. Никопол и Ремонт на улици в с. Черковица, с. Евлогиево и с. Дебово в Община Никопол“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (966253)
Възложител: Община Искър
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 01026-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: Спешен ремонт на обект: „Покривно покритие на сградата на общинска администрация – гр. Искър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966200)
Възложител: Община Раднево, област Стара Загора
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00662-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Определяне на изпълнител за извършване на ремонтно-възстановителни работи при възникване на необходимост на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Раднево

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966169)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0016
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общински сгради

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966159)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ „Света Анна – Варна“ АД
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 01241-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966146)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ст. Стамболов”, в участъка от О.Т. 443 до О.Т. 341

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966065)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път Дядовци – Дяволски мост, реконструкция на пешеходна пътека и изграждане на беседка и беседка с чешма в с. Дядовци, общ. Ардино”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966029)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ОСНОВЕН РЕМОНТ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ.СВ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ” С. ВОЙВОДИНОВО, ОБЩИ. МАРИЦА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (966012)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на част от уличната мрежа и тротоари на територията на Община Брезник“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965941)
Възложител: Община Любимец
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00604-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и преустройство на зрителна зала и сцена в „Народно читалище Братолюбие – 1884”, гр. Любимец”, по ИНТЕРРЕГ V-A Програма за сътрудничество Гърция-България 2014-2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965905)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на зелени площи: кв. „Капитан Петко войвода”, околовръстен път „Сан Стефано”, с. Левка и с. Мезек”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965892)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00118-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) на обектите по проект „Подобряване на градската среда на Сливен – Етап ІІ“ по три обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965886)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР за обект: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОУ „П. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965831)
Възложител: Институт по роботика при БАН, /Старо име – Институт по системно инжинерство и роботика /ИСИР/ – БАН/
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 02314-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965816)
Възложител: Община Борино
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00754-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на обекти общинска собственост“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965805)
Възложител: Община Гоце Делчев
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00098-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: „Изграждане на подпорни стени за укрепване на бреговете на р. Делчевска, гр. Гоце Делчев от о.т.305 до о.т.334 кв.4501, от о.т.306 до о.т.310 кв.4901 по плана на гр. Гоце Делчев и възстановяване на пешеходен мост

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965791)
Възложител: Община Септември
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на спортни площадки в населени места на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965760)
Възложител: Община Георги Дамяново
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 01139-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТИ В ОБЩ. ГЕОРГИ ДАМЯНОВО ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. Обособена позиция №1: „Ремонт на покрив на сграда училище с. Копиловци“; Обособена позиция №2: „Ремонт на тротоари в населените места от община Георги Дамяново.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965724)
Възложител: Община Криводол
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00671-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улици и тротоари на територията на община Криводол” с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965717)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0014
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Ардино”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965713)
Възложител: Община Радомир
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00535-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на местни общински пътища и ремонт на улици, паркинги, алеи и тротоари в Община Радомир“.
Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (966261)
Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Получен на: 18.03.2020 г.
Преписка: 00143-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на ново изводно поле 110kV в Подстанция 110/20kV „Лаута“ – гр. Пловдив

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965614)
Възложител: Община Роман
Получен на: 17.03.2020 г.
Преписка: 00253-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (965301)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965586)
Възложител: Медицински университет /МУ/ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00983-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-ремонтни работи на учебни зали, кабинети и общи части в сградата на РЗИ-Варна, предоставени за управление на Медицински университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965541)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на обекти“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965529)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на подпорна стена за укрепване на ул. „Рожен“ м/у о.т. 463 и о.т. 466″, с. Чепинци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965485)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “ИНЖЕНЕРИНГ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965461)
Възложител: Община Опан
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00971-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Опан в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община Опан, с.Опан ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965421)
Възложител: Община Алфатар
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00290-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства – гр. Алфатар”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965417)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем по три обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965346)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Превантивно и текущо поддържане, текущ ремонт, реконструкция, рехабилитация и ново строителство на улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места и общински пътища на територията на Община Лясковец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965345)
Възложител: Община Троян
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт Детска ясла Троян

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965337)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПРИЛЕЖАЩИ ВЪНШНИ ПРОСТРАНСТВА КЪМ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965294)
Възложител: Община Айтос
Получен на: 16.03.2020 г.
Преписка: 00195-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в кв. 5, УПИ I и в кв. 5а, УПИ I – в гр. Айтос“
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965229)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0017
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на нововъзникнали, необходими, строително-монтажни работи по изграждане на сградата и оградата на ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК”, гр. Велико Търново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965185)
Възложител: Община Хитрино
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00172-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: ДГ „Червената шапчица” с.Тимарево – благоустрояване на дворното пространство, ПО ПРОЕКТ„КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965175)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на местни пътища и улична мрежа в община Ардино”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965171)
Възложител: Община Годеч
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00275-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II – етап 10“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965087)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00159-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965076)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00239-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр.Момчилград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965033)
Възложител: Столична община – Район „Слатина“
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 01272-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на район „Слатина“ -СО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965016)
Възложител: Община Девня
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00510-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Подобряване на енергийната ефективност на сграда за обществено хранене в община Девня“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (965015)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965012)
Възложител: Община Девня
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00510-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сграда общинска собственост – Младежки дом в кв. Повеляново в гр. Девня“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (965000)
Възложител: Община Джебел
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00417-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Допълнително водоснабдяване на с.Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с.Търновци, община Джебел”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964995)
Възложител: Община Тервел
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00110-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ“Йордан Йовков“ гр.Тервел“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964989)
Възложител: Община Тервел
Получен на: 13.03.2020 г.
Преписка: 00110-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964880)
Възложител: Община Самоков
Получен на: 12.03.2020 г.
Преписка: 00580-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности на сградата на Средно училище „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, на сградата на Спортно училище „НИКОЛА ВЕЛЧЕВ“ и на ТРАПЕЗАРИЯ, към СУ „Отец Паисий”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964863)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 12.03.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин“. Реконструкция и рехабилитация на ул. „Синанец“ в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 0+900), реконструкция и рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 1+400)“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964855)
Възложител: Община Антон
Получен на: 12.03.2020 г.
Преписка: 01958-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964794)
Възложител: Община Созопол
Получен на: 12.03.2020 г.
Преписка: 00568-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1212 /с. Атия – с. Росен – с. Равна гора / от км.8+750.00 до км.11+458.36, Обшина Созопол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964736)
Възложител: Община Перник
Получен на: 12.03.2020 г.
Преписка: 00589-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Изместване помпена станция за с. Дивотино, община Перник

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964727)
Възложител: Община Стражица
Получен на: 12.03.2020 г.
Преписка: 00078-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на обект „Обходен път с. Сушица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964716)
Възложител: Община Каолиново
Получен на: 12.03.2020 г.
Преписка: 00969-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улици в населени места в община Каолиново по 3 (три) обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964189)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 (две) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (964178)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: Възстановяване на нарушени елементи на техническата инфраструктура, разрушени в следствие на аварийни, текущи и основни ремонти, рехабилитация, реконструкция, благоустрояване и строителство на ВиК проводи, мрежи, съоръжения и устройства.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964100)
Възложител: Община Пловдив – Район „Източен“
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 01279-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонтни дейности и ново изграждане на паважни, тротоарни, алейни и асфалтови настилки в Район „Източен“, Община Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963978)
Възложител: Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ към Министерство на вътрешните работи (МВР)
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 05401-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Проектиране и изграждане на алтернативна оптична свързаност между центрове на МВР“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (963835)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0023
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963829)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00233-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: „Модернизация на тягова подстанция Враца, прилежащите и секционни постове Моравица и Криводол, подмяна гарови разединители на спирка Моравица, в гари Руска Бяла, Враца, Бели Извор и Криводол както и изграждането на системата за телеуправление и телесигнализация /SCADA/, включване на тяговата подстанция, секционните постове и гаровите разединители към нея, въвеждането в експлоатация с разрешение за ползване на строителството, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964541)
Възложител: Община Девня
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 00510-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци – гр.Девня“ в имоти с идентификатори 20482.235.38 и 20482.235.39 по КК на гр.Девня по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964499)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Враца към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Осигуряване на достъп до обекти за добив и продажба на дървесина за нуждите на ДГС Враца

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964491)
Възложител: Община Троян
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964485)
Възложител: Община Перник
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 00589-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „ Инженеринг за ремонт на тротоарна настилка на ул. „Софийско шосе“, гр. Перник“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964484)
Възложител: Столична община – Район „Люлин“
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 01263-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964434)
Възложител: Община Каварна
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 00060-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР и изпълнение на доставка на обзавеждане във връзка с изпълнението на проект: „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964412)
Възложител: „Софинвест“ ЕООД
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 01544-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на четири парцела от разширение на Централен гробищен парк, УПИ VI-528, кв.1, м.Централни гробища – Столична община, район Сердика“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964351)
Възложител: Община Якоруда
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 00616-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на Община Якоруда – гр. Якоруда, с. Аврамово, с. Бунцево, с. Конарско и с. Черна Места“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964347)
Възложител: Община Камено, област Бургас
Получен на: 11.03.2020 г.
Преписка: 01008-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР/ СРР на обект: “Мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от наводнения в с. Полски извор, община Камено”“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964314)
Възложител: Община Ветово
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00645-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и водопровод“ по две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964303)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на път VAR 1211/III-208, Ветрино-Провадия/-Петров дол, граница община (Ветрино-Провадия)-Габърница-Неофит Рилски

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964287)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0015
Процедура: Публично състезание
Име: МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м на изток и 150м на запад по поречието на реката

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964272)
Възложител: Община Сливен
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00118-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддръжка и ремонт на общинска пътна мрежа на Община Сливен”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (964268)
Възложител: Летище София ЕАД
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00533-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Възстановяване на износена хоризонтална маркировка машинно изпълнена с термопластична боя на ПИК – странични линии (бяло) и осеви линии на ПР (жълто)

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964251)
Възложител: Община Брацигово
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00765-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на строеж: „Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово – рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964194)
Възложител: Столична община – Район „Възраждане“
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 01255-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт и изграждане на публично осветление на територията на СО-район „Възраждане“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964188)
Възложител: Община Септември
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение находящи се в община Септември

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964174)
Възложител: Община Септември
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на ремонт по пътна и улична мрежа за обекти от капиталовата програма на община Септември

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964131)
Възложител: Столична община – Район „Искър“
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 01258-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Дейности по ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи на територията на СО-район „Искър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964101)
Възложител: Община Чипровци
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 01031-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и реконструкция на улици и тротоари на територията на Община Чипровци“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (964087)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 10.03.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: Текущо поддържане и осигуряване на безопасност на уличната и пътна мрежа на Община Петрич “ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963936)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов” с. Горна Малина, община Горна Малина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963929)
Възложител: Община Венец
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00182-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на улици в населени места с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с. Изгрев и с. Капитан Петко на територията на Община Венец””

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (963908)
Възложител: Община Медковец
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00946-2020-0004
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийно почистване на речно корито на река Душилница в регулационните граници на с. Расово, община Медковец“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (963906)
Възложител: Община Медковец
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00946-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: Обект: „Аварийно почистване на речно корито на река Турлувица в регулационните граници на с. Медковец, община Медковец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963875)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 01019-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Укрепване на регистрирани свлачищни участъци в района на туристическа и колоездачна пътека в местност Леден ВРИС, гр. Неделино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963832)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00656-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на В и К мрежи на населените места в община Гърмен по седем обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963830)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други общински обекти на територията на община Бяла Слатина“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963826)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни работи за обект „Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963808)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00308-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места и на местни пътища на територията на община Кирково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963803)
Възложител: Община Братя Даскалови
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00256-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Бр. Даскалови

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963759)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00369-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улична мрежа, тротоари, съоръжение и принадлежностите към тях на улица „Симов дол“ и улица „Кирил и Методий“ в гр. Луковит, Община Луковит“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963757)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на АН и изпълнение на СМР на обект: „Филиал начален етап към ОУ „Неофит Рилски”,в УПИ II,кв.60 по плана на гр.Велинград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963752)
Възложител: Община Дългопол
Получен на: 09.03.2020 г.
Преписка: 00127-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда „Б“ на община Дългопол – гр. Дългопол Обособена позиция № 2: Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Многофункционална сграда „Младост“ – гр. Дългопол

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963740)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00233-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Проектиране и изграждане на 12 пътни надлези и един пътен подлез в междугарието Маноле-Белозем и железопътни участъци Михайлово-Хан Аспарух и Безмер-Черноград на мястото на мястото на същуствуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“ по шест обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963728)
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ /НКЖИ/ – София
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00233-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: Модернизация на Тягова подстанция Перник, прилежащия и секционен пост Гълъбник с изграждане и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (963630)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Силистра
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00513-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“ в три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963721)
Възложител: Община Троян
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт улици, текущ ремонт и поддръжка на улични и тротоарни настилки в селата на територията на община Троян през 2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963717)
Възложител: Община Троян
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00151-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и поддръжка на общински и местни пътища на територията на община Троян през 2020 г.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963697)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00041-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: ул. „Л. Каравелов“ – гр. Ивайловград – Ремонт и реконструкция на общинска улична мрежа – от ос.т. 374а до ос.т. 355а – с дължина 480 метра“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963633)
Възложител: Община Венец
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00182-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Ремонт на улици в населените места на Община Венец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963611)
Възложител: Община Нови пазар
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00450-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Основен ремонт на улици в с. Памукчии, Община Нови пазар““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963599)
Възложител: Община Велинград
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00156-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на ул.“Чепинска“ от о.т.2722 през о.т.2725, 2726а, 2726 до о.т.2729 град Велинград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (963537)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Перник
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 01021-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството разпределени в 4 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963504)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) за обект: „Преустройство на масивна сграда- търговски обект в офис сграда на община Симеоновград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963495)
Възложител: Община Бойница
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 00192-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ С. БОЙНИЦА, С. БОРИЛОВЕЦ И С. РАБРОВО – етап II-А , ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ № VID 1020 Бойница- Хайдук чешма и Асфалтиране мост на път № VID 2023 /III-121/“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963485)
Възложител: Община Чупрене – област Видин
Получен на: 06.03.2020 г.
Преписка: 01564-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рахабилитация на улична мрежа в населените места на територията на община Чупрене“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963135)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 04.03.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: Изработване на технически проект и изпълнение на част от мерките за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, посочени в Решение по ОВОС № 3-3/2017 г., чрез изграждане и модифициране на оградни и дефрагментационни съоръжения по път I-1 от км 380+300 до км 396+137 (част от дясното платно на АМ Струма лот 3.2) и повишаване на безопасността в участъка“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963441)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963414)
Възложител: Община Годеч
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 00275-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963371)
Възложител: Община Джебел
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 00417-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963366)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Ботевград към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ГОРСКИ ПЪТИЩА ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС БОТЕВГРАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963358)
Възложител: Община Своге
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на улична мрежа на гр. Своге-ул.Кирил и Методий, ул.Проф.Михаил Събев, ул.Искър, ул.Георги Костов, ул.Ропотамо, ул.8-ми Март, ул.Манастирски ливади по 2 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963344)
Възложител: Община Кюстендил
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 00426-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване и ревитализация на „Колушко дере“, разположено между река Банщица и средновековна църква „Св. Георги“, гр. Кюстендил“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963304)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ ПО 2 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963280)
Възложител: Община Якимово
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 00962-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Якимово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963211)
Възложител: Община Сопот
Получен на: 05.03.2020 г.
Преписка: 00770-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „„СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962888)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: Основен ремонт на общински пътища на територията на Община Горна Оряховица по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962827)
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 02851-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: Ремонт на изложбена зала в сградата на музей на МВР, гр. София, ул. „Лавеле“ № 30

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962823)
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 02851-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на скатен покрив на музей на МВР, гр. София, ул. „Лавеле“, № 30”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963122)
Възложител: Община Панагюрище
Получен на: 04.03.2020 г.
Преписка: 00564-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Панагюрище

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963064)
Възложител: Община Оряхово
Получен на: 04.03.2020 г.
Преписка: 00491-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Сключване на рамково споразумение за ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963054)
Възложител: Община Димитровград
Получен на: 04.03.2020 г.
Преписка: 00068-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Преустройство на бивше общежитие на химически техникум „Проф. д-р Асен Златаров” в Център за временно настаняване находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на гр. Димитровград

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (963009)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 04.03.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен“, авторски надзор и строителство на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962900)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг (проектиране, изграждане и авторски надзор) на обект „Закриване и рекултивация на Клетка №3 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци на община Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962895)
Възложител: Община Тервел
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 00110-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на улици в населените места в Община Тервел през 2020 година, по шест обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (962892)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Благоевград
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 00220-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за внедряване на енергийно-ефективни мерки в обекти на ВиК ЕООД – Благоевград по три обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962876)
Възложител: Община Средец
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 00053-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на улици и тротоари в град Средец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962862)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 00140-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общински път SFO 3330 – (III-801) – Вакарел – Белица-Богдановци-Ръжана – Път I-8, Участък от км 0+000 до км 1+894 – етапно строителство“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962839)
Възложител: Община Тервел
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 00110-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на улична настилка на ул.“Хан Аспарух“ в гр.Тервел (прилежащи паркинги) чрез инженеринг

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962747)
Възложител: Община Хаджидимово
Получен на: 02.03.2020 г.
Преписка: 00191-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на улица „Климент Охридски“ от ОТ 277 до ОТ 175 в гр. Хаджидимово, Община Хаджидимово