Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (975134)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0021
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на строително-монтажни работи на сгради и съоръжения, стопанисвани от „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975335)
Възложител: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 02030-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Преустройство част от сграда с идентификационни номера №40909.125.35.1.4 и №40909.125.35.1.5, в арест и пробационна служба гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, ж.к. „Веселчане“, ул. „Осми

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975287)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0024
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни дейности) за подобряване на образователната инфраструктура на ЛПГ-гр.Берковица

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975285)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на улици в община Костенец

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975180)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 00140-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция, ремонт на детска градина „Радост”, ул. „Шипка“ №14, гр. Ихтиман, общ. Ихтиман, обл. София“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975146)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 00656-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителство на обект „Многофункционална зала село Дебрен“ , находяща се в УПИ І, квартал V по плана на село Дебрен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975102)
Възложител: Столична община – Район „Панчарево“
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 01269-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „ПОДДРЪЖКА НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ПАНЧАРЕВО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (975004)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 00449-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и текущ ремонт на улици в населени места на община Омуртаг“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974994)
Възложител: Община Велики Преслав
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 00303-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на община Велики Преслав“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974980)
Възложител: Община Червен бряг
Получен на: 30.04.2020 г.
Преписка: 00122-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „ЮРИЙ ГАГАРИН“, гр.Червен бряг: „Основен учебен корпус“ , „Работилница и столова“ и „Физкултурен салон“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (974784)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 29.04.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащи водопроводи от ПС „Север“ до бул. „България“ гр. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (974689)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 29.04.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС „ЮГ“ до кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ и ул. „Царевец“ гр. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974200)
Възложител: Община Банско
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 00283-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на СМР по проект „Подобряване на ЕЕ на административни сгради на т-ята на Община Банско – кметство в гр. Добринище, кметство в с. Места и адм-вна сграда в гр. Банско“ по 3 обос. позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974952)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 29.04.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (974904)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 29.04.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0027
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №5: Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974860)
Възложител: Община Антоново, област Търговище
Получен на: 29.04.2020 г.
Преписка: 00911-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддържане (превантивно, текущо и аварийно – възстановителни работи при аварийни ситуации), основен ремонт/ рехабилитация/ и реконструкция на улици, тротоари и площадни пространства в населените места на Община Антоново и общински пътища, стопанисвани от Община Антоново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974843)
Възложител: Община Бяла, област Русе
Получен на: 29.04.2020 г.
Преписка: 00497-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на участъци от уличната мрежа на територията на Община Бяла“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974789)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 29.04.2020 г.
Преписка: 00308-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Възстановяване праговете на река Върбица, с. Бенковски, община Кирково”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974726)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 29.04.2020 г.
Преписка: 00656-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: “Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974685)
Възложител: Община Чавдар
Получен на: 28.04.2020 г.
Преписка: 00593-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на събирателни колектори в община Чавдар

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (974072)
Възложител: „Столичен автотранспорт“ЕАД – София
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 00088-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: Проект.,авт.надзор и изпълн.на СМР за изгражд.на разширение на газстанция за бързо зарежд.на МПС с компресиран природен газ за собст. нужди на площадката на АП Дружба, собст.на Столичен автотранспорт

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (974645)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 28.04.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0013
Процедура: Пряко договаряне
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за изграждане на пет броя вододобивни сондажни кладенци за експлоатационно водочерпене на подземни води за питейно – битови нужди в Община Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974476)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 28.04.2020 г.
Преписка: 00603-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974444)
Възложител: Община Попово
Получен на: 28.04.2020 г.
Преписка: 00012-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПОДГОТОВКА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНА ПОПОВО”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (974406)
Възложител: „Севлиевогаз – 2000“ АД – Севлиево
Получен на: 28.04.2020 г.
Преписка: 00633-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево” по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974316)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Строително-монтажни работи за обект „Многофункционално спортно игрище за подобряване на спортната инфраструктура в община Априлци ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974313)
Възложител: Община Разград
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 00338-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР по обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974300)
Възложител: Община Костенец
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 00484-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГР. КОСТЕНЕЦ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974265)
Възложител: Столична община – Район „Младост“
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 01264-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддръжка на пътищата и тротоарните настилки, общински паркинги, както и на пешеходни алеи с обществена значимост на територията на СО – район „Младост“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974205)
Възложител: Община Нова Загора
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 00069-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР по проект „Спортен комплекс за тенис в УПИ VII, кв. 82, гр. Нова Загора, общ. Нова Загора“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974158)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на текущи ремонти по поддържане на общинските пътища и улична мрежа на територията на община „Родопи“, област Пловдив

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974102)
Възложител: Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, гр. Стара Загора – /Старо наименование – Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“, гр. Стара Загора/
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 01792-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общежитието на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974070)
Възложител: Община Стамболово
Получен на: 27.04.2020 г.
Преписка: 00782-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общински път и улици на територията на Община Стамболово по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973839)
Възложител: Община Видин
Получен на: 23.04.2020 г.
Преписка: 00051-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) във връзка с изпълнението на проект „Реставрация и адаптация на Синагога–Видин в туристически обект „Културен център „Жул Паскин“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973813)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 23.04.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0026
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на ел. монтажни работи, направа на нови ел. инсталации присъединявания и захранване към електропреносната мрежа и други дейности за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973712)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 23.04.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в две многофамилни жилищни сгради по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – ІI Етап” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973699)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 23.04.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи в многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Георги Брегов“ № 2” по проект “Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Пазарджик – I Етап” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020г.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973644)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 23.04.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонти на общинска улична и пътна мрежа на територията на Община Разлог“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974044)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 24.04.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг-проектиране,авт. надзор и СМР за обект:“Основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа и сградни отклонения в гр.Харманли

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974033)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 24.04.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на гр. Мизия, област Враца “.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974027)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 24.04.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГР. АСЕНОВГРАД И НАРЕЧЕНСКИ БАНИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (974013)
Възложител: Община Угърчин
Получен на: 24.04.2020 г.
Преписка: 00340-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на сгради и съоръжения, собственост на Община Угърчин, включително прилежащата към тях техническа инфраструктура“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (973985)
Възложител: Топлофикация – Плевен ЕАД
Получен на: 24.04.2020 г.
Преписка: 00375-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Демонтаж на парогазов модул в електроцентрала „Пигна“, находящ с в гр. Алцано Ломбардо, Италия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973898)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 24.04.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на „Втора клетка за отпадъци в Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с. Гарваново, Община Хасково“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973120)
Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ – /Старо наименование – /Национална агенция „Пътна инфраструктура“ /НАПИ/ – /Старо наименование – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“/ /ФРПИ/
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00044-2020-0022
Процедура: Открита процедура
Име: „ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА АВТОМАГИСТРАЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА АМ „МАРИЦА“ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 19+800, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИНАДЛЕЖАЩИТЕ ПЪТНИ ВРЪЗКИ, ОХРАНА НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ОБХВАТА НА АВТОМАГИСТРАЛАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СТАРА ЗАГОРА, СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973821)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 23.04.2020 г.
Преписка: 00041-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни работи на общинската улична и пътна мрежа в Община Ивайловград през 2020 година“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973791)
Възложител: Община Крумовград
Получен на: 23.04.2020 г.
Преписка: 00467-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг на обект: „Водоснабдяване с. Скалак – махали Копривник, Кременник и Победа““

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973509)
Възложител: Община Крушари, област Добрич
Получен на: 22.04.2020 г.
Преписка: 00613-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улична мрежа в община Крушари“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973491)
Възложител: Община Мизия
Получен на: 22.04.2020 г.
Преписка: 00157-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на улична мрежа на територията на с. Софрониево, община Мизия”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973456)
Възложител: Община Пловдив – Район „Централен“
Получен на: 22.04.2020 г.
Преписка: 01304-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата на Район „Централен” – Община Пловдив” в три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973438)
Възложител: Община Стралджа
Получен на: 22.04.2020 г.
Преписка: 00065-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт общинска улична инфраструктура в община Стралджа с две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973426)
Възложител: Община Гърмен
Получен на: 22.04.2020 г.
Преписка: 00656-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод от водохващане „Илистен“ до резервоар 800 м3 село Рибново, община Гърмен ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973374)
Възложител: Община Вълчи дол
Получен на: 22.04.2020 г.
Преписка: 00160-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (973210)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0045
Процедура: Публично състезание
Име: КС „Кардам – 1“ и КС „Кардам – 2“ – текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионното покритие на входно – изходни шлейфи

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973196)
Възложител: Община Трявна
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 01042-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2020 г. по 9 обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973169)
Възложител: Община Лозница
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00213-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Синя вода, Община Лозница“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973143)
Възложител: Община Своге
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0010
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Церово и реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Искрец, намиращи се в Община Своге ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973140)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00038-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт водопроводна мрежа улици Баба Зара и Митко Палаузов, гр. Габрово”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973107)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0013
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на строително – монтажни работи в обекти – детски ясли, при Община Силистра

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973056)
Възложител: Община Пордим
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00913-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Пордим“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973036)
Възложител: Община Аврен, област Варна
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00900-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973010)
Възложител: Община Смядово
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00627-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Смядово, община Смядово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973003)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител на СМР по проект: Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев“ и „Радецки“, гр. Козлодуй – изграждане на тротоари, улично осветление и велоалея в участък от км 4+089 до км 2+340

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (973001)
Възложител: Община Девня
Получен на: 21.04.2020 г.
Преписка: 00510-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – внедряване на енергоспестяващи мерки, проектиране, модернизация и ремонт на уличното осветление на община Девня чрез договор с гарантиран резултат

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972934)
Възложител: „Напоителни системи“ ЕАД – София
Получен на: 16.04.2020 г.
Преписка: 02023-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Избор на изпълнители за извършване на ремонтни работи на хидромелиоративни съоръжения собственост на „Напоителни системи” ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972913)
Възложител: Община Белослав
Получен на: 16.04.2020 г.
Преписка: 00185-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „СМР на обект „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972621)
Възложител: Община Добричка
Получен на: 15.04.2020 г.
Преписка: 00159-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане, ремонт и реконструкция на сгради, съоръжения и обекти, собственост на община Добричка

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972562)
Възложител: Професионална гимназия по транспорт и енергетика /ПГТЕ/ „Хенри Форд“ – София
Получен на: 15.04.2020 г.
Преписка: 01166-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „НАПРАВА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ И ПОКРИВ, ПОДМЯНА НА ВИК ЩРАНГ 5 И 6, РЕМОНТ НА СТАИ, КОРИДОРИ И СТЪЛБИЩА НА СГРАДАТА НА ОБЩЕЖИТИЕТО КЪМ ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“ – ГР. СОФИЯ“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (972515)
Възложител: Община Рудозем
Получен на: 14.04.2020 г.
Преписка: 00254-2020-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Аварийно възстановяване на подпорна стена, укрепваща главната улица в с.Витина, общ. Рудозем“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972075)
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР
Получен на: 13.04.2020 г.
Преписка: 02851-2020-0020
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт на покриви на хале „Диагностика и технически контрол“-ниско тяло и хале „Лекотоварни автомобили“-високо тяло в АРБ-МВР“ – гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (972041)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 13.04.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна шахта 50м3“ гр. Асеновград

 

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972498)
Възложител: Главна дирекция „Гранична полиция“ /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/
Получен на: 14.04.2020 г.
Преписка: 02849-2020-0018
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и модернизация на сгради и помещения в РДГП Драгоман (РДГП Драгоман, ГПУ Калотина, ГПУ Брегово)” по 5 (пет) обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972440)
Възложител: Община Мездра
Получен на: 14.04.2020 г.
Преписка: 00007-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на ремонт на улици, общински път и настилки на територията на община Мездра, по три обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (972401)
Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Получен на: 14.04.2020 г.
Преписка: 00143-2020-0023
Процедура: Публично състезание
Име: Преустройство и промяна предназначението на самостоятелни обекти за обособяване на КЕЦ Пловдив Юг

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972347)
Възложител: Център за подкрепа и личностно развитие – Ученическо общежитие гр. Разград /предишно – Общежитие за средношколци/
Получен на: 14.04.2020 г.
Преписка: 04744-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ , ЧАСТ ОТ БЛОК А, БЛОК Б И Г НА ЦПЛР – УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ – РАЗГРАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972344)
Възложител: Община Драгоман
Получен на: 14.04.2020 г.
Преписка: 00904-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт и поддръжка на улици на територията на община Драгоман“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972206)
Възложител: Община Братя Даскалови
Получен на: 13.04.2020 г.
Преписка: 00256-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на текущ ремонт на улици в населените места на територията на Община Братя Даскалови, по две обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972137)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 13.04.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на парк и плувен комплекс в град Бяла Слатина“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (972114)
Възложител: Национална спортна академия /НСА/ „Васил Левски“
Получен на: 13.04.2020 г.
Преписка: 00566-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт и боядисване на покриви на обекти на НСА „Васил Левски”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971988)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕАД – Бургас
Получен на: 10.04.2020 г.
Преписка: 00571-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Рамково споразумение за изпълнение на ремонтно – възстановителни СМР на територията на област Бургас за срок от 2 години.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971934)
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР
Получен на: 10.04.2020 г.
Преписка: 02851-2020-0018
Процедура: Открита процедура
Име: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект: „Основен ремонт на покрив, отоплителна и водопроводна инсталация, газификация и довършителен ремонт на съществуващите помещения на БО „Къпина“ – к.к. Боровец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971812)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Сливен
Получен на: 10.04.2020 г.
Преписка: 01075-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа и съпътстващите ги съоръжения в кв. Речица, Агломерация Сливен, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971748)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Сливен
Получен на: 09.04.2020 г.
Преписка: 01075-2020-0009
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект Реконструкция на довеждащи водопроводи за ВС „Сливен“, съгласно условията на ФИДИК Жълта книга

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (972020)
Възложител: „Напоителни системи“ ЕАД – София
Получен на: 10.04.2020 г.
Преписка: 02023-2020-0002
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Аварийни ремонтно-възстановителни работи на разрушена дясна берма и дига от корекция на р. Марица от км 19+700 до км 19+995 в землището на гр. Ветрен, общ. Септември“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971993)
Възложител: Община Септември
Получен на: 10.04.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Аварийна реконструкция на водопровод за минерална вода от съществуващо находище на минерални води „Варвара“ до с. Ветрен дол, община Септември, област Пазарджик

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (971991)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 10.04.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0010
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: „Реконструкция и възстановяване на аварирало стълбище на СУ „Отец Паисий”, в УПИ I75- за училище, кв.78 по ЗРП на ЦГЧ на гр. Кърджали, Община Кърджали”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971969)
Възложител: Медицински университет /МУ/ – Пловдив
Получен на: 10.04.2020 г.
Преписка: 00512-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Прилагане на енергоспестяващи мероприятия на сгради „Рехабилитационен център на Медицински университет – Пловдив“ и „Фитнес към Рехабилитационен център“ в местност „Цигов чарк“, община Батак“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971835)
Възложител: Община Брезник
Получен на: 10.04.2020 г.
Преписка: 00561-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на ОБЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Брезник – ВТОРИ ЕТАП“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971371)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 07.04.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971355)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 07.04.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971784)
Възложител: Община Попово
Получен на: 09.04.2020 г.
Преписка: 00012-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на южна трибуна (Сектор В)“ в спортен комплекс – парк „Градска градина“, гр. Попово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971745)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 09.04.2020 г.
Преписка: 00575-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Направа на бордюри, тротоарни настилки и подходи към гаражи по девет обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971718)
Възложител: Професионална гимназия по химични технологии /ПГХТ/ „Акад. Н. Д. Зелинский“ гр. Бургас
Получен на: 09.04.2020 г.
Преписка: 04240-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на общежитието на професионална гимназия по химични технологии „Академик Н. Д. Зелинский“ гр. Бургас“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971692)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 09.04.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици в гр. Симеоновград“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971377)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 07.04.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971365)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Кърджали
Получен на: 07.04.2020 г.
Преписка: 00958-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг на обекти, свързани с реконструкцията на компоненти от ВС Боровица, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971608)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 08.04.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на паркинг в двора на МБАЛ-Ардино

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971596)
Възложител: Община Кнежа
Получен на: 08.04.2020 г.
Преписка: 00672-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „ Изграждане на канализационни колектори за отпадъчни води в гр. Кнежа, по ул. Благой Иванов /от о.к. 24 до о.к.273/, ул. Петко Напетов /от о.к.30 до о.к.45/и ул. Хаджи Димитър /от о.к. 195 до о.к. 75

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971504)
Възложител: Община Суворово
Получен на: 08.04.2020 г.
Преписка: 00108-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: ,,Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971494)
Възложител: Община Омуртаг
Получен на: 08.04.2020 г.
Преписка: 00449-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на енергийна ефективност на кметства с. Презвитер Козма, с. Висок и с.Илийно“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971465)
Възложител: Община Димово
Получен на: 07.04.2020 г.
Преписка: 00214-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строителни и монтажни работи за реконструкция на площад в гр. Димово и реконструкция на площад в с. Арчар, община Димово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971437)
Възложител: Община Кирково
Получен на: 07.04.2020 г.
Преписка: 00308-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Строителство на обект: „Реконструкция и изграждане на местни пътища на територията на община Кирково“, разделена на две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971391)
Възложител: „Булгартрансгаз“ ЕАД
Получен на: 07.04.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0044
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Намаляване на вибрациите в Газо-моторните компресори (ГМК) и технологичната линия от ГМК до II-ри пясъчен демпфер“ към ПГХ „Чирен“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971381)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 07.04.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Рехабилитация и модернизация на вертикална планировка в УПИ XVIII-138, кв. 14, по плана на с. Минерални бани“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971224)
Възложител: Община Неделино
Получен на: 06.04.2020 г.
Преписка: 01019-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Рехабилитация на тротоари и подмяна на бордюри в гр. Неделино по ул. „Александър Стамболийски“ с дължина 489м, обща площ 978 м2”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971190)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 06.04.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 2: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 1120 ДО Т. 276.1 (с L = 5 421,00 м’)”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971184)
Възложител: Професионална гимназия по промишлени технологии- Атанас Ц. Буров – гр. Русе
Получен на: 06.04.2020 г.
Преписка: 02486-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР на общежитието при ПГПТ „Атанас Ц. Буров“- гр. Русе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971159)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 06.04.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Изграждане на социални жилища – гр. Силистра”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971038)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД – Стара Загора
Получен на: 03.04.2020 г.
Преписка: 00397-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) – външни довеждащи водопроводи – 3 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970797)
Възложител: Община Поморие
Получен на: 02.04.2020 г.
Преписка: 00712-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане, текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Поморие”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (970706)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД – Пловдив
Получен на: 02.04.2020 г.
Преписка: 00197-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и изграждане на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970583)
Възложител: Община Пазарджик
Получен на: 01.04.2020 г.
Преписка: 00385-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за изграждане на физкултурен салон”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970498)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 01.04.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: “Превантивно почистване на коритото на река Златарица в регулацията на с.Елешница, община Разлог“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (971127)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 03.04.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на покриви по 8 /осем/ обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (971005)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 03.04.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0024
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на котел №5-Обособена позиция -Извършване на пещостроителни и изолационни работи по позиции от техническото задание

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970996)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 03.04.2020 г.
Преписка: 00575-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Рехабилитация на Част от Път PDV3234/III-565,Маноле-Белозем/-Шишманци-Раковски,кв.Секирово-кв.Парчевич-/II-56/ от км 0+000 до км 4+700

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970949)
Възложител: Териториално поделение „Социално осигуряване“ на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ – Русе
Получен на: 03.04.2020 г.
Преписка: 00145-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на текущ ремонт в административни сгради ползвани за нуждите на ТП на НОИ – Русе”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970896)
Възложител: Народно читалище „Серафим Янакиев Червенко – 1933“ с. Симеоновец
Получен на: 02.04.2020 г.
Преписка: 05960-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на сградата на народно читалище „Серафим Янакиев Червенко-1933“, находящо се в УПИ ІX – за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, община Септември

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (970865)
Възложител: Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД – Враца
Получен на: 02.04.2020 г.
Преписка: 00330-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Изграждане на ВиК инфраструктурата на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца“ – ПСОВ, по две обособени позиции”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970803)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 02.04.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0021
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №12, кв. Простор, УПИ IV, кв. 315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970789)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 02.04.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0020
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР за ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЖИЛИЩЕН БЛОК №9, кв. Простор, УПИ I, кв.315 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970724)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 02.04.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР- основен ремонт на улици в Бяла Слатина и централен площад в село Попица, общ. Бяла Слатина“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970664)
Възложител: Община Асеновград
Получен на: 01.04.2020 г.
Преписка: 00022-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД II“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970658)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 01.04.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – Парк в ПИ 52218.530.444 и Площад ПИ 52218..530.411 в гр.Априлци, Община Априлци.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970654)
Възложител: Община Съединение
Получен на: 01.04.2020 г.
Преписка: 00835-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и механизация и осъществяване на авторски надзор за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на община Съединение, Област Пловдив“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970642)
Възложител: Община Димово
Получен на: 01.04.2020 г.
Преписка: 00214-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на съществуващи улици, тротоари и съоръжения към тях в населените места на община Димово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970524)
Възложител: Община Лясковец
Получен на: 01.04.2020 г.
Преписка: 00137-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на обслужваща сграда към спортен комплекс в град Лясковец – Етап 2“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (970477)
Възложител: Община Невестино
Получен на: 01.04.2020 г.
Преписка: 00475-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „„Извършване на строително-монтажни работи на обект „Закриване и рекултивация на депа за неопасни твърди битови отпадъци на Община Невестино“