Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0027 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Строително – ремонтни и монтажни дейности на сграда с административен адрес: гр. София, район „Сердика“, местност „Бенковски“, ул. „Лазар Михайлов“ № 54
Прогнозна стойност: BGN 282 158,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2021-0007 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Рехабилитация на пътища, улици и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд
Прогнозна стойност: BGN 269 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2021-0006 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт и модернизация на прилежащи пространства на ул. „Армира“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Възрожденска“ и ул. „Климент Охридски“ в гр. Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 184 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00946-2021-0002 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект “Ремонт на улична мрежа с. Медковец, общ. Медковец”
Прогнозна стойност: BGN 2 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0006 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Реконструкция на бул. „Генерал Арнолди“, гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2021-0007 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на Строително – монтажни работи по проект „Изграждане на система за видеонаблюдение във всички села на територията на община Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 234 938,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0005 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА АСФАЛТОБЕТОННА НАСТИЛКА НА УЛИЧНА И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА СВОГЕ
Прогнозна стойност: BGN 240 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2021-0001 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП: „Възстановяване пропускателната способност на дере, преминаващо през с. Нова махала“, община Николаево“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00287-2021-0003 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК Предмет на ОП: „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Белоградчик”
Прогнозна стойност: BGN 3 236 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0006 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на асфалтовите настилки на НСА „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 660 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2021-0006 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 3, с. Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 1 780 912,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2021-0005 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 2, с. Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 1 724 187,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2021-0003 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Ремонт на сграда № 1 – Корпус Тил“ на НВУ „Васил Левски“ – гр. В. Търново
Прогнозна стойност: BGN 350 450,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00283-2021-0004 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНСКО Предмет на ОП: „Изграждане на част от улица „Глазне“ от о.т. 827 до о.т. 1050 с дължина от 533,66м – гр. Банско, община Банско“
Прогнозна стойност: BGN 891 613,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0018 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строителството на обект АМ „Европа“ от км 32+447,20 до км 48+903“
Прогнозна стойност: BGN 224 315 521,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0010 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Реконструкция на ПС „Рила“ и ПС „Студентски град“ и въвеждането им в режим на телемеханика“, реф. № PPС 20 – 122
Прогнозна стойност: BGN 776 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0009 Дата на публикуване: 26.02.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Стабилизиране на земната основа и възстановяване на ограда на к.м. 17-3, Пристанищен терминал Варна-запад”
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00220-2021-0003 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФИЛТЪРЕН КОРПУС КЪМ ПСПВ – БЛАГОЕВГРАД по три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 260 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0015 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи по проект: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ – МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА/СГРАДА, ОБРАЗОВАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБЩЕЖИТИЕ, СТОЛОВА И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО В УПИ II-УЧИЛИЩЕ, КВ.412, ГР. СТАРА ЗАГОРА“
Прогнозна стойност: BGN 3 193 216,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06064-2021-0001 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „МИТКО ПАЛАУЗОВ“ Предмет на ОП: Ремонт ДГ “Митко Палаузов“ град Ракитово, община Ракитово
Прогнозна стойност: BGN 167 647,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00388-2021-0003 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ Предмет на ОП: „Текущи и аварийни ремонти в сградите на Българска национална телевизия“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0006 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ I-143, кв. 27 ( ПИ с идентификатор 47620.501.143) по плана на с. Медовец, общ. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 92 364,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0055 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство на помещения на I и IV етаж в Административна сграда ЕП-2, АЕЦ „Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 113 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03560-2021-0001 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане на STEM център MIT LAB в Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“ – гр. Стралджа по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
Прогнозна стойност: BGN 62 106,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2021-0001 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: Основно обновяване и въвеждане на енергоефективни мерки посредством енергия от възобновяеми източници в сградата на общинска администрация в УПИ XXVIII-874 за КОО, кв. 89 по плана на с. Братя Даскалови, Община Братя Даскалови
Прогнозна стойност: BGN 640 265,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0007 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 215 189,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03580-2021-0002 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане на „Център за технологии в креативните индустрии“ към 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 111 502,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0002 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: Ремонт на сградите на Здравен дом с.Асеновци, с.Изгрев, с.Стежерово и с.Малчика по обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 673 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00024-2021-0005 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН Предмет на ОП: “Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „Дейности по опазване на горските територии на Община Елин Пелин “
Прогнозна стойност: BGN 1 933 371,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00049-2021-0008 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: БУРГАСБУС ЕООД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАБЕЛНИ ТРАСЕТА ДО ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ, КОМПЛЕКТНИ ТРАНСФОРМАТОРНИ ПОДСТАНЦИИ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА МРЕЖА
Прогнозна стойност: BGN 565 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00397-2021-0004 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Направа на ръчни изкопи
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2021-0004 Дата на публикуване: 24.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Сключване на Рамково споразумение с потенциални изпълнители за възлагане на договори за „Изграждане, основен ремонт и реконструкция на пътна и техническа инфраструктура на територията на Община Марица“.
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0010 Дата на публикуване: 23.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг за изграждане на сцена на открито в „РЕМО „ЕТЪР“
Прогнозна стойност: BGN 233 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00420-2021-0004 Дата на публикуване: 23.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Изграждане на детска площадка в УПИ II, кв. 9, с. Помощник“
Прогнозна стойност: BGN 40 476,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2021-0002 Дата на публикуване: 23.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Детска градина и ажурна ограда с. Свобода”, финансиран по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“ на Министерство на образованието и науката“
Прогнозна стойност: BGN 1 801 433,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0050 Дата на публикуване: 23.02.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на Топъл канал 2 за техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 489 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01942-2021-0005 Дата на публикуване: 23.02.2021
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА Предмет на ОП: Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на Център по компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies в блок 4 на Институт по механика-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE – Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies
Прогнозна стойност: BGN 334 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2021-0002 Дата на публикуване: 23.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за Възстановяване на асфалтови настилки по ул. „Балкан“ и ул. „Хан Аспарух“ с. Новград, община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 499 080,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0003 Дата на публикуване: 23.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: “Рехабилитация на съществуващи тротоари в град Болярово“
Прогнозна стойност: BGN 49 976,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00728-2021-0007 Дата на публикуване: 23.02.2021
Наименование на възложителя: НАРОДНО СЪБРАНИЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи (СМР) – реконструкция на електрическата инсталация за осигуряване на резервно захранване на кухненския блок в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград
Прогнозна стойност: BGN 23 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0001 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на 13 МЖС по проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на територията на град Видин”
Прогнозна стойност: BGN 2 552 773,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0011 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: Модернизация на информационна уредба на стадион „Тича“ в УПИ V-243 “за стадион”, кв. 48, 18 м.р., гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01376-2021-0002 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ТРАКИЯ“ Предмет на ОП: Направа и ремонт на асфалтови паркинги
Прогнозна стойност: BGN 269 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0010 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Спортна площадка – игрище за мини футбол находящо се в ПИ № 501.910, кв. 52, гр. Бяла, община Бяла, област Русе”
Прогнозна стойност: BGN 126 688,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0001 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ ВЪВ ФАЗА РАБОТЕН ПРОЕКТ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ: „АВАРИЙНИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРОВОДИМОСТА НА КОРИТОТО НА ДЕРЕ В С. КАВРАКИРОВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ“
Прогнозна стойност: BGN 1 252 809,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2021-0014 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуваща водоснабдителна система и доизграждане на нова в гр. Драгоман, община Драгоман – І ЕТАП”
Прогнозна стойност: BGN 2 713 116,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00140-2021-0002 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изграждане на водоизточник за противопожарни нужди“
Прогнозна стойност: BGN 43 033,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00057-2021-0004 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТВЪРДИЦА Предмет на ОП: „Преустройство, реконструкция и пристройка към съществуваща административна сграда за нуждите на детско заведение в УПИ Х-333,337, кв. 36 по плана на с. Сборище, община Твърдица“
Прогнозна стойност: BGN 1 106 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0016 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на строително – монтажни работи за обект: Път II-56 „п.в. Скобелева майка“ – път II-86 (югоизточен обход на гр. Пловдив), привеждане от проектен габарит Г10.50 към габарит Г20 на участъка от км 98+000 до км 102+820“
Прогнозна стойност: BGN 42 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0010 Дата на публикуване: 22.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Работи по подравняване на пътни настилки на територията на Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00127-2021-0005

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: Аварийно възстановителни работи по покрива на ОУ „Васил Левски“, с. Поляците, общ. Дългопол.
Прогнозна стойност: BGN 155 807,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00184-2021-0009

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за Реконструкция на част от Републикански път III-377 от км 0+927 до км 2+242, ремонт на местен път с идентификатор 56277.3.1429 от о.т. 916 до о.т. 900 и изграждане на прилежащата им инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 4 164 131,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00184-2021-0008

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Ремонт на ул. „Петър Раков“ от о.т. 625 до о.т. 770 – гр. Пещера
Прогнозна стойност: BGN 448 910,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00109-2021-0016

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на дейности по укрепване на свлачищно – срутищен участък над път BLG 2061 (I-1) Благоевград (Бистрица – лет. Бодрост – м. Картала
Прогнозна стойност: BGN 3 906 028,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

00477-2021-0002

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с.Василовци и с. Крива бара, община Брусарци“
Прогнозна стойност: BGN941 489,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00040-2021-0006

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Благоустрояване на зелена площ за обществено ползване, находяща се в кв.Капитан Петко войвода, кв.31, гр.Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 55 178,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00226-2021-0005

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за Основен ремонт на пожарогасителна система /ПГС/ в Панорама „Плевенска епопея 1877”
Прогнозна стойност: BGN 201 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00007-2021-0002

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Изграждане на покрит пазар и благоустрояване на околното простанство в УПИ І, кв.85 по ПУП-ПРЗ на гр. Мездра
Прогнозна стойност: BGN 1 430 596,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00069-2021-0005

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Изграждане на нова сграда с две учебни стаи (за подготвителна група и музикален кабинет), физкултурен салон, стая за ресурсен учител и столова с разливна в НУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 615 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00814-2021-0009

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О. Т. 2 до О. Т. 14 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к. „Сениче“, гр. Враца
Прогнозна стойност: BGN 501 968,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00500-2021-0002

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН“ Предмет на ОП: „Изпълнение на мерки за рехабилитация на естествени извори/съществуващи чешми“
Прогнозна стойност: BGN 371 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00087-2021-0024

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Извършване на строително монтажни работи в 8 броя бюра за социални услуги на територията на гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 130 948,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00646-2021-0002

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ВОДЕН, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ”
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

05962-2021-0002

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: Висше военно-въздушно училище „Георги Бенковски“ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Комплекс за образование – 2959/Основен ремонт и преустройство на основно училище „Марин Дринов” в Основно звено на ВВВУ „Георги Бенковски” в гр. Плевен”, ул. „Цар Самуил“ № 4, стр. кв. 331а, УПИ II, ПИ 56722.662.644
Прогнозна стойност: BGN 1 694 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00140-2021-0001

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИХТИМАН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Изграждане на горски противопожарни пътища на територията на община Ихтиман по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 701 536,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

02719-2021-0001

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СТАМЕН ПАНЧЕВ“ Предмет на ОП: Извършване на ремонт на сградата на Техническа професионална гимназия „Стамен Панчев“, гр. Ботевград
Прогнозна стойност: BGN 200 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00078-2021-0007

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Авариен ремонт на читалище с. Камен
Прогнозна стойност: BGN 99 112,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

03221-2021-0001

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – БУРГАС Предмет на ОП: «Извършване на строителни дейности в сградата на Регионално управление на образованието гр. Бургас»
Прогнозна стойност: BGN 82 130,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00109-2021-0015

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на дейности по укрепване на активни срутища на откосите на Регионалната система за управление на отпадъците – регион Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 1 389 349,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

00572-2021-0004

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЛОН 1 И КЛОН 2 ОТ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С.КАТУНЦИ, ОБЩИНА САНДАНСКИ””
Прогнозна стойност: BGN 40 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

01379-2021-0019

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Изграждане на СОТ и видеонаблюдение в п/ст Ардино
Прогнозна стойност: BGN 37 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00277-2021-0002

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация (инженеринг) на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти на „Топлофикация София” ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 33 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00580-2021-0004

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи по благоустрояване и обновяване на площадни пространства, терени и паркове в населени места на територията на oбщина Самоков по 5 (пет) обособени позиции”.
Прогнозна стойност: BGN 1 158 049,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

02335-2021-0001

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ ЕАД Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И/ИЛИ МОНТАЖНИ РАБОТИ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „УЧЕНИЧЕСКИ ОТДИХ И СПОРТ“ ЕАД, КАКТО И В ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПОЛЗВАНЕ, В КАЧЕСТВОТО НА НАЕМАТЕЛ ИЛИ В ДРУГО КАЧЕСТВО”
Прогнозна стойност: BGN 2 594 534,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

01008-2021-0002

Дата на публикуване: 19.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ПРИСТРОЙКА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ III-139, КВ.16 ПО ПЛАНА НА С.ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩИНА КАМЕНО, ПИ 80916.501.139 ПО КККР“
Прогнозна стойност: BGN 341 666,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00080-2021-0007

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи за нуждите на СПЕШНИ ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЛНИЦИ, в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ по ОПРР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 2 086 988,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00147-2021-0003

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЪН Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР дейности по извършване на Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на гр.Трън, м.Мечи дол, ПИ73273.80.46“
Прогнозна стойност: BGN 300 809,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00237-2021-0001

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево – етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 1 719 839,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00112-2021-0003

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Основен ремонт на централната градска част, град Белово, с обхват района около СУ ,,Ал. Иванов Чапай“, автогара Белово и жп. Гара Белово.
Прогнозна стойност: BGN 958 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката:

01215-2021-0003

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ Предмет на ОП: СМР за изграждане на STEM център ПИТКО за СУ „Димитър Благоев“
Прогнозна стойност: BGN 113 592,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

05223-2021-0003

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Извършване на СМР по проект„Ремонтно-възстановителни работи на зала, намираща се в УПИ II – 399 – Младежки дом и обществени услуги, кв.47 по плана на гр. Сърница, Община Сърница”
Прогнозна стойност: BGN 88 008,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00464-2021-0013

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на стоманобетонова подпорна стена по ул. „Ангел войвода“ от о.т.51 до о.т.50, кв. 17, село Брестовица“
Прогнозна стойност: BGN 72 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00060-2021-0002

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация и основен ремонт на водопровод по улици в гр.Каварна, по обособени позиции: • Обособена позиция 1 – Изграждане на „Улична канализация и основен ремонт на водопровод по ул.“Освобождение“ • Обособена позиция 2 – Изграждане на „Улична канализация и основен ремонт на водопровод по ул.“Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 840 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00900-2021-0002

Дата на публикуване: 18.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АВРЕН Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за „Основен ремонт на общински път VAR2050 III – 9004, Белослав – Падина / – Граница общ. ( Белослав – Аврен ) – м. Бялата вода – / III – 9006“Неозаглавена поръчка
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00935-2021-0005

Дата на публикуване: 17.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Реновиране и прилагане на мерки по Енергийна ефективност на Народно читалище „Просвещение – 1871“ – Първи етап: Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“
Прогнозна стойност: BGN 334 390,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

01981-2021-0008

Дата на публикуване: 17.02.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Спортна площадка – игрище за мини футбол със ЗП 830 м2, находящо се в ПИ с ид. 501.1270, УПИ I-1270 в кв. 107 по плана на с. Щръклево, община Иваново“
Прогнозна стойност: BGN 126 756,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

01981-2021-0007

Дата на публикуване: 17.02.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Спортна площадка – игрище за мини футбол в гр. Борово“
Прогнозна стойност: BGN 126 694,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00590-2021-0003

Дата на публикуване: 17.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ПО ТРИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 911 470,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00353-2021-0042

Дата на публикуване: 17.02.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нова система за измерване на температура и ниво в отсеци за приемане, презареждане и съхранение на ОЯГ в ХОГ
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00678-2021-0007

Дата на публикуване: 17.02.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Възстановяване на участъци (отстраняване на аварии) по топлопреносни трасета, елемент от водната топлопреносна мрежа на Топлофикация Русе АД
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00038-2021-0009

Дата на публикуване: 17.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Осъществяване на инженерингова дейност в рамките на проект „ИНВЕСТИЦИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В БАЗА 2 В С. ЯВОРЕЦ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЪГА“ на Община Габрово, финансиран от Министерство на образованието за обект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА – БАЗА 2 НА ДГ „ДЪГА“ С. ЯВОРЕЦ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДВЕ ДЕТСКИ ГРУПИ
Прогнозна стойност: BGN 342 770,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

 

Уникален номер на поръчката:

01285-2021-0002

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности на алейна мрежа и облагородяване на дворното пространство в Почивната база на Агенция за държавна финансова инспекция в курортен комплекс Албена, община Балчик, област Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 77 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

01246-2021-0001

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: “Аварийно- възстановителни работи за овладяване на ерозионна деформация на овраг” Местонахождение: ПИ с идентификатор 76145.105.12 по кадастралната карта на с.Флорентин, общ.Ново село , местност „Камъка“
Прогнозна стойност: BGN 277 724,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

02740-2021-0001

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „СТЕФАН ЦАНОВ“ Предмет на ОП: Основен ремонт на сградата на общежитието на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр. Кнежа
Прогнозна стойност: BGN 82 836,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00541-2021-0004

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Авариен ремонт и възстановителни работи на локално платно на улица „Трифон Милушев“ от O.T. 215 до O.T. 464 гр. Бяла, област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 382 659,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

00616-2021-0005

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на гр. Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 383 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00572-2021-0003

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Цялостна реконструкция на сградата на Читалището в село Склаве в УПИ I, кв.25, с цел възстановяване на покривната конструкция и театралния/ кино салон“
Прогнозна стойност: BGN 76 450,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00019-2021-0005

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт улици на територията на община Монтана – 2021 г.”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00474-2021-0002

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Укрепване устоите на каменно-кивгирен мост под ул. „Стефан Караджа“, с. Червен, общ. Иваново, обл. Русе”
Прогнозна стойност: BGN 704 142,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00420-2021-0003

Дата на публикуване: 16.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 2, гр. Гълъбово“
Прогнозна стойност: BGN 60 512,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

01147-2021-0002

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на студентско общежитие – блок 10, идентификатор 68134.1605.4856.1, находящо се на територията на град София, Район Студентски, м. „Студентски град“, ПИ с пл. № 3, кв.150
Прогнозна стойност: BGN 3 025 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00166-2021-0003

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по проект „Реконструкция и модернизация регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Доспат, Девин, Борино, Сърница и Сатовча находящ се в ПИ №8150 по плана на с. Барутин, местност „Долно ливаде” община Доспат““.
Прогнозна стойност: BGN 3 849 202,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00015-2021-0012

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Ремонт на охладителни кули 1 и 2 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

02926-2021-0001

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ Предмет на ОП: „Извършване на строително – монтажни работи за подобряване на образователната инфраструктура, обновяване и реконструкция на остарялата материална база и подмяна на сградни инсталации“
Прогнозна стойност: BGN 525 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00474-2021-0001

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП: „Аварийно възстановяване и ремонт на Народно читалище „Просвета“ в УПИ I в кв. 27а, с. Кошов, община Иваново, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 342 191,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 

00026-2021-0026

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на командна зала, ЗРУ, канцеларии технически ръководители – ПАВЕЦ „Белмекен“
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

03025-2021-0001

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: 

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. ИВАН ГЮЗЕЛЕВ“

Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за обособяване на иновативен STEM център на втори етаж в Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 108 163,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

01379-2021-0014

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в п/ст „Тръстеник“
Прогнозна стойност: BGN 55 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 

00747-2021-0004

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор на основната и довеждащи инфраструктури, строително монтажни работи (на основната и довеждащи инфраструктури), изграждане на инсталация за предварително третиране и на инсталация за компостиране и въвеждането им в експлоатация.
Прогнозна стойност: BGN 6 317 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 

01467-2021-0008

Дата на публикуване: 15.02.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи за реконструкция на мрежи ниско напрежение и изнасяне на средства за търговско измерване (СТИ) на граница на собственост на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД – град София и София Област”, реф. № РРС 20-123
Прогнозна стойност: BGN 992 622,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2021-0001 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ОСНОВНА СГРАДА НА УСБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2021-0003 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително – монтажни работи за изпълнение на обект: „Реновиране и прилагане на мерки по Енергийна ефективност на Народно читалище „Просвещение – 1871“ – Първи етап: Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“
Прогнозна стойност: BGN 334 390,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0011 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Благоустрояване на улица от ул. „Скаптопара“, през О.Т. 32В, О.Т. 34, О.Т. 35, О.Т. 36, О.Т. 37, О.Т. 38 до ул. „Генерал Тодоров“
Прогнозна стойност: BGN 141 548,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00946-2021-0001 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕДКОВЕЦ Предмет на ОП: “Ремонт на улична мрежа с. Медковец, общ. Медковец”
Прогнозна стойност: BGN 2 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 05659-2021-0005 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Предмет на ОП: Изпълнение на текущ ремонт за реорганизиране и оптимизиране на работните места на първо ниво и за освежаване на други зони в администрацията на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, намираща се на административен адрес: площад „Света Неделя“ № 6, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 83 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2021-0004 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ПО ул. „Христо Михайлов”, „М. Толбухин” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 227 179,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2021-0021 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Рехабилитация на пътен възел до пресипка 17
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0003 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (инженеринг) за обект „Рехабилитация и модернизация на система за външно изкуствено осветление на гр. Девин за участък от ул. „Освобождение“ зона от о.т.117-до о.т.119/през о.т.714-до о.т.721/ о.т.735/ о.т.722/през о.т.769-до о.т.772/ о.т.723/ през о.т.773- до о.т.777”
Прогнозна стойност: BGN 189 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0006 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР на обект: „Осушаване на североизточната част на с. Недан, община Павликени, област Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 481 442,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0008 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Осъществяване на строителни дейности за развитие на Регионален исторически музей – Габрово, в качеството му на обект на културното наследство от национално значение“ по проект „РИМ-ГАБРОВО – ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕЖИВЯВАНЕ“, финансиран с договор № 378-ФС-20/29.04.2020 г., Фонд за градско развитие Северна България и договор № BG16RFOP001-6.002-0009-С01/18.06.2020 г., ОП „Региони в растеж”  2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 937 654,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0005 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Ремонт на улична мрежа в гр. Павликени и гр. Бяла Черква
Прогнозна стойност: BGN 954 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2021-0011 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на пожароизвестителни системи в местата за работа с лични данни
Прогнозна стойност: BGN 44 110,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2021-0002 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Укрепване на джамия в с. Смирненски, Община Ветово.
Прогнозна стойност: BGN 549 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04576-2021-0001 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ Предмет на ОП: „Газифициране на зала по лека атлетика към Спортно училище „Георги Бенковски“, гр. Плевен“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0038 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Доставка и полагане на топлоизолация и хидроизолационно покритие на въздушен участък от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй от колона 1 до колона 78
Прогнозна стойност: BGN 475 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0004 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на градовете Трявна и Плачковци, ремонт на тротоарни настилки и междублоково пространство в гр. Трявна за 2021 г. по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 101 090,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0006 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за преустройство, основен ремонт и дооборудване на съществуващи 2 плувни басейна, гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 1 551 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2021-0001 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Укрепване на подпорна стена на ул. „Цар Асен“№ 7-11 гр. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 56 091,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2021-0007 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари и пешеходни алеи на територията на Община Ямбол по три обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 768 333,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0006 Дата на публикуване: 12.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната система на село Врачеш, община Ботевград – Етап 1”
Прогнозна стойност: BGN 814 344,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2021-0001 Дата на публикуване: 11.02.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО – район „Овча купел“
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2021-0003 Дата на публикуване: 11.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи на църквата „Св.Богородица“ гр.Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 239 443,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0009 Дата на публикуване: 11.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: “Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разтройства с капацитет 20 места” – преустройство и пристройка на част от ДДЛРГ „Теофано Попова“ – у.п.и. II дом за деца и юноши „Теофано Попова“, общежитие, кв. 208а, гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 381 202,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00784-2021-0001 Дата на публикуване: 11.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РИЛА Предмет на ОП: Довършителни СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ „Д–р Тодора Миладинова“, гр. Рила, Финансиран по ПРСР 2014-2020г.
Прогнозна стойност: BGN 116 063,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03558-2021-0002 Дата на публикуване: 11.02.2021
Наименование на възложителя: СЕДМО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на част от ІІІ-ти етаж на 7-мо СУ „Кузман Шапкарев“ в СТЕМ център – кв.124, УПИ-172 по плана на ІІ-ри микрорайон, Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 157 116,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0005 Дата на публикуване: 11.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Закрит плувен басейн със съблекални и санитарно-битови помещения”.
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01069-2021-0002 Дата на публикуване: 10.02.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт на класни стаи за обособяване на STEM център за природни науки, изследвания и иновации“ по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на 2-ри етаж в ПГЕЕ, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 56 986,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0006 Дата на публикуване: 10.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО”
Прогнозна стойност: BGN 113 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0004 Дата на публикуване: 10.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопроводна мрежа гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 266 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00122-2021-0002 Дата на публикуване: 10.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ Предмет на ОП: Ремонт и укрепване на конструкцията на Основно училище „Христо Ботев“, находящо се в УПИ III-143, кв.1 по ПУП-ПРЗ на с. Рупци, община Червен бряг
Прогнозна стойност: BGN 186 034,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0004 Дата на публикуване: 10.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект: Благоустрояване на кв. 38б централна градска част с. Челопеч“
Прогнозна стойност: BGN 495 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00325-2021-0007 Дата на публикуване: 10.02.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД Предмет на ОП: Строителство на сграда в поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051 по кадастралната карта на гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 15 565 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2021-0012 Дата на публикуване: 10.02.2021
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Западен обход на град Пазарджик от км 123+000 до км 128+900“
Прогнозна стойност: BGN 67 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01685-2021-0001 Дата на публикуване: 10.02.2021
Наименование на възложителя: ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца, по две обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 2 577 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0006 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Обновяване на спортна зала за вдигане на тежести „Иван Веселинов“, гр. Асеновград“
Прогнозна стойност: BGN 156 262,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2021-0005 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Текущ ремонт и монтаж на инсталации, съоръжения и уреди на зала за вдигане на тежести към спортен комплекс „Дружба“, гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 105 548,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2021-0003 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 2, с. Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 1 724 187,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0010 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Присъединяване на гробищен парк ‘‘Нови гробища‘‘ разположен в поземлен имот с идентификатор 04279.151.1 в местност ‘‘Колибите‘‘ по КК на град Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2021-0009 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на подпорна стена на улица „Околчица“ в град Благоевград“
Прогнозна стойност: BGN 12 522,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00748-2021-0005 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД Предмет на ОП: „Ремон на АГО /отделение по акушерство и гинекология/ при МБАЛ „Д-р Тота Венкова АД”
Прогнозна стойност: BGN 408 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0029 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на вертикална планировка на трансформаторни площадки 5 и 6 ЕБ и площадки пред ДГС-1, 2, 3 клетки
Прогнозна стойност: BGN 3 888 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2021-0006 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: Инженеринг- проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор за извършване на ремонт и реконструкция на дворно пространство на ДГ «Изгрев» и ДГ «Слънчо»
Прогнозна стойност: BGN 201 747,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2021-0005 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Авариен ремонт на читалище с. Камен
Прогнозна стойност: BGN 99 112,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01267-2021-0001 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОБОРИЩЕ“ Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за основен ремонт и преустройство на съществуващата сграда на детска градина № 104 „Моят свят” и изграждане на пристройка на три етажа в УПИ IV- за детска градина (ПИ с идентификатор по КККР 68134 .403.160) , кв. 522, м. ГГЦ ЗонаГ-14“
Прогнозна стойност: BGN 2 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0006 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Гоце Делчев по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 574 270,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0003 Дата на публикуване: 09.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Реконструкция на ул. Симеон Русков в ж.к. 3 юг, гр. Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 987 691,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0003 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: Основен ремонт на улица „Неофит Бозвели“, гр. Монтана
Прогнозна стойност: BGN 266 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0001 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г.С. Раковски“, гр. Котел
Прогнозна стойност: BGN 892 868,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2021-0005 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на СМР за обект: Улична битова канализация за отпадни води към пречиствателна станция – гравитачна и напорна, на територията на Индустриална зона Раковски, землище на с. Стряма“
Прогнозна стойност: BGN 460 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2021-0005 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: “ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА МИНИ ФУТБОЛ В СЕЛО БЛАТСКА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО”
Прогнозна стойност: BGN 99 173,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2021-0008 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Преустройство на част от съществуваща сграда в зала за мероприятия“ – п.и. с идентификатор по КККР 68850.503.9905.4.1, у.п.и. І-505, кв. 298, гр. Стара Загора по проект BGLD-1.003-0003 „Международен младежки център – мисли локално, действай глобално!“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021”
Прогнозна стойност: BGN 180 883,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00145-2021-0008 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Проектиране и изпълнение на СМР за осъществяване на оптична свързаност на административната сграда на адрес: гр. Кърджали, ул.“Беласица“ № 2 с единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на ТП на НОИ – Кърджали“
Прогнозна стойност: BGN 12 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2021-0004 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: “Подмяна на главен напорен водопровод от ПСПВ към градски резервоар“, гр. Димитровград“
Прогнозна стойност: BGN 4 166 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00078-2021-0004 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Авариен ремонт на улична мрежа в село Нова Върбовка, община Стражица
Прогнозна стойност: BGN 177 293,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2021-0006 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: “Строително монтажни работи за обект „Инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – РСУО – Асеновград и съпътстваща инфраструктура”
Прогнозна стойност: BGN 7 165 548,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2021-0007 Дата на публикуване: 08.02.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на 7 надлеза в гара Хан Аспарух и в железопътни участъци Нова Загора-Кермен и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2” по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 17 340 550,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.04.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00307-2021-0002

Дата на публикуване: 05.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Възстановяване покрива на сградата на „Детска млечна кухня“, гр. Козлодуй”
Прогнозна стойност: BGN 89 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

02023-2021-0004

Дата на публикуване: 05.02.2021
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: „Спасителни и неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи /СНАР/ на коригирани участъци на р. Места в землищата на гр. Хаджидимово, общ. Хаджидимово и с. Хвостяне, общ. Гърмен, обл. Благоевград с три обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 773 553,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

01175-2021-0001

Дата на публикуване: 05.02.2021
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Предмет на ОП: „Текущи и Аварийни строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив“.
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 

01258-2021-0002

Дата на публикуване: 05.02.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Искър” – Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00608-2021-0005

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Възстановяване на подпорна стена на общински път PDV 2130 (III-861) Лъки-Крушово-Манастир при км.8+200
Прогнозна стойност: BGN 325 871,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

02023-2021-0003

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД Предмет на ОП: Аварийно укрепване и възстановяване на сух откос на стената на яз. Филиповци, Столична община
Прогнозна стойност: BGN 151 941,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

00656-2021-0007

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪРМЕН Предмет на ОП: „Изграждане на трафопост КТП 1.800/20/04 находящ се в УПИ VII, кв. 14 по плана на с. Марчево, кабел СрН 20kV и ниско напрежение НН 1kV.“
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

01641-2021-0001

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт за изграждане на STEM Център за дигитални създатели в сградата на СУ „Любен Каравелов“, гр. Добрич“
Прогнозна стойност: BGN 73 644,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00019-2021-0002

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на ж.к. „Младост”, гр. Монтана“
Прогнозна стойност: BGN 427 813,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00127-2021-0003

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ ПО ул. „Христо Михайлов”, „М. Толбухин” и ул. „Христо Ботев” в гр. Дългопол
Прогнозна стойност: BGN 227 179,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00362-2021-0001

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Авариен ремонт на язовир – основно водохващане за питейни нужди на с. Чехларе на Омуровкса река“ Община Брезово
Прогнозна стойност: BGN 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

00353-2021-0024

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на байпас на системата за аварийно техническо водоснабдяване – Бризгални басейни ЕП-1
Прогнозна стойност: BGN 173 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00464-2021-0012

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на Обект: „Преустройство за промяна предназначението на помещения в масивна сграда и в северозападно крило на двуетажна масивна сграда на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в УПИ Ⅰ-училище, кв.22, село Брани поле, Община „Родопи“ във временна детска градина“
Прогнозна стойност: BGN 224 766,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00368-2021-0001

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: СМР на обект: „ПРИСТРОЙКА И РЕМОНТ НА СВАТБЕНА ЗАЛА В ГР. ГЛАВИНИЦА ( ПИ 15031.501.423)“
Прогнозна стойност: BGN 543 199,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

01263-2021-0001

Дата на публикуване: 04.02.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „Текуща поддръжка и ремонт на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Люлин “
Прогнозна стойност: BGN 999 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00774-2021-0006

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, гр. Стара Загора, ул. „Кольо Ганчев“ № 60“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00774-2021-0005

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, авторски надзор и изпълнение на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СУ ХРИСТО БОТЕВ”, гр. Стара Загора, ул. „Майор Таньо Кавалджиев“ № 168″
Прогнозна стойност: BGN 2 916 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00060-2021-0001

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩНА СГРАДА И ОБЩЕЖИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЗЕМЕДЕЛСКА ГИМНАЗИЯ „КЛ. АРК. ТИМИРЯЗЕВ” ГР. КАВАРНА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:Обособена позиция №1. Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в училищна сграда на Професионална земеделска гимназия „Кл. Арк. Тимирязев” гр. Каварна; Обособена позиция №2. Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общежитие към Професионална земеделска гимназия „Кл. Арк. Тимирязев” гр. Каварна ;
Прогнозна стойност: BGN 2 971 905,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

01256-2021-0002

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИЗГРЕВ“ Предмет на ОП: „Дейности по поддържане и текущ ремонт на уличната, тротоарната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението на територията на Столична община – район „Изгрев“ през 2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 175 409,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00602-2021-0002

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИРКОВО Предмет на ОП: Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в с. Смолско, община Мирково
Прогнозна стойност: BGN 178 778,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката:

00703-2021-0002

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Създаване на спортна инфраструктура в град Болярово чрез ремонт, реконструкция, на съществуващо помещение“
Прогнозна стойност: BGN 33 719,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

01241-2021-0001

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на ремонт на фасада на Терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД
Прогнозна стойност: BGN 825 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00655-2021-0002

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: В и К – СТЕНЕТО ЕООД Предмет на ОП: „Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „В и К Стенето” ЕООД гр.Троян, съобразно нуждите на дружеството”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

05536-2021-0002

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ АД Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ (обновяване) НА ПЛОЩАДКОВ ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД НА „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ АД“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00303-2021-0002

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на детска градина „Снежанка“, гр. В. Пресла“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 453 653,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00197-2021-0004

Дата на публикуване: 03.02.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Стамболийски до регулацията на гр. Стамболийски”
Прогнозна стойност: BGN 224 739,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00383-2021-0003

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по одобрен Технически инвестиционен проект на обект „Изграждане на нова сграда за Детска градина №10 „Слънчице“, гр. Добрич, по „Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.“, одобрена с Решение №543 от 03.08.2020 г. на Министерски съвет“
Прогнозна стойност: BGN 487 199,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00185-2021-0003

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: Рехабилитация на четвъртокласна пътна мрежа в Oбщина Белослав – път VAR 2050 от км. 0+000 до км. 4+000
Прогнозна стойност: BGN 1 643 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00353-2021-0022

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на функционалността на инженерните съоръжения за сигурност
Прогнозна стойност: BGN 69 999,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00575-2021-0004

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Облагородяване, озеленяване и парково решение и детски съоръжения в ПИ ІІ 2424, кв. 531 по ПУП на гр. Раковски“ по Договор № BG06RDNP001-19.084-0005-С01 от 26.06.2020 г. сключен между община Раковски, Местна инициативна група Раковски и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/
Прогнозна стойност: BGN 132 992,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00191-2021-0004

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В УПИ I-529, 530, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА ГР. ХАДЖИДИМОВО“
Прогнозна стойност: BGN 601 849,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00038-2021-0005

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на битови отпадъци на територията на гр. Габрово по проект „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.“
Прогнозна стойност: BGN 98 966,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00420-2021-0001

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Основен ремонт и смяна на предназначението на производствена сграда в спортен клуб, находящ се в УПИ I – 673, кв. 57, с. Обручище“
Прогнозна стойност: BGN 110 988,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00490-2021-0003

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по КК на с. Труд, Община „Марица“ – ПЪРВИ ЕТАП, в изпълнение на проект на Община „Марица“, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 ОТ ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“
Прогнозна стойност: BGN 170 035,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 

00087-2021-0017

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Проектиране и строителство в изпълнение на проект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ /с идентификатор по КККР 68134.4336.550.1/ – УПИ I, поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550, кв. 39, местност „кв. Овча купел“, район „Овча купел“, гр. София– I –ви етап“
Прогнозна стойност: BGN 3 554 170,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 

00257-2021-0004

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводната система на село Трудовец, община Ботевград – Етап 1”
Прогнозна стойност: BGN 1 433 113,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 

00884-2021-0002

Дата на публикуване: 02.02.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на спортна база към Университет по хранителни технологии
Прогнозна стойност: BGN 3 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00138-2021-0007

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА УЛИЧНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ШУМЕН И СЕЛИЩАТА НА ОБЩИНАТА“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката:

00448-2021-0001

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛОЩАД 27-МИ АПРИЛИЙ, ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА И ПАРКОУСТОЙСТВО В ГР. ПЕРУЩИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 611 309,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00119-2021-0004

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Инженеринг на реконструкция на улична настилка, прилежащи тротоарни площи и изграждане на велосипедна алея по бул. „Никола Петков“ по проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 462 830,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

01422-2021-0001

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десен бряг на река Марица срещу устието на река Тополница за защита сондажите на вододайната зона на гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 828 514,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00782-2021-0002

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Аварийно възстановяване на водостоци, подпорни стени и част от път IV-HKV-2174 до с. Воденци, общ. Стамболово, обл. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 665 414,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00068-2021-0003

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: “Подмяна на главен външен водопровод от тръбен кладенец до водоем с. Крепост и захранване на промишлена зона, Община Димитровград“
Прогнозна стойност: BGN 540 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

02052-2021-0003

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ“ Предмет на ОП: „Реставрационно-консервационни дейности на сградата на СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен“
Прогнозна стойност: BGN 166 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

00490-2021-0002

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор за реализиране на строеж: „ Изграждане на 3 /три/ нови класни стаи в ОУ „Граф Н. Игнатиев“село Граф Игнатиево, Община „Марица“
Прогнозна стойност: BGN 404 993,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:

00078-2021-0003

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЖИЦА Предмет на ОП: Извършване на СМР по проект „Благоустрояване на парк в кв. 63, гр. Стражица”
Прогнозна стойност: BGN 136 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката:

02443-2021-0004

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя: Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в рамките на проект „Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ“ финансиран по фонд “Вътрешна сигурност 2014-2020г.
Прогнозна стойност: BGN 916 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката:

00353-2021-0017

Дата на публикуване: 01.02.2021
Наименование на възложителя:

АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

Предмет на ОП: Преустройство на част от сграда „Временно котелно“ за архивохранилище на Централен архив
Прогнозна стойност: BGN 733 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание