Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962712)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 00038-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублоково п-во ул. Свищовска 59-67

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962702)
Възложител: Столична община – Район “Подуяне”
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 01270-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонтно-възстановителни работи, основен ремонт, проектиране и изграждане на публично осветление на територията на СО – Район „Подуяне” през 2020 г.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962688)
Възложител: Прокуратура на Република България /ПРБ/ – Главен прокурор
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 02538-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително – монтажни работи (текущ ремонт) в УБ „Боровец“ – к.к. Боровец“, община Самоков“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962656)
Възложител: Община Габрово
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 00038-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962608)
Възложител: Община Ардино
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 00532-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: “Извършване на строително -монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Детска градина “Брезичка”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962585)
Възложител: Община Генерал Тошево
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 00964-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни дейности по улица „Васил Алексиев“, гр. Генерал Тошево“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962584)
Възложител: Диагностично – консултативен център поликлиника – Казанлък /ДКЦ/ – ЕООД – /Старо наименование – Медико-стоматолигичен център – Поликлиника Казанлък/
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 01557-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: “Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДКЦ – Поликлиника, гр. Казанлък“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962726)
Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 01954-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Изграждане на два броя паркинги на територията на Икономическа зона София -Божурище“ по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (962624)
Възложител: Електроразпределение Юг ЕАД – /Предишно наименование – ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД – Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 00143-2020-0012
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) – гр. Пловдив.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962518)
Възложител: Община Ловеч
Получен на: 28.02.2020 г.
Преписка: 00169-2020-0008
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на СМР за обект „Рехабилитация и нови пространствени решения на пл. „Свобода“ гр. Ловеч“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (962384)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0015
Процедура: Открита процедура
Име: Присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) и ел.оборудване на трансформаторни постове (ТП) на територията на град София и София Област”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962317)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Ремонт и рехабилитация на улици в гр.Разлог: ул.”Даме Груев” – 387м., ул.”Черна река” между о.т.77 и о.т.199 – 376м., ул.”Александър Стамболийски” между о.т.568 и о.т.563.-215м.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (962078)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 26.02.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0014
Процедура: Открита процедура
Име: Изготвяне на работен проект, доставка и монтаж на нова комплектна разпределителна уредба 10 kV от модулен тип и цифрови защити за възел „Сердика“ 10/10 kV

 

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (962492)
Възложител: Средно училище /СУ/ “Димитър Благоев” – Свищов
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 01215-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: Аварийно-възстановителни ремонтни работи за отстраняване щетите от силен вятър на 24.02.2020г. в СУ “Д. Благоев” – Свищов

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962477)
Възложител: Община Карлово
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00072-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ЦЕНТРАЛНА ЗОНА – ПЛОЩАД „20-ТИ ЮЛИ” В ГР. КАРЛОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962427)
Възложител: Община Суворово
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00108-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни ремонти на обекти общинска собственост на територията на община Суворово“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962416)
Възложител: Община Полски Тръмбеш
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00352-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на ул.”Търговска”, гр. Полски Тръмбеш” – ЕТАП II

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962408)
Възложител: Община Първомай
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00646-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на улица “К. Фотинов” в кв. Любеново, гр. Първомай, община Първомай”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962388)
Възложител: Община Враца
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка (бул. Европа) в поземлен имот УПИ I-4, кв.1 по плана на ж.к. „Сениче“ и „Дъбника“ и по плана на кв. Кулата, гр. Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962376)
Възложител: Община Враца
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с изграждане на нова улица от О.Т.128 до О.Т.15 за осигуряване на транспортна връзка по плана на ж.к . “Сениче, гр. Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962340)
Възложител: Община Белица
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за проект: „Реконструкция на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност на територията на община Белица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962296)
Възложител: Община Кула
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00827-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Кула“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962293)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на инженеринг по проект: „Реконструкция на довеждащи улица и път до „Археологически комплекс МАЛТЕПЕ“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962284)
Възложител: Община Карнобат
Получен на: 27.02.2020 г.
Преписка: 00190-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на общински път „BGS 1060 /III-5391/ Аспарухово – Сърнево – Черково – Екзарх Антимово – Смолник“ – участък с. Екзарх Антимово – с. Черково, общ. Карнобат“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961780)
Възложител: Софийски университет /СУ/ “Св. Климент Охридски”
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0009
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг–проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и авторски надзор на Лабораторен комплекс, находящ се в кампуса на Софийски университет “Св. Климент Охридски”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961766)
Възложител: Софийски университет /СУ/ “Св. Климент Охридски”
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00640-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на представителен обект на Център за върхови постижения в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София („Яйцето“) по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (961762)
Възложител: “Столичен електротранспорт” ЕАД – София
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00203-2020-0003
Процедура: Открита процедура
Име: Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961719)
Възложител: Община Елхово
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00660-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „ИНЖЕНЕРИНГ – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на част от водопроводната мрежа по ул.“Вардар“, ул.“Желязко Петков“, ул.“Асен Златаров“ и ул.“Паисий Хилендарски“ в гр.Елхово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962187)
Възложител: Община Своге
Получен на: 26.02.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962121)
Възложител: Община Сливница
Получен на: 26.02.2020 г.
Преписка: 00846-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: ”Реконструкция и оборудване на общинска сграда на община Сливница, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност, находяща се в град Сливница, Община Сливница, с кадастрален идентификатор 67372.153.401.1“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (962110)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 26.02.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0010
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Благоустрояване на пространството, разположено източно от Читалище „Христо Ботев” – УПИ I, кв. 182 в град Козлодуй”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962076)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 26.02.2020 г.
Преписка: 00603-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на Кметство с. Гълъбово, находящ се в УПИ V, кв. 22 по ПУП на с.Гълъбово, община Баните”, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962069)
Възложител: Община Хаджидимово
Получен на: 26.02.2020 г.
Преписка: 00191-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Благоустрояване на улици в град Хаджидимово и направа на път, алеи и навеси в парка „Дъба“ град Хаджидимово, община Хаджидимово” по четири обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (962056)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 26.02.2020 г.
Преписка: 00575-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на съоръжение за екстремни спортове-площадка за скейтборд,разположена в УПИ III-2290,кв.144,по ПУП на гр.Раковски,общ.Раковски,в изп. на проект,финансиран по подм.7.2 от мярка7 от ПРСР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961924)
Възложител: Община Стражица
Получен на: 25.02.2020 г.
Преписка: 00078-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР във връзка с изграждане или реконструкция на водопроводна мрежа на територията на община Стражица

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961831)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 25.02.2020 г.
Преписка: 00603-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: “Ремонт и рехабилитация на улична мрежа и пътища на територията на община Баните по обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961817)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 25.02.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: ИНЖЕНЕРИНГ- ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА МАРИЦА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961813)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ “Майчин дом” ЕАД – София
Получен на: 25.02.2020 г.
Преписка: 00521-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на аварийни и текущи ремонти в сградата на “СБАЛАГ – Майчин дом” ЕАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961772)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт сгради общинска собственост по 6 /шест/ обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961738)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт на обекти по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на кухненски офиси към групи и кабинети в ДЯ „Зорница““ Обособена позиция №2: „Основен ремонт на асансьорни платформи за готова храна в ДЯ „Зорница““ Обособена позиция №3: „Основен ремонт на младежки дом гр. Долна Оряховица“ Обособено позиция №4: „Ремонт на котелно помещение в спортна зала Никола Петров гр. Горна Оряховица“ Обособена позиция №5: „Основен ремонт на НЧ „Развитие“ с. Поликраище“ Обособена позиция №6: „Основен ремонт на НЧ „Звезда – 1905“ с. Правда“ Обособена позиция №7: „Основен ремонт на подове в седем броя спални помещения ДПЛУИ, с. Драганово“ Обособена позиция №8: „Основен ремонт на осветление в зала акробатика“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961737)
Възложител: Община Горна Оряховица
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00413-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на обекти по 7 (седем) обособени позици: Обособена позиция №1: ,, Основен ремонт на сградата на кметство с. Горски Горен Тръмбеш ‘‘; Обособена позиция №2: ,, Основен ремонт на покрив сградата на Община Горна Оряховица ‘‘;Обособена позиция №3: ,, Основен ремонт на сградата на с. Стрелец ‘‘;Обособена позиция №4: ,, Основен ремонт в клуб на пенсионера с.Върбица ‘‘;Обособена позиция №5: ,, Основен ремонт в клуб на пенсионера ,, Железничар‘‘ гр.Горна Оряховица ‘‘;Обособена позиция №6: ,, Основен ремонт в клуб на пенсионера с. Горски Долен Тръмбеш ‘‘; Обособена позиция №7: ,, Основен ремонт на клуб на пенсионера с. Първомайци ‘‘

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (961733)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения в с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково – II етап – десен край на р. „Банска” с обща дължина 485,41 м.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961679)
Възложител: Технически университет /ТУ/ – Варна
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00966-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция, основен и текущ ремонт на сграден фонд с прилежащите съоръжения и инфраструктура на Технически университет – Варна

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961658)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни дейности на уличната инфраструктура в селата на Община Хасково през 2020 година“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961636)
Възложител: Община Свиленград
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00040-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на СМР на обект: „Изграждане на спортни площадки в гр.Свиленград”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961634)
Възложител: Община Куклен
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00025-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Основен ремонт и рехабилитация на улици в гр. Куклен, община Куклен по седем обособени позиции“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961579)
Възложител: Община Димово
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00214-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт на улици в град Димово, село Арчар и село Гара Орешец“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961573)
Възложител: Община Бяла Слатина
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00384-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-С01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961535)
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Д-р Иван Селимински” АД – Сливен
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00705-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Извършване на строително-монтажни работи на част от сградния фонд на МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен АД по 2 /две/ обособени позиции:Обособена позиция1: Изграждане на помещение за кислород и разширение на ел.захранване за кислороден генератор”, Обособена позиция 2: „Ремонт в Микробиологична лаборатория”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961528)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен
Получен на: 24.02.2020 г.
Преписка: 00178-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на инжeнеринг (Проектиране, Строителство, Авторски надзор) за изграждане на пристройка към основната сграда на Отделение по обща и клинична патология при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (961410)
Възложител: ЧЕЗ Разпределение България АД – /Старо наименование Електроразпределение – Столично АД/
Получен на: 21.02.2020 г.
Преписка: 01467-2020-0013
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително-монтажни работи за направа на топлоизолация, хидроизолация и мълниезащитна инсталация на п/ст „Черни връх”, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961249)
Възложител: Столична община – Район “Подуяне”
Получен на: 20.02.2020 г.
Преписка: 01270-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Изпълнение на строително – ремонтни работи за текущо поддържане на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО – район „Подуяне“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961217)
Възложител: Община Свищов
Получен на: 20.02.2020 г.
Преписка: 00753-2020-0007
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на строителството във връзка с подобряване и реновиране на градска среда в гр. Свищов по обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (960876)
Възложител: “Булгартрансгаз” ЕАД
Получен на: 19.02.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0011
Процедура: Открита процедура
Име: Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Свищов“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961505)
Възложител: Община Луковит
Получен на: 21.02.2020 г.
Преписка: 00369-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на СМР по проект “Пристрояване към съществуваща сграда на НУ “Инж. Георги Ив. Вълков” гр. Луковит, намираща се на ул.”Кирил и Методий” №15, п.и. с идентиф. № 44327. 503.189, УПИ I, кв.142 по плана на гр. Луковит, Община Луковит” “

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961368)
Възложител: Община Септември
Получен на: 21.02.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември, община Септември”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961337)
Възложител: Диагностично-консултативен център/ДКЦ/ – едно – Бургас
Получен на: 21.02.2020 г.
Преписка: 01648-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за “ДКЦ– 1 – Бургас” УПИ І, кв. 4 к/с „Зорница” гр. Бургас

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (961325)
Възложител: Община Горна Малина
Получен на: 21.02.2020 г.
Преписка: 00747-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на язовир „Долно Камарци”, Община Горна Малина”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960725)
Възложител: Община Ботевград
Получен на: 18.02.2020 г.
Преписка: 00257-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Реконструкция и благоустрояване на Градски парк в град Ботевград, Етап 3 и Етап 4“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961069)
Възложител: Община Вълчедръм
Получен на: 20.02.2020 г.
Преписка: 00401-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (961060)
Възложител: Община Марица, област Пловдив
Получен на: 20.02.2020 г.
Преписка: 00490-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА МАРИЦА

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960727)
Възложител: Община Велико Търново
Получен на: 18.02.2020 г.
Преписка: 00073-2020-0010
Процедура: Открита процедура
Име: Строително монтажни работи на сгради на детски градини, находящи се на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960562)
Възложител: Патентно ведомство на Република България /РБ/
Получен на: 17.02.2020 г.
Преписка: 00738-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) на работни помещения в административната сграда на Патентно ведомство на Република България“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960458)
Възложител: Община Силистра
Получен на: 17.02.2020 г.
Преписка: 00030-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР по проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“, проектен код ROBG-432 финансиран по Програма Interreg V-A Румъния – България 2014-2020

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960414)
Възложител: Община Чепеларе
Получен на: 17.02.2020 г.
Преписка: 00064-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Извършване на строително-монтажни работи на подпорни стени в гр. Чепеларе по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960988)
Възложител: Община Несебър
Получен на: 19.02.2020 г.
Преписка: 00126-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Несебър“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (960948)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 19.02.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0012
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или №8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратура за инсталация за очистване на димни газове на ПГ№ 4,ПГ№5 и ПГ№7 в Топлофикация Русе ЕАД по проект.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960847)
Възложител: Община Симеоновград
Получен на: 19.02.2020 г.
Преписка: 00638-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ УЛИЦА „ГЕН. СКОБЕЛЕВ“ ОТ О.Т. 143 ДО О.Т. 148 В ГР. СИМЕОНОВГРАД

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960829)
Възложител: Община Върбица
Получен на: 19.02.2020 г.
Преписка: 00965-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „ Реконструкция на заварен строеж „Физкултурен салон към СУ „Паисий Хилендарски“,гр. Върбица, УПИ V, кв.7″

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960804)
Възложител: Община Момчилград
Получен на: 19.02.2020 г.
Преписка: 00239-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960765)
Възложител: Община Мирково
Получен на: 18.02.2020 г.
Преписка: 00602-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция водопроводна мрежа на с. Смолско, община Мирково – висока зона”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960702)
Възложител: Община Елхово
Получен на: 18.02.2020 г.
Преписка: 00660-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. ЕЛХОВО И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (960694)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 18.02.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0011
Процедура: Публично състезание
Име: Изграждане на инсталация за очистване на димните газове от серни окиси (SOх) при изгаряне на въглища от находища мина «Боров дол” и ОЕГ от „Брикетна фабрика“, генерирани от парогенератори ст. No 7(или №8) , № 5 и №4 в ТЕЦ „Русе-Изток по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960650)
Възложител: Община Върбица
Получен на: 18.02.2020 г.
Преписка: 00965-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: “Изграждане на комбинирана спортна площадка в УПИ VIII – училище, кв. 15 по плана на с. Бяла река”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960637)
Възложител: Община Враца
Получен на: 18.02.2020 г.
Преписка: 00814-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор във връзка с рехабилитация на съществуваща транспортна връзка до Почивно-оздравителен комплекс „Леденика” в землището на Згориград, община Враца“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960589)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 18.02.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонтни работи на уличната инфраструктура в град Хасково през 2020 год.“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960521)
Възложител: Община Белово
Получен на: 17.02.2020 г.
Преписка: 00112-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА В ОБЩИНА БЕЛОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960472)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 17.02.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на детски площадки по 6 /шест/ обособени позиции:

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960471)
Възложител: Община Септември
Получен на: 17.02.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на физкултурен салон към ОУ ,,Христо Смирненски”, находящо се в УПИ V – училище, квартал 12А по регулационния план на с. Ветрен дол, община Септември”.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960436)
Възложител: Община Медковец
Получен на: 17.02.2020 г.
Преписка: 00946-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект: Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Расово, община Медковец.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960418)
Възложител: Община Родопи, област Пловдив
Получен на: 17.02.2020 г.
Преписка: 00464-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на Община „Родопи““”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960281)
Възложител: Община Вършец
Получен на: 14.02.2020 г.
Преписка: 00850-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект “Изграждане на ул. „5-та“, кв. Изток, гр. Вършец – етап 1“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960096)
Възложител: Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София
Получен на: 13.02.2020 г.
Преписка: 01954-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: „Вътрешен ремонт на съществуваща сграда находяща се в УПИ I-000273, кв. 12а, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960026)
Възложител: Община Харманли
Получен на: 13.02.2020 г.
Преписка: 00056-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: “Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за обект: „ОСНОВНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛЕН ПЛОЩАД И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В ГР. ХАРМАНЛИ

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (960304)
Възложител: Община Провадия
Получен на: 14.02.2020 г.
Преписка: 00392-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: Битова канализация по ул. „Ивайло”, ул. „Комунига” ул. „Пролет” и ул. „Перуника” и реконструкциуя на водопроводна мрежа по ул. „Комунига”, гр. Провадия

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960289)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 14.02.2020 г.
Преписка: 00226-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: Укрепване на свлачище с регистрационен номер № PVN24.37856.01 в урбанизираната територия на с. Коиловци, община Плевен, засягащо път III – 3402

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960276)
Възложител: Община Козлодуй
Получен на: 14.02.2020 г.
Преписка: 00307-2020-0009
Процедура: Публично състезание
Име: “Ремонт на улична мрежа на територията на община Козлодуй”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (960146)
Възложител: Община Кърджали
Получен на: 14.02.2020 г.
Преписка: 00322-2020-0004
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ – ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ОБЕКТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ – ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ “ЗАЕДНО ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”, ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP001-5.002-0017-C01, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959553)
Възложител: Община Казанлък
Получен на: 11.02.2020 г.
Преписка: 00119-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: „Строително-монтажни работи по изграждане на Туристически комплекс „Светът на траките“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960086)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 13.02.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: „МОСТ, находящ се в местността „Лонджата“, гр.Берковица между ул.“Берковска река“ и ул.“Здравец“ и ПОДПОРНИ СТЕНИ от двете страни на моста с дължина 30м. на изток и 150м. на запад по поречието на реката“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (960045)
Възложител: “Булгартрансгаз” ЕАД
Получен на: 13.02.2020 г.
Преписка: 01351-2020-0008
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт чрез подмяна на антикорозионно покритие на магистрален газопровод – северен клон в две обособени позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (960003)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 13.02.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2020-2022 г. по три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959929)
Възложител: Община Брегово
Получен на: 13.02.2020 г.
Преписка: 00279-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане и реконструкция на енергоспестяващо осветление в община Брегово”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (959890)
Възложител: Община Дряново
Получен на: 13.02.2020 г.
Преписка: 00840-2020-0003
Процедура: Пряко договаряне
Име: „Извършване на СМР на мостове в землището на град Дряново“ по 2/две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- „Възстановяване на разрушен мост и оформяне на подходите към него в землището на гр. Дряново“; Обособена позиция № 2- „Аварийно възстановяване на разрушен мост при Дряновски манастир, община Дряново“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959177)
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 02851-2020-0006
Процедура: Открита процедура
Име: Преустройство на клуб-ресторант в административни помещения за нуждите на ДБДС-МВР, бул. Кн. Мария Луиза, № 91“ – гр. София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959837)
Възложител: Столична община – Район “Овча купел”
Получен на: 12.02.2020 г.
Преписка: 01268-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктурна мрежа на територията на СО-район „Овча купел“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959814)
Възложител: Община Севлиево
Получен на: 12.02.2020 г.
Преписка: 00189-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево – по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959779)
Възложител: Община Ивайловград
Получен на: 12.02.2020 г.
Преписка: 00041-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Извършване на строително-монтажни работи по „Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от помпена станция с. Славеево до изпускателна шахта № 1“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959774)
Възложител: Община Плевен
Получен на: 12.02.2020 г.
Преписка: 00226-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция на пътен надлез и улици на територията на община Плевен“, разделена на три обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959713)
Възложител: Община Белица
Получен на: 12.02.2020 г.
Преписка: 00196-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и ремонт на уличната и пътната мрежа в населените места на територията на Община Белица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959624)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 12.02.2020 г.
Преписка: 00575-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на училищна сграда в УПИ І – 1367 Училище от кв. 63 по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, община Раковски“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959620)
Възложител: Община Баните, област Смолян
Получен на: 12.02.2020 г.
Преписка: 00603-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на помпена станция и черпателен резервоар на Сондаж № 3ХГ – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на село Баните, община Баните, област Смолян“

 

Водещ документ: Система за квалифициране – комунални услуги (директива 2014/25/ЕС) (959167)
Възложител: КонтурГлобал Марица Изток 3 АД – /Старо наименование – Енел Марица изток 3 АД /Старо наименование: Енергийна компания /ЕК/ “Марица Изток 3” АД/
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00015-2020-0002
Процедура: Неопределен
Име: Монтаж и демонтаж на скеле на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (959534)
Възложител: “Ей и Ес – 3С Марица изток I” ЕООД
Получен на: 11.02.2020 г.
Преписка: 05242-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Изолационни дейности на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Гълъбово

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959469)
Възложител: Община Раковски
Получен на: 11.02.2020 г.
Преписка: 00575-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ – II ЕТАП“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959444)
Възложител: Дирекция “Комуникационни и информационни системи” към Министерство на вътрешните работи (МВР)
Получен на: 11.02.2020 г.
Преписка: 05401-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: „Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект: основен ремонт на покривите на блокове 3 и 4, етажи 5 и 6 на блок 3 и компютърна зала в блок 2, етаж 2 от Централна сграда на МВР“

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (959427)
Възложител: “Софинвест” ЕООД
Получен на: 11.02.2020 г.
Преписка: 01544-2020-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт, възстановителни дейности и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община“ Обособена позиция № 1“Обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт и възстановяване на публичното осветление в западните , южни и източните райони на Столична община“ Обособена позиция №2 “Обезпечаване на дейностите по поддръжка, ремонт и възстановяване на публичното осветление в северни райони на Столична община“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959405)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ “Александровска” ЕАД – София
Получен на: 11.02.2020 г.
Преписка: 00360-2020-0006
Процедура: Публично състезание
Име: „Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на 3 (три) нови асансьорни уредби в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959392)
Възложител: Община Алфатар
Получен на: 11.02.2020 г.
Преписка: 00290-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на ремонт и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Алфатар, с. Кутловица и текущ ремонт на Републикански пътища в границите на гр. Алфатар”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959383)
Възложител: Община Своге
Получен на: 11.02.2020 г.
Преписка: 00227-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 6 обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959308)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за изграждане на пет броя вододобивни сондажни кладенци за експлоатационно водочерпене на подземни води за питейно – битови нужди в Община Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959218)
Възложител: Община Антон
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 01958-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959204)
Възложител: Българска академия на науките /БАН/
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 01175-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Администр. сграда на БАН, гр. София.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959194)
Възложител: Община Маджарово
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00548-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959141)
Възложител: Община Батак
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в Община Батак

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959129)
Възложител: Община Искър
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 01026-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни дейности по проект: “Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра”, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959121)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ “Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00178-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958856)
Възложител: Община Вършец
Получен на: 07.02.2020 г.
Преписка: 00850-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект “Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958731)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00728-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на колективно средство за защита, в сутерена на сградата на НС, София, пл. Княз Александър I №1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958698)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00035-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект: Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, включително съпътстващата инфраструктура

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958578)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и реконструкция и изграждане на част от ВиК мрежата на село Баня, Община Разлог“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959020)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 07.02.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране във фаза Работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Аварийно почистване на коритото на р. Долнорибнишка в участъка на с. Първомай, община Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958848)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 07.02.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране и строителство) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958756)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ “Александровска” ЕАД – София
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00360-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по сградния фонд на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ по 3 обособени позици

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (958701)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на котел №5-Обособена позиция -Монтаж на възли и системи -2- Монтаж на възли и системи по техническото задание и проекти

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958628)
Възложител: Община Опан
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00971-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (957887)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис I“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958543)
Възложител: Община Хисаря
Получен на: 05.02.2020 г.
Преписка: 00188-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958506)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 05.02.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958394)
Възложител: Община Доспат
Получен на: 05.02.2020 г.
Преписка: 00166-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Късак, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча, с.Чавдар и с. Бръщен общ. Доспат, обл.Смолян” обособени в осем позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957888)
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 02851-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Освежителен ремонт и звукоизолация на вратите на кабинетите на сградата на МВР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (957858)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00688-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958263)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство на компостираща инсталация за разделно сьбрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на съпътстваща техническа и довеждащата инфраструктура по проект BG16M10P002-2.005-0008.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958230)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина /СБАЛТОСМ/ ЕАД – София
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00778-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг-проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор за “Обновяване и модернизиране на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ” гр.София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958226)
Възложител: Община Септември
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за обекти на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции”.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (958217)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на Храм “Свети Великомъченик Георги Победоносец” гр. Дупница

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958129)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин”. Реконструкция и рехабилитация на ул. „Синанец“ в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 0+900), реконструкция и рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Елин Пелин

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (958110)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0002
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена – втори етап – от о.к.73 до т.1 на същ.подпорна стена, с.Татарево, общ.Минерални бани“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958096)
Възложител: Община Ябланица
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00818-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот № 000463 в гр. Ябланица, местност „Зейков рът“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958019)
Възложител: Столична община – Район “Кремиковци”
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 01261-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктура на територията на район „Кремиковци” – Столична община”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957987)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00244-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по новопоявила се свлачищна деформация в участък от общински път RAZ 2140 /с.Самуил – с.Кривица/, при км 2+800″, землище с. Кривица, общ. Самуил, обл. Разградска

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957926)
Възложител: Столична община – Район “Красна поляна”
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 01259-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район Красна поляна – Столична община за 2020г

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (957893)
Възложител: Областна администрация/ОА/ – област Перник
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 01659-2020-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957803)
Възложител: Община Рила
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00784-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил – гр. Рила, Община Рила”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957799)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Говежда към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: “Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2020 г. на територията на ТП ДГС “Говежда” по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957795)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Говежда към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: “Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени за ползване през 2020 г. на територията на ТП ДГС “Говежда”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957763)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково през 2020 година

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957758)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00841-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (957744)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00140-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на проводимостта на преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на наводнения на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на въздушният му откос“