Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959308)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор за изграждане на пет броя вододобивни сондажни кладенци за експлоатационно водочерпене на подземни води за питейно – битови нужди в Община Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959218)
Възложител: Община Антон
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 01958-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изграждане на физкултурен салон с топла връзка към ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959204)
Възложител: Българска академия на науките /БАН/
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 01175-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Администр. сграда на БАН, гр. София.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959194)
Възложител: Община Маджарово
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00548-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959141)
Възложител: Община Батак
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00707-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в Община Батак

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959129)
Възложител: Община Искър
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 01026-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строителни дейности по проект: „Благоустрояване на парково пространство, ремонт на открит обект за спортна дейност и изграждане на площадки за игра“, УПИ IV-973 в кв.158, гр. Искър

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959121)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен
Получен на: 10.02.2020 г.
Преписка: 00178-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: Строително-монтажни и ремонтни работи на сграден фонд при „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, по обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958856)
Възложител: Община Вършец
Получен на: 07.02.2020 г.
Преписка: 00850-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична инфраструктура в гр. Вършец“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958731)
Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00728-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на колективно средство за защита, в сутерена на сградата на НС, София, пл. Княз Александър I №1

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958698)
Възложител: Община Костинброд
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00035-2020-0001
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Обект: Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, включително съпътстващата инфраструктура

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958578)
Възложител: Община Разлог
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00914-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Изпълнение на СМР за реконструкция и рехабилитация на улици и реконструкция и изграждане на част от ВиК мрежата на село Баня, Община Разлог“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (959020)
Възложител: Община Петрич
Получен на: 07.02.2020 г.
Преписка: 00212-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг – проектиране във фаза Работен проект, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Аварийно почистване на коритото на р. Долнорибнишка в участъка на с. Първомай, община Петрич

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958848)
Възложител: Община Симитли
Получен на: 07.02.2020 г.
Преписка: 00895-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Инженеринг (проектиране и строителство) за рекултивация на сметище за битови отпадъци на територията на община Симитли“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958756)
Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ „Александровска“ ЕАД – София
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00360-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по сградния фонд на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“ по 3 обособени позици

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (958701)
Възложител: Топлофикация – Русе ЕАД
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00678-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: Реконструкция на котел №5-Обособена позиция -Монтаж на възли и системи -2- Монтаж на възли и системи по техническото задание и проекти

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958628)
Възложител: Община Опан
Получен на: 06.02.2020 г.
Преписка: 00971-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (957887)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Варна
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00606-2020-0005
Процедура: Открита процедура
Име: „Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи Варна – Златни Пясъци I и III етап и пресвързване на съществуващата водопроводна мрежа, изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис I“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958543)
Възложител: Община Хисаря
Получен на: 05.02.2020 г.
Преписка: 00188-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958506)
Възложител: Община Априлци
Получен на: 05.02.2020 г.
Преписка: 00016-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект – Мостово съоръжение над река Сенковчица“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958394)
Възложител: Община Доспат
Получен на: 05.02.2020 г.
Преписка: 00166-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Доспат, с.Барутин, с.Късак, с.Любча, с.Змейца, с.Црънча, с.Чавдар и с. Бръщен общ. Доспат, обл.Смолян” обособени в осем позиции.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957888)
Възложител: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 02851-2020-0004
Процедура: Открита процедура
Име: Освежителен ремонт и звукоизолация на вратите на кабинетите на сградата на МВР

 

Водещ документ: Обявление за поръчка – комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (957858)
Възложител: Водоснабдяване и канализация ООД – Русе
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00688-2020-0002
Процедура: Открита процедура
Име: Инженеринг на обект: Реконструкция на ВиК мрежи в ЦГЧ, гр. Русе

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958263)
Възложител: Община Берковица
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00017-2020-0007
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство на компостираща инсталация за разделно сьбрани зелени или биоразградими битови отпадъци и на съпътстваща техническа и довеждащата инфраструктура по проект BG16M10P002-2.005-0008.”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958230)
Възложител: Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина /СБАЛТОСМ/ ЕАД – София
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00778-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Инженеринг-проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор за „Обновяване и модернизиране на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ “ гр.София

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958226)
Възложител: Община Септември
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00652-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за обекти на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции“.

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (958217)
Възложител: Община Дупница
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00418-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на Храм „Свети Великомъченик Георги Победоносец“ гр. Дупница

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958129)
Възложител: Община Елин Пелин
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00024-2020-0002
Процедура: Публично състезание
Име: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин“. Реконструкция и рехабилитация на ул. „Синанец“ в с. Елин Пелин, Община Елин Пелин (от км 0+000 до км 0+900), реконструкция и рехабилитация на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Елин Пелин

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (958110)
Възложител: Община Минерални бани
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00514-2020-0002
Процедура: Пряко договаряне
Име: Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на подпорна стена – втори етап – от о.к.73 до т.1 на същ.подпорна стена, с.Татарево, общ.Минерални бани“.

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958096)
Възложител: Община Ябланица
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00818-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в поземлен имот № 000463 в гр. Ябланица, местност „Зейков рът“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (958019)
Възложител: Столична община – Район „Кремиковци“
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 01261-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителни дейности по ремонт и реконструкция на транспортната инфраструктура на територията на район „Кремиковци“ – Столична община“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957987)
Възложител: Община Самуил
Получен на: 04.02.2020 г.
Преписка: 00244-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: СМР по новопоявила се свлачищна деформация в участък от общински път RAZ 2140 /с.Самуил – с.Кривица/, при км 2+800″, землище с. Кривица, общ. Самуил, обл. Разградска

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957926)
Възложител: Столична община – Район „Красна поляна“
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 01259-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район Красна поляна – Столична община за 2020г

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (957893)
Възложител: Областна администрация/ОА/ – област Перник
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 01659-2020-0001
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име: Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957803)
Възложител: Община Рила
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00784-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил – гр. Рила, Община Рила”

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957799)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Говежда към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0005
Процедура: Публично състезание
Име: „Строителство на временни горски пътища, осигуряващи достъп до обекти, включени за ползване през 2020 г. на територията на ТП ДГС „Говежда“ по две обособени позиции

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957795)
Възложител: Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ – Говежда към Държавно предприятие – Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ – Враца
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 02709-2020-0004
Процедура: Публично състезание
Име: „Текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обекти включени за ползване през 2020 г. на територията на ТП ДГС „Говежда“

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957763)
Възложител: Община Хасково
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00211-2020-0003
Процедура: Публично състезание
Име: Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково през 2020 година

 

Водещ документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (957758)
Възложител: Община Ковачевци
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00841-2020-0001
Процедура: Публично състезание
Име: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Ковачевци”

 

Водещ документ: Решение за откриване на процедура (ЗОП) (957744)
Възложител: Община Ихтиман
Получен на: 03.02.2020 г.
Преписка: 00140-2020-0001
Процедура: Пряко договаряне
Име: Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Неотложни аварийно-възстановителни мероприятия по повишаване на проводимостта на преливника на яз. Борика с цел предотвратяване на наводнения на жилищни райони в с. Борика, общ. Ихтиман, както и спешна реконструкция на основния изпускател на язовира с цел предотвратяване ерозирането на въздушният му откос“