Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0052 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, кв. 138 по плана на гр. Исперих – I-ви ЕТАП Доизграждане на зона за спорт““
Прогнозна стойност: BGN 359 969,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2023-0025 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Реконструкция на пътна мрежа в Община Радомир по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 858 662,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2023-0023 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Въвеждане на енерго ефективни мерки чрез реконструкция, модернизация и интелигентно управление на уличното осветление на територията на община Съединение“
Прогнозна стойност: BGN 1 051 740,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0018 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг: проектиране, авторски надзор и СМР на ул. „20-та“ и ул. „21-ва“ с. Говежда“ , общ. Георги Дамяново“
Прогнозна стойност: BGN 270 779,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0017 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на общински път MON2112, ЕТАП 1 – oт начало с. Дива Слатина до републикански път III-1024, общ. Георги Дамяново
Прогнозна стойност: BGN 1 921 562,69 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2023-0022 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за основен ремонт (рехабилитация) на път: PDV 2340 /ІІІ-6062/ Съединение – Голям Чардак /ІІІ-606/ от км 0+000 до км 8+185“
Прогнозна стойност: BGN 6 939 137,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2023-0057 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Тервел“, ПОДОБЕКТ № 1: Повишаване на Енергийната ефективност на сградата на Общинска администрация, в гр. Тервел, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №8 чрез изграждане на Фотоволтаична електрическа централа 170 kW.
Прогнозна стойност: BGN 900 691,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2023-0012 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ОТ РЕГУЛАЦИЯТА НА С. ДУШАНЦИ, ОБЩИНА ПИРДОП
Прогнозна стойност: BGN 8 218 534,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2023-0011 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП , SFO 1450 УЧАСТЪК ОТ КМ 0+000 ДО КМ 7+300 (I-6,ПИРДОП-РОЗИНО/- ДУШАНЦИ-ГРАНИЦА ОБЩИНА (ПИРДОП – АНТОН)
Прогнозна стойност: BGN 5 999 651,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0034 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Основен ремонт на водопровод и пътна част на ул. „Петър Горанов“ от о.т 593 до о.т 674, от о.т. 677 до о.т. 653 и ул. Симон Налбант“ до кръстовището с ул. „Стефан Караджа“ от о.т. 355 до о.т. 359 и до ул. „Първи май“ от о.т. 353 до о.т. 306 в гр. Пещера, община Пещера“
Прогнозна стойност: BGN 1 848 954,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00613-2023-0016 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУШАРИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи по проект №:BG-RRP-4.025-0009 „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление в населени места на община Крушари“, финансирана по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“, Инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“
Прогнозна стойност: BGN 604 004,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2023-0036 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Изпълнение на строеж „Южна дъга – гр. Сандански“ с етапи, както следва: Първи етап – Път за транспортен достъп до кв. „Изгрев – Юг“ от о.т. 78 (ПИ 65334.301.9537 по КККР на гр. Сандански – ул. „Стефан Стамболов“) през ПИ 65334.216.30 и 65334.131.9 по КККР на гр. Сандански, ПИ 57176.28.5 и 57176.28.206 по КККР на с. Поленица, до улица с о.т. 64 – О.Т. 64а (ПИ 65334.301.6356 ПО КККР на гр. Сандански – ул. „Синаница“), Втори етап – От улица с о.т. 64 (ПИ 65334.301.6356 по КККР на гр. Сандански – ул. „Синаница“) през о.т. 64а – о.т. 50 – о.т. 34 – о.т. 5 до о.т. 4 (ПИ 65334.301.54 по КККР на гр. Сандански – ул. „Осогово“)
Прогнозна стойност: BGN 1 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0028 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: „Реконструкция, пристрояване, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на спортна зала „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0021 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция ул. 4-та, от о.т. 122 до о.т. 152 с. Житница, община Калояново
Прогнозна стойност: BGN 263 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2023-0020 Дата на публикуване: 29.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод по ул. „2-ра“ в с. Дълго поле, общ. Калояново, област Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0039 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Ремонт на покриви на детски градини на територията на община Тутракан с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 739 853,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2023-0049 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Изграждане на водопроводна мрежа на село Боздуганово – II етап“
Прогнозна стойност: BGN 2 703 289,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00184-2023-0033 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕЩЕРА Предмет на ОП: „Проект за благоустрояване на район „Изгрев“, кв.27 по плана на гр. Пещера, Община Пещера, Област Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 2 917 965,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03938-2023-0001 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ДРЪСТЪР“ – СИЛИСТРА Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ПЛОСЪК ПОКРИВ И ПОЛАГАНЕ ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ФАСАДИ НА СУ „ДРЪСТЪР“
Прогнозна стойност: BGN 262 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0036 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: Текущ ремонт на помещения в Народно читалище „Пробуда-1897“ гр. Средец
Прогнозна стойност: BGN 113 899,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04220-2023-0003 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: 95 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР ИВАН ШИШМАНОВ“ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ЕТАЖ В СГРАДАТА НА 95. СУ „ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0051 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Консервационно-реставрационни работи (КРР), експониране и социализиране на недвижима културна ценност (НКЦ) – Средновековна крепост „Калето” (до Пристанището) с категория „национално значение“. Благоустрояване на градска жизнена среда в местата за обществено ползване – парк „Калето“, гр. Свищов” по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 6 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2023-0027 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и прилежащите тротоари в населени места от община Ветрино“ – етап ІІІ-ти
Прогнозна стойност: BGN 144 880,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2023-0009 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж: Реконструкция на водопроводна мрежа по безизкопна технология на ул. ”Първа“ с. Добруджанка, община Кайнарджа”
Прогнозна стойност: BGN 892 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0096 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ул. “Козановско шосе“, гр. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 1 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2023-0013 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в община Върбица „
Прогнозна стойност: BGN 3 419 320,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0095 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ул. “Захария“, кв. Долни Воден, гр. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 1 162 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0094 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. КНИЖНА ФАБРИКА И СЪЩЕСТВУВАЩО КРЪГОВО ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТ -II -86 АСЕНОВГРАД – ПЛОВДИВ ПРИ КМ.25+100 С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВРЪЗКА С УЛ.“КНИЖНА ФАБРИКА“
Прогнозна стойност: BGN 734 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2023-0018 Дата на публикуване: 28.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „Щ. Певтичев“ от о.т.132 до о.т. 135“
Прогнозна стойност: BGN 497 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание
Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0071 Дата на публикуване: 26.12.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт на сграда Претоварен пункт, оборудвана с коловози за двете междурелсия, пристанищен терминал Фериботен комплекс Варна“
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2023-0015 Дата на публикуване: 26.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVD3235 /ІІІ-565, ШИШМАНЦИ – ОРИЗОВО/БЕЛОЗЕМ-ГРАНИЦА С ОБЩ. РАКОВСКИ – ЧОБА/ ОТ КМ. 8+200 ДО КМ. 12+300, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 4 611 661,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0210 Дата на публикуване: 26.12.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Ремонт фундаменти на Силов трансформатор №2 в п/ст „Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0034 Дата на публикуване: 26.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Инженеринг за аварийно-възстановителни работи по съоръженията и пътната част на общински път BGS 1286 в участъка с. Лозенец – Караагач – кръстовище с републикански път II-99, община Царево, област Бургас
Прогнозна стойност: BGN 9 010 990,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2023-0025 Дата на публикуване: 27.12.2023
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви от сградния фонд на НВУ „Васил Левски“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 4 837 253,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0027 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница и Изграждане на напорен водопровод от помпена станция“ Таушаница“ до разпределителна шахта „ Дренски рид“
Прогнозна стойност: BGN 821 619,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2023-0026 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „АВАРИЙНО ПОЧИСТВАНЕ НА РЕКА ДЖУБРЕНА ОТ НАТЛАК, ХРАСТОВИДНА И ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ В УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА С. ЧЕРВЕН БРЕГ И С. КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 562 602,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01509-2023-0008 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на CMP, до ключ, на модулно сглобяема къща на обект ,,Сграда за Хидрометеорологична обсерватория гр. Ловеч“, в поземлен имот с кадастрален идентификатор 43952.502.4 по кадастралната карта на гр. Ловеч.
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2023-0268 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за проектиране, изграждане на бетонова подложка, поставяне на преместваем обект и авторски надзор в кв. „Христо Ботев“, район „Слатина“ по проект:BGLD-2.003-0002 “Модел за интегрирано развитие за образование и грижа в ранна детска възраст в град София“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Прогнозна стойност: BGN 133 720,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2023-0014 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Козаревец и с. Драгижево, община Лясковец, област Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 2 836 847,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0092 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: “ ИНФРАСТРУКТУРНО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЛИЦА ПО ОБЩИНСКИ ПЪТ С ИД № 00702.506.148 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 00702.506.161 ОТ80 – ОТ81 – ОТ82 – ОТ83 и кръстовище с улица „ИНДУСТРИАЛНА“ В ПЗ „СЕВЕР“ ГР. АСЕНОВГРАД, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД , ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 692 431,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0037 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: Изграждане на закрит басейн за минерална вода в УПИ I, кв.54 по ПУП на гр.Джебел, общ. Джебел /ПИ с идентификатор 20746.501.333 по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел
Прогнозна стойност: BGN 1 735 375,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01268-2023-0006 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по всички части на работен проект за обект: ул. „Проф. Никола Милев“ и ул. „Синьо езеро“ в участъка от ул. „Перуника“ до ул. „Гръстниче“. Ул. „Перуника“ от о.т. 349 до ул. „Лотос“ на територията на кв. Горна баня, СО – район „Овча купел““
Прогнозна стойност: BGN 759 305,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01779-2023-0001 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии“, гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 430 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2023-0009 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: “Основен ремонт, реконструкция на сградата на 55 СУ „Петко Каравелов“ и изгражадне на триетажна пристройка към нея“, разделена на обособени позиции:
Прогнозна стойност: BGN 8 723 499,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00661-2023-0020 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛЕНЕ Предмет на ОП: СМР по „Преустройство на сграда с идент. 03366.602.1114.1 в УПИ I, стр. кв.128 по плана на гр. Белене в “Туристически информационен център и Автогара“
Прогнозна стойност: BGN 63 711,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01872-2023-0004 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на санитарни помещения в СУ «Ангел Каралийчев», гр. Стражица – Етап 1”
Прогнозна стойност: BGN 167 836,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2023-0024 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: Проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор на обекти в Община Тополовград по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 960 147,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0014 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОБЩИНСКА СГРАДА: МЛАДЕЖКИ ДОМ В ГРАД БОЛЯРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 66 670,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0077 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Разширяване на сградата на Детска градина „Зорница“, с. Гавраилово“
Прогнозна стойност: BGN 1 006 446,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0027 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: “Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за “Модернизация на образователната среда на ОбУ „Неофит Рилски“ с. Дерманци“ по процедура BG-RRP-1.007 от НПВУ..
Прогнозна стойност: BGN 1 992 607,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0013 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА РИТУАЛНА СГРАДА В ГРОБИЩЕН ПАРК ГР. БОЛЯРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 58 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00842-2023-0017 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: “ НАЕМ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНА – БУЛДОЗЕР С ОПЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ТБО- ОБЩИНА ЗЛАТИЦА“
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0026 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция/рехабилитация на участък от общински път LOV1093 Луковит-гара Карлуково“ участък от км 0+000 до км 5+000, финансиран по Мярка 7
Прогнозна стойност: BGN 2 763 044,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2023-0022 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на ул. „Средна гора” – от о.т. 238 до о.т. 219А; бул. „Руски”- запад от о.т. 335 /площад „Оборище“/ до о.т. 228, ул. „Топола” – от о.т. 329 /„Руски”/ до о.т. 345 /“Фантастико“/ и от о.т. 345, през о.т. 346 до о.т. 347, бул. „Руски” горно ниво /север/ – от о.т. 397 до о.т. 456 /330Б/, бул. „Руски” – изток /долно ниво/ от о.т. 326Б /след моста/ до 40 метра преди о.т. 31 (329Б-312), ПОДОБЕКТ: 3 броя улици от ЛОT 2 – ул. „Света гора“ от о.т. 270 до о.т.283, ул. „Язовирна“ от о.т. 283 до о.т. 286, ул. „М. Дринов“ от о.т. 256 до о.т. 286, ПОДОБЕКТ: ЛОT 3 – ул.“Ив. Вазов“ от о.т. 334 до о.т. 402, ул.“Н. Сапунджиев“ от о.т. 349 до о.т. 402, ул.“Освобождение“ от о.т. 406 до о.т. 357, ПОДОБЕКТ: ЛОT 4 – ул. „Т. Каблешков” от о.т. 201 до о.т. 222 и ПОДОБЕКТ: ЛОT 5 – ул.“Освобождение“-т.1-о.т.408-о.т.409-о.т.386-о.т.385.-т.448-т.-7-1“ в град Стрелча“
Прогнозна стойност: BGN 6 278 750,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0086 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор за ремонт на отоплителната система на зала „Вестител“, гр. Враца, общ. Враца
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0050 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Реконструкция на път PVN1112 (ОС III-303 ГРАДИЩЕ – ОВЧА МОГИЛА – ДРАГОМИРОВО – ОС III-302) в участъка от км 12+316 до км 22+744“
Прогнозна стойност: BGN 12 160 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2023-0014 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ PVD1230 /ІІ-56, РАКОВСКИ-ПЛОВДИВ – ГРАНИЦА С ОБЩ. РАКОВСКИ/ – ОТЕЦ КИРИЛОВО-ДРАНГОВО-ЗЛАТОСЕЛ – ЯЗ. ДОНДУКОВО ОТ КМ 5+300 ДО КМ 10+800, СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ НЕГО, ОБЩИНА БРЕЗОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ».
Прогнозна стойност: BGN 5 858 328,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0034 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по „Реконструкция и рехабилитация на Общински път HKV 2047 – от републикански път II-59 до с. Покрован“ в участъка от км 0+399 до км 3+811″ с приблизителна дължина 2 600 м
Прогнозна стойност: BGN 3 338 597,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0196 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: Доставка и монтаж на портални врати на складовите помещения в складово ремонтна база Белово
Прогнозна стойност: BGN 77 206,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0232 Дата на публикуване: 22.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ Предмет на ОП:  „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане в област София област“ – текущ ремонт за следните обекти: Обособена позиция №1: Административна сграда, ползвана от ДСП Самоков, находяща се на адрес: гр. Самоков, ул. „Македония“ № 34. Обособена позиция №2: Административна сграда, ползвана от ДСП Елин Пелин, находяща се на адрес: гр. Елин Пелин, бул. „София“ № 13. Обособена позиция №3: Административна сграда, ползвана от ДСП Сливница/ ИРМ Драгоман, находяща се на адрес: гр. Драгоман, ул. „Христо Ботев“ №19.
Прогнозна стойност: BGN 25 149,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0042 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 1 291 036,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01958-2023-0008 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОН Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и реконструкция на общински пътища на територията на Община Антон, подобект: SFO1450 участък от км 10+500 (Граница общ. Пирдоп-Антон) до км 13+400 (близо до път I-6) с приблизителна дължина 2,900 км
Прогнозна стойност: BGN 5 018 840,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2023-0044 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: Възстановяване на пътни настилки след авариен ремонт на водопроводни и канализационни мрежи на територията на районите на „ВиК“ ООД – Русе, по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0052 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП:  „СТРОИТЕЛСТВО НА НОВ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕЛЕЗ НА КМ 7+274 В МЕЖДУГАРИЕ ФИЛИПОВО – СЪЕДИНЕНИЕ ПО 81-ВА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 592 926,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2023-0084 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на покриви на ОУ „П.Волов“, с. Мадара и 9-то ОУ „П.Волов“, гр. Шумен
Прогнозна стойност: BGN 59 716,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02195-2023-0003 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – ремонтни работи /СРР/ в СУ Христо Г. Данов, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 158 097,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0016 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Възстановяване и укрепване на разрушена каменна зидария, част от брега на селската река и откос на общински път с. Чемиш, общ. Георги Дамяново
Прогнозна стойност: BGN 264 189,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0015 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Укрепване на подпорна стена и земен откос на ул. Димитър Благоев, при о.т.83 с. Главановци, общ. Георги Дамяново
Прогнозна стойност: BGN 110 158,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2023-0021 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи по подмяна на водопроводна мрежа по улици: ул.“Г.С.Бенковски“, ул.“Ст.Караджа“, ул.“П.Евтимий“, ул.“Я.Сакъзов
Прогнозна стойност: BGN 800 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0136 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддръжка на сградния фонд на Агенция „Пътна инфраструктура“ на територията на гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 1 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0014 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: Рехабилитация и частична реконструкция на общински път MON2111/III-102, Бели мел-Монтана/-Видлица-Чемиш-Каменна Рикса-I-1 (Е79) от км.0+000 до км. 3+060, община Георги Дамяново
Прогнозна стойност: BGN 5 512 234,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0108 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „УЛИЧЕН ТОПЛОПРОВОД ППУ 2Ø114/200 И ППУ 2Ø75/140 ПО УЛ. „ДИМИТЪР ПЕТКОВ“ (МЕЖДУ О.Т. 39 И О.Т. 36) ОТ Т. 1 ДО Т. 8 ПРЕД ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.342, ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.303.342, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ УПИ II-78, 81, КВ. 165Б ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, М. „ГГЦ ЗОНА Б-18“, РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“- СО“
Прогнозна стойност: BGN 133 051,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0090 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: „Укрепване на стръмен склон на газопроводно отклонение (ГО) Враца – 1 и ГО Враца – 2 при гр. Роман“
Прогнозна стойност: BGN 102 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04076-2023-0001 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ /СРР/ В СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ГР. ДИМИТРОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 216 956,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00065-2023-0017 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРАЛДЖА Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с.Иречеково, с.Люлин и с.Правдино, общ. Стралджа“ по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 2 786 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0042 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ „Мечо Пух“ в ПИ 21912.501.3009, гр. Долни Чифлик, общ. Долни Чифлик, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 338 258,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0041 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: „Модернизация на образователната среда в ДГ „Пламъче“, община Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 995 496,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0040 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обект ОУ „Христо Смирненски“ в с. Гроздьово, община Долни чифлик“
Прогнозна стойност: BGN 1 813 893,32 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0039 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Строителство на обект: „Модернизация на образователната среда и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за обект ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с.Старо Оряхово“, община Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 2 002 810,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01019-2023-0012 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕДЕЛИНО Предмет на ОП: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа на община Неделино чрез реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик до НР 100м3 за с. Изгрев и с. Еленка, общ. Неделино, ремонт на ПС и водохващане“
Прогнозна стойност: BGN 1 000 115,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2023-0067 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА (УЛИЧНА И ПЪТНА МРЕЖА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 3 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0089 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на обект: „Газопроводно отклонение високо налягане и автоматична газорегулираща станция (АГРС) „Граф Игнатиево“ – изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по части Конструктивна, Архитектурна и Геодезическа
Прогнозна стойност: BGN 230 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02996-2023-0001 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на физкултурен салон към СУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян“
Прогнозна стойност: BGN 195 020,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2023-0063 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП:  „РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС ГР. ЛОМ, УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 15“
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2023-0051 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност и преустройство на обект: Възстановяване на функционалността на минералния басейн в комплекс „Соленци“, град Меричлери в ПИ 47843.63.757, м.“Павлета“, землище на гр. Меричлери, общ. Димитровград.“
Прогнозна стойност: BGN 719 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2023-0066 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Авариен ремонт на клетка 3 на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0033 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод на улица „Любимец“ от ос.т. 185а до ос.т. 56 в гр. Ивайловград, Община Ивайловград“
Прогнозна стойност: BGN 1 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0033 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект, строителство и упражняване на авторски надзор на строеж „Допълнителни аварийно-възстановителни работи по реконструкция на дере и прилежащите му съоръжения и улици в с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, след Аварийна ситуация, регистрирана на 05.09.2023г. на територията на общ. Царево, обл. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 771 007,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00983-2023-0087 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ“ Предмет на ОП:  „Извършване на строително-ремонтни работи в сграда на Медицински колеж“
Прогнозна стойност: BGN 755 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00041-2023-0032 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и реконструкция и рехабилитация) за обект: Реконструкция и рехабилитация на Общински път HKV 3045 – от републикански път II-59, п. к. III – 598 – Ивайловград/ – Кобилино – /III – 5908, с приблизителна дължина 3 400 м.
Прогнозна стойност: BGN 3 482 965,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05632-2023-0005 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: Х-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в Х ОУ „Алеко Константинов“ по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 63 563,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0231 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториални структури на Агенцията за социално подпомагане -текущ ремонт на обекти на територията на област Пловдив по седем обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 146 678,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0090 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по внедряване на мерки за енергийна ефективност в системата за външно изкуствено осветление на град Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 865 316,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00974-2023-0020 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ и КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН ЕООД Предмет на ОП: Възстановяване на асфалтовата настилка, тротоара с плочки и бордюрите, след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „ВиК Видин ” ЕООД гр.Видин , обхващаща общини Видин, Брегово, Ново село , Грамада, Кула и община Бойница .
Прогнозна стойност: BGN 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2023-0023 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на обект : Рехабилитация на общински път SML 2083/ II- 37/ Барутин –Чавдар от км. 0+000 до км. 3+ 600
Прогнозна стойност: BGN 2 377 311,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0102 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП:  „Улично осветление за временни паркинги и временно благоустрояване от о.т.43 до о.т.59, улица „Първа“- КК Слънчев бряг-запад“
Прогнозна стойност: BGN 360 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2023-0023 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Ремонт и поддържане на уличната мрежа на територията на община Козлодуй”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02558-2023-0005 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР- Монтана с две обособени позиции: 1. Помещение за прием в гр. Монтана, 2.Помещение за прием в гр. Лом
Прогнозна стойност: BGN 42 488,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2023-0022 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ИГРИЩА ЗА СПОРТ С ПОКРИТИЕ И ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА”
Прогнозна стойност: BGN 3 901 886,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2023-0017 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „Димитър Панчев“ от о.т.218 до о.т. 222“
Прогнозна стойност: BGN 508 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2023-0056 Дата на публикуване: 21.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) за основен ремонт на улици в селата Манастир, Добрина и Бозвелийско, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 133 408,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2023-0045 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА Предмет на ОП:ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА РЕМОНТ НА ОХЛАДИТЕЛНО-ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ АГРЕГАТ /ЧИЛЪР/ С ДВА НОВИ ТЕРМОПОМПЕНИ АГРЕГАТИ /ЧИЛЪРИ/ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА БУЛ. „МОНТЕВИДЕО“ № 21, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 316 205,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00674-2023-0006 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛАЕВО Предмет на ОП:Изпълнение на СРР на строеж: „РЕМОНТ НА СОЦИАЛЕН ДОМ” в имот с идентификатор по кадастрална карта 51648.501.553, УПИ LXIII, кв.12, гр.Николаево, общ. Николаево
Прогнозна стойност: BGN 140 510,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05343-2023-0010 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: 20-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР МИНКОВ“ Предмет на ОП:Извършване на строителни и ремонтни работи за укрепване на конструкцията на сградата на 20. ОУ „Тодор Минков”
Прогнозна стойност: BGN 267 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03966-2023-0001 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ГИМНА3ИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ „СИМЕОН РАДЕВ“ Предмет на ОП:Изпълнение на строително-монтажни работи за изграждане на STEM кабинети в ГПЧЕ“Симеон Радев“ по проект BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“
Прогнозна стойност: BGN 82 593,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0228 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП:Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основни ремонти
Прогнозна стойност: BGN 73 778,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0012 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП:„Основен ремонт на пътища и площадки в Община Болярово“
Прогнозна стойност: BGN 630 300,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0084 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП:Изграждане на подпорна стена, бетонов тротоар и парапет по цялата дължина на стената, село Баница
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2023-0011 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПУБЛИЧНИ СГРАДИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО – КМЕТСТВО С. ОМАН, АВТОСПИРКА В С. ВОДЕН, ЦДГ „ЗДРАВЕЦ“ ГР. БОЛЯРОВО, ЦДГ В С. СТЕФАН КАРАДЖОВО“
Прогнозна стойност: BGN 67 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0107 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП:„Изпълнение на строително- монтажни работи за обект: „Топлозахранване и абонатни станции на сграда със смесено предназначение с жилища ателиета за творческа дейсост , магазини подземни гаражи басейн (СОФИЦЕНТЪР) в УПИ Х -146 , 149,кв. 28м НПЗ Средец , СО район Възраждане гр. София първи етап вход корпус А, Б,В и Г втори етап корпус М и П“
Прогнозна стойност: BGN 427 588,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00214-2023-0018 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМОВО Предмет на ОП:“ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И АВТОРСКИ НАДЗОР) НА АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМОВО: “
Прогнозна стойност: BGN 1 347 097,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0023 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП:Текущ ремонт на общински помещения, находящи се в ж.к. „Сухата река“, район „Подуяне“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 34 350,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0227 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП:„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция-текущи ремонти” в териториалните структури попадащи в обхвата на РДСП – Кюстендил към АСП, в частност за обект: „Извършване на текущ ремонт в ДСП Кюстендил-2“, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 55.
Прогнозна стойност: BGN 1 699,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0019 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП:Реконструкция и рехабилитация на улици в община Ружинци
Прогнозна стойност: BGN 2 658 163,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0027 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП:„Реконструкция и рехабилитация на общински път BLG1310/I-1/Струмяни-Илинденци/BLG3317/от км 0+000 до км 2+747“
Прогнозна стойност: BGN 3 370 530,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00616-2023-0008 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКОРУДА Предмет на ОП:„Неотложни аварийно-възстановителни дейности по Ремонт на улица от о.т.12 до о.т.92 в село Юруково, община Якоруда“
Прогнозна стойност: BGN 73 357,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02813-2023-0001 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП:Неотложен ремонт на покрив – учебен корпус в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр.Антоново
Прогнозна стойност: BGN 131 830,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 06469-2023-0001 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ Предмет на ОП:Неотложен ремонт покрив – учебен корпус и работилници СУ „Христо Смирненски“ с.Крушари
Прогнозна стойност: BGN 199 390,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02827-2023-0014 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: Съвместно командване на силите Предмет на ОП:Извършване на строително-монтажни работи на обект: „Ремонт на покривната конструкция на сграда № 20/21 „Битов корпус № 1“ във ВР 1036 на военно формирование 22980 – София
Прогнозна стойност: BGN 102 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2023-0013 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП:Рехабилитация на общински път „MON 2113 /III – 1024, Георги Дамяново – Говежда/ – Копиловци, от км 0+000 до км 2+391.06
Прогнозна стойност: BGN 2 659 860,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00376-2023-0002 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН КОМПЛЕКС ПО КУЛТУРА С ЛИЦЕЙ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА С УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЯ Предмет на ОП:„ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕШЕН РЕМОНТ НА ОТХОДЕН КАНАЛ В НУКК“.
Прогнозна стойност: BGN 35 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2023-0016 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП:„Възстановяване на подпорна стена на улица под о.т. 251 до о.т. 252 по плана на с. Стърница, община Баните, област Смолян“
Прогнозна стойност: BGN 116 477,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0225 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП:„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – основен ремонт в ДСП Гурково“
Прогнозна стойност: BGN 25 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0224 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП:„Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП – Стара Загора към АСП
Прогнозна стойност: BGN 14 792,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01224-2023-0052 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА Предмет на ОП:„Избор на изпълнител на строително – ремонтни дейности свързани с основния ремонт на сградата на Почивна база на БНБ в гр. Приморско“.
Прогнозна стойност: BGN 1 027 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04855-2023-0001 Дата на публикуване: 20.12.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА ЕООД Предмет на ОП: Извършване на строително-ремонтни работи на първия етаж на сградата на „Диагностично-консултативен център Свети Иван Рилски-Аспарухово – Варна“ ЕООД и здравна служба Галата
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

 

Уникален номер на поръчката: 00541-2023-0016 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП:  „Реконструкция на улица „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т. 418“
Прогнозна стойност: BGN 893 159,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0031 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП:  „Реконструкция на ул. „Цар Асен“ в участъка от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Васил Левски“, гр. Бяла Слатина“.
Прогнозна стойност: BGN 272 308,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0051 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП:  „Проектиране, авторски надзор, изграждане, основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Марица“
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0063 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП:  „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Кърджали, Джебел, Кирково, Ардино, Крумовград, Черноочене, Момчилград и Ивайловград“ по проект BG16FFPR002-2.002 – „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, финансиран по Оперативна Програма „Околна среда“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Прогнозна стойност: BGN 1 118 321,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0198 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН-ВАРНА Предмет на ОП:  Обновяване и модернизация на почивна станция „Енерго-2“, кк „Златни пясъци“
Прогнозна стойност: BGN 285 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2023-0041 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП:  Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на многофункционална спортна зала към ОУ „Христо Смирненски“, находяща се в гр. Момин проход, общ. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 1 776 565,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0028 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП:  Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Юлиево, общ.Мъглиж – Първи етап“
Прогнозна стойност: BGN 5 207 222,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2023-0016 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП:  Полагане на топлоизолационна система на сгради за обществено обслужване на територията на община Садово
Прогнозна стойност: BGN 249 821,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2023-0064 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП:  „Реконструкция и благоустрояване на част от площад „Хаджи Димитър“ и обособяването му в „синьо-зелен остров“”
Прогнозна стойност: BGN 346 726,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05874-2023-0001 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ДЕТСКА ГРАДИНА МИР – ДУНАВЦИ Предмет на ОП:  „Изпълнение на текущ ремонт на покрива и довършителни ремонтни дейности на сградата и пристройка към сградата на ДГ „Мир“, гр. Дунавци, общ. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 160 749,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2023-0106 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП:  „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ОУ „Самара“ УПИ XIучилище, кв. 446 по плана на гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 5 833 297,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0191 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП:  „Ремонт покрив сградоцентрала на ВЕЦ „Сестримо“
Прогнозна стойност: BGN 310 262,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00474-2023-0023 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ИВАНОВО Предмет на ОП:  „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водопроводи в село Щръклево, община Иваново – трета финална част“
Прогнозна стойност: BGN 3 089 955,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0106 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП:  „РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА ГАЗОРЕГУЛАТОРЕН ПУНКТ /ГРП/ И 1-ВИ ТОПЛИНЕН ЩИТ /ТЩ/ НА ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ /ВК/ В ТР „СОФИЯ ИЗТОК””
Прогнозна стойност: BGN 267 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0032 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП:  „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в ОУ,,Стефан Пешев “ УПИ I, кв. 91 от плана на гр. Севлиево“
Прогнозна стойност: BGN 164 694,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02742-2023-0002 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП:  „Извършване на текущ ремонт на покрива на сградата на СУ „П.Р. Славейков“, гр. Видин, в т.ч. покривите на Корпус 1 и Корпус 2 към СУ „П.Р. Славейков“, гр. Видин“
Прогнозна стойност: BGN 246 755,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2023-0048 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП:  “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ реконструкция/рехабилитация на пътна настилка на улици в кв. Каменица, гр. Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 3 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2023-0049 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП:  „ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА „КЪЩА НА ИЛИЯ ТЯНКОВ“ – ЕТАП 1“
Прогнозна стойност: BGN 287 026,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0025 Дата на публикуване: 19.12.2023
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП:  „Изпълнение на СМР на обекти: 1. Обособена позиция № 1: Комбинирана спортна площадка за мини-футбол и волейбол, свободностояща в двора на ОбУ „Неофит Рилски“ с. Дерманци, находящо се на ул. „Христо Ботев“ №16, в УПИ IX, кв. 44, п.и. с идентиф. №20688.500.487, по Кадастралната карта на с. Дерманци, Община Луковит. 2. Обособена позиция № 2: Комбинирана спортна площадка за мини-футбол и волейбол, свободностояща в двора на ОУ „Васил Левски“ с. Торос, находящо се на ул. „Никола Вапцаров“№11 в УПИ I, кв. 43, п.и. с идентиф. №43058.700.490, по Кадастралната карта на с. Торос, Община Луковит
Прогнозна стойност: BGN 283 120,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2023-0088 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на защитно съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи
Прогнозна стойност: BGN 410 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00543-2023-0011 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУХИНДОЛ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи за рехабилитация на водопроводи в населени места в община Сухиндол
Прогнозна стойност: BGN 1 726 131,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00157-2023-0017 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИЗИЯ Предмет на ОП: Строителство на обект: „Реконструкция и модернизация на система за външно изкуствено осветление на територията на община Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 519 965,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06468-2023-0001 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Боядисване на външна фасада, ремонт на покрива на учебни кабинети, столово помещение на ОУ „Васил Левски“ – село Крепча, община Опака
Прогнозна стойност: BGN 237 739,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 02882-2023-0002 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА Предмет на ОП: Реконструкция, преустройство и пристройка на сграда с идентификатор 07079.619.18.3 в двора на ПГ по Механоелектротехника и електроника- гр. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 509 022,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05223-2023-0017 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪРНИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реализацията на обект: „Доизграждане на обходна улица „Доспатска” в гр.Сърница (етап първи)“
Прогнозна стойност: BGN 1 896 294,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2023-0024 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛУКОВИТ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Екопътека при село Ъглен – етап I“
Прогнозна стойност: BGN 172 127,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0048 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Реконструкция на довеждащ водопровод от „Гиглик 1“ до черпателен резервоар с. Хаджидимитрово, Община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 1 208 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01679-2023-0003 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: АПЕЛАТИВЕН СЪД Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи на Съдебна палата – гр. София, бул. „Витоша“ №2, включващ фасади към вътрешни дворове, покрив на сградата, настилки на вътрешни дворове и проходи и втори етаж на сградата (откъм ул. „Лавеле“), стаи с №№ 26, 27, 28 и 29 на I-ви сутерен (откъм ул. „Алабин“) и преустройство на две гаражни клетки в работни помещения“, съгласно Работен проект.
Прогнозна стойност: BGN 5 308 898,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03400-2023-0002 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за основен ремонт на общежитие на Професионална техническа гимназия гр. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 4 906 292,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0041 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Благоустрояване на квартали в гр. Айтос, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 866 642,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0221 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – МОНТАНА Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП – Монтана към АСП
Прогнозна стойност: BGN 15 677,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2023-0006 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: Извършване на бояджийски работи на етажни коридори от 4-ти до 7-ми включително и строително ремонтни работи на етаж 3 -ти в студентското общежитие на НХА, бл.28, Студентски град, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04157-2023-0002 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Доставка и монтаж на компоненти и техническо оборудване, необходими за изграждането на 42,00 kWp фотоволтаична покривна електроцентрала за производство на електрическа енергия.
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00025-2023-0010 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУКЛЕН Предмет на ОП: „Осъществяване на основен ремонт на улица Шипка с дължина 140м’ на територията на град Куклен, община Куклен, област Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 141 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2023-0101 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за полагане на нова хоризонтална пътна маркировка и възстановяване на стара и демаркировка ”
Прогнозна стойност: BGN 285 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2023-0018 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: „Избор на изпълните за извършване на строително – монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Ружинци, обл. Видин“ по пет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 859 517,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0317 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 1 478 320,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0030 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: “Ремонт на тротоари по протежението на ул. „Георги Димитров“, с. Търнава, община Бяла Слатина“.
Прогнозна стойност: BGN 600 755,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00609-2023-0061 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН собственост на Електроразпределение Север АД по обособени позиции на територията на Варна град 1, Варна град 2 и област Варна“
Прогнозна стойност: BGN 16 132 489,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00308-2023-0024 Дата на публикуване: 18.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КИРКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на сгради, собственост на община Кирково“
Прогнозна стойност: BGN 97 340,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03563-2023-0002 Дата на публикуване: 17.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на „STEM център“ в Средно училище „Неофит Рилски“, гр. Харманли, по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“
Прогнозна стойност: BGN 57 047,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04277-2023-0003 Дата на публикуване: 17.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на „STEM център“ в Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“
Прогнозна стойност: BGN 63 919,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03330-2023-0002 Дата на публикуване: 17.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на „STEM център“ в Средно училище „Васил Левски“, с. Коларово, по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“
Прогнозна стойност: BGN 59 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03330-2023-0001 Дата на публикуване: 16.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на „STEM център“ в Средно училище „Васил Левски“, с. Коларово, по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“
Прогнозна стойност: BGN 59 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03563-2023-0001 Дата на публикуване: 16.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на „STEM център“ в Средно училище „Неофит Рилски“, гр. Харманли, по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“
Прогнозна стойност: BGN 57 047,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2023-0006 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на фотоволтаичен парк за производство на електрическа енергия за собствени нужди, пристанище Варна-изток
Прогнозна стойност: BGN 220 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0542 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на административна сграда на ТП „ДГС – Асеновград““
Прогнозна стойност: BGN 249 622,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2023-0040 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт по необходимост на покрив и фасада на сграда „Хале“ ВРЦ Русе Север, при ПП Горна Оряховица, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 265 509,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2023-0039 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: Авариен ремонт на покрив на сграда Цех електровози /7 канала/ и сграда Дизелов цех /3 канала/ в Локомотивно депо Бургас, собственост на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 246 697,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2023-0038 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт по необходимост на покрив на сграда „Колоосно бандажно отделение-ново хале”, находяща се в ЦРЕТСВ-Подуяне – гр. София, ул. „Майчина слава“ № 2”
Прогнозна стойност: BGN 98 107,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02572-2023-0004 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „ХР. СМИРНЕНСКИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Технически проект”, осъществяване на авторски надзор и строителство на обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи за подобряване на енергийната ефективност на сгради в ПГЖПТ „Христо Смирненски“, гр. Карлово , община Карлово”
Прогнозна стойност: BGN 2 258 812,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0029 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Реконструкция на улица „Цар Асен“ в участъка от ул. „Панайот Волов“ до ул. “Любен Каравелов”, гр. Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 372 926,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00129-2023-0025 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Извършване на строителни, изкопни и възстановителни дейности при аварии на топлопреносната мрежа и съоръжения на обекти на територията на ЕВН България Топлофикация ЕАД гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 262 777,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 05390-2023-0001 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ПАРК – МУЗЕЙ „ШИПКА – БУЗЛУДЖА“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по всички части на работен проект за обект “Реставрация и консервация на фасадите на Паметника на свободата на връх „Шипка“ в ПИ с идентификатор 83199.1.1, землището на гр. Шипка, община Казанлък област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 14 226 000,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.02.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2023-0195 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – БУРГАС Предмет на ОП: Ремонт сграда и помещения АМВЦ гр. Котел
Прогнозна стойност: BGN 390 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0047 Дата на публикуване: 15.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи на територията на община Свищов“ по обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 10 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00678-2023-0041 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за изграждане на метална естакада за гориво-транспортна лента, по техническо задание и проект
Прогнозна стойност: BGN 1 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03838-2023-0004 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: 112-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТОЯН ЗАИМОВ“ Предмет на ОП: Изграждане на нова метална ограда
Прогнозна стойност: BGN 229 208,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2023-0074 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общински жилища“
Прогнозна стойност: BGN 234 440,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2023-0057 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на канализация в участък от о.т 211 до о.т.213 по ул. “Васил Левски“, с. Първенец, Община Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 107 915,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2023-0031 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг на обект «Прилагане на мерки за енергийна ефективност в НЧ „Развитие -1870, гр. Севлиево»“
Прогнозна стойност: BGN 1 089 341,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0046 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи за реконструкция на напорен водопровод с. Алеково, община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 123 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2023-0075 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: Ремонт на басейн в хотел „Сарафово – МО“, към ТД-Бургас
Прогнозна стойност: BGN 198 423,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2023-0108 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“, находящ се в УПИ I-Училище, кв. 848 в ж.к. „Дружба I“, ул. „Гео Милев“ №1, гр. Русе“
Прогнозна стойност: BGN 4 142 992,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2023-0027 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Реконструкция на уличен водопровод със сградни водопроводни отклонения по ул. „Хаджи Димитър, гр. Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 720 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2023-0016 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ГРАДСКИ ПАРК
Прогнозна стойност: BGN 782 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0085 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 708 333,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0067 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт и рехабилитация на съществуващи метални конструкции на обекти: Калиакра 1, Балчик 1, Траката, Пост 2, Фичоза, РПЦ Китка, Емине, Поморие и връх Китка, част от системата VTMIS“
Прогнозна стойност: BGN 590 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0028 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Реконструкция на ул. „Цар Асен“ в участъка от ул. „Акация“ до ул. „Панайот Волов“, гр. Бяла Слатина“.
Прогнозна стойност: BGN 256 906,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00384-2023-0027 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект: „Модернизация на СУ „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина“
Прогнозна стойност: BGN 2 587 585,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2023-0144 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на площадкова канализация и заустване на отпадналите води в складова база на отдел „Логистика и контрол“
Прогнозна стойност: BGN 218 696,24 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0038 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИ ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № BG-RRP-4.025-0020 ПО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“, ИНВЕСТИЦИЯ C4.I3 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“
Прогнозна стойност: BGN 812 665,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0034 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово, общ. Ракитово”
Прогнозна стойност: BGN 937 277,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0314 Дата на публикуване: 14.12.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда РУ на МВР АЕЦ „Козлодуй”
Прогнозна стойност: BGN 320 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2023-0045 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Възстановяване на транспортен въжен мост над р.Искър при спирка „Левище“, с.Оплетня
Прогнозна стойност: BGN 147 346,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2023-0021 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащите тротоари и съоръжения на територията на община Ябланица“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 810 231,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0045 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: “Укрепване на улица „Главна”, с. Ореш, община Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 295 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06461-2023-0001 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ – СИМИТЛИ Предмет на ОП: „Изпълнение на спешен ремонт на покрив и помещения в ДГ „Радост“, филиал „Ян Бибиян“, гр. Симитли“
Прогнозна стойност: BGN 207 031,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00510-2023-0012 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВНЯ Предмет на ОП: Основен ремонт и повишаване на енергийната ефективност на хижа „Фазанария“
Прогнозна стойност: BGN 278 646,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0032 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: Строителство на обект “Повишаване на енергийната ефективност на сгради общинска собственост в Община Белослав“, по 4 обособени позиции.
Прогнозна стойност: BGN 924 440,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2023-0034 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: Реконструкция, ремонт и оборудване на основната сграда на общинска администрация в гр. Средец с цел подобряване на нейната енергийна ефективност
Прогнозна стойност: BGN 902 505,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2023-0026 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКИ ПАРК, ГР. НОВА ЗАГОРА“
Прогнозна стойност: BGN 325 149,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00350-2023-0038 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУТРАКАН Предмет на ОП: „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Тутракан чрез обновяване на системата за улично осветление в град Тутракан“
Прогнозна стойност: BGN 469 550,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00191-2023-0018 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ И БОРДЮРИ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО”, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ;
Прогнозна стойност: BGN 456 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2023-0040 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Изграждане на детски площадки в град Айтос, по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 288 782,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2023-0013 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на улична мрежа в гр.Малко Търново“
Прогнозна стойност: BGN 2 900 849,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2023-0033 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: „Изграждане на паркинг в ПИ с идентификатори 20746.10.271 и 20746.10.269 по КККР на гр. Джебел, общ. Джебел“
Прогнозна стойност: BGN 291 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2023-0006 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА „АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ“ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ НА КИНОСАЛОН В ЗАЛА ЗА СПОРТ В СГРАДА НА ОДМВР – СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 59 852,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0217 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – МОНТАНА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, собственост на АСП, предоставена за ползване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Лом, находяща се в гр.Лом, ул.Пристанищна, № 52“ – повишаване капацитета на електрическата инсталация в сградата на ДСП Лом.
Прогнозна стойност: BGN 15 229,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2023-0070 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на обособена част от град Видин“
Прогнозна стойност: BGN 349 257,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2023-0018 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-ремонтни работи на Студентско общежитие № 1 при Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.“ , адрес: гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов“ № 1.
Прогнозна стойност: BGN 4 633 564,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2023-0025 Дата на публикуване: 13.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на студентско общежитие – блок 61, вх. В, вх. Г и вх. Д”
Прогнозна стойност: BGN 2 196 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02397-2023-0002 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: Индустриални терени и складове ЕАД Предмет на ОП: „ ЛОГИСТИЧНО-ИНДУСТРИАЛНА БАЗА , находяща се в УПИ V-256, м.„Спорното“, с. Гурмазово, Община Божурище
Прогнозна стойност: BGN 1 489 191,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01967-2023-0013 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВЕЛИЗАР ПЕЕВ“ Предмет на ОП: „Изграждане на волтаична система за ЦВП „Дигиталност и креативност в образованието“ в ПГ „Велизар Пеев“ – гр. Своге
Прогнозна стойност: BGN 36 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2023-0182 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Подготовка, заваряване и контрол на тръба за ремонт на ГНД за ВЕЦ „Тешел“ за алтернативно временно водоподаване на язовир Тешел“, реф.№ 23ИП-У19А126
Прогнозна стойност: BGN 26 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2023-0088 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Цялостен ремонт битово-санитарна сграда Техническа гара Пловдив /Пост 3/ ППП Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 64 385,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2023-0043 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Основен ремонт на път VTR1261 /III-407, Павел – Совата/-Хаджидимитрово-/III-407/ от км 0+000 до км 1+915”
Прогнозна стойност: BGN 2 030 833,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00537-2023-0039 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО ДП Предмет на ОП: „Ремонтни дейности /вътрешни ремонти на служебни помещения в търговски обекти за нуждите на ТП Бургас, както следва: Ремонт покрив на „Механичен цех“ за нуждите на ТП Бургас и “Ремонт покрив /скатен и плосък/ на цех „Стругарно“ за нуждите на ТП Бургас
Прогнозна стойност: BGN 407 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2023-0050 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на ул. „Марица” в с. Рогош, Община Марица – първи и втори етап на строителство“
Прогнозна стойност: BGN 277 722,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01969-2023-0001 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в условията на спешност на покрива и фасадата на ОУ „Христо Ботев“, гр. Батановци, общ. Перник“
Прогнозна стойност: BGN 273 032,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2023-0067 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СВОГЕ Предмет на ОП: Текущ ремонт на административна сграда и пристройка към нея, собственост на ТП ДГС Своге
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2023-0060 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: „Разрушаване на опасни сгради в имоти, находящи се в гр. София, район „Слатина“, ул. „Христо Максимов“, ул. „Кочани“ и ул. „Калиманци“
Прогнозна стойност: BGN 104 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00127-2023-0024 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „КОРЕКЦИЯ НА РЕКА ЛОПУШАНСКА В РАЙОНА НА СЕЛО ЛОПУШНА, ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Прогнозна стойност: BGN 3 692 910,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2023-0044 Дата на публикуване: 12.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: „Изграждане на площадка за открито компостиране на зелени битови отпадъци“ в землището на с. Черганово, община Казанлък- II етап“
Прогнозна стойност: BGN 119 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2023-0030 Дата на публикуване:12.12.2023
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: “Възстановяване на пътни настилки след извършени аварийни ремонти от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на територията на Област Велико Търново”
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00840-2023-0021 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРЯНОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Въвеждане на частични мерки за енергийна ефективност и изграждане на фотоволтаична централа на покрива в сградата на Общинска администрация Дряново – съществуващи сгради с идентификатори 23947.501.1368.1, 23947.501.1368.2 и 23947.501.1368.3, с адрес гр. Дряново, ул. Бачо Киро 19, УПИ I, КВ. 84 по регулационния план на гр. Дряново“
Прогнозна стойност: BGN 629 274,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2023-0035 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на въздушни и кабелни мрежи ниско напрежение с изнасяне на електромерни табла на имотна граница, на територията на област Благоевград, област Перник, област Кюстендил и конкретни трафопостове на територията на гр. Сандански, реф. № РРС 23-100
Прогнозна стойност: BGN 1 930 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2023-0032 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на гр. София, област София, област Благоевград, област Монтана, област Видин, област Ловеч, област Враца и област Плевен“, реф. № РРС 23-099
Прогнозна стойност: BGN 1 440 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0529 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-СМИЛЯН“ Предмет на ОП: „Основен ремонт и реконструкция на дълготраен материален актив – горски кантон с идентификатор 63207.501.106.1, с отредено УПИ III, кв.21 по плана на гр. Рудозем“
Прогнозна стойност: BGN 308 131,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0050 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Доизграждане на зона за спорт, чрез обновяване на стадион, в УПИ IV-1271, кв. 138 по плана на гр. Исперих – I-ви ЕТАП Доизграждане на зона за спорт““
Прогнозна стойност: BGN 359 969,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0531 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПАНАГЮРИЩЕ“ Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на дълготраен актив – База за интензивно стопанисване на дивеча „Георги Бенковски“ в териториалния обхват на на ТП „ДГС – Панагюрище“
Прогнозна стойност: BGN 253 950,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06232-2023-0007 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Ремонт на ограда в двора на къща-музей „Кирковото училище“, намираща се в имот №77195.721.137.1 в кв.414, ул. Цар Освободител № 10, гр. Хасково, община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 17 242,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02604-2023-0001 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Враца Предмет на ОП: „ПОДМЯНА НА СТАРА ДЪРВЕНА ДОГРАМА НА СГРАДАТА НА ОДМВР – ВРАЦА“
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05942-2023-0001 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СТЕФАН КАРАДЖА“ Предмет на ОП: Ремонт на учебни кабинети и коридори в сградата на ОУ „Стефан Караджа“ с. Искра, общ. Ситово
Прогнозна стойност: BGN 107 444,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2023-0532 Дата на публикуване: 11.12.2023
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – АСЕНОВГРАД“ Предмет на ОП: „Извършване на основен ремонт на административна сграда на ТП „ДГС – Асеновград““
Прогнозна стойност: BGN 249 622,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0032 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Благоустрояване на ул.“Борова гора“ – от о.т.237 до о.т.373, гр.Ракитово, Община Ракитово“
Прогнозна стойност: BGN 823 776,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2023-0031 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1180 /III – 376/ Ракитово – Костандово /PAZ 1181/ от км. 0+870,00, до км 3+090,00“
Прогнозна стойност: BGN 2 845 080,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00010-2023-0040 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 4 166 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0213 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ГР.ШУМЕН Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция-текущи ремонти, в териториалните структури на РДСП-Шумен към АСП
Прогнозна стойност: BGN 42 037,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2023-0028 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК”
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0214 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ по пет обособени позиции: ОП № 1 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна в гр. Варна, кв. Аспарухово, ж.к. „Дружба“ бл. 11, ет. 1 ап. 10 и ап. 11“; ОП № 2 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна в гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” № 135, бл. 36, вх. Г“; ОП № 3 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна в гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” № 137, бл. 37, вх. Г“; ОП № 4 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна в гр. Варна, бул. “8-ми Приморски полк” № 139, бл. 38, вх. А“; ОП № 5 : „Извършване на ремонтни дейности в адм. сграда, предоставена за ползване на ДСП – Варна, ОСЗ „Владислав Варненчик“ в гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 76 Г, ет. 5“
Прогнозна стойност: BGN 281 953,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03667-2023-0002 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на класни стаи и физкултурен салон на Филиал “Повеляново“ на Средно училище „Васил Левски“, гр. Девня
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03420-2023-0001 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ПОЧИВНА БАЗА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ Предмет на ОП: „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 200kW, монтирана върху покриви на съществуващи сгради за собствено потребление“
Прогнозна стойност: BGN 219 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2023-0013 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от общинска пътна мрежа на територията на Община Любимец” по 5 (пет) обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 750 990,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0031 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на бул. „България” от ул. „29-ти юни” до ул. „Ковачевска””
Прогнозна стойност: BGN 540 001,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00479-2023-0016 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАЛЧИК Предмет на ОП: Строителство на обект: „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Балчик, с. Кранево, с.Оброчище и с. Рогачево „, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и модернизация на система за външно изкуствено осветление (строително монтажни дейности)“ Обособена позиция № 2: „Изграждане на 2(две) фотоволтаични централи с капацитет 30 kw pic. за нуждите на уличното осветление с производствен капацитет 20 000 kWh год.“
Прогнозна стойност: BGN 703 286,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04277-2023-0002 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОПРОМИШЛЕНОСТ И ТЕКСТИЛ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-ремонтни работи за изграждане на „STEM център“ в Професионална гимназия по електропромишленост и текстил „Захари Стоянов“ по процедура за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“ по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU“
Прогнозна стойност: BGN 63 919,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2023-0032 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на бул. „България” от ул. „Ковачевска” до ул. „Раковска””
Прогнозна стойност: BGN 505 085,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00608-2023-0015 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЪКИ Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена за укрепване на скат над улица, между о.т. 10 и о.т. 22 по ПУП на с. Дряново с Н=2,00 м и дължина 150,00 м, община Лъки, област Пловдив.
Прогнозна стойност: BGN 223 664,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2023-0053 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на външно електрозахранване чрез нова кабелна линия Ср.Н. с нов трафопост тип БКТП 800kVA 20/0,4kV и нова кабелна линия Н.Н. на обект: „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект, „Античен град Хераклея Синтика“ с прилежащи некрополи“ и трафопост в ПИ 49312.17.65, местност Рупите, в землището на с. Рупите общ. Петрич
Прогнозна стойност: BGN 269 415,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02378-2023-0019 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Предмет на ОП: Създаване на „Лаборатория за химически анализи на ГКПП „Капитан Андреево“ – Преустройство със смяна на предназначение на съществуваща сграда № 12 с идентификатор 36110.33.578.12 по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2023-0079 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Изграждане на подпорна стена, бетонов тротоар и парапет по цялата дължина на стената, село Баница
Прогнозна стойност: BGN 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2023-0003 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ Предмет на ОП: Изграждане на спортна площадка – баскетболно игрище в ПГТЕ „Хенри Форд“, с адрес: гр. София, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, находящ се в УПИ I, кв. 32, местност: жк „Разсадника“ – Бежанци, СО- Район „Илинден“
Прогнозна стойност: BGN 187 118,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02945-2023-0004 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Русе Предмет на ОП: Подмяна на част от вътрешна отоплителна инсталация в сградите на Първо РУ, Сектор ПП и Второ РУ при ОДМВР – Русе
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2023-0103 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ВЪНШНО ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНИ СТАНЦИИ ЗА „ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ: ПЪРВИ ЕТАП – ВХОД А, ВХОД Б, ВХОД В, СУТЕРЕН 1 И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТРАФОПОСТ, ВТОРИ ЕТАП – СУТЕРЕН 2“ И „ЖИЛИЩНА СГРАДА – ВХОД Г И ВХОД Д“, НАХОДЯЩИ СЕ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.305.507, УПИ IV – 449, 450 „ЗА ЖС, ПГ И ТРАФОПОСТ“, КВ. 28 В, М. „НПЗ „СРЕДЕЦ“, СО – РАЙОН „ВЪЗРАЖДАНЕ“, УЛ. „ОХРИДСКО ЕЗЕРО“ № 3“
Прогнозна стойност: BGN 312 810,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00349-2023-0026 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Предмет на ОП: „Извършване на СМР на складови помещения в НРТЦ на Българското национално радио, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 111“
Прогнозна стойност: BGN 920 081,73 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2023-0046 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Довършителни работи за обект „Основен ремонт на покрив на Художествена галерия – I Етап“ по програма Interreg VA Румъния-България 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 02253-2023-0005 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на 8 (осем) класни стаи в сградата на СУ „Свети Паисий Хилендарски” – Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 153 582,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2023-0047 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Корекция и повишаване проводимостта на дерета в град Карлово
Прогнозна стойност: BGN 3 299 501,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02265-2023-0003 Дата на публикуване: 08.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на учебни зали във връзка със STE: среда
Прогнозна стойност: BGN 64 576,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2023-0014 Дата на публикуване: 07.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: „Възстановителни работи по реконструкция на общински път PDV 1271 /Ахматово – Богданица/, община Садово“
Прогнозна стойност: BGN 1 786 601,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0307 Дата на публикуване: 07.12.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Осигуряване отвеждането на технологични отпадни води от промивката на механични филтри към технологични канали на ХВО
Прогнозна стойност: BGN 155 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2023-0036 Дата на публикуване: 07.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: Строително-монтажни дейности по проект „Благоустрояване, озеленяване на обществен селищен парк, градина в ПИ с ид. 40422.505.1464, гр. Кубрат и обновяване на съществуваща в имота детска площадка“
Прогнозна стойност: BGN 337 832,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2023-0013 Дата на публикуване: 07.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: СМР на обект “Гараж за автомобил за нуждите на РС „ПБЗН“ гр.Антоново
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00185-2023-0031 Дата на публикуване: 07.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ Предмет на ОП: „СМР на обект „Строително монтажни работи на обект: „Рехабилитация и модернизация на системa за външно изкуствено осветление в гр. Белослав, община Белослав“, по Договор за финансиране № BG-RRP-4.025-0004 с № МЕ-С4.I3-4/30.08.2023 г. за предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост”
Прогнозна стойност: BGN 395 273,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2023-0100 Дата на публикуване: 06.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Основен ремонт на oбект: Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сграда /зали и съблекални/ и помещения част от градски спортен комплекс, гр.Свиленград“ – Етап I и Етап II
Прогнозна стойност: BGN 580 948,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2023-0028 Дата на публикуване: 06.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: Извършване на СМР по обособени позиции: Обособена позиция №1: Обект: „Реконструкция на съществуващи водопроводни клонове по индикативни улици на гр. Елена – Етап I – Реконструкция на водопроводни клонове по ул. „Иван Момчилов“ гр. Елена“ Обособена позиция №2: Обект: „Основен ремонт на улица „Иван Момчилов“ гр. Елена“
Прогнозна стойност: BGN 2 395 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2023-0049 Дата на публикуване: 06.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Ремонт и въвеждане на енергоефективни мерки в сградите на ОУ „Васил Априлов „, гр.Исперих
Прогнозна стойност: BGN 2 756 987,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2023-0306 Дата на публикуване: 06.12.2023
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на функционалността на инженерните съоръжения за сигурност
Прогнозна стойност: BGN 138 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2023-0015 Дата на публикуване: 06.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Разширение на нов гробищен парк в кв.17, ПИ с идентификатор 27632.66.267 по КК и КР на местност „Котката“, гр.Етрополе, община Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 517 298,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00444-2023-0028 Дата на публикуване: 06.12.2023
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН АД Предмет на ОП: Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация на сградата на Хирургически блок на „МБАЛ – Шумен“ АД
Прогнозна стойност: BGN 84 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0064 Дата на публикуване: 06.12.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Изграждане на кабелно трасе и монтиране на подотчетно ел. табло на Нов източен вълнолом”
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2023-0063 Дата на публикуване: 06.12.2023
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Ремонт на помещения в сградата на офиса на Клон-ТП „Пристанище Русе“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04483-2023-0002 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ-СОФИЯ ЕООД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на рентгенов кабинет в „Диагностично-консултативен център XX – София“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 110 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01558-2023-0034 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт по необходимост на покрив и фасада на сграда „Хале“ ВРЦ Русе Север, при ПП Горна Оряховица, собственост на „БДЖ-Товарни превози“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 265 509,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0011 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Реновиране на част от парк „Събуров“ и обособяване на открити споделени пространства за групи в неравностойно положение
Прогнозна стойност: BGN 166 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00301-2023-0033 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС АД Предмет на ОП:  „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ, УЧАСТЪК ТЕЛК 3-ТИ СЪСТАВ КЪМ УМБАЛ БУРГАС“ АД”
Прогнозна стойност: BGN 29 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0031 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Реконструкция водопроводна мрежа с. Варвара, Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 1 930 108,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01605-2023-0085 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: „БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ“ съкратено „БДЖ – ПП“ ЕООД Предмет на ОП: Цялостен ремонт битово-санитарна сграда Техническа гара Пловдив /Пост 3/ ППП Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 64 385,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2023-0022 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Ремонт на съществуващи детски площадки в СО – Район „Подуяне“, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 70 264,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03986-2023-0003 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „Реконструкция, модернизация, оборудване на съществуваща многофункционална открита спортна площадка и благоустрояване на дворно пространство на Национална Априловска Гимназия
Прогнозна стойност: BGN 167 395,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01016-2023-0012 Дата на публикуване: 05.12.2023
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ Предмет на ОП: „Извършване на строително-ремонтни дейности в Отделение „Кръводаряване“
Прогнозна стойност: BGN 99 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0026 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт и реставрация на съществуваща сграда за култура, изкуство – паметник на културата“
Прогнозна стойност: BGN 85 579,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2023-0016 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на строеж : „Реконструкция на водопровод на ул.“Вълев бунар“ гр. Брацигово, община Брацигово“.
Прогнозна стойност: BGN 51 337,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01252-2023-0010 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „БАНКЯ“ Предмет на ОП: Реновиране на част от парк „Събуров“ и обособяване на открити споделени пространства за групи в неравностойно положение
Прогнозна стойност: BGN 166 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2023-0039 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ) Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на корпус Б на „Химикотехнологичен и металургичен университет“ – София“
Прогнозна стойност: BGN 1 183 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2023-0021 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП:  „ПРИСТРОЙКА, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СГРАДА ВЪВ ФИЛИАЛ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ДВЕ ЯСЛЕНИ ГРУПИ с Идент. 68134.107.335.1 гр. София, район „Средец“, ул. „Иван Асен II” № 91“;
Прогнозна стойност: BGN 1 041 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2023-0013 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности свързани с изграждането на Консултативен център за биоземеделие, биоживотновъдство и пчеларство на територията на община Брезово“
Прогнозна стойност: BGN 166 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2023-0030 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: „Инженеринг за аварийно-възстановителни работи по съоръженията и пътната част на общински път BGS 1280 /II-99, Приморско – Царево/ – Лозенец – Царево – /II-99/, община Царево, област Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 9 561 400,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0206 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти, разпределени в две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извършване на текущ ремонт в ДСП – Варна, Отдел „Закрила на детето“, ул. „Раковски“ № 62; Обособена позиция № 2: Извършване на текущ ремонт в ДСП – Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 22 407,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01175-2023-0010 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ Предмет на ОП: „Събаряне и разрушаване на сгради на БАН, извозване на отпадъци и разчистване на терена“
Прогнозна стойност: BGN 65 748,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0205 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция –основни ремонти, разпределени в две обособени позиции“: Обособена позиция № 1: Извършване на основен ремонт в ДСП – Вълчи дол, Изнесено работно място – Суворово; Обособена позиция № 2: Извършване на основен ремонт в ДСП – Провадия
Прогнозна стойност: BGN 172 566,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2023-0227 Дата на публикуване: 04.12.2023
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Осигуряване на видимост в зоните за мониторинг по външен периметър на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 204 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00808-2023-0010 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Предмет на ОП: „Извършване на ремонт на плоски покриви в административни сгради на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), находящи се в гр. София, на ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2 и на ул. „Лъчезар Станчев“ № 13“
Прогнозна стойност: BGN 177 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2023-0015 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор/ на ул. „Ангел Кънчев“ в отсечката от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Христо Смирненски“ в гр. Кнежа”
Прогнозна стойност: BGN 105 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02649-2023-0002 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „АПОСТОЛ АРНАУДОВ“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на дворно пространство и възстановяване на ограда на Професионална гимназия по електротехника и електроника“ Апостол Арнаудов“, гр. Русе “
Прогнозна стойност: BGN 90 126,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0026 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари на ул.“Света Богородица“ от ОТ 96 до ОТ 88, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0025 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари на ул.“Победител“ от ОТ166 до ОТ 169, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 65 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2023-0025 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на общински парк в гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 294 778,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0024 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари на ул.“Шипка“ от ОТ 169 до ОТ 171, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 74 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2023-0037 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на път № VAR 1175 /III-904/, Долни Чифлик – Кривини – Голица – Булаир от км. 0+0,40 до км. 3+770 – етап 2 и Реконструкция на път VAR 3176 /III-2084/, Гроздьово-х. Бункера, от км. 0+360 до км. 0+442“
Прогнозна стойност: BGN 2 874 092,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00579-2023-0023 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРУМЯНИ Предмет на ОП: „Изграждане на тротоари на ул.“Васил Левски“ от ОТ171 до ОТ 293, с.Микрево“
Прогнозна стойност: BGN 152 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02507-2023-0001 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ – РУСЕ“ Предмет на ОП: Извършване на СМР/СРР в сградата на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ „ЕЛИАС КАНЕТИ” – РУСЕ
Прогнозна стойност: BGN 69 960,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0083 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ул. “Козановско шосе“, гр. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 1 445 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2023-0082 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на ул. “Захария“, кв. Долни Воден, гр. Асеновград
Прогнозна стойност: BGN 1 162 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2023-0078 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Разширение на подземна телекомуникационна мрежа на територията на община Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 166 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2023-0130 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: „Възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на мост над р. Златна Панега при км 142+580 на път I-3 „Луковит – Коритна – Ябланица“
Прогнозна стойност: BGN 731 850,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0204 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ХАСКОВО Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“, в териториалните структури на РДСП – Хасково към АСП
Прогнозна стойност: BGN 41 021,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01287-2023-0006 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛСТВО В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ“ ЕАД, ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 27 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2023-0089 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Христо Ботев“ /Сграда с идентификатор 07079.820.444.1/, находящa се в УПИ I-444, кв. 32 по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.820.444/“
Прогнозна стойност: BGN 353 634,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2023-0203 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: „Извършване на ремонтни дейности в обектите на интервенция – текущи ремонти“ в териториалните структури на РДСП – София-град към АСП, за следните обекти: Обособена позиция № 1 – административна сграда, ползвана от ДСП Сердика – Филиал Надежда, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Света Петка Търновска“ № 9; Обособена позиция № 2 – административна сграда, ползвана от ДСП Връбница/ИРМ Нови Искър, находяща се на адрес: гр. Нови Искър ул. „Искърско дефиле“ № 121; Обособена позиция № 3 – административна сграда, ползвана от ДСП Връбница, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Хан Кубрат“ бл. 328, вх. А, ет. 2; Обособена позиция № 4 – административна сграда, ползвана от ДСП Лозенец, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 80; Обособена позиция № 5 – административна сграда, ползвана от ДСП-Младост/ИРМ Панчерево, находяща се на адрес: с. Панчарево, ул. „Риляник“ № 2.
Прогнозна стойност: BGN 76 018,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.01.2024, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2023-0027 Дата на публикуване: 01.12.2023
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: Изпълнение на CMP на обект: Пенсионерски клуб и лекарски кабинет за обща медицина в УПИ ІІ-526, кв.62, с.Тулово, общ.Мъглиж
Прогнозна стойност: BGN 472 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание