Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0061 Дата на публикуване: 30.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сграда – общинска собственост, определена за ползване от пенсионерски клуб в с. Венчан, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 11 481,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0059 Дата на публикуване: 30.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради – общинска собственост, определени за ползване от пенсионерски клубове в с. Равна и с. Черковна, община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 24 772,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00172-2022-0007 Дата на публикуване: 30.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХИТРИНО Предмет на ОП: „Реконструкция на вътрешен водопровод с. Каменяк, община Хитрино“ – Втори етап“.
Прогнозна стойност: BGN 1 131 442,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00627-2022-0030 Дата на публикуване: 30.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СМЯДОВО Предмет на ОП: „Изграждане на Център за поправка и повторна употреба, в поземлен имот с идентификатор 67708.308.520 по кадастралната карта на град Смядово“
Прогнозна стойност: BGN 236 189,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2022-0064 Дата на публикуване: 30.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБСЛУЖВАЩА УЛИЦА ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА НА ГР. КЪРДЖАЛИ, ОТ ОСОВА ТОЧКА – P57, P55, P53 ДО P56, КВ. 246, ГР. КЪРДЖАЛИ“
Прогнозна стойност: BGN 434 675,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00477-2022-0008 Дата на публикуване: 30.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРУСАРЦИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улици и тротоари в гр. Брусарци, с. Василовци и с. Крива бара, община Брусарци”
Прогнозна стойност: BGN 933 030,52 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2022-0011 Дата на публикуване: 30.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на напорни резервоари“, включваща две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на напорен резервоар с обем V=200 M3 за питейна вода в с. Галата, Община Тетевен” и Обособена позиция № 2 -„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на напорен резервоар с обем V=100 M3 за питейна вода в с. Глогово, Община Тетевен”
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0040 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Девин, община Девин по шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 2 274 607,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0058 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Текущ ремонт на дъждовни канализация в гр. Провадия
Прогнозна стойност: BGN 14 524,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00450-2022-0036 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Предмет на ОП: „Текущ ремонт на сутерен в Галерия Петър Персенгиев, гр. Нови пазар”
Прогнозна стойност: BGN 69 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0220 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Извършване на основен ремонт на западната фасада на Втора многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 91 666,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0219 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Подмяна/ ремонт на пожароизвестителна система в Многопрофилна болница за активно лечение „Княгина Клементина“- София ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 208 333,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00396-2022-0015 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОРОВО Предмет на ОП: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАРАЖИ В ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05611.1.172, УПИ VIII, кв.17 по плана на гр. Борово, Община Борово”
Прогнозна стойност: BGN 146 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2022-0017 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище, кв. 26, с. Веселец, община Завет“
Прогнозна стойност: BGN 221 684,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0059 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИС, ГАРАЖИ И АЖУРНА ОГРАДА, РАЗПОЛОЖЕНА ИЗЦЯЛО В СОБСТВЕНИЯ УПИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ II-113, КВ. 62, М. „ИЗТОК- ИЗТОК“, УЛ. „РАЙКО АЛЕКСИЕВ“ № 19 А“
Прогнозна стойност: BGN 105 875,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2022-0060 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: „Реконструкция на три броя каптирани извори за питейно – битово водоснабдяване на в.с. Равнища, община Родопи, съгласно приложен Работен проект”.
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2022-0003 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ В ОДМВР-СОФИЯ
Прогнозна стойност: BGN 180 314,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0210 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ВЕЦ „Алеко“ – Противофилтрационни мероприятия в изтичало ВЕЦ и ниските етажи на централата“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00864-2022-0055 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ИСПЕРИХ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на площада с паметника на “Хан Аспарух“ в гр.Исперих
Прогнозна стойност: BGN 490 078,77 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00148-2022-0002 Дата на публикуване: 29.12.2022
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе ЕООД Предмет на ОП: Текущ ремонт на част от отделенията в „МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ Етрополе“ ЕООД
Прогнозна стойност: BGN 132 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00222-2022-0029 Дата на публикуване: 27.12.2022
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ“ ТПП Предмет на ОП: Вертикална планировка и ограда на комуникационно-навигационен (КН) център „ОРТО“
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 04295-2022-0002 Дата на публикуване: 27.12.2022
Наименование на възложителя: ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив. Четвърти етап – открита експозиция към Градска художествена галерия – Пловдив.
Прогнозна стойност: BGN 308 078,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0228 Дата на публикуване: 27.12.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на изолатори и монтаж на изолационно покритие на ВСН Дражево КЕЦ Ямбол с №1106274
Прогнозна стойност: BGN 99 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2022-0029 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Игрище за мини голф в УПИ I-озеленяване, лятно кино, търговия, кв. 43а по плана на гр. Стамболийски“
Прогнозна стойност: BGN 191 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0216 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Възстановяване на асфалтова настилка по алеи в Централни Софийски гробища“
Прогнозна стойност: BGN 114 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2022-0008 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: Основен ремонт на път VAR 2250/Суворово – туристически комплекс „Горски кладенец“/, по отношение на имот с идентификатор № 70175.11.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Суворово
Прогнозна стойност: BGN 4 677 820,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2022-0039 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на общински път „KRZ3033/KRZ2003, Седларци- Жълтуша/- Граница общ. (Ардино- Мадан)- Галище- Буково /SML2133/“ от км 0+000 до км 3+244, I-ви етап: от км 0+000 (при кръстовището с общински път KRZ 2003 „Седларци- Жълтуша“) до км 1+752 (п.т. К36)“.
Прогнозна стойност: BGN 712 235,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2022-0013 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „СМР ЗА РЕНОВИРАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНАТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА /ЗА ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И ТЕНИС НА КОРТ/ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА, НАХОДЯЩА СЕ СРЕЩУ БЛ. 225 В Ж.К. „ЛЮЛИН 2“
Прогнозна стойност: BGN 205 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01263-2022-0012 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ЛЮЛИН“ Предмет на ОП: „СМР ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СПOРТНА ПЛОЩАДКА, НАХОДЯЩА СЕ В ДВОРА НА 40 СУ “ЛУИ ПАСТЬОР
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2022-0025 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Допълнителни СМР във връзка с обект „Ремонт на сградата на ОУ „Иван Вазов“, с. Извор, община Радомир, област Перник“
Прогнозна стойност: BGN 193 008,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00831-2022-0009 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор за реконструкция на 8 етаж на МТБ – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0056 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР) на обект: „Основен ремонт на сграда за кметство в с. Снежина“
Прогнозна стойност: BGN 49 180,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00710-2022-0001 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ-КРЕМИКОВЦИ ЕООД Предмет на ОП: Ремонт на покрив на сградата и площадкова канализация на „СБПЛР Кремиковци“ЕООД, кв. Ботунец, ул. „Васил Левски“ № 2
Прогнозна стойност: BGN 192 998,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2022-0018 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ) Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт в учебни лаборатории, находящи се в Сграда „А“ и Сграда „Б“ на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Климент Охридски № 8 “
Прогнозна стойност: BGN 1 328 874,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0077 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „СМР на обект: Външни и площадкови ВиК мрежи в УПИ I и II, кв. 78, по плана на гр. Несебър
Прогнозна стойност: BGN 269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0110 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обект „Благоустрояване на открит пешеходен подлез на бул. „Цар освободител“ в гр. Русе за изграждане на зона за борба с ефекта на „топлинния остров“
Прогнозна стойност: BGN 335 726,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2022-0012 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР. КРИВОДОЛ“
Прогнозна стойност: BGN 3 334 804,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00325-2022-0071 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД Предмет на ОП: Строителство на покрит паркинг /многоетажен гараж/ в поземлен имот с идентификатор 56784.510.1051, УПИ LIX-510.1051, здравеопазване, кв.2 по плана на ж.к. „Кишинев“, гр. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 17 427 502,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0044 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за довършване на обект: Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – Морска естакада с островна площадка
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2022-0035 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Преустройство, реконструкция и конструктивно усилване на съществуваща сграда – „Училище“ за нуждите на „Сграда за социални дейности и детска градина“ в УПИ III-2465 – за детска градина и социални дейности по ПУП на гр. Раковски, кв. Секирово, общ. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 3 125 383,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0087 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Ремонт на Народно читалище „Надежда 1869“ и прилежаща библиотека, град Велико Търново.
Прогнозна стойност: BGN 325 375,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2022-0025 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект на Община Ловеч с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 4 327 665,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2022-0206 Дата на публикуване: 23.12.2022
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителна система и периметрова охрана в обекти на ЕСО ЕАД, УМЕР Пловдив, подстанция ТЕЦ Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 47 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01232-2022-0009 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СВОГЕ ЕООД Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СЕКТОР ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С ОСНОВНА, ИЛИ ПРИДРУЖАВАЩА ИНФЕКЦИЯ СЪС SARS-COV-2, ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ В „МБАЛ – СВОГЕ“ ЕООД В УПИ IV, КВ.54 ПО ПЛАНА НА ГР. СВОГЕ, ОБЩ.СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ в изпълнение на Процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
Прогнозна стойност: BGN 135 223,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0107 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: „Инженеринг /проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор/ за изграждане на буферен паркинг за тежкотоварни автомобили в ПИ 63427.178.134 по КК на гр. Русе, бул. „БЪЛГАРИЯ” № 292, гр. Русе, Община Русе”
Прогнозна стойност: BGN 2 959 555,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0092 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА КОТЕЛНО В ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“, С. ЯГОДОВО, УЛ. „ИЗГРЕВ“ 20, ОБЩ. РОДОПИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 102 583,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0039 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Възстановяване на електрически съоръжения по ел. мрежата за улично осветление на територията на с. Богдан, с. Каравелово и с. Слатина в община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 139 325,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2022-0054 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР) ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА СПОРТНА НАСТИЛКА В ПГСС „ИВАН ВЛ. МИЧУРИН“
Прогнозна стойност: BGN 125 933,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0047 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на уличното платно на ул. Брегалница, от ОТ108 до ОТ104, в с. Кулата, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 83 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0046 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на уличното платно на ул. „Гоце Делчев” в с. Рупите, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 158 365,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0045 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на улици „ОТ13-ОТ16” и „ОТ16-ОТ19-ОТ5”, в с. Камена, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 144 365,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0044 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на уличното платно на улица „ОТ41 – ОТ42 – ОТ5“ в с. Ръждак, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 97 185,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0040 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Ремонт асфалтобетонна настилка на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 430 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2022-0008 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Основна реконструкция и реновиране на тротоарните настилка по улици от първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на район „Красна поляна“ – Столична община”, по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0021 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Направа основен изпускател на микроязовир “Чардак Баир”, намиращ се в землище с. Денница, представляващ ПИ 20657.37.75 по кадастрална карта на с. Денница, общ. Болярово, обл. Ямбол”
Прогнозна стойност: BGN 83 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0307 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Вертикална планировка на площадката за съхранение на водорасли, листа и други, генерирани при водовземането от река Дунав
Прогнозна стойност: BGN 173 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2022-0025 Дата на публикуване: 22.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Детска градина с четири градински и две яслени групи“ в УПИ V-„за обединено детско заведение“, кв.12, м. „Суха река – запад“
Прогнозна стойност: BGN 4 376 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0041 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ II – за аптека, здравна служба и кметство в кв. 63, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Ветрен, общ. Септември”
Прогнозна стойност: BGN 269 991,78 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00362-2022-0012 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРЕЗОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на външен водопровод от HP 500 куб. м. до о.т. 1 и Главен клон II в участъка от о.т. 244 до о.т. 318 на град Брезово”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2022-0038 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 354 552,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2022-0052 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улици и тротоари в населените места на Община Павликени“ през 2023 г.” по обособени позиции, както следва: • Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на уличната мрежа по населените места на Община Павликени и улици от републиканската пътна мрежа в насаланите места на Община Павликени” • Обособена позиция № 2 „Ремонт на тротоари в населените места в община Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0031 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ В КВ. „ЯНТРА“, ГР. КОЗЛОДУЙ”
Прогнозна стойност: BGN 40 758,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0030 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИ В НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. КОЗЛОДУЙ”
Прогнозна стойност: BGN 100 305,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00911-2022-0015 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АНТОНОВО Предмет на ОП: СМР по проект „Допълнително водоснабдяване на с.Коноп, община Антоново, обл.Търговище
Прогнозна стойност: BGN 199 531,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06344-2022-0002 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт и фасадна реставрация на обект: Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – гр. Трявна: Къща-музей Ангел Кънчев“
Прогнозна стойност: BGN 115 131,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2022-0036 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Основен ремонт на ул. „Райна Княгиня“, гр. Айтос
Прогнозна стойност: BGN 58 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06344-2022-0001 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ЗА РЕЗБАРСКО И ЗОГРАФСКО ИЗКУСТВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт и фасадна реставрация на обект: Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – гр. Трявна: Къща-музей „Петко и Пенчо Славейкови“
Прогнозна стойност: BGN 96 547,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0172 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Административна база на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“
Прогнозна стойност: BGN 2 498 290,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00956-2022-0016 Дата на публикуване: 21.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦЕНОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за Реконструкция и рехабилитация на ул. „Сакар планина“ и част от ул. „Елин Пелин“ в с. Долна Студена и ул. „Никола Обретенов“, ул. „Баба Тонка“ в с. Ценово, община Ценово, област Русе
Прогнозна стойност: BGN 399 818,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0019 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „Ремонт на трошенокаменна настилка, доставка, разстилане и валиране на трошен камък от 0-25 мм „
Прогнозна стойност: BGN 12 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2022-0070 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт в ЦПЛР-ЦУТНТ, ул. Трапезица ,№1, гр. Разград“
Прогнозна стойност: BGN 13 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0213 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Изграждане на отоплителна инсталация, помещение за абонатна станция и направа на топлоизолация на сграда с идентификатор 68134.1376.2017.1, публична общинска собственост, находяща се в УПИ II –за училище,кв.7, местност „Момкова махала“,ж.к.“Свобода“, р-н „Надежда“ – „Център за превенция при бедствия, аварии и кризи“ на Столична община“
Прогнозна стойност: BGN 88 976,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2022-0037 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „Частичен ремонт на част от покрив на читалище в УПИ I 315, кв.40, с. Спасово, общ. Чирпан”
Прогнозна стойност: BGN 27 208,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0021 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО ГАБРОВИЦА, ОБЩИНА БЕЛОВО,,
Прогнозна стойност: BGN 6 201 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00696-2022-0022 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО Предмет на ОП: „Корекция на р. Марица „Капитан Андреево – границата“ – Реконструкция – на част от корекция при ляв приток на р. Хаяз, землището на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград“
Прогнозна стойност: BGN 3 360 457,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00290-2022-0014 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЛФАТАР Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа – път SLS 2001 – /III-7001 Алфатар – Войново/ – с. Васил Левски
Прогнозна стойност: BGN 2 887 283,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0043 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на уличното платно на улица „ОТ41 – ОТ42 – ОТ5“ в с. Ръждак, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 92 185,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0042 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Основен ремонт на уличното платно на ул. Брегалница, от ОТ108 до ОТ104, в с. Кулата, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 83 625,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0041 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на уличното платно на ул. „Гоце Делчев” в с. Рупите, община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 158 365,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2022-0040 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на улично платно на улици „ОТ13-ОТ16” и „ОТ16-ОТ19-ОТ5”, в с. Камена, Община Петрич
Прогнозна стойност: BGN 144 365,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2022-0016 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на път PDV 3275 /II-66, Поповица-Мирово/Милево-граница общини (Садово-Първомай)-Виница /PDV 2215/ и част от улица „1-ва“ в село Милево
Прогнозна стойност: BGN 3 215 043,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0082 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на сграда /бивше училище/ в ЦСРИ и ЦПЛУ“
Прогнозна стойност: BGN 918 724,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01273-2022-0009 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СРЕДЕЦ“ Предмет на ОП: „Извършване на ремонтно-възстановителни и дренажни дейности около сградата на Детска ясла № 1 и спомагателна сграда /на един етаж за техническия персонал/, находящи се на ул. “Хан Крум“ № 23”
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0076 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: УЛИЧНО И АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ПИ 51500.507.227, ПИ 51500.505.250 И ЧАСТ ОТ ПИ 51500.507.266 В КК СЛЪНЧЕВ БРЯГ-ЗАПАД, ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01008-2022-0043 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАМЕНО Предмет на ОП: “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕШНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО”
Прогнозна стойност: BGN 1 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0025 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в ковид отделението при „МБАЛ Левски“ ЕООД гр.Левски“
Прогнозна стойност: BGN 92 152,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0017 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Разлог – пета група““
Прогнозна стойност: BGN 963 170,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0078 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Ремонт на дворно пространство и изграждане на детска площадка към филиала на Детска градина № 3 „Детелини“ в с. Изгрев“ .
Прогнозна стойност: BGN 43 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2022-0222 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране, преустройство и разрушаване на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на “Електроразпределение ЮГ” EАД за територията на КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Сливен, КЕЦ Ямбол и КЕЦ Елхово по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 1 760 070,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0076 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на маслонапълнена кабелна електропроводна линия 110 kV „Тотлебен” от подстанция „Средец” до подстанция „Витоша”, реф. № PPС 22-116
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2022-0049 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Ремонт зала по акробатика, гр. Горна Оряховица ул. „Васил Априлов“ № 26″
Прогнозна стойност: BGN 1 666 596,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2022-0040 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Рехабилитация на осветлението на Пристанищна рампа (ППМ) и пирс в Пристанищен терминал „Фериботен комплекс Варна“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2022-0017 Дата на публикуване: 20.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: №BGENERGY-2.002-0015 „Реализиране на мерки за енергийна ефективност, за достигане условията на „сграда близка до нулево потребление“ за Административна сграда „Общинска администрация“, с. Баните, в УПИ V, кв. 107 по ПУП на с. Баните, Поземлен имот: 44402.500.331 по КК на с. Баните, община Баните, област Смолян“, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ BGENERGY-2.002 – „Енергийна ефективност в сгради“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.
Прогнозна стойност: BGN 357 462,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0012 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Съединение, община Съединение“ – етап 1
Прогнозна стойност: BGN 748 547,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2022-0029 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „Изграждане на обекти в ДГ „Звънче“, гр. Козлодуй“
Прогнозна стойност: BGN 168 735,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0052 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект: „Ремонт сграда на ЦОП, ул. „Д. Ангелов“ № 5, град Лом“
Прогнозна стойност: BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01324-2022-0001 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО „ЦАР ИВАН АСЕН ВТОРИ“ Предмет на ОП: „Основен ремонт на ограда по северозападната линия на УПИ II – за училище, кв. 20 по РП на гр. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 28 500,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0020 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Мененкьово“
Прогнозна стойност: BGN 6 459 463,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2022-0017 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство за обект: „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Земен“
Прогнозна стойност: BGN 996 780,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00748-2022-0046 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА“ АД Предмет на ОП: „Ремонт на помещения за монтаж на катетеризационна лаборатория за инвазивна кардиология на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
Прогнозна стойност: BGN 187 499,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0020 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО: ДПЛУИ С. МАЛКО ШАРКОВО, ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ГР. БОЛЯРОВО, РЕМОНТ КМЕТСТВО С. ГОРСКА ПОЛЯНА, РЕМОНТ КМЕТСТВО С. ЗЛАТИНИЦА, РЕМОНТ КМЕТСТВО С. КАМЕН ВРЪХ, ЦНСТ С. МАМАРЧЕВО И СОЦИАЛНА КУХНЯ В ГР. БОЛЯРОВО“
Прогнозна стойност: BGN 305 648,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00604-2022-0013 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка в двора на НУ „Христо Ботев“, гр. Любимец“
Прогнозна стойност: BGN 122 586,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0053 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В СЕЛАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00795-2022-0015 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САДОВО Предмет на ОП: Ремонт и обновяване на съществуващо спортно игрище в двора на НОУ „Христо Ботев“, с.Поповица, Община Садово
Прогнозна стойност: BGN 399 311,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00639-2022-0002 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ИХТИМАН ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи /СМР /в сградата на МБАЛ Ихтиман ЕООД включващи: ремонт на помещения, доставка и монтаж на пътнически асансьор и дизел генератор за аварийно захранване“
Прогнозна стойност: BGN 98 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0132 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: Инженеринг с предмет: „Проектиране, доставка на оборудване и строително-монтажни работи на помпена станция за питейни води във връзка с въведен авариен режим на работа на ПСПВ Панчарево след възникнала авария на водопровод „Искър“”
Прогнозна стойност: BGN 2 879 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00369-2022-0020 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ Предмет на ОП: Инженеринг – Проектиране, строителство и авторски надзор за изграждане на 4 бр. Фотоволтаични електроцентрали за собствени нужди за сградите на Комплекс за социални услуги, гр.Луковит
Прогнозна стойност: BGN 240 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00753-2022-0038 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЩОВ Предмет на ОП: „Изграждане на Младежки център в гр. Свищов“
Прогнозна стойност: BGN 743 414,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2022-0078 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране и изпълнениена строителни дейности и авторски надзор) за прилагане на мерки за адаптация към климата чрез изграждане на Градски природен остров в УПИ XIV, кв.135Б по плана на ЦГЧ, гр. Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 392 078,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01954-2022-0010 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на покривите на складови помещения (Халета) № 3, 4 и 5 в Индустриален парк Видин
Прогнозна стойност: BGN 620 946,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0123 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на 6 пътни надлеза в железопътни участъци Скутаре-Оризово и Завой-Церковски на мястото на съществуващи прелези по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2” по шест обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 28 380 947,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.02.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0121 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Ремонт на стоманен мост на км 101+730 в междугарието Брусарци-Дреновец по 7-ма жп линия“
Прогнозна стойност: BGN 310 592,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2022-0013 Дата на публикуване: 19.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Благоустрояване и изграждане на площадка с фитнес уреди на открито, находяща се в УПИ ХI, кв.74 гр. Царево, Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 320 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00998-2022-0005 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ /ТЕКУЩ РЕМОНТ/ В МБАЛ „ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА“ ООД по 2 обособени позиции – за базите на лечебното заведение в гр. Сандански и в гр. Петрич, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ , проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 229 956,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0054 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основно обновяване на открити площадки за игра на територията на град Провадия
Прогнозна стойност: BGN 158 897,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0035 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: Реставрация, конструктивно укрепване и адаптация на вилата на братя Евлоги и Христо Георгиеви за обществен център, ПИ № 142,УПИ I-142, обществено строителство, кв. 146 А, гр. Карлово
Прогнозна стойност: BGN 1 664 898,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2022-0019 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: “Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Частичен ремонт и обзавеждане на сградите на народно читалище „Стефан Караджа 1904“ с. Стефан Караджово, на читалище „Светлина“ с. Мамарчево, на народно читалище „Ана Маймункова“ с. Воден, на народно читалище „Просвета“, с. Голямо Крушево“
Прогнозна стойност: BGN 91 749,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0090 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Преустройство и реконструкция на съществуващи обществени сгради в Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ, първична помощ по дентална медицина и аптека“ в УПИ VIII – общ. и делово обслужване, кв.29, ПИ 06077.501.258, по КК на с. Браниполе, Община „Родопи“.
Прогнозна стойност: BGN 225 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0084 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Демонтаж на изведено от експлоатация газопроводно отклонение Търговище DN150
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0039 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш”
Прогнозна стойност: BGN 140 709,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0022 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦА ,,ЧЕРНОМОРСКА“ В ГР. КАВАРНА“
Прогнозна стойност: BGN 8 223 084,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2022-0021 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТ О.Т.1304 ДО О.Т.1301 НА УЛ. „НЕФТЯНИК“ И ОТ О.Т.1301 ДО СЪЩЕСТВУВАЩА РШ 483 НА УЛ. „ПРОСТОР“ В ГР. КАВАРНА“
Прогнозна стойност: BGN 2 148 877,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00055-2022-0046 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт на покрив на склад № 4 в Складова база Ресен при Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00778-2022-0005 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД Предмет на ОП: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ОВК оборудване за СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев”
Прогнозна стойност: BGN 430 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0060 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на канализационно отклонение за блоков № 35 в кв.“Дружба“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 101 705,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0059 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: „Реконструкция на канализационно отклонение за блок № 1 в кв. „Сини камъни“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 83 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0025 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг за внедряване на мерки за енергийна ефективност на МЖС – гр. Мездра, ул. Св. Патриарх Евтимий № 8 по проект BG16RFOP001-2.003-0031 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две много-фамилни жилищни сгради в град Мездра“
Прогнозна стойност: BGN 673 870,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2022-0024 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект „Авариен ремонт на участък от ПИ 55909.501.9598 по КККР на гр. Перущица от 2019 г., находящ се от кръстовището на ул. „Хайдушка“ с ул. Гагарин до общата граница на ПИ 55909.501.1291 и ПИ 55909.501.1292 по КККР на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 115 904,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00660-2022-0015 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛХОВО Предмет на ОП: „ОСНОВЕН РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ПЪТ JAM 2091 С.ТРЪНКОВО – ОТ КМ 7+100 ДО КМ 14+000“
Прогнозна стойност: BGN 1 282 816,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2022-0019 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради общинска собственост на територията на Община Ветово“
Прогнозна стойност: BGN 74 933,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0060 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ГОРСКИ ПЪТ И ВОДОИЗТОЧНИК (РЕЗЕРВОАР) ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „НАМАЛЯВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ ГОРСКИ ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ”,ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 2 667 356,14 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2022-0130 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на строителни и монтажни работи на съществуващи сгради, обекти, съоръжения и прилежащи към тях терени за нуждите на община Варна по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 15 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2022-0044 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: Изграждане, основен ремонт и/или реконструкция на уличната мрежа, организация и безопасност на движението на територията на гр. Плевен и кметствата без самостоятелен бюджет
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2022-0210 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изграждане на геотермални и реконструкция на вътрешно-отоплителни инсталации в две детски градини на територията на район „Кремиковци“ на Столична община, съгласно сключен Договор за БФП № BGENERGY-1.002-0005-C01, рег. индекс № СОА22-ДГ56-173/10.03.2022 г. между Столична община и Министерство на енергетиката, финансиран по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към ФМ на ЕИП 2014-2021
Прогнозна стойност: BGN 398 845,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01546-2022-0010 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: ЕКО АНТРАЦИТ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на оставащи видове работи от инвестиционен проект: „Рехабилитация на корекцията на река Медетска в участъка на котлована на рудник „Медет“, ведно с Допълнителна проектно-сметна документация“
Прогнозна стойност: BGN 2 226 034,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2022-0032 Дата на публикуване: 16.12.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Обновяване на залата по тежка атлетика в НСА
Прогнозна стойност: BGN 174 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0053 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за основно обновяване на открити площадки за игра на територията на с. Бозвелийско, с. Житница, с. Блъсково и с. Снежина
Прогнозна стойност: BGN 64 212,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2022-0023 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт, преустройство на част от 10-ти етаж на административната сграда на Община Аксаково – етапно изграждане в УПИ VI -„за кметство, трафопост и технически център на НЕК“, кв. 21 по действащия план на гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна. Етап: 1“
Прогнозна стойност: BGN 349 869,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0024 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Инженеринг за внедряване на мерки за енергийна ефективност на МЖС – гр. Мездра, ул. Христо Ботев № 72-74-76 по проект BG16RFOP001-2.003-0031 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две много-фамилни жилищни сгради в град Мездра“
Прогнозна стойност: BGN 542 260,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01351-2022-0083 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на съоръжение за укрепване на десния бряг на р. Струма в землището на с. Горна Крушица, община Струмяни, за участък от Транзитния Газопровод (ТГ) за Р. Гърция DN 700
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0022 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от о.т. 80, през о.т. 85, о.т. 86 до о.т. 87 в с. Плодовитово, община Братя Даскалови, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 58 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0021 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от о.т. 143, през о.т. 144, о.т. 145, о.т. 146, о.т. 147 до о.т. 148 в с. Гранит, община Братя Даскалови, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 88 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00256-2022-0020 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ Предмет на ОП: „Рехабилитация и ремонт на улица от о.т. 44, през о.т. 36, о.т. 30 до о.т. 27 в с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 96 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2022-0020 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Основен ремонт на съществуваща покривна конструкция на сграда – „Младежки дом“ в гр. Сливо поле, Община Сливо поле, Област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 113 999,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2022-0011 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за основен ремонт (рехабилитация) на път: PDV 2341 /III – 606/ Неделево – Церетелево – Царимир /II – 64/ от км 0+000 до км 9+570“
Прогнозна стойност: BGN 5 503 908,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0033 Дата на публикуване: 15.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО – ДЕТСКА ГРАДИНА В С. КАРАВЕЛОВО, ОБЩИНА КАРЛОВО“
Прогнозна стойност: BGN 269 999,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0057 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VIII- 191, КВ. 85, М. „Ж.К. ДРУЖБА 1ВА ЧАСТ“, РАЙОН „ИСКЪР“- СО“
Прогнозна стойност: BGN 210 901,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2022-0056 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „ТОПЛОЗАХРАНВАНЕ И АБОНАТНА СТАНЦИЯ ЗА „МНОГОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА АБОНАТНА СТАНЦИЯ“, В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.512.663, УПИ Х- ЗА ЖС, КВ. № 892, М. „ЖК ФОНДОВИ ЖИЛИЩА“, СО- РАЙОН „СЕРДИКА“, ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 78 583,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0087 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Ремонт на водопроводната инсталация за топла вода на ВО „Младост“.
Прогнозна стойност: BGN 13 388,91 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2022-0203 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт фасада сградоцентрала, ВЕЦ „Левски“, реф.№ 22ИП-Т50А082
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0086 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Обособяване на тоалетна за лица с увреждания във фоайето на хотел „Шипка“
Прогнозна стойност: BGN 15 489,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00515-2022-0085 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело” Предмет на ОП: „Спешни и неотложни ремонтни дейности по сградата на ВО Банишора“
Прогнозна стойност: BGN 15 980,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00115-2022-0105 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУСЕ Предмет на ОП: Текущи ремонти на сгради, постройки, в т.ч. съоръжения и инсталации към тях и ремонт на сгради общинска собственост, попадащи в хипотезата на чл. 151, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
Прогнозна стойност: BGN 1 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00183-2022-0035 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД Предмет на ОП: „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на ул. „Христо Ботев“, гр. Златоград, Община Златоград, Област Смолян, вписан към Разрешение за строеж със заповед като Етап II–ри, „Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на ул. „Христо Ботев“ от о.т.969 до о.т.790, определен в проекта като I–ви участък с дължина 541,12м“
Прогнозна стойност: BGN 324 865,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2022-0024 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: Изграждане на плаващи пристани и ремонт на хелинги – 2бр., бетонови цветарници и подмяна на съществуваща настилка в лодкостоянка Созопол“
Прогнозна стойност: BGN 768 927,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2022-0029 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Ремонт за който не се изисква разрешение за строеж съгласно чл. 151, ал. 1, т. 1 от ЗУТ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 80 117,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2022-0009 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на път RSE 1022 / ІІ – 51, Бяла – Копривец / – Бистренци – Дряновец, община Бяла, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 10 421 861,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2022-0167 Дата на публикуване: 14.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на салон и зала „Съединение” на сградата на експозиция „Съединение на България” на Регионален исторически музей – Пловдив, по проект № BGCULTURE-1.001-0016 „Културното наследство на Пловдив, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.“
Прогнозна стойност: BGN 15 432,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2022-0013 Дата на публикуване: 13.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Ремонт на спортна площадка в База 2 на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“
Прогнозна стойност: BGN 83 324,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00171-2022-0018 Дата на публикуване: 13.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на участъци от улици около площадното пространство в с. Пролеша“
Прогнозна стойност: BGN 65 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0073 Дата на публикуване: 13.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОБЕКТ: „ЗАПАДНА АЛЕЯ НА ПЪТ IV-90046 /от ПИ 39164.13.48 до ПИ 39164.502.2/, с.КОШАРИЦА, ОБЩИНА НЕСЕБЪР. ‘‘
Прогнозна стойност: BGN 350 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01389-2022-0022 Дата на публикуване: 13.12.2022
Наименование на възложителя: ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за електрозахранване на зарядни станции за електрически автобуси“
Прогнозна стойност: BGN 2 530 081,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2022-0074 Дата на публикуване: 13.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на СМР за системи за външно изкуствено улично осветление в с. Конуш, с. Козлец, с. Големанци, с. Долно Големанци, с. Гълъбец и с. Текето, общ. Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 256 268,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2022-0076 Дата на публикуване: 13.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Укрепване и подобряване на техническата инфраструктура на улица Марица в участъка от ул. „Генерал Скобелев“ до ул. „Софийско шосе“, град Шумен.
Прогнозна стойност: BGN 2 185 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0083 Дата на публикуване: 13.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция на ул. Теодосий Търновски от пътната връзка от ул. „Магистрална“ (ПЪТ E772 (I-4)) до ул. Димитър Найденов, ул. Димитър Найденов от ул. „Теодосий Търновски“ до ул. „Сливница“, ул. „Сливница“ от ул. Димитър Найденов до ул. Климент Охридски, ул. Климент Охридски от ул. Сливница до ново премостване на река Янтра и ул. Ксилифорска от ново премостване на река Янтра до път III-514” – Мостови съоръжения над р. Янтра км 1+400 и км 2+810.
Прогнозна стойност: BGN 5 102 545,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0040 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващ общински път PAZ1206 – /III-8402/Септември/III-3704/ от км. 6+480 до км. 8+130, /който в регулационните граници на гр. Септември съвпада с бул. „Съединение” от ПЪТ PAZ 8402 до бул. ”България” (от км. 0+000 до км. 1+650)/, съоръженията и принадлежности към него в гр. Септември, Община Септември”
Прогнозна стойност: BGN 997 675,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0039 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление в населените места с. Лозен, с. Варвара, с. Симеоновец и гр. Ветрен в общ. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 211 194,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2022-0038 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на улично осветление в гр. Септември“
Прогнозна стойност: BGN 222 685,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01876-2022-0002 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЕЛИН ПЕЛИН“ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на помещения, подмяна на дограма и подмяна на ГРТ и ел. инсталация в ОУ „Елин Пелин“, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 114 960,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00733-2022-0030 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ АД Предмет на ОП: “Извършване на ремонтни дейности на обекти в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД”
Прогнозна стойност: BGN 70 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2022-0079 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти, по обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 51 987,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0015 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Текущ ремонт на 3 етаж от тяло „А“ от съществуваща сграда на „Ковид- отделение“ на „МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД.
Прогнозна стойност: BGN 232 199,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01640-2022-0001 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирана спортна площадка на открито в СУ „Свети Климент Охридски“, гр. Добрич“ по „Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища“, Модул 1 „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка“, финансирана от Министерството на образованието и науката“
Прогнозна стойност: BGN 121 660,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00435-2022-0128 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: СОФИЙСКА ВОДА АД Предмет на ОП: ТТ002088 Премахване на бракувани активи на Столична община, които не участват в предоставянето на ВиК услуги в Концесионната област
Прогнозна стойност: BGN 1 600 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие по КС

 

Уникален номер на поръчката: 00178-2022-0034 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на Клиника по пневмология и фтизиатрия при УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”..
Прогнозна стойност: BGN 82 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00137-2022-0015 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки със специализирана спортна настилка в СУ „Максим Райкович“, град Лясковец“
Прогнозна стойност: BGN 148 072,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2022-0024 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: “Възстановяване сградата на НЧ“Г.С.Раковски-1901“с.Изгрев, община Левски“
Прогнозна стойност: BGN 327 722,98 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2022-0099 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи с цел смяна на външна и вътрешна дограма, основен ремонт на покрив и площадка на обекти на ТУ – София
Прогнозна стойност: BGN 359 891,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2022-0103 Дата на публикуване: 12.12.2022
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на подстанции в рудник „Трояново-1“, с. Трояново
Прогнозна стойност: BGN 317 848,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04661-2022-0001 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА ЕАД Предмет на ОП: Текущ ремонт на трафопост на „Дворец на културата и спорта“ ЕАД – Варна
Прогнозна стойност: BGN 216 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02945-2022-0009 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Русе Предмет на ОП: Основен ремонт и усилване на конструкциите на сгради с идентификатори 47336.57.40.3, 47336.57.40.5 и 47336.57.40.9 по КККР на гр. Мартен, местност „Калето“
Прогнозна стойност: BGN 101 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02945-2022-0008 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Русе Предмет на ОП: Демонтаж на дървена, метална и PVC дограма и доставка и монтаж на PVC и алуминиева дограма, алуминиеви щори в сградата на ОДМВР – Русе
Прогнозна стойност: BGN 261 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02945-2022-0007 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Русе Предмет на ОП: Основен ремонт и реконструкция на сграда с идентификатор 63427.178.40.10 по КККР на гр. Русе – Авторемонтна работилница на МВР Русе
Прогнозна стойност: BGN 196 579,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2022-0051 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „СМР на Детски обучителен център към РЕМО „Етър” по проект „РЕМО „ЕТЪР“
Прогнозна стойност: BGN 415 423,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0049 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ЗА УСЛУГИ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ“ ПО ПРОЕКТ № BGLD-3.002-0007„ИНТЕГРИРАН КОМПЛЕКС ОТ УСЛУГИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ И ОВЛАСТЯВАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЩИНА ЛОМ, ФИНАНСИРАН ОТ ПРОГРАМА „МЕСТНО РАЗВИТИЕ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И ПОДОБРЕНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ“ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г. “.
Прогнозна стойност: BGN 312 370,95 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2022-0012 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ И СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКА УЛИЦА „ХАН АСПАРУХ“ ОТ О.Т.87,88,222 ДО О.Т. 89 В ПЕШЕХОДНА УЛИЦА АДРЕС: ЧАСТ ОТ ПИ 48619.502.427 ПО КККР НА ГР.ЦАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0172 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 365+783 до км 366+000 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1“
Прогнозна стойност: BGN 60 901 746,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0171 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Проектиране и извършване на строително-монтажни работи по укрепване и обезопасяване на свлачище в участъка от км 366+000 до км 366+080 по трасето на обект Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ за Обособена позиция № 1: Подучастък 1“
Прогнозна стойност: BGN 12 909 258,21 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2022-0055 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: „Възстановителен ремонт след наводнение на част от улица „Лясков дял“, гр. Трявна и част от улица „Украйна“ в гр. Трявна, обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 51 275,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00215-2022-0006 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д-Р КОНСТАНТИН ЧИЛОВ“ ЕООД Предмет на ОП: Извършване на страително монтажни работи в МБАЛ“Проф.д-р К.Чилов“ ЕООД гр.Мадан
Прогнозна стойност: BGN 60 829,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01166-2022-0006 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГЕТИКА „ХЕНРИ ФОРД“ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за строеж – ремонт и реконструкция на съществуваща спортна площадка в ПГТЕ „Хенри Форд“
Прогнозна стойност: BGN 237 162,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2022-0047 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Рехабилитация на общински път MON 1130 (II-81, Расово-Лом) – Комощица от км 0+000 до км 3+730”
Прогнозна стойност: BGN 3 436 004,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00062-2022-0073 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Предмет на ОП: „Аварийни и текущи Строително-монтажни работи в УНСС“
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2022-0022 Дата на публикуване: 09.12.2022
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: Изграждане на тренировъчен футболен терен със съоръжения за лека атлетика във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 4 260 167,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00112-2022-0018 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛОВО Предмет на ОП: Благоустрояване на дворното пространство на СУ ,, Ал. Иванов Чапай,, град Белово по програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общински училища 2022
Прогнозна стойност: BGN 97 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2022-0080 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изграждане на БКТП 20/0,4 KV, 160KVA и кабел 20 KV за захранване на буферен паркинг „Френхисар“
Прогнозна стойност: BGN 66 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00339-2022-0091 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯМБОЛ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект „Почистване и възстановяване на река Тунджа от км 25+712 до км 26+816 в регулацията на гр. Ямбол – почистване и облицоване коритото, подравняване на берми, надзиждане и укрепване на предпазни диги“
Прогнозна стойност: BGN 1 351 685,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00637-2022-0012 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САТОВЧА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА – КМЕТСТВО СЕЛО ЖИЖЕВО, В ПИ ПЛ. № 275 ПО ПЛАНА НА СЕЛО ЖИЖЕВО, ОБЩИНА САТОВЧА“
Прогнозна стойност: BGN 133 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00368-2022-0013 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: Реконструкция на част от уличната мрежа в с. Дичево, общ. Главиница, обл. Силистра”
Прогнозна стойност: BGN 296 674,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2022-0014 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на община Роман“
Прогнозна стойност: BGN 91 219,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2022-0038 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: “Текущи ремонти на пътища и улици на територията на Община Полски Тръмбеш и на републиканската пътна мрежа в границите на град Полски Тръмбеш през 2023 г.“
Прогнозна стойност: BGN 1 267 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0293 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изтегляне на оптичен и телефонен кабел от пом. СТ131/3 до сграда Логистика на запасите
Прогнозна стойност: BGN 69 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01271-2022-0015 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СЕРДИКА“ Предмет на ОП: Основен ремонт на спортна площадка в двора на 59 ОУ„Васил Левски“, кв. „Орландовци“, ул. „Кестен“ №1, СО-район „Сердика“.
Прогнозна стойност: BGN 77 755,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0071 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: Премахване на търговски обекти находящи се в УПИ I, кв.105 по плана на гр.Несебър, община Несебър (идентификатор ПИ 51500.501.452 и ПИ 51500.501.352 по КК и КР Oбщина Несебър).
Прогнозна стойност: BGN 60 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2022-0028 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „Изграждане на метална конструкция със седалки върху съществуваща стоманобетонна трибуна на стадион „Георги Бенковски“ – гр. Пазарджик”
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00689-2022-0084 Дата на публикуване: 08.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТУНДЖА Предмет на ОП: „Основен ремонт на ул. „9-ти септември“ от о.т.56 през о.т.44 до о.т.37 по ПУП на с. Миладиновци, Община „Тунджа“– I етап.“
Прогнозна стойност: BGN 375 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2022-0052 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Основен ремонт на зала 119 в административната сграда на Община Провадия
Прогнозна стойност: BGN 226 587,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2022-0006 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „Основен, текущ ремонт, реконструкция и поддържане на обекти на пътната инфраструктура на територията на Район Студентски – СО“
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2022-0057 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изграждане на паркоместа между ул. „Одрин“ – о.т.896а и ул. „Донка и Константин Константинови“ – о.т. 903, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 78 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01837-2022-0004 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ Предмет на ОП: „Изграждане и обрудване на учебен СПА център и ремонт на стая за масажи, дворна площадка, стълбище и масивна ограда към вход учебна база – СПА център – СУ „Иван Вазов“,  гр. Вършец“
Прогнозна стойност: BGN 125 467,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00721-2022-0015 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг: Проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Аварийно почистване на речното корито на река Тунджа, с. Срем, община Тополовград“
Прогнозна стойност: BGN 1 690 220,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00230-2022-0013 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО Предмет на ОП: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на с. Динката, община Лесичово – III етап“
Прогнозна стойност: BGN 1 299 200,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0032 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: “Рехабилитация на ул. „Роза“, с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 78 951,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00169-2022-0024 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОВЕЧ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в двора на ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч“
Прогнозна стойност: BGN 115 975,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02830-2022-0018 Дата на публикуване: 07.12.2022
Наименование на възложителя: Военновъздушни сили Предмет на ОП: Ремонт на помещения в сграда №131 „Спален корпус- учебен батальон“ във военно формирование 52090 Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 91 607,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката:  Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0031 Дата на публикуване: 06.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: “Рехабилитация на ул. „Людмила Живкова“, с. Векилски, общ. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 86 827,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02709-2022-0067 Дата на публикуване: 06.12.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ОРЯХОВО Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ТП ДГС ОРЯХОВО
Прогнозна стойност: BGN 140 894,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01293-2022-0002 Дата на публикуване: 06.12.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“-ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане и възстановяване на части от съществуваща ограда с нова ажурна част и плътен цокъл в ПГГСД „Николай Хайтов“- Варна
Прогнозна стойност: BGN 208 972,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01258-2022-0005 Дата на публикуване: 06.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „ИСКЪР“ Предмет на ОП: Текуща поддръжка на улична мрежа и пътни съоръжения на територията на район „Искър” – Столична община
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2022-0030 Дата на публикуване: 06.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в с. Пет могили, общ. Никола Козлево“ с три обособени позиции: ОП 1 „Рехабилитация на ул. Шейново“, с. Пет могили, общ. НК“; ОП 2 „Рехабилитация на ул. „Н. Й. Вапцаров“ и ул. „Борис I“, с. Пет могили, общ. НК“; ОП 3 „Рехабилитация на ул. „Рила“, с. Пет могили, общ. НК“
Прогнозна стойност: BGN 229 386,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05920-2022-0004 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИ Предмет на ОП: Създаване на две открити класни стаи
Прогнозна стойност: BGN 33 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02925-2022-0003 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ЗАИМОВ“ – гр. СОПОТ Предмет на ОП: Ремонт на учебни работилници „Практика по професии“ в ПГ „Ген. Владимир Заимов“, гр. Сопот
Прогнозна стойност: BGN 259 137,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2022-0031 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на настилки, разрушени по време на аварийни ремонти по водопроводната и канализационна мрежа, обслужвана от „ВиК” ЕАД, гр. Бургас на територията на техническите експлоатационни райони на предприятието
Прогнозна стойност: BGN 3 020 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2022-0443 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-АКАД.НИКОЛАЙ ХАЙТОВ““ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: Основен ремонт на сградата – шишаркосушилня, находяща се в териториалния обхват на „ЮЦДП“, гр. Смолян – ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“
Прогнозна стойност: BGN 276 532,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2022-0035 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Реконструкция на улични водопроводни клонове на територията на с. Невша, община Ветрино“
Прогнозна стойност: BGN 930 703,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2022-0076 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ В ДВОРА НА ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. АСЕНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 88 239,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00467-2022-0039 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРУМОВГРАД Предмет на ОП: „Текущ ремонт на поливна система и подновяване на тревно покритие на стадион в „Спортен център – Крумовград““
Прогнозна стойност: BGN 382 376,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2022-0010 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за изграждане на напорни резервоари“, включваща две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на напорен резервоар с обем V=200 M3 за питейна вода в с. Галата, Община Тетевен” и Обособена позиция № 2 -„Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на напорен резервоар с обем V=100 M3 за питейна вода в с. Глогово, Община Тетевен”
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2022-0044 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР, чрез използване на модулно сглобяема конструкция на обект: „База 2 на ДЦПЛУ, в УПИ VII-3201 кв. 4023 по плана на гр.Велинград, Община Велинград“
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01911-2022-0004 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО – с. БЕЛОЗЕМ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА СГРАДАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, С. БЕЛОЗЕМ”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00490-2022-0026 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Паркоустройство и благоустрояване в ПИ 73242.501.324 по КК на с. Труд, Община „Марица“ – ТРЕТИ ПОДЕТАП от ВТОРИ ЕТАП: „Изграждане на спортен сектор, естрада и обзавеждане“
Прогнозна стойност: BGN 361 774,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2022-0014 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: Основен ремонт на мост при км. 3+200 на път TGV 3085/I-4 Омуртаг – Пролаз/ – Тъпчилещово
Прогнозна стойност: BGN 68 200,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03488-2022-0004 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: 49-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БЕНИТО ХУАРЕС“ Предмет на ОП: „Авариен ремонт дъждовна площадкова и битова канализация на територията на 49.ОУ „Бенито Хуарес“
Прогнозна стойност: BGN 127 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2022-0169 Дата на публикуване: 05.12.2022
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на съоръжения с необходимост от неотложни ремонтни дейности на седем обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 38 461 263,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03822-2022-0003 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ИНСТИТУТ „СТАРИНЕН ПЛОВДИВ“ Предмет на ОП: „Консервационно-реставрационни дейности по екстериора на къща „Павлити“, част от АИР „Старинен Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2022-0034 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: Извършване на ремонтно-възстановителни дейности на зала киносалон, находяща се в централна сграда на МВР гр. София, ул. „6-ти септември“ №29
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03005-2022-0005 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР – Благоевград Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТИ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – БЛАГОЕВГРАД ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“
Прогнозна стойност: BGN 262 613,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2022-0071 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Възстановителни строително-ремонтни дейности след пожар в блок №18, ж.к. Струмско-център, Благоевград“.
Прогнозна стойност: BGN 128 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2022-0031 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Възстановяване на мост на река „Татлъ дере“ по ул. „Г. Димитров“ в с. Каравелово, обходен временен“
Прогнозна стойност: BGN 98 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2022-0039 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА СВЛАЧИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВОГЕ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 863 089,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2022-0082 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Ремонтни дейности в център за изкуство в сградата на НЧ „Христо Паскалев – 1931”, с. Младиново
Прогнозна стойност: BGN 130 258,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00164-2022-0035 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: Министерство на отбраната Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на обект: „Ремонт на приемна и осигуряване на достъпна среда за посетители в неравностойно положение до сградата на МО на ул. „Дякон Игнатий“ № 3“
Прогнозна стойност: BGN 58 808,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06335-2022-0001 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ЕТЪР – 49 Сдружение Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по приложена количествена сметка по поръчка : “Подмяна на подова настилка на баскетболна зала в спортен комплекс „Ивайло“
Прогнозна стойност: BGN 153 535,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00037-2022-0009 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН Предмет на ОП: „Обособяване на изолирани помещения за лечение на пациенти с COVID-19 в МБАЛ – „Д-р Ангел Пешев“ ЕООД“
Прогнозна стойност: BGN 133 737,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01916-2022-0003 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: 94 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМИТЪР СТРАШИМИРОВ“ Предмет на ОП: „Дейности по текущ ремонт и поддръжка на помещения, находящи се в сградата на 94. СУ „Димитър Страшимиров“ и прилежащото дворното пространство“
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00007-2022-0021 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЕЗДРА Предмет на ОП: Почистване и възстановяване на проводимостта на р. Моравишка в урбанизираната територия на гр. Мездра, от съществуващата корекция на реката, северно от двора на „Мездратекс” ЕООД /УПИІV-1266,кв.99/ в посока запад до моста на „Мездра-Автотранспорт” ЕООД /при пресичането и с ж.п. линията/, общ.Мездра, обл.Враца
Прогнозна стойност: BGN 624 424,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2022-0010 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на катерачна стена
Прогнозна стойност: BGN 212 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2022-0088 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В УПИ I-КУЛТУРЕН ДОМ, КВ.37, ПИ 59032.501.491 ПО КК НА С.ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩ. „РОДОПИ“ – ПЛОВДИВ“.
Прогнозна стойност: BGN 770 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06158-2022-0009 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ЖАНДАРМЕРИЯ, СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ И БОРБА С ТЕРОРИЗМА Предмет на ОП: „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на тактическа полоса“
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2022-0253 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Строителни и монтажни работи за торкретиране на стоманени и бетонни повърхности
Прогнозна стойност: BGN 491 635,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2022-0015 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ СУ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”-I ЕТАП
Прогнозна стойност: BGN 133 415,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2022-0074 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: Електроразпределителни мрежи Запад ЕАД Предмет на ОП: „Възстановяване на пътни и тротоарни настилки на територията на област Благоевград обхващаща община Благоевград, община Банско, община Разлог, община Сандански, община Петрич и община Гоце Делчев“ , реф. № РРС 22-111
Прогнозна стойност: BGN 924 607,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00325-2022-0062 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 20 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2022-0291 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на електромонтажни дейности по електрическо оборудване и оборудване от системи за контрол и управление на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2023 година
Прогнозна стойност: BGN 9 746 976,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2022-0114 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на проектните параметри в гара Хитрино от км 109+430 до км 110+800 с дължина 1 370 метра по ІХ-та жп линия“
Прогнозна стойност: BGN 17 128 755,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2023, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00149-2022-0014 Дата на публикуване: 02.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКИТОВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за благоустрояване на улична мрежа в гр.Ракитово, в това число ул.“Вела Пеева“ от о.т.366 до о.т.58, ул.“Иван Вазов“ от о.т.23 до о.т.113, ул.“Свобода“ от о.т.386 до о.т.407, ул.“Христо Смирненски“ от о.т.57 до о.т.17, гр.Ракитово, област Пазарджик, по четири обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 3 317 118,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2022-0057 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРИ В ГР. САМОКОВ”.
Прогнозна стойност: BGN 383 974,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00619-2022-0020 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕЛЕНА Предмет на ОП: „Енергоефективна реконструкция на ЦНСТПЛУИ – с. Илаков рът, Община Елена, Област Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 173 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00497-2022-0007 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЯЛА Предмет на ОП: „Промяна на предназначение и преустройство на сграда на Детска градина „Пролет“- филиал „Първи юни“ в общежитие за ученици, ситуирана в ПИ с идентификатор 07603.501.1459 по КККР на гр. Бяла, област Русе“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05689-2022-0001 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – София Предмет на ОП: Ремонт на покривите на административните сгради на „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ихтиман (РСПБЗН – Ихтиман), с административен адрес: гр. Ихтиман, ул. „Софроний Врачански“ № 56 и „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Етрополе“ (РСПБЗН – Етрополе), с административен адрес, гр. Етрополе, бул. „Руски“ № 103
Прогнозна стойност: BGN 67 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01246-2022-0008 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВО СЕЛО Предмет на ОП: „Почистване на храсти, млада гора и наноси по коритото на дерето преминаващо през с. Неговановци, област Видин“
Прогнозна стойност: BGN 153 915,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01265-2022-0011 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: РАЙОН „НАДЕЖДА“ Предмет на ОП: „Изграждане на многофункционална открита спортна площадка за четири вида спорт в 15 СУ „Адам Мицкевич“ в имот с идентификатор: 68134.1382.2171, с адрес: ж.к. „Надежда“ II част, ул. „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“ №68“
Прогнозна стойност: BGN 127 011,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01770-2022-0008 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЗАПАДЕН“ Предмет на ОП: „Проучване, проектиране, строителство и авторски надзор по време на строителството на нова детска площадка за игра на открито с две обособени зони за игра – Зона „А“ за деца на възраст  от 0 до 3 години и Зона „Б“ за деца на възраст от 3 до 12 години, обособена част към обект: „Благоустрояване на УПИ I – за озеленяване и спорт, кв. 4 по плана на кв. „Христо Смирненски“, район „Западен“, ПИ с идентификатор 56784.511.1289 по КК и КР на гр. Пловдив“, за която е предвидено отделно проектиране и самостоятелно функциониране.“
Прогнозна стойност: BGN 208 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00187-2022-0020 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Предмет на ОП: Изграждане на игрище за футбол и ремонт на съблекалня като част от обект: ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА СПОРТ И ОТДИХ- в УПИ Х-254, за общ. обсл., кв. 32, по плана на с. Житница, общ. Калояново
Прогнозна стойност: BGN 275 856,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0069 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР за обект: Обслужваща скейт парка околна среда в УПИ І, кв.78 по плана на гр. Несебър със санитарен възел.
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00914-2022-0016 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗЛОГ Предмет на ОП: Извършване на СМР на обект: „Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр.Разлог – І-ви етап по проект за изпълнение и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр.Разлог, общ.Разлог, обл.Благоевград“ – Етапно изграждане – ІІ- ри етап
Прогнозна стойност: BGN 4 045 834,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0068 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: „СМР на обект: Външни и площадкови ВиК мрежи в УПИ I и II, кв. 78, по плана на гр. Несебър
Прогнозна стойност: BGN269 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01685-2022-0007 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ-ВРАЦА ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по проект „Модернизиране на градския транспорт в община Враца – „Реконструкция на съществуваща контактна мрежа и Оборудване на ТИС 1 (Токоизправителна станция 1) и ТИС 2 (Токоизправителна станция 2)“.
Прогнозна стойност: BGN 2 592 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2022-0067 Дата на публикуване: 01.12.2022
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР на ел. мрежи в УПИ 1, кв. 78 по плана на гр. Несебър
Прогнозна стойност: BGN 80 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява