Уникален номер на поръчката: 04463-2021-0005 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПИРДОП АД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за подготовка на съществуващо помещение съобразно изисквания за монтаж и пускане в експлоатация на нов компютърен томограф в „МБАЛ-Пирдоп“ АД
Прогнозна стойност: BGN 68 766,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0027 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Инжеринг (изготвяне на техничеки проект, Извършване на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Ремонт на покрив на ЦОП и ДЦДМУ – гр. Доспат”
Прогнозна стойност: BGN 63 360,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0023 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за преустройство и промяна на предназначение на 1-ви и 2-ри етаж на сградата на Ученическо общежитие № 1 с идентификатор 40909.118.260.2 по Кадастрална карта на гр. Кърджали, общ. Кърджали, в Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания по проект: „Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в Община Кърджали“, финансиран по Договор за БФП BG05M9OP001-2.061-0010-C01, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“
Прогнозна стойност: BGN 333 224,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00965-2021-0008 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЪРБИЦА Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-19.0245-0001 „Реконструкция, ремонт оборудване и обзавеждане на детска градина „Младост” с.Чернооково, община Върбица”
Прогнозна стойност: BGN 185 315,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00272-2021-0015 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЖИНЦИ Предмет на ОП: Основен ремонт на части от общинска пътна мрежа на територията на община Ружинци
Прогнозна стойност: BGN 26 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2021-0036 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР. ПАВЛИКЕНИ ІІ ЕТАП –РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ КЛОНОВЕТЕ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА ПОДЕТАП ІІ.3 ”
Прогнозна стойност: BGN 449 875,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01042-2021-0029 Дата на публикуване: 31.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРЯВНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за подмяна на водопровод и последващ ремонт на улици в гр. Трявна и гр. Плачковци“
Прогнозна стойност: BGN 1 543 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00835-2021-0016 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СМР) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАВНИЯ ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД В ГР. СЪЕДИНЕНИЕ, ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ”
Прогнозна стойност: BGN 490 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0104 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на комбинирано игрище за баскетбол и волейбол в кв. Църква, гр. Перник, Община Перник“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0103 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. МЕЩИЦА, ОБЩ. ПЕРНИК“
Прогнозна стойност: BGN 91 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00261-2021-0015 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАСПИЧАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ОбУ „П. ХИЛЕНДАРСКИ“ В ГР. ПЛИСКА, ОБЩИНА КАСПИЧАН”
Прогнозна стойност: BGN 256 505,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0071 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА СТРОЕЖ: „ТРЪБОПРОВОД ЗА ОМЕКОТЕНА ВОДА ОТ ПОЛИЕТИЛЕН ВИСОКА ПЛЪТНОСТ ОТ ВПИ-2 КЪМ МТС В ТР „СОФИЯ ИЗТОК“
Прогнозна стойност: BGN 1 579 594,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0358 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на епоксидни покрития по помещения и оборудване в херметичната оболочка на 5, 6 блок по време на ПГР 2022 г.
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0357 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Повишаване надеждността на системата за постоянен ток в ОРУ. Подмяна на акумулаторни батерии ЕА05 и ЕА06
Прогнозна стойност: BGN 845 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0142 Дата на публикуване: 30.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни дейности по подмяна на парната инсталация в Дом за стари хора „Свети Василий Велики“ – гр. Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 268 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03968-2021-0012 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: 55-ТО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи с цел текущи ремонти на тоалетни в сградата на 55. СУ „Петко Каравелов“
Прогнозна стойност: BGN 111 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2021-0061 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Текущ ремонт на ул. 11-та в с. Нова Камена – допълнителни работи
Прогнозна стойност: BGN 38 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0036 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Строително ремонтни и монтажни работи на общински сгради, училища и детски градини на територията на община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Ремонтни работи на обект: Детска градина „Калина Малина“ в гр.Своге Обособена позиция 2: Ремонтни работи на обект: Детска градина „Александър Вутимски“, гр.Своге Обособена позиция 3: Ремонтни работи на обект: Детска градина, с.Владо Тричков Обособена позиция 4: Ремонтни работи на обект: Общинска сграда в УПИ VI-„Съвет, културен дом, зала, битов комбинат, магазин, поща, здравен дом, жилищен комплекс“ в кв.6 по ПУП на с.Реброво“
Прогнозна стойност: BGN 94 664,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02276-2021-0003 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за изграждане на STEM център:“ STEM – Център за млади изследователи“ в сградата на Шесто основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, град Кюстендил по НП „Изграждане на училищна STEM среда
Прогнозна стойност: BGN 77 363,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02718-2021-0431 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЖЕНДА Предмет на ОП: Извършване на ремонт на преливник от пасарелката към бързотока на язовир „Болярци“ в териториалния обхват на ТП ДЛС „Женда“
Прогнозна стойност: BGN 98 794,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0020 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: „Основен ремонт на уличен водопровод, с.Неофит Рилски“, обхващащ водоснабдителна система на улица «Без име» от о.т. 175-55-54 и о.т. 55 до о.т.57, с.Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 800 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03737-2021-0001 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „П. ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на покрив и помещения на ОУ „Св. П. Хилендарски“
Прогнозна стойност: BGN 268 293,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00009-2021-0023 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЕВИН Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА В УПИ I, КВ. 1 (ПИ с идентификатор 20465.568.16), МЕСТНОСТ „ЗАБРАЛ”, ГР. ДЕВИН, ОБЩИНА ДЕВИН“.
Прогнозна стойност: BGN 230 256,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0356 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Преустройство и ремонт на помещения в ХОГ
Прогнозна стойност: BGN 436 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0353 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на помещения в Стол 2 – Партер
Прогнозна стойност: BGN 142 800,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2021-0016 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР съгласно технически проект за обект: Рехабилитация на улици в община Гулянци: ОБЕКТ: „Реконструкция на улица „Кавала” и на части от заустващи улици в нея „Искър”, „Христо Ботев” и „Русенска” в село Гиген, община Гулянци”“
Прогнозна стойност: BGN 286 732,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0078 Дата на публикуване: 29.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Основен ремонт на плувен басейн в спортен комплекс „Христо Ботев“
Прогнозна стойност: BGN 541 873,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2021-0090 Дата на публикуване: 28.12.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: “Извършване на строително-монтажни работи (СМР) с цел текущи ремонти на учебните корпуси на Филиал Пловдив към ТУ – София „
Прогнозна стойност: BGN 33 660,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0185 Дата на публикуване: 28.12.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: Ремонт на портални конструкции и АКЗ в ОРУ 220 кV в п/ст „ОРУ ТЕЦ Марица изток 3”
Прогнозна стойност: BGN 325 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00385-2021-0030 Дата на публикуване: 27.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Предмет на ОП: „II етап от „Реконструкция, основен ремонт на Корпус 1 и 2, пристройка за санитарни възли“ за ОУ „Христо Ботев“, с. Юнаците“
Прогнозна стойност: BGN 746 866,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2021-0070 Дата на публикуване: 24.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Основен ремонт и преустройство на сграда /бивше училище/ в ЦСРИ и ЦПЛУ“
Прогнозна стойност: BGN 657 355,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2021-0026 Дата на публикуване: 24.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Преасфалтиране на учебна площадка на Професионална гимназия – гр. Кубрат”
Прогнозна стойност: BGN 49 681,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0084 Дата на публикуване: 24.12.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Комплексно изпълнение на проектиране, изграждане, реконструкция, доставка и монтаж на оборудване, апарати и помощни съоръжения за модернизация на закрита разпределителна уредба 10 кV, на командни табла за уредба 110 кV в подстанция „Бояна“ и въвеждане на обекта в режим на телемеханика“, реф. № PPС 21-105
Прогнозна стойност: BGN 400 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0232 Дата на публикуване: 24.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Основен ремонт/реконструкция на театър „София”, УПИ II – за театър, кв. 582, м. Зона Г-13 ЮГ, район „Оборище“, гр. София”
Прогнозна стойност: BGN 8 106 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 24.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0041 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: Изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Петрич и довеждаща инфраструктура – захранващ (външен) водопровод, довеждащ колектор и транспортен достъп
Прогнозна стойност: BGN 13 141 913,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00392-2021-0023 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПРОВАДИЯ Предмет на ОП: Инженеринг на обект „Основен ремонт на Общински стадион „Бойчо Желев“ в гр. Провадия, находящ се в ПИ 58503.175.56, община Провадия, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 189 481,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06069-2021-0004 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнениe на СМР за изграждане на „Център за природни науки, изследвания и иновации“ в СУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Генерал Тошево по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда”
Прогнозна стойност: BGN 127 490,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00870-2021-0015 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД Предмет на ОП: Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи /СМР/ на сградния фонд на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД, с цел подобряване и поддържане в изправност сградата на лечебното заведение.
Прогнозна стойност: BGN 140 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0075 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Община Габрово
Прогнозна стойност: BGN 3 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2021-0079 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Основен ремонт на горски път на територията на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 608 552,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2021-0078 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи за обект: „Основен ремонт на горски път на територията на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово “
Прогнозна стойност: BGN 931 991,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0015 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда с административен адрес гр. София, Район Младост, ж.к. „Младост 2”, бл. 220А”
Прогнозна стойност: BGN 661 447,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2021-0010 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ (ХТМУ) Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт в учебни лаборатории, находящи се в Сграда „Б“ на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Климент Охридски № 8 “
Прогнозна стойност: BGN 949 882,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0035 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи на улична и общинска пътна мрежа на територията на община Своге по обособени позиции Обособена позиция 1: Ремонт на обект: „Улица от ОТ111 до ОТ113, с. Владо Тричков“ Обособена позиция 2: Ремонт на обект: „Улица от ОТ20 до ОТ21, с. Оплетня“
Прогнозна стойност: BGN 18 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02712-2021-0077 Дата на публикуване:23.12.2021
Наименование на възложителя: СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП Предмет на ОП: „Основен ремонт на горски път на територията на Северноцентрално държавно предприятие гр. Габрово “
Прогнозна стойност: BGN 746 096,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00972-2021-0020 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ БУРГАС Предмет на ОП: „Извършване на неотложни ремонтни работи в сградата на Факултет по обществени науки при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас.
Прогнозна стойност: BGN 249 995,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0032 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „I ви ЕТАП ОТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В МЕСТНОСТ „НИШАН ТАШИ¬“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР. САНДАНСКИ И ЗЕМЛИЩЕ НА С. ПОЛЕНИЦА, ОТ о.т.1004, о.т.1035, о.т.1036, о.т.1037, о.т.1074, о.т.1038, о.т.1039, о.т.1040, о.т.1041, о.т.1075, о.т.1076, о.т.1042, о.т.1043, о.т.1083, о.т.1084, о.т.1044, о.т.1045, о.т.1046, о.т.1047, о.т.1066, о.т.1067, о.т.1088 и о.т.1048, С ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ И ДЪЖДОПРЕЛИВНИК”
Прогнозна стойност: BGN 440 573,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2021-0011 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: “Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор), включващ изграждане на тенис корт, детска площадка и фонтан в ПИ с идентификатор 20184.1.2878, гр. Две могили, Община Две могили, Област Русе”
Прогнозна стойност: BGN 263 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02532-2021-0008 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ Предмет на ОП: Извършване на текущи ремонти по заявка в имоти собственост, стопанисвани или управлявани от Столична регионална здравна инспекция
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2021-0016 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: „Доставка, строително-монтажни и ремонтни работи за подмяна на 1 (един) брой абонатна станция в Спортната зала на Военна академия ,,Г. С. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00831-2021-0012 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг-проектиране и оформяне на пространството пред бл.А и бл.Е с площ около 3000 м2 и изграждане на паркоместа за най-малко 50 леки автомобила, находящи се в УПИ І-532.112 за здравеопазване
Прогнозна стойност: BGN 700 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06180-2021-0002 Дата на публикуване: 23.12.2021
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. БОРЕЦ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Борец
Прогнозна стойност: BGN 181 046,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00067-2021-0041 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД Предмет на ОП: Строително-ремонтни дейности (СРД) за подготовка на съществуващи помещения съобразно изисквания за монтаж и пускане в експлоатация на нов графично-скопичен рентгенов апарат
Прогнозна стойност: BGN 55 552,57 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00688-2021-0057 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по: Реконструкция на ВиК мрежи в с. Николово, община Русе с две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03017-2021-0007 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Пловдив Предмет на ОП: РЕНОВИРАНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА В ОДМВР ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 173 277,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 27.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00053-2021-0022 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СРЕДЕЦ Предмет на ОП: „Текущ ремонт на тротоари на улици „Тодор Байлов“ и „Антон Николов“ в гр. Средец“
Прогнозна стойност: BGN 58 094,18 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00253-2021-0014 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОМАН Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински пътища на територията на община Роман“
Прогнозна стойност: BGN 78 738,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01954-2021-0006 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ ЕАД Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Допълващо застрояване с обслужваща функция – офис към съществуваща административна сграда и благоустрояване на зелени площи с изграждане на площадка за фитнес на открито“, в имот с идентификатор 18174.62.912, с. Гурмазово, община Божурище, област София“
Прогнозна стойност: BGN 265 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0026 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за изпълнение на допълнителни Строително – Монтажни Работи (СМР) за обект: Ремонт на ОУ „ Васил Левски „ с.Змейца“
Прогнозна стойност: BGN 8 649,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 01995-2021-0007 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на сградата на ОУ „Черноризец Храбър“ гр. Варна
Прогнозна стойност: BGN 140 584,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00485-2021-0011 Дата на публикуване: 22.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗАВЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Комбинирана спортна площадка за спортни и културни дейности“ в УПИ I – за Читалище, кв. 26, с. Веселец, община Завет“
Прогнозна стойност: BGN 113 303,71 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0074 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изпълнение на СМР в Дом на културата „Емануил Манолов“
Прогнозна стойност: BGN 4 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00571-2021-0038 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Предмет на ОП: Водоснабдяване на с. Маринка, с. Твърдица и с. Димчево, Община Бургас, Етап II.1 „Водоснабдяване на с. Твърдица, Община Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02707-2021-0004 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ Предмет на ОП: „Допълнителни дейности по вътрешен ремонт на класни стаи и общо пространство за обособяване на иновативен STEM център по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ в Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Видин
Прогнозна стойност: BGN 67 324,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2021-0015 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство за реализиране на строеж : „Изграждане на подпорна стена за укрепване на свлечен участък на улица „7-ма“в кв. 63 по ЗРП на с. Козарско – общ. Брацигово, обл.Пазарджик“
Прогнозна стойност: BGN 345 867,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06180-2021-0001 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – с. БОРЕЦ Предмет на ОП: Неотложен ремонт на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Борец
Прогнозна стойност: BGN 181 046,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2021-0015 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО -МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: РЕМОНТ И САНИРАНЕ НА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ СЕЛО НОВО СЕЛО, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Прогнозна стойност: BGN 791 078,61 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00257-2021-0047 Дата на публикуване: 21.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОТЕВГРАД Предмет на ОП: Реконструкция на водопроводна система по 2 (две) обособени позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция на водопроводната система в с. Врачеш, община Ботевград – ЕТАП II; Обособена позиция №2: Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец, община Ботевград – ЕТАП II
Прогнозна стойност: BGN 10 835 823,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02558-2021-0003 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Монтана Предмет на ОП: Ремонт на помещения за прием на граждани в райони с компактно ромско население на територията на ОДМВР- Монтана с две обособени позиции: 1. Помещение за прием в гр. Монтана, 2.Помещение за прием в гр. Лом
Прогнозна стойност: BGN 42 488,46 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0099 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на обект: Изграждане на улица към индустриална зона „Перник“ и пътна връзка с път I-6 при км 82+790
Прогнозна стойност: BGN 1 895 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00227-2021-0034 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВОГЕ Предмет на ОП: Проектиране и изпълнение на СМР на обект: „Неотложни възстановителни работи на транспортен мост над р.Искър, кв.Ромча“, с.Владо Тричков“
Прогнозна стойност: BGN 550 567,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00377-2021-0019 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ ООД Предмет на ОП: „Аварийно строителство и реконструкция на канализационен колектор по бул. „Васил Левски“ Клон 9 от РШ3 до РШ1 – гр. Велико Търново“
Прогнозна стойност: BGN 54 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0028 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за рехабилитация на 33 обекта (улици) в гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата от община Попово, по четири обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 583 639,06 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00466-2021-0027 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК Предмет на ОП: Реконструкция, основен ремонт и промяна на предназначение на сграда в Център за изкуства и занаяти,находяща се в УПИ V–за парк, кв.28 по плана на гр. Долни чифлик
Прогнозна стойност: BGN 152 973,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0228 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изпълнение на предписани в технически паспорт и енергийно обследване мерки, както и преустройство на Административна сграда в кв. 244 с УПИ Х и идентификатор 68134.900.730.1, обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Лозенец, ж.к. Лозенец, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 44 в училище.
Прогнозна стойност: BGN 2 583 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2021-0027 Дата на публикуване: 20.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 6 810 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00777-2021-0009 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на обект „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена на улица „Христо Ботев“ (между ОТ45, ОТ46, ОТ46а и ОТ61), кв. 10, с. Пороминово, общ. Кочериново“
Прогнозна стойност: BGN 918 598,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 04493-2021-0003 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛЪНЦЕ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Слънце“ в УПИ VIII-1231-детска градина, кв. 33 по РП на гр. Карлово Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 04489-2021-0003 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗОРНИЦА“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: Изграждане на нов физкултурен салон към Детска градина “Зорница“ в УПИ I-за училище и детски дом, кв. 16 по РП на гр. Карлово Община Карлово
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01162-2021-0010 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ИНФЕКЦИОЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД Предмет на ОП: Изпълнение на строително-ремонтни дейности на сгради и дворното пространство на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД, гр.София
Прогнозна стойност: BGN 47 105,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00352-2021-0017 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 57354.300.1135.1.1 в Център за обществена подкрепа за групови занимания за деца и семейства и монтаж на съоръжение за занимание на открито”
Прогнозна стойност: BGN 127 351,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0072 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя:  ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Ремонт на пътни настилки по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 290 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0099 Дата на публикуване: 17.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Адаптиране и обособяване на помещения, част от административна сграда на ДСХ „Венета Ботева“, град Велико Търново в Ковид зона”
Прогнозна стойност: BGN 87 547,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02833-2021-0007 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ“ Предмет на ОП: Строително –ремонтни работи в ПГСС „Св. Георги Победоносец“, гр.Суворово по обособени позици: Обособена позиция №1: „Текущ ремонт на покрив и фасада на сграда с идентификатор 70175.501.1.6 към ПГСС „Св. Георги Победоносец“; Обособена позиция №2: „Изграждане на Авто-тренажорен комплекс „Св. Георги Победоносец“ по програма НП „Професионално образование и обучение“, в сграда с идентификатор 70175.501.1.6 към ПГСС „Св. Георги Победоносец“
Прогнозна стойност: BGN 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00158-2021-0015 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Предмет на ОП: „Извършване на СМР на обект: „Сграда на Общинска администрация на община Павел баня – стара и нова част с 4 подобекта“.
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00190-2021-0030 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРНОБАТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проекти във фаза работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Физкултурен салон към ОУ „П. Р. Славейков” в УПИ III-3094 за училище, от кв. 186“ по плана на гр. Карнобат, област Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0021 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) с. ОРЕШЕНЕ, общ. ЯБЛАНИЦА ГЛАВЕН КЛОН I и ТЛАСКАТЕЛЕН ВОДОПРОВОД”
Прогнозна стойност: BGN 390 600,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00818-2021-0020 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА Предмет на ОП: „Реконструкция ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕРЖА (ВВМ) по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ II етап – от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци, общ. Ябланица
Прогнозна стойност: BGN 700 025,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00060-2021-0018 Дата на публикуване: 16.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАВАРНА Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Аварийно почистване на дере в регулацията на гр. Каварна”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0018 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе“, подобект: ОУ „Отец Паисий“ – с. Съединение
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0013 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Текущ ремонт на покривна конструкция на СОУ „САВО Ц. САВОВ“, гр. Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 562 882,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2021-0020 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Котел чрез обновяване на системата за улично осветление в град Котел
Прогнозна стойност: BGN 369 218,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00047-2021-0017 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ Предмет на ОП: „Пристройки на учебни стаи към СУ „Христо Ботев“, гр. Сунгурларе“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 632 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00212-2021-0037 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕТРИЧ Предмет на ОП: ПОДМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОГРЕЕН КОТЕЛ С НОВ КОТЕЛ С НИСКОЕМИСИОННА ГАЗОНАФТОВА МОДУДИРАЩА ГОРЕЛКА В ЮГОЗАПАДНА БОЛНИЦА ФИЛИАЛ ГР. ПЕТРИЧ
Прогнозна стойност: BGN 134 383,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00098-2021-0035 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по проект „Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев“
Прогнозна стойност: BGN 4 977 077,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00418-2021-0020 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДУПНИЦА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02054-2021-0004 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – Стара Загора Предмет на ОП: „Извършване на СМР на помещение за прием на граждани в райони с преобладаващо ромско население на територията на ОДМВР-Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 10 291,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0025 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Реконструкция на междублоково пространство в жилищен квартал 20, гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 1 144 253,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00099-2021-0024 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ Предмет на ОП: Основни ремонти (реконструкция) на общински улици, находящи се в гр. Етрополе
Прогнозна стойност: BGN 1 198 830,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01264-2021-0014 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „МЛАДОСТ“ Предмет на ОП: “ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖ: „ПРЕУСТРОЙСТВО И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СГРАДА ЗА ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА В ДЕТСКА ГРАДИНА ЗА ШЕСТ ГРУПИ, ДЕТСКА КУХНЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА“, НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II – 379 „ЗА ОДЗ“, ПИ 68134.4082.379, КВ.17, М. „МЛАДОСТ 1” ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „МЛАДОСТ“
Прогнозна стойност: BGN 2 130 150,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00019-2021-0035 Дата на публикуване: 15.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МОНТАНА Предмет на ОП: „Изграждане на Младежки център” в рамките на проект „Местно развитие намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”
Прогнозна стойност: BGN 2 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2021-0070 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета“
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0015 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово“ по 2 (две) обособени позиции_2
Прогнозна стойност: BGN 169 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2021-0025 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект „Изграждане на нова сграда на Детска градина № 5, УПИ I/ ПИ № 73626.509.159/, кв. 112, гр. Търговище, ул. „Любен Каравелов“ № 29” по МОДУЛ 1 на Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“.
Прогнозна стойност: BGN 2 916 665,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00631-2021-0021 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Предмет на ОП: Ремонт и рехабилитация на участък от общинска / четвъртокласна пътна мрежа и местни пътища на територията на община Челопеч по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 1 120 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00580-2021-0050 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САМОКОВ Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ ПО 2 / ДВЕ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.
Прогнозна стойност: BGN 47 130,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2021-0011 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг на обект: „Аварийно-възстановителни работи по почистване, укрепване и възстановяване на речни корита на р. „Манджарин“, р. „Славци“, р. „Селска“ и р. „Бузола“, в гр. Пирдоп, община Пирдоп
Прогнозна стойност: BGN 1 418 254,23 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00814-2021-0076 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВРАЦА Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на общински жилища в съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение по Оперативна програма „Региони растеж“ 2014-2020 година
Прогнозна стойност: BGN 762 335,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00703-2021-0014 Дата на публикуване: 14.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЛЯРОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на обекти от четвъртокласна пътна мрежа, полагане на настилка от трошен камък по улици в с. Златиница и до гробищен парк в с. Голямо Крушево, текущ ремонт тротоар на ул. ”Георги Димитров” с. Попово, община Болярово”
Прогнозна стойност: BGN 243 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00737-2021-0035 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР съгласно одобрен инвестиционен проект за изграждане на дренажна система около сградата на Областна дирекция на ДФ Земеделие, гр. Хасково
Прогнозна стойност: BGN 250 342,96 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0031 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Реконструкция на съществуваща сградна газова инсталация и газови уреди в сградата на Районен съд – Балчик и ремонт на помещение за котелно“
Прогнозна стойност: BGN 57 964,68 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00955-2021-0006 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДИ НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ /НХА/
Прогнозна стойност: BGN 879 783,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01547-2021-0004 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Предмет на ОП: Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на настилки, ВиК и съоръжения, част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00375-2021-0018 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН АД Предмет на ОП: Подмяна на снопове на паропрегреватели I-ва и II-ра степен на енергиен котел №4 /ПБКЗ-120/ по зададени чертежи на завода производител
Прогнозна стойност: BGN 305 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2021-0030 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ:„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА САНДАНСКИ“ „
Прогнозна стойност: BGN 340 471,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0223 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Доизграждане на „Интегриран проект за водния сектор на гр. София – Дубльор на Ляв Владайски колектор и реконструкция на съпътстваща инфраструктура
Прогнозна стойност: BGN 16 665 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2021-0014 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Основен ремонт на улици на територията на община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 873 538,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00671-2021-0013 Дата на публикуване: 13.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КРИВОДОЛ Предмет на ОП: „Инженеринг – Изготвяне на технически проект, изпълнение на СМР и последващо осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на обект: Ремонт и реконструкция на общински пътища и площади в Община Криводол“
Прогнозна стойност: BGN 833 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03409-2021-0004 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ПЕНЧО СЕМОВ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на санитарни помещения в сградата на ПГТ „Пенчо Семов“ – гр.Габрово
Прогнозна стойност: BGN 112 386,11 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00051-2021-0058 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВИДИН Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изкърпване на компрометирани участъци от уличната мрежа на територията на град Видин
Прогнозна стойност: BGN 69 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0096 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ , град Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 2 273 617,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2021-0063 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи в Музикална школа „Илия Бърнев“ гр. Разград по проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“
Прогнозна стойност: BGN 113 027,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00104-2021-0018 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАДАН Предмет на ОП: ,,ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕЛИ – НАПОЯВАНЕ, ХИГИЕНИЗИРАНЕ И ОБЩИНСКИ БАСЕЙНИ ОТ ПЕС-1ХГ/ЯНОВСКА/“.
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00962-2021-0011 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЯКИМОВО Предмет на ОП: „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово“ в изпълнение на АДБФП BG06RDNP001-7.001-0107-С01 / 05.06.2019 год., финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” по ПРСР 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 997 893,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2021-0072 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: Изграждане на инсталация за отопление с термопомпа «Въздух – вода» за два новообразувани центъра за възрастни хора в сграда в кв. Борово – Велчевци, гр. Габрово
Прогнозна стойност: BGN 72 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04677-2021-0002 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ „АНГЕЛ УЗУНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на външни общи части на общежитие – топлоизолация и мазилка по фасадата на Възпитателно училище – интернат „Ангел Узунов“ – гр.Ракитово, ул. „Парка“
Прогнозна стойност: BGN 224 998,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2021-0016 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Възстановяване на две мостови съоръжения с О.Т. 88 и 116 и мост с О.Т. 36 и 164 и участък от реката между съоръженията с. Доброплодно, община Ветрино“ – Първи етап (от км 0+000 до км 0+400)
Прогнозна стойност: BGN 682 511,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03397-2021-0001 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: „Реконструкция на спортна площадка в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ гр. Чирпан“
Прогнозна стойност: BGN 72 007,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04740-2021-0004 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: „Подмяна на покривна конструкция и ремонт на подпокривно пространство в Професионална гимназия „Васил Левски“ гр. Ихтиман“
Прогнозна стойност: BGN 200 726,05 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04232-2021-0003 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на ремонтни дейности в сградата на ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“, гр. Сливен“
Прогнозна стойност: BGN 198 809,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03193-2021-0004 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „ДОВЪРШВАНЕ НА САНИРАНЕТО НА УЧЕБЕН КОРПУС НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“, НАХОДЯЩ СЕ В ИМОТ УПИ III-42, КВ. 93 ПО ПЛАНА гр. РАДНЕВО“
Прогнозна стойност: BGN 184 917,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2021-0031 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на авторски надзор по време на строителството и извършване на СМР дейности на обект: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкцията и възстановяването на общински път SFO 3210 в участъка от с.Несла до с.Вишан и участъка в урбанизираната територия на с.Вишан, общ. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 2 708 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2021-0221 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: „Реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ – Кубратово“
Прогнозна стойност: BGN 31 926 858,02 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0095 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 778 394,51 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0177 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Възстановяване на антикорозионното покритие на съществуващи стоманени конструкции и електросъоръжения от електропреносната мрежа
Прогнозна стойност: BGN 24 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2021-0015 Дата на публикуване: 10.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Изпълнение на енергоспестяващи мероприятия за повишаване енергийната ефективност на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Левски“ ЕООД гр. Левски“
Прогнозна стойност: BGN 2 288 709,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00012-2021-0027 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОПОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на две улици в гр. Попово по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на асфалтова настилка по ул. „Д-р М. Попов“ от ул. „М. Николов“ до ул. „Белите брези“ и ул. „Д-р Петко Цонев“ Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на ул. „Каломенска“ от ул. „Керамик“ до ул. „Цар Освободител“ и ул. „Цар Освободител“ от „Керамик“ до ул. „Каломенска““
Прогнозна стойност: BGN 227 866,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2021-0080 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Сондаж и помпена станция с водоем за питейно-битови и ПП нужди КК „Върховръх“ община „Родопи”“.
Прогнозна стойност: BGN 51 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2021-0039 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница“, кв. 387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Диагностично-консултативен център и Администрацията“
Прогнозна стойност: BGN 832 416,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2021-0038 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница“, кв. 387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Втора хирургия“
Прогнозна стойност: BGN 832 250,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00360-2021-0037 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД Предмет на ОП: „Рехабилитация на площадкова водопроводна и канализационна мрежа на Медицински комплекс-Александровска болница“, кв. 387, местност „Бул. България“, гр. София в частта захранваща сградата на Неврологията“
Прогнозна стойност: BGN 832 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 04019-2021-0002 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ Предмет на ОП: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „ПГ ПО ОБЛЕКЛО И СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“ гр. Дупница
Прогнозна стойност: BGN 264 196,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06016-2021-0002 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ Предмет на ОП: „Топлинно изолиране на външни стени на сградата на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 269 166,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01819-2021-0001 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ „АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ“ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за ремонт на покрив на корпус № 1, 2, 3 и 4 на сградата на Сливенска професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“.
Прогнозна стойност: BGN 211 960,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04232-2021-0002 Дата на публикуване: 09.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА „МАРИЯ СКЛОДОВСКА-КЮРИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на класни стаи и коридор на III-ти етаж на сградата на ПГЕЕ „Мария Склодовска Кюри“, гр. Сливен
Прогнозна стойност: BGN 198 809,92 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2021-0014 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци“ на територията на община Минерални бани“, I Етап „Рехабилитация на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница
Прогнозна стойност: BGN 2 531 365,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00954-2021-0014 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и обновяване на площад „Първи май“, гр. Златарица, общ. Златарица”
Прогнозна стойност: BGN 872 522,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2021-0013 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: СЪБАРЯНЕ И РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДА, НАХОДЯЩА СЕ В ПИ 48619.503.245 ПО КК НА ГР. ЦАРЕВО, ОБЩИНА ЦАРЕВО, РАЗЧИСТВАНЕ НА ТЕРЕНА И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ТЯХНОТО РЕЦИКЛИРАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
Прогнозна стойност: BGN 210 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00072-2021-0023 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАРЛОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и настилки по улици в населените места на територията на Община Карлово“
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05090-2021-0001 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ Предмет на ОП: РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ЦСОП „ДОКТОР ПЕТЪР БЕРОН“, ГР. ХАСКОВО
Прогнозна стойност: BGN 76 046,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02571-2021-0002 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: Спешен и неотложен ремонт на Физкултурен салон в ПГ „Братя Евлогий и Христо Георгиеви“ гр. Карлово
Прогнозна стойност: BGN 205 411,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0098 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: Ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на гр. Перник и гр. Батановци, община Перник
Прогнозна стойност: BGN 2 110 833,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01073-2021-0021 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МЪГЛИЖ Предмет на ОП: „Изграждане и реконструкция на ВиК мрежа и ПСОВ гр. Мъглиж, общ. Мъглиж“, Подобект 1: „Изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура, гр. Мъглиж, Община Мъглиж““
Прогнозна стойност: BGN 4 615 663,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03630-2021-0001 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ Предмет на ОП: Ремонт на ковачница и ограда ПГ по туризъм Самоков
Прогнозна стойност: BGN 106 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0176 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД Предмет на ОП: Подмяна на въздушни задвижвания с електрически задвижвания на разединители 31,5 kV, подмяна на разединители 110 kV, изготвяне на инвестиционни проекти и изпълнение на строителство за ремонт на сградите за ЗРУ 31,5 kV в подстанция „Столник“ и подстанция „Мизия“
Прогнозна стойност: BGN 3 578 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0034 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Поставяне на топлоизолация по фасади на блок 61, вх. Г и Д
Прогнозна стойност: BGN 940 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0175 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Проектиране, доставка и изграждане на система за видеонаблюдение и контрол на достъп в Административна сграда МЕР Хасково
Прогнозна стойност: BGN 29 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01379-2021-0174 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН – ХАСКОВО Предмет на ОП: Укрепване на ЗРУ и КАС в п/ст Гледка
Прогнозна стойност: BGN 168 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00606-2021-0051 Дата на публикуване: 08.12.2021
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА ООД Предмет на ОП: Възстановяване на елементи на техническата инфраструктура,разрушени в следствие на ремонти,рехабилитация,реконструкция,благоустрояване и строителство на ВиК проводи,мрежи,съоръжения и устройства
Прогнозна стойност: BGN 8 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 02486-2021-0002 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС Ц. БУРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на IV етаж и всички тераси (60 бр.) на сградата от I до V етаж
Прогнозна стойност: BGN 260 091,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2021-0097 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: Инженеринг за благоустрояване на междублоково пространство при бл. 7, ул. „Юрий Гагарин“, кв. Изток, гр. Перник
Прогнозна стойност: BGN 41 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00997-2021-0022 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШАБЛА Предмет на ОП: „Строително-монтажни работи на обект „Рибарско селище – с.Крапец“ – I етап“
Прогнозна стойност: BGN 458 388,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2021-0088 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: Изграждане детска площадка в с. Капитан Андреево, Община Свиленград
Прогнозна стойност: BGN 17 097,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00156-2021-0038 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Предмет на ОП: Избор на изпълнител за „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на Велинград“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ регистрационен номер BGENERGY2.001-0056-012 съгласно правилата на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Министерство на енергетиката, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, по покана за набиране на проектни предложения № BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“
Прогнозна стойност: BGN 613 795,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01270-2021-0018 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПОДУЯНЕ“ Предмет на ОП: Текущ ремонт на подлези, находящи се на територията на Столична община – Район „Подуяне“
Прогнозна стойност: BGN 18 836,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02538-2021-0045 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – ГЛАВЕН ПРОКУРОР Предмет на ОП: „Извършване на СМР (текущ ремонт) на покриви, дограма, инсталации и околно пространство на недвижим имот – хотелски комплекс в гр. Варна, р-н „Приморски“, к.к. Чайка“
Прогнозна стойност: BGN 850 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00652-2021-0028 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ Предмет на ОП: ,,Ремонт на сгради от образователната инфраструктура в общ. Септември“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 227 833,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00536-2021-0028 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД Предмет на ОП: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, И ПРИЛЕЖАЩИ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, ПОДМАЗВАНЕ И БОЯДИСВАНЕ ОКОЛО МОНТИРАНАТА ДОГРАМА С ВКЛЮЧЕНИ МАТЕРИАЛИ И БОЯ, ИЗВОЗВАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДЕМОНТИРАНА СТАРА ДОГРАМА, В ОБЕКТИ НА УМБАЛ ПРОФ- Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД
Прогнозна стойност: BGN 68 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06132-2021-0004 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: Централно военно окръжие Предмет на ОП: „ВР 2927 – Доставка и монтаж на газов котел за сградата на Военно окръжие I степен – Стара Загора и присъединяване към газоразпределителната мрежа“
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02094-2021-0003 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – гр. ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Ремонт и подмяна на съществуваща ограда в ОУ „Васил Левски“, УПИ-I-училище, кв.14В по плана на кв. „Втора Каменица“, ул. „Ралица“ № 2, гр. Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 66 901,09 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00599-2021-0013 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на мостово съоръжение на река “Бобовдолска” и ул. Сълзица”, с. Мламолово, община Бобов дол“
Прогнозна стойност: BGN 240 317,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2021-0339 Дата на публикуване: 07.12.2021
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в ОРУ 110 кV
Прогнозна стойност: BGN 1 980 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 04298-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ДЖОН АТАНАСОВ“ – КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР: Ремонт на фасада на учебна сграда и изграждане на котелно помещение на общежитие на Професионална Техническа Гимназия „Джон Атанасов“, на адрес гр. Кюстендил, ул. „Кокиче“ № 7, обособени в две самостоятелни позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Ремонт на фасадата на учебната сграда на ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил“ и Обособена позиция №2: „Изграждане на котелно помещение на общежитие на ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил
Прогнозна стойност: BGN 100 931,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00015-2021-0083 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: Контур Глобал Марица Изток 3 АД Предмет на ОП: Подмяна на напорни сгуроизвозни тръбопроводи на сгуроотвал ”Искрица” в ТЕЦ“Контур Глобал Марица Изток 3″, съгласно техническа спецификация.
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00765-2021-0013 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БРАЦИГОВО Предмет на ОП: Изпълнение на „Текущ ремонт на КСУДС гр. Брацигово на две сгради/“ както следва: Сграда на База 1 „Васил Петлешков“ при КСУДС гр. Брацигово, разположена на адрес: гр. Брацигово бул. „Трети март“ № 57; * и Сграда на ДЦДМУ при КСУДС гр. Брацигово, разположена на адрес: гр. Брацигово, ул. „Васил Левски“ № 6.
Прогнозна стойност: BGN 38 640,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06179-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Благоевград Предмет на ОП: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЛЕКСНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – БЛАГОЕВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 79 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01040-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ЖИВОТ + ЕООД Предмет на ОП: „Ремонт на АГО към МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“
Прогнозна стойност: BGN 59 278,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04671-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ „ХРИСТО БОТЕВ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон, външни общи части на общежитие – топлоизолация и мазилка по фасадата на Възпитателно Училище – Интернат „Христо Ботев“ – с. Подем, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен
Прогнозна стойност: BGN 233 275,60 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00211-2021-0058 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ХАСКОВО Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) на обект: „Рекултивация на Клетка 1 (нова) от Регионален център за третиране на неопасни отпадъци в землището на с.Гарваново, Община Хасково – намираща се в част от имот 14550.305.521 в землището на с.Гарваново, Община Хасково“
Прогнозна стойност: BGN 1 333 475,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04990-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: Спешен ремонт на административна сграда на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Димитровград
Прогнозна стойност: BGN 269 815,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01249-2021-0011 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИГРА В М. ВИТОША-ВЕЦ СИМЕОНОВО, СО-РАЙОН „СТУДЕНТСКИ“
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02474-2021-0006 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ Предмет на ОП: „Ремонт на пет работилници на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, град Попово“
Прогнозна стойност: BGN 259 631,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02613-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: „ТЕКУЩИ РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО СГРАДАТА НА ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ”НИКОЛА ИОНКОВ ВАПЦАРОВ”, ГР.РАДОМИР“
Прогнозна стойност: BGN 161 095,70 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04426-2021-0002 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР Г. ВЛАЙКОВ“ – гр. КЛИСУРА Предмет на ОП: „АВАРИЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ И САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В ПГ ПО ИКОНОМИКА „ТОДОР ВЛАЙКОВ““ , ГР.КЛИСУРА, ОБЩ. КАРЛОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ
Прогнозна стойност: BGN 196 570,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04677-2021-0001 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ – ИНТЕРНАТ „АНГЕЛ УЗУНОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на външни общи части на общежитие – топлоизолация и мазилка по фасадата; Подмяна на осветителни тела, ключове и контакти на Възпитателно училище – интернат „Ангел Узунов“ – гр.Ракитово, ул. „Парка
Прогнозна стойност: BGN 244 334,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01086-2021-0009 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на стопанство за складиране и транспорт на гориво при реконструкция на водогреен котел ВК-50 ст. №2 за изгаряне на биомаса чрез инсталиране на предно тласкаща скара, разположен на площадката на ОЦ „Младост” при „Топлофикация – Враца” ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 16.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00858-2021-0039 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ Предмет на ОП: „Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на ПУ „Паисий Хилендарски“
Прогнозна стойност: BGN 550 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00594-2021-0032 Дата на публикуване: 06.12.2021
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД Предмет на ОП: Сключване на рамково споразумение за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Строителни работи в болнични звена и обекти на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД –София”. Референтен номер на поръчката: 20/2021
Прогнозна стойност: BGN 5 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01269-2021-0009 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“ Предмет на ОП: “Основен ремонт на покрив на „Регентска вила“ №3, с. Панчарево, ул.Косанин дол №3“.
Прогнозна стойност: BGN 25 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2021-0151 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СОФИЯ-ГРАД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административна сграда, ползвана от териториалната структура на Агенция за социално подпомагане – основен ремонт на административната сграда, ползвана от ДСП – Слатина, находяща се на адрес: гр. София, ж.к. „Христо Смирненски“ бл. 73, партер.
Прогнозна стойност: BGN 92 378,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 03937-2021-0001 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИКОНОМИКА „АТАНАС БУРОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон в ПГЛПИ „Атанас Буров“ – гр. Горна Оряховица
Прогнозна стойност: BGN 165 677,28 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2021-0022 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Кърджали“ по обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 176 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01842-2021-0006 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ЗЛАТИЦА Предмет на ОП: Довършителни СМР за покриване на тераса и текущ ремонт на класни стаи в STEM център в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ – гр.Златица
Прогнозна стойност: BGN 87 570,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 05846-2021-0001 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л.ЧАКАЛОВ“ Предмет на ОП: „Извършване на цялостен ремонт на съществуващ физкултурен салон в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, в изпълнение на годишна програма за „Поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища“
Прогнозна стойност: BGN 161 982,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2021-0026 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: РЕМОНТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Прогнозна стойност: BGN 589 847,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05714-2021-0001 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на физкултурен салон и на сградата и вътрешен ремонт на ПГ „П.Р.Славейков
Прогнозна стойност: BGN 197 599,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04849-2021-0002 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И СТРОИТЕЛСТВО „МИХАИЛ В. ЛОМОНОСОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на физкултурен салон, подмяна на дограма, врати и осветителни тела на Професионална гимназия по техника и строителство „М. В. Ломоносов“ гр. Добрич
Прогнозна стойност: BGN 244 263,08 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00976-2021-0001 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА „ИГОР В.КУРЧАТОВ“ Предмет на ОП: Ремонт на покриви на общежитие и физкултурен салон, и вътрешен ремонт на Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов“град Козлодуй
Прогнозна стойност: BGN 262 893,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2021-0033 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „РЕМОНТ НА ФАСАДА И ПОМЕЩЕНИЯ НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 73496.500.10.1 И 73496.500.10.2 В ПТ ТУТРАКАН – ИЗВЪН РАЙОНА“
Прогнозна стойност: BGN 180 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03480-2021-0003 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – гр. ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР по реализиране на строеж: Многофункционална зала към СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай“
Прогнозна стойност: BGN 187 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2021-0022 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: „„Инженеринг – изработване на инвестиционен проект, последващо осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Строително-Монтажни Работи (СМР) на обект: „Възстановяване на подпорна стена под улица Снежанка между О. Т. 85 и О. Т. 86 в кв. 15 с. Змейца, община Доспат””
Прогнозна стойност: BGN 46 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00063-2021-0015 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София Предмет на ОП: „Доставка, строително-монтажни и ремонтни работи за подмяна на 1 (един) брой абонатна станция в Спортната зала на Военна академия ,,Г. С. Раковски“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2021-0053 Дата на публикуване: 03.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг за обект „Ремонт на стадион Луи Айер“
Прогнозна стойност: BGN 1 333 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00740-2021-0027 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА Предмет на ОП: „Текущи ремонти на сгради по две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 188 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00277-2021-0067 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Неотложно възстановяване на пътното покритие (асфалтовата настилка) от КЛ 41 до КЛ 43-5“
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0029 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект за преработка по чл. 154 от ЗУТ на одобрен инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Реконструкция и ремонт на аварирала пристройка и основна сграда на Съдебна палата гр. Карлово, ул. „Димитър Събев“ № 4“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2021-0094 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев” за осигуряване на едносменен режим на обучение, УПИ I „за училище”, кв. 29, гр. Велико Търново
Прогнозна стойност: BGN 1 053 507,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00126-2021-0039 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НЕСЕБЪР Предмет на ОП: СМР НА ОСТАВАЩА ЧАСТ ОТ ОБЕКТ: “ СПОРТНА ЗАЛА В УПИ VI-ОБЩ. КВ. 403 ПО ПЛАНА НА КК НЕСЕБЪР, СЛ. БРЯГ-ЗАПАД С КАДАСТРАЛЕН №51500.508.89 „
Прогнозна стойност: BGN 2 672 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03580-2021-0006 Дата на публикуване: 02.12.2021
Наименование на възложителя: 134 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на фасадата на сградата на 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 170 151,03 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0096 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изграждане на Нов корпус към VII СУ „Найден Геров“, находящ се в УПИ III-100 -„за училище“, с идентификатор 10135.2558.100, кв. 656, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, ул.Царевец №1
Прогнозна стойност: BGN 3 304 216,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0095 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: „Изграждане на нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство – в УПИ IV 131 за детска градина (ПИ: 10135.71.131), кв.189, по пл. на 12мр. общ. Варна, ул. „Хъшове” №2, гр. Варна “
Прогнозна стойност: BGN 3 313 066,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00081-2021-0094 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на СМР на обект:“Реконструкция и модернизация на Зоопарк-Варна, етап втори, подобект „Местообитания вълци и средноголеми котки
Прогнозна стойност: BGN 570 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2021-0188 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на противофилтрационния елемент на язовирна стена „Скалица“, язовирен район „Овчарица“
Прогнозна стойност: BGN 800 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00770-2021-0007 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОПОТ Предмет на ОП: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В КВ. „САРАЯ“, ГР. СОПОТ, подобект „Паркинг пред блок 17“ “
Прогнозна стойност: BGN 75 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2021-0033 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт фасади Ректорат на НСА „Васил Левски”
Прогнозна стойност: BGN 780 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01259-2021-0002 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: РАЙОН „КРАСНА ПОЛЯНА“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на изграждане (вкл. оборудване и обзавеждане) на нова сградa за детска градина с шест градински и две яслени групи и прилежащата й инфраструктура в УПИ IV – за детска градина, кв.54, м. „Разсадника – Бежанци”, Район „Красна поляна”, гр. София“.
Прогнозна стойност: BGN 4 829 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02878-2021-0005 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ Предмет на ОП: “Строително-ремонтни работи в Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“ – фоайе вх. А, първи етаж , между корпус А и корпус Б и покривни работи, гр. Силистра, община Силистра“
Прогнозна стойност: BGN 19 285,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2021-0078 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Реконструкция на сградата на ЗРУ (закрита разпределителна уредба) 20 kV на ПС „Александър Наумов“, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, реф. № PPC 21-117
Прогнозна стойност: BGN 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2021-0028 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се в град София, бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура“
Прогнозна стойност: BGN 16 459 375,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2022, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03871-2021-0004 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ЧАЙКА“ ЕООД Предмет на ОП: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на „Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на основна сграда и сектор по рентгенова диагностика при ДКЦ Чайка“
Прогнозна стойност: BGN 1 445 452,16 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00267-2021-0128 Дата на публикуване: 01.12.2021
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица – юг“ – инженеринг”
Прогнозна стойност: BGN 7 733 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 31.12.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура