Уникален номер на поръчката: 00874-2020-0018 Дата на публикуване: 31.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: „Основен ремонт на спортна площадка“ в УПИ І, кв.7, с.Белоградец, община Ветрино, област Варна
Прогнозна стойност: BGN 68 808,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2020-0009 Дата на публикуване: 31.12.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН, ТЕКУЩ И АВАРИЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДЕН ФОНД И СЪОРЪЖЕНИЯ НА СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.02.2021, 16:00 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2020-0015 Дата на публикуване: 31.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор на основната и довеждащи инфраструктури, строително монтажни работи (на основната и довеждащи инфраструктури), изграждане на инсталация за предварително третиране и на инсталация за компостиране и въвеждането им в експлоатация
Прогнозна стойност: BGN 6 317 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00935-2020-0013 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТРЕЛЧА Предмет на ОП: „Ремонт на Градска минерална баня във връзка с изграждане на многофункционален балнеоложки комплекс – І ЕТАП , Ремонт на покрив (средно от кота + 3.67 до кота било, в УПИ ІІІ – за градска баня, кв.63, гр. Стрелча)
Прогнозна стойност: BGN 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2020-0013 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, общ. Горна Малина – Етап 2, с. Горна Малина“
Прогнозна стойност: BGN 1 724 187,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0036 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на отводнителен канал на уличното платно до Нов гробищен парк гр.Разград”
Прогнозна стойност: BGN 85 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0072 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Изграждане паркинг в кв. 303 (зад АИР)
Прогнозна стойност: BGN 179 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00584-2020-0007 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЙНАРДЖА Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕНРИНГ /ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР/ НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА В С. ГОЛЕШ, ОБЩ. КАЙНАРДЖА“
Прогнозна стойност: BGN 1 441 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00038-2020-0052 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГАБРОВО Предмет на ОП: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГАБРОВО, В КАЧЕСТВОТО МУ НА ОБЕКТ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ“ ПРОЕКТ „РИМ-ГАБРОВО – ПОЗНАНИЕ, УЧАСТИЕ, ПРЕЖИВЯВАНЕ“ ДОГОВОР № 378-ФС-20/29.04.2020 Г., ФГР СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ И ДОГОВОР № BG16RFOP001-6.002-0009-С01/18.06.2020 Г., ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 937 654,81 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0339 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на оградни съоръжения на защитената зона на КТВ – североизток
Прогнозна стойност: BGN 42 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00874-2020-0017 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТРИНО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за обект „Подмяна дограма пенсионерски клуб „Нягуша“, с.Невша“, община Ветрино
Прогнозна стойност: BGN 5 388,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01431-2020-0008 Дата на публикуване: 30.12.2020
Наименование на възложителя: РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА Предмет на ОП: Изпълнение на хидротехнически и хидромелиоративни мерки за подобряване на отводнителната и овлажнителна мрежа в ПР „Балтата”
Прогнозна стойност: BGN 157 977,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00589-2020-0055 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРНИК Предмет на ОП: „Изграждане на спортни площадки на територията на Община Перник“, по две обособени позиции: За обособена позиция №1: „Изграждане на спортна площадка в с. Драгичево“, Община Перник. За обособена позиция №2: „Изграждане на спортна площадка в с. Ярджиловци“, Община Перник.
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0024 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: Извършване СМР за подобряване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради находящи се в ЖК „Спартак“ на град Сандански с две обособени позиции: ОП1: Извършване на СМР за подобряване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: град Сандански, ЖК „Спартак“ Бл.6А, Бл.6Б, Бл.7А, Бл.7Б ОП2: Извършване на СМР за подобряване енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: гр. Сандански, ЖК „Спартак“ Бл.17, Бл.18А, Бл.18Б
Прогнозна стойност: BGN 1 091 601,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00045-2020-0020 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ ЕООД Предмет на ОП: „Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД”
Прогнозна стойност: BGN 269 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00566-2020-0015 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Вътрешен ремонт на студентско общежитие – блок 61, вх.В, вх.Г, вх.Д
Прогнозна стойност: BGN 3 620 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03222-2020-0002 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: НЕМСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ГЬОТЕ“ Предмет на ОП: „Създаване на безопасни и здравословния условия на труд чрез ремонт и обновяване на класни стаи в сградата на НЕГ „Гьоте“-Бургас
Прогнозна стойност: BGN 120 752,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2020-0020 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „ПЕЙО ЯВОРОВ“ ОТ О.Т.105 ДО О.Т.214 ГР. ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 512 580,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00647-2020-0006 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Предмет на ОП: Извършване на текущ ремонт на сгради с предоставени права за управление на Министреството на културата по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 35 782,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0014 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за благоустрояване на площадно пространство в с. Тича, общ. Котел, ситуирано в УПИ I – за площад, кв. 16 по плана на с. Тича
Прогнозна стойност: BGN 217 159,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2020-0014 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКА ГРАДИНА В УПИ I-ЗА ПАРК КВ. 63, ПО ПЛАНА НА ГР. АЙТОС
Прогнозна стойност: BGN 1 091 934,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01387-2020-0010 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО Предмет на ОП: „Строително – монтажни работи по договор за финансиране с ДФЗ № BG06RDNP001-7.004-0002-C01 от 31.08.2020, Обект: „Ремонт на ДГ „Зорница“, с. Никола Козлево“
Прогнозна стойност: BGN 390 227,84 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 22:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0019 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 114 по неодобрения КП на с. Припек, общ. Руен, обл. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0018 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Изграждане на мини футболно игрище в п.и. с № 47 по неодобрения КП на с. Мрежичко, общ. Руен, обл. Бургас
Прогнозна стойност: BGN 83 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2020-0008 Дата на публикуване: 29.12.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: СМР ПО ПРОЕКТ „ОПТИМИЗИРАНЕ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА, ВЛИЯЕЩИ НЕБЛАГОПРИЯТНО ВЪРХУ ТРУДА И РАБОТНИЯ ПРОЦЕС В СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 175 576,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 16:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01274-2020-0004 Дата на публикуване: 28.12.2020
Наименование на възложителя: РАЙОН „ТРИАДИЦА“ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на Обединено детско заведение за осем групи в УПИ IІ, кв.76, м. „ж.к.Красно село – Стрелбище , УРБ. бл.32“, Район „Триадица“ “
Прогнозна стойност: BGN 5 790 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 02.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2020-0012 Дата на публикуване: 28.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект: „Ремонт и модернизация на ДГ „Евлампия Векилова“, гр. Копривщица“
Прогнозна стойност: BGN 812 705,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2020-0042 Дата на публикуване: 24.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Ремонтно-възстановителни работи за покрив на болнична сграда на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1“Ремонтно възстановителни работи на покрив на централно крило от болнична сграда на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ Обособена позиция № 2 “Ремонтно възстановителни работи на покрив на северно крило от болнична сграда на МБАЛ „Свети Иван Рилски“
Прогнозна стойност: BGN 1 199 519,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00301-2020-0016 Дата на публикуване: 24.12.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС АД Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за въвеждане на енергоспестяващи мерки по инсталации в сградния фонд на „УМБАЛ – БУРГАС“ АД“ (отоплителна/ вентилационна система, фотоволтаична инсталация и др.) – II-ри етап“
Прогнозна стойност: BGN 4 756 085,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00417-2020-0021 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ Предмет на ОП: «Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: Благоустрояване на част от УПИ VI, кв. 25, по ПУП на гр. Джебел»
Прогнозна стойност: BGN 139 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02594-2020-0002 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА – ГР. СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Основен ремонт на сграда за образование с идентификатор 68850.514.330.13 и обособяване на Кабинет „Пoдготвителна група“ и Кабинет „Професионална подготовка“ за нуждите на ЦСОП – гр. Стара Загора“
Прогнозна стойност: BGN 110 165,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00833-2020-0016 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма, вътрешни интериорни врати и ел. инсталация в сграда на ул. „Г.С. Раковски“ № 185, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00831-2020-0004 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране и изпълнение на строеж на сграда, находяща се в ПИ с ИД 56784.532.112
Прогнозна стойност: BGN 990 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2020-0028 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в община Минерални бани“ в четири обособени позиции: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Снежанка“ – с. Минерални бани“; „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Снежанка“ – с. Боян Ботево“; „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Снежанка“ – с. Сърница“; „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ДГ „Снежанка“ – с. Караманци“
Прогнозна стойност: BGN 801 809,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2020-0019 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „КРАЧОЛОВИ“ ОТ О.Т.154 ДО О.Т.163, ГР.ЧИРПАН“
Прогнозна стойност: BGN 154 078,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2020-0018 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦА „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ОТ О.Т.136 ДО О.Т.677 И УЛИЦА „ЕДЕЛВАЙС“ ОТ О.Т.283 ДО О.Т. 285“
Прогнозна стойност: BGN 749 673,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00068-2020-0020 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД Предмет на ОП: „Ремонтни дейности на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Димитровград”
Прогнозна стойност: BGN 2 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0042 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Спешен и неотложен ремонт на компрометирна дограма в сграда на ОДК – гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 3 126,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00017-2020-0046 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за реализация на проекти за повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради, финансирани по ОПРР 2014-2020 г. по 9 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 529 059,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00672-2020-0011 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КНЕЖА Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Подобряване на енергийната ефективност на територията на община Кнежа чрез обновяване на системата за улично осветление в град Кнежа““
Прогнозна стойност: BGN 499 245,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00494-2020-0030 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“ ЕАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД“
Прогнозна стойност: BGN 507 380,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0056 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на единна централизирана система за сигурност (сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъп и системи за видеонаблюдение) за учебен блок № 1 на Технически университет – София
Прогнозна стойност: BGN 269 990,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00797-2020-0096 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БУРГАС Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на Младежки международен център Бургас“, в поземлен имот с идентификатор 07079.651.54 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Бургас, УПИ IV54, кв.14, по плана на ж.к. „Меден рудник“, зона „A“.
Прогнозна стойност: BGN 2 115 269,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0071 Дата на публикуване: 23.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: „Основен ремонт на улични настилки и съоръжения и подмяна на съществуваща ВиК инфраструктура по етапи, по обособени позиции“.
Прогнозна стойност: BGN 1 553 035,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00564-2020-0025 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ Предмет на ОП: Ремонт на Народно читалище „Св.св. Кирил и Методий -1912“ село Оборище
Прогнозна стойност: BGN 319 723,15 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00535-2020-0010 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДОМИР Предмет на ОП: „Инженеринг – изготвяне на техническа документация и строителство на обект „Аварийно почистване на отливно дере от язовир в регулационните граници на с. Стефаново, община Радомир“
Прогнозна стойност: BGN 488 258,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00593-2020-0003 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧАВДАР Предмет на ОП: Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в с. Чавдар, общ. Чавдар
Прогнозна стойност: BGN 499 514,54 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00514-2020-0027 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ Предмет на ОП: Аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжения за предпазване от наводнения, с трасе от о.т. 40, до о.т. 13, възстановяване на водостоци в близост до о.т. 40, между о.т. 14 и о.т. 23 и между о.т. 21 и о.т. 20, в близост до о.т. 11, до устие на язовир, и отводняване на улици в участъци между о.т. 38, 32, 29, 28, по плана на с. Брястово, общ. Минерални бани, обл. Хасково – I етап
Прогнозна стойност: BGN 626 542,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 23.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2020-0010 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Битова канализация в квартали 7,10,11,16, 17, 18, 30, 35, 36 и 45 по ул. „Хаджи Димитър“, гр. Суворово“
Прогнозна стойност: BGN 397 737,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00069-2020-0012 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Нова Загора“
Прогнозна стойност: BGN 1 062 041,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0068 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Преустройство, реконструкция на сграда и смяна на предназначението ѝ за Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства и реконструкция на Център за временно настаняване в с. Дълбок дол, община Троян“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян Обособена позиция 2: Реконструкция център за временно настаняване в с. Дълбок дол, община Троян
Прогнозна стойност: BGN 525 235,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00373-2020-0043 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи на обект „УЧЕБНА БАЗА НА „ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ” В СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, УПИ VIII, кв.20, (ДОВЪРШВАНЕ НА ОБЕКТ С ИЗГРАДЕНА КОНСТРУКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ No.248/1987г.)“
Прогнозна стойност: BGN 2 621 306,22 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2020-0020 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: “Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за ремонт и реконструкция на ул. „Н. Й. Вапцаров“, ул. „Вит“ и ул. „Иван Вазов“ в гр. Две Могили”
Прогнозна стойност: BGN 331 739,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06001-2020-0002 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: АСОЦИАЦИЯ ЗА КУЛТУРА, ТЕХНОЛИГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ – ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СТРАНДЖА Сдружение Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКА БАЗА, НАХОДЯЩА СЕ В ЦЕНТЪРА НА ГР. АХТОПОЛ, В УПИ-III, КВ. 43, ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „Трансграничен център за съвместен мониторинг на околната среда в Черноморския басейн“
Прогнозна стойност: BGN 456 922,90 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00274-2020-0017 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РУЕН Предмет на ОП: Текущ ремонт на сгради собственост на Община Руен по обособени позиции: Обособена позиция 1: Текущ ремонт на кметство с. Средна махала; Обособена позиция 2: Текущ ремонт на кметство с. Дропла; Обособена позиция 3: Текущ ремонт на здравна служба с. Трънак; Обособена позиция 4: Текущ ремонт на сграда читалище с. Подгорец; Обособена позиция 5: Текущ ремонт на читалище с. Припек; Обособена позиция 6: Текущ ремонт на зала в сграда училище с. Добромир
Прогнозна стойност: BGN 48 106,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00040-2020-0063 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД Предмет на ОП: „Основен ремонт на бул.България, в участъка от площад 14-ти март до ул.Симеон Велики и изграждане на прилежащи съоръжения, площадки и паркоустройство, гр.Свиленград”
Прогнозна стойност: BGN 3 855 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01031-2020-0007 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ Предмет на ОП: „Доизграждане и модернизиране на водопреносната и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ в гр. Чипровци – Подобект: Външен водопровод
Прогнозна стойност: BGN 1 980 053,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0013 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност по три обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 471 713,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00307-2020-0033 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ Предмет на ОП: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.003-0052 „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В АДМИНИСТРАТИВНА И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ”, РАЗДЕЛЕНА НА ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”
Прогнозна стойност: BGN 1 146 822,38 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00166-2020-0022 Дата на публикуване: 22.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОСПАТ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за изпълнението на строително – монтажни работи по проект с работно заглавие: „Изграждане на спортна инфраструктура в община Доспат: „Изграждане на многофункционална площадка за игра в УПИ IV, кв. 41, с. Бръщен, община Доспат“;
Прогнозна стойност: BGN 132 986,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0095 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над машинна зала (МЗ) (430 м2) и командна зала (КЗ) (380 м2), нови обшивки и отводнителни системи – ВЕЦ „Въча 1“
Прогнозна стойност: BGN 115 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00118-2020-0030 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обекти: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални услуги за хора с увреждания в община Сливен “ по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0015-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 994 495,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00383-2020-0035 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ Предмет на ОП: „Изграждане на площадка за игра на открито“ в УПИ VI за ЖС, кв. 11 по ПУП-ПРЗ на „Балик-Йовково“ – север, гр. Добрич“.
Прогнозна стойност: BGN 46 975,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0034 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на канализация за повърхностни води в с.Дянково“
Прогнозна стойност: BGN 45 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0033 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация по ул.“Бенковски“ гр.Разград“
Прогнозна стойност: BGN 41 666,66 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0037 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Извършване на текущо поддържане и неотложни ремонти на сгради и съоръжения собственост на Община Плевен, разделена на 2 обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 880 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02813-2020-0002 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: Авариен ремонт на сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Прогнозна стойност: BGN 109 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2020, 7:00 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00334-2020-0050 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на пътно платно и паркинг като част от инфраструктурата на зона „Запад“ на ГКПП „Дунав мост““
Прогнозна стойност: BGN 2 450 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0031 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление на територията на община Севлиево”
Прогнозна стойност: BGN 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0036 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Ремонт на открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена, община Тервел
Прогнозна стойност: BGN 164 731,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00646-2020-0016 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на Обединено детско заведение „Осми март” и филиал в кв. Любеново, гр. Първомай, област Пловдив.
Прогнозна стойност: BGN 535 655,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0016 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: Превенция от наводнения – изграждане на защитни стени и почистване на дере на територията на с. Крупник, община Симитли
Прогнозна стойност: BGN 920 194,49 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00895-2020-0015 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМИТЛИ Предмет на ОП: АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО ГРАДСКО ДЕРЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕСНИЯ МУ БРЯГ, ПО УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГР. СИМИТЛИ, ОБЩИНА СИМИТЛИ – ЕТАП II
Прогнозна стойност: BGN 1 047 727,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0067 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Извършване на строителни и монтажни ремонтни работи по сграден фонд и прилежащите му инсталации, наети или собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД”, реф. № РРC 20-103
Прогнозна стойност: BGN 3 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00138-2020-0040 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ШУМЕН Предмет на ОП: „Рехабилитация и реконструкция по одобрени проекти на улична мрежа в град Шумен, ул. „Иван Кръстев Ивански“, квартал Дивдядово“
Прогнозна стойност: BGN 422 160,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0066 Дата на публикуване: 21.12.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за реконструкция и новo изграждане на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) и други съоръжения 20 kV и 0,4 kV на територията на области Благоевград, Перник, Кюстендил, Враца, Ловеч, Монтана, Видин и Плевен, територия обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, реф. № РРС 20-106
Прогнозна стойност: BGN 12 151 661,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 25.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00532-2020-0039 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АРДИНО Предмет на ОП: Реконструкция на улица в град Ардино, община Ардино
Прогнозна стойност: BGN 10 007,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00108-2020-0009 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СУВОРОВО Предмет на ОП: „Извършване на СМР на строеж: „Основен ремонт, обзавеждане и оборудване на детска градина „Буратино“, гр. Суворово“, включително и вертикална планировка“
Прогнозна стойност: BGN 889 129,88 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0067 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: Реконструкция на съществуваща постройка в постройка в НУ „Христо Ботев“ – гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 140 416,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00197-2020-0033 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Предмет на ОП: Строително – ремонтни работи по възстановяване експлоатационната годност на водоеми за питейно-битови нужди, стопанисвани от „ВиК” ЕООД – Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 3 900 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00621-2020-0018 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ Предмет на ОП: Инженеринг (Проектиране, авторски надзор и строителство) по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев“ – гр. Две могили
Прогнозна стойност: BGN 973 231,39 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2020-0009 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В СЕЛО ГОРНИ ДЪБНИК – ПЪРВИ ЕТАП“
Прогнозна стойност: BGN 3 405 611,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01157-2020-0010 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЗЕМЕН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителство на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа на гр. Земен – кв. „Бакалска махала“ и кв. „под Ж.П. линии“, гр. Земен, общ. Земен““
Прогнозна стойност: BGN 1 915 310,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00275-2020-0009 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОДЕЧ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч – част II, Етап 5“
Прогнозна стойност: BGN 424 961,85 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00196-2020-0021 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЕЛИЦА Предмет на ОП: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект „Пристройка, отредена за детска градина към обществена сграда с идентификатор №77596.1.30.1 по К.К. и К.Р. на с. Горно Краище, община Белица“
Прогнозна стойност: BGN 468 234,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 06010-2020-0001 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: 121 СУ „ГЕОРГИ ИЗМИРЛИЕВ“ Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за обособяване на „Център за технологии в креативната индустрия“ по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в 121 СУ „Георги Измирлиев“, гр. София
Прогнозна стойност: BGN 106 041,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00413-2020-0041 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА Предмет на ОП: „Изграждане на канализация по улици в гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица“
Прогнозна стойност: BGN 2 222 554,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01139-2020-0014 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0044 „Благоустройство на улична мрежа на с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Говежда, и с. Копиловци, община Георги Дамяново“
Прогнозна стойност: BGN 1 077 351,75 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0060 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг /проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор/ на пристройка към съществуващата сграда на VII СУ „Кузман Шапкарев“ – Благоевград по ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“ (2020-2022 г.) по МОДУЛ 2 „Държавни и общински училища – изграждане на нови сгради, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“
Прогнозна стойност: BGN 1 323 292,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0041 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Възстановяване на настилка и подземна инфраструктура в база СНО”
Прогнозна стойност: BGN 1 000 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 26.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0059 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изграждане на физкултурен салон към НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и подпорна стена към него във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”, административен договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020”, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.”
Прогнозна стойност: BGN 434 240,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00701-2020-0014 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ Предмет на ОП: „Реконструкция на водопровод Ф80мм етернит с ПЕВП Ф160/10 с L=1 823 м. и ПЕВП Ф110/10 с L= 582 м. в с. Борисово до ДЗС- Борисово, общ. Сливо поле“
Прогнозна стойност: BGN 166 661,82 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:03.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00309-2020-0014 Дата на публикуване: 18.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ Предмет на ОП: Реконструкция на открит отводнителен канал ІV-ти етап в с.Брест, община Гулянци, област Плевен.
Прогнозна стойност: BGN 574 472,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0058 Дата на публикуване:17.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Извършване на авариен ремонт по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Авариен ремонт на отоплителната инсталация в ЦНСТ „Свети Йоан Рилски“, на ул. „Трудолюбие“ №7“, Обособена позиция № 2: „Авариен ремонт на отоплителната инсталация в ЦНСТ „Надежда“, на ул. „Борис Ангелушев“ № 4“
Прогнозна стойност: BGN 8 757,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00803-2020-0023 Дата на публикуване: 17.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КУБРАТ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Ремонт и обзавеждане на приют за безстопанствени кучета и котки в гр. Кубрат“
Прогнозна стойност: BGN 76 118,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0036 Дата на публикуване: 17.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА „ПОДХОД КЪМ СКОБЕЛЕВ ПАРК-МУЗЕЙ“ И ПЕШЕХОДНА УЛ. „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“ ОТ ПЕШЕХОДНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД УЛ. ГЕНЕРАЛ АТАНАС СТЕФАНОВ“ ДО ВХОДА НА СКОБЕЛЕВИЯ ПАРК-МУЗЕЙ – ГРАД ПЛЕВЕН”
Прогнозна стойност: BGN 3 448 057,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0158 Дата на публикуване: 17.12.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Изработване на скулптурна композиция „Водна паша“ с автор Павел Койчев в материал месинг и мащаб 1:1 по модел и спецификация
Прогнозна стойност: BGN 327 900,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01304-2020-0006 Дата на публикуване: 17.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЦЕНТРАЛЕН“ Предмет на ОП: „Реконструкция на групов паметник на градинското и парково изкуство и прилежаща контактна територия и контактна зона в уличната мрежа в две обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 685 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00496-2020-0144 Дата на публикуване: 17.12.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи в административна сграда, предоставена за ползване на ДСП-Младост – основен ремонт и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания“
Прогнозна стойност: BGN 93 876,87 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00334-2020-0045 Дата на публикуване: 17.12.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект: „Изграждане на обособено входящо трасе за преминаване на хладилни камиони на ГКПП „Капитан Андреево“
Прогнозна стойност: BGN 3 500 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0040 Дата на публикуване: 17.12.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Проектиране и изграждане на паркинг и сграда с офис помещения в Обособена зона Русе-изток“
Прогнозна стойност: BGN 870 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00276-2020-0024 Дата на публикуване: 16.12.2020
Наименование на възложителя: БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Предмет на ОП: „Ежедневни, текущи и аварийни строително – ремонтни работи в сгради собственост на „Български пощи” ЕАД с шест обособени позиции”
Прогнозна стойност: BGN 1 200 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00891-2020-0006 Дата на публикуване:16.12.2020
Наименование на възложителя: ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на текущ ремонт в учебни лаборатории, находящи се в Сграда „А“ на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София, бул. Климент Охридски № 8 “
Прогнозна стойност: BGN 720 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0031 Дата на публикуване: 16.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Избор на изпълнител за извършване на СМР за „Реконструкция на съществуващо съоръжение „Водна кула”, в УПИ XI, кв. 46, гр. Поморие, Община Поморие“ по проект: „АРТ Комплекс – Водна кула – музей на рибарството, гр. Поморие“, финансиран по процедура BG14MFOP001-4.039 – МИРГ Поморие Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
Прогнозна стойност: BGN 303 989,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00448-2020-0005 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Предмет на ОП: „Строителство и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Перущица“
Прогнозна стойност: BGN 1 830 445,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0035 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: „Проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи за Основен ремонт на пожарогасителна система /ПГС/ в Панорама „Плевенска епопея 1877”
Прогнозна стойност: BGN 201 700,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2020-0012 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: Текущ ремонт и поддържане на елементите на техническата инфраструктура по уличната мрежа и общинските пътища на община Айтос за периода 2021 – 2023 година
Прогнозна стойност: BGN 4 125 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00111-2020-0011 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОТЕЛ Предмет на ОП: Изпълнение на СМР за реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на средно училище „Г.С. Раковски“, гр. Котел
Прогнозна стойност: BGN 850 351,31 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0106 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на аспирационна система и нова ВиК инсталация в баня, тоалетна и помпено помещение в у-к „Добив“ в рудник „Трояново-3“
Прогнозна стойност: BGN 79 172,64 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0031 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация по ул.“Бабуна“ гр.Разград““
Прогнозна стойност: BGN 92 193,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00031-2020-0005 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ, НА ПРИСТРОЙКА НА ДЕТСКА ГРАДИНА АЛЕН МАК – С. ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩ. МАЛКО ТЪРНОВО
Прогнозна стойност: BGN 445 833,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01942-2020-0013 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА Предмет на ОП: Модернизация (подготовка) на помещения за изграждане на Център по компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE– Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologiesв блок 4 на Институт по механика-БАН на ул. „Акад. Г. Бончев“, гр. София по проект BG05M2OP001-1.002-00011 „Изграждане и развитие на Център за компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACLE– Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean Technologies
Прогнозна стойност: BGN 334 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00338-2020-0030 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАЗГРАД Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация по ул.“Кресна“ гр.Разград“
Прогнозна стойност: BGN 147 525,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката:  Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00794-2020-0009 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛЕВСКИ Предмет на ОП: „Възстановяване на сградата на детска градина „Теменуга” с.Обнова, община Левски”
Прогнозна стойност: BGN 64 756,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00079-2020-0008 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЦАРЕВО Предмет на ОП: Реконструкция водопроводна мрежа с. Велика, Община Царево
Прогнозна стойност: BGN 1 197 882,04 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00456-2020-0010 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: Национален военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Предмет на ОП: „Подмяна на дограма в сгради на НВУ „Васил Левски“
Прогнозна стойност: BGN 1 814 095,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2020-0065 Дата на публикуване:15.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: МЕХАНИЗИРАНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ В МЕЖДУГАРИЕТО ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК – ЯСТРЕБОВО ОТ КМ. 11+064 ДО КМ. 21+550 С ДЪЛЖИНА 10 486 МЕТРА
Прогнозна стойност: BGN 13 850 922,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 05401-2020-0024 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Комуникационни и Информационни системи Предмет на ОП: „Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на обект : „Изграждане на оптична кабелна линия между центрове на МВнР и МВР“
Прогнозна стойност: BGN 416 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00744-2020-0008 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН“ – ЯМБОЛ АД Предмет на ОП: „ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ МБАЛ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН-ЯМБОЛ“ АД, гр. Ямбол“
Прогнозна стойност: BGN 21 999 960,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0057 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя:ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и авторски надзор) на 3 (три) броя Детски градини на територията на Община Благоевград по ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА“ (2020-2022 г.) по МОДУЛ 1
Прогнозна стойност: BGN 4 715 809,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0033 Дата на публикуване: 15.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: „Рехабилитация на улици в гр.Тервел“ – Улица „Дунав“– участък от ул.“Черни връх“ до ул.“Черно море“;Улица „Пирин“ от О.К.13 до О.К.56 и улица „Тимок“ от О.К.56 до ОК 63“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 272 845,27 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0043 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: “Реконструкция на междублоково пространство в ж.к. „Зорница”, гр. Лом”.
Прогнозна стойност:BGN 226 505,79 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2020-0015 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: „Пристрояване и реконструкция на детска градина „Виолона“ в Упи I „За детски дом“, кв. 42 А, с. Петърч
Прогнозна стойност:BGN 459 966,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00240-2020-0017 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЧИРПАН Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Спортна площадка за превантивна дейност към МКБППМН – ремонт и преустройство на съществуващо игрище с проектна ограда в УПИ I – спортен комплекс, кв. 169 по плана на гр. Чирпан
Прогнозна стойност:BGN 54 166,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0056 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: „Ремонт на общински имот по две обособени позициии: Обособена позиция №1: „Ремонт на общински апартамент, находящ се в жк. „Еленово“, бл. 202, вх. В, ет.2 /едностаен апартамент/“; Обособена позиция № 2: „Ремонт на общински апартамент, находящ се в жк. „Еленово“, бл. 202, вх. В, ет.2 /двустаен апартамент/“
Прогнозна стойност:BGN 33 927,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 05549-2020-0006 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ ЕАД Предмет на ОП: Проектиране, изграждане и авторски надзор (Инженеринг) на транспортна инфраструктура по 2 Обособени позиции
Прогнозна стойност:BGN 534 420,25 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00603-2020-0009 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БАНИТЕ Предмет на ОП: „Възстановяване на паднала подпорна стена на улица между о.т. 134, о.т. 135 и о.т. 697, кв. 21 в с. Оряховец под жилищна сграда, община Баните, област Смолян“
Прогнозна стойност:BGN 102 817,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2020-0064 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир: жп участък Перник – Радомир“, по обособени позиции
Прогнозна стойност:BGN 267 506 639,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.03.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00233-2020-0063 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ДП Предмет на ОП: „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9349 м“
Прогнозна стойност:BGN 11 936 512,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.02.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00125-2020-0007 Дата на публикуване: 14.12.2020
Наименование на възложителя: МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ Предмет на ОП: „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛ.60 ВХ „А“ ВХ. „Б“ ВХ. „В“ ВХ. „Г“ ГР. СОФИЯ
Прогнозна стойност:BGN 8 959 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00023-2020-0025 Дата на публикуване:11.12.2020
Наименование на възложителя: Медицински институт на МВР Предмет на ОП: „Неотложен текущ ремонт на отделения и клиники за пациенти с COVID-19 в МИ-МВР и неотложен текущ ремонт на Топла връзка в МИ-МВР по три обособени позиции“
Прогнозна стойност:BGN 3 885 621,63 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00662-2020-0027 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАДНЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за обект „Северозападен отводнителен канал“, през ПИ с идентификатор 70586.42.149, 70586.43.152, 70586.43.154 и 70586.43.279 по плана на с. Сърнево, oбщина Раднево“
Прогнозна стойност: BGN 396 276,93 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00426-2020-0052 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ Предмет на ОП: „Инженеринг на обект: „Център за грижа за лица с психични разстройства“с. Копиловци, общ. Кюстендил“
Прогнозна стойност: BGN 433 326,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00550-2020-0022 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Предмет на ОП: Възстановяване на прокопани улични и тротоарни настилки, след отстранени В и К – аварии” в десет обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 195 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0039 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: Изграждане на подземно ел. трасе, кабел НН” – ПИ № 257018, с.Въбел, община Никопол, област Плевен; ЕКАТТЕ 12365 – инженеринг
Прогнозна стойност: BGN 30 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00143-2020-0098 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: Електроразпределение Юг ЕАД Предмет на ОП: Извършване на дейности за ремонт, саниране и преустройство на архитектурно-строителна част на трафопостове и възлови станции в Клиентските Енергоцентрове на „Електроразпределение Юг“ ЕАД (старо наименование „ЕВН България Електроразпределение“ЕАД) за Обособена позиция № 1 – Територията на КЕЦ Пазарджик, КЕЦ Белово, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Карлово, КЕЦ Калояново
Прогнозна стойност: BGN 723 766,59 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие по КС

 

Уникален номер на поръчката: 00165-2020-0019 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Предмет на ОП: ,,ПРЕУСТРОЙСТВО НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ В БСУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“
Прогнозна стойност: BGN 130 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00747-2020-0012 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Предмет на ОП: Реконструкция и ремонт на улици и прилежаща инфраструктура в с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осойца и с. Долно Камарци, община Горна Малина
Прогнозна стойност: BGN 1 028 591,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0028 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Основен ремонт на покрив – кметство с. Сенник.
Прогнозна стойност: BGN 33 333,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0326 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Изграждане на нови кабелни линии до обектите от Автоматизирана информационна система за външен радиационен контрол на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 3 666 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 19.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне с предварителна покана за участие

 

Уникален номер на поръчката: 00859-2020-0008 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обзавеждане на сградата на студентско общежитие блок 35 на УАСГ в Студентски град, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 5 197 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00859-2020-0007 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт и обзавеждане на сградата на студентско общежитие блок 61Б на УАСГ в Студентски град, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 4 193 750,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0038 Дата на публикуване: 11.12.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКИ НА 3 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ИЗТОК”
Прогнозна стойност: BGN 1 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0027 Дата на публикуване: 10.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: Избор на изпълнител за осъществяване на СМР и въвеждане на обектите в експлоатация по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул. „Стара планина“№129, ул. „Хаджи Димитър“ №2 и ул.“Раковска“ №3“
Прогнозна стойност: BGN 1 193 070,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00151-2020-0062 Дата на публикуване: 10.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТРОЯН Предмет на ОП: „Основен ремонт с преустройство на блок Г на Поликлиника в гр. Троян в Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания и Център за грижа за лица с умствена изостаналост“, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания в община Троян; Обособена позиция 2: Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за изграждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян
Прогнозна стойност: BGN 824 969,29 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката:  00572-2020-0022 Дата на публикуване: 10.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ МРЕЖИ В СЕЛАТА ЛЕБНИЦА, СТРУМА И ВЪЛКОВО ОБЩИНА САНДАНСКИ”
Прогнозна стойност: BGN 129 954,58 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00299-2020-0016 Дата на публикуване: 10.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ Предмет на ОП: Изпълнение на строително – монтажни работи за “Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в община Търговище“, по ОПРР 2014-2020 г.
Прогнозна стойност: BGN 892 500,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00449-2020-0010 Дата на публикуване: 10.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОМУРТАГ Предмет на ОП: “Инженерно- геоложко и хидрогеоложко проучване и технически проект за укрепване на новоформирано свлачище № TGV 22.32620.01, общински път № TGV 2054/III- 4802, П.К. Горско Село- Илийно- Птичево/, при км. 7+280”
Прогнозна стойност: BGN 199 775,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00207-2020-0152 Дата на публикуване: 10.12.2020
Наименование на възложителя: РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ВАРНА Предмет на ОП: „Извършване на текущи строително-монтажни работи на работни и санитарни помещения в РЗОК-Варна“
Прогнозна стойност: BGN 22 098,13 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 11.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00590-2020-0010 Дата на публикуване: 10.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Предмет на ОП: „ОБНОВЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В УПИ I, КВ.43, ПО ПЛАНА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“
Прогнозна стойност: BGN 207 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00717-2020-0015 Дата на публикуване: 09.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ Предмет на ОП: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО ЛЕХЧЕВО, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ – ВТОРИ ЕТАП”
Прогнозна стойност: BGN 2 599 187,36 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00761-2020-0012 Дата на публикуване: 09.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ Предмет на ОП: „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци в община Сапарева баня, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14”
Прогнозна стойност: BGN 742 305,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2020-0016 Дата на публикуване: 09.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг – проектиране и строителство за изграждане и реконструкция на отоплителни инсталации в обекти, собственост на община Долна Митрополия“
Прогнозна стойност: BGN 151 914,17 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 20.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01037-2020-0009 Дата на публикуване: 09.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА Предмет на ОП: Избор на изпълните за изпълнение на СМР за ремонт с цел подобряване на енергийна ефективност на сградата на Общинска администрация – Копривщица
Прогнозна стойност: BGN 233 895,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00226-2020-0034 Дата на публикуване: 09.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПЛЕВЕН Предмет на ОП: ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ДОСТЪПНА СРЕДА И НОВА НАВЕСНА КОНСТРУКЦИЯ НА АВТОГАРА ПЛЕВЕН, ГР. ПЛЕВЕН
Прогнозна стойност: BGN 2 253 157,45 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00575-2020-0033 Дата на публикуване: 09.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РАКОВСКИ Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи за обект: „Благоустрояване на централен площад с. Белозем, общ. Раковски“, в изпълнение на проект на община Раковски, финансиран по подмярка 19.2 от мярка 19 от ПРСР 2014-2020“
Прогнозна стойност: BGN 170 948,89 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 06.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0092 Дата на публикуване: 09.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Подмяна на дограма за нуждите на НЕК ЕАД“ в обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 119 437,26 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00712-2020-0024 Дата на публикуване: 09.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПОМОРИЕ Предмет на ОП: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Благоустрояване и реновация на общински селищен парк в УПИ I, кв.52, гр.Каблешково, община Поморие, област Бургас“, финансиран по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., посредством процедура BG06RDNP001-19.002, МИГ Поморие-10_1_7.2, Мярка 4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“
Прогнозна стойност: BGN 277 044,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00638-2020-0017 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ „АВАРИЙНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МОСТ НАД РЕКА „ЛУДА ЯНА“, С.ТРОЯН, ОБЩ.СИМЕОНОВГРАД
Прогнозна стойност: BGN 691 740,07 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00322-2020-0024 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ Предмет на ОП: „Инженеринг- проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор на обект: Газификация, ремонт и реконструкция на отоплителна инсталация на СУ „Йордан Йовков“ гр. Кърджали, общ.Кърджали“ по две обособени позиции
Прогнозна стойност: BGN 322 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 09.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0026 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода”, Подобект Източен водопровод, клон от ПСПВ „Стоките“ до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък 3: ВОДОПРОВОД ОТ Т. 276.1 ДО Т. 352 (с L = 3 513,91 м’)”
Прогнозна стойност: BGN 3 145 346,99 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00904-2020-0024 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДРАГОМАН Предмет на ОП: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на ул. „Захари Стоянов“ между о.т. 131, 130, 153, 152а, 152 и 147 по регулационния план на гр. Драгоман“
Прогнозна стойност: BGN 261 212,01 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01158-2020-0037 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП Предмет на ОП: „Укрепване и рехабилитация на кейова стена в района на 4 к.м., Пристанище Бургас“
Прогнозна стойност: BGN 4 100 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00568-2020-0014 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СОЗОПОЛ Предмет на ОП: „Изграждане на улична канализация за квартали № 37, 38, 39, 47, 48 и 49 по плана на с. Равадиново, община Созопол”
Прогнозна стойност: BGN 265 461,76 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00030-2020-0040 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИЛИСТРА Предмет на ОП: Неотложен ремонт на компрометирана дограма в сграда на ОДК – гр. Силистра
Прогнозна стойност: BGN 3126,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00353-2020-0325 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД Предмет на ОП: Реконструкция на вертикална планировка на трансформаторни площадки 5 и 6 ЕБ и площадки пред ДГС-1, 2, 3 клетки
Прогнозна стойност: BGN 3 888 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01779-2020-0001 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНО – ВКУСОВИ И ХИМИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Предмет на ОП: „Текущ ремонт в „Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични технологии“, гр. Дупница“
Прогнозна стойност: BGN 153 818,55 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 10.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0063 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: Строително-монтажни работи за реконструкция на въздушни електропроводни линии средно напрежение (СрН) 20 kV на територията на области Благоевград, Плевен, Ловеч и Монтана, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД, реф. № РРС 20-101
Прогнозна стойност: BGN 4 678 410,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00044-2020-0085 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ Предмет на ОП: „Определяне на изпълнител на проектиране (изготвяне на технически проект) и строителство на обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“ от км 0+400 до км 76+040 по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Участък Русе – Бяла от км 0+400 до км 40+640; Обособена позиция № 2: Обход на гр. Бяла от км 40+640 до км 76+040“
Прогнозна стойност: BGN 982 740 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2020-0002 Дата на публикуване: 08.12.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: „Ремонт на централна сграда “А” на ОДМВР София ел. Гео Милев№ № 71”
Прогнозна стойност: BGN 109 166,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0075 Дата на публикуване: 07.12.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Инженеринг за изграждане на физкултурен салон по типов проект към Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника, гр. Бургас”
Прогнозна стойност: BGN 716 666,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00189-2020-0025 Дата на публикуване: 07.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Предмет на ОП: „Избор на изпълнител за осъществяване на строително-монтажни работи и въвеждане на обектите в експлоатация по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. „Митко Палаузов“ бл.5, ул. „Стефан Пешев“ №18 и ул. „Ален Мак“ №4“
Прогнозна стойност: BGN 1 189 723,83 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 30.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00851-2020-0007 Дата на публикуване: 07.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПИРДОП Предмет на ОП: Изпълнение на инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор по проект: „Реконструкция на улици и прилежащи тротоари на територията на гр. Пирдоп и с. Душанци, община Пирдоп“
Прогнозна стойност: BGN 3 052 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00237-2020-0014 Дата на публикуване: 07.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АКСАКОВО Предмет на ОП: „Ремонт, поддръжка, проектиране и строителство на мрежите и съоръженията за улично осветление в населените места на територията на Община Аксаково през 2021г. и 2022г.”
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 22:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00491-2020-0010 Дата на публикуване: 07.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ОРЯХОВО Предмет на ОП: „Аварийно-възстановителни работи на църквата „Св.Богородица“ гр.Оряхово“
Прогнозна стойност: BGN 239 443,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00630-2020-0009 Дата на публикуване: 07.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СИТОВО Предмет на ОП: Основен ремонт /саниране/ на кметство с.Любен, Община Ситово
Прогнозна стойност: BGN 24 986,48 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00645-2020-0011 Дата на публикуване: 07.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕТОВО Предмет на ОП: „Текущ ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Ветово “: 1. Общински път RSE 3053 – Кривня – ЖП гара Кривня, представлява част от общинска пътна мрежа, обслужваща територията на Община Ветово 2. Общински път RSE 2050 – Републикански път I-2 – Писанец, представлява част от общинска пътна мрежа обслужваща територията на Община Ветово
Прогнозна стойност: BGN 52 400,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0030 Дата на публикуване: 07.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Основен ремонт на площад „Старият дъб“ в гр.Тервел-зона за отдих
Прогнозна стойност: BGN 99 339,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03082-2020-0001 Дата на публикуване: 05.12.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – София Предмет на ОП: „Ремонт на централна сграда “А” на ОДМВР София ел. Гео Милев№ № 71”
Прогнозна стойност: BGN 109 167,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2020, 10:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04933-2020-0002 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПОДЕМНА, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ Предмет на ОП: СМР дейности по топлоизолиране на общежитието до 6-и етаж включително, на Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника „Н. Й. Вапцаров” гр. Ямбол
Прогнозна стойност: BGN 216 467,50 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 22:35 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 04321-2020-0001 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ Предмет на ОП: Ремонт на Учебна работилница към ПГСАГ „Васил Левски“, гр. Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 268 644,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02145-2020-0001 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ФИНАНСОВО – СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ Предмет на ОП: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изпълнение на ремонтни и консервационно-реставрационни строително-монтажни работи в сградата на Националната финансово-стопанска гимназия“
Прогнозна стойност: BGN 241 650,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0074 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Спортно игрище с фитнес на открито и индивидуален проект за ограда в УПИ XXI-307 „за спортни дейности“, кв. 6 по плана на гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна“
Прогнозна стойност: BGN 157 743,47 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02999-2020-0004 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: Областна дирекция на МВР (ОДМВР) – ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: “Демонтаж на съществуваща дървена дограма и метални врати и доставка и монтаж на PVC дограма, подмазване и обръщане на прозорци и доставка и монтаж на метални двукрили врати на сградата на авторемонтна работилница ( АРР ) при ОДМВР-В.Търново“.
Прогнозна стойност: BGN 29 100,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00601-2020-0014 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ Предмет на ОП: „Ремонт на продължение на ул.“Еделвайс“ между ОТ92 и ОТ93Б и прилежащо площадно пространство с.Подем“.
Прогнозна стойност: BGN 28 083,33 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00026-2020-0088 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Предмет на ОП: „Ремонт на бунгала и бани в южно крило на ПД „Енерго 1“, к.к. Св. св. Константин и Елена
Прогнозна стойност: BGN 88 949,53 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 18.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00782-2020-0013 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА СТАМБОЛОВО Предмет на ОП: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И УЛИЧНИ НАСТИЛКИ В С. ДОЛНО БОТЕВО И С.РАБОВО
Прогнозна стойност: BGN 651 837,65 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 28.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00119-2020-0032 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Предмет на ОП: Инженеринг на реконструкция на улична настилка, прилежащи тротоарни площи и изграждане на велосипедна алея по бул. „Никола Петков“ по проект „Интегриран градски транспорт на град Казанлък – Етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 462 830,10 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 05.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00110-2020-0029 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ТЕРВЕЛ Предмет на ОП: Инженеринг за възстановяване на участък от бщински път DOB1199
Прогнозна стойност: BGN 103 828,56 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 08.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00116-2020-0040 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ЛОМ Предмет на ОП: „ИЗГРАЖДАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД В СЕЛО ЗАМФИР, ОБЩИНА ЛОМ – ЕТАП 2”
Прогнозна стойност: BGN 1 975 074,35 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02499-2020-0001 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО „НЕДКА ИВАН ЛАЗАРОВА „ Предмет на ОП: „Строително-ремонтни работи за изграждане „Център за технологии в креативните индустрии“ в Професионална гимназия по облекло /ПГО/ „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.
Прогнозна стойност: BGN 85 462,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2020-0023 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на стоманобетонова подпорна стена по ул. „Ангел войвода“ от о.т.51 до о.т.50, кв. 17, село Брестовица“
Прогнозна стойност: BGN 72 916,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06016-2020-0001 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛНИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ Предмет на ОП: „Изпълнение на СМР за ремонт на покрив на сградата на Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия, гр. София“
Прогнозна стойност: BGN 116 736,44 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00246-2020-0112 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД Предмет на ОП: Полагане на настилка в обсега на главен измервателен пункт за газоснабдяване на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД”
Прогнозна стойност: BGN 270 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01792-2020-0003 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина “ Иван Павлов“ Предмет на ОП: Основен ремонт на водопреносна система и тротоарни настилки на територията на НПГВМ „Иван Павлов“ гр. Стара Загора
Прогнозна стойност: BGN 250 786,12 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2020, 12:00 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00039-2020-0026 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ Предмет на ОП: Избор на изпълнител на строително-монтажни работи по проект „Енергоспестяващи мерки на ПОКРИТ ПЛУВЕН БАСЕЙН в кв. 91, УПИ III по плана на гр. Павликени”
Прогнозна стойност: BGN 350 603,74 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00193-2020-0046 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг за допълнителни дейности по проектиране за вътрешен ремонт и СМР на част от сграда Трети корпус, собственост на ТУ – София, филиал Пловдив“
Прогнозна стойност: BGN 349 996,97 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 01467-2020-0062 Дата на публикуване: 04.12.2020
Наименование на възложителя: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Предмет на ОП: „Mодернизация (ретрофит /проектиране, реконструкция, доставка и монтаж на машини и съоръжения, подготовка и въвеждане в експлоатация/) на възлови разпределителни станции 20 кV и изграждане на вериги на телемеханика“, реф. № PPС 20 – 099
Прогнозна стойност: BGN 3 300 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура

 

Уникален номер на поръчката: 00572-2020-0021 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА САНДАНСКИ Предмет на ОП: „СМР за цялостна реконструкция на сградата на кметството в село Дебрене и обезопасяване на строителните елементи в УПИ VI /представляващ УПИ I и УПИ II по стар план/, с цел подобряване на енергийната ефективност и качеството на административните услуги“
Прогнозна стойност: BGN 42 358,86 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0073 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Модернизация на „Център хвърляния – НСА“, гр. София“ – I етап
Прогнозна стойност: BGN 181 130,72 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03621-2020-0001 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ Предмет на ОП: „Ремонт на покрив, класни стаи, кабинети и лаборатории в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“
Прогнозна стойност: BGN 200 374,19 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00022-2020-0039 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНФРАСТРУКТУРА В МЕСТНОСТТА „ПОД СЕЛОТО“, ГР.АСЕНОВГРАД – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА I-ВИ ЕТАП.
Прогнозна стойност: BGN 64 458,34 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 15.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Покана до определени лица

 

Уникален номер на поръчката: 00035-2020-0014 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТИНБРОД Предмет на ОП: Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: „Изграждане на двуетажна детска градина за шест групи в УПИ I-2757, кв. 100 по плана на гр.Костинброд“
Прогнозна стойност: BGN 2 302 336,42 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 04.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 02851-2020-0070 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи – МВР Предмет на ОП: „Ремонт на част от производствен водопровод“
Прогнозна стойност: BGN 50 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03453-2020-0002 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА Предмет на ОП: „СМР НА ОБЕКТ „РЕМОНТ В „НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА“ ГР. СОФИЯ“
Прогнозна стойност: BGN 243 075,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 06013-2020-0001 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАВИЛИОН ЗА ТЪРГОВИЯ В КВ. ЗДРАВЕЦ-ИЗТОК“ – ГР. РУСЕ, ПИ 7,736, КВ. 675
Прогнозна стойност: BGN 150 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 02571-2020-0001 Дата на публикуване: 03.12.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „БРАТЯ ЕВЛОГИЙ И ХРИСТО ГЕОРГИЕВИ“ – гр. КАРЛОВО Предмет на ОП: „Ремонт на покрив на Професионална гимназия „Братя Евлоги и Христо Георгиеви“ област Пловдив, гр. Карлово „
Прогнозна стойност: BGN 135 541,43 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 03246-2020-0001 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „СИМЕОН ВЕЛИКИ“ Предмет на ОП: „Неотложен ремонт на котелно помещение, отоплителна инсталация и газоснабдяване на сградата на Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“, гр. Велики Преслав“
Прогнозна стойност: BGN 204 585,20 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00774-2020-0050 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА – СТАРА ЗАГОРА Предмет на ОП: „Извършване на строително-монтажни работи по 2 обособени позиции“
Прогнозна стойност: BGN 3 042 451,30 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 01071-2020-0008 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК Предмет на ОП: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Петърница – етап 2“
Прогнозна стойност: BGN 1 400 816,94 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00484-2020-0014 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ Предмет на ОП: „Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на двуетажна учебна сграда, пристройка към физкултурен салон в СУ ,,Св. Климент Охридски” гр. Костенец“
Прогнозна стойност: BGN 368 836,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00087-2020-0152 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: СТОЛИЧНА ОБЩИНА Предмет на ОП: Текущи ремонти на административните сгради на Столична община
Прогнозна стойност: BGN 250 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 17.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00109-2020-0052 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Предмет на ОП: Ремонт на покрива на къща „Библиотека“ в кв. „Вароша“, гр. Благоевград
Прогнозна стойност: BGN 10 474,62 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 03.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

 

Уникален номер на поръчката: 00937-2020-0006 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС АД Предмет на ОП: Извършване на строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи при планови и аварийни ремонти по магистрални и разпределителни топлопроводи на Топлофикация – Бургас АД
Прогнозна стойност: BGN 170 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00512-2020-0028 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ Предмет на ОП: „Извършване на периодични текущи рeмонти в обособени територии и сгради на Медицински университет – Пловдив”
Прогнозна стойност: BGN 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 04055-2020-0002 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: 96-то СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ“ Предмет на ОП: „Извършване на дейности по основен ремонт в сградата на 96-то СУ „Лев Николаевич Толстой““
Прогнозна стойност: BGN 221 732,40 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 01981-2020-0072 Дата на публикуване: 02.12.2020
Наименование на възложителя: МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА Предмет на ОП: „Спортна площадка и ограда в УПИ II, квартал 24 по действащия план на гр. Игнатиево, община Аксаково“
Прогнозна стойност: BGN 132 989,41 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 14.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00265-2020-0098 Дата на публикуване: 01.12.2020
Наименование на възложителя: МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК ЕАД Предмет на ОП: Ремонт на акумулаторна зарядна станция по одобрен проект в „Ел.локомотивно депо“ в рудник „Трояново-1“
Прогнозна стойност: BGN 108 909,67 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 07.01.2021, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00195-2020-0011 Дата на публикуване: 01.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА АЙТОС Предмет на ОП: КОРЕКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАСАРЕЛКИ И ВОДОСТОК НА ЗАПАДНО ДЕРЕ В С. КАРАГЕОРГИЕВО, ОБЩИНА АЙТОС
Прогнозна стойност: BGN 543 616,37 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 22.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 00464-2020-0022 Дата на публикуване: 01.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА РОДОПИ Предмет на ОП: ИНЖЕНЕРИНГ на обект: Детска градина „Синчец“ в УПИ IV-детска градина, кв. 13, по плана на село Брани поле, Община „Родопи“
Прогнозна стойност: BGN 4 750 000,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 21.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Публично състезание

 

Уникален номер на поръчката: 03179-2020-0004 Дата на публикуване: 01.12.2020
Наименование на възложителя: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ Предмет на ОП: ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ОГРАДА И ПАРАПЕТИ , ВКЛЮЧИТЕЛНО НАСТИЛКИ ВОДЕЩИ КЪМ ВХОДА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ““, УПИ I-училище /ПИ с идент. 36498.502.1006/, кв. 78 по УП и КККР на гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив
Прогнозна стойност: BGN 253 822,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 13.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Събиране на оферти с обява

 

Уникален номер на поръчката: 00121-2020-0007 Дата на публикуване: 01.12.2020
Наименование на възложителя: СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД Предмет на ОП: НЕОТЛОЖЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ, ПЪТНИЧЕСКИ АСАНСЬОР И ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19 В СБАЛО „ПРОФ. БОЙЧО БОЙЧЕВ“ ЕАД
Прогнозна стойност: BGN 116 667,00 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 01.12.2020, 16:00 Вид на поръчката: Пряко договаряне

 

Уникален номер на поръчката: 00073-2020-0064 Дата на публикуване: 01.12.2020
Наименование на възложителя: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Предмет на ОП: Вътрешно преустройство на съществуващ етаж от административна сграда за нуждите на администрацията на РИМ – гр. Велико Търново, УПИ XVI, кв. 81
Прогнозна стойност: BGN 151 942,80 Обект на ОП: Строителство
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 29.12.2020, 23:59 Вид на поръчката: Открита процедура